of 25 /25
w. zona-znanja.hr e. [email protected] t. +385 1 4843 165 m. +385 91 4843 165 1 Jeste li znali da sveu!ili"ta kao "to su Harvard i Princeton svim svojim studentima koji ne mogu financirati studij daju punu stipendiju? Znate li za mno"tvo zaklada i institucija koje stipendiraju polaznike sveu!ili"ta u inozemstvu? Znate li da je puno lak"e dobiti stipendiju za najbolja svjetska sveu!ili"ta? Vodi! za studij u inozemstvu 1. izdanje, lipanj 2011. Trebate stipendiju? U kojoj zemlji studirati? Koje su razlike studiranja u Europi i Americi? Koliko traje studij? Koliko ko"ta prijava i sam studij? Koliki su tro"kovi #ivota? Mo#e li se uz studij raditi? Koji je najbolji fakultet za studij ekonomije? A prava? Kakve su mogu$nosti zaposlenja nakon diplome? Mogu li ostati raditi u inozemstvu nakon diplome? Priznaje li se inozemna diploma u Hrvatskoj? Kakvu ulogu imaju ocjene? Jesu li eseji va#ni? Kako se pi"u eseji? A intervju? Kako uop$e izgleda intervju? Koliko stranih jezika je potrebno poznavati? %to ako nemate rezultate s natjecanja? Koliko zna!i bavljenje sportom ili glazbom? Da li vam idu u prilog izvannastavne aktivnosti, volonterski rad, pisanje !lanaka za !asopis i sli!no? Od koga tra#iti preporuke? Cilj i svrha Vodi!a je na jednom mjestu pru#iti najva#nije informacije vezane za uspje"nu prijavu i studij u inozemstvu. Vodi! za studij u inozemstvu je nastao na temelju brojnih pitanja u!enika, studenata i ostalih koji #ele dio vlastitog obrazovanja ste$i u inozemstvu. Odgovori na naj!e"$a pitanja sistematizirani su prema dijelovima koji prate process prijave i upisa na sveu!ili"ta u inozemstvu. Kakvi su vam izgledi za upis? Koji program odabrati? w. zona-znanja.hr e. [email protected] t. +385 1 4843 165 m. +385 91 4843 165

01 VODIČ ZA STUDIJ U INOZEMSTVU - unizg.hr ZA STUDIJ U INOZEMSTVU.pdfrangiraju sveu!ili"ta samo u okviru odre&ene regije ili dr#ave, dok druge top liste rangiraju sveu!ili"ta na svjetskoj

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 01 VODIČ ZA STUDIJ U INOZEMSTVU - unizg.hr ZA STUDIJ U INOZEMSTVU.pdfrangiraju sveu!ili"ta samo u...

 • w. zona-znanja.hr

  e. [email protected] t. +385 1 4843 165

  m. +385 91 4843 165

  1

  Jeste li znali da sveu!ili"ta kao "to su Harvard i Princeton svim svojim studentima koji ne mogu financirati studij daju punu stipendiju? Znate li za mno"tvo zaklada i institucija koje stipendiraju polaznike sveu!ili"ta u inozemstvu? Znate li da je puno lak"e dobiti stipendiju za najbolja svjetska sveu!ili"ta?

  Vodi! za studij u inozemstvu 1. izdanje, lipanj 2011.

  Trebate stipendiju?

  U kojoj zemlji studirati? Koje su razlike studiranja u Europi i Americi? Koliko traje studij? Koliko ko"ta prijava i sam studij? Koliki su tro"kovi #ivota? Mo#e li se uz studij raditi? Koji je najbolji fakultet za studij ekonomije? A prava? Kakve su mogu$nosti zaposlenja nakon diplome? Mogu li ostati raditi u inozemstvu nakon diplome? Priznaje li se inozemna diploma u Hrvatskoj?

  Kakvu ulogu imaju ocjene? Jesu li eseji va#ni? Kako se pi"u eseji? A intervju? Kako uop$e izgleda intervju? Koliko stranih jezika je potrebno poznavati? %to ako nemate rezultate s natjecanja? Koliko zna!i bavljenje sportom ili glazbom? Da li vam idu u prilog izvannastavne aktivnosti, volonterski rad, pisanje !lanaka za !asopis i sli!no? Od koga tra#iti preporuke?

  Cilj i svrha Vodi!a je na jednom mjestu pru#iti najva#nije informacije vezane za uspje"nu prijavu i studij u inozemstvu.

  Vodi! za studij u inozemstvu je nastao na temelju brojnih pitanja u!enika, studenata i ostalih koji #ele dio vlastitog obrazovanja ste$i u inozemstvu.

  Odgovori na naj!e"$a pitanja sistematizirani su prema dijelovima koji prate process prijave i upisa na sveu!ili"ta u inozemstvu.

  Kakvi su vam izgledi za upis?

  Koji program odabrati?

  w. zona-znanja.hr e. [email protected]

  t. +385 1 4843 165 m. +385 91 4843 165

 • 2

  w. zona-znanja.hr e. [email protected]

  t. +385 1 4843 165 m. +385 91 4843 165

  Vodi! za studij u inozemstvu

  Za razliku od rokova za upis na na"e fakultete koji zapo!inju dva do tri mjeseca prije po!etka studija, prijavu na inozemne fakultete trebate poslati gotovo godinu dana unaprijed.

  Postupak prijave

  1. Odabir fakulteta i studijskog programa

  2. Planiranje vremena i aktivnosti za upis

  3. Prikupljanje potrebne dokumentacije

  4. Ispunjavanje papirologije koja !ini prijavu

  5. Uspje"no polaganje standardiziranih testova koji su uvjet za upis (TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, SAT, ACT, STEP ili neki drugi)

  6. Pisanje i ure&ivanje #ivotopisa

  7. Pisanje eseja koji $e odu"eviti prijamni odbor

  8. Pribavljanje kvalitetnih pisama preporuke

  9. Priprema za intervjue

  10. Dobivanje stipendije

  Nakon uspje"nog upisa !eka vas izla#enje na kraj s pripremama za put (vize, cjepljenja, putna i medicinska papirologija) i pripreme za preseljenje (odabir mjesta stanovanja, procjena #ivotnih tro"kova i sli!no).

  Jeste li znali da upis na studij u inozemstvu trebate planirati najmanje godinu dana unaprijed?

 • 3

  w. zona-znanja.hr e. [email protected]

  t. +385 1 4843 165 m. +385 91 4843 165

  Vodi! za studij u inozemstvu

  Gdje studirati? Amerika ili Europa? Koji su najbolji fakulteti za pravo? Za ekonomiju? Ako #elim studirati informatiku? Kakve su mi "anse?

  1. Odabir fakulteta i studijskog programa Studirati u inozemstvu je "irok pojam te nam se, kod odabira fakulteta, kao prvi zadatak logi!ki name$e okvirno odrediti afinitete i lokaciju. To zna!i odgovoriti na pitanja:

  • Gdje studirati? • %to studirati?

  Ve$ina hrvatskih studenata zainteresirana je za studij u Americi gdje vi"e od 4.000 visokoobrazovnih institucija nudi studijske programe na dodiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Sveu!ili"ta u Americi sastoje se od koled#a i "kola. Koled#i (colleges) naj!e"$e pru#aju obrazovanje na dodiplomskoj razini i traju 4 godine. Prve dvije godine koled#a svi studenti poha&aju op$i program pri !emu imaju veliku slobodu u odabiru kolegija. Posljednje dvije godine studenti biraju usmjerenje (major). Tako&er imaju veliku slobodu u odabiru kolegija me&utim od kolegija koje izaberu najmanje 25% mora biti iz podru!ja na koje su se usmjerili (major).

  1. godina Freshman year 2. godina Sophomore year 3. godina Junior year 4. godina Senior year

  $kole (schools) uglavnom pru#aju obrazovanje na diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Diplomski studij traje 2 godine, a poslijediplomski studij traje 3 – 5 godina. Ovisno o podru!ju studiranja (ekonomija, pravo, medicina, arhitektura itd.) svako Sveu!il"te se sastoji od nekoliko "kola, a svaka "kola nudi odre&en broj studijskh programa. Na primjer, sveu!ili"te Harvard se sastoji od 1 koled#a za dodiplomski studij i 14 "kola za diplomski i poslijediplomski studij gdje su studentima na raspolaganju !ak 42 studijska programa.

  Harvard Business School Harvard Kennedy School Harvard Law School Graduate School of Arts and Sciences Harvard School of Dental Medicine Harvard Medical School Graduate School of Design Harvard School of Public Health Harvard Divinity School Radcliffe Institute for Advanced Sudy Harvard Graduate School of Education Harvard Faculty of Arts and Sciences Harvard School of Engineering and Applied Sciences

  Harvard University Division of Continuing Education

 • 4

  w. zona-znanja.hr e. [email protected]

  t. +385 1 4843 165 m. +385 91 4843 165

  Vodi! za studij u inozemstvu

  Drugi izbor hrvatskih studenata je Europa gdje se obrazovni sustavi europskih dr#ava za!ajno me&usobno razlikuju. U pravilu, Sveu!ili"ta u Europi tako&er se sastoje od koled#a i "kola, me&utim i koled#i i "kole pru#aju obrazovanje na dodiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Na primjer, sveu!ili"te Oxford se sastoji od 38 koled#a od kojih su neki samo za diplomski i poslijediplomski studij, a neki obuhva$aju i dodiplomske studije. Za dodiplomski studij je studentima na raspolaganju !ak 51 studijski program, dok je za diplomski i poslijediplomski studij studentima na raspolaganju !ak 300 studijskih programa. Top liste sveu!ili"ta Kako bi lak"e odlu!ili gdje studirati od zna!ajne pomo$i vam mogu biti top liste sveu!ili"ta. Sastavljaju ih magazini, novine, internet portali, akademske i druge ustanove. Neke top liste rangiraju sveu!ili"ta samo u okviru odre&ene regije ili dr#ave, dok druge top liste rangiraju sveu!ili"ta na svjetskoj razini. Ozbiljnost top lista se razlikuje, a prvenstveno ovisi o kriterijima i metodologiji koja se koristi prilikom sastavljanja top lista. Tri najcjenjenije top liste sveu!ili"ta su:

  - QS World University Rankings http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2010

  - Times Higher Education World University Rankings http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2010-2011/top-200.html

  - Academic Ranking of World Universities http://www.arwu.org/ARWU2010.jsp

  Lista kriterija Razmislite o svojim ciljevima, ambicijama i afinitetima, sastavite listu kriterija kojom $ete se slu#iti za odabir fakulteta i rangirajte kriterije od najva#nijih prema manje va#nima.

  Veli!ina fakulteta

  Omjer studenata i profesora

  Broj stranih studenata

  Raspolo#ivi kolegiji

  Studentske organizacije

  Veli!ina seminarskih grupa

  Gostuju$i predava!i

  Omjer mu"kih i #enskih studenata

  Mogu$nosti smje"taja

  Fakultetska knji#nica

  Tehni!ka opremljenost fakulteta

  Kvaliteta nastavni!kog kadra

  Raspolo#ivi studentski poslovi

  Rejting fakulteta

  Mogu$nost zapo"ljavanja nakon studija

  Zahtjevnost studijskog programa

  Veli!ina studijskih grupa

  Prosje!na dob studenata

 • 5

  w. zona-znanja.hr e. [email protected]

  t. +385 1 4843 165 m. +385 91 4843 165

  Vodi! za studij u inozemstvu

  Lista #eljenih fakulteta Odabir fakulteta je jedna od va#nijih odluka u #ivotu koja $e neposredno usmjeravati va" profesionalni i osobni razvoj narednih nekoliko godina tokom studija. Kako bi donijeli ispravnu odluku krenite na vrijeme sa istra#ivanjem i sastavite svoju listu #eljenih fakulteta. Na raspolaganju su vam internet stranice fakulteta, forumi, internet stranice specijalizirane za profiliranje fakulteta, bro"ure, katalozi, promotivni video prilozi, virtualna razgledavanja kampusa i brojni drugi materijali. Budite temeljiti, sistemati!ni i objektivni. 'itajte o osobnim iskustvima biv"ih studenata, kontaktirajte sada"nje studente putem dru"tvenih mre#a, razgovarajte s obrazovnim savjetnikom. Ovisno o podru!ju studija, sva sveu!ili"ta imaju svoje ja!e i slabije strane. Ukoliko vas zanima pravo svakako $e vam biti zanimljiva svjetski poznata Harvardska "kola prava, najja!a strana Cambridgea je podru!je prirodnih znanosti, dok je MIT pravo odredi"te za ljubitelje tehnologije i informatike. Procjena vlastitih mogu%nosti Nakon "to ste sastavili listu #eljenih fakulteta razmislite o svojim mogu$nostima. Kakve su va"e sposobnosti, razina znanja koje posjedujete, vje"tine kojima ste ovladali. Usporedite svoje mogu$nosti sa listom #eljenih fakulteta. Budite svjesni svog akademskog profila, usporedite sebe s ostalim kandidatima koji se prijavljuju. Kakve su vam "anse za upis? Nastojte biti realni i odvojite #elje od stvarnih opcija. Imajte na umu da je za upis na dodiplomski studij daleko najva#niji rezultat na standardiziranim testovima. Tek nakon standardiziranih testova na red dolaze ocjene. Kod prijava na diplomske studije prijamni odbori ne"to manje su usmjereni na tehni!ke pokazatelje, odnosno brojeve, te $e vas tra#iti da se predstavite kroz #ivotopis i eseje, da navode o sebi poduprete preporukama i utvrdite na intervjuu, dok doktorski studij naj!e"$e zahtjeva znanstveno-istra#iva!ku usmjerenost, prethodno iskustvo te va"e vizije i ideje za podru!je na kojem namjeravate doktorirati. Nakon "to odredite svoju po!etnu poziciju i cilj prema kojem #elite krenuti, slijedi planiranje vremena i aktivnosti koje $e pobolj"ati tu po!etnu poziciju i dovesti vas do upisa.

 • 6

  w. zona-znanja.hr e. [email protected]

  t. +385 1 4843 165 m. +385 91 4843 165

  Vodi! za studij u inozemstvu

  Jeste li znali da upis na studij u inozemstvu trebate planirati najmanje godinu dana unaprijed? Za razliku od rokova za upis na na"e fakultete koji zapo!inju dva do tri mjeseca prije po!etka studija, prijavu na inozemne fakultete trebate poslati gotovo godinu dana unaprijed.

  2. Planiranje vremena i aktivnosti za upis Prvo i najva#nije – vodite ra!una o rokovima! Rokovi za prijavu na fakultete u inozemstvu naj!e"$e su do prosinca ili sije!nja, s time da je na nekim fakultetima rok za prijavu ve$ u listopadu. To zna!i da aktivnosti za prijavu na studij u inozemstvu trebate po!eti planirati najmanje godinu dana, a po#eljno dvije godine prije po!etka studija. Do roka za prijavu potrebno je: 1. Odabrati fakultet – otprilike mjesec dana

  Najve$i broj kandidata odabire nekoliko fakulteta na koje "alju prijave, naj!e"$e 2 do 3 fakulteta. Naravno, svoju prijavu mo#ete poslati i na ve$i broj fakulteta ali pritom imajte u vidu tro"kove procesuiranja prijave koji se kre$u u rasponu od 30 do 100 USD. Fakultete na koje $ete se prijavljivati zapravo ne morate izabrati sve do samog trenutka kada "aljete prijave, me&utim trebate imati okvirnu listu #eljenih fakulteta i voditi ra!una o rokovima prijave za odabrane fakultete, uvjetima koje propisuju, standardiziranim testovima koje tra#e i sli!no. Na primjer, ako jedan od 10 fakulteta na va"oj listi #eljenih fakulteta tra#i polaganje GRE testa, dok preostalih 9 kao kriterij postavljaju polaganje GMAT testa, logi!no bi bilo da odustanete od tog fakulteta kako vam priprema ne bi oduzimala previ"e vremena.

 • 7

  w. zona-znanja.hr e. [email protected]

  t. +385 1 4843 165 m. +385 91 4843 165

  Vodi! za studij u inozemstvu

  2. Polo#iti standardizirane testove – 2 do 3 mjeseca Prilikom sastavljanja liste vodite ra!una da fakulteti sa va"e liste #eljenih fakulteta tra#e polaganje istih strandardiziranih ispita. Trebati $e vam vremena da se pripremite za polaganje strandardiziranih testova, nabavite potrebnu literaturu i prou!ite je ili zavr"ite pripremni te!aj. Ra!unajte na najmanje mjesec dana kvalitetne pripreme za pojedini test, ovisno o va"em prethodnom znanju. Tako&er potrebno je prijaviti strandardizirane ispite, neke i do 5 tjedana prije polaganja, a otprilike 2 do 3 tjedna $e biti potrebno da rezultati testova stignu na va"e #eljene fakultete.

  3. Sastaviti #ivotopis i napisati eseje – otprilike mjesec dana Imajte na umu da $e svaki od fakulteta na koje se prijavljujete tra#iti da napi"ete jedan ili vi"e eseja o razli!itim temama. Tako&er #ivotopis $e biti potrebno prilagoditi svakom fakultetu na koji se prijavljujete. Planirajte da eseje koje ste napisali pro!itate nekoliko puta, obavezno s vremenskim odmakom kako bi dobili objektivniji dojam. Ostavite si vremena da ih ure&ujete, prepravaljate ili !ak pi"ete ispo!etka.

  4. Pribaviti preporuke – otprilike mjesec dana

  Trebati $e vam vremena da odaberete osobe koje $e vam pisati preporuke i kontaktirate ih. Njima $e trebati vremena da vam napi"u kvalitetne preporuke, a preporukama $e trebati vremena da stignu na va"e #eljene fakultete. Po!nite na vrijeme.

  5. Poslati kompletirane prijave – otprilike tjedan dana

  Ra!unajte da treba ispuniti prijavne formulare za sve fakultete na koje se prijavljujete, Svim fakultetima trebe dostaviti #ivotopis, tra#ene eseje, pisma preporuke, rezultate standardiziranih testova, ovjerene kopije svjedod#bi i prijevode svjedod#bi. Rezultate va"ih standardiziranih testova na odre&en broj fakulteta direktno mogu poslati ispitni centri u kojima ste polagali testove, a kopije svjedod#bi i prijevode svjedod#bi va"a "kola odnosno fakultet "to je tako&er potrebno organizirati. Jednako tako potrebno je vrijeme da sva dokumentacija stigne na fakultete na koje ste se prijavili.

  6. Obaviti intervju – otprilike tjedan dana

  Za uspjeh na intervjuima je klju!no dobro se pripremiti kako ne biste bili iznena&eni postavljenim pitanjima te spremno na njih odgovorili. Za ovaj finalni dio prijave izuzetno je va#no biti upu$en u trik-pitanja koja se !esto postavljaju. Budite spremni na jedan, a naj!e"$e seriju intervjua za svaki fakultet na koji se prijavljujete.

  Ovisno o va"im teku$im obavezama, trebati $e vam vi"e ili manje vremena da obavite nabrojene aktivnosti. Vrijeme koje $ete utro"iti na obavljanje navedenih aktivnosti tako&er ovisi o va"im po!etnim mogu$nostima i sposobnostima odnosno "ansama za upis. Na primjer, ako izvrsno vladate engleskim jezikom biti $e vam dovoljan samo kratak uvod u vrste zadataka na TOEFL testu i principe njihovog rje"avanja. Obzirom na aktivnosti koje je potrebno obaviti za prijavu i vrijeme koje je potrebno odvojiti za te aktivnosti, mo#ete procjeniti kada se po!eti pripremati za upis. Nakon "to ste u prosincu, odnosno sije!nju poslali kompletiranu prijavu i obavili intervju, odluku fakulteta mo#ete o!ekivati u o#ujku ili travnju, a akademska godina vam po!inje u kolovozu.

 • 8

  w. zona-znanja.hr e. [email protected]

  t. +385 1 4843 165 m. +385 91 4843 165

  Vodi! za studij u inozemstvu

  Koje sve dokumente trebam prikupiti? Gdje mogu dobiti informacije i potrebne matrijale? Koliki su tro"kovi procesuiranja prijave?

  3. Prikupljanje potrebne dokumentacije Nakon "to ste sastavili svoju listu #eljenih fakulteta, potrebno ih je kontaktirati te tra#iti da vam dostave informacije i materijale za prijavu. U ve$ini slu!ajeva potrebne informacije i materijale za prijavu mo#ete prona$i na internetskim stranicama fakulteta, a mo#ete ih kontaktirati putem emaila ili telefona. Iako svoju prijavu mo#da ne$ete slati na sve fakultete s va"e liste #elja, bez ustru!avanja od svih zatra#ite informacije i prijavne materijale kako biste lak"e donijeli odluku na koje fakultete $ete u kona!nici poslati prijavu. PRIJAVA se razlikuje od fakulteta do fakulteta u odre&enim pojedinostima, a u pravilu obuhva$a:

  • formular za prijavu (application form) • ovjerene kopije svjedod#bi • ovjerene prijevode svjedod#bi na Engleski jezik • rezultate standardiziranih testova kojima se dokazuje razina poznavanja Engleskog jezika

  – naj!e"$e TOEFL (za SAD) ili IELTS (za Europu, Kanadu, Australiju) • rezultate standardiziranih testova kojima se dokazuje razina znanja u odre&enom podru!ju

  (npr. poslovanje i management) ili op$enito (npr. sposobnost kriti!kog razmi"ljanja, verbalnog izra#avanja i sl.)

  – naj!e"$e SAT ili ACT za dodiplomske studije te GRE ili GMAT za diplomske i poslijediplomske studije

  • informacije o va"im prihodima ili prihodima roditelja zajedno s prijavom za financijsku pomo$ (financial aid) ukoliko niste u mogu$nosti sami financirati studij

  • eseje i pismo motivacije (motivation letter/statement of purpose) • #ivotopis • pisma preporuke • tro"kove procesuiranja prijave – ovisno o fakultetu variraju u rasponu od 30 do 100 USD

 • 9

  w. zona-znanja.hr e. [email protected]

  t. +385 1 4843 165 m. +385 91 4843 165

  Vodi! za studij u inozemstvu

  Kako izgleda formular za prijavu? Gdje treba ovjeriti kopije svjedod#bi? Mogu li poslati originale? Kako i kad se "alju rezultati standardiziranih testova?

  4. Ispunjavanje papirologije koja !ini prijavu Formular za prijavu je neizostavan u prijavi za svaki fakultet jer u njega upisujete svoje ime, prezime, adresu i ostale relevantne osobne podatke – premda se taj korak !ini posve jednostavnim izuzetno je bitno da osobni podaci na svim dijelovima prijave budu jasni, to!ni i identi!ni kako se ne bi dogodilo da va"a prijava zbog razlike u osobnim podacima bude zaprimljena kao dvije razli!ite prijave. To bi vas eliminiralo iz prijemnog procesa budu$i da se nepotpune i dvostruke prijave ne razmatraju. Tako&er, formulari za prijavu se razlikuju od fakulteta do fakulteta te se potrebno savjetovati ukoliko kod upisa u odre&eno polje formulara niste sigurni "to se od vas to!no tra#i. Ovjerene kopije svjedod#bi koje "aljete zajedno sa Ovjerenim prijevodima svjedod#bi, mo#ete dostaviti prijamnim uredima fakulteta na nekoliko na!ina "to ovisi o zahtjevima fakulteta, a naj!e"$i je da im va"a "kola (ako se prijavljujete na dodiplomski) odnosno fakultet (ako se prijavljujete na diplomski ili poslijediplomski) izravno po"alju ovjerene kopije svjedod#bi. To je ujedno i najekonomi!niji na!in. Ukoliko fakultet na koji "aljete prijavu ne postavlja takav zahtjev, kopije svjedod#bi mo#ete ovjeriti kod javnog bilje#nika i poslati sami. Tako&er, postoje i me&unarodne agencije koje sura&uju s fakultetima, a obavljaju posao procjene va"ih ocjena i svjedod#bi te evaluaciju prilago&avaju obrazovnom sustavu zemlje i potrebama sveu!ili"ta na koji se prijavljujete. To je potrebno zbog razli!itih obrazovnih sustava i sustava ocjenjivanja budu$i da kandidati dolaze iz cijelog svijeta. Ukoliko fakultet na koji se prijavljujete postavi takav zahtjev, ovjerene kopije svjedod#bi dostavit $ete nekoj od me&unarodnih agencija !ije evaluacije va" budu$i fakultet tra#i. Originalne svjedod#be se nikada ne "alju u prijavi jer ih nije mogu$e dobiti natrag. Standardizirane testove pola#ete u ovla"tenim ispitnim centrima u Hrvatskoj. Rezultate mo#ete slati sami ili mo#ete prilikom prijave nazna!iti kojim fakultetima se rezultati "alju pa $e ih sustav automatski poslati. Rezultati obi!no sti#u kroz dva-tri tjedna ovisno o testu. Svakako je bolje testove polo#iti na vrijeme i sami slati rezultate koje ste prethodno vidjeli i uvjerili se da je to ono "to #elite poslati. Budu$i da ve$ina fakulteta postavlja donji bodovni prag za rezultate standardiziranih testova, na taj na!in $ete biti sigurni da zadovoljavate uvjete, odnosno ukoliko to nije slu!aj test mo#ete polagati ponovno. Ukoliko niste u mogu$nosti sami financirati studij, nagla"avamo da je potrebu za financijskom pomo%i (financial aid) potrebno nazna!iti odmah u postupku prijave budu$i da se ona naknadno ne razmatra. U nedostatku te informacije, velik broj kandidata svake godine ostaje bez mogu$nosti za financijskom pomo$i koja im je potrebna. Potrebu za financijskom pomo$i dokazujete vjerodostojnim informacijama o svojim financijama, pri !emu detalji ovise o zahtjevima pojedinih fakulteta.

 • 10

  w. zona-znanja.hr e. [email protected]

  t. +385 1 4843 165 m. +385 91 4843 165

  Vodi! za studij u inozemstvu

  Znate li da se SAT i ACT priznaju umjesto Dr#avne mature? Koje testove trebam polagati? Kako izgledaju testovi? Da li je lak"i TOEFL ili IELTS? GMAT ili GRE? Kad i gdje se pola#u? Koliko ko"ta prijava?

  5. Uspje"no polaganje standardiziranih testova Jedan od kriterija za upis na fakultete u inozemstvu je uspje"no polaganje standardiziranih testova. S obzirom da kandidati dolaze iz svih dijelova svijeta, iz razli!itih zemalja s bitno druga!ijim obrazovnim sustavima i sustavima ocjenjivanja, svrha standardiziranih testova je da kandidatima osiguraju jednake mogu$nosti i "anse za upis. Ono "to su prijamni ispiti, odnosno Dr#avna matura u Hrvatskoj gdje svi kandidati prolaze kroz isti postupak prijave, pod istim uvjetima, pola#u iste ispite – to su standardizirani testovi na fakultetima u inozemstvu. Rezultati standardiziranih testova omogu$uju prijamnim odborima da na jednostavan na!in me&usobno usporede kandidate koji dolaze iz posve razli!itih dijelova svijeta. U pogledu zahtjeva fakulteta, standardizirane testove mo#emo podijeliti u 2 kategorije: 1. standardizirani testovi koji pokazuju razinu poznavanja engleskog jezika - TOEFL (Test of English as Foreign Language) - IELTS (International English Language Testing System) 2. standardizirani testovi koji pokazuju razinu odre&enih znanja i sposobnosti (npr. sposobnost kriti!kog razmi"ljanja, verbalnog izra#avanja i sl.) - SAT (Scholastic Aptitude Test) - ACT (American College Test) - GMAT (Graduate Management Admission Test) - GRE (Graduate Record Examinations) Standardizirani testovi pola#u se u ovla"tenim ispitnim centrima u Hrvatskoj na ra!unalu ili papiru, ovisno o testu. Za upis na dodiplomski studij, naj!e"$e tra#eni standardizirani testovi su:

  • TOEFL ili IELTS • SAT ili ACT

  Za upis na diplomski i poslijediplomski studij, naj!e"$e tra#eni standardizirani testovi su:

  • TOEFL ili IELTS • GMAT ili GRE

 • 11

  w. zona-znanja.hr e. [email protected]

  t. +385 1 4843 165 m. +385 91 4843 165

  Vodi! za studij u inozemstvu

  TOEFL – Test of English as Foreign Language $to je TOEFL? TOEFL je standardizirani test koji pokazuje razinu poznavanja i razumijevanja engleskog jezika osoba kojima Engleski jezik nije materinji jezik. Testiraju se vje"tine !itanja, slu"anja, govora i pisanja. Postoje dva na!ina pisanja testa: na ra!unalu putem Interneta (Internet-Based Test) ili na papiru, u zemljama gdje Internet nije dostupan (Paper-Based Test). Kako vam mo#e koristiti?

  • Planirate upisati studij u inozemstvu? • (elite oti$i na studentsku ili u!eni!ku razmjenu u inozemstvo? • Tra#ite stipendiju? • Trebate vizu? • Trebate potvrdu o poznavanju engleskog jezika?

  Fakulteti u inozemstvu ga !esto koriste kako bi pomo$u njega odredili sposobnost kandidata da se slu#e Engleskim jezikom na akademskoj razini. TOEFL ne mo#ete pasti – mo#ete ostvariti ve$i ili manji broj bodova. Fakulteti !esto postavljaju donji bodovni prag koji morate pre$i da bi va"a prijava bila razmatrana. Bodovni prag na boljim fakultetima kre$e se od 80 do !ak 105 bodova od 120 mogu$ih na iBT (Internet-Based Test). TOEFL test se tra#i u preko 8.000 obrazovnih ustanova u vi"e od 130 zemalja svijeta. Rezultate TOEFL testa tra#e i institucije koje izdaju boravi"ne, studentske i radne dozvole. Kako izgleda TOEFL test? Tijekom testa od kandidata se tra#i da kombiniraju vje"tine poznavanja engleskog jezika na slijede$i na!in:

  • 'itaju i pi"u odgovore na pitanja • 'itaju, slu"aju i izgovaraju odgovore na pitanja • Slu"aju i izgovaraju odgovore na pitanja • 'itaju, slu"aju i pi"u odgovore na pitanja

  TOEFL test se sastoji od !etiri cjeline koji se pola#u ovim redosljedom: Cjelina Vremensko

  ograni!enje Broj pitanja

  Zadatak

  Reading (!itanje)

  60 – 100 minuta

  36 – 70 Pro!itati 3 - 5 akademskih tekstova i odgovoriti na pitanja.

  Listening (slu"anje)

  60 – 90 minuta

  34 – 51 Poslu"ati predavanja, rasprave i razgovore, zatim odgovoriti na pitanja.

  pauza 10 minuta — — Speaking (usmeni dio)

  20 minuta 6 Dvije su vrste zadataka: izraziti mi"ljenje na op$epoznatu temu i govoriti na temelju pro!itanih i odslu"anih tema.

  Writing (pisanje eseja)

  50 minuta 2 Jedan esej pi"e se kao odgovor na pro!itanu i odslu"anu temu, a drugime se daje vlastito mi"ljenje na zadanu temu.

  Svaki dio TOEFL iBT testa koji se pola#e u Hrvatskoj nosi 30 bodova, pa je na testu ukupno mogu$e ostvariti 120 bodova. Test traje 4 sata s jednom stankom od 10 minuta, a pola#e se na ra!unalu.

 • 12

  w. zona-znanja.hr e. [email protected]

  t. +385 1 4843 165 m. +385 91 4843 165

  Vodi! za studij u inozemstvu

  Kako se prijaviti i gdje se pola#e test? Za prijavu za TOEFL test je potrebno otvoriti korisni!ki ra!un na stranici Educational Testing Service - http://www.ets.org/toefl/ibt/register/ 'im se registrirate, postupak je vrlo jednostavan – odaberete zemlju polaganja, grad (u Hrvatskoj su to Zagreb ili Split), zatim testni centar i na kraju od ponu&enih izaberete #eljeni datum polaganja. Vodite ra!una o datumu prijave jer cijena polaganja ovisi o tome te iznosi 180 USD za prijave do 7 dana prije polaganja ili 215 USD za prijave do 3 dana prije polaganja ispita. Pla$anje se vr"i putem Interneta, a kartice koje se prihva$aju su: American Express, Discover, JCB, MasterCard ili VISA. TOEFL test mo#ete polagati vi"e puta, no radi cijene polaganja se vi"e isplati kvalitetno pripremiti i posti$i dobar rezultat odmah na prvom testu. Termini za polaganje TOEFL testa su obi!no 3 puta mjese!no, a to!ne datume po testnim lokacijama mo#ete saznati na internetskim stranicama http://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/tclists/IBT_c.html Treba li vam priprema? Za polaganje TOEFL testa potrebno je dobro poznavanje engleskog jezika, no za visok rezultat se potrebno kvalitetno pripremiti. Putem Interneta je dostupno mno"tvo materijala za pripremu – neki su besplatni, a neke treba platiti. Osim poznavanja i razumijevanja engleskog jezika, potrebno je pobli#e se upoznati s tehnikama polaganja koje vam mogu pomo$i da ostvarite veliki broj bodova. Najprakti!niji na!in je provjeriti svoje znanje na probnom testu i pripremati se na temelju konkretnih rezultata, odnosno raditi na onim dijelovima u kojima ste postigli slabije rezultate. Ukoliko planirate upisati pripremni te!aj, prethodno se raspitajte o predava!ima, njihovim prethodnim rezultatima i iskustvu s TOEFL testom. Koliko vrijede rezultati? Rezultati TOEFL testa vrijede 2 godine. IELTS – International English Language Testing System $to je IELTS? IELTS je standardizirani test, kreiran je od strane Sveu!ili"ta Cambridge, koji pokazuje razinu poznavanja i razumijevanja engleskog jezika. Naj!e"$e je tra#en u Europi, Australiji, Novom Zelandu i Kanadi, a ukupno ga priznaje preko 6.000 obrazovnih ustanova u vi"e od 135 zemalja. Kako vam mo#e koristiti? Postoje dvije verzije IELTS testa: 1. IELTS Academic koji se koristi kao dokaz o znanju engleskog jezika pri upisu na fakultete u

  inozemstvu. 2. IELTS General koji se koristi kao dokaz o znanju engleskog jezika za potrebe boravka i/ili

  rada u inozemstvu, odnosno dobivanje vize. U Hrvatskoj se koristi i pri imenovanju za sudske tuma!e iz engleskog jezika te umjesto upisa na studij anglistike na fakutetima u Splitu i Osijeku. Kako izgleda IELTS test? IELTS se sastoji od 4 modula koji se obi!no pola#u ovim redosljedom:

  • Listening (slu"anje) • Reading (!itanje) • Writing (pisanje eseja) • Speaking (usmeni dio)

 • 13

  w. zona-znanja.hr e. [email protected]

  t. +385 1 4843 165 m. +385 91 4843 165

  Vodi! za studij u inozemstvu

  Slu"anje i usmeni dio su jednaki za kandidate za IELTS Academic i za IELTS General test, dok se !itanje i pisanje eseja razlikuju. Cjelina Vremensko

  ograni!enje Broj pitanja

  Zadatak

  Listening (slu"anje)

  30 minuta + 10 minuta za prepisivanje odgovora na listu odgovora

  40 Odslu"ati 4 razgovora ili predavanja i odgovoriti na pitanja.

  Reading (!itanje)

  60 minuta 40 Pro!itati 3 – 5 tekstova i odgovoriti na pitanja.

  Writing (pisanje eseja)

  60 minuta (20 + 40 minuta)

  2 Jedan esej pi"e se kao odgovor na pro!itanu temu (najmanje 150 rije!i), a drugime se daje vlastito mi"ljenje na zadanu temu (najmanje 250 rije!i).

  Speaking (usmeni dio)

  11 – 14 minuta

  ovisno o ispitiva!u

  Tri su vrste zadataka: u prvome se predstavljate i govorite o sebi; u drugome dobijete karticu s temom o kojoj $ete (nakon 1 minute pripreme) govoriti 2 minute i odgovoriti na pitanja ispitiva!a; u tre$em dijelu vas ispitiva! dodatno ispituje o prethodnoj temi.

  Kako se boduje IELTS? Rezultati IELTS testa se vrednuju prema ljestvici koja se kre$e od 0 do 9. Istra#ivanja pokazuju da 9 razina na IELTS testu korespondira s tablicom Vije$a Europe na sljede$i na!in: Council of Europe Common European Framework

  IELTS band scores

  C2 Good user (Vrsni govornik) 7.5 +

  C1 Competent User (Napredni govornik) 6.5 – 7.0

  B2 Independent User (Samostalni govornik) 5.0 – 6.0

  B1 Threshold User (Prijelazni stupanj) 3.5 – 4.5

  A2 Waystage User (Temeljni stupanj) 3.0

  A1 Breakthrough (Pripremni stupanj) 1.0 – 2.5

  Kako se prijaviti i gdje se pola#e test? IELTS test se pola#e u prostorima British Councila u Zagrebu i to u dva dijela. Jedan dio koji se odnosi na !itanje (Reading), slu"anje (Listening) i pisanje eseja (Writing) se pola#e na papiru (Paper based). Sva tri dijela se pola#u za redom, bez pauze. Usmeni dio (Speaking) se pola#e u roku od 7 dana prije ili 7 dana nakon polaganja ostalih dijelova i to u#ivo s ispitiva!em. Za termin polaganja se potrebno prijaviti 5 tjedana unaprijed. Polaganje se odr#ava naj!e"$e jednom mjese!no, a rezultati se dobivaju 2 tjedna nakon polaganja. Cijena polaganja IELTS testa iznosi 1.450,00 kuna, a upla$uje se na ra!un British Council Hrvatska. Koliko vrijede rezultati? Rezultati IELTS testa vrijede 2 godine.

 • 14

  w. zona-znanja.hr e. [email protected]

  t. +385 1 4843 165 m. +385 91 4843 165

  Vodi! za studij u inozemstvu

  SAT – Scholastic Aptitude Test $to je SAT? SAT je najra"ireniji standardizirani test koji se koristi kao prijamni ispit za upis na dodiplomske studije sveu!ili"ta u Americi i ostalih boljih sveu!ili"ta u svijetu. Pola#u ga i strani studenti i doma$i, ameri!ki studenti. Postoje dvije vrste testa: SAT Reasoning koji procjenjuje mogu$nost kriti!nog razmi"ljanja i vje"tine rje"avanja problema, te SAT Subject koji procjenjuje poznavanje odre&enog podru!ja ili stranog jezika. Kako vam mo#e koristiti? Rezultati SAT testova $e vam trebati ukoliko #elite upisati dodiplomski studij u inozemstvu, naj!e"$e u Americi, a priznaju se i umjesto Dr#avne mature u Hrvatskoj. Kako izgleda SAT test? Postoje 2 vrste SAT testa: 1. SAT Reasoning procjenjuje mogu$nost kriti!nog razmi"ljanja i vje"tine rje"avanja problema

  u tri podru!ja: !itanje, pisanje i matematika, a sastoji se od tri podru!ja i 10 cjelina. Cjelina Vremensko

  ograni!enje Broj cjelina

  Zadatak

  Critical Reading (!itanje)

  70 minuta 3 Pro!itati tekstove i odgovoriti na pitanja vezana uz dopunjavanje re!enica

  Writing (pisanje)

  60 minuta 3 Esej i pitanja na zaokru#ivanje vezana uz uo!avanje i ispravljanje gramati!kih gre"aka i pravilnog kori"tenja jezika

  Mathematics (matematika)

  70 minuta 3 Pitanja i zadaci vezani uz aritmeti!ke operacije, algebru, geometriju, statistiku i vjerojatnosti

  *Uz 9 cjelina iz navedena 3 podru!ja pi"e se jo" jedna cjelina koja mo#e biti iz bilo kojeg od spomenutih podru!ja, a traje 25 minuta. Polaganje SAT Reasoning testa traje 4 sata, a test sadr#i tri tipa pitanja:

  - pitanja na zaokru#ivanje - pitanja otvorenog tipa (samo matemati!ki dio) - teme za pisanje eseja

  2. SAT Subject je test iz jednog predmeta kojeg odabere kandidat Fakulteti u inozemstvu kao uvjet za upis tra#e uspje"no polaganje SAT Reasoninga, a naj!e"$e i polaganje jednog ili vi"e SAT Subject testova koji se mogu polagati iz sljede$ih podru!ja:

  Knji#evnost Francuski Ameri!ka povijest Francuski sa slu"anjem Povijest svijeta Njema!ki Matematika razine 1 Njema!ki sa slu"anjem Matematika razine 2 %panjolski Biologija %panjolski sa slu"anjem Kemija Moderni hebrejski Fizika Talijanski

  Latinski Kineski sa slu"anjem Japanski sa slu"anjem Korejski sa slu"anjem

 • 15

  w. zona-znanja.hr e. [email protected]

  t. +385 1 4843 165 m. +385 91 4843 165

  Vodi! za studij u inozemstvu

  Kako se prijaviti i gdje se pola#e test? Za polaganje SAT testa se mo#ete prijaviti putem interneta na stranici http://sat.collegeboard.org/register/sat-international-dates gdje su dostupne detaljnije informacije o testnim centrima i rokovima ili putem prijavnice koju mo#ete dobiti u centrima ovla"tenima za administriranje SAT testova. SAT se pola#e u ovla"tenim ispitnim centrima u Hrvatskoj i pola#e se na papiru (Paper based). U jednom testnom roku mo#ete polagati ili 1 SAT Reasoning ili najvi"e 3 SAT Subject testa. Prije kona!nog odabira Subject testova obavezno provjerite koje Subject testove je mogu$e polagati u kojim testnim rokovima. Prilikom prijave posebno vodite ra!una o tome da rokovi prijave za SAT nisu jednaki za polaganje testa u Americi (US dates) i za polaganje testa u ostalim zemljama (International dates). Naime, za polaganje u ostalim zemljama rok prijave je otprilike 2 tjedna kra$i pa pazite da se prijavite na vrijeme kako ne bi pla$ali zakasninu (stand by prijava) koja iznosi dodatnih 41 USD na redovnu cijenu prijave polaganja testa. Redovna cijena polaganja SAT Reasoning ispita iznosi 75 USD. Cijena polaganja SAT Subject jezi!nih ispita sa slu"anjem iznosi 70 USD, a za sve ostale Subject testove cijena je 59 USD. Kako se boduje SAT? Na SAT Reasoning testu ukupno mo#ete ostvariti najvi"e 2.400 bodova, odnosno 800 po svakom podru!ju. Za uspje"an upis na bolja sveu!ili"ta potrebno je ostvariti iznad 700 bodova po podru!ju. Na!in bodovanja:

  • Za svaki to!an odgovor dobivate 1 bod • Za svako neodgovoreno pitanje ili zadatak dobivate 0 bodova • Za svaki neto!an odgovor u pitanjima i zadacima gdje je ponu&eno vi"e mogu$ih

  odgovora izme&u kojih mo#ete birati gubite 0.25 bodova. • Ukoliko mo#ete eliminirati jedan ili vi"e ponu&enih odgovora, pove$avate izglede za

  odabirom to!nog odgovora. • Ukoliko ne mo#ete eliminirati niti jedan od ponu&enih odgovora, krenite dalje. Ako vam

  ostane vremena na kraju sekcije se mo#ete vratiti na propu"teno pitanje ili zadatak. • Za neto!an odgovor u matemati!kom dijelu gdje upisujete vlastito rje"enje (nema

  ponu&enih rje"enja) ne gubite bodove. Treba li vam priprema? Za polaganje SAT testa potrebno je prije svega dobro poznavanje engleskog jezika, a zatim i podru!ja koje pola#ete, ovisno o testu za koji ste se odlu!ili. Za visok rezultat se potrebno temeljito i kvalitetno pripremiti pa se tako ameri!ki srednjo"kolci za polaganje SAT testova naj!e"$e pripremaju tijekom godine dana. Putem Interneta je dostupno mno"tvo materijala za pripremu – neki su besplatni, a neke treba platiti. Osim poznavanja i razumijevanja engleskog jezika i podru!ja koje pola#ete, potrebno je pobli#e se upoznati s tehnikama polaganja koje vam mogu pomo$i da ostvarite veliki broj bodova. Najprakti!niji na!in je provjeriti svoje znanje na probnom testu i pripremati se na temelju konkretnih rezultata, odnosno raditi na onim dijelovima u kojima ste postigli slabije rezultate. Ukoliko planirate upisati pripremni te!aj, prethodno se raspitajte o predava!ima, njihovim prethodnim rezultatima i iskustvu s SAT testovima. Koliko vrijede rezultati? Rezultati SAT testa nemaju rok trajanja, odnosno vrijede do idu$eg polaganja testa, ukoliko ga odlu!ite polagati ponovno.

 • 16

  w. zona-znanja.hr e. [email protected]

  t. +385 1 4843 165 m. +385 91 4843 165

  Vodi! za studij u inozemstvu

  ACT – American College Test $to je ACT? ACT je standardizirani test koji se tra#i za upis na dodiplomske studije u Americi. Pitanja na ACT testu izravno su povezana s gradivom u srednjoj "koli u podru!ju engleskog jezika, matematike i prirodnih znanosti. Kako vam mo#e koristiti? Osim upisa na fakultet u Americi, ACT test se priznaje i umjesto Dr#avne mature u Hrvatskoj. Kako izgleda ACT test? Sastoji se od !etiri dijela s pitanjima na zaokru#ivanje, te od pisanja eseja koje nije obavezno. Dijelovi ACT testa su: Cjelina Vremensko

  ograni!enje Broj pitanja

  Zadatak

  English (engleski)

  45 minuta 75 Standardni pisani engleski jezik i retori!ke vje"tine.

  Mathematics (matematika)

  60 minuta 60 Matemati!ke vje"tine ste!ene do po!etka 4. razreda srednje "kole.

  Reading (!itanje)

  35 minuta 40 Razumijevanje pro!itanog teksta.

  Science (prirodne znanosti)

  35 minuta 40 Vje"tine interpretacije, analize, evaluacije, kriti!kog prosu&ivanja i sposobnosti rje"avanja problema potrebne za prirodne znanosti.

  *Writing (pisanje eseja)

  30 minuta 1 Esej na zadanu temu u kojem se izra#ava vlastito mi"ljenje i stavovi o zadanoj temi. Procjenjuju se pisane vje"tine na razini srednjo"kolskog engleskog jezika i ulaznoj fakultetskoj razini.

  *nije obavezno, a odabir ovisi o uvjetima koje postavlja fakultet na koji se prijavljujete. Kako se prijaviti i gdje se pola#e test? Za polaganja ACT testa se mo#ete prijaviti elektronskim putem nakon registracije korisni!kog ra!una na stranici http://www.actstudent.org/regist/index.html gdje mo#ete pro!itati detaljnije informacije o rokovima i testnim centrima, ili se mo#ete prijaviti po"tom. ACT test se pola#e u ovla"tenim ispitnim centrima u Hrvatskoj, a cijena polaganja testa bez pisanja eseja iznosi 59 USD, a ACT s pisanjem eseja iznosi 74 USD. Za prijave nakon zadanog roka za online prijave (standby prijave) napla$uje se dodatak od 41 USD na redovnu cijenu. Treba li vam priprema? Za polaganje ACT testa potrebno je prije svega dobro poznavanje engleskog jezika, a zatim i matematike kao i vje"tina interpretacije, analize, evaluacije, kriti!kog prosu&ivanja i sposobnosti rje"avanja problema potrebnih za prirodne znanosti. Za visok rezultat se potrebno temeljito i kvalitetno pripremiti pa se tako ameri!ki srednjo"kolci za polaganje ACT testova naj!e"$e pripremaju tijekom godine dana. Putem Interneta je dostupno mno"tvo materijala za pripremu – neki su besplatni, a neke treba platiti. Osim poznavanja i razumijevanja engleskog jezika i ostalih navedenih podru!ja, potrebno je pobli#e se upoznati s tehnikama polaganja koje vam mogu pomo$i da ostvarite veliki broj bodova. Najprakti!niji na!in je provjeriti svoje znanje na probnom testu i pripremati se na temelju konkretnih rezultata, odnosno raditi na onim dijelovima u kojima ste postigli slabije rezultate. Ukoliko planirate upisati pripremni te!aj, prethodno se raspitajte o predava!ima, njihovim prethodnim rezultatima i iskustvu s ACT testovima.

 • 17

  w. zona-znanja.hr e. [email protected]

  t. +385 1 4843 165 m. +385 91 4843 165

  Vodi! za studij u inozemstvu

  GMAT – Graduate Management Admission Test $to je GMAT? GMAT je standardizirani test koji se koristi kao prijamni ispit za upis na diplomske i poslijediplomske studije sveu!ili"ta u inozemstvu, prvenstveno za upis na MBA programe (Masters of Business Administration). Fakulteti u inozemstvu se njime slu#e kako bi procijenili znanje kandidata u podru!ju poslovanja i managementa. Kako izgleda GMAT test? GMAT test se sastoji od 3 cjeline: Cjelina Vremensko

  ograni!enje Broj pitanja

  Zadatak

  Analytical Writing Assessment (pisanje eseja)

  60 minuta 2 Dva eseja po 30 minuta: - analiza predstavljenog problema i obrazlo#enje va"eg

  mi"ljenja o istome - analiza argumenta - prosu&ivanje i kriti!ki osvrt

  predstavljenih argumenata bez davanja vlastitog mi"ljenja

  Quantitative section (matemati!ki dio)

  75 minuta 37 Pitanja na zaokru#ivanje: - problemski zadaci - zadaci s nedostatnim informacijama.

  Verbal section (jezi!ni dio)

  75 minuta 41 Pitanja na zaokru#ivanje: - ispravljanje re!enica - obuhva$anje pro!itanog - kriti!ko izlaganje

  GMAT CAT (Computer-Adaptive Test) se ra!unalno prilago&ava va"oj razini znanja. Na po!etku testa zadano vam je prvo pitanje koje je srednje razine. Ukoliko date to!an odgovor, idu$e pitanje koje slijedi bit $e na vi"oj razini, a ukoliko ste odgovorili neto!no, idu$i zadatak bit $e lak"i. Na taj na!in vam se svako pitanje ili zadatak pojavljuju pojedina!no, odnosno nemate uvid u pro"la ili budu$a pitanja i zadatke, niti ih mo#ete preskakati, vra$ati se ili ispravljati jednom odabrane odgovore. Uklju!uju$i dvije pauze od po 10 minuta, GMAT test ukupno traje gotovo 4 sata, a ukupno mo#ete ostvariti najvi"e 800 bodova. Kako se prijaviti i gdje se pola#e test? GMAT test se pola#e se u ovla"tenim ispitnim centrima u Hrvatskoj, na ra!unalu. Test koji se pola#e je GMAT CAT (Computer Adaprive Test) "to zna!i da ra!unalo pitanja generira automatski, ovisno o tome kako ste odgovorili svako prethodno pitanje. Kako bi osigurali #eljeni termin potrebno se pravovremeno prijaviti. Prijaviti se mo#ete elektronskim putem nakon "to se registrirate na internetskoj stranici http://www.mba.com/the-gmat/schedule-a-gmat-appointment.aspx gdje mo#ete pro!itati detalje o testnim centrima, rokovima prijave i datumima polaganja testa. Cijena polaganja GMAT testa iznosi 250 USD. Koliko vrijede rezultati? Rezultati GMAT testa vrijede 5 godina.

 • 18

  w. zona-znanja.hr e. [email protected]

  t. +385 1 4843 165 m. +385 91 4843 165

  Vodi! za studij u inozemstvu

  Kako se boduje GMAT? Bodovanje i rezultat GMAT testa temelje se na:

  • broju pitanja koje ste odgovorili • da li ste pitanja odgovorili to!no ili neto!no • razini i statisti!kim karakteristikama svakog pitanja, odnosno zadatka.

  Nasumi!no poga&anje to!nih odgovora mo#e vam zna!ajno umanjiti rezultate. Ukoliko ne znate odgovor na odre&eno pitanje ili zadatak, poku"ajte eliminirati "to vi"e ponu&enih odgovora I nakon toga odabrati onaj za koji mislite da je to!an. GRE – Graduate Record Examinations GRE je standardizirani test koji se koristi kao prijamni ispit za upis na diplomske i poslijediplomske studije sveu!ili"ta u inozemstvu. Fakulteti u inozemstvu se njime slu#e kako bi ocjenili sposobnost kandidata za sudjelovanje u njihovim programima. Kad se govori o GRE testu obi!no se misli na GRE General test, no postoje i GRE Subject testovi o !emu detaljnije informacije slijede u nastavku. Kako izgleda GRE General test? Od 1. kolovoza 2011. godine primjenjuje se novi (Revised) GRE General test koji se u pone"to izmijenjenom sadr#aju sastoji od 3 jednaka dijela kao i prethodni GRE General test: Podru!je Vremensko

  ograni!enje Broj pitanja

  Zadatak

  Analytical Writing (pisanje eseja)

  60 minuta 2 cjeline po 1 zadatak

  Procjenjuje sposobnost kriti!kog razmi"ljanja i vje"tinu analiti!kog pisanja, posebice sposobnost ispitanika da jasno i efikasno artikulira slo#ene ideje. Sastoji se od dva razli!ita zadatka: analiza problema (45 minuta) i analiza argumenta (30 minuta)

  Verbal Reasoning (jezi!ni dio)

  60 minuta 2 cjeline po 20 pitanja

  Procjenjuje sposobnost obuhva$anja pro!itanog, te vje"tine verbalnog izra#avanja, fokusiraju$i se na sposobnost ispitanika da analizira i ocjeni pisani materijal.

  Quantitative Reasoning (matemati!ki dio)

  70 minuta 2 cjeline po 20 zadataka

  Procjenjuje sposobnost rje"avanja problema, fokusiraju$i se na temeljne koncepte aritmetike, algebre, geometrije i analize podataka.

  * Osim navedenih cjelina, mo#e se pojaviti jo" jedna koja se ne ocjenjuje niti ulazi u rezultat. Kandidatima nije poznato koja je to cjelina, no naj!e"$e je iz jezi!nog ili matemati!kog podru!ja. ** Novi GRE General test koji se pola#e na ra!unalu (Computer-Based) mo#e uklju!ivati i jednu cjelinu koja slu#i za potrebe istra#ivanja i tako&er se ne ocjenjuje. Ta je cjelina posebno ozna!ena pa su kandidati upozoreni o kojoj se cjelini radi. GRE General test se pola#e 4 sata s jednom pauzom od 10 minuta nakon 3. cjeline. Nakon svake od ostalih cjelina redovna je pauza u trajanju od 1 minute.

 • 19

  w. zona-znanja.hr e. [email protected]

  t. +385 1 4843 165 m. +385 91 4843 165

  Vodi! za studij u inozemstvu

  Kako izgleda GRE Subject test? GRE Subject test potreban je za upis na diplomske i doktorske programe u Sjedinjenim ameri!kim dr#avama. Nije uvijek obavezan, no preporu!a se za uspje"an upis na bolja sveu!ili"ta. Naime, ve$ina kandidata koji pretendiraju na bolja sveu!ili"ta pola#u barem jedan GRE Subject te na taj na!in stje!u prednost nad ostalim kandidatima. GRE Subject je test iz jednog predmeta koji kandidat odabire ovisno o smjeru koji upisuje, a na raspolaganju je 8 vrsta testova:

  Biokemija i molekularna biologija Biologija Kemija Informatika Knji#evnost na engleskom jeziku Matematika Fizika Psihologija

  Kako se prijaviti i gdje se pola#e test? Prijaviti se mo#ete elektronskim putem nakon "to registrirate korisni!ki ra!un na stranici http://www.ets.org/gre/subject/register/ gdje mo#ete pro!itati detaljnije o datumima i testnim centrima, ili slanjem prijave po"tom. GRE General se mo#e polagati gotovo svakog !etvrtka tijekom cijele godine, no GRE Subjest testovi se mogu polagati samo u travnju, listopadu i studenom. GRE General se pola#e na ra!unalu, a GRE Subject se pola#e na papiru. Cijena polaganja GRE General testa iznosi 190 USD, a za svaki GRE Subject iznosi 160 USD. Treba li vam priprema? Za polaganje GRE testa potrebno je prije svega dobro poznavanje engleskog jezika, a zatim i podru!ja koje pola#ete, ovisno o testu za koji ste se odlu!ili. Za visok rezultat se potrebno temeljito i kvalitetno pripremiti. Putem Interneta je dostupno mno"tvo materijala za pripremu – neki su besplatni, a neke treba platiti. Osim poznavanja i razumijevanja engleskog jezika i podru!ja koje pola#ete, potrebno je pobli#e se upoznati s tehnikama polaganja koje vam mogu pomo$i da ostvarite veliki broj bodova. Najprakti!niji na!in je provjeriti svoje znanje na probnom testu i pripremati se na temelju konkretnih rezultata, odnosno raditi na onim dijelovima u kojima ste postigli slabije rezultate. Ukoliko planirate upisati pripremni te!aj, prethodno se raspitajte o predava!ima, njihovim prethodnim rezultatima i iskustvu s GRE testovima. Koliko vrijede rezultati GRE testa? Rezultati GRE testa vrijede 5 godina.

 • 20

  w. zona-znanja.hr e. [email protected]

  t. +385 1 4843 165 m. +385 91 4843 165

  Vodi! za studij u inozemstvu

  Kako treba izgledati #ivotopis? Od !ega se sastoji i "to je va#no navesti?

  6. Pisanje i ure&ivanje #ivotopisa U postupku prijave, pored ostalih dokumenata fakultetima u inozemstvu naj!e"$e dostavljate i svoj #ivotopis. (ivotopis se sastoji od:

  • osobnih podataka – ime, prezime, datum ro&enja, adresa, kontakt telefoni, e-mail • podataka o obrazovanju – naziv ustanova u kojima ste se obrazovali i razina obrazovanja

  koju ste stekli kronolo"kim redoslijedom po!ev"i od aktualnog (formalno obrazovanje: srednja "kola, fakultet; dodatno obrazovanje: te!ajevi, seminari, konferencije i sli!no)

  • podataka o radnom iskustvu – navodite samo radno iskustvo relevantno za prijavu • ostalih podataka koji govore o va"im kvalifikacijama, vje"tinama, sposobnostima i

  postignu$ima: - poznavanje stranih jezika - sposobnost slu#enja ra!unalom - rezultati s natjecanja - primljene nagrade i priznanja - objavljeni radovi, !lanci - rad na projektima - dru"tveni i volonterski rad - bavljenje sportom, glazbom ili umjetno"$u

  (ivotopis ne smije imati gramati!kih pogre"aka, ne smije biti preduga!ak (u pravilu najvi"e jedna stranica za one bez radnog iskustva, odnosno dvije za one s radnim iskustvom) te ga je potrebno prilago&avati svakoj prijavi. (ivotopis treba biti kvalitetno sastavljen te prilago&en kriterijima koje tra#i "kola ili fakultet na koji se prijavljujete. Ne dopustite da se dogodi da va" #ivotopis bude neuredan, neorganiziran ili lo"e koncipiran. Eventualne gre"ke mogu pokazati lo"u sliku o vama, te negativno utjecati na odluku prijamnog odbora.

 • 21

  w. zona-znanja.hr e. [email protected]

  t. +385 1 4843 165 m. +385 91 4843 165

  Vodi! za studij u inozemstvu

  Kako treba izgledati esej? Mogu li sam odabrati temu? Koliko eseja moram napisati?

  7. Pisanje eseja koji %e odu"eviti prijamni odbor Svi fakulteti u inozemstvu u sklopu prijave na studij tra#e od kandidata da napi"u barem jedan esej, a u nekim slu!ajevima potrebno ih je napisati vi"e. Pisanje eseja se ubraja me&u najva#nije dijelove prijave. Pored svih brojeva koje u obliku ocjena i rezultata na standardiziranim ispitima dostavljate prijamnim uredima fakulteta, pisanje eseja vam je prilika da se !lanovima prijamnih odobra predstavite kao osoba, a ne kao broj. Tu mogu$nost je va#no maksimalno iskoristiti kako bi pokazali svoje pisane komunikacijske vje"tine, organizacijske vje"tine, istaknuli svoje akademske sposobnosti i kapacitete te intelektualnu zrelost. Ovisno o zahtjevima pojedinih fakulteta pisat $ete jedan ili vi"e eseja, a zadatak za esej mo#e do$i u obliku pitanja ili teme. Rije&e $e vam biti dana mogu$nost da sami izaberete temu. Zadano pitanje odnosno tema je naj!e"$e vezana za vrstu studijskog programa na koji se prijavljujete. Ukoliko imate ve$ neke gotove radove tako&er ih je mogu$e prilo#iti, no to nije uvijek slu!aj. Neki fakulteti vam stavljaju na raspolaganje mogu$nost da pored eseja po"aljete prezentaciju, video zapis, fotografije ili sli!an uradak. To je izuzetna prilika da pribli#ite sebe kao stvarnu osobu !lanovima prijamnog odbora. Najtra#eniji esej je esej o kandidatu odnosno motivacijsko pismo (motivation letter ili statement of purpose). Klju!no je da putem motivacijskog pisma:

  • vjerodostojno predstavite svoje sposobnosti, znanja i vje"tine • obrazlo#ite za"to ste se odlu!ili prijaviti upravo na taj fakultet • koji su va"i motivi i ciljevi te "to #eljite od samog studijskog programa • koje su vam ambicije te gdje se vidite u budu$nosti • za"to ste upravo vi po#eljan kandidat i na koji na!in namjeravate pridonjeti studentskoj

  zajednici fakulteta na koji se prijavljujete Vodite ra!una i o tehni!kim aspektima pisanja eseja:

  - struktura eseja – uvod, razrada, zaklju!ak - tra#eni broj stranica / rije!i, propisana veli!ina i format slova - citiranje i parafraziranje te opasnost od plagiranja - navo&enje izvora i kori"tenje kvalitetnih resursa

  Pisanje eseja je zahtjevan posao, koji tra#i da mu se pa#ljivo posvetite te za njega odvojite dovoljno vremena. Bez pretjerivanja pisanju kvalitetnog eseja razumno je posvetiti i mjesec dana, "to je uobi!ajeno u slu!aju ameri!kih studenata. Stil pisanja koji se tra#i vrlo je specifi!an. U!enici, u primjerice ameri!kim "kolama, od najranijih dana u!e kako analiti!ki i argumentirano pisati, te iznositi i braniti svoje stavove dok u na"em obrazovnom sustavu to uglavnom nije u!estala praksa. S obzirom da je tra#eni format i stil pisanja uglavnom nepoznat ve$ini kandidata koji nemaju iskustvo obrazovanja u inozemstvu, iskoristite svaku priliku da se konzultirate sa stru!nom osobom ili dobijete savjete od ljudi koji imaju iskustva.

 • 22

  w. zona-znanja.hr e. [email protected]

  t. +385 1 4843 165 m. +385 91 4843 165

  Vodi! za studij u inozemstvu

  Koliko preporuka trebam? Od koga da tra#im preporuke? Kako izgledaju preporuke? Ho%e li netko kontaktirati osobe koje su mi dale preporuke?

  8. Pribavljanje kvalitetnih preporuka U sklopu prijave od vas $e se tra#iti da dostavite pisma preporuke od va"ih u!itelja, profesora ili drugih osoba. Fakulteti u pravilu tra#e 2-3 pisma preporuke. Uobi!ajeni su formulari za preporuke koji sadr#e pitanja odnosno detaljan upitnik o karakteristikama kandidata. Pored formulara za preporuke, pisma preporuke sadr#e i otvoreni dio u kojem osoba koja daje preporuku:

  • opisuje svoje iskustvo s vama • navodi va" dosada"nji rad, osobine i rezultate • procjenjuje va" potencijal

  Kako biste uspje"no zadovoljili uvjete za upis, va"a prijava treba sadr#avati tri akademske preporuke u slu!aju da nemate radnog iskustva, odnosno kombinaciju akademskih i poslovnih preporuka ukoliko imate radnog iskustva. Za uspje"nu prijavu izuzetno je va#no dobiti dobre preporuke i jo" va#nije dobiti dobre preporuke od pravih osoba. Dakle ono na "to treba obratiti pozornost su dvije stvari: da vas osoba koja daje preporuku dobro poznaje te da ima pozitivno iskustvo i dobro mi"ljenje o vama. Ne treba zanemariti i to koliko vremena i truda je osoba voljna ulo#iti u pisanje preporuke te s kolikim $e entuzijazmom govoriti o vama ukoliko je netko kontaktira. Pa#ljivo planirajte vrijeme koje $e vam biti potrebno:

  • da odlu!ite koga tra#iti preporuke – npr. profesore na koje ste ostavili dojam, kod kojih ste bili na domonstraturi, obrazovne savjetnike s kontaktima na #eljenom fakultetu, osobe od dru"tvenog utjecaja, poslodavce i suradnike s kojima ste imali uspje"nu poslovnu suradnju

  • da te osobe kontaktirate i s njima razgovarate – obavijestite ih na vrijeme i nekoliko tjedana unaprijed, precizno im objasnite za "to vam treba preporuka, osigurate im sve potrebne podatke

  • da vam ih osobe od kojih tra#ite preporuke napi"u Pribavljanje kvalitetnih preporuka nije nimalo jednostavan zadatak stoga iskoristite svaku priliku da se konzultirate sa osobama koje vam mogu pomo$i, koje imaju potrebno iskustvo i stru!nost.

 • 23

  w. zona-znanja.hr e. [email protected]

  t. +385 1 4843 165 m. +385 91 4843 165

  Vodi! za studij u inozemstvu

  Kako izgleda intervju? Koliko intervjua mogu o!ekivati? Kako se pripremiti?

  9. Priprema za intervjue Intervju je nerijetko sastavni dio prijave na fakultete u inozemstvu. Ukoliko ste dobili poziv na intervju to zna!i da ste uspje"no obavili prethodne korake u postupku prijave i sada vam intervju mo#e osigurati upis na #eljeni fakultet. Me&utim jednako tako vas mo#e trajno eliminirati iz postupka. Ovisno o fakultetu, mo#ete biti pozvani na jedan ili na seriju intervjua. Intervjui se odr#avaju u#ivo i/ili putem telefona. Ovo je izuzetno zahtjevan korak u postupku prijave na fakultete u inozemstvu. Prilikom intervjua procjenjuju se prvenstveno va"e verbalne komunikacijske spobosnosti i vje"tina osobnog prezentiranja na stranom jeziku. U slu!aju video intervjua uklju!ena je i neverbalna komunikacija, gestikulacija i govor tijela. Kad svemu tome nadodamo !injenicu da je intervju uglavnom poslijednji i odlu!uju$i korak u postupku prijave, taj korak i ovako zahtjevan postaje jo" te#im. Ovisno o zahtjevima i procedurama pojedinih fakulteta, mogu$e je da $e biti potrebno obaviti i nekoliko intervjua s razli!itim osobama iz prijamnog odbora. Kako se pripremiti?

  • informirajte se o naj!e"$im pitanjima koja se postavljaju kandidatima na intervjuima • razmislite o svojim odgovorima, kako $ete ih formulirati, zapi"ite ih • razmislite kako putem odgovora najbolje istaknuti svoje kvalitete, koje prednosti posebno

  trebate naglasiti i kako sve zajedno uspje"no prezentirati • vje#bajte svoje odgovore pred ogledalom ili zamolite osobu koja ima iskustva da vam

  pomogne Kako bi se uspje"no pripremili za intervju prvenstveno morate ste$i potrebno samopouzdanje koje dolazi kroz iskustvo. U cilju stjecanja takvog iskustva mo#ete se obratiti obrazovnim ustanovama koje organiziraju odr#avanje probnih intervjua sa simulacijom stvarnih situacija koje vas o!ekuju.

 • 24

  w. zona-znanja.hr e. [email protected]

  t. +385 1 4843 165 m. +385 91 4843 165

  Vodi! za studij u inozemstvu

  Koja je razlika izme&u pune i djelomi!ne stipendije? Od koga mogu dobiti stipendiju? Koje tro"kove pokriva?

  10. Dobivanje stipendije Jeste li znali da sveu!ili"ta kao "to su primjerice Harvard i Princeton svim svojim studentima koji ne mogu financirati studij daju punu stipendiju? Znate li za mno"tvo zaklada i institucija koje stipendiraju polaznike sveu!ili"ta u inozemstvu? Znate li da je puno lak"e dobiti stipendiju za najbolja svjetska sveu!ili"ta? Znate li da su vam na raspolaganju izvori financiranja posebno usmjereni na u!enike i studente iz Hrvatske? Znate li da je sam upis na odre&ena sveu!ili"ta ujedno i garancija dobivanja stipendije? Prosje!an hrvatski student te"ko mo#e financirati odlazak na studij u inozemstvo, jer se na najboljim fakultetima "kolarine kre$u i do 100.000 USD godi"nje. Vjerojatno se pitate tko si takvo "to mo#e priu"titi. Odgovor le#i u !injenici da ve$ina studenata studira na ovim fakultetima uz financijsku podr"ku razli!itih institucija i samih sveu!ili"ta. Stipendiju mo#ete dobiti od:

  - dr#ave, #upanije, grada - tvrtke - institucije i zaklade - sveu!ili"ta

  Stipendije se ne pronalaze jednim klikom mi"a ve$ je za dobivanje financijske pomo$i potrebno ulo#iti prili!an trud. Klju!no je imati pravovremene, detaljne i potpune informacije o stipendijama i uvjetima za njihovo dobivanje. Stipendija za studij mo#e biti puna ili djelomi!na pa izvor za dobivanje stipendije mo#e biti jedan ili kombinacija njih nekoliko. Puna stipendija pokriva sve tro"kove studija i #ivota te naj!e"$e uklju!uje tro"kove:

  ! "kolarine ! smje"taja ! prehrane ! knjiga i nastavnih materijala ! d#eparac

  Djelomi!ne stipendije obi!no se koriste za pokrivanje tro"kova "kolarine. U slu!aju da ste od fakulteta dobili oslobo&enje od pla$anja "kolarine (tuition waiver), djelomi!nu stipendiju mo#ete koristiti za pokrivanje tro"kova smje"taja. Za velik dio stipendija potrebno se prijaviti istovremeno uz slanje prijave te u samoj prijavi obavezno nazna!iti potrebu za financijskom potporom.

 • 25

  w. zona-znanja.hr e. [email protected]

  t. +385 1 4843 165 m. +385 91 4843 165

  Vodi! za studij u inozemstvu

  Svrha ovog vodi!a je da vam pru#i osnovne informacije o postupku prijave na sveu!ili"ta u inozemstvu i objasni faze postupka prijave. Nadamo se da je vodi! ispunio svoju svrhu. Kako bi slijede$e izdanje bilo jo" kvalitetnije molimo vas da nam se javite sa svojim sugestijama, prijedlozima, kritikama i pohvalama. Ukoliko imate dodatnih pitanja na koja niste uspjeli prona$i odgovor u ovom Vodi!u, slobodno nas kontaktirajte putem: w. zona-znanja.hr e. [email protected] t. +385 1 4843 165 m. +385 91 4843 165 f. +385 1 4843 166 a. Kralja Zvonimira 2, Zagreb