63
Projektovanje organizacije 2. nedelja

01 Organizacione seme 2016 - organizacija.fon.bg.ac.rsorganizacija.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2016/03/02-Organizacione-seme.pdf · Način polaganja ispita - Usmeno - Knjiga “Projektovanje

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Projektovanje organizacijeProjektovanje organizacije

2. nedelja

Način polaganja ispita

- Usmeno

- Knjiga “Projektovanje organizacije”

- “Beneficije” - 10/13 dolazaka- “Beneficije”- 400/580

- Evidencija prisutnosti na vežbama

- Možete menjati termine slušanja nastave

- 10/13 dolazaka

Radne nedeljepon. uto. sre. čet. pet. sub. ned.

(22-28. februar) 1 1 (pon.)

(29.02-06. mart) 2 2

(07-13. mart) 3 3

(14-20. mart) 4 4(14-20. mart) 4 4

(21-27. mart) 5 5

(28.03-03. april) 6 6

(04-10. april) 7 7 Kolokvijumska ned.

(11-17. april)

(18-24. april) 8 8

neradni dani Ekskurzija

Radne nedelje

pon. uto. sre. čet. pet. sub. ned.

(25.04-01. maj) 9

(02-08. maj) 10 9 10 (pet.)

(09-15. maj) 11 11(09-15. maj) 11 11

(16-22. maj) 12 12

(23-29. maj) 13 13

(30.05-05. jun) Kolokvijumska nedelja

neradni dani Ekskurzija

Termini nastave

pon. uto. sre. čet. pet.

08:15

10:15 10110:15 101

12:15 210 105

14:15 201

16:15 Predav.

18:15 104

Način polaganja ispita

- Sajt predmeta – organizacija.fon.bg.ac.rs- informacije o predmetu

- prezentacije i materijali sa vežbi

- evidencija prisutnosti

Organizacione šemeOrganizacione šeme

Osnovni pojmovi

Definicija: Projektovanje organizacije je proces oblikovanja organizacije sposobne za realizaciju definisane poslovne strategije i ostvarivanje drugih individualnih i organizacionih ishoda.

Pod oblikovanjem organizacije podrazumeva se definisanje ili preoblikovanje elemenata organizacije koji čine organizacioni sistem.

ishoda.

Osnovni pojmovi

Pojam projektovanja organizacije se često pogrešno izjednačava sa pojmom projektovanja organizacione strukture.

Definicija: Organizaciona struktura se definiše kao formalni način na koji su ljudi i aktivnosti grupisani u radna mesta i organizacione jedinice

Modeli organizacije - Jay Galbraith

Organizaciona struktura - anatomija

Organizacioni procesi - fiziologija

POČETAK

Ulaz predmeta rada

A - 2

A - 1

Veza sa prethodnim procesima

Tok stvaranja proizvoda i/ili pružanja usluga

NAZIV AKTIVNOSTI (podprocesa)

IZVRŠIOCI

KRAJ

A - i

A - n

Izlaz predmeta rada

IZLAZ: za izvođenje drugih aktivnosti i

procesa

ULAZ: Uputstva i postupci za izvršenje aktivnosti

Veza sa drugim procesima

Struktura i procesi

Porterov lanac vrednosti

Organizacione šeme

Organizacione šeme

Definicija: Organizaciona šema je dijagram koji prikazuje strukturu organizacije, odnose i rang njenih delova i pozicija/radnih mesta.

Na organizacionoj šemi se prikazuju:

1. strukturni elementi organizacije ili blokovi,

2. odnosi između strukturnih elemenata organizacije.

Organizacione šeme

Strukturni elementi šeme

Pravougaonik je najuobičajeniji geometrijski oblik za prikazivanje organizacionih celina

Organizacione celine

U strukturnim elementima ili blokovima mogu se upisivati:1. nazivi ključnih (menadžerskih) pozicija, 2. nazivi organizacionih jedinica, 3. nazivi radnih mesta,4. nazivi funkcija (poslova),4. nazivi funkcija (poslova),5. funkcije pozicija ili delova koji su prikazani (u kombinaciji sa drugim nazivima),6. imena zaposlenih (u kombinaciji sa drugim nazivima),7. ostali podaci - šifra RM, broj bodova RM, zahtevani stepen str. spreme, broj

radnika predviđenih za to RM, slike, kontakti itd.8. kombinacija naziva.

Svrha crtanja organizacione šeme treba da odredi koji će se elementi i podaci prikazivati na šemi.

Organizacione celine

1. Nazivi ključnih (menadžerskih) pozicija

Potpredsednik

Primer: Direktor filijale A, Direktor fabrike X, Direktor profitnog centra B

Potpredsednik za finansije

Organizacione celine

2. Nazivi organizacionih jedinica

Sektor

Primer: Direkcija za logistiku, Sektor za održavanje, Služba za održavanje vozila, Odeljenje za održavanje motora

Sektor za finansije

Organizacione celine

3. Nazivi radnih mesta

Inkasant

Primer: Spremačica, Referent za obračun zarada, Knjigovođa osnovnih sredstava, Tehničar elektro nadzora

Inkasant

Organizacione celine

4. Nazivi funkcija (poslova)

Finansije

Primer: Pravni, kadrovski i opšti poslovi, Marketing, Računovodstvo

Finansije

Organizacione celine

5. Funkcije pozicija ili delova koji su prikazani (u kombinaciji sa drugim nazivima)

PRAVNA SLUŽBA

Pravna služba je specijalizovana služba koja ispunjava stručne zadatke u vezisa pravnom i kontrolnom funkcijom organizacije, pružajući stručno-pravnamišljenja o poštovanju zakona i drugih akata koji se tiču organizacije, kao ikonsultativnu podršku pri izradi akata društva.

Organizacione celine

6. Imena zaposlenih (u kombinaciji sa drugim nazivima)

Petar PetrovićGeneralni direktor

Organizacione celine

7. Ostali podaci - šifra RM, broj bodova RM, zahtevani stepen str. spreme, broj radnika predviđenih za to RM, slike, kontakti itd.

Šifra RM

Zahtevani SSS

Broj bodova

Broj radnika

Stariji sistem inženjer

240-1

VII-1

3

26,8

Organizacione celine

8. Kombinacija naziva

Sektor

za finansije

Sektor

za finansije

Rukovodilac Sektora

Organizacione celine

Vrsta linije blokova Značenje

Puna linija Popunjene pozicije

Isprekidana linija Nepopunjene pozicije

Tačka-crta Ukinute pozicije

Tačkasta linija Neaktivne pozicije

Organizacione celine

Popunjene pozicije Nepopunjene pozicijePopunjene pozicije

Ukinute pozicije

Nepopunjene pozicije

Neaktivne pozicije

Odnosi između organizacionih celina

Organizacionom šemom se prikazuju i odnosi koji postoje u organizaciji. Ovi odnosi mogu biti:

1. Linijski odnosi - direktna veza između nadređene i podređene pozicije.podređene pozicije.

2. Savetodavni odnosi - odnosi između savetodavnih (npr. pomoćnik ili asistent) i drugih pozicija.

3. Funkcionalni odnosi - Odnosi između pozicija specijalista i drugih pozicija.

Odnosi između organizacionih celina

Vrsta linije blokova Značenje

Puna linija Linijski (komandni) autoritet

Isprekidana linijaSavetodavni ili funkcionalni odnosi

Pravila crtanja organizacionih šema

1. Blokovi na organizacionoj šemi (organizacione jedinice,radna mesta itd.) koji se u organizaciji nalaze na istom nivouhijerarhije trebalo bi da budu iste veličine i da na šemi buduprikazani na istoj visini.prikazani na istoj visini.

Pravila crtanja organizacionih šema

2. Kada je prostor na šemi ograničen,elemente koji su na istom hijerarhijskomnivou treba prikazati u vertikali, odmah ispodelementa koji je u hijerarhiji iznad njih.elementa koji je u hijerarhiji iznad njih.

Pravila crtanja organizacionih šema

3. Najznačajniji poslovi sekoncentrišu u centru i visokona šemi.

4. Kada se elementi na šemi4. Kada se elementi na šemiprikazuju vertikalno, trebakoristiti jednu liniju autoritetai sve elemente direktnopovezati sa tom linijom.

Ispravno Neispravno

Pravila crtanja organizacionih šema

5. Svaki blok na šemi mora da bude povezan sa nekim od drugihblokova. Nijedna pozicija ili organizaciona jedinica ne može da budenezavisna.

6. Elementi na organizacionoj šemi treba da budu proporcionalno veći,prema tome kom hijerahijskom nivou pripadaju. Značajniji poslovi iliprema tome kom hijerahijskom nivou pripadaju. Značajniji poslovi ilipozicije se predstavljaju simbolima većeg formata ili su boldirani.

7. Fizički raspored izvođenja poslova ili izvršilaca ne bi trebalo da utičena kompoziciju šeme, presudna je funkcionalna povezanost.

Pravila crtanja organizacionih šema

8. Linije odnosa između elemenata mogu biti pune iliisprekidane. Linije autoriteta su pune linije koje polazevertikalno od bloka višeg ranga i ulaze vertikalno ilihorizontalno u blok nižeg ranga. Za ostale povezanostiizmeđu blokova, koristi se isprekidana linija.između blokova, koristi se isprekidana linija.

Pravila crtanja organizacionih šema

Primer: pomoćne pozicije u organizaciji i savetodavni autoritet

Pravila crtanja organizacionih šema

Primer: specijalizovane funkcije i funkcionalni autoritet

Pravila crtanja organizacionih šema

9. Pozicija zamenika ili pomoćnika može se nacrtati na dva načina.

1. Način – Zamenik / Pomoćnik kao savetodavna pozicija

Zamenik

Pravila crtanja organizacionih šema

9. Pozicija zamenika ili pomoćnika može se nacrtati na dva načina.

2. Način – Zamenik / Pomoćnik kao linijski rukovodilac

Zamenik

Pravila crtanja organizacionih šema

10. Jednostavnost je jedno od osnovnih pravila grafičkog predstavljanjastrukture. To implicira da šeme retko kada prikazuju više od jednogodnosa ili rasporeda u strukturi.

11. Linije autoriteta ne treba crtati dijagonalno.12. Treba izbegavati preklapanje linija autoriteta.12. Treba izbegavati preklapanje linija autoriteta.

Neispravno Ispravno

Pravila crtanja organizacionih šema

13. Na šemi treba izbegavati zbunjujuće i komplikovane elemente. elemente. Jednostavnost organizacione šeme je jedno od osnovnih zahteva crtanja.

Komplikovaniji način Jednostavniji način

Pravila crtanja organizacionih šema

14. Šeme sa previše elemenata treba dekomponovati na većibroj jednostavnijih šema, kako bi se očuvala jasnostinterpretacije.

15. Organizaciona šema bi trebalo da ima “vizuelni balans”,simetrični ili asimetrični. Grafikon koji nije uravnotežensimetrični ili asimetrični. Grafikon koji nije uravnotežendeluje neusklađeno.

Pravila crtanja organizacionih šema

Ispravno

Neispravno

Ispravno

Pravila crtanja organizacionih šema

16. Ako se koriste različite vrste linija za prikazivanje blokova i odnosa u strukturi, trebalo bi ih objasniti u legendi.

17. Na šemi bi na prikladnom mestu trebalo staviti datum poslednjeg ažuriranja ili verziju šeme.

Organizacione šeme

Postoji nekoliko ograničenja u vezi sa organizacionim šemama:

• Ako se crtanje vrši ručno (kada koriste softveri kao što je Microsoft Visio ili PowerPoint), organizaciona šema će vrlo često biti neažurna, posebno u velikim organizacijama u kojima postoji redovna fluktuacija zaposlenih.zaposlenih.

• Organizacionom šemom prikazani su samo formalni odnosi i njom je nemoguće prikazati ljudske (društvene) odnose koji se razvijaju u organizaciji.

• Organizaciona šema ne govori ništa o menadžerskom stilu koji je karakterističan za tu organizaciju (npr. autokratski ili demokratski stil)

Primeri organizacionih šemaPrimeri organizacionih šema

Organizacione šeme

Organizaciona šema AD “Železnice Srbije”

Pravilo 15: Šeme sa previše elemenata treba dekomponovati na veći broj jednostavnijih šema, kako bi se očuvala jasnost interpretacije.

Organizacione šeme

Organizaciona šema “Mega stil”

Pravilo 12: Linije autoriteta ne treba crtati dijagonalno.

Bolje je NE crtati strelice .

Organizacione šeme

Organizacione šemeSkupština

0

Upravni odbor

0

Generalni direktor

1

Sektor tehnike i održavanja

Direktor4,119

Komercijalno-transportni sektor

Direktor2,209

Sektor za finansije i računovodstvo

Direktor3,20

Sektor pravnih i opštih poslova

Direktor3,47

Kabinet generalnog direktora

Zamenik generalnog direktora 3

Služba komercijale

0,28

Služba saobraćaja

11,179

Tehnička služba

6

Služba za unapređenje poslovnog sistema

1,7

Služba za platni promet

7

ukupno 399 zaposlenih

Legenda:

broj zaposlenih u odeljenju, ukupan broj sa pododeljenjima

0,28

11,179

Poslovi nabavke i skladišta

5,9

Služba za skladištenje

4

Poslovi akvizicije i agentiranja

3,19

Predstavništva u inostranstvu

1

Agencije u zemlji

15

Nautički poslovi

0

Služba za eksploataciju

tovarnog prostora i pripremu plovila

4

Brodovi i druga plovila

164

6

Brodoremont “Beograd”

1,25

Služba tehničko-tehnološke pripreme 2

Služba proizvodnje i kontrole 1

Elektronski servis 4

Brodoremont “Pančevo”

3,54

Služba tehničko-tehnološke pripreme 2

Služba proizvodnje i kontrole 3

Kompleks “Bjelasica-Srbija”

30

1,7

Biro za kvalitet 2

Biro za IS 2

Biro za planiranje 2

Služba za kadrovske poslove 6

Služba za pravne poslove 2

Služba za bezbednost i zdravlje na radu

3

Služba za obezbeđenja i zaštite imovine

17

Služba za održavanje građevinskih objekata

9

7

Služba za računovodstvo

10

Vozni park 0

Restoran-klub JRB 0

Proizvodna odeljenja Beograd

17

Mašinska obrada 3

Brodomašinsko odeljenje

7

Brodobravarsko odeljenje

3

Brodoelektričarsko odeljenje

4

Proizvodna odeljenja Pančevo

46

Mašinska obrada 3

Brodomašinsko odeljenje

5

Brodobravarsko odeljenje

8

Brodoelektričarsko odeljenje

2

Ploveća radionica Miljacka

7

Brodomontersko odeljenje

6

Zavarivačko odeljenje

5

Brodotesarsko-navozno odeljenje

10

Organizacione šeme

Pomoćnik direktora

Tehnički direktor

Finansijski direktor

Pomoćnik direktora

Direkcija Sektor za pravne,

kadrovske i komercijalne

poslove

Sektor za finansijsko -

računovodstvene poslove

Sektor za parkirališta

Sektor za projektovanje,

izgradnju i održavanje objekata

Sektor za kontrolu parkiranja

Direktor

Zamenik direktora

Savetnik

Služba za odnose s javnošću

Služba održavanja, sistema automatike

i informatike

Služba PPZ i ZNR

Služba interne kontrole procesa

nabavke

Korisnički servis

Služba interne kontrole i fizičko-

tehničkog obezbeđenja

Služba za imovinsko - pravne poslove, zastupanje

i ugovaranje

Služba za normativu i

kadrovske poslove

Služba za javne nabavke

Služba računovodstva

Služba finansijske operative

Projektni biro

Služba za održavanje objekata

Služba za eksploataciju VEPP

i posebnih parkirališta

Služba za pretplatu

i eksploataciju garaža sa

rezervisanim PM

Služba “Međunarodni

terminal”

Služba za transport vozila

Služba za održavanje vozila

Služba za komunalni red

Vozni park JKP “Parking servis”

Služba tehničkog pregleda i

autoperionice

Služba parking kontrole

Služba administrativno –

informativnih poslova

Organizacione šemeTRAYAL KORPORACIJA

Generalni direktor

FABRIKA

"TEHNOENERGE-TIKA"

Sektor proizvodnje

i remonta opreme

Sektor proizvodnje

i odr`avanjaenergofluida

Sektor proizvodnje

IN@ENJERING

PROJEKT

FABRIKA

SPECIJALNIH ALATA

STRATE[KI RAZVOJ

Zajedni~kiposlovi

INVESTICIJEPROJEKTOVANJE I

TEHNOENERGETIKA

Slu`ba tehnologijeobrade specijalnih

alata

Kontrola

Gra|evinski

in`enjering

Sektor za

projektovanje irealizaciju opreme

Sektor elektro-

Zajedni~kiposlovi

SEKTOR OP[TIH I

ZAJEDNI^KIHPOSLOVA

Slu`ba pravnihposlova i

obezbe|enja

Slu`ba op{tih

poslova

SEKTOR

STANDARDA

Upravasektora

OP[TE ZAJEDNI^KI

POSLOVI

Restoran na

lokaciji Parunovac

Restoran na

lokaciji Pojate

Zajedni~kiposlovi

Restoran na

lokaciji Dedina

Trayal club hotel

SEKTOR

EKONOMIKE

Organizacija i

raspodela

Plan i analiza

Cene i statistika

SEKTOR

UNUTRA[NJEKONTROLE

SEKTOR

INFORMATIKE

EKONOMSKI

POSLOVI

Slu`ba kontrolematerijalno

finansijskogposlovanja

Slu`ba popisa

SEKTOR FINANSIJA

Odeljenje doma}egplatnog prometa

Odeljenjeinostranog platnog

prometa

Odeljenje kredita

Odeljenje kupaca i

dobavlja~a

KOMERCIJALNI

POSLOVI

Prodaja

Sektor nabavke

Marketing Trayal

korporacije

Trayal trgovina

SEKTOR

KAVALITETA

Biro upravljanjakvaliteta

Birostandardizacije i

metrologije

PREDSTAVNI[TVO

BEOGRAD

Sektor kontrole

kvaliteta

i odr`avanjaelektroenergetike

Priprema

Proizvodnja fabrikespecijalnih alata

projektovanja irealizacije

Sektor zaprojektovanje i

realizaciju ma{inskihenergofluida

Odeljenje odbraneBarovi i kafe

kuhinjeOdmarali{te

\enovi}i

Obra~un zarada

Slu`bara~unovodstva

Sektor transporta

FABRIKA TERETNIH IINDUSTRIJSKIH

PNEUMATIKA

Sektor proizvodnjesme{a

Sektorkalandriranja i

poluproizvoda

Sektor proizvodnje

GTR

Slu`baobezbe|enja

kvaliteta

Sektor razvoja

sme{a ipneumatika

Sektor proizvodnjepneumatika

Sektor pripremeproizvodnje

Sektor odr`avanja

Slu`bazajedni~kih

poslova

FABRIKA AUTOGUMA

Sektor proizvodnje

Sektor tehni~ko-tehnolo{kog

razvoja

Sektor skladi{tenja

Slu`ba op{tih

poslova

Sektor kontrolekvaliteta

Sektor odr`avanja

Slu`baobezbe|enja

kvaliteta

FABRIKA GUMA ZADVOTO^KA[E I

UNUTRA[NJIH GUMA

Proizvodnjaunutra{nje gume

Sektor razvojaproizvoda

Sektor operativne

pripreme

Sektor odr`avanja

Proizvodnjaspoljne gume

Sektor kontrolekvaliteta

Slu`ba skladi{tenja

gotovih proizvoda

FABRIKA TERETNIH IINDUSTRIJSKIH

PNEUMATIKA

Sektor proizvodnje

Sektor kontrolekvaliteta

Odr`avanje

Zajedni~ki

poslovi

Sektor razvoja

Sektor aktivnihugljeva

Sektorupravljanja

kvalitetom

FABRIKA ZA[TITNIHSREDSTAVA

FABRIKA TERETNIH IINDUSTRIJSKIH

PNEUMATIKA

Proizvodnja

Sektor obezbe|enjakvaliteta

Uprava

oblasti

Sektor razvoja

Slu`ba kontrolekvaliteta

OBLASTEKSPLOZIVA,

PIROTEHNIKE I

HEMIJE

PROIZVODNASTANICA

BOR

TRAYALHEM ARTIFEXOTRAYAL [PED

PROIZVODNASTANICA

MAJDANPEK

Slika 3.1. Organizaciona struktura Trayal

korporacije (postoje}e stanje)

BU^IM

Organizacione šeme Generalni direktor

Zamenik generalnog

direktora

Tehnicki direktorDirektor za

komerc. poslove

Direktor za

finans. poslove

Pomocnik tehnickogdirektora za proizvodnju

Pomocnik tehnickogdirektora za održavanje

Pomocnik tehnickogdirektora za razvoj

investicije i kibernetiku

Poslovni sekretarijat

Fabrika

Etilen

FabrikaPENG

FabrikaPEVG

FabrikaElektroliza

FabrikaVCM

Fabrika

PVC

Fabrika

Cevi i fiting

Fabrika

Sintetic. kaucuka

FabrikaPanonija plast

FabrikaEnergetika

Fabrika

Obrada voda

Sektor Zaštitnaradionica

Sektor Zaštite

Priprema

proizvodnje

RJ mašinskog i

gradjevinskog održavanja

RJ instrumentalnogodžavanja

RJ

elektro-snabdevanja

Sektor razvoj

Sektor investicije

Sektor kibernetika

Sektor nabavka

Sektor prodaja

Sektor marketing

Sektor ekonomskih

poslova

Sektor finansijskoracunovodstvenih poslova

Sektor logistike

Sektor za obezbedjenjekvaliteta i unapredj.

proizvodnje

Sektor za pravne,

kadrovske i opšte poslove

Organizacione šeme

Organizacione šeme

Organizacione šeme

Organizacione šeme

Organizacione šeme

Organizacione šeme

VEŽBAVEŽBA- crtanje organizacione šeme -

Organizacina šema - AUB

Hvala na pažnjiHvala na pažnji