Predstavitev raziskav 2006

 • View
  208

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Predstavitev raziskovalnega dela dr. Vlaoviča in dr. Vrežeta na sestanku z vodstvom razvoja podjetja Iskratel.

Text of Predstavitev raziskav 2006

 • 1. Center odlinosti ICT 2004-2007 Predstavitev rezultatov raziskovalnega dela dr. Botjan Vlaovi , dr. Aleksander Vre e Univerza v Mariboru Fakulteta za elektrotehniko, raunalnitvo in informatiko Laboratorij za mikroraunalnike sisteme

2.

 • Zasnova sistema brez specifikacije zahtev ne more biti napa na. Lahko je samo presenetljiva.
 • (povzeto poWillem Louis van der Poel )

3. Pregled vsebine(1)

 • Uvod v problematiko
 • Tvorba model a sistemaiz specifikacije v jeziku SDL :
   • uporaba formalnega pristopa,
   • podatkovni tipi,
   • komunikacija.
 • Dopolnitev modela s sondami
 • Primer verifikacije specifikacije protokola V.76

4. Tehnika preverjanja modelov 5. Primer definicije in algoritma

 • Definicija 3.22: Proces je dvanajsterica (sdlime; pmlime; fpar;kanal; sigset;stanje; sigin; sigout; aso; sprem; za; maks), kjer je:
 • sdlime- ime procesa v specikaciji;
 • pmlime- ime procesa v modelu sistema;
 • fpar- mnoica formalnih parametrov;
 • kanal- ime pridruenega kanala v modelu sistema;
 • sigset- mnoica eksplicitno in implicitno definiranih veljavnih signalov;
 • stanje- mnoica eksplicitno definiranih stanj;
 • sigin- mnoica signalov, ki jih proces ob sprejemu obravnava;
 • sigout - mnoica signalov, ki jih proces poilja;
 • aso- mnoica asovnikov;
 • sprem- mnoica spremenljivk;
 • za- tevilo primerkov ob zagonu sistema;
 • maks- maksimalno tevilo dovoljenih primerkov med izvajanjem sistema.

34 definicij 6.

 • Dodatno se preverja:
 • privzeta vrednost,
 • zaloga vrednosti,
 • dedovanje,
 • t. potrebnih bitov za opis vseh vrednosti.
 • Posebnosti:
 • definicija polj z uporabo zapisov,
 • eksplicitna definicija literalov,
 • dodatna definicija podatkovnega tipa za uporabo pri definiciji pridruenih kanalov,
 • skrita spremenljivka za modeliranje implicitnega sprejema.

40 algoritmov 7. Podatkovni tipi

 • V tej fazi smo uspeno modelirali naslednje podatkovne tipe jezika SDL:
 • standardni podatkovni tipi:
  • INTEGER,
  • BOOLEAN,
  • PId,
  • NATURAL,
  • CHARACTER,
  • CHARSTRING(po privzetem do 32 znakov, OG po privzetem 510) ,
  • REAL(cela tevila) ,
  • TIME(cela tevila) ,
  • DURATION(cela tevila) .
 • podintervalni podatkovni tipi,
 • zapisi,
 • polja,
 • natevni podatkovni tipi.

8. Pomembneji rezultati raziskav

 • modeliranje podatkovnih tipov :
 • omejitev: Modeliranje racionalnih podatkovnih podatkovnihtipov s celimi tevili.
 • modeliranje SDL konstruktov,
 • modeliranje dinamine tvorbe procesov s ponovno uporabo pridruenih identikacijskih tevilk (PI d -ov):
 • omejitev Promele: 256 soasno aktivnih procesov
 • modeliranje konstrukta shrani,
 • modeliranje stanja zvezdica .

9. Komunikacija

 • Naslavlja se lahko s:
 • PId-om,
 • imenom procesa ali
 • implicitno.

prikljuek Doloijo se lahko dodatneomejitve poti. 10. Analiza potencialnih naslovnikov

 • BLOCK B;
 • SUBSTRUCTURE ;
 • CHANNEL k1
 • FROM B1 TO B2 WITH sig1;
 • FROM B2 TO B1 WITH sig1;
 • ENDCHANNEL;
 • CHANNEL k2
 • FROM B1 TO B2 WITH sig1;
 • FROM B2 TO B1 WITH sig1;
 • ENDCHANNEL;
 • BLOCK B1;
 • SIGNALROUTE sr3
 • FROM P1 TO P2 WITH sig1;
 • FROM P2 TO P1 WITH sig1;

SIGNALROUTE sr1FROM P1 TO ENV WITH sig1; FROM ENV TO P1 WITH sig1; SIGNALROUTE sr2 FROM P2 TO ENV WITH sig1; FROM ENV TO P2 WITH sig1; CONNECT k1,k2 AND sr1, sr2;PROCESS P1; PROCESS P2; ENDBLOCK; BLOCK B2; SUBSTRUCTURE ; CHANNEL k22 FROM B22 TO ENV WITH sig1; FROM ENV TO B22 WITH sig1; ENDCHANNEL; CHANNEL k21 FROM B21 TO ENV WITH sig1; FROM ENV TO B21 WITH sig1; ENDCHANNEL; CONNECT k1 AND k22; CONNECT k2 AND k21; BLOCK B21; SIGNALROUTE sr1FROM P1 TO ENV WITH sig1; FROM ENV TO P1 WITH sig1; SIGNALROUTE sr2 FROM P2 TO ENV WITH sig1; FROM ENV TO P2 WITH sig1; CONNECT k21 AND sr1, sr2; PROCESS P1; PROCESS P2; ENDBLOCK; BLOCK B22; SIGNALROUTE sr1 FROM P1 TO ENV WITH sig1; FROM ENV TO P1 WITH sig1; CONNECT k22 AND sr1; PROCESS P1; ENDBLOCK; 11. Komunikacijski konstrukti 12. Pomembneji rezultati raziskav

 • algoritem za pripravo pridruenega kanala,
 • modeliranje naslavljanja s PId,
 • modeliranje naslavljanja z imenom procesa,
 • modeliranje naslavljanja z uporabo omejevanja poti,
 • modeliranje naslavljanja brez specifikacije naslovnika ali poti na osnovi strukture sistema,
 • mehanizem za dinamino spremljanje pridruene vhodne vrste,
 • modeliranje prioritetnega vhoda,
 • modeliranje implicitnega prehoda,
 • modeliranje spontanega prehoda,
 • modeliranje pogojnega sprejema signala,
 • modeliranje asovnika s parametri,
 • modeliranje trajnega signala,
 • modeliranje vhoda zvezdica.

13. Dopolnitev modela s sondami

 • Dopolnitev modela s sondami omogoa iskanje:
 • zagatnih stanj veljavna konna stanja se doloijo eksplicitno,
 • kritev semantinih pravil jezika SDL:
  • kritev najvejega predvidenega tevila primerkov procesa,
  • nepravilna uporaba konstrukta odloitev,
  • prekoraitev predpisane zaloge vrednosti,
  • uporaba spremenljivke, ki ji e ni bila prirejena vrednost,
 • iskanje potencialno nepravilnih izvajalnih poti:
  • implicitni sprejem,
  • eksplicitno oznaene neelene izvajalne poti,
 • iskanje ciklinih izvajalnih poti,
 • preverjanje temporalnih lastnosti modela.

14. Primer verifikacije protokola V.76

 • Laurent Doldi: Validation of Communications Systems with SDL:
 • the Art of SDL Simulation and Reachability Analysis, Wiley 2003

15. Sistem V76test 16. Blok DLC [ab] 17. Model okolja 18. Podatki o avtomatski tvorbi modela

 • Specifikacija sistema v jeziku SDL brez komentarjev 1304vrstic.
 • Model sistema v jeziku Promela 4627 do 5034vrstic.
 • Uporabili smo program sdl2pml, ki implementira rezultate
 • prve razvojne faze v ve kot100.000vrsticah programske kode.
 • Formalno verifikacijo smo izvajali z orodjem Spin, ki je leta 2002
 • prejelo nagrado Software System Award strokovnega zdruenja
 • ACM (implementacija vsebuje okoli 50.000 vrstic programske
 • kode).

19. Formalna verifikacija modela

 • Iskanje zagatnih stanj :
  • Oznaitev veljavnih konnih stanj vsakega procesa.
  • Izvajanje algoritmov za formalno verifikacijo v orodju Spin.

20. Ve kratne dopolnitve specifikacije 21. Sonde

 • Kritev semantinih pravil jezika SDL nismo nali.
 • Iskanje potencialno nepravilnih izvajalnih poti je pokazalo sedem implicitnih sprejemov razlinih signalov.
 • Oznaba vej else pri odloitvah je izpostavila izvajalno pot na kateri se ne obravnava ukazDM .

22. Temporalne lastnosti

 • []!(environment__SUa__V_Data.val == 86)

23. Temporalne lastnosti 24. Pomembneji rezultati raziskav

 • avtomatski vnos trajnih sond za preverjanje skladnosti modela s semantinimi pravili jezika SDL,
 • avtomatski vnos sond za:
  • veljavna konna stanja,
  • stanja napredka,
  • sprejemna stanja,
 • avtomatski vnos sond za iskanje potencialno nepravilnih izvajalnih poti,
 • avtomatski vnos sond za preverjanje temporalnih lastnosti sistema.

25. 26. Protiprimer 27. Pregled vsebine (2)

 • Modeliranje diskretnega asa v orodju Spin
 • M odeliranje racionalnih tevil
 • Avtomatsko vkljuevanje zunanjih gradnikovC vmodel sistema
 • T vorba modelasistemaprotokola IUA

28.

 • Orodje DT Spin :
  • razvito 1999 (D. Bonaki),
  • orodje jeraz iritev orodja Spin verzije 3.3.10,
  • asovnik je pred