Ko¥Œarkarsko sojenje: zbornik raziskav - kosarka- II Ko¥Œarkarsko sojenje: zbornik raziskav Urednika:

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ko¥Œarkarsko sojenje: zbornik raziskav - kosarka- II Ko¥Œarkarsko sojenje:...

 • Košarkarsko sojenje: zbornik raziskav

  Urednika

  Brane Dežman in Simon Ličen

 • Univerza v Ljubljani Fakulteta za šport

  Inštitut za kineziologijo Katedra za košarko

  Košarkarsko sojenje:

  zbornik raziskav

  Uredila Brane Dežman in Simon Ličen

  Ljubljana, 2009

 • II

  Košarkarsko sojenje: zbornik raziskav

  Urednika: Brane Dežman, Simon Ličen

  Avtorji: Brane Dežman, Simon Ličen, Mateja Lončar, Frane Erčulj

  Soavtorji: Mojca Doupona Topič, Rafael Plut, Jure Turk

  Znanstvena monografija je nastala v okviru raziskovalnega dela programske

  skupine »Kineziologija monostrukturnih, polistrukturnih in konvencionalnih

  športov« na Fakulteti za šport, ki jo vodi prof. dr. Milan Čoh.

  Monografijo so financirali:

  Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

  Združenje košarkarskih sodnikov Slovenije

  CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 796.323.072.4(0.034.2) KOŠARKARSKO sojenje [Elektronski vir] : zbornik raziskav / avtorji Brane Dežman ... [et al.] ; uredila Brane Dežman in Simon Ličen. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, Katedra za košarko, 2009 Način dostopa (URL): http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Monografije/Li cen_Dezman-Kosarkarsko_sojenje.pdf ISBN 978-961-6583-83-1 1. Dežman, Brane, 1947- 248766976

 • III

  Recenzija: prof. dr. Milan Čoh, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani

  Monografija je timski projekt, pri katerem je sodelovalo sedem avtorjev in je sestavljena iz treh delov. V uvodnem so tri kratka poglavja, v katerih najdemo informacije o pomenu sojenja v košarki, organiziranosti košarkarskih sodnikov v Sloveniji in kratko zgodovino košarkarskega sojenja v Sloveniji.

  V drugem delu monografije je dvanajst znanstvenih prispevkov, ki proučujejo različne probleme povezane z košarkarskim sojenjem. Prva dva članka sta pregledna in predstavljata dobro izhodišče za proučevanje širše problematike sojenja v košarki. Teme so povezane s proučevanjem sojenja v športnih igrah, še posebej v košarki, z domačimi in tujimi avtorji ter njihovimi izsledki, ki so jih v teh študijah ugotovili.

  Naslednji sklop znanstvenih prispevkov obravnava zelo različne teme košarkarskega sojenja, socialno-demografske značilnosti najkakovostnejših slovenskih košarkarskih sodnikov, njihovo aerobno vzdržljivost, razlike v obremenitvah dveh oziroma treh sodnikov na tekmi, njihove razlike v funkcionalni obremenjenosti na tekmi in razlike v strukturi sodniških posegov dveh ali treh sodnikov na tekmah. Ta sklop se zaključuje s prispevkom o nasilju nad košarkarskimi sodniki. Avtorji poglobljeno in analitično obravnavajo posamezne teme in jih podpirajo s strokovnimi ozadji z vidika mehanike sojenja in košarkarskimi pravili. Te informacije omogočajo bralcem, ki ne poznajo dovolj tega področja, njihovo boljše razumevanje. Zlasti je potrebno izpostaviti tiste študije, ki poskušajo objektivizirati gibanje sodnikov na osnovi metode računalniškega vida in računalniškega sistema SAGIT, ki so ga razvili avtorji monografije skupaj s sodelavci Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Gre namreč za novost v tehnologiji spremljanja gibanja igralcev in sodnikov v košarkarski igri.

  V tretjem delu monografije so bibliografski podatki vseh objavljenih del na temo košarkarskega sojenja v Sloveniji ter angleški izvlečki vseh znanstvenih del iz monografije. Na osnovi bibliografskega pregleda je mogoče ugotoviti veliko prizadevnost in visoko strokovno raven slovenskih avtorjev pri proučevanju sojenja v košarki.

  Nedvomno pomeni monografija pomemben prispevek k razvoju športne znanosti na področju športnega sojenja v slovenskem prostoru. Napisana je v jasnem strokovnem jeziku, opremljena z nazornimi skicami, grafi in preglednicami. Tako smo dobili pomembno publikacijo, ki bo v pomoč strokovnim kadrom in raziskovalcem, ki se ukvarjajo s košarkarskim sojenjem, in izbranim študentom Fakultete za šport.

 • IV

  Recenzija: izr. prof. dr. Marko Šibila, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani

  Znanstveno monografijo »Košarkarsko sojenje: zbornik raziskav« v uvodnem delu sestavljajo tri kratka poglavja, v katerih so informacije, ki dajejo bralcem s slabšim poznavanjem košarkarskega sojenja bolj jasno sliko o značilnostih in pomenu sojenja v košarki, kratki zgodovini in organiziranosti košarkarskega sojenja v Sloveniji in smiselnosti raziskovanja tega področja.

  Drugi del monografije sestavlja dvanajst znanstvenih člankov, ki obravnavajo različne teme, povezane s košarkarskim sojenjem. Nekateri prispevki so bili objavljeni v različnih domačih in tujih revijah ter zbornikih mednarodnih znanstvenih kongresov, nekaj pa je tudi novih. Že objavljene so avtorji za potrebe te monografije nekatere priredili in dopolnili.

  Prva dva članka sta pregledna, saj dajeta pregled avtorjev in njihovih izsledkov raziskav s področja košarkarskega sojenja pri nas in v svetu. Vsebina naslednjih desetih znanstvenih člankov je razvrščena v logičnem zaporedju. V prvem članku so predstavljene izbrane socialnodemografske značilnosti najkakovostnejših slovenskih košarkarskih sodnikov; v drugem njihova aerobna vzdržljivost; v tretjem in četrtem razlike v obremenitvah dveh ali treh sodnikov na tekmi; v petem in šestem razlike v obremenitvi in funkcionalnem naporu dveh ali treh sodnikov na tekmi; v sedmem, osmem in devetem članku so obravnavane razlike v strukturi sodniških posegov na tekmah, ki sta jih sodila dva oziroma trije sodniki; v zadnjem članku pa so avtorji preučevali nasilje nad košarkarskimi sodniki. V uvodnih delih omenjenih člankov so avtorji opisali najpomembnejše značilnosti košarkarskega sojenja, povezane z mehaniko sojenja in različnimi vlogami sodnikov na igrišču. Brez teh podatkov bi bila vsebina člankov za nepoznavalce sojenja v košarki težje razumljiva.

  V tretjem delu monografije so predstavljeni bibliografski podatki vseh objavljenih del na temo košarkarskega sojenja v Sloveniji in angleški izvlečki vseh znanstvenih člankov.

  Vsebina monografije pokriva vsa glavna področja košarkarskega sojenja, hkrati pa prinaša raziskovalcem precej novih idej pri preučevanju problemov v tem zanimivem področju športa. Metodološko in terminološko je delo na ustrezni ravni. Avtorji so v svojih prispevkih uporabljali relevantno literaturo in jo tudi ustrezno citirali.

  Monografija je namenjena izbranim študentom dodiplomskega in podiplomskega študija na Fakulteti za šport, domačim in tujim znanstvenikom, ki se ukvarjajo s proučevanjem sojenja v moštvenih športnih igrah, seveda pa tudi košarkarskim sodnikom, posebej tistim, ki se ukvarjajo z usposabljanjem svojih kolegov.

 • V

  Recenzija: Marjan Hafner, predsednik Strokovnega odbora Združenja košarkarskih sodnikov Slovenije Knjiga »Košarkarsko sojenje: zbornik raziskav« se loteva zelo širokega spektra tem, povezanih s košarkarskim sojenjem. Vključuje tudi pregled zgodovine sojenja v Sloveniji v času po drugi svetovni vojni vse do danes. Zbornik ponuja tudi nekatere zanimive podrobnosti, ki pred tem niso bile poznane.

  V izsledkih teh raziskav so navedene ugotovitve, ki smo jih slutili in so sedaj tudi znanstveno potrjene. Nekatere pa so za nas presenetljive. Te velja temeljito preučiti in nato prilagoditi spremljanje in izpopolnjevanje sodnikov.

  Uvodna poglavja so zanimiva in koristna predvsem za selekcioniranje in šolanje mladih sodnikov. Sedaj bolje vemo, katere lastnosti naj v njih iščemo in na kakšen način jih lahko spremljamo in spodbujamo.

  Članki o gibanju in naporu sodnikov med tekmo dokončno potrjujejo, da se je uvedba tretjega sodnika na najkakovostnejših tekmovanjih »splačala«. Ti so lahko sedaj hitreje na pravem položaju na igrišču – kot pravimo, »tam, kjer morajo stati, da vidijo tisto, kar morajo videti«. Njihovo gibanje je v veliki meri odvisno od načina igre nastopajočih ekip, zato je sposobnost razumevanja in predvidevanja nadaljnjega poteka tekme bistvena odlika najboljših sodnikov. Kondicijska pripravljenost torej ni najpomembnejši dejavnik sodnikove uspešnosti, je pa kljub temu bistven, da lahko sodnik z lahkoto dočaka in z odliko sodi tudi najzahtevnejše končnice.

  Iz analiz posegov sodnikov v različnih vlogah in z različnih položajev ugotavljamo, da drugi sodniki s približno enakimi izkušnjami na članskih tekmovanjih ne zaostajajo bistveno za prvimi sodniki. Obenem so vodilni sodniki bistveno bolj obremenjeni od sodnikov na drugih položajih. Njihova učinkovitost je zadovoljiva, obenem pa je ugotavljanje dejanskega deleža pravilnih in nepravilnih odločitev objektivna mera sodnikove kakovosti.

  Povsem zadnje poglavje se loteva neprijetne teme, ki je včasih zaskrbljujoča, a se je z njo treba soočiti. Nasilje nad sodniki se pojavlja in ugotovitve iz tega članka so lahko spodbuda za še tesnejše sodelovanje sodniškega in trenerskega združenja pri preprečevanju neljubih dogodkov. V zadnjem času ugotavljamo, da je v porastu pritisk s strani klubskih funkcionarjev, ki se kaže v finančni nedisciplini, torej z neplačevanjem sodniških stroškov.

  Zdi se logično, da so pri pisanju knjige sodelovali avtorica in trije avtorji, ki imajo sami nekaj sodniških izkušenj. Tako so se lahko lotili raziskovanja smiselnih vprašanj in