Opsta neurologija

 • View
  64

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of Opsta neurologija

 • OPTA NEUROLOGIJA

 • Nervni sistem: regulie rad unutranjih organa i usklauje njihovu funkciju, uspostavlja vezu sa spoljanjom sredinom i uestvuje u odravanju homeostaze.

  Graa nervnog sistemaNervna elija (neuron) i neuroglija (neuroglia)Neuron ima sposobnost prenoenja nervnog impulsa

 • NERVNA ELIJA (neuron)1) Telo (corpus neurale s. soma) - jedro (nucleus), - citoplazma (pericarion), - organele: Nislova supstanca (GER )2) Produeci- Dendrit - celulipetalni produetak; - dendritska arborizacija, - Akson celulifugalni produetak;- mijelinski omota mijelinski i amijelinski aksoni;- imaju bone i zavrne grane

  1.bin

 • Podela neuronaI. prema broju i nainu grananja produetaka:

  a) Neuron unipolare - jedan produetak ka perifernim strukturamaka centralnom nervnom sistemu

  b) Neuron bipolare dva produetka (1 akson, 1 dendrit)

  c) Neuron multipolare brojni produeci (1 akson i bezbroj dendrita)

  2.bin

 • Podela neuronaII. prema funkciji:a) motorni, eferentni neuroni provode impuls od CNS ka efektornim organimab) senzitivni, aferentni neuroni provode impuls sa periferije do CNS (informacije iz spoljanje sredine)c) interneuroni povezuje motorne i senzitivne neurone.

 • SinapsaMesto funkcionalnog kontakta nervne elije sa: nervnom elijom, receptorom, efektorni organom.Prema mestu kontakta: aksodendritine, aksosomatske, akso-aksonalne, itd.Prema nainu prenoenja impulsa: hemijska - neurotransmiter.Graa:

  - pars presynaptica - vezikula sa neurotransmiterom, - fissura synaptica - pukotina, - pars postsynaptica specifini receptori.

  3.bin

 • Neuroglija (neuroglia)- Popunjava meuprostore izmeu neurona.- Nema sposobnost prenoenja impulsa.- Potporna, odbrambena uloga, fagocitoza, stvaranje mijelina.MakroglijaastrocitioligodendrocitiMikroglija Ependimne elijevanove elije - grade mijelinske omotae aksona u PNS

  4.bin

 • Morfoloka podela nervnog sistemaCentralni nervni sistem (CNS)

  mozak (encephalon)kimena modina (medulla spinalis)

  Periferni nervni sistem (PNS)

  ivciganglioni

  5.bin

 • Funkcionalna podela nervnog sistemaSomatski nervni sistem (animalni, cerebrospinalni) - uspostavlja vezu sa spoljanjom sredinom- deluje pod uticajem volje i svesti oveka.Autonomni nervni sistem (vegetativni, visceralni)- oivava unutranje organe- uestvuje u odravanju konstantnosti unutranje sredine- deluje bez uticaja volje i svesti oveka.

 • Somatski nervni sistem- Morfoloka podela: centralni deoperiferni deo.

  - Funkcionalna podela:somatosenzitivni ili senzitivni deo:

  prenose impuls iz koe, dubokih tkiva (miii, tetive, zglobovi), ula do senzitivnih centara u CNSsomatomotorni ili motorni deo:

  prenose impuls iz motornih centara CNS do popreno prugaste muskulature

 • Autonomni nervni sistem

  Morfoloka podela:centralni deo siva masa u CNSperiferni deo nervna vlakna i ganglionienteriki deo nervne elije u crevnom traktu

  6.bin

 • Autonomni nervni sistem

  - Funkcionalna podela:simpatiki (pars sympathica) preovladava danju, u stanjima poviene aktivnosti organizma (fiziki napor, stres i dr.)

  parasimpatiki (pars parasympathica) - dominira u toku sna, rezervne snage organizma se obnavljaju.

 • PERIFERNI NERVNI SISTEMivci, nervi (nervus)ganglije (ganglion)

 • ivci (nervi)Produeci nervnih elije (aksoni) grupisani u snopove Povezuju CNS sa svim strukturama organizma

  7.bin

 • Vlakna unutar nerva mogu bitiSomatomotorna motorna, odvodna ili eferentna

  do skeletne muskulatureSomatosenzitivna senzitivna, dovodna ili aferentna

  iz koe

  Visceromotorna - visceralna eferentna vlakna

  do unutranjih organaViscerosenzitivna - visceralna aferentna vlakna

  iz unutranjih organa

 • Podela ivacaprema tome iz kog dela nervnog sistema polaze dele se na:

  kimene ili spinalne ivce (nervi spinales) modane ili kranijalne ivce (nervi craniales)

 • Kimeni ivci (nn. spinales)polaze iz kimene modineima ih 31 par

  8 vratnih nn. cervicales C1-C812 grudnih nn. thoracici T1-T125 slabinskih nn. lumbales L1-L55 krsnih nn. sacrales S1-S51 trtini n. coccygeus Co1

  svaki par ivaca izlazi iz jednog

  segmenta kimene modine

  8.bin

  9.bin

  10.bin

 • Kimeni ivci (nn. spinales)Nastaje od dva korena:

  prednji (radix anterior s. motoria)eferentna nervna vlaknazadnji (radix posterior s. sansoria)aferentna nervna vlaknaganglion spinale

  11.bin

  12.bin

 • Prednji koren (radix anterior s. motoria)eferentna nervna vlakna

  - do skeletnih miia - somatomotorna (motorna) - do organa: - preganglijska simpatika (T1-L2) - preganglijska parasimpatika (S2-S4)

  13.bin

 • Zadnji koren (radix posterior s. sansoria)aferentna nervna vlakna

  - iz koe - somatosenzitivna (senzitivna) - iz organa - viscreosenzitivna vlakna ganglion spinale

  14.bin

 • Kimeni ivci (nn. spinales)Nastaje u meuprljenskom otvoruDeli se na 4 grane:

  modanina grana (ramus meningeus)spojnine grane vegetativna vlaknaramus communicans albuspreganglijska simpatika vlakna - mijelinskaramus communicans griseuspostganglijska simpatika vlakna - amijelinskazadnja grana (ramus posterior s. dorsalis)meovitakoa i miii zadnje strane vrata i leaprednja grana (ramus anterior s. ventralis)meovita

  15.bin

  16.bin

 • Prednje grane kimenih ivacanajjaa granagrade nervne spletove, izuzev grudnih ivaca

  plexus cervicalisplexus brachialisnn. intercostalesplexus lumbalisplexus sacralisplexus coccygeus

  17.bin

  18.bin

 • DermatomiTrakasti delovi koe koji su inervisani senzitivnim vlaknima prednjih i zadnjih grana kranijalnih ivaca.

  Jedan dermatom odgovara jednom spinalnom ivcu.

  Kliniki znaaj deficit oseaja u odreenom dermatomu pokazuje koji nerv, njegov koren ili segment kimene modine je oteen.

  19.bin

 • Modani ili kranijalni ivci (nervi craniales)ima ih 12 parioznaavaju se imenom i rednim brojevima, od I do XII

  Mogu biti:

  motornimeoviti - motorna, senzitivna,Psy preganglijska vlaknaulni ili senzorijelni

  20.bin

 • Ganglion (ganglion) Skup tela nervnih elija izvan CNSIma izgled vora

  senzitivni ganglion (ggl. craniospinale sensorium)spinalnih ivaca uz zadnji koren kranijalnih ivaca uz senzitivne i ulne ivce;vegetativni ganglion (ggl. autonomicum)simpatikusni parasimpatikusni

  21.bin

  22.bin

 • Vegetativni ganglionisimpatikusni paravertebralni dva lanca uz kimeni stub truncus sympaticusprevertebralni udaljeni od kimenog stuba

  23.bin

  24.bin

  25.bin

 • Vegetativni ganglioniparasimpatikusni u glavi i vratu uz neke kranijalne ivce u karlici (ggll. pelvica) uz visceralne organe ili u ziduu blizini drugih organa

  26.bin

  27.bin

 • Autonomni nervni sistem- Morfoloka podela:centralni deo siva masa u CNSperiferni deo nervna vlakna i ganglionienteriki deo nervne elije u crevnom traktu

  Funkcionalna podela:simpatiki u stanju poviene aktivnosti organizma parasimpatiki - rezervne snage organizma se obnavljaju.

  28.bin

 • Aferentni i eferentni put ANSAferentni, dovodni, viscerosenzitivni put

  - impuls iz unutranjih organa - 1 neuron unipolarni neuron senzitivnih gangliona spinalnih ili kranijalnih ivaca

  Eferentni, odvodni, visceromotorni put

  - impuls do unutranjih organa (efektora)- sastoji se od najmanje dva neurona- neuron I - telo u vegetativnom centru u CNS- akson preganglijsko vlakno- neuron II - telo u vegetativnom ganglionu- akson postganglijsko vlakno

  29.bin

 • Simpatiki deo ANS (pars sympathica)ine ga:

  aferentni simpatiki putcentralni deo simpatikusasimpatikusne ganglijeeferentni putvegetativni spletovi

 • Aferentni simpatiki put viscerosenzitivna vlaknaCentralni deo simpatikusa boni rogovi kimene modine od T1-L2Simpatikusne ganglije - paravertebralne truncus sympathicus- prevertebralne ganglioni oko trbune aorte

  30.bin

 • 4. Eferentni simpatiki putpreganglijsko vlakno prednji koren spinalnog ivca r. communicans albus truncus sympathicus I. 1. sinapse u najbliim ggll. ili 2. sinapse u viim ili niim ggl. postgangliska vl. r.comm. griseus n. spinalis 1.krvni sudovi i tvorevine koe ili 2. zid unutranjih organaII. 3.prolaze bez prekida kroz trunkus nn. splanchnici prevertebralni ggll. postganglijska vl.organi

  31.bin

 • 5. Vegetativni spletovi- eferentna vlakna sa pridruenim ganglionima- prate krvne sudove organa

  32.bin

 • Parasimpatiki deo ANS (pars parasympathica)aferentni deo

  viscerosenzitivna vlakna senzitivnih spinalnih i kranijalnih ganglionacentralni

  pars cranialis vegetativna jedra kranijalnih ivacapars pelvica S2-S4 sgmentaeferentni deo

  preganglijska vlakna do vegetativnih gangliona kranijalnih ivacann. splanchnici pelvici do pelvinih ganglionpostganglijska vlakna organa

  33.bin