of 28 /28
Ikaw, ako… Ikaw, ako… lahat tayo ay lahat tayo ay mamimili! mamimili!

Ang mamimili

  • Author
    ely7788

  • View
    22.687

  • Download
    17

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Ang mamimili

  • 1. Ikaw, akolahat tayo aymamimili!

2. Mamimili - Ang konsyumer o mamimili aytumutukoy sa mga taongbumibili at gumagamit ng mgaprodukto at serbisyo upangmatugunan ang pangangailangan atmasiyahan sa paggamit ngmga binili. 3. SINO KA BILANG KONSYUMER? Spendthrift 4. SINO KA BILANG KONSYUMER? Impulsive Buyer 5. SINO KA BILANG KONSYUMER? BargainAddict 6. SINO KA BILANG KONSYUMER? Wasteful 7. SINO KA BILANG KONSYUMER? Closefisted 8. SINO KA BILANG KONSYUMER? Panic Buyer 9. SINO KA BILANG KONSYUMER? Matalinong mamimili 10. Katangian ng Matalinong Mamimili 11. Katangian ng MatalinongMamimili May Alternatibo o Pamalit : Hindi Nagpapadaya : Makatuwiran : Sumusunod sa Badyet : Hindi Nagpapanic Buying : Hindi Nagpapadala sa Anunsyo : Mapanuri 12. Karapatan ng Mamimili - Karapatan sa mga pangunahingpangangailangan- Karapatan sa Kaligtasan- Karapatan sa patalastas/tamang impormasyon- Karapatan sa pagpili- Karapatang dinggin- Karapatang mabayaran at matumbasan saanumang kapinsalaan- Karapatan na maturuan tungkol sa pagigingmatalinong mamimili- Karapatan sa isang malinis na kapaligiran 13. Pananagutan ng Mamimili 14. Pananagutan ng Mamimili Bayaran ang biniling kalakal opaglilingkod sa presyong napagkasunduan Pagtitipid Tangkilikin ang produktong gawa sasariling bansa Paghingi ng resibo ng biniling produkto Pag-uulat sa pamahalaan ng mgapaglabag sa batas 15. ANO ANG Mga Ahensiyang Pamahalaan na Tumutulong saMamimili? 16. Department ofHealth 17. MASS MEDIA 18. Mga Batas naNagbibigay Proteksyonsa mga Mamimili 19. CONSUMER ACT OF THE PHILIPPINES (R.A. 7394)Noong 15 ng Hulyo 1992 nagsimulangumepekto ang R.A. 7394, kilala bilangConsumer Act of the Philippines. Ito ayisinabatas upang maprotektahan anginteres at kapakanan ng mgakonsyumer at makapagtakda ng mgapamantayan para sapakikipagkalakalan at mga industriya. 20. 1. Batas Price TagAng batas na ito na napapaloob din sa R.A.7394 ay nagtatakda na ang mgaretailers o nagtitinda ng mga produkto atserbisyo ay nararapat na lagyan ngkaukulang price tag o label ng presyo. Hindimaaaring ibenta ang nabanggit na mgaprodukto sa mas mataas na presyo kumparasa nakalagay sa price tag nito.2. Batas Republika Blg. 3740Ang batas na ito ang nagbabawal sa pag-aanunsyo ng mga pekeng produkto atserbisyo. 21. 3. Batas Republika Blg.3452Ang batas na nagtatag ng National Grains Authority namay tungkuling bumili ngmga palay sa mga magsasaka at ipagbili ang mga itosa mga mamimiling Pilipino samurang halaga. Ang tungkuling ito ayginagampanan ng National Food Authorityngayon. Ito rin ang nakaaalam kung may sapat nasuplay ng bigas sa bansa.4. Artikulo 188, 189 (Binagong Kodigo Penal)Ang batas na nagbbigay parusa sa sinumanggagamit ng tatak, lalagyan atgagaya sa balot ng ibang produkto. 22. 5. Artikulo 2187 (Kodigo Sibil ng Pilipinas)May pananagutan ang mga prodyuser ng mgapagkain, inumin at iba pangprodukto na nakakapinsala sa katawan, kalusugan atbuhay ng mga mamimili bungang mga sangkap na ginagamit sa paglikha ngprodukto.6. Artikulo 1546 (Kodigo Sibil ng Pilipinas)Ang sira, depekto at pinsala ng produkto ay hindidapat itago sa mga mamimili.Ang batas na ito ang nagbibigay-garantiya na walangnakatagong pinsala ang isangprodukto. 23. 7. Batas Republika Blg. 7581 (Price Act)Ang batas na ito, na kilala bilang Price Actnaglalayong magarantiyahan nalaging may suplay ng mga pangunahingpangangailangan at maprotektahan angmga mamimili laban sa di makatarungangpagtaas ng presyo ng mga ito na maypagsasaalang-alang din sa interes ng mgalehitimong negosyo upang mabalik angkanilang mga puhunan 24. Masasabi ba na paglabag sa batas ang mganangyayaring pagtaas ngpresyo ng bilihin sa kasalukuyan? Bakit?