41
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2 2014 SM PENDIDIKAN KHAS SETAPAK MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN BAB 1 : DUNIA MELALUI MELALUI ORGAN DERIA 1.1 Memahami organ deria dan fungsinya . Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangan. Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan. 1.1.1 Mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. 1.1.2 Menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan Organ deria Saraf Otak Saraf Gerak balas. B4D1E1 Menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsanganya melalui aktiviti 1.2 Memahami deriasent uhan. Menjalankan aktiviti untukmengkaji yang berikut: a)struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. b) kepekaan kulit pada bahagian 1.2.1 Mengenal pasti struktur kulitmanusia yang terlibat dalampengesanan rangsangan. 1.2.2 Menyatakan fungsi reseptoryang berbeza- beza tekanan, haba,sakit. B3D1E1 Melabel struktur kulit , menerangkan fungsi reseptor, menyusun laluan daripada rangsangan kepada gerak 1

Rpt sains f2 2014

  • Upload
    mai-ct

  • View
    1.465

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Rpt sains f2 2014

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2 2014SM PENDIDIKAN KHAS SETAPAK

MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATANBAB 1 : DUNIA MELALUI MELALUI ORGAN DERIA

1.1Memahamiorgan deriadan fungsinya.

Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangan.

Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan.

1.1.1Mengenal pasti dan mengaitkanorgan deria dengan rangsangannya.1.1.2Menyatakan laluan daripadarangsangan kepada gerakbalas:Rangsangan Organ deria Saraf Otak Saraf Gerak balas.

B4D1E1 Menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsanganya melalui aktiviti

1.2Memahamideriasentuhan.

Menjalankan aktiviti untukmengkaji yang berikut:a)struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan.b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainanterhadap rangsangan.Membincangkan kepekaan kulitberhubung situasi berikut:a) menerima suntikan.b) menggunakan Braille.

1.2.1Mengenal pasti struktur kulitmanusia yang terlibat dalampengesanan rangsangan.1.2.2Menyatakan fungsi reseptoryang berbeza-beza tekanan, haba,sakit.1.2.3Membuat kesimpulan tentangkepekaan kulit pada bahagianbadan yang berlainan terhadaprangsangan.

B3D1E1 Melabel struktur kulit , menerangkan fungsi reseptor, menyusun laluan daripada rangsangan kepada gerak balas serta menjelaskan kepekaan kulit ketika menerima suntikan dan menggunakan Braille B4D2E1 Menghubungkait kepekaan kulit terhadap rangsangan melalui aktiviti

1

Page 2: Rpt sains f2 2014

MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN1.3Memahamideria bau.

Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model, carta,perisian komputer dan bahanbantu mengajar yang lain.

1.3.1Mengenal pasti struktur hidung.

1.3.2Mengenal pasti kedudukan selderia bau dalam pengesananbau.

B3D2E1 Melabel struktur telinga manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan mekanisme pendengaran

1.4Memahamideria rasa.

Menjalankan aktiviti untukmengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balasterhadap rasa yang berbeza

Menjalankan aktiviti untukmenghubungkaitkan deria rasadengan deria bau.

1.4.1Mengenal pasti kawasanberbeza pada lidah yangbergerak balas terhadap rangsangan yang berbeza.

1.4.2Menghubungkaitkan deria rasadengan deria bau.

B4D3E1 Melabel struktur hidung, menentukan kedudukan sel deria bau, menentukan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza dan menghubungkait deria rasa dengan deria bau melalui aktivitI

2

Page 3: Rpt sains f2 2014

MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

1.5Memahamideriapendengaran

Memerhati dan mengenal pastistruktur telinga manusia.

Membincangkan fungsi setiapbahagian pada struktur telingamanusia.

Membincangkan mekanismependengaran.

1.5.1Mengenal pasti struktur telingamanusia.

1.5.2Menerangkan fungsi bahagianberbeza pada telinga manusia.

1.5.3Memerihalkan bagaimana kitamendengar.

B3D3E1 Melabel struktur mata manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan bagaimana manusia boleh melihat

1.6Memahamideriapenglihatan

Memeriksa mata lembu ataumodel mata manusia.

Mengumpul maklumat tentangstruktur dan fungsi setiapbahagian mata.

Membincangkan bagaimana kitamelihat.

1.6.1Mengenal pasti struktur matamanusia.

1.6.2Menerangkan fungsi bahagianyang berbeza pada mata.

1.6.3Memerihalkan bagaimana kitamelihat.

B3D4E1 Menjelaskan penglihatan stereoskopik dan monokular serta mengaitkan dengan kemandirian haiwan

3

Page 4: Rpt sains f2 2014

MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

1.7Memahamicahaya danpenglihatan.

Menjalankan aktiviti untukmengkaji:a) pantulan cahaya.b) pembiasan cahaya di antaradua medium yang berbezaketumpatan.

Mengumpul maklumat tentangjenis kecacatan penglihatan dansumbangan/penggunaan teknologiuntuk membetulkannya.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkanannya.

Membincangkan maksudastigmatisme dan caramembetulkannya.Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:a) ilusi optik.b) titik buta.Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan.Mengumpul maklumat

1.7.1Memerihalkan sifat-sifat cahaya(iaitu: pantulan dan pembiasan).

1.7.2Menyatakan pelbagai jeniskecacatan penglihatan.

1.7.3Menerangkan cara pembetulankecacatan penglihatan.

1.7.4Menyatakan dan membericontoh had deria penglihatan.

1.7.5Mengaitkan penglihatanstereoskopik dan monokulardengan kemandirian haiwan.

1.7.6Mengenal pasti alat-alat yangsesuai untuk mengatasi had

B4D4E1 Menentukan pantulan dan pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan melalui aktiviti

B1D1E1 Menamakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan

B4D5E1 Menunjukkan rabun jauh, rabun dekat ,cara membetulkannya dan mengenalpasti ilusi optik dan titik buta melalui aktiviti

B3D5E1 Menjelaskan kecacatan pendengaran dan cara pembetulannya

4

Page 5: Rpt sains f2 2014

tentang alat untuk mengatasi had deriapenglihatan.

deria penglihatan.

MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

1.8Memahamibunyi danpendengaran

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:a) penghasilan bunyi.b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi.c) pantulan dan penyerapan bunyi.

Mengumpulkan maklumat tentang:a) kecacatanpendengaran.b) cara pembetulan kecacatanpendengaran.

Membincangkan had pendengaran dan cara meningkatkan keupayaan pendengaran.

Menjalankan aktiviti untukmengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi.

1.8.1Memerihalkan sifat bunyi

1.8.2Menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi

1.8.3Menerangkan kecacatan pendengaran

1.8.4Menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran

1.8.5Menyatakan had pendengaran

1.8.6Menyatakan alat yang digunakan untuk mengatasi had pendengaran

1.8.7Menerangkan pendengaran stereofonik

B4D6E1 Menghubungkait penghasilan, keperluan medium untuk pemindahan, pantulan dan penyerapan bunyi melalui aktiviti

B3D6E1 Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan Kemandiriannya B6D1E1 Pembentangan hasil buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran

B4D6E2 Menghubungkait penghasilan, keperluan medium untuk pemindahan, pantulan dan penyerapan bunyi melalui aktiviti

5

Page 6: Rpt sains f2 2014

MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

1.9Memahamirangsangandan gerakbalastumbuhan

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti:a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan.b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu.

Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransanganpenting untuk kemandirian tumbuhan.

1.9.1Menyatakan rangsangan yangmenyebabkan gerak balastumbuhan.

1.9.2Mengenal pasti bahagiantumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu.

1.9.3Menghubungkait gerak balastumbuhan dengankemandiriannya.

B3D6E1 Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya

B5D1E1 Menjelaskan rangsangan dengan gerak balas tumbuhan melalui eksperimen

6

Page 7: Rpt sains f2 2014

MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATANBAB 2 : NUTRISI

2.1Menganalisakelas-kelasmakanan.

Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas dan airserta menyatakan fungsinya.Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin),glukosa (larutan Benedict),protein (bahan uji Millon) dan lemak (ujian alkohol-emulsi).

2.1.1Menerangkan melalui contoh kelas makanan.2.1.2Menyatakan fungsi setiap kelasmakanan.2.1.3Menguji kanji, glukosa, proteindan lemak.

B3D7E1 Menjelaskan fungsi 7 kelas makanan

B4D7E1 Menentukan kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak melalui aktiviti

2.2Menilai kepentingan gizi seimbang

Membincangkan:a) apa maksud diet seimbang.b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur, saiz, jantina, pekerjaan, iklim, keadaan kesihatan.

Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan.

Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan.Merancang gizi seimbang

2.2.1Menyatakan maksud giziseimbang.2.2.2Menyatakan faktor yang mestidipertimbangkan apabilamerancang gizi seimbang.2.2.3Menerangkan bagaimana faktorberkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang.2.2.4Menyatakan kuantiti tenagadalam setiap gram karbohidrat,protein dan lemak.2.2.5Menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap

B2D1E1 Memberi maksud gizi seimbang

B3D7E3 Menjelaskan faktor-faktor yang menentukan gizi seimbang dan bagaimana faktor ini memberi kesan kepada gizi seimbang

B3D7E2 Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat, protein dan lemak pada pembungkus makanan dan membuat anggaran jumlah kalori

7

Page 8: Rpt sains f2 2014

untuksatu hari (sarapan, makan tengahari dan makan malam).

hidangan.2.2.6Merancang satu gizi seimbang.

bagi setiap hidangan

MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN2.3Memahamisistempencernaanmanusia.

Membincangkan pencernaansebagai penguraian molekulmakanan yang besar kepadamolekul yang lebih kecil yangboleh larut dan sedia diserapoleh badan.

Mengenal pasti bahagian sistempencernaan dan aliran makananmelalui salur pencernaan denganmenggunakan model/ carta/CDROM

2.3.1Menerangkan maksudpencernaan.2.3.2Mengenal pasti bahagian sistempencernaan.2.3.3Memerihalkan aliran makananmelalui salur pencernaan.2.3.4Menyatakan fungsi organ dalamsistem pencernaan.2.4.5Memerihalkan prosespencernaan dalam salur pencernaan.2.4.6Menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat, protein dan lemak.

B2D2E1 Memberi maksud pencernaan

B3D8E1 Melabel dan menerangkan fungsi organ dalam sistem pencernaan

B3D8E2 Menerangkan proses penguraian molekul makanan, alirannya dalam sistem pencernaan dan menyenaraikan hasil pencernaan bagi karbohidrat, protein dan lemak

2.4Memahamiprosespenyerapanmakanantercerna.

Membincangkan prosespenyerapan hasil pencernaandalam usus kecil.

Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penyerapanglukosa melalui tiub Visking.

2.4.1Menerangkan prosespenyerapan hasil pencernaan.

2.4.2Membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiubVisking.

B5D2E1 Menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub visking melalui eksperimen

8

Page 9: Rpt sains f2 2014

MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN2.5Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan

Membincangkan penyerapansemula air oleh usus besar danproses penyahtinjaan.

Membincangkan kepentinganamalan pemakanan yang baikuntuk mengelakkan sembelit.

2.5.1Menyatakan bagaimana airdiserap semula dalam ususbesar.

2.5.2Menerangkan penyahtinjaan.

2.5.3Mengaitkan masalahpenyahtinjaan dengan amalanpemakanan.

B3D8E3 Menjelaskan proses penyerapan hasil pencernaan, proses penyerapan semula air dan penyahtinjaan serta mengaitkan amalan pemakanan dengan masalah penyahtinjaan

2.6Mempraktikkanamalanpemakananyang sihat.

Merancang dan melaksanakanamalan pemakanan yang sihat.

Membincangkan topik berikut:a) mempraktikkan

amalanpemakanan sihat (contoh:

makan makanan seimbang dan makan secarasederhana).b) pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan.

c) membudayakan adab

2.6.1Mewajarkan kepentinganmakan makanan berkhasiat.

2.6.2Mempraktikkan amalan pemakanan yang betul.

2.6.3Mewajarkan pengagihanmakanan kepada yang kurangbernasib baik/memerlukan.

2.6.4Mengaitkan adab makan yangmenepati sensitiviti dankepercayaan agama.

B6D2E1 Pembentangan hasil penulisan ”makanan dan amalan pemakanan” dalam pelbagai bentuk persembahan berkaitan: • kepentingan makan makanan berkhasiat • mempraktikkan amalan pemakanan yang betul • mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/ memerlukan • mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama

9

Page 10: Rpt sains f2 2014

makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama

MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATANBAB 3 : BIODIVERSITI

3.1Memahami kepelbagaian organism hidup dan pengelasannya

Membincangkankepelbagaian ciriumum organisma hidup

Mengumpul danmengelaskan pelbagaitumbuhan dan haiwan berdasarkan ciri sepunya.

- Haiwan:Invertebrata, vertebrata, mamalia, ikan, burung, amfibia,reptilia.

- Tumbuhan: Tumbuhanberbunga, tumbuhan tidak berbunga, monokotiledon,dikotiledon.

- Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkanpengelasan di atas.

3.1.1Menerangkan kepelbagaianorganisma hidup dalam satuhabitat.

3.1.2Mengelaskan kepelbagaianhaiwan berdasarkan cirisepunya.

3.1.3Mengelaskan kepelbagaiantumbuhan berdasarkan cirisepunya.

3.1.4Menerangkan kepentingankepelbagaian kepadapersekitaran.

B3D9E1 Mengelaskan kepelbagaian haiwan dan tumbuhan serta menjelaskan kepentingan kepelbagaian organisma kepada persekitaran

10

Page 11: Rpt sains f2 2014

MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDEN PENTAKSIRAN CATATAN

11

Page 12: Rpt sains f2 2014

BAB 4 : SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN4.1MenganalisaSalingbersandaranantaraorganisma hidup

Menjalankan kajian lapanganuntuk mengkaji spesis, habitat,populasi, komuniti dalam suatuekosistem.

Menjalankan perbincangantentang saling bersandaranantara organisma hidup danpersekitaran untuk mewujudkanekosistem yang seimbang.

4.1.1Menyatakan maksud spesis,populasi dan komuniti.4.1.2Menyatakan maksud habitat danekosistem.4.1.3Mengenal pasti pelbagai habitatdalam satu ekosistem.4.1.4Menerangkan melalui contohsaling bersandaran organismahidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang.

B2D3E1 Memberi maksud spesies, populasi, komuniti, habitat dan Ekosistem

B4D8E1 Menghubungkait spesis, habitat, populasi, komuniti dengan saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran dalam mewujudkan ekosistem yang seimbang melalui kajian lapangan

4.2Menilaiinteraksiantaraorganismahidup.

Mengumpul dan mentafsir datatentang jenis interaksi antaraorganisma hidup seperti berikut:a) mangsa-pemangsa.b) simbiosis: komensalisme, mutualisme, parasitismepersaingan.

Menjalankan satu aktiviti untukmenunjukkan kepentinganinteraksi antara organisma danpersekitaran.

4.2.1Menyenaraikan jenis interaksiantara organisma hidup.4.2.2Menerangkan dengan contohinteraksi antara organismhidup.4.2.3Mewajarkan kepentinganinteraksi antara organisma hidupdan persekitaran.4.2.4Menerangkan melalui contohkebaikan dan keburukankawalan biologi dalammengawal bilangan musuhtanaman di kawasan

B3D10E1 Menjelaskan pelbagai interaksi di antara organisma hidup , membina siratan makanan dan aliran tenaga dalam siratan makanan B6D3E1 (2/3) Menjalankan satu forum dari bahan penulisan berkaitan: • Kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran • Menjelaskan kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam pertanian

12

Page 13: Rpt sains f2 2014

tertentu.MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

4.3Mensintesissiratanmakanan.

Mengumpul dan mentafsir datatentang pengeluar, pengguna,pengurai dan piramid nombor.

Membina siratan makanandaripada beberapa rantaimakanan dan mengenal pastipengeluar, pengguna danpengurai.

Membincangkan aliran tenagadalam siratan makanan yangdibina.

Mengendalikan satu permainanuntuk menunjukkan kesanpenambahan atau penguranganbilangan organisma dalam piramidnombor.

Membincangkan akibatsekiranya satu komponenorganisma hidup dalam satuekosistem tiada.

4.3.1Menerangkan maksudpengeluar, pengguna danpengurai.

4.3.2Menggabungkan beberaparantai makanan untuk membinasiratan makanan.

4.3.3Mengenal pasti pengeluar,pengguna dan pengurai dalamsiratan makanan.

4.3.4Membina piramid nombordaripada rantai makanan.

4.3.5Mengaitkan siratan makanandan piramid nompor denganaliran tenaga.

4.3.6Meramal akibat sekiranya satukomponen organisma hidupdalam satu ekosistem tiada.

B2D4E1 Memberi maksud pengeluar, pengguna dan pengurai dalam siratan makanan

B3D10E1 Menjelaskan pelbagai interaksi di antara organisma hidup , membina siratan makanan dan aliran tenaga dalam siratan makanan

B3D10E2 Mengaitkan piramid nombor yang dibina dengan aliran tenaga serta meramalkan apa yang akan berlaku jika ketiadaan satu komponen

13

Page 14: Rpt sains f2 2014

MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN4.4Menganalisafotosintesis

Menjalankan perbincangantentang fotosintesis.

Menjalankan eksperimenmenentukan faktor yangdiperlukan untukfotosintesis(contoh: karbon dioksida, air,cahaya dan klorofil).

Membincangkan kepentinganfotosintesis dalam mengekalkanekosistem yang seimbang.

Membincangkan kitar karbon dankitar oksigen.

4.4.1Menyatakan maksudfotosintesis.

4.4.2Menyatakan faktor yangdiperlukan untuk fotosintesis.

4.4.3Menyatakan hasil fotosintesis.

4.4.4Mengawal pembolehubah yangdiperlukan untuk fotosintesis.

4.4.5Menerangkan perananfotosintesis dalam mengekalkanekosistem yang seimbang.

B5D3E1 Menerangkan maksud fotosintesis dan menentukan faktor-faktor yang diperlukan untuk fotosintesis melalui eksperimen

B3D11E1 Menjelaskan peranan fotosintesis, kitar karbon dan kitar oksigen dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang

14

Page 15: Rpt sains f2 2014

MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN4.5Menilaikepentinganpemuliharaandanpemeliharaanorganismhidup.

Mengumpul dan mentafsir datatentang memulihara danmemelihara organisma hidup.

Menjalankan kajian lapangan dihutan simpan semulajadi (tanahlembap, hutan tanah tinggi atauhutan hujan tropika) atau santuarihaiwan untuk mengkajipemuliharaan dan pemeliharaanorganisma hidup.

Menjalankan perbincangantentang bagaimana kemajuandalam sains dan teknologimembantu pemuliharaan danpemeliharaan organisma hidup.

Menjalankan satu kempen yangmenekankan kepentinganpemuliharaan dan pemeliharaanorganisma hidup / menjalankan‘main peranan’ yang melibatkanpihak yang berkenaan dalampenyelesaian masalah yangberhubungkait denganpemuliharaan dan pemeliharaan

4.5.1Menerangkan maksudpemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

4.5.2Menerangkan langkah yangdiambil untuk memelihara danmemulihara organisma hidup.

4.5.3Mewajarkan kepentinganpemuliharaan dan pemeliharaanorganisma hidup.

4.5.4Menyokong aktiviti yangdianjurkan oleh pelbagai pihakmemelihara dan memuliharaorganisma hidup.

B3D12E1 Menjelaskan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan serta menyatakan langkah-langkah untuk memulihara dan memelihara organisma hidup

15

Page 16: Rpt sains f2 2014

organisma hidup.

MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN4.6Menilaiperananmanusia dalammengekalkankeseimbangansemulajadi.

Menjalankan sesi sumbangsaranuntuk membincangkan isupersekitaran yang memberi kesan kepada keseimbangan semulajadi dan cara menyelesaikannya.

Menjalankan perbincangan untuk mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan yang harmoni

4.6.1Menerangkan kesan aktivitimanusia terhadap keseimbangan semulajadi.

4.6.2Memerihalkan cara manusiamenyelesaikan masalah yangberhubungkait dengan persekitaran.

4.6.3Mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yangstabil, produktif dan seimbang

B6D3E1 Menjalankan satu forum dari bahan penulisan berkaitan: • Kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran • Menjelaskan kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam pertanian

16

Page 17: Rpt sains f2 2014

MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATANBAB 5 : AIR DAN LARUTAN

5.1Menganalisaciri fizikal air.

Menjalankan aktiviti untukmenentukan yang berikut: takat beku air, takat didih air.

Menjalankan aktiviti untukmemerhatikan kesan bendasing ke atas ciri fizikal air.

5.1.1Menyatakan maksud takat beku air.

5.1.2Menyatakan maksud takat didih air.

5.1.3Memerihalkan ciri fizikal air.

5.1.4Menerangkan melalui contohkesan bendasing ke atas cirifizikal air.

B4D9E1 Menentukan takat beku dan takat didih air berdasarkan Teori Kinetik serta menentukan kesan bendasing melalui aktiviti

5.2Menganalisakomposisi air.

Menjalankan elektrolisis untuk menentukan nisbah hydrogen kepada oksigen dalam satu molekul air.

5.2.1Menentukan komposisi air.

5.2.2Menguji kehadiran hidrogendan oksigen.

B4D10E1 Menentukan komposisi air melalui elektrolisis serta menguji kehadiran hidrogen dan oksigen melalui aktiviti

17

Page 18: Rpt sains f2 2014

MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN5.3Menganalisaprosespenyejatan air.

Menjalankan eksperimen untukmengkaji faktor mempengaruhipenyejatan air iaitu kelembapan,suhu persekitaran, luaspermukaan dan pergerakan udara.

Membincangkan faktor yangmempengaruhi kadar penyejatandan kaitannya dengan TeoriKinetik.

Membincangkan persamaan dan perbezaan antara penyejatandengan pendidihan.

Mengumpul maklumat tentangproses penyejatan dan aplikasinya dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan pakaian, pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan.

5.3.1Menerangkan maksud penyejatan

5.3.2Menerangkan melalui contohfaktor yang mempengaruhikadar penyejatan air denganmerujuk Teori Kinetik.

5.3.3Membanding dan membezakanantara penyejatan denganpendidihan.

5.3.4Memerihalkan aplikasipenyejatan air dalam kehidupanharian.

B2D5E1 Memberi maksud penyejatan

B3D13E1 Membanding beza antara penyejatan dengan pendidihan serta memberi contoh aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian

B5D4E1 Membuktikan kelembapan, suhu persekitaran, luas permukaan dan pergerakan udara mempengaruhi penyejatan melalui eksperime

18

Page 19: Rpt sains f2 2014

MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN5.4Menganalisalarutan dankelarutan.

Membincangkan perbezaan antara zat terlarut, pelarut dan larutan.

Menjalankan aktiviti untukmenyediakan larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu.

Membincangkan persamaan dan perbezaan antara larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu.Menjalankan aktiviti untukmenunjukkan perbezaan antara larutan dengan bahan terampai.Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut

jenis pelarut, jenis zat terlarut, suhu pelarut.

Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan:

suhu pelarut, kadar kacauan, saiz zat terlarut.

Membincangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalamkehidupan harian.Mengumpul maklumat tentang

5.4.1Menerangkan maksud zatterlarut, pelarut dan larutan.

5.4.2Membanding dan membezakan antara larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu.

5.4.3Menerangkan maksud bahan terampai.

5.4.4Menerangkan maksud kelarutan.

5.4.5Menerangkan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut di dalam air.

5.4.6Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan.

5.4.7Memberi contoh kegunaan pelarut organik di dalam

B2D6E1 Memberi maksud zat terlarut, pelarut, larutan dan bahan terampai

B4D11E1 Menunjukkan perbezaan antara jenis larutan dan bahan terampai melalui aktiviti

B5D5E1 Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlarutan zat terlarut melalui eksperimen

B3D14E1 Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dan kegunaan pelarut organik dalam kehidupan seharian

19

Page 20: Rpt sains f2 2014

aplikasi pelarut organik dalam kehidupan harian.

kehidupan harian.

MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN5.5Menganalisaasid dan alkali.

Menjalankan aktiviti untukmengkaji: sifat asid dari aspek nilai pH, rasa, sifat mengkakis, kesan ke atas kertas litmus, tindakan terhadap logam seperti magnesium dan zink.

sifat alkali dari aspek nilai pH, rasa, mengkakis, kesan keatas kertas litmus.

Menjalankan perbincanganuntuk mendefinisi secara operasi asid dan alkali.

Menjalalankan aktiviti untuk menentukan bahan berasid dan bahan beralkali dalam kehidupanharian.

Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian seperti bidang pertanian dan industri.

Membincangkan maksud peneutralan.

5.5.1Mengenal pasti sifat asid.

5.5.2Mengenal pasti sifat alkali.

5.5.3Menyatakan asid dan alkalihanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air.

5.5.4Menerangkan melaluicontoh definisi asid dan alkali.

5.5.5Mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian

5.5.6Menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian.

B4D12E1 Menentukan bahan yang bersifat asid dan alkali melalui aktiviti

20

Page 21: Rpt sains f2 2014

MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATANMenjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan menggunakan asid hidroklorik dan natrium hidroksida pada kepekatan yang sama.

Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi, dan meneutralkan sengatan serangga).

5.5.7Menerangkan maksudpeneutralan.5.5.8Menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan prosespeneutralan.5.5.9Menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalamkehidupan harian.

B3D15E1 Menerangkan maksud peneutralan melalui persamaan perkataan serta contoh aplikasi peneutralan dalam kehidupan seharian

5.6Menganalisakaedahpembersihanair.

Membuat lawatan ke loji pembersihan air.Sumbangsaran tentang yang berikut:

sumber air semula jadi. sebab pembersihan air.

Membincangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan, pengklorinan dan penyulingan.

Menjalankan aktiviti untukmengkaji pelbagai jenis kaedahpembersihan air seperti penurasan, pendidihan dan penyulingan.Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan

5.6.1Menyenaraikan sumber airsemula jadi.

5.6.2Menyatakan sebab pembersihan air.

5.6.3Memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air.

5.6.4Membandingkan kelebihandan kekurangan pelbagaikaedah pembersihan air.

B1D2E1 Menamakan sumber air semulajadi dan bahan cemar air

B3D16E1 Menerangkan kepentingan pembersihan air dan kaedah pembersihannya serta kebaikan dan keburukan sesuatu kaedah

21

Page 22: Rpt sains f2 2014

kelebihan dan kekuranganpelbagai kaedah pembersihan air.

MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN5.7Menganalisasistem bekalanair.

Melawat ke loji pemprosesan airuntuk mengkaji sistem bekalan air dan peringkat yang terlibat dalampembersihan air.Membincangkan cara menjimatkan air. Membuat projek untuk mengkaji jumlah puratakegunaan air di rumah.

5.7.1Memerihalkan bagaimanasistem bekalan air berfungsi.

5.7.2Menerangkan cara untukmenjimatkan air.

B3D16E2 Menjelaskan bagaimana sistem bekalan air berfungsi dan cara penjimatan air

5.8Memahami pemeliharaan kualiti air

Mengumpul dan mentafsir data tentang bahan cemar yang merangkumi: bahan buangan industri seperti

bahan kimia dan sisa radioaktif. bahan buangan domestik seperti

sampah sarap dankumbahan. bahan kimia daripada aktiviti

pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak.

pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan.

Tumpahan daripada kapal minyak.

Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air ke atas benda hidup.

Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air.Membincangkan cara memulihara

5.8.1Memberi contoh bahan cemar air.

5.8.2Menerangkan kesanpencemaran air ke atas benda hidup.

5.8.3Menerangkan cara mengawal pencemaran air.

5.8.4Menerangkan cara memelihara air dan kualitinya

B3D16E3 Menjelaskan kesan pencemaran,cara mengawal pencemaran serta cara memelihara kualiti air

B6D4E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk persembahan berkaitan: • pencemaran air • pengawalan • pembersihan • cara penjimatan penggunaannya

22

Page 23: Rpt sains f2 2014

dan memelihara air dan kualitinya.

MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATANBAB 6 : TEKANAN UDARA

6.1Memahamitekanan udara.

Menjalankan aktiviti untukmembincangkan teori kinetik gas.

Menjalankan aktiviti untukmenunjukkan udara mengenakan tekanan.

Menjalankan aktiviti untukmenunjukkan faktor yangmempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu.

6.1.1Menerangkan kewujudantekanan udara denganmerujuk kepada Teori Kinetik.

6.1.2Menerangkan faktor yangmempengaruhi tekanan udara.

B4D14E1 Menghubungkait pergerakan zarah udara dengan Teori Kinetik gas, menunjukkan udara mengenakan tekanan dan menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara seperti isipadu atasuhu melalui aktiviti

6.2Mengaplikasiprinsiptekanan udaradalamkehidupanharian.

Mengumpul dan mentafsir datapada alatan yang menggunakanprinsip tekanan udara.Mengumpul maklumat danmembincangkan aplikasi tekananudara dalam picagari, sifon, pampenyembur dan penyedutminuman.Membincangkan caramenggunakan prinsip tekananudara untuk menyelesaikanmasalah harian seperti sinkitersumbat dan menuang susupekat daripada tin.Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi.Membincangkan

6.2.1Menerangkan dengan contohalatan yang menggunakan prinsip tekanan udara.

6.2.2Menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip tekanan udara.

6.2.3Menghubungkaitkan langkahkeselamatan yang perludiambil apabila

B3D17E1 Menyatakan prinsip aplikasi tekanan udara dalam picagari, sifon, pam penyembur dan penyedut minuman serta menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi

23

Page 24: Rpt sains f2 2014

langkahkeselamatan yang perlu diambilapabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi.

menggunakagas di bawah tekanan tinggi.

24

MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATANBAB 7 : DAYA

7.1Memahamidaya.

Menjalankan aktiviti untukmenunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya.

Menjalankan aktiviti untukmenunjukkan kesan daya(perubahan bentuk, kedudukan, kelajuan dan arah.

Menjalankan aktiviti untukmenunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran, daya graviti, daya elektrostatik dan daya magnetik).

7.1.1Menyatakan daya adalah tolakanatau tarikan.

7.1.2Menerangkan kesan daya.

7.1.3menerangkan pelbagai jenis daya

B4D15E1 Menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya, kesan daya dan pelbagai jenis daya melalui aktiviti

7.2Memahamipengukurandaya.

Membincangkan unit daya dan prinsip neraca spring.

Menjalankan aktiviti untukmengukur magnitud daya

7.2.1Menyatakan unit untuk daya.7.2.2Menerangkan bagaimana neraca spring berfungsi.7.2.3Mengukur magnitud daya.

B1D3E1 Menamakan unit daya

7.3Mengaplikasidaya geseran.

Membincangkan dengan contoh untuk menunjukkan kewujudan daya geseran.

Menjalankan aktiviti untukmengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitude bagi daya tersebut.

7.3.1Menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran.

7.3.2Menyatakan arah bagi dayageseran dan magnitud bagidaya tersebut.

B3D18E1 Menjelaskan kebaikan dan keburukan serta aplikasi meningkatkan dan mengurangkan daya geseran dalam kehidupan harian

Page 25: Rpt sains f2 2014

MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN7.3Mengaplikasidayageseran

Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran.

Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dankeburukan geseran.

Menjalankan aktiviti cara:a) meningkatkan geseran.b) mengurangkan geseran.

Membincangkan aplikasimeningkatkan dan mengurangkan geseran dalam kehidupan harian.

7.3.3Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi daya geseran.

7.3.4Menerangkan kebaikan dankeburukan geseran.

7.3.5Menerangkan carameningkatkan geseran.

7.3.6Menerangkan cara mengurangkan geseran.

7.3.7Menerangkan dengan contohaplikasi geseran dalam kehidupan harian.

B5D6E1 Membuktikan permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran melalui eksperimen

7.4Mengaplikasikerja.

Membincangkan dengan contoh, kerja dilakukan apabila objekdigerakkan oleh daya.

Menjalankan aktiviti untukmenentukan kerja dilakukandengan menggunakan rumusberikut:Kerja (J)

7.4.1Menerangkan dengan contohbagaimana kerja dilakukan.

7.4.2Menyatakan unit untuk kerja.

7.4.3Menentukan kerja yangdilakukan.

B3D19E1 Menerangkan bagaimana kerja dilakukan melalui contoh B4D16E1 Menentukan kerja dilakukan dan kuasa dengan menggunakan rumus melalui aktiviti

25

Page 26: Rpt sains f2 2014

= Daya (N) X Jarak (m)MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN

7.5Mengaplikasikuasa

Menjalankan aktiviti untukmenentukan kuasa denganmenggunakan rumus berikut:Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s)

7.5.1Menyatakan maksud kuasa.

7.5.2enyatakan unit untuk kuasa.

7.5.3menentukan kuasa ke ataskerja yang dilakukan.

B4D16E1 Menentukan kerja dilakukan dan kuasa dengan menggunakan rumus melalui aktiviti

7.6Menganalisakepentingandaya dalamkehidupan

Mereka satu aktiviti contohmelukis poster, melakonkansketsa atau lakonan untukmenunjukkan bagaimanakehidupan sekiranya tiada daya.

7.6.1Memerihalkan bagaimanakehidupan jika daya tidakwujud.

26

Page 27: Rpt sains f2 2014

MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATANBAB 9 : KESTABILAN

9.1Memahami bahawapusat gravitimempengaruhikestabilan.

Menjalankan aktiviti untukmencari titik keseimbanganbagi bentuk sekata dan tidaksekata.

Menjalankan aktiviti untukmenyiasat bagaimana pusatgraviti mempengaruhikestabilan objek denganmemanipulasikan:a) tinggi.b) luas tapak.

Membincangkan hubunganantara pusat graviti dankestabilan.

9.1.1Menentukan titik keseimbanganbagi bentuk sekata dan tidak sekata.

9.1.2Menghubungkait titikkeseimbangan sebagai pusat graviti objek.

9.1.3Menghubungkait pusat gravitI dengan kestabilan objek.

B3D21E1 Menyatakan hubungan antara pusat graviti dengan kestabilan objek

B4D18E1 Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata serta menunjukkan bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek melalui aktiviti

9.2Menghargaikepentingankestabilan.

Mengadakan sesi sumbangsaran tentang cara meningkatkan kestabilan.

Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untukmembina model yang mengaplikasi konsep kestabilan.

9.2.1Mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka.

9.2.2Menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan.

B6D5E1 Membuat projek atau permainan yang mengaplikasikan konsep kestabilan

27

MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATANBAB 8 : SISTEM SOKONGAN DAN PERGERAKAN

8.1Memahamisistemsokongandalam haiwan.

Mengumpul maklumat dan membincangkan pelbagai sistemsokongan bagi:a) haiwan vertebrata darat dan akuatik.b) haiwan invertebrata darat dan akuatik.

Menjalankan perbincangantentang yang berikut:a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwanvertebrata darat dan akuatik.b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwaninvertebrata darat dan akuatik

8.1.1Menerangkan sistem sokonganhaiwan vertebrata dan pelbagaisistem sokongan haiwaninvertebrata.

8.1.2Membanding dan membezakanhaiwan vertebrata dan pelbagaisistem sokongan haiwaninvertebrata

8.1.3Membanding dan membezakansistem sokongan antarahaiwan invertebrata darat danakuatik.

B3D20E1 Menjelaskan pelbagai sistem sokongan haiwan , membanding beza sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik serta sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik

8.2Memahamisistemsokongandalamtumbuhan.

Menjalankan kajian lapanganuntuk mengkaji pelbagai sistemsokongan bagi tumbuhan.

Menjalankan aktiviti untukmengelaskan tumbuhanberdasarkan sistem sokongannya

8.2.1Menerangkan pelbagai sistemsokongan bagi tumbuhanberkayu dan tidak berkayu.

8.2.2Mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya.

B4D17E1 Menerangkan pelbagai sistem sokongan tumbuhan dan membuat pengelasan melalui kerja lapangan

Page 28: Rpt sains f2 2014

MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATANBAB 10 : MESIN RINGKAS

10.1Menganalisa tuas.

Membincangkan bagaiamana daya yang kecil mampu mengangkat beban yang berat dengan menggunakan tuas.

Membuat pemerhatian tentangalat yang menggunakan prinsip tuas.

Mengenal pasti beban, daya danfulkrum, dan seterusnyamengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama, kedua dan ketiga.

Membincangkan bagaimanamanusia mengaplikasi prinsip tuas untuk mengatasi bebanyang berat.

Membincangkan momen daya= daya X jarak tegak dari pangsike daya.

Menjalankan aktiviti untukmenunjukkan hubungan momendaya dan hasil darab daya dan jarak.

Menyelesaikan masalah yangberkaitan dengan tuas denganmenggunakan rumus berikut:Beban (N) X jarak beban dari

10.1.1Menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang menggunakan prinsiptuas.

10.1.2Menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas.

10.1.3Mengenal pasti beban, daya dan fulkrum dalam tuas.

10.1.4Mengelaskan tuas.

10.1.5Menerangkan maksud momen daya.

10.1.6Menyelesaikan masalah berkaitan tuas.

B1D4E1 Menamakan objek yang menggunakan prinsip tuas

B3D22E1 Menjelaskan peranan tuas, menentukan kedudukan beban, daya dan fulkrum, membuat pengelasan tuas dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas

B4D19E1 Menghubungkait momen daya dengan daya dan jarak melalui aktivi

28

Page 29: Rpt sains f2 2014

fulkrum (m) = Daya (N) X jarakdaya dari fulkrum (m)

MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN10.2Menghargai usahainovatif dalammereka bentukmesin untukmemudahkan kerja.

Menjalankan projek untuk membina alat menggunakan prinsip tuas.

10.2.1Mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas

B6D6E1 Membina model yang menggunakan prinsip tuas

29