of 9 /9

Mga Salik sa Paglakas ng Europe

Embed Size (px)

Text of Mga Salik sa Paglakas ng Europe

  1. 1. - Nagbigay ng kapangyarihan sa Estado Pagbabago sa Konsepto ng Monarkiya Paglakas ng Simbahan
  2. 2. Artisano at Mangangalakal Mamamayan sa Medieval France Mahusay sa paggawa ng mga kagamitan LAND LORD MAGSASAKA Sa uri ng kanilang lipunan, mas mataas sa kanila ang Landlord at nasa ilalaim nila ang mga magsasaka
  3. 3. Pamilihan ang kanilang daigdig Industriya at kalakalan ang kanilang pinagkukunang- yaman Hindi sila nakadepende sa sistemang Piyudal
  4. 4. Bourgeoisie @ 17th Century Banker Shipowner Investors Negosyante
  5. 5. Bourgeoisie @ 17th at 18th Century KONSTITUSYONalida d Likas Na Karapatan (Natural Right) Banal Na Karapatan (Divine Right) Pagkilos Batay Sa Isinasaad Ng Saligang Batas :D Ang Kapangyarihan Ng Hari Ay MulaSa Dyos Unibersal Na Karapata n