Click here to load reader

Endokrini sistem za 3. razred Gimnazije

 • View
  805

 • Download
  13

Embed Size (px)

Text of Endokrini sistem za 3. razred Gimnazije

 • Endokrini sistemSistem lezda sa unutranjim luenjemmast. biol. Milica Veselinovi

 • AdenohipofizaGlatki I popreno prugasti miiiEndokrine lezdeOdgovarajui korektivni odgovorUprkos neprekidinim promenama u ivotnoj sredini, pojedini organizmi imaju sposobnost da odre svoju unutranju ravnoteu homeostazu zahvaljujui delovanju nervnog i endokrinog sistema.

 • Humoralna regulacijaEndokrini sistem ine endokrine lezde koje stvaraju specifine hemijske materije hormone.Endokrine lezde nemaju izvodne kanale I hormone izlucuju direktno u telesnu tenost, najee krv.Takav vid regulacije naziva ze humoralna regulacija (humor lat. tecnost,sok). Ovim putem reguliu se aktivnosti organizma koje traju dugo i sporo : metabolozam, rast i razvoj, reprodukcija.

 • Hormoni putem krvotoka dolaze do svih elija u organizmu ali ih prepoznaju samo one koje imaju specifine molekule receptore.Svaki hormon ima svoj specifian receptor preko kojeg se signal prenosi na eliju.Receptori mogu da budu na elijskoj membrani ili u eliji.

  Nain delovanja hormona kao glasnika

 • Hipofiza Smetena je u udubljenju, turskom sedlu, klinaste kosti. Spojena je pomou infundibuluma sa hipotalamusom. Sastoji se, kod oveka, iz tri renja: prednjeg (adenohipofiza), srednjeg (intermedijarni) i zadnjeg (neurohipofiza).

 • Anatomska i fizioloka veza hipotalamusa i hipofize predstavlja osovinu nervne i endokrine kontrole procesa u organizmu.Hipotalamus stvara neurohormone oslobaajue faktore od kojih zavisi rad hiopfize.

 • Hormoni adenohipofize Tireotropni hormon (TSH) simulie luenje titne lezde;Adrenokortikotropni hormon (ACTH) stimulie rad kore nadbubrene lezde;Folikulostimulirajui hormon (FSH) simulie razvoj folikula jajnika i luenje estrogena; kod mukarca uslovljava spermatogenezu;Luteostimulirajui hormon (LH) stimulie luenje polnih hormona: kod ene progesterona, a kod mukarca testosterona;

  Luteotropni hormon (LTH) ili prolaktin stimulie proces stvaranja mleka kod ena.Somatotropni hormon (hormon rasta) koji regulie rast i razvoj organizma;

 • Hormoni neurohipofizeNeurohipofiza predstavlja mesto gde se deponuju hormoni stvoreni u hipotalamusu. To su:

  antidiuretini hormon (vazopresin) koji stimulie reapsorpciju vode iz primarne mokrae ime se smanjuje izluivanje definitivne mokrae;oksitocin pojaava kontrakcije materice prilikom poroaja i naviranje mleka.

 • Hormoni hipofize

 • Regulacija lucenja hormona princip negativne povratne spregehipotalamusPrednji rezanj hipofizen.han.hbn.hc

  a1b1c1c2

 • titna i paratitna lezda

 • titna lezda - tiroideatitna lezda ili tiroidea stvara dva hormona :TiroksinTrijodtironin.

  Tiroidni hormoni reguliu :Bazalni metabolizamNormalan rast i razvoj.

  Nedovoljno luenje ovih hormona dovodi do mentalne zaostalosti, niskog rasta, smanjenog bazalnog metabolizma i smanjene telesne temperature.Poveano luenje ovih hormona dovodi do poveanog bazalnog metabolizma, mravost, guavosti, uznemirenost, poviene telesne temperature.

 • Regulacija luenja tiroidnih hormonaT4T3

  Metamorfoza kod vodozemaca

  1.bin

 • Paratitna lezda - paratiroideaParatitna lezda ili paratiroidea lui hormon parathormon.

  Parathormon poveava koncentraciju jona kalcijuma u krvi tako to izvali kalcijum iz kosti u ubacuje ga u krv.Zajedno sa kalcitoninom (tiroidea) uestvuje u odravanja homeostaze jona klacijuma, tako to potsie njegov o ugraivanje u kosti.

  Vitamin D stimulie apsorpciju kalcijuma iz hrane.

  Na regulaciju luenja ovog hormona utie koncentracija jona kalcijuma u krvi.

  2.psd

 • Regulacija luenja partahormona i kalcitonina

 • Nadbubrene lezde i endokrini deo pankreasa

 • Nadbubrena lezaU kori nadbubrene lezde stvaraju se grupe hormona :Mineralokoktikoidi - AldosteronGlukokortikoidi Kortizol.Glukokortikoidi podstiu metabolizam ugljenih hidrata i odravaju homeostazu eera u krv.Razgrauju proteine do aminokiselina i masti do masnih kiselina koje se u jetri pretvaraju u ugljene hidrate glukoneogeneza.

 • Glukokortikoidi

  Regulaciju luenja glukokortikoida

 • Mineralokortikoid aldosteron deluje na bubreg i podstie zadravanje jona natrijuma i jona kalijuma.Na izluivanje ovog hormona utie renin i sama promena koncentracije Na i K jona.Sr nadbubrene lezde lui grupu hormona od kojih je najznaajniji adrenalin.Smatra se izmenjenom simpatickom ganglijom.

 • Hormoni i stres

  Kako organizam reaguje na stres?

  Postoje tri fazeFaza uzbuneFaza otporaFaza pada sistema

 • Endokrini pankreasEndokrini deo pankreasa lui hormone insulin i glukagon. Insulin smanjuje koncentraciju eera u krvi, a glukagon povecava.

  Nedostatak ovog hormona dovodi do pojave dijabetesa.

  Kolicina secera u krvi regulise lucenje hormona pankreasa

 • Dijabetes tipa 1 autoimuno oboljenje

  Dijabetes tipa 2 insulinska rezistentnost

 • Polne lezde

 • Polne lezde imaju dvojaku ulogu, stvaraju polne elije i stvaraju i lue polne hormone.Muke polne lezde nazivaju se semenici ili testisi i lue androgene hormone.enske polne lezde nazivaju se jajnici ili ovarijumi i lue estrogene i progestine.Polni homoni utiu na iskazivanje primarnih i sekundarnih polnih karakteristika.

 • Jajnici - ovarijumiJajnici - jajovod materica - vaginaCiklus sazrevanje jedne jajne elije ili estrusni cuklus (menstrulani) :FSH zapoinje rast filokula i sazrevanje jajne elijeLH podstie oslobaanje zrele jajne elije iz folikula pucanje, ovulacijaLH utie na razvoj utog tela od ostatka filokula.uto telo

  *

 • Pod uticajem gonadotopnih hormona FSH i LH regulie se i stvaranje i iluivanje polnih hormona estrogena i progestina.Iz folikula jajnika pod uticajem FSH lui se estrogen koji utie na sam folikul - sazrevanje jajne elije i na sluzokou materice zapoinje proces bujanja.Iz utog tela pod uticajem LH lui se progesteron koji ostvaruje efekat na sluzokou materice zadeblja , nabrekne i obogati se krvlju (priprema se da prihvati oploeno jaje).

  Menstrualni ciklus

 • enski polni hormoni utiu na :

  Razvoj i funkciju polnih lezda i reproduktivnih organa (primarne polne karakteristike).Ispoljavanje sekundarnih polnih karakteristika, kao to su tananiji glas, manja maljavost, oblik bedara, razvoj mlenih lezda, interesovanje za suprotni pol.

  Aktivnost enskih polnih lezda menja se tokom ivota. U odreenom periodu prestaje se sa sazrevanjem i oslobaanjem jajnih elija i dolazi do smanjenog luenja hormona menopauza.

 • Semenici - testisiSemenici semeni kanalii epididimis - semevodSpermatozoidi se stvaraju u semenim kanaliima koji prolaze kroz epididimis i ulivaju u mokrani kanal.Endokrine elije semenika stvaraju androgene hormone testosteron.

  LHFSHPopreni presek semenikaTestosteronSpermatogeneza

 • Muki polni hormoni utiu na :

  Rast i razvoj testisa i omoguuju reprodukciju (primarne polne karakteristike).Ispoljavanje sekundarnih polnih karakteristika, kao to su dublji glas, povaana maljavost, jai skeletni sistem, poveana miina masa (anabolizam belanevina), interesovanje za suprotni pol.

 • Ostali organi sa endokrinom funkcijom i evolucija endokrini regulacijeU organizmu postoje organi koji pored svoje osnovne funkcije imaju i endokrinu ulogu jer mogu da stvaraju i lue hormone. Na primer bubreg, srce, zid organa za varenje eludac, dvanaestopalano crevo.Kod insekata ekdison koji stimulie proces presvlaenja i juvenilni hormon koji zaustavlja proces metamorfoze.

 • Test pitanjaNa zadravanje vode u organizmu utie :Hormon titne lezdeHormon pankreasaHormon poreklom iz zadnjeg renja hipofizeIskljuivo bubreziRegulacija koliine jona kalcijuma u krvi regulisana je :Samo hormonom paratitnih lezdaSamo hormonom titne lezdeHormonima titne i paratitne lezde i vitaminom DSamo vitaminom D

 • Inslunin utie na :Poveanje koliine eera u krviSmanjenjem koliine eera u krviPoveanje koliine jona kalcijuma u krviSmanjenje koliine jona kalcijuma u krviDa li hormoni titne lezde kod ivotinja utiu samo na metabolizam :Da, kod svih ivotinja reguliu samo metabolike proceseOvi hormoni uopte ne utiu na metabolike proceseNe, kod vodozemaca utiu na proces metamorfozeNjihova uloga zavisi od uslova u sredini, kada je niska temperatura ne utiu na metabolizam.Hormon koji se pojaano izluuje u stresnim uslovima:T3InsluniKotizoltestosteron

  *

Search related