Click here to load reader

Biologija - Za 1 Razred Gimnazije

  • View
    38.450

  • Download
    1.736

Embed Size (px)

Text of Biologija - Za 1 Razred Gimnazije

Prof.dr.AvdoSOFRADZIJA Prof.dr.Dubravka SOLJAN Prof.dr.Rifat HADZISELIMOVIC BIOLOGIJA ZA I RAZRED G1MNAZIJE IIIizdanje IP"SYJETLOST" Zavodzaudibenikeinastavnasredstva SARAJEVO, 2000. Izdava!!: Direktor: Za izdava!!a: Urcdnik: Rccenzcnti: Lcktor: Korektor: Tehni!!kiurcdnik: Naslovna strana: Strut ni konsul tanl: Stampa: Tira!: IP"SVJETLOST" d.d.Sarajevo Zavod za udfbenikci nastavna sredstva Scfik ZUP(;EVIC Abdusclam RUSTEMPASrC Mr.EsadMASLIC NadijaHADZIMEHMEDAGIC Dr.Rizo SIJARIC Mr. Ljiljana AGOSTON-TASIC VeraPRASKAC MahiraDELIC HabibaIBRAHIMAGIC Ruf icaRIOROVIC Dizaj n "TRlO" SalimOBRALIC "DOMSTAMPE" Zcnica 10.000 primjcraka CIP - Kalalogizacijaupublikaciji Nacionalnai univerzitetskabibliotekaBosne iHercegovine, Sarajevo 57(075.3) SOFRAD!IJA, Avdo Biologija: zaI razredgimnazije / Avdo Sofradfijn,Dubravka Soljnn,RifalHadfiselimovic. - 3izd. - Sarajevo: SvjeLlosl,2000.- 208SIr. ISBN9958-10-224--2 I. Soljan,Dubravka2.Hadiisehmovlc,Rifal COBISSlBIH-1D7905542 FedcralnoMinistarsrvoobrazovanja,nauke,lrulrureisporta,Rjesenjembroj03-38-9-2426/00 odobrilo je ovajud!benik zaupotrebu. Strogo JCzabranjeno svako kopiranje,umno1avanjeiovog udfbenika ucj elini illpoJedmlhnjcgovihdijcloa,bez odobrenjaizdaval!a. IB995S-10-224-2 BIOLOGIJA- NAUKA0ZIVOTU Definicijabiologije ledinstvoliveineZivesupstance - osnovnespecijienostiZivihbica Podjelabiologijeprema"predmetu"iproblemuproLteavanja Polozajbiologijeusistemuprirodllihidrustvenihnauka OpCinauenimetodubiologiji lliologijajenauka0Zivotu- 0organizacijiifunkcioniranjuzivesupstance. odnivoamolekuledosvekolikebiosfere.Proucavazivotnepojaveiprocese.odre-konstrukcijeprapoeetakazivotanaZemlji,prekosavremenihzivibbica,do predvidanjanjihovedalekebioloskebuducnosti.!mebiologijejeizvedenoizslo-zen icegrCkihrijeCibios(=zivot)ilogos(=znanje.ucenje,nauka). Biologija,dakIe,proucavazivotinjegovuprirodu.Asamzivot- stajetou stvari?Usustini,ZivotjeosobenoorganizovanifunkcionalanslIstavprometalIIa-terijeienergije:zivotjeneprekidnimerabolizam.Zivabicasuzivotnovezanasa svojomokolinom.IznjecrpeiulljUvracajumaterijuicnergijukojajencophodna zaodriavanjetjeiesnogUStfojstvaifunkcije.Trajnirnprekidomtibmatcrijalnihien-ergetskibveza,nestajuielemcntamiuvjetizaodrzavanjezivotaiziVOlllihprocesa. Osnovninezivi(abioticki,neorganski)sistemisuatollliimolekule,aZivi(bio-tiCKi,organski)- celijeiorganivni.Atomiimolekulesu,medutirn,osnovnejedinice hemijskegradeijednihidrugihsistema.Uzi vojsupstallcisenesusrecenijedan bemijskielementkoganemaunjenojabiotiCkojsredini,stotakoder,nasvojevrslan nacindokazujeiilustriraneraskidivojedinslvozivihinezivihsistemauprirodi. Medutirn,uostvarivanjuorganizacioneifunkcionalnesamoregulacijeisamo-odriavanjazivihbica,zivasupstancaispoljavanekolikobitnihosobenostipoKojima serazlikujeodbilokogabiotiCkogsistema.Hel/lijskaiorganizacionastrukturazivih bicaobezbjedujeneophodneuvjelezaodvijanjemetabolivnakaonjihovetemeljne funkcije.Svazivabicatakoderimajusvojuirulividualnost,oblikov,Ulasuiorgani-ziranaufunkcionalnisustav,kojiseoznacavakaoorganizam,jedinkaiiiindividua. Individualnosamoodriavanjeseostvarujcputemslozenogsistemabioloskesamore-gulacije,kojiomogucavadase,uprkostrajnopromjenljivimuvjetimazivotnesredine, osnovnezivotnefunkcijeprilagodavajuiodvijajuuokvirupodnosljivihgranica.Za 3 fivabicajekarakteristicnaipokretljivostcijelogorganizmail!dijelovaistruktura.Samosezivabicaravnnoiavaju-11.1vIse sebislicnibpotornaCkib"kopija",kojenasljedujuosnovna ro-diteljainjibovihpredaka.TimeseostvarujedugorocnarnedugeneraclJskablOloska veza,odnosnokontinuitetiopstanakvrstekojojpripadaju.Sarnosezivabicaradaju (zacinju)inaposebannacinrasl!l,razvijajuse,stareiulllirll;zarazlikuodabio-tiCkihsistema,zivisuosjetljiviisposobnidasvrsishodnoreagujunarazli citepo-draiajeizokoline. Naosnovuizlozenog,moguseuocilitrisredi snjeiterneljnesvoj slvenoslizi-vibbica:autonomnost, autoreglilativ/1ostiautoreproduktivnost(grC.aulos=sfun;auto- pred-metakuslozenicamasaznacenjem:sam,sarno,vlaslito),doksveostalespecificne manifestacijezivotaususlinipredstavljajuoblikeiposljedicenjibovogodrZavanja Drugimrijecima,centralneinajbitnijeosobenostisveukupnibfunkcijaposebnoor-ganizirane- zivetvarisu:individualnasamostalnost(samosvojnost,samobitnost)i sposobnostisamopodesavanja(samouskladivanja,samoodriavanja)isamoponavljanja (samoumnozavanja,razmnozavanja). Podjclabiologijcprema"predmetu"iproblemuproucavanjajosuvijekjeuo-bicajenipristupsistematizacijioverazgranatenauke0zivoj(organskoj )prirodi,iako nasavremenojrazinirazvojanaukeimaniznedosljednostiimanjkavosli.0nekima odnjibbicerijeciunarednomizlaganju. Podjclabiologijeprcma"prcdmetu"prouCavanjaj eposebno"osjetljivo" podrucje.Takojesavremenasisternatikaodavnonapustilakl asicnupodjeluzivogsvi-jetanabiljno,zivotinjskoiIjudskocarstvo,unajsirojupotrebijej osuvijekpodjela biologijenaodgovarajucaglavnapodrucja: botanika- nauka0biljkama, zoologija- nauka0zivotinjama antropologija- nauka0covjek.'U. Modemanaukaje,nairne,dokazaladaiovdj e.kaoiudru(J irnpokusajirna jasnihgranicaunularjedinstvenogsustava,pojcdinekarakl:risticl1cskupine nIJesvrstatiniuj ednuodstrogodefiniranihkategorija. UblOloskoJslstematIzaclJItakvosvrstavanjej eposebnoproblemali cnokodvirusai gljiva,naprimjer. van) (lab. Bezobziranato definiralinaj sireskupinebioloskihnauka,unutar(iii njihse,prema"obJeklu"istraiivanja,mozeizdvojitivi senaucnibdisciplina 1) . . Takoder.treba dase,naosnovuodredenibzajedniCkihsvojstava k?Je. proucava.Ju,pomenutenaukepovezujuuzajedniCkecjeline.Kaoilu-stratlvTIIpnmJenmoguposluziti 4 mikrobiologija- nauka0mikroskopskirnorcranizrnima (virusi,bakterije,protozoe 'ltd.)i parazitologija-0parazitima(odjednOCelijskihdonajsloienijih. oblika), kOJesebaveproucavanjembioloskiizuzetnoheterooenib skupinaorganizama.0 Tab.1.PREDMETPROUCAVANJAOSNOVNIHBIOL05KIHNAUKA Nauka Viroiogija(virusoiogija) Bakterioiogija AJgologija Mikoiogija Lihenoiogija Briologija Pteridoiogija Antofttoiogija Predmet Nauka Virusi Protozooiogija Bakterije Entomoigija Aige Malakoiogija Gljive Ihtiologija

Amfibiologija Mahovine Herpetologija

Omitoiogija Cvjetnice Mamalioiogija idruge. Predmet Pra!ivotinje Insekti Mekuki Ribe Vodozemci Gmizavci Ptice Sisari Podjel;lhiologijeprcmaproblemuprouCavanjapoCivanasistematizacijika-rak1:eristicnihpodrucjaproucavanjaorganizaciono-funkcionalnogustrojstva,stupnjeva ekoloSkeintegracije,promjenljivostiievolutivnogkontinuitetabioliCkibsistema.Zato se,uzzanemarljiveizuzetkc,teoblastimoguodnositinagotovosvepomenutena-ucnediscipline(kojesuodredene"predmetom"proucavanja).Premaovimkritcriju-mima,takoderjedefiniranoviseosnovnibbioloskibnauka;neke(najopcije)supri-kazaneutabeli2. Poloiajbiologijcusistcmuprirodnihidrustvcnihnaukaprimamojeodre-dennjenimsveukupnimdoprinosomoptojmaterijalnojiduhovnojkulturicovjecan-stvaOdsvojibprapocetaka,nairne,covjeknastojidapomnoosmotriiprouCisvijet okosebe,daspoznanjegovupriroduisustinu,asteeenasaznanjausmjcriprema svojiminteresimaipotrebama.Materijalnaiduhovnasferasu,medutim,utolikoj mJenslozeneimedusobnopovezanedaseuodredenimistraiivanjimamoguposma-Tab.2.PROBLEMPROUCA V ANJAOSNOVNIHBIOLOSKIHNAUKA NaukaProblemproucavanja MoiekularnabiologijaZlvotnepojaveiprocesinanivoumolekula CitologijaBioiogijastanice HistologijaBiologijatkiva Embrioiogija Genetika Fiziologija Anatomija Morfologija Sistematika Ekoiogija Evolucija Paleontoiogija idruge Embrionalnirazvojorganizama Procesiipojaveorganskognasljedivanja Funkcijaorganizmainjegovihorganskibsustava(sistema) gradaorganizamainjihovihorganskihsustava Spoijasnjioblikigradaorganizama KlasifikacijaZi vihbieanaosnovunjihoveslicnostiisrodniCkihodnosa MedllodnosiZivihbieninjihove(abiotiCkcibiotiCke)Zivotnesredine Tokizakonitostillistorijskograzvojazivogsvij eta Bioiogijazivogsvijetaminulihgeoioskiliepolla 5 tratisamedjelimi W w ""'" w =>c: a:"- o N => \ ..'.' _,1-/..,";'1.::...' . : .... -' 1 2 '. :,':':; ,. .' . . ,' .;,. '. r.' . "::. 3 4 SI.62.Pocetnefazeembrionalnograzvlcavi secelij ski hzivoti njabrazdanj egastrulacija: I.bezlubanj ci.2.vodozemci.3.plice.4.sisari majke(zivorodnevrste),azavrsitivani. Razvieeovihzivotinjaobuhvataembrio-nalnuipostembrionalnufazu. Embrionalnorazvicepoeinjeprvom diobomzigota,azavrsavarodenjemiii izlaskomizjajeta. Brazdanjeoplodenogjajerateeeod prvediobedoobrazovanjakliciniblisto-va.Formiranjembrazdi ,oplodenojajese dijelinasegmentepaseovajproces oznacavaikaosegmentacija(sl.62). 80 Uprvojdiobizigotanastajudvije blastomere;daljirndiobamabrojblasto-meraseumnozavageometrijskompro-gresijom(cetiri,osam,sesnaestitd.).Tok prvihdiobazavisiodkoliCineipolohja zumanjka.Oplodenajajakojasubogata rezervnomhranom(kao,npr.kodmor-skogjeza)imajupotpurzo(rotalno)bra-zdanjepasublastomerepribliZnoiste velicine.Uprimjerimagdjejesegmenta-cijaogranlcenanaodredenidiooplode-nogjajeta(kaokodptica)rijecje0ne- potpunol/lbrazdanju.Naosnovuodnosa uvel iCi niblastomeramozemorazlikovati j ednako(ravnomjemo)inej ednako(ne-ravnomjemo)brazdanje.Jednakuseg-menlaciju,recimo,susrecemoupomenu-tomprimjerumorskogj eza.anej ednaku - kodopl odenihj aj abogalihzumanj-kom.Uovomdrugomslucaju,navege-lali vnompolucelij esesporij edij elepa sukrupnij eodonihnaanimalnom. Veli cinabl aslomeraopadausvakojna-rednojdiobi ,abrazdanj ezavrlavaembli o-nalniOlstupnjemkojiselOveblastula. OblikislruJ..:turablaslulezaviseodtipa oplodenej ajneeelije.Ccstojetooblik10-ptesaunutraSnjomsupljinom- blastace-10m,aslojeelija kojigaokrufujenazivase blastode17ll.PrinejednakombrazdanjuJ1C mozeseobrazovatiJoplastablaslula Obrazovanjeklicinihlist ovajenare-dnafazaembri onal nograzvieavi!kccl ij -Skillorgani zarna.ukoj ojnastaj eembri o-nalnistupanjgastrula.Samproces[or-miranj agas truleoznacavasekaogas{ru-lacija.OvajstupanjeOlbrionaInograzvo-janastaj euvlacenjem(udublj ivanjem)j e-dneslraneblasloderma(sl.62). Pocetak:gastrulacijeslikovitosemoze prcdocitinaprirojeruloptas leblaslulc. Uvlacenjemj ednogzidaloptastogtijcla premadrugomnakoncusedobij edvoslo-jnapoJulopta(kaonakonpritiskanj aprobu-senegumenelople).Bujanjcmtillsloj eva ipribli Zavanjemrubovapol

Search related