Download pdf - SKEMA SEJARAH K2

Transcript
Page 1: SKEMA SEJARAH K2

7/27/2019 SKEMA SEJARAH K2

http://slidepdf.com/reader/full/skema-sejarah-k2 1/24

1 SULIT 249/2(PP) 

1249/2(PP) © 2012 Hak Cipta JPN Selangor [Lihat halaman sebelah 

SULIT

Soalan Butiran Markah

1(a)   F1 Parsi

F2 Mesir

F3 Turkistan

F4 Samarkand

F5 Seluruh kawasan Laut Mediterranean

[Mana-mana 2x1m]

1

1

1

1

[2m ]

1(b)   F1 Mewujudkan sistem pemerintahan warisan

F2 Menubuhkan empayar

F3 Membawa keamanan Rom

F4 Zaman kegemilangan (Pax Ramona)

F5 Memerintah secara diktator

[Mana-mana 2x1m]

1

1

1

1

1

[2m ]

1(c)   F1 Pasukan tentera yang besar

F2 600 ekor gajah

F3 1000 orang tentera berkudaF4 10,000 infantri

F5 Asoka menekankan dasar yang lebih lemah lembut

F6 Asoka menekankan dasar yang lebih terbuka

F7 Menekankan kemajuan sosial

F8 Menekankan penyebaran agama Buddha

[Mana-mana 2x1m]

1

1

11

1

1

1

[2m ]

1(d)   F1 Menyatukan kerajaan kecil

F2 Membentuk empayar

F3 Menjalankan sistem pemerintahan yang sistematik

F4 Melantik pegawai pentadbir yang berwibawa

F5 Menggubal undang-undangF6 Menekankan perdamaian

F7 Menekankan kemajuan sosial

F8 Mementingkan pendidikan

F9 Menekankan kepentingan agama

F10 Melahirkan tokoh-tokoh cendikiawan

(Mana-mana jawapan munasabah)

[Mana-mana 2x1m] 

1

1

1

1

11

1

1

1

1

[2m ]

1(e) F1 Berwibawa

F2 Berani/gagah

F3 Bijak dalam pentadbiran

F4 AdilF5 Kreatif dan inovatif

F6 Berilmu

F7 Bijak merancang masa depan

F8 Berhemah dalam tindakan

F9 Gigih berusaha

F10 Berfikiran matang

F11 Menyebarkan kebudayaan

F12 Membina monumen / seni bina

F 13 Memajukan ekonomi negara

F14 Memajukan sains dan teknologi

(Mana-mana jawapan munasabah)

[Mana-mana 2x1m]

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[2m ]

Page 2: SKEMA SEJARAH K2

7/27/2019 SKEMA SEJARAH K2

http://slidepdf.com/reader/full/skema-sejarah-k2 2/24

2 SULIT 249/2(PP) 

1249/2(PP) © 2012 Hak Cipta JPN Selangor [Lihat halaman sebelah 

SULIT

Soalan Butiran Markah

2(a) F1 Cemuhan/ tuduhan dan tohmahan

F2 Diganggu semasa beribadat

F3 Cubaan membunuh

F4 Diletakkan najis pada tengkuk baginda

F5 Pemulauan keluarga baginda

F6 Menawarkan pangkat

F7 Menawarkan harta

F8 Menawarkan wanita cantik

F9 Melarang aktiviti jual beli

F10 Tidak memberi pertolongan

F11 Tidak berkahwin dengan naggota keluarga baginda

[Mana-mana 2x1m]

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[2m ]

2(b) F1 Perbezaan dari segi kepercayaan agama antara orang Arab

Quraisy dengan IslamF2 Perbezaan dari segi amalan antara Arab Quraisy dengan Islam

F3 Islam menyarankan persamaan taraf sesama manusia

F4 Orang Arab Quraisy menolak konsep persaudaraan Islam yang

 bertentangan dengan konsep Asabiyah yang menjadi

 pegangan mereka

F5 Amalan akhlak yang keji seperti mencuri dan menindas

 bertentangan dengan ajaran Islam

F6 Menggugat ekonomi perusahaan patung berhala

F7 Islam menggugat pengaruh dan kedudukan keluarga mereka

F8 Dari segi politik, orang Arab Quraisy beranggapan salah pada

tugas Nabi Muhammad S.A.W.F9 Menerima Islam bermakna tunduk kepada kepimpinan Nabi

Muhammad S.A.W.

[Mana-mana 2x1m]

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[2m ]

2(c) F1 Berhijrah ke Habsyah untuk mendapatkan perlindungan

F2 Baginda tidak turut serta demi menjaga keselamatan orang

Islam yang tidak berhijrah

F3 Baginda menyebarkan Islam ke Taif bersama-sama Zaid bin

Harithah

F4 Tidak berputus asa menghadapi rintangan dan halangan

F5 Memikirkan strategi baru untuk menyebarkan agama IslamF6 Berhijrah ke Madinah setelah menerima wahyu Allah S.W.T.

F7 Orang Arab Quraisy yang bersimpati, tidak mematuhi

 pemulauan sebaliknya memberikan bantuan kepada orang

Islam

F8 Bersikap tabah dan sabar

F9 Menerima perlindungan dan bantuan Abu Talib, bapa saudara

 Nabi Muhammad S.A.W.

F10 Golongan kaya Islam membantu mengurangkan penderitaan

F11 Khadijah, isteri Rasulullah menyerahkan semua hartanya

[Mana-mana 2x1m]

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

[2m ]

Page 3: SKEMA SEJARAH K2

7/27/2019 SKEMA SEJARAH K2

http://slidepdf.com/reader/full/skema-sejarah-k2 3/24

3 SULIT 249/2(PP) 

1249/2(PP) © 2012 Hak Cipta JPN Selangor [Lihat halaman sebelah 

SULIT

2(d) F1 Bersabar menghadapi dugaan.

F2 Terus berusaha tanpa jemu.

F3 Sentiasa mencari/memikirkan strategi baru untuk mengatasi

masalah

F4 Setiap usaha keras akan membuahkan kejayaan

F5 Mengamalkan prinsip kerjasama pasukan asas kejayaanF6 Berani menegakkan kebenaran

F7 Berfikiran matang

F8 Tidak mementingkan diri sendiri

F9 Memantapkan sistem pemerintahan

F10 Sanggup berkorban untuk kebaikan

F11 Tegas mempertahankan kebenaran

F12 Bersemangat kental

(Mana-mana jawapan munasabah)

[Mana-mana 2x1m]

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

[2m ]

2(e) F1 KesabaranF2 Kecekalan

F3 Sifat tidak pernah mengalah

F4 Memikirkan strategi baru

F5 Berani

F6 Berilmu

F7 Sedia berubah untuk kemajuan

F8 Kreatif dan inovatif

F9 Berdikari

F10 Gigih

F11 Menguasai kemahiran

(Mana-mana jawapan munasabah)[Mana-mana 2x1m]

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[2m ]

Page 4: SKEMA SEJARAH K2

7/27/2019 SKEMA SEJARAH K2

http://slidepdf.com/reader/full/skema-sejarah-k2 4/24

4 SULIT 249/2(PP) 

1249/2(PP) © 2012 Hak Cipta JPN Selangor [Lihat halaman sebelah 

SULIT

Soalan Butiran Markah

3(a)   F1 Orang Islam

F2 Muhajirin dan Ansar

F3 Orang bukan Islam

F4 Yahudi/ Bani Quraizah/ Bani Qainuqa’/ Bani Nadir  

F5 Nasrani

F6 Orang Arab / Aus / Khazraj

[Mana-mana 2x1m] 

1

1

1

1

1

1

[2m ]

3(b)   F1 Nabi Muhammad s.a.w sebagai pemimpin/ ketua negara di

Madinah

F2 Baginda berperanan sebagai hakim

F3 Baginda menyelesaikan masalah yang timbul antara orang

Islam dengan orang bukan Islam

F4 Undang-undang Islam diguna pakai secara meyeluruh

F5 Peraturan kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan

dengan IslamF6 Semua masyarakat Madinah wajib mempertahankan Madinah

daripada ancaman luar

F7 Kerjasama antara masyarakat untum memajukan ekonomi

F8 Unsur penipuan dan riba dihapuskan dalam perniagaan

[Mana-mana 2 x 1m]

1

1

1

1

1

1

1

1

[2m ] 

3(c)   F1 Mengakui kedudukan orang Yahudi sebagai rakyat Madinah

F2 Mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat Islam

F3 Mereka boleh menikmati keselamatan dan kebebasan

F4 Mereka dibenarkan tinggal di Madinah

F5 Orang Yahudi bebas mengamalkan agama masing-masing

F6 Mereka tidak boleh menimbulkan huru-haraF7 Kedudukan mereka terjamin selagi mematuhi Piagam Madinah

F8 Mereka bersama-sama bertanggungjawab mempertahankan

Madinah

(Mana-mana jawapan munasabah)

[Mana-mana 2x1m]

1

1

1

1

1

11

1

[2m ] 

3(d) F1 Model kerajaan Islam unggul

F2 Panduan pemerintahan berasaskan Islam

F3 Perlembagaan diterima semua masyarakat

F4 Dipraktikkan oleh negara yang berbilang bangsa

F5 Mengatur pemerintahan lengkap dunia dan akhirat

F6 Sistem ekonomi terbaikF7 Amalan riba, penipuan, rasuah dan penindasan tidak

dibenarkan

F8 Amalan bersedekah dan timbang rasa diamalkan

F9 Mementingkan keadilan dan ketelusan dalam perniagaan

F10 Ekonomi semakin berkembang

F11 Masyarakat yang bersatu padu

F12 Kehidupan yang aman

F13 Nilai hidup berdasarkan ukhwah Islamiah

F14 Taraf kerakyatan yang sama

F15 Konsep keadilan sosial dipraktikkan

F16 Tiada perbezaan taraf dalam kalangan masyarakat

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Page 5: SKEMA SEJARAH K2

7/27/2019 SKEMA SEJARAH K2

http://slidepdf.com/reader/full/skema-sejarah-k2 5/24

5 SULIT 249/2(PP) 

1249/2(PP) © 2012 Hak Cipta JPN Selangor [Lihat halaman sebelah 

SULIT

F17 Sifat positif seperti semangat perpaduan dan rela berkorban

dipupuk

F18 Perundangan yang tersusun

F19 Undang –  undang lengkap dan sempurna

F20 Meliputi semua aspek dalam kehidupan

F21 Melibatkat semua lapisan masyarakatF22 Peranan dan tanggungjawab bersama

F23 Menyusun kehidupan masyarakat yang sistematik

(Mana-mana jawapan munasabah)

[Mana-mana 2 x 1m]

1

1

1

1

11

1

[2m ] 

3(e) F1 Mewujudkan perpaduan

F2 Memupuk sikap toleransi

F3 Hak perundangan yang sama untuk semua kaum/ rakyat/

warganegara

F4 Asas pentadbiran/ pemerintahan negara

F5 Menjamin hak rakyat terpeliharaF6 Menjamin taat setia kepada negara

F7 Mewujudkan ketenteraman awam

F8 Rujukan untuk mentadbir

(Mana-mana jawapan munasabah)

[Mana-mana 2 x 1m]

1

1

1

1

1

11

1

1

[2m ] 

Page 6: SKEMA SEJARAH K2

7/27/2019 SKEMA SEJARAH K2

http://slidepdf.com/reader/full/skema-sejarah-k2 6/24

6 SULIT 249/2(PP) 

1249/2(PP) © 2012 Hak Cipta JPN Selangor [Lihat halaman sebelah 

SULIT

Soalan Butiran Markah

4(a)   F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

Perdagangan

Perkahwinan

Pengislamam raja dan golongan bangsawan

Kelahiran kerajaan Islam

Peranan pusat kebudayaan

Peranan mubaligh

Kemurnian ajaran Islam

[Mana-mana 2 x 1m]

1

1

1

1

1

1

1

[2m ]

4(b)   F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7F8

F9

Hikayat Muhammad Ali Hanafiah

Hikayat Amir Hamzah

Hikayat Nabi Bercukur

Hikayat Nur Muhammad

Hikayat Bulan Berbelah

Hikayat Nabi Yusufin

Hikayat Nabi Musa a.s.Hikayat Abu Bakar

Hikayat Hasan dan Husin

[Mana-mana 2 x 1m]

1

1

1

1

1

1

11

1

[2m ]

4(c)   F1

F2

F3

F4

Hamzah al-Fansuri

Syeikh Nurudin al-Raniri

Syeikh Syamsudin al-Sumaterani

Abdul Rauf Singkel

[Mana-mana 2 x 1m]

1

1

1

1

[2m ]

4(d)   F1

F2

F3F4

F5

F6

F7

F8

Mudah difahami

Konsep Tuhan Yang Maha Esa atau Tauhid

Hak individu dan masyarakatKehidupan yang harmoni

Konsep kehidupan didunia dan akhirat

Menyanjung akhlak yang mulia

Mementingkan keadilan

Peranan raja dan pembesar

(Mana-mana jawapan munasabah)

[Mana-mana 2 x 1m]

1

1

11

1

1

1

1

[2m ]

4(e)   F1

F2

F3

F4F5

F6

F7

F8

F9

F10

Lemah lembut

Berhemah tinggi

Adil

Berbudi bahasaBerani

Sabar

Berhemah

Berdedikasi

Warak/ beriman/ berilmu

Jihad/ sanggup berkorban untuk menegakkan agama

(Mana-mana jawapan munasabah)

[Mana-mana 2 x 1m]

1

1

1

11

1

1

1

1

1

[2m ]

Page 7: SKEMA SEJARAH K2

7/27/2019 SKEMA SEJARAH K2

http://slidepdf.com/reader/full/skema-sejarah-k2 7/24

7 SULIT 249/2(PP) 

1249/2(PP) © 2012 Hak Cipta JPN Selangor [Lihat halaman sebelah 

SULIT

Soalan Butiran Markah

5(a)

5(b)  

Terletak di lembah Sungai Hwang Ho/ Sungai Kuning yang subur

Menarik penduduk nomad untuk tinggal menetap

Membina petempatan.

Tapak Banpo yang berhampiran bandar Siam moden merupakan

 petempatan awal penduduk

Menjalankan aktiviti pertanian

Menjalankan penternakan binatang

Mengumpul hasil hutan

Memburu

Petempatan awal mewujudkan beberapa buah bandar antaranya

Anyang

Anyang menjadi pusat kerajaan Dinasti Shang

Semasa Dinasti Chou, tamadun ini tersebar hingga ke bahagian

selatan Sungai Yangtze

[Mana-mana 6 x 1m]Dinasti Shang

Pemerintahan berajaRaja berkuasa mutlak

Pengganti raja selalunya dilantik daripada kalangan saudara lelaki

yang lebih muda atau anak lelaki raja

Raja mendapat mandat daripada TuhanRaja yang adil akan menikmati kemakmuran dan kesejahteraan hidup

Raja kehilangan mandate kerana berlaku zalim

Urusan pentadbiranRaja dibantu oleh golongan bangsawan dan pegawai kerajaan

Golongan bangsawan bertanggungjawab mentadbir wilayahnya

Mereka mewujudkan pentadbiran sendiri dalam hal pungutan cukai,

 pertahanan dan undang-undang

Dinasti Chou

Diketuai oleh raja

Dibantu oleh ketua menteri

Dibantu oleh enam badan yang mengurus soal undang-undang/tentera/ kerja awam/ upaca agama/ undang-undang/ hal-ehwal

monarki

Pembesar tempatan dilantik di setiap wilayah

Dilantik sebagai ketua agama

Menjalankan upacara pengorbanan

Mengikat pembesar tempatan melalui ikrar taat setia kepada

pemerintahanMemberikan hadiah

Seperti kereta kuda/ senjata gangsa/ hamba / binatang

Melindungi raja

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[6m ]

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Page 8: SKEMA SEJARAH K2

7/27/2019 SKEMA SEJARAH K2

http://slidepdf.com/reader/full/skema-sejarah-k2 8/24

8 SULIT 249/2(PP) 

1249/2(PP) © 2012 Hak Cipta JPN Selangor [Lihat halaman sebelah 

SULIT

5(c)  

Memberikan bantuan tentera pada masa perang

Pembesar diberi hak untuk bertindak sebagai ketua agama untuk

menjalankan upacara pengorbanan

[Mana-mana 6 x 1m]

Sistem PolitikSistem pemerintahan berbentuk monarki diteruskan hingga ke zaman

Dinasti Ching.

Gelaran raja ditukar kepada maharaja

Raja dikaitkan dengan anak syurga dan mandat dari syurga

Amalan putaran dinasti diteruskan

Sistem EkonomiPembinan sistem pengairan diperbaharui dengan membina terusan-

terusan untuk mengairi kawasan pertanian/ mengelakkan banjir

Teknologi pembajakan

Penciptaan cangkul dan sabit

Penggunaan batas untuk tujuan penanaman

Menggantikan alat pertanian yang dibuat daripada kayu kepada besi

Mencipta barangan tembaga seperti bekas minuman dan makanan/

senjata

Mencipta barangan tembikar

Teknologi gangsa seperti senjata/ perisai/ hiasan pada kereta kuda

Sistem SosialSistem tulisan digunakan oleh orang China sehingga hari ini.

Penggunaan tulisan digunakan dalam bidang penulisan dan percetakan.

Tulisan diajar di sekolah-sekolah di China.

Tulisan ini terus berkembang dan digunakan oleh orang Korea dan

Jepun

Agama dan KepercayaanPemujaan roh nenek moyang

Unsur pemujaan diteruskan mengikut kesesuaian masa dengan unsur

korban manusia digantikan dengan unsur makanan, duit kertas, dan

 barang perhiasan

Mengamalkan Konsep Yin dan Yang serta Feng HsuiPercaya bahawa alam semesta dan kejadiannya terdiri daripada dua

unsur yang saling melengkapi iaitu Yin kuasa pasif dan Yang kuasa

aktif

Feng Hsui merujuk kepada falsafah Taoisme berlandaskan

 bagaimana manusia berharmoni dengan alam semesta

Sistem kalendar telah diperkenalkan, iaitu terdapat 30 hari dalam

sebulan dan 360 hari dalam setahun

Kalendar untuk menentukan musim menanam dan musim menuai

Kalendar digunakan untuk menjalankan aktiviti harian seperti upacara

 perkahwinan, perburuan ataupun pengebumian

1

1

[6m ]

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

Page 9: SKEMA SEJARAH K2

7/27/2019 SKEMA SEJARAH K2

http://slidepdf.com/reader/full/skema-sejarah-k2 9/24

9 SULIT 249/2(PP) 

1249/2(PP) © 2012 Hak Cipta JPN Selangor [Lihat halaman sebelah 

SULIT

Pengamalan falsafah perang Sun Tzu, karyanya, The Art of War

membicarakan selok-belok perang dan cara menangani musuh telah

diulang cetak ke dalam pelbagai bahasa

Falsafah tersebut diaplikasikan pula sebagai taktik dalam urusan

 perniagaan

(Mana-mana jawapan munasabah)[Mana-mana 8 x 1m]

1

1

[8m ]

Page 10: SKEMA SEJARAH K2

7/27/2019 SKEMA SEJARAH K2

http://slidepdf.com/reader/full/skema-sejarah-k2 10/24

10 SULIT 249/2(PP) 

1249/2(PP) © 2012 Hak Cipta JPN Selangor [Lihat halaman sebelah 

SULIT

Soalan Butiran Markah

6 (a)   F1 Sistem pemerintahan beraja diperkenalkan

F2 Raja sebagai ketua pemerintah

F3 Di bawahnya terdapat kerabat diraja dan pembesar

F4 Di bawahnya ahli agama atau brahmin, rakyat dan hamba

F5 Raja berkuasa mutlak

F6 Meliputi pentadbiran/ hubung luar/ketenteraan/khazanah

negara

F7 Perintah raja adalah undang-undang yang wajib

dilaksanakan

F8 Sekiranya engkar dianggap menderhaka

F9 Raja dikehendaki adil terhadap golongan yang diperintah

F10 Raja adalah bayangan tuhan

F11 Rakyat takut menderhaka walaupun raja tidak adil

F12 Lahir konsep Dewa raja dalam system pemerintahan

F13 Dewa raja memiliki kesaktianF14 Menggunakan unsur mitos/ lagenda untuk memperkukuhkan

kedudukan

F15 Kedaulatan raja diperkukuhkan dengan pelbagai adat istiadat

seperti adat pertabalan

F16 Upacar pertabalan dipimpin oleh golongan brahmin

F17 Setiap raja bercita-cita bercita-cita menjadi raja terulung

F18 Raja mendirikan kompleks kota

F19 Melambangkan konsep alam semesta

F20 Dikenali sebagai orde kosmos

[Mana-mana 8 x 1m]

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

[8 m ]

6 (b)   F1 Dibina untuk agama Buddha Mahayana di Jawa Tengah

F2 Terbahagi kepada tiga tingkat

F3 Terdapat pagar langkan dengan relief lukisan Buddha

F4 Bahagian paling atas dianggap sebagai tertinggi/ tahap

 Nirvana

F5 Terbahagi kepada tiga tingkat

F6 Setiap tingkat melambangkan satu tahap kehidupan

F7 Diwakili oleh patung stupa dan patung Buddha

F8 Tiga tingkat melambangkan tiga tahap kehidupan, sila

samadhi dan panna

F9 Seperti terdapat dalam ajaran BudhaF10 Tingkat pertama terdapat ukiran cerita kehidupan

Gautama Buddha

F11 Dibina dalam masa 75 tahun

[Mana-mana 6 x 1m]

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

[6 m ]

Page 11: SKEMA SEJARAH K2

7/27/2019 SKEMA SEJARAH K2

http://slidepdf.com/reader/full/skema-sejarah-k2 11/24

11 SULIT 249/2(PP) 

1249/2(PP) © 2012 Hak Cipta JPN Selangor [Lihat halaman sebelah 

SULIT

6 ( c )   F1 Memelihara bangunan

F2 Memulihara bangunan

F3 Mewartakan sebagai tapak warisan dunia

F4 Kempen melindungi bangunan

F5 Menjadi lokasi kunjungan pelancong

F6 Melantik agensi swasta sebagai keluarga angkatF7 Mewartakan undang-undang pemuliharaan undang-undang

F8 Dijadikan bahan kajian ilmiah

(Mana-mana jawapan yang munasabah)

[Mana-mana 6 x 1m]

1

1

1

1

1

11

1

[6 m ]

Page 12: SKEMA SEJARAH K2

7/27/2019 SKEMA SEJARAH K2

http://slidepdf.com/reader/full/skema-sejarah-k2 12/24

12 SULIT 249/2(PP) 

1249/2(PP) © 2012 Hak Cipta JPN Selangor [Lihat halaman sebelah 

SULIT

Soalan Butiran Markah

7(a)   F1 Menerusi wahyu, Allah telah memerintahkan Nabi

Muhammad S.A.W. supaya berhijrah dengan segera

F2 Sebab niat dan pakatan orang Quraisy untuk membunuh

 baginda

F3 Perintah ini berasaskan ayat Al-Quran, iaitu Surah al-Anfal

F4 Perintah ini mencepatkan penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w

ke Madinah

F5 Orang Quraisy menentang Islam secara berterusan

F6 Umat Islam Makkah dihina dan diseksa oleh mereka

F7 Nabi Muhammad s.a.w mengarahkan umat Islam berhijrah

untuk mengelakkan kekejaman orang Quraisy terhadap

mereka

F8 Jemputan dibuat berasaskan Perjanjian Aqabah Kedua

F9 Orang Arab Madinah memerlukan pemimpin yang berkaliber

untuk mengetuai merekaF10 Suku Aus dan Khazraj sering bertelingkah sesama sendiri dan

mereka berharap Nabi Muhammad s.a.w akan mendamaikan

mereka

F11 Merupakan strategi untuk meneruskan penyebaran Islam

F12 Suasana aman di tempat baru akan memudahkan penyampaian

dakwah Islamiah

[ Mana-mana 10 x 1m]

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[10m ]

7(b)   F1 Penghijrahan berlaku kerana jemputan orang Arab Madinah

H1a seperti yang tercatat dalam Perjanjian Aqabah Kedua

F2 Ketibaan orang Islam Makkah ke Madinah disambutH2a dengan rela dan meriah oleh orang Madinah

F3 Orang Islam Makkah diberikan tempat tinggal

H3a dan dijamin keselamatan

F4 Pelantikan Nabi s.a.w sebagai pemimpin

H4a diterima oleh semua masyarakat Madinah

[Mana-mana 4 x 1m]

1

1

11

1

1

1

1

[4m ] 

7(c)   F1 Dakwah Islamiah dapat dilaksanakan dengan aman tanpa

 berselindung

F2 Mendamaikan suku Arab Madinah yang sering bersengketa iaituAus dan dan Khazraj melalui semangat persaudaraan sesama

Islam

F3 Hijrah telah menjalinkan hubungan persaudaraan antara orang

Islam Makkah dengan orang Islam Madinah

F4 Berjaya menyatupadukan penduduk Madinah yang terdiri

daripada pelbagai suku, budaya dan agama

F5 Perpaduan ini telah dapat melahirkan kehidupan yang

 berharmoni di Madinah

F6 Nabi Muhammad telah membina masjid Al-Nabawi sebagai

tempat beribadat, belajar, bertemu dan membincangkan masalah

serta mengadakan aktiviti harian

1

1

1

1

1

1

Page 13: SKEMA SEJARAH K2

7/27/2019 SKEMA SEJARAH K2

http://slidepdf.com/reader/full/skema-sejarah-k2 13/24

13 SULIT 249/2(PP) 

1249/2(PP) © 2012 Hak Cipta JPN Selangor [Lihat halaman sebelah 

SULIT

F7 Wujud kiraan tahun hijrah dalam takwim Islam yang mula

digunakan zaman Khalifah Umar al-Khattab

F8 Menukarkan nama Yathrib kepada Madinah al-Munawwarah atau

Kota Bercahaya

F9 Madinah sebagai pusat tamadun Islam

F10 Agama Islam menjadi cara hidup yang marangkumi semua bidang termasuk politik, ekonomi dan sosial

F11 Menunjukkan sikap toleransi kaum dan tolong menolong boleh

melahirkan masyarakat cemerlang

F12 Memperlihatkan pengorbanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad

S.A.W. seperti Abu Bakar al- Siddiq dan Ali bin Abu Talib

F13 Memperlihatkan peranan wanita sebagai penggerak kemajuan

sesebuah negara contoh Asma’ menghantar makanan dan berita 

gerakan Quraisy kepada Nabi Muhammad S.A.W.

F14 Hijrah menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa Nabi

Muhammad S.A.W. yang sanggup berkorban dan meninggalkan

kesenangan demi memperjuangkan Islam

F15 Penubuhan sebuah negara Islam di Madinah

F16 Merangka sebuah perlembagaan untuk mentadbir Madinah yang

dinamai Piagam Madinah

(Mana-mana jawapan munasabah)

[Mana-mana 6 x 1m]

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[6m ]

Page 14: SKEMA SEJARAH K2

7/27/2019 SKEMA SEJARAH K2

http://slidepdf.com/reader/full/skema-sejarah-k2 14/24

14 SULIT 249/2(PP) 

1249/2(PP) © 2012 Hak Cipta JPN Selangor [Lihat halaman sebelah 

SULIT

Soalan Butiran Markah

8(a)   F1 Perdagangan dan perniagaanH1a Perdagangan jarak jauh bukan sesuatu yang baru dalam tamadun

Islam

H1b Nabi Muhammad S.A.W. pernah terlibat dalam aktiviti ini apabila

 baginda berniaga ke Syam

H1c Penguasaan Islam terhadap kawasan Teluk Parsi, Laut Merah dan

timur Mediterranean

H1d Membolehkan perdagangan jarak jauh laut

H1e Orang Islam telah menetap dan berdagang di Canton, China

H1f Tamadun Islam bertembung dengan tamadun China

F2 Hubungan diplomatik. H2a Kerajaan bani Umaiyah telah menghantar kumpulan peneroka ke

utara Selat Gibraltar di selatan Sepanyol

H2b Bertemu dengan beberapa petempatan orang bukan Islam sepertidi Cordova, Valencia dan Rhonda

H2c Membuat hubungan diplomatik dengan kawasan- kawasan

tersebut

H2d Berlakunya pemahaman secara aman antara orang Islam

H2e Mengenai cara hidup, pandanga politik, keagamaan, ekonomi dan

 pentadbiran

F3  Penaklukan dan ketenteraan H3a Penaklukan Iraq dan Iran, tamadun Islam telah bertembung

dengan tamadun Parsi

H3b Berlaku interaksi dan asimilasi antara tamadun Islam dengantamadun lain

H3d Penaklukan Mesir dan Afrika Utara, tamadun Islam bertembung

dengan tamadun Rom iaitu empayar Byzantine

F4 Pertembungan kebudayaan 

H4a Kemasukan Islam ke Sepanyol telah membawa kepada

kemunculan kebudayaan baru

H4b Bahasa Arab telah menjadi bahasa utama di Sepanyol semasa

zaman Umaiyah yang berpusat di Cordova

H4e Lahir golongan Mozarab iaitu orang tempatan yang beragama

Kristian tetapi mengamalkan kebudayaan Islam dan berbahasaArab

F5 Pertembungan intelektual

H5a Berlaku antara ahli fikir dalam Islam dengan bukan Islam

H5b Penyebaran Islam di Eropah telah membawa keuntungan kepada

 para intelektual Islam

H5c Ilmuan Islam telah berjaya mendalami ilmu dan keilmuan

tamadun Eropah

[Mana-mana 8 x 1m]

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[8m ]

Page 15: SKEMA SEJARAH K2

7/27/2019 SKEMA SEJARAH K2

http://slidepdf.com/reader/full/skema-sejarah-k2 15/24

15 SULIT 249/2(PP) 

1249/2(PP) © 2012 Hak Cipta JPN Selangor [Lihat halaman sebelah 

SULIT

8(b)   F1 Bidang keagamaan.

H1a Islam mengubah kehidupan penganutnya

H1b  Islam telah menanamkan nilai akidah iaitu kepercayaan kepada

Allah S.W.T.

H1c Sistem perundangan berdasarkan al-Quran dan hadis

H1d Islam berdasarkan akidah dan syariahH1e Mudah diterima kerana bersifat sarwajagat

H1f Islam tidak menghapuskan cara hidup, adat dan budaya

masyarakat setempat

F2 Bidang PolitikH2a Melahirkan pelbagai bentuk kerajaan dan masyarakat Islam

seperti kerajaan Delhi Mughal di India

H2b Walaupun kerajaan Islam tidak wujud di China namun telah

wujud masyarakat Islam yang berkekalan hingga ke hari ini

H2c Kerajaan Islam seperti Umaiyah, Abbasiyah dan Uthmaniyah

telah mengamalkan sistem kerajaan pusat yang kuat

H2d Amalan politik kerajaan Islam sama iaitu berasaskan akidah dan

syariah

H2e Penyelarasan undang-undang saksama di kawasan naungannya

F3 Bidang Ekonomi H3a Perluasann kuasa membolehkan orang Islam menguasai

 perdagangan

H3b Pedagang Islam menguasai Laut Merah, Laut Mediterranean,

Teluk Parsi, Lautan Hindi dan Laut China Selatan

H3c Kekuatan armada laut Uthmaniyah memastikan keselamatankapal-kapal pedagang di kawasan Teluk Parsi, Laut Merah, Laut

Mediterranean dan Laut Hindi

H3d Perdagangan dijalankan dengan licin

H3e Memastikan keselamatan laluan perdagangan di kawasan

naungannya

H3f Pedagang Islam berdagang di India, Ceylon, Kepulauan Melayu

dan China di sebelah timur

H3g Di Barat, pedagang Islam berniaga hingga ke Sepanyol, Selatan

Perancis, Armenia dan kawasan selatan Gurun Sahara di benua

Afrika

H3h Kawasan pusat ekonomi Islam meliputi Aden, Siraf, Basra,Istanbul dan Iskandariah

H3i Semasa zaman Uthmaniyah, Istanbul merupakan pusat aktiviti

 perdagangan dan perniagaan kerana kedudukannya yang

strategik sebagai jambatan di antara dunia Timur dan dunia Barat

H3j Perkembangan Islam di Eropah mempengaruhi proses urbanisasi

dan organisasi sosial di bandar dan kawasan sekitarnya

F4 Bidang intektual / ilmu pengetahuanH4a Membangunkan kurikulum pendidikan

H4b Penekanan pendidikan agama, sains, matematik dan teknologi

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Page 16: SKEMA SEJARAH K2

7/27/2019 SKEMA SEJARAH K2

http://slidepdf.com/reader/full/skema-sejarah-k2 16/24

16 SULIT 249/2(PP) 

1249/2(PP) © 2012 Hak Cipta JPN Selangor [Lihat halaman sebelah 

SULIT

H4c Semasa kerajaan Abbasiah, mewajibkan pelajar mempelajari

Ilmu mantik ( logik), Matematik, Geografi, Sejarah, Sains Fizikal

dan Biologi

F5 Cendikiawan

H5a Perluasan kuasa membolehkan para cendikiawan Islam dan bukanIslam bertukar pendapat 

H5b Cendikiawan Islam memberikan keutamaan kepada proses

 pengumpulan maklumat dan teks penulisan para cendikiawan

daripada tamadun sebelumnya

H5c Menterjemahkan hasil karya penulis Greek seperti Aristotle,

Plato, Galen dan Hipocrates 

H5d Penubuhan perpustakaan iaitu baitulhikmah oleh Khalifah Harun

al- Rasyidin semasa zaman Abbasiyah 

H5e Bahan penulisan daripada tamadun lain disimpan dan dikaji oleh

 para cendikiawan Islam H5f Menghasilkan budaya keilmuan

F6 Bidang ilmu perubatan

H6a Zakaria al-Razi memyumbangkan kepentingan perubatan klinikal

H6b Menghasilkan lebih 20 karya seperti kitab Al-Hawi, sebuah

ensiklopedia perubatan

H6c Penterjemah utama hasil karya Galen, ahli perubatan Greek

H6d Al-Zahrawi (936-1031M) arif dalam kajian perubatan dan

farmasi

F7 Bidang matematik dan astronomiH7a Al-Khawarizmi, al-Battani, Abu Ishaq al-Biruji dan al-Bitruni

F8 Bidang pemikiran politik dan undang-undangH8a Al-Farabi (950M), al-Miskawayh dan al-Mawardi

F9 Bidang ilmu mantik dan falsafahH9a Ibn Sina, al-Kindi, Fakhr al-Din, al-Razi, Ibn al-Arabi, Ibn Rushd

dan Imam Ghazali.

H9b Perkembangan pemikiran usuluddin, falsafah sains, pemikiran

kritis dan kesedaran agama.

F10 Kesenian IslamH10a Keindahan seni ukir dan seni bina

H10b Contohnya Masjid Cordova di Sepanjol, Masjid Sultan Ahmed

(Masjid Biru) di Istanbul dan Istana Alhambra di Granada

F11 Bidang kesusasteraan

H11a Penulis puisi dan novel

H11b Omar Khayyam menulis tentang Ruba’iyah 

H11c Al-Jahiz yang terkenal dengan Kitab al-Bayan

H11d Jalal ad-Din Rumi banyak penghasilkan puisi yang bertemakan

ketuhanan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Page 17: SKEMA SEJARAH K2

7/27/2019 SKEMA SEJARAH K2

http://slidepdf.com/reader/full/skema-sejarah-k2 17/24

17 SULIT 249/2(PP) 

1249/2(PP) © 2012 Hak Cipta JPN Selangor [Lihat halaman sebelah 

SULIT

8(c)  

H11e Rabi’ah al-Adawiah ialah penulis wanita yang banyak

menghasilkan puisi bertemakan ketuhanan dan hubungan antara

manusia dengan tuhan

F12 Pengembara

H12a Ibn Battuta (1304-1377M) mengembara ke China, India danAfrika

H12b Catatan penerokaannya amat dihargai dari segi ketepatan fakta

tentang kawasan yang dilawatinya

H12c Tulisan Ibn Battuta menjadi rujukan sejarahwan hingga ke hari

ini

H12d Al-Mascudi (945M) mengembara ke China, Parsi, India dan

Timur Afrika

H12e Ibn Fadhlan mengembara ke utara Eropah pada abad ke-12

F13 Bidang kebudayaanH13a Orang Islam mempengaruhi tatatertib kehidupan seharian melalui

cara berpakaian, berfikir, bertutur, berdagang dan berpolitik  

H13b Semasa zaman Umaiyah di Sepanyol, orang bukan Islam

mengamalkan cara hidup orang Islam

H13c Golongan Mudejar bertutur dalam bahasa Arab dan berpakaian

seperti orang Islam 

H13d Tatasusila kehidupan harian Islam mempengaruhi kehidupan

harian orang Eropah sehingga zaman Renaissance

F14 Perbandaran /urbansasi

H14a Perkembangan Islamdi Eropah mempengaruhi proses urbanisasidan organisasi sosial di bandar

(Mana-mana jawapan munasabah)

[Mana-mana 8 x 1m]

F1 Melahirkan masyarakat berilmu

F2 Meningkatkan kemajuan negara

F3 Meningkatkan taraf hidup

F4 Menjamin keamanan sejagat

F5 Mewarisi kegemilangan dunia

F6 Menikmati kekayaan negara

F7 Mewujudkan perkongsian ilmuF8 Meningkatkan perkongsian teknologi

F9 Meningkatkan kemahiran

F10 Mengamalkan inovasi

(Mana-mana jawapan munasabah)

[Mana-mana 4 x 1m]

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[8m ]

1

1

1

1

1

1

11

1

1

[4m ]

Page 18: SKEMA SEJARAH K2

7/27/2019 SKEMA SEJARAH K2

http://slidepdf.com/reader/full/skema-sejarah-k2 18/24

18 SULIT 249/2(PP) 

1249/2(PP) © 2012 Hak Cipta JPN Selangor [Lihat halaman sebelah 

SULIT

Soalan Butiran Markah

9(a)   F1 Saranan IslamH1a Perdagangan merupakan sumber rezeki yang besar

H1b Nabi Muhammad S.A.W. terbabit secara langsung dalam

 perdagangan

F2 Kedudukan strategikH2a Terletak di tengah-tengah perjalanan timur dan Barat/ China dan

India

H2b Menjadi pusat persinggahan pedagang/sementara menunggu

 pertukaran angin monsun

H2c Pedagang tempatan terlibat dengan rangkaian perdagangan Timur

Barat 

F3 Pentadbiran yang licin dan teratur

H3a Mewujudkan jawatan laksamana menjaga urusan kelautanH3b Syahbandar sebagai ketua pelabuhan

F4 Undang-undang Laut Melaka digubalH4a Berkaitan dengan tugas nakhoda dan jurumudi

H4b Perlu dipatuhi oleh masyarakat

F5 Sistem timbang dan sukat diperkenalkanH5a Di bawah kuasa Syahbandar

H5b Menggunakan sistem tahil dan kati untuk menimbang emas, perak,

 bahan wangian dan batu permata

H5c Sistem bahara untuk menimbang rempah ratus seperti lada, buah pala, bunga cengkih dan bunga lawang 

H5d Menggunakan dacing/dachim

F6 Kemudahan di pelabuhan

H6a Menyediakan tempat membaiki kapal/ gudang menyimpan barang/

 penginapan

H6b Bekalan makanan dan minuman

F7 BahasaH7a Terdapat paling kurang 84 bahasa yang dipertuturkan di Melaka 

F8 Urusan perdagangan menggunakan dua kaedahH8a Kaedah pertukaran barang

H8b Kaedah jual beli.

[Mana-mana 8 x 1m] 

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[8 m ]

Page 19: SKEMA SEJARAH K2

7/27/2019 SKEMA SEJARAH K2

http://slidepdf.com/reader/full/skema-sejarah-k2 19/24

19 SULIT 249/2(PP) 

1249/2(PP) © 2012 Hak Cipta JPN Selangor [Lihat halaman sebelah 

SULIT

9(b)   F1 Mata wang sebagai perantaraan nilai

H1a Untuk memudahkan jual beli

H1b Alternatif kepada sistem tukar barang atau barter  

F2 Mata wang digunakan di Melaka (Kesultanan Melayu Melaka) 

H2a Menggunakan matawang yang diperbuat daripada timahH2b Matawang timah pada zaman Melaka berbentuk bulat

H2c Beratnya ialah satu kati lapan tahil

H2d Nama sultan yang memerintah dicatat

H2e Tarikh Islam dicatat pada mata wang tersebut

F3 Di Johor, mata wang timah dikenali sebagai wang katun H3a Berbentuk bulat dan enam segi

H3b Tidak mempunyai tarikh

H3c Mempunyai tulisan jawi atau Arab seperti Malik atau Sultan al-

Adil.

H3d Mata wang emas Johor yang tertua dikenal pasti bertarikh tahun

1527

H3e Mata wang emas ini dikenali kupang

H3f Mengandungi emas seberat 10 grain (0.65 gram) dan 40 grains (2.6

gram)

H3g Ditulis dengan nama dan pangkat sultan yang memerintah dan

yang mengeluarkan mata wang tersebut

H3h Di bahagian belakang pula tertulis gelaran Islam sultan berkenaan

seperti Khalifatul Mukminin

F4 Kedah mengeluarkan mata wang timahH4a Berbentuk seekor ayam jantan yang hinggap di atas beberapa

cincin

H4b Boleh dipatahkan dan digunakan secara berasingan

H4c Turut menggunakan mata wang emas 

F5 Di Kelantan menggunakan mata wang emas H5a Dikenali sebagai kijang kerana terdapat gambar kijang

F6 Mata wang asas dari Pasai , Hormuz dan Cambay juga digunakan di

Melaka serta boleh ditukarkan dengan mata wang tempatan

F7 Pedagang Eropah menggunakan wang perakF8 Pedagang India, China dan Arab menggunakan emas

[Mana-mana 4 x 1m]

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

11

[4 m ]

Page 20: SKEMA SEJARAH K2

7/27/2019 SKEMA SEJARAH K2

http://slidepdf.com/reader/full/skema-sejarah-k2 20/24

20 SULIT 249/2(PP) 

1249/2(PP) © 2012 Hak Cipta JPN Selangor [Lihat halaman sebelah 

SULIT

9(c)   F1 Amanah/ jujur

F2 Gigih

F3 Mengamalkan unsur halal

F4 Menolak riba

F5 Tidak menindas

F6 Berjimat cermatF7 Bertolak ansur

F8 Melakukan akkad dalam urus niaga

F9 Berhemah tinggi

F10 Berdiplomasi

(Mana-mana jawapan munasabah)

[Mana-mana 4 x 1m]

1

1

1

1

1

11

1

1

1

[4m ]

Page 21: SKEMA SEJARAH K2

7/27/2019 SKEMA SEJARAH K2

http://slidepdf.com/reader/full/skema-sejarah-k2 21/24

21 SULIT 249/2(PP) 

1249/2(PP) © 2012 Hak Cipta JPN Selangor [Lihat halaman sebelah 

SULIT

Soalan Butiran Markah

10(a) F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

Zaman mundur/ zaman kemerosotan di Eropah

Berlaku selepas kejatuhan tamadun Rom

Peringkat awal Zaman Pertengahan

Kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan

Kemerosotan perdagangan

Kemerosotan kehidupan perbandaran

Tidak terdapat pentadbiran pusat yang berkesan

Kemusnahan kuasa pusat yang mentadbir wilayah-wilayah

[Mana-mana 4 x 1m]

1

1

1

1

1

1

1

1

[4m ]

10(b) F1H1a

H1b

H1c

H1d

F2

H2a

H2b

H2c

H2d

H2e

F3H3a

H3b

F4

H4a

H4b

H4cH4c

F5

H5a

H5b

H5c

Kemerosotan dalam pelbagai bidang bidang perdagangan

ilmu pengetahuan

kehidupan perbandaran

Tidak terdapat pentadbiran pusat yang berkesan

Kemusnahan kuasa pusat yang boleh mentadbir wilayah-

wilayahMuncul golongan baron / tuan tanah

Golongan petani terpaksa mencari perlindungan daripada tuan

tanah

Para petani terpaksa membayar cukai yang tinggi kepada tuan

tanah

Petani yang tidak mampu membayar cukai terpaksa

menyerahkan tanah mereka kepada golongan tuan tanah

Mereka terpaksa menjadi hamba

Tuan tanah mendapat perlindungan daripada rajaTuan tanah dikehendaki memberi khidmat atau membayar

cukai kepada raja

Merupakan asas kepada pembentukan sistem feudal

Institusi gereja katholik amat berkuasa

Memiliki hartanah yang banyak

Institusi gereja terlalu memberikan fokus kepada kegiatan

amalan agama

Pembelajaran ilmu akhirat sahajaMengongkong kehidupan masyarakat Eropah

Kegiatan perdagangan tidak meluas

Kegiatan ekonomi tertumpu kepada sektor pertanian

Perniagaan barangan pertanian dikendalikan menerusi sistem

tukaran barang

Mata wang yang terdapat dalam pasaran amat terhad

[Mana-mana 10 x 1m]

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

[10m ]

Page 22: SKEMA SEJARAH K2

7/27/2019 SKEMA SEJARAH K2

http://slidepdf.com/reader/full/skema-sejarah-k2 22/24

22 SULIT 249/2(PP) 

1249/2(PP) © 2012 Hak Cipta JPN Selangor [Lihat halaman sebelah 

SULIT

10(c ) F1

F2

F3

F4

F5

F6F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

Mempunyai semangat inkuiri

Sifat kepercayaan diri

Keghairahan menjelajah

Mempunyai idea yang imaginatif

Kegiatan yang inovatif

Kegigihan dalam keusahawananKomitmen yang tinggi

Mengukuhkan keamanan negara

Melakukan penyelidikan dan pembangunan

Mewujudkan pelbagai kemahiran

Bersikap proaktif

Mempunyai motivasi yang tinggi

Mengekalkan perpaduan kaum

Pemimpin berwibawa

Keberanian yang tinggi

(Mana-mana jawapan munasabah)

[Mana-mana 6 x 1m]

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[6m ]

Page 23: SKEMA SEJARAH K2

7/27/2019 SKEMA SEJARAH K2

http://slidepdf.com/reader/full/skema-sejarah-k2 23/24

23 SULIT 249/2(PP) 

1249/2(PP) © 2012 Hak Cipta JPN Selangor [Lihat halaman sebelah 

SULIT

Soalan Butiran Markah

11 (a) 

11(b) 

F1

F2

F3

F4F5

F6

F7

F8

F9

F10

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14F15

F16

F17

F18

F19

F20

Kemasukan imigran dari China dan India

Kemasukan mereka digalakkan oleh pihak British

Perkembangan sektor perlombongan

Perkembangan sektor perladangan getahWujud perbezaan tempat tinggal dan pekerjaan mengikut kaum

Kaum Melayu bekerja sebagai petani dan nelayan di luar bandar

Kaum India berkhidmat sebagai buruh ladang di estet-estet

Kaum Cina bekerja sebagai pelombong dan berniaga di kawasan

 bandar

Wujud perbezaan bahasa pertuturan di kalangan setiap tahun

Perpaduan serta interaksi antara kaum sangat terbatas

[Mana-mana 4 x 1m]

Pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing

sebagai bahasa pengantarBritish menubuhkan sekolah vernakular Melayu di Negeri-negeri

Selat

Sekolah Melayu Teluk Belanga di Singapura merupakan sekolah

Melayu pertama dibina oleh British pada tahun 1856

Sekolah Melayu kemudiannya dibina di Seberang Perai, Kuala

Kangsar dan Batu Gajah, Perak

Sekolah Melayu khusus untuk murid perempuan telah dibina di

negeri-negeri Selat pada tahun 1885

Sekolah Melayu yang diwujudkan hanyalah terhad pada peringkat

sekolah rendah sahaja

Kurikulum yang diperlajari bersesuaian dengan hasrat British untukmenjadikan anak-anak Melayu sebagai petani

Maktab Perguruan Sultan Idris, tanjung Malim, Perak ditubuhkan

untuk melatih guru-guru sekolah Melayu

Menyediakan peluang pendidikan lanjutan kepada anak-anak

Melayu

British menubuhkan Kolej Melayu Kuala Kangsar pada tahun 1905

Khusus untuk anak-anak golongan elit Melayu

Pihak pengurusan ladang bertanggungjawab menubuhkan sekolah

Tamil di kawasan ladang / estet getah

British turut membangunkan sekolah Tamil di kawasan bandar

Sekolah Tamil Vivekananda di SerembanSistem pendidikan di sekolah Tamil berorientasikan negara India

Sekolah Tamil turut menggunakan sukatan pelajaran, buku teks dan

guru dari India

Bahasa Tamil merupakan bahasa pengantar di sekolah ini

Sekolah Cina di Tanah Melayu dibangunkan oleh saudagar dari

China

Sekolah Chung Hwa dan sekolah Yuk Chai di Kuala Pilah

Sekolah Cina menggunakan dialek daerah masing-masing sebagai

 bahasa pengantar

1

1

1

11

1

1

1

1

1

[4m ]

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

Page 24: SKEMA SEJARAH K2

7/27/2019 SKEMA SEJARAH K2

http://slidepdf.com/reader/full/skema-sejarah-k2 24/24

24 SULIT 249/2(PP) 

11(c) 

F21

F22

F23

F24F25

F26

F27

F28

F29

F30

F31

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

Guru, buku teks dan sukatan pelajaran dibawa dari negara China

Kerajaan British mewartakan Enakmen Pendaftaran Sekolah pada

tahun 1920

Bertujuan menyekat perkembangan pengaruh komunis di sekolah

Cina

Merupakan usaha mubaligh Kristian dan badan sukarelaSekolah Inggeris dianggap sekolah elit

Lokasinya terletak di bandar sahaja

Pelajarnya terdiri dari golongan atasan

Kurikulum sekolah Inggeris disusun berasaskan sistem pendidikan di

England

Menubuhkan universiti Malaya di Singapura

Sekolah aliran Inggeris ditubuhkan di negeri-negeri Selat

Sekolah aliran Inggeris di negeri Melayu yang lain ditubuhkan agak

lewat

[Mana-mana 10 x 1 m]

Mewujudkan keamanan negara

Mewujudkan kemajuan ekonomi

Menjamin keadilan sosial

Mencapai Wawasan 2020

Program 1Malaysia dapat dilaksanakan

Keselamatan negara terjamin

Mewujudkan keharmonian/ tolak ansur antara kaum

Kestabilan politik

Dasar yang dirancang dapat dilaksanakan

[Mana-mana 6 x 1 m]

1

1

1

11

1

1

1

1

1

[10m 

]

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[6m]