Transcript
Page 1: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 1

RAPORT TRIMESTRIAL DE ACTIVITATE

a Administratorului Fondului pentru Eficiență Energetică

pentru perioada:

01 iulie - 30 septembrie 2013

15 octombrie 2013

Page 2: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 2

CUPRINS

CUVÎNT INTRODUCTIV ................................................................................................................................. 4

1. RAPORTUL TRIMESTRIAL DE ACTIVITATE A FONDULUI ................................................................ 7

2. EXPERTIZA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ A PROIECTELOR ................................................................... 8

3. METODOLOGIA FONDULUI DE EVALUARE A PROIECTELOR ...................................................... 23

4. FINANȚATORI AI PROIECTELOR DE INVESTIȚIE ............................................................................ 24

5. ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE ȘI EVENIMENTE PUBLICE.............................................................. 25

6. CONTRACTE DE FINANȚARE – SECTOR PUBLIC ............................................................................ 26

7. CONTRACTE DE FINANȚARE – SECTOR PRIVAT ............................................................................ 28

8. MANUALUL OPERAȚIONAL AL FONDULUI .................................................................................... 29

9. ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI ORGANIZATORICE ................................................................... 30

10. ACTIVITĂȚI DE INSTRUIRE ........................................................................................................... 31

11. ALTE ACTIVITĂȚI ............................................................................................................................ 31

12. PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE ........................................................ 32

13. SOLICITARE DE REVIZUIRE A CONTRACTULUI DE MANAGEMENT ....................................... 33

ANEXA 1 – CONTRACTUL DE GRANT (SECTOR PUBLIC) ....................................................................... 34

ANEXA 2 – CONTRACTUL DE GRANT CU PARTICIPAREA INSTITUȚIEI FINANCIARE ........................ 58

ANEXA 3 – CONTRACTUL DE GRANT FĂRĂ PARTICIPAREA INSTITUȚIEI FINANCIARE ................... 83

ANEXA 4 – CONTRACT DE ACORDARE A GARANȚIEI FINANCIARE ..................................................106

ANEXA 5 – GARANȚIA FINANCIARĂ......................................................................................................126

ANEXA 6 – ACORDUL DE COLABORARE FOND – BANCA COMERCIALĂ .........................................128

ANEXA 7 – ACORDUL DE COLABORARE FOND – COMPANIA DE LEASING .....................................143

ANEXA 8 – ACORDUL DE COLABORARE FOND – ORGANIZAȚIA DE MICROFINANȚARE ..............155

ANEXA 9 – COPIA SCRISORII NR.424 DIN 12 IULIE 2013 ...................................................................170

ANEXA 10 – MANUALUL OPERAȚIONAL AL FONDULUI (CUPRINS) .................................................171

ANEXA 11 – NOTIFICARE PRIVIND AUTORIZAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT .......................174

ANEXA 12 – ACORD ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE MANAGEMENT ...........................................176

Page 3: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 3

ABREVIERI

Agenţia pentru Eficienţă Energetică AEE

Administratorul Fondului Administratorul

Banca Națională a Republicii Moldova BNM

Comisia Națională a Pieței Financiare CNPF

Contract de management Contract

Consiliul de administrare al Fondului CA

Contract de finanțare CF

Comitetul de investiții al Fondului CI

Companii de servicii energetice CSE

Deviz de cheltuieli DC

Directorul executiv al Fondului DE

Descrierea detaliată a proiectului DDP

Eficienţă energetică EE

Fondul pentru Eficiență Energetică Fondul

Instituție financiară participantă IFP

Ministerul Economiei MEC

Metodologia simplificată a Fondului pentru calcularea MFEP perioadei de recuperare și evaluarea costurilor de investiții propuse pentru proiectele în cadrul Apelului de propuneri de proiect nr.1 – sector public

Manual operațional al Fondului MO

Organizații de microfinanțare OMF

Raport de audit energetic RAE

Raport de evaluare a proiectului (expert de proiect) REP

Raport de evaluare a proiectului (Administrator) REPA

Surse de energie regenerabilă SER

Page 4: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 4

CUVÎNT INTRODUCTIV

La data de 03 noiembrie 2012, a fost semnat Contractul de management nr.4 (Contract) dintre Fondul pentru Eficiență Energetică (Fondul) și Administratorul Fondului (Administratorul), obiectul căruia este organizarea și gestionarea anumitor activități ale Fondului în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.401 din 12 iunie 2012 cu privire la Fondul pentru Eficienţă Energetică, care au fost ulterior concretizate în Contract și se referă la exercitarea de către Administrator a următoarelor atribuții:

a) elaborarea şi implementarea planurilor de afaceri și de investiţii ale Fondului;

b) elaborarea şi prezentarea rapoartelor trimestriale şi anuale de activitate ale Fondului către Consiliul de administrare al Fondului (CA), iar după aprobarea acestora – Ministerului Economiei (MEC) şi Agenţiei pentru Eficienţă Energetică (AEE);

c) elaborarea propunerilor de alocare a resurselor financiare pentru activitatea Fondului pentru anul următor, inclusiv planul de reinvestire a rambursărilor;

d) identificarea oportunităţilor de proiecte în domeniul eficienţei energetice (EE) şi valorificării surselor regenerabile de energie (SER) şi pregătirea recomandărilor în acest sens;

e) efectuarea expertizei financiare a proiectelor de investiţii, pentru care se solicită finanţare sau garanţii din partea Fondului, precum şi expertiza solvabilităţii clienţilor şi raportarea rezultatelor expertizei CA în termenii stabiliţi de Contract;

f) identificarea şi atragerea cofinanţatorilor pentru proiecte în domeniul EE și valorificării SER, la solicitarea CA;

g) întocmirea documentaţiei aferente fiecărui proiect de finanţare şi negocierea clauzelor contractului de finanţare (CF), prezentînd dosarele complete ale potenţialilor beneficiari ai finanţării din sursele Fondului, către CA;

h) monitorizarea realizării CF în conformitate cu prevederile contractuale şi ale legislaţiei în vigoare în Republica Moldova;

i) urmărirea cazurilor de realizare neconformă a CF şi luarea măsurilor necesare pentru recuperarea fondurilor în caz de necesitate;

j) identificarea din rîndurile partenerilor de dezvoltare şi altor parteneri interesaţi, potenţiali finanţatori în domeniul EE şi valorificării SER şi atragerea resurselor financiare pentru finanțarea activităților Fondului;

k) propunerea instrumentelor potrivite pentru fiecare proiect în parte, ţinînd cont de specificul proiectului şi resursele financiare disponibile;

l) informarea potenţialilor beneficiari de proiect despre instrumentele disponibile de finanţare şi procedurile aferente procesului de alocare de fonduri;

m) promovarea imaginii Fondului;

n) monitorizarea, prin intermediul expertului de proiect, a performanţei fiecărui proiect în parte şi colectarea datelor relevante privind atingerea indicatorilor de EE şi valorificare a SER, precum şi reduceri de emisii de gaze cu efect de seră etc.;

o) alte atribuţii stabilite de CA, fiind agreate de către părți, prin amendamente la Contract.

În acest raport sînt descrise activitățile întreprinse de către Administrator în perioada 01 iulie - 30 septembrie 2013, menționată în continuare ca „perioadă de raportare” sau „trimestrul III, 2013”.

Page 5: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 5

În scopul realizării prevederilor Contractului, pe parcursul perioadei de raportare, Administratorul a întreprins un complex de măsuri, orientate spre inițierea procesului de finanțare a proiectelor în domeniul EE și valorificării SER în conformitate cu deciziile adoptate de către CA, cadrul legislativ și normativ, printre cele mai semnificative fiind menționate:

expertiza tehnică și financiară a proiectelor depuse de către solicitanții de finanțare din sectorul public la etapa de evaluare și aprobare prealabilă din cadrul Apelului de propuneri de proiect nr.1;

transmiterea proiectelor recomandate spre finanțare către AEE în vederea avizării acestora;

transmiterea proiectelor recomandate spre finanțare Comitetului de investiții (CI) în vederea examinării și depunerii ulterioare a acestora la CA pentru aprobare finală;

contribuirea la elaborarea Metodologiei simplificate a Fondului pentru Eficiență Energetică pentru calcularea perioadei de recuperare și evaluarea costurilor de investiții propuse pentru proiectele în cadrul Apelului de propuneri de proiect nr.1 – sector public (MFEP);

definitivarea și depunerea spre aprobare a modelului Contractului de colaborare între Fond și Banca comercială, Contractului de colaborare între Fond și Compania de leasing și a Contractului de colaborare între Fond și Organizația de microfinanțare;

extinderea colaborării cu instituțiile financiare participante în vederea finanțării în comun a proiectelor de investiție eligibile pentru Fond;

definitivarea Contractului de grant pentru finanțarea proiectelor din sectorul public;

elaborarea Contractului de grant (cu participarea instituției financiare), Contractului de grant (fără participarea instituției financiare), Contractului de oferire a garanției financiare și a Garanției financiare pentru finanțarea proiectelor din sectorul privat;

revizuirea procedurilor existente și elaborarea procedurilor noi pentru a fi incluse în Manualul operațional al Fondului;

actualizarea și editarea versiunii finale a Manualului operațional al Fondului;

participarea și contribuirea la activitățile întreprinse de către membrii grupului de lucru creat în vederea revizuirii Regulamentului de organizare și funcționare a Fondului pentru Eficiență Energetică (Regulament);

participarea la diferite evenimente publice și activități de promovare a imaginii Fondului etc.

Măsurile întreprinse și activitățile efectuate de către Administrator în perioada de raportare sînt prezentate sumar în Tabelul 1 de mai jos, cu descriere detaliată în Capitolele 1 - 12 ale acestui Raport.

Tabelul 1. Măsurile întreprinse în perioada iulie – septembrie 2013

No. Denumirea măsurii / activității iulie august septembrie

1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-31 1–10 11-20 21-30

1 Expertiza proiectelor (în baza RAE) – Apel nr.1

2 Elaborarea MFEP

3 Expertiza proiectelor (în baza MFEP) – Apel nr.1

4 Transmiterea proiectelor spre avizare către AEE

5 Transmiterea proiectelor spre examinare către CI

6 Elaborarea raportului trimestrial de activitate (Trim.II)

7 Identificarea finanțatorilor pentru proiecte de investiție

8 Elaborarea Contractului de grant – Sector public

9 Elaborarea Contractelor de finanțare – Sector privat

Page 6: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 6

Tabelul 1. Măsurile întreprinse în perioada iulie – septembrie 2013 (continuare)

No. Denumirea măsurii / activității iulie august septembrie

1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-31 1–10 11-20 21-30

10 Revizuirea procedurilor existente ale MO

11 Elaborarea procedurilor noi pentru MO

12 Activități din cadrul grupurilor de lucru

13 Activități de promovare și evenimente publice

14 Alte activități

Page 7: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 7

1. RAPORTUL TRIMESTRIAL DE ACTIVITATE A FONDULUI

În conformitate cu Art.49 lit.b al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Fondului pentru Eficienţă Energetică și Art.4.3 lit.b al Contractului, pe parcursul perioadei de raportare Administratorul a elaborat Raportul trimestrial de activitate a Administratorului Fondului pentru Eficiență Energetică pentru perioada aprilie – iunie 2013, care a fost prezentat Directorului executiv al Fondului la data de 09 iulie 2013 cu solicitarea de distribuire a acestuia tuturor membrilor CA, urmînd să fie discutat și aprobat în cadrul următoarei ședințe a CA.

Raportul conține 44 de pagini și are următorul conținut:

Cuvînt introductiv;

1. Bugetul anual al Fondului;

2. Raportul trimestrial de activitate a Fondului;

3. Propuneri de alocare a resurselor financiare;

4. Expertiza financiară a proiectelor;

5. Finanțatori ai proiectelor de investiție;

6. Activități de promovare și evenimente publice;

7. Contractul de grant – Sector public;

8. Manualul operațional al Fondului;

9. Activități administrative și organizatorice;

10. Activități de instruire;

11. Alte activități;

12. Planul de acțiuni pentru perioada următoare;

13. Solicitare de revizuire a contractului de management.

Anexa 1.A – Bilanțul contabil;

Anexa 1.B – Raportul de profit și pierderi;

Anexa 1.C – Raportul privind fluxul mijloacelor bănești;

Anexa 2 – Angajamente;

Anexa 3 – Debursări;

Anexa 4 – Grafic debursări – sector privat;

Anexa 5 – Cheltuieli operaționale;

Anexa 6 – Cheltuieli capitale;

Anexa 7 – Raport monitorizare procesare preliminară (Model);

Anexa 8 – Raport de evaluare preliminară a proiectului (Exemplu);

Anexa 9 – Raport de evaluare a proiectului al Administratorului Fondului;

Anexa 10 – Media planurile de difuzare a spoturilor publicitare

Page 8: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 8

În cadrul ședinței CA din 19 iulie 2013 a fost prezentat și aprobat Raportul fără nici o obiecție sau comentariu din partea membrilor CA (pct.1 din Procesul-verbal nr.13 al ședinței CA). La prezentarea Raportului dat, Administratorul a menționat faptul că în capitolul 13 al Raportului este prezentată solicitarea Administratorului de revizuire a Contractului de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 în partea ce ține de revizuirea criteriilor de performanță, care s-au adeverit a fi irelevanți situaţiei de fapt. Membrii CA au acceptat propunerea înaintată cu mențiunea că la următoarea ședință a CA să fie agreată propunerea înaintată de către Administratorul Fondului.

2. EXPERTIZA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ A PROIECTELOR

În conformitate cu Art.49 lit.e al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Fondului pentru Eficienţă Energetică și Art.4.3 lit.e al Contractului, pe parcursul perioadei de raportare Administratorul a efectuat procesarea proiectelor depuse la Fond în cadrul Apelului de propuneri de proiect nr.1 – Sector public care au fost aprobate de către Fond pentru dezvoltare ulterioară. Procesarea proiectelor de către Administrator s-a derulat în 2 etape distincte precum urmează:

Expertiza tehnică și financiară a 53 de proiecte (I tranșa) în baza RAE și a setului de documente depuse la Fond de către solicitanții de finanțare, inclusiv prezentarea concluziilor și recomandărilor Administratorului referitoare la finanțarea sau refuzul proiectului;

Expertiza tehnică și financiară a 80 de proiecte în baza Metodologiei simplificate a Fondului pentru Eficiență Energetică pentru calcularea perioadei de recuperare și evaluarea costurilor de investiții propuse pentru proiectele în cadrul Apelului de propuneri de proiect nr.1 – sector public și a setului deplin de documente depuse la Fond de către solicitanții de finanțare, inclusiv prezentarea concluziilor și recomandărilor Administratorului referitoare la finanțarea sau refuzul proiectului.

1. Expertiza tehnică și financiară a proiectelor în baza RAE. Pînă la începutul perioadei de raportare Administratorul a recepționat în scopul efectuării expertizei tehnice și financiare un volum total de 34 de proiecte în format complet (inclusiv REP completat de către expertul de proiect și aprobat de către DE). Această activitate a continuat în luna iulie 2013, Administratorul recepționînd pe parcursul acestei perioade în total 53 de proiecte, precum este reflectat în Tabelul 2 de mai jos.

Tabelul 2. Statistici privind transmiterea spre procesare a proiectelor către Administrator

Proiectele reflectate în Tabelul 2 au fost expertizate de către Administrator pînă la data de 18 iulie 2013, cu constatarea că nici un proiect nu corespunde cerințelor Apelului.

Cod proiect Perioada transmiterii Numărul de

proiecte

05-025, 05-032, 05-039, 05-043, 05-052, 05-059, 05-060, 05-066, 05-069, 05-075, 05-080, 05-081, 05-089, 05-103, 05-122, 05-126, 05-132, 05-133, 05-134, 05-137, 05-169, 05-172, 05-173, 05-175, 05-197, 05-211, 05-221, 05-225, 05-231, 05-234, 05-285, 05-300, 05-306, 05-308

11.06.2013 – 24.06.2013 34

05-049, 05-056, 05-098, 05-102, 05-108, 05-140, 05-144, 05-176, 05-179, 05-191, 05-192, 05-201, 05-263, 05-272, 05-275, 05-302, 05-307, 05-310, 05-328

05.07.2013 – 08.07.2013 19

TOTAL: 53

Page 9: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 9

În baza concluziilor prezentate de către Administrator, proiectele supuse expertizei tehnice și financiare pot fi divizate în 2 categorii distincte, precum urmează:

Proiecte cu dificiențe și neajunsuri semnificative, care pot fi recomandate spre finanțare cu condiția îmbunătățirii considerabile și prezentării repetate/suplimentare a documentelor necesare pînă la semnarea CF;

Proiecte cu dificiențe și neajunsuri majore, care nu pot fi recomandate spre finanțare.

Proiectele din ambele categorii aveau un neajuns comun, exprimat prin imposibilitatea repetării de către Administrator a calculelor prezentate în RAE și DDP, astfel punîndu-se la îndoială corectitudinea și valabilitatea criteriului de eligibilitate de bază – perioada de recuperare a investiției. În Diagrama 1 de mai jos sînt prezentate în scop ilustrativ cîteva selecții de informații din REPA pentru un proiect, din numărul celor 53 de proiecte expertizate de către Administrator în perioada menționată mai sus.

Diagrama 1. Informații selectate din REPA - exemplu

Note: * - 2 (destul de înalte pt. anumite elemente), 0 - nejustificat de înalte ** - 2 (foarte slab), 3 (acceptabil), 4 (mai degrabă bine, cu dificiențe minore)

Page 10: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 10

Diagrama 1. Informații selectate din REPA - exemplu (continuare)

Page 11: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 11

În rezultatul expertizării a 53 de proiecte enumerate în Tabelul 2, au fost identificate o serie de neajunsuri, discrepanțe și inconsecvențe care făceau practic imposibilă efectuarea evaluării și selecției obiective a celor mai bune proiecte în baza informațiilor, datelor și rezultatelor prezentate în ele. Cele mai frecvente

neajunsuri ale proiectelor formulate în concluziile REPA sunt prezentate în Diagrama 2 de mai jos.

Diagrama 2. Neajunsuri majore identificate în cadrul expertizei tehnice și financiare

Concluziile sumare ale Administratorului în urma efectuării expertizei tehnice și financiare a 53 de proiecte (vezi Tabelul 2) pot fi formulate în felul următor:

Calitatea nesatisfăcătoare a tuturor Rapoartelor de audit energetic examinate (partea componentă cea mai importantă a proiectului), în special în privința ipotezelor, metodologiei și rezultatelor calculelor prezentate, care s-au adeverit a fi nedescrise (deși constituie elemente obligatorii și definitorii ale oricărui RAE) sau arbitrare / neargumentate sau conțin elemente de manipulare cu scopul de prezentare a rezultatelor “acceptabile” pentru Fond (perioada de recuperare a investiției < 7 / 15 ani);

Lipsa setului minim de informații necesare pentru completarea și semnarea Acordului de finanțare cu beneficiarii de proiect (graficul de implementare a proiectului, descrierea tehnologiilor propuse spre implementare, criteriile minime de calitate pentru materialele și echipamentele necesare pentru implementarea măsurilor etc.).

În mod desfășurat neajunsurile identificate pot fi grupate după cum urmează:

A. Neajunsuri ce se referă la informația și calculul indicatorilor de consum și economii de energie:

Page 12: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 12

Informațiile și indicatorii de consum lipsesc sau sunt prezentate parțial, contrar cerințelor Apelului;

Operarea manipulărilor în calcule cu scopul prezentării rezultatelor “acceptabile” pentru Fond.

În RAE, ca părți componente ale proiectelor, au fost prezentate mai multe metodologii de calcul a economiilor de energie. În câteva RAE au fost identificate erori sau lacune metodologice substanțiale, prin urmare, rezultatele acestora cu privire la costurile și beneficiile proiectelor nu pot fi acceptate de către Fond.

B. Neajunsuri ce se referă la costurile proiectului:

Costul total din DDP nu corespunde cu RAE;

In DC sunt incluse costuri pentru măsurile neprevăzute în RAE;

Estimările de cost nu sunt justificate sau rezonabile;

Metodele utilizate în calculele financiare nu sunt descrise.

Chiar și în RAE care au urmat metodologiile acceptabile, ipotezele de bază utilizate pentru cazurile similare variază foarte mult. De exemplu, prețurile unitare menționate în proiecte pentru aceleași măsuri de EE și SER variază de la foarte mici până la extrem de mari. În multe cazuri, cantitățile și costurile proiectelor declarate în diferite părți componente ale unei Propuneri (RAE, DDP și DC) variază considerabil, în timp ce diferențele identificate nu sunt explicate.

C. Neajunsuri ce se referă la dimensiunile și descrierea generală a obiectului de investiții:

RAE este ambiguu în prezentarea dimensiunilor generale;

Lipsesc informațiile obligatorii referitor la dimensiunile generale în DDP;

Nu este posibil de determinat valorile indicatorilor de consum.

Niciunul dintre proiectele expertizate nu conține în documentele incluse (DDP sau RAE) informații complete despre dimensiunile obiectului la care urmează să se implementeze investiția, nici descrierea corespunzătoare a facilităților, infrastructurii auxiliare etc, care se regăsesc printre cerințele de bază menționate în Apelul de propuneri de proiect nr.1 – sector public.

D. Neajunsuri ce se referă la descrierea măsurilor de EE și SER propuse și descrierea specificaților

tehnice:

Devizul de cheltuieli nu corespunde cu descrierea tehnică a lucrărilor;

Măsurile descrise în RAE nu se regăsesc în DC;

Materialele utilizate conform DC diferă de cele din RAE;

Descrierea necorespunzătoare a facilităţilor şi sistemelor existente;

Lipsește descrierea soluțiilor și specificațiilor tehnice;

Evaluatorul nu poate repeta calculele în baza descrierilor prezentate.

În marea majoritate a proiectelor descrierea măsurilor de EE și valorificare a SER nu este suficientă și exhaustivă. Astfel, Administratorul era pus în situația imposibilității evaluării costului proiectului (dacă acesta este rezonabil) în condițiile în care lipsește descrierea corespunzătoare a măsurilor precum și în lipsa specificațiilor acestora. Mai mult decît atît, Fondul nu poate accepta finanțarea proiectelor care nu sunt descrise în modul corespunzător, ținînd cont de faptul că în viitor va fi imposibilă verificarea de către Fond a modului de implementare a acestora.

Page 13: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 13

În rezultatul expertizei tehnice și financiare a proiectelor în baza RAE, s-a constatat calitatea nesatisfăcătoare a tuturor proiectelor, faptul că problemele identificate sunt prea complexe, lipsesc multe informații esențiale, evaluarea în contuare a proiectelor în baza a astfel de informații/date inițiale defectuoase, nu ar fi fost obiectivă și credibilă. Astfel este posibil ca proiectele bune să fie excluse din lista proiectelor recomandate spre finanțare, concomitent cu posibilitatea recomandării spre aprobare a unor proiecte care conțin manipulări în calcule.

În vederea soluționării acestor discrepanțe majore, personalul Fondului cu suportul experților proiectului AT-PSPS Energie au elaborat o metodologie simplificată necesară pentru facilitarea calculării perioadei de recuperare a investiției, determinării și evaluării costurilor rezonabile ale proiectelor de investiții depuse la Fond în cadrul Apelului de propuneri de proiect nr.1 – Sector public. Această activitate este prezentată în Capitolul 3 al prezentului Raport.

2. Expertiza tehnică și financiară a proiectelor în baza MFEP. În baza concluziilor formulate în urma efectuării de către Administrator a expertizei primei tranșe de 53 de proiecte, a devenit evidentă necesitatea elaborării a unei metodologii și a modelului de evaluare uniformă a tuturor proiectelor, care ar permite determinarea adecvată a rezultatelor justificate ale economiilor de energie, precum și oferirea posibilității de comparare și ulterior selectare a proiectelor.

În scopul de a oferi posibilitate (a) solicitanților de finanțare – de a preciza și a corecta, după caz, datele și informațiile care au fost prezentate inițial și (b) Fondului pentru a putea evalua într-un mod corect toate proiectele, a fost elaborat, cu suportul consultanților proiectului AT SPSP Energie “FORMULARUL: Date adiționale solicitate – clarificări privind măsurile propuse de eficiență energetică și valorificarea surselor de energie regenerabilă în clădiri”.

În paralel, consultanții proiectului AT-PSPS Energie au elaborat un program de calcul care permite acumularea, și sistematizarea datelor și calcularea indicatorilor financiari (inclusiv perioada de recuperare a investiției) pentru fiecare proiect în parte. Elaborarea programului de calcul a fost însoțită de un manual de utilizare a acestuia “Metodologia de evaluare a propunerilor de proiect înaintate Fondului pentru Eficiență Energetică”. Manualul de utilizare descrie metodologia și abordarea folosită în evaluarea proiectelor, în baza datelor prezentate de către solicitanții de finanțare în FORMULAR, informațiile necesare care trebuie să se conține în el și sînt indicate limitele recomandate pentru:

valorile calorifice ale combustibililor;

valorile sarcinii termice (U-value) a elementelor clădirii;

costurile unitare (per m2) recomandate pentru măsurile de EE;

temperaturile interioare în clădire pe durata sezonului de încălzire;

factorul surselor interne de încălzire;

valori recomandate a infiltrărilor de aer în dependență de ermetizarea anvelopei clădirii;

randamentele de distribuție a sistemului de încălzire și eficiența generării pentru diferite tipuri de surse de încălzire.

Colectarea acestor date esențiale a permis Administratorului Fondului să efectueze evaluarea argumentată a proiectelor, bazată pe date inițiale complete și corecte, selectarea proiectelor în baza scorului de evaluare și recomandarea acestora spre finanțare.

Datorită FORMULARELOR s-a îmbunătățit considerabil calitatea proiectelor și, respectiv, a fost exclusă posibilitatea manipulării prin includerea unor măsuri neclare și nejustificate, folosirea estimărilor de cost exagerate sau foarte reduse, manipulări în calculul beneficiilor proiectului datorită distorsionării parametrilor tehnici ai materialelor (U-value) etc.

Page 14: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 14

În Diagrama 3 de mai jos sînt prezentate în scop ilustrativ cîteva selecții de informații din REPA pentru același proiect (prezentat în Diagrama 1), care a fost expertizat repetat de către Administrator în perioada 28 august – 30 septembrie 2013.

Diagrama 3. Informații selectate din REPA - exemplu

Note: * - 2 (destul de înalte pt. anumite elemente), 0 - nejustificat de înalte ** - 2 (foarte slab), 3 (acceptabil), 4 (mai degrabă bine, cu dificiențe minore)

Diagrama 3. Informații selectate din REPA - exemplu (continuare)

Page 15: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 15

Diagrama 3. Informații selectate din REPA - exemplu (continuare)

U.M.Pînă la

investiție

După

investițieEconomii

(valoare absolută)

Economii (%)

Comentarii

INFORMAȚII ȘI INDICATORI ENERGETICI

Consum total final (anual) - energie electrică kWh

Consum total final (anual) - gaze naturale m3 150,001 76,443 (73,558) (49.0) Calcule efectuate în baza datelor din Formular

Consum total final (anual) - gaze naturale kWh 1,365,010 695,635 (669,375) (49.0) Calcule efectuate în baza datelor din Formular

Consum total final (anual) - încălzire municipală kWh

Consum total final (anual) - TOATE SURSELE kWh 1,365,010 695,635 (669,375) (49.0)

Producție SER kWh

Consum total final pe 1m2 de suprafață netă (utilă) kWh/m2 140.1 71.4

Investiții totale pe 1m2 de suprafață netă (utilă) lei/m2 304.3

Compararea rezultatelor prezentate în Diagramele 1 și 3 scoate în evidentă următoarele aspecte:

s-a majorat cu circa 13% costul total al proiectului, ceea ce înseamnă că în RAE au fost subestimate costurile măsurilor propuse;

au fost obținuți toți parametrii proiectului necesari pentru efectuarea expertizei (descrierea corespunzătoare a clădirii, sistemelor existente, specificațiile tehnice ale materialelor propuse spre utilizare, etc.;

modificarea substanțială a rezultatelor financiare ale proiectului, care rezultă în mărirea perioadei de recuperare a investiției cu circa 2 ani față de perioada prezentată în RAE;

Administratorul are posibilitatea să efectuieze recalcularea datelor și rezultatelor tehnice și financiare și poate argumenta în modul corespunzător recomandarea sau refuzul de finanțare a proiectului, fapt care era imposibil de efectuat în baza RAE.

Începînd cu data de 28 august 2013, Administratorul a efectuat expertiza repetată a 20 de proiecte din numărul celor 53 expertizate în baza RAE în perioada 11 iunie – 18 iulie 2013, care au fost aprobate repetat de către experții de proiect (avînd perioada de recuperare a investițiilor < 7 ani pentru proiectele care conțineau măsuri în domeniul EE sau < 15 ani pentru proiectele cu măsuri SER). În urma acestei activități s-a confirmat faptul, că informațiile prezentate în RAE erau insuficiente sau irelevante pentru efectuarea de către Fond a evaluărilor și recomandărilor în vederea finanțării proiectelor prezentate de către solicitanții de finanțare. Statisticile de procesare de către Administrator a primei tranșe de 20 de proiecte sînt prezentate în Tabelul 3 de mai jos.

Tabelul 3. Statistici privind procesarea I tranșe de proiecte de către Administrator

# Cod

proiect Dată

recepție finală Dată

finalizare procesare Administrator Zile procesare Administrator

Dată expediere AEE

1 05-025 28.08.2013 05.09.2013 9 16.09.2013

2 05-032 02.09.2013 04.09.2013 3 16.09.2013

3 05-043 05.09.2013 09.09.2013 5 16.09.2013

4 05-052 28.08.2013 09.09.2013 13 16.09.2013

5 05-056 02.09.2013 03.09.2013 2 16.09.2013

6 05-069 04.09.2013 05.09.2013 2 16.09.2013

7 05-080 04.09.2013 05.09.2013 2 16.09.2013

8 05-169 02.09.2013 05.09.2013 4 16.09.2013

9 05-173 02.09.2013 06.09.2013 5 16.09.2013

10 05-179 25.09.2013 27.09.2013 3 30.09.2013

11 05-192 25.09.2013 27.09.2013 3 30.09.2013

12 05-197 02.09.2013 05.09.2013 4 16.09.2013

13 05-201 29.08.2013 04.09.2013 7 16.09.2013

Page 16: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 16

Tabelul 3. Statistici privind procesarea I tranșe de proiecte de către Administrator (continuare)

Administratorul a efectuat expertiza tehnică a proiectelor care a fost documentată prin:

Verificarea calculelor prezentate Administratorului de către experții de proiect (efectuate în baza programului de calcul, care reflectă “Metodologia de evaluare a propunerilor de proiect înaintate Fondului pentru Eficiență Energetică”). Versiunea imprimată a CALCULELOR efectuate de către experții tehnici (ulterior verificată de către experții financiari) ai Administratorului este anexată la setul de documente incluse în proiectele expertizate. Verificările efectuate de către experții tehnici vizează în special următoarele aspecte:

Evaluarea corectitudinii sau formularea propunerilor de corectare a parametrilor tehnici (valorile U etc.) și a parametrilor tehnici de utilizare (temperaturile interioare de exploatare, perioada de încălzire, valorile U pentru fiecare element al obiectivului, etc.) care descriu situația existentă a obiectivelor (pînă la efectuarea investiției), indicați de către solicitanții de finanțare și acceptați sau corectați de către experții de proiect;

Evaluarea corectitudinii parametrilor și caracteristicilor măsurilor propuse spre implementare de către solicitanții de finanțare;

Evaluarea corectitudinii eficienței utilizării pentru fiecare sursă de energie pînă la și după implementarea măsurilor propuse;

Evaluarea corectitudinii rezultatelor calculelor (cantitative și valorice) în privința indicatorilor energetici;

Evaluarea corectitudinii rezultatelor calculelor (cantitative și valorice) în privința necesarului de resurse energetice pentru condiționarea obiectivelor pînă și după efectuarea investiției, etc.

Calculul SCORULUI TOTAL DE EVALUARE a proiectului prin atribuirea notelor pentru criteriile de selectare / sub-criteriile de evaluare (C.1.1 – C.1.9) indicate în Capitolul C1 – FACTORUL CALITĂȚII TEHNICE a proiectului. Evaluarea efectuată de către experții tehnici la acest capitol este axată pe următoarele aspecte de bază:

Evaluarea de ansamblu a calității tehnice a proiectului;

Evaluarea aspectelor de structură și corectitudine a proiectului prin prisma măsurilor propuse;

Evaluarea modului de definire a facilităților și sistemelor în privința cărora sînt propuse măsurile de EE și SER;

Evaluarea modului de descriere a problemelor abordate de proiect;

Evaluarea soluțiilor și specificațiilor tehnice propuse prin prisma corespunderii acestora bunelor practici internaționale și a abordării integrale a problemelor vizate;

Evaluarea ipotezelor și datelor tehnice utilizate în calcule;

# Cod

proiect Dată

recepție finală Dată

finalizare procesare Administrator Zile proesare Administrator

Dată expediere AEE

14 05-211 04.09.2013 05.09.2013 2 17.09.2013

15 05-221 02.09.2013 05.09.2013 4 17.09.2013

16 05-272 02.09.2013 04.09.2013 3 17.09.2013

17 05-285 02.09.2013 04.09.2013 3 17.09.2013

18 05-302 06.09.2013 06.09.2013 1 17.09.2013

19 05-310 09.09.2013 09.09.2013 1 17.09.2013

20 05-328 04.09.2013 06.09.2013 3 17.09.2013

Page 17: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 17

Confirmarea faptului că ipotezele și datele tehnice utilizate în calcule sînt rezonabile, complete, documentate și confirmate adecvat, precum și a faptului că nu există ipoteze sau date arbitrare;

Verificarea parametrilor tehnici prezentați (existenți și prognozați) în proiect și înaintarea recomandărilor pentru efectuarea corectărilor necesare (după caz);

Evaluarea metodelor utilizate în calculele tehnice și confirmarea că acestea sînt descrise clar și sînt conforme metodelor inginerești adecvate;

Repetarea calculărilor tehnice în baza descrierilor prezentate în propunere;

Evaluarea estimărilor de cost incluse în proiect și confirmarea faptului că acestea sînt prezentate cu detaliere adecvată și sînt justificate;

Evaluarea estimărilor costurilor totale ale proiectului prin prisma rezonabilității acestora;

Evaluarea calculului beneficiilor proiectului și confirmarea că acestea sînt bazate pe ipoteze bine definite și complete iar datele sînt documentate adecvat cu confirmări necesare, precum și a faptului că nu există ipoteze sau date arbitrare;

Evaluarea metodelor utilizate în calculele și confirmarea că acestea sînt descrise clar și sînt conforme metodelor profesionale adecvate.

RAPORTUL DE EVALUARE A PROIECTULUI al Administratorului Fondului în care sînt prezentate aprecierile și rezultatele evaluării experților tehnici și concluziile formulate în urma examinării setului de documente inclus în proiect. În cazurile în care propunerile de modificare a parametrilor proiectului sau concluziile experților tehnici nu se regăsesc în documentele enumerate mai sus, acestea au fost incluse ca sub-punct distinct în capitolul 13 al REPA. Evaluarea efectuată de către experții tehnici la acest capitol este axată pe următoarele aspecte de bază:

Evaluarea corectitudinii dimensiunilor și altor parametri aferenți obiectivelor prezentate de către solicitanții de finanțare;

Evaluarea corectitudinii informațiilor și indicatorilor energetici ai proiectului;

Evaluarea corectitudinii descrierierilor tehnice aferente măsurilor propuse spre implementare;

Evaluarea conformității descrierii proiectului în baza cerințelor Apelului;

Evaluarea fezabilității tehnice a proiectului;

Evaluarea riscurilor asociate implementării proiectului, etc.;

Prezentarea concluziilor și recomandărilor în vederea aprobării sau refuzării proiectului.

Administratorul a efectuat expertiza financiară a proiectelor care a fost documentată prin:

Verificarea calculelor prezentate Administratorului de către experții de proiect (efectuate în baza programului de calcul, care reflectă “Metodologia de evaluare a propunerilor de proiect înaintate Fondului pentru Eficiență Energetică”). Versiunea imprimată a CALCULELOR verificată de către experții financiari ai Administratorului este anexată la setul de documente incluse în proiectele expertizate;

Calculul SCORULUI TOTAL DE EVALUARE a proiectului prin atribuirea notelor pentru criteriile de selectare / sub-criteriile de evaluare (C.1.5 – C.1.8) indicate în Capitolul C1 – FACTORUL CALITĂȚII TEHNICE a proiectului. În cazul constatării anumitor divergențe între aprecierile experților tehnici și financiari, acestea au fost discutate în comun iar decizia în privința rezultatului final a fost luată de comun acord (experți tehnici, experți financiari, Administrator);

Page 18: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 18

RAPORTUL DE EVALUARE A PROIECTULUI al Administratorului Fondului în care sînt prezentate aprecierile și rezultatele evaluării experților financiari (concomitent cu cele ale experților tehnici la capitolele respective) și concluziile formulate în urma examinării setului de documente inclus în proiect. Evaluarea efectuată de către experții financiari la acest capitol este axată pe următoarele aspecte de bază:

Evaluarea corectitudinii prețurilor unitare utilizate în calcule;

Evaluarea indicatorilor de recuperare a investiției;

Evaluarea indicatorilor financiari și economici aferenți proiectului și solicitantului de finanțare;

Evaluarea costului total și a structurii de finanțare a proiectului;

Verificarea eligibilității proiectului prin prisma indicatorilor economici menționați în Apelul de propuneri de proiect;

Evaluarea riscurilor asociate implementării proiectului, etc.

Pe perioada efectuării expertizei tehnice și financiare a proiectelor, Administratorul a consultat în repetate rînduri opiniile/recomandările experților din cadrul proiectului AT-PSPS Energie în vederea identificării soluțiilor pentru anumite situații nestandard prezentate în proiecte sau în situațiile cînd era necesară verificarea suplimentară a corectitudinii efectuării calculelor în programul de calcul elaborat de către proiectul AT-PSPS Energie pentru a fi utilizat de către Fond.

Pînă la finele perioadei de raportare, Administratorul a recepționat din partea experților de proiect ai Fondului în total 86 de proiecte și a efectuat expertiza a 80 de proiecte precum este reflectat în Tabelul 4.

Page 19: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 19

Tabelul 4. Statistici privind expertiza tehnică și financiară a proiectelor de către Administrator

#Cod

proiect

Dată

recepție

finală

Dată

procesare

Administrator

Zile

procesare

Administrator

Dată

expediere

AEE

Dată

transmitere

CI

Perioada de

recuperare a

investiției, ani

Suprafata

netă (utilă),

m2

Scor

total

1 320 16-09-13 17-09-13 2 18-09-13 25-09-13 3.0 652.7 53.91

2 026 11-09-13 13-09-13 3 16-09-13 25-09-13 3.4 30,183.1 52.88

3 090 11-09-13 20-09-13 10 20-09-13 4.7 7,970.0 50.09

4 056 02-09-13 03-09-13 2 16-09-13 2,9 4,714.6 49.48

5 063 16-09-13 20-09-13 5 20-09-13 4.1 8,007.4 48.04

6 265 11-09-13 16-09-13 6 18-09-13 25-09-13 3.3 7,672.5 47.89

7 146 18-09-13 24-09-13 7 25-09-13 3.2 786.6 47.75

8 271 19-09-13 20-09-13 2 20-09-13 2.5 1,396.0 46.16

9 211 04-09-13 05-09-13 2 17-09-13 6.6 9,739.7 45.52

10 183 19-09-13 25-09-13 7 25-09-13 3.2 137.8 45.14

11 085 23-09-13 24-09-13 2 24-09-13 5.2 2,765.0 44.43

12 301 16-09-13 17-09-13 2 18-09-13 4.0 4,180.0 44.38

13 179 25-09-13 27-09-13 3 30-09-13 25-09-13 6.0 11,819.0 44.31

14 313 13-09-13 17-09-13 5 18-09-13 25-09-13 4.9 17,522.0 44.11

15 316 19-09-13 23-09-13 5 23-09-13 3.4 3,140.0 43.77

16 087 19-09-13 23-09-13 5 23-09-13 4.0 7,422.0 42.63

17 145 18-09-13 26-09-13 9 26-09-13 4.5 1,260.0 42.46

18 083 16-09-13 25-09-13 10 26-09-13 4.6 5,699.0 42.39

19 219 11-09-13 11-09-13 1 17-09-13 4.1 1,730.0 40.82

20 053 12-09-13 12-09-13 1 16-09-13 5.7 3,120.8 40.49

21 310 09-09-13 09-09-13 1 17-09-13 6.2 4,560.0 40.41

22 299 12-09-13 13-09-13 2 17-09-13 6.5 8,976.0 40.03

23 025 28-08-13 05-09-13 9 16-09-13 25-09-13 4.4 1,377.0 39.59

24 043 05-09-13 09-09-13 5 16-09-13 6.1 780.9 38.83

25 192 25-09-13 27-09-13 3 30-09-13 25-09-13 7.0 4,098.1 38.41

26 069 04-09-13 05-09-13 2 16-09-13 6.7 3,642.8 38.03

27 221 02-09-13 05-09-13 4 17-09-13 6.9 4,308.9 37.68

28 156 19-09-13 20-09-13 2 21-09-13 4.4 3,780.0 37.65

29 302 06-09-13 06-09-13 1 17-09-13 7.0 5,654.0 37.54

30 284 16-09-13 18-09-13 3 19-09-13 5.3 5,480.0 37.39

31 048 16-09-13 17-09-13 2 18-09-13 5.6 3,343.0 37.09

32 240 19-09-13 27-09-13 9 30-09-13 5.2 610.0 36.59

33 210 16-09-13 17-09-13 2 18-09-13 6.0 7,833.8 36.49

34 267 19-09-13 20-09-13 2 21-09-13 5.1 1,094.4 36.39

35 290 16-09-13 19-09-13 4 19-09-13 5.5 1,080.0 36.35

36 322 17-09-13 24-09-13 8 25-09-13 25-09-13 6.4 6,161.0 36.03

37 052 28-08-13 09-09-13 13 16-09-13 6.9 2,796.0 36.02

38 214 11-09-13 11-09-13 1 17-09-13 6.8 1,008.0 35.93

39 272 02-09-13 04-09-13 3 17-09-13 4.9 7,506.0 35.82

40 279 19-09-13 24-09-13 6 24-09-13 25-09-13 4.3 5,130.0 35.77

Page 20: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 20

Tabelul 4. Statistici privind expertiza tehnică și financiară a proiectelor de către Administrator (continuare)

#Cod

proiect

Dată

recepție

finală

Dată

procesare

Administrator

Zile

procesare

Administrator

Dată

expediere

AEE

Dată

transmitere

CI

Perioada de

recuperare a

investiției, ani

Suprafata

netă (utilă),

m2

Scor

total

41 319 24-09-13 25-09-13 2 26-09-13 6.2 3,634.0 35.77

42 030 27-09-13 30-09-13 4 30-09-13 5.7 1,022.0 35.72

43 166 19-09-13 20-09-13 2 21-09-13 5.7 365.0 35.69

44 303 16-09-13 17-09-13 2 18-09-13 5.7 3,163.5 35.64

45 077 13-09-13 23-09-13 11 23-09-13 5.5 1,040.0 35.36

46 328 04-09-13 06-09-13 3 17-09-13 6.9 2,800.0 35.36

47 242 19-09-13 25-09-13 7 26-09-13 5.1 490.0 35.24

48 283 18-09-13 20-09-13 3 20-09-13 4.6 5,554.0 35.24

49 091 24-09-13 27-09-13 4 27-09-13 6.2 2,711.0 34.93

50 292 19-09-13 20-09-13 2 21-09-13 6.8 2,812.0 34.91

51 173 02-09-13 06-09-13 5 16-09-13 6.9 1,470.7 34.66

52 294 19-09-13 25-09-13 7 26-09-13 4.8 2,280.0 34.53

53 239 19-09-13 27-09-13 9 27-09-13 25-09-13 5.7 760.0 34.39

54 266 17-09-13 25-09-13 9 25-09-13 6.0 1,303.0 34.33

55 314 18-09-13 24-09-13 7 24-09-13 6.0 1,156.0 34.19

56 169 02-09-13 05-09-13 4 16-09-13 25-09-13 6.8 3,969.3 34.14

57 218 16-09-13 24-09-13 9 24-09-13 6.4 749.0 34.14

58 285 02-09-13 04-09-13 3 17-09-13 25-09-13 6,2 9,138.0 34.14

59 032 02-09-13 04-09-13 3 16-09-13 6.1 1,140.0 34.03

60 027 17-09-13 18-09-13 2 18-09-13 6.7 5,643.0 33.75

61 237 12-09-13 19-09-13 8 19-09-13 6.2 1,488.0 33.58

62 152 19-09-13 24-09-13 6 24-09-13 5.9 7,865.0 33.13

63 207 11-09-13 12-09-13 2 16-09-13 6.3 1,607.5 33.06

64 201 29-08-13 04-09-13 7 16-09-13 6,5 9,086.0 32.95

65 168 13-09-13 13-09-13 1 16-09-13 25-09-13 6.8 2,813.4 32.57

66 128 18-09-13 19-09-13 2 19-09-13 6.9 2,539.3 32.23

67 038 24-09-13 27-09-13 4 27-09-13 6.2 2,059.0 32.09

68 298 16-09-13 18-09-13 3 18-09-13 5.8 1,591.0 31.97

69 236 11-09-13 19-09-13 9 19-09-13 6.6 1,653.0 31.74

70 171 27-09-13 30-09-13 4 30-09-13 6.8 3,330.0 31.07

71 241 19-09-13 27-09-13 9 27-09-13 6.4 2,821.0 30.93

72 200 24-09-13 27-09-13 4 27-09-13 6.6 3,154.0 30.14

73 080 04-09-13 05-09-13 2 16-09-13 7.0 2,840.0 29.37

74 197 02-09-13 05-09-13 4 16-09-13 6,8 6,771.0 29.31

75 161 19-09-13 23-09-13 5 23-09-13 6.5 4,455.0 28.66

76 130 13-09-13 17-09-13 5 18-09-13 6.5 817.6 22.19

77 138 11-09-13 23-09-13 13 23-09-13 7.3

78 061 19-09-13 20-09-13 2 20-09-13 7.5

79 289 16-09-13 20-09-13 5 21-09-13 10.5

80 220 19-09-13 24-09-13 6 25-09-13 19.6

Page 21: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 21

Urmare a verificării și precizărilor experților tehnici și financiari ai Administratorului, au fost identificate 4 proiecte care s-au dovedit a fi neeligibile datorită depășirii limitei stabilite pentru criteriul de eligibilitate – perioada de recuperare a investiției. Pînă la finele perioadei de raportare, Administratorul a expediat spre avizare toate proiectele expertizate în adresa AEE, inclusiv acele 4 proiecte neeligibile din punctul de vedere al Administratorului. Pe data de 25 septembrie 2013, Administratorul a pus la dispoziția membrilor CI toate proiectele expertizate la acel moment, dintre care au fost selectate spre examinare de către CI numai 13 proiecte care se refereau la insituțiile medicale.

În Diagramele 4 – 7 sînt prezentate informații suplimentare referitor la proiectele expertizate de către Administrator.

Diagrama 4. Structura beneficiarilor proiectelor expertizate (în baza numărului de proiecte)

Diagrama 5. Structura proiectelor expertizate (perioada de recuperare a investiției)

Page 22: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 22

Diagrama 6. Structura proiectelor expertizate, (cost total proiect, mln. lei)

Diagrama 7. Structura proiectelor expertizate, (investiție/m2 suprafață utilă, lei/m2)

Page 23: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 23

3. METODOLOGIA FONDULUI DE EVALUARE A PROIECTELOR

În procesul de efectuare a expertizei tehnice și financiare de către Administratorul Fondului a proiectelor aprobate de către DE, a fost identificată o serie de discrepanțe majore în privința tuturor proiectelor evaluate, care făceau imposibilă evaluarea și aprobarea acestora în conformitate cu prevederile Regulamentului. Aceste discrepanțe se refereau la următoarele aspecte:

Ipotezele utilizate în calcule nu erau descrise sau erau arbitrare și/sau eronate;

Metodologii neuniforme și/sau eronate de calcul a economiilor de energie;

Prețurile unitare utilizate în calcule variau de la foarte mici pînă la exagerat de înalte;

Volumul lucrărilor aferente măsurilor propuse nu era justificat, avînd variații substanțiale între proiecte similare.

În asemenea împrejurări, rezultatele obținute nu puteau fi verificate, justificate și respectiv nu puteau fi utilizate/acceptate pentru recomandarea proiectelor spre finanțare.

În vederea soluționării acestor discrepanțe majore, personalul Fondului cu suportul experților proiectului AT-PSPS Energie a elaborat o metodologie simplificată necesară pentru facilitarea calculării perioadei de recuperare a investiției, determinării și evaluării costurilor rezonabile ale proiectelor de investiții depuse la Fond în cadrul Apelului de propuneri de proiect nr.1 – Sector public.

Administratorul Fondului a propus spre aprobare în cadrul ședinței CA din 19 iulie 2013 această metodologie, avînd menirea de a soluționa dificiențele și discrepanțele identificate de către Fond și ar permite finalizarea procesării adecvate a propunerilor de proiect depuse la Fond în cadrul Apelului nr.1 - Sector public. Această metodologie a fost suplinită cu un program de calcul, care a fost elaborat de către experții proiectului AT-PSPS Energie în vederea asigurării posibilității de verificare de către Fond a calculelor prezentate de către solicitanții de finanțare și de evaluare independentă a tuturor parametrilor proiectelor propuse spre finanțare, inclusiv a dimensiunilor clădirilor vizate, a valorilor U pentru toate componentele clădirilor (existente la moment și după implementarea măsurilor), a economiilor preconizate de energie, a costurilor unitare pentru fiecare măsură propusă, a perioadei de recuperare a investiției etc.

După aprobarea de către CA a MFEP, Administratorul împreună cu specialiștii Fondului au organizat (în colaborare cu conducerea AEE) o ședință de lucru la care au fost invitați toți auditorii energetici, cu scopul prezentării Metodologiei simplificate a Fondului pentru Eficiență Energetică pentru calcularea perioadei de

recuperare și evaluarea a costurilor de investiții propuse pentru proiectele în cadrul Apelului de propuneri de proiect

nr.1 – sector public și informării în privința necesității oferirii suportului pentru solicitanții de finanțare la completarea FORMULARULUI Date adiționale – clarificări privind măsurile propuse de EE și valorificarea SER în clădiri.

Astfel, la data de 06 august 2013 a fost organizată o ședință de lucru în incinta AEE cu participarea specialiștilor AEE, specialiștii Fondului și ai Administratorului Fondului, consultanții proiectului AT-PSPS Energie la care au fost invitați auditorii energetici (în calitate de prestatori de servicii audit energetic pentru solicitanții de finanțare care au depus la Fond propuneri de proiect în cadrul Apelului nr.1 – sector public). La ședință a fost prezentat FORMULARUL, s-a explicat necesitatea completării acestuia și metodologia completării acestuia. Ulterior au fost expediate FORMULARELE tuturor solicitanților de finanțare, proiectele cărora au fost admise la etapa de evaluare detaliată a proiectelor, respectiv au primit aprobarea conformității administrative, pentru a evita imparțialitatea în evaluare și a nu exclude careva proiecte, care au fost omise din cauza imperfecțiunii RAE.

Page 24: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 24

4. FINANȚATORI AI PROIECTELOR DE INVESTIȚIE

În conformitate cu Art.49 lit.f al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Fondului pentru Eficienţă Energetică și Art.4.3 lit.f al Contractului și în baza recomandărilor înaintate de către membrii CA din 08 aprilie 2013, Administratorul a continuat activitățile orientate spre negocierea și semnarea Acordurilor de colaborare cu partenerii de finanțare din rîndul Băncilor comerciale și Companiilor de leasing prin intermediul întîlnirilor comune de lucru și a comunicărilor în vederea clarificării tuturor aspectelor aferente colaborării propuse de către Fond.

Astfel, pe parcursul perioadei de raportare, Administratorul a organizat cîteva întîlniri de lucru cu conducerea BC Moldova Agroindbank SA, ÎCS Raiffeisen Leasing SRL, BC Eximbank Gruppo Veneto Banca SA și BC FinComBank SA, în cadrul cărora au fost discutate și definitivate modalitatea de colaborare și principiile de finanțare în comun a proiectelor eligibile pentru Fond.

La finele perioadei de raportare, următoarele Bănci comerciale, Companii de leasing și OMF au confirmat disponibilitatea și interesul în privința finanțării în comun a proiectelor de investiție în domeniul EE și valorificării SER, prin semnarea Acordurilor de intenție / Acordurilor de colaborare:

i. BC Moldova Agroindbank SA (Acordul de intenție semnat, Acordul de colaborare a fost analizat de către reprezentanții Băncii cu întîrziere considerabilă și a fost înaintată o serie de propuneri de modificare a acestuia. Administratorul a respins propunerile înaintate iar pînă la finele lunii septembrie 2013 s-a convenit asupra semnării Acordului în formatul propus de către Fond. La finele perioadei de raportare Acordul se află la etapa finală de semnare de către Bancă);

ii. ÎCS Raiffeisen Leasing SRL (Acordul de intenție semnat, Acordul de colaborare a fost definitivat și transmis spre semnare Fondului la data de 24 septembrie 2013. Tărăgănarea semnării Acordului a fost cauzată de indisponibilitatea temporară a personalului din serviciul juridic al Companiei);

iii. MAIB Leasing SA (Acordul de intenție semnat, Reprezentanții Companiei nu s-au arătat interesați în semnarea Acordului de colaborare. Este pusă la îndoială posibilitatea de semnare a acestuia la moment);

iv. BC FinComBank SA (Acordul de intenție semnat, Acordul de colaborare a fost semnat și transmis spre semnare Fondului la data de 22 septembrie 2013. Fondul a semnat Acordul de colaborare la data de 30 septembrie 2013);

v. ÎCS Total Leasing SA (Acordul de intenție semnat, Acordul de colaborare semnat și transmis Fondului la data de 16 mai 2013 fără nici un răspuns din partea Fondului pînă la momentul eliberării din funcție a DE. La data de 24 iulie 2013 a fost semnat Acordul de colaborare de către Fond);

vi. BC Eximbank Gruppo Veneto Banca SA (Acordul de intenție semnat, Acordul de colaborare a fost revizuit de către reprezentanții Băncii, după care s-a revenit cu o serie de propuneri de modificare a acestuia. În urma negocierilor ulterioare a fost agreată semnarea Acordului în formatul propus de către Fond. La data de 10 septembrie 2013 a fost semnat Acordul de colaborare de către ambele părți);

vii. BC Mobiasbanca Groupe Societe Generale SA (Acordul de intenție semnat, Acordul de colaborare a fost revizuit (în 2 etape) de către reprezentanții Băncii, după care s-a revenit cu o serie de propuneri de modificare a acestuia, inacceptabile pentru Fond. La finele perioadei de raportare se constată lipsa interesului din partea reprezentanților Băncii în colaborarea propusă);

Page 25: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 25

viii. ÎCS BT Leasing MD SRL (Acordul de intenție semnat, Reprezentanții Companiei nu s-au arătat interesați în semnarea Acordului de colaborare. Este pusă la îndoială posibilitatea de semnare a acestuia la moment);

ix. BC Energbank SA (Acordul de intenție semnat, Acordul de colaborare semnat și transmis Fondului la data de 31 mai 2013 fără nici un răspuns din partea Fondului pînă la momentul eliberării din funcție a DE. La data de 24 iulie 2013 a fost semnat Acordul de colaborare de către Fond);

x. BC Unibank SA (Acordul de intenție semnat, Acordul de colaborare semnat și transmis Fondului la data de 04 iunie 2013 fără nici un răspuns din partea Fondului pînă la momentul eliberării din funcție a DE. La data de 25 iulie 2013 a fost semnat Acordul de colaborare de către Fond);

xi. ICS PRIME CAPITAL SRL (Acordul de intenție semnat, Acordul de colaborare semnat și transmis Fondului la data de 28 iunie 2013 fără nici un răspuns din partea Fondului pînă la momentul eliberării din funcție a DE. La data de 31 iulie 2013 a fost semnat Acordul de colaborare de către Fond);

xii. ÎM PRIME CAPITAL 2 SRL (Acordul de intenție semnat, Acordul de colaborare semnat și transmis Fondului la data de 28 iunie 2013 fără nici un răspuns din partea Fondului pînă la momentul eliberării din funcție a DE. La data de 31 iulie 2013 a fost semnat Acordul de colaborare de către Fond).

Pe parcursul perioadei de raportare Administratorul a finalizat elaborarea textelor Contractelor de grant și a Contractului de acordare a garanției financiare și a Garanției financiare, necesare pentru finanțarea proiectelor beneficiarilor din sectorul privat. La finele perioadei de raportare aceste documente urmau să fie depuse spre aprobare la CA în cadrul următoarei ședințe CA preconizate pentru prima decadă a lunii octombrie 2013.

Urmare a inactivității Fondului în vederea procesării și promovării proiectelor depuse la Fond de către solicitanții de finanțare din sectorul privat, Administratorul constată o pierdere vădită a interesului din partea reprezentanților IFP și în consecință a estompării perspectivelor de colaborare cu acestea în viitorul apropiat. Lipsa mobilizării din partea Fondului în această privință are un efect de suprimare a eforturilor depuse de către Administrator în perioada ianuarie – septembrie 2013 orientate spre atingerea parametrilor stabiliți în bugetul Fondului pentru anul 2013.

5. ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE ȘI EVENIMENTE PUBLICE

În conformitate cu Art.4.3 lit.l și lit.m al Contractului, pe parcursul perioadei de raportare, Administratorul a întreprins anumite activități de promovare a proiectelor din sectorul privat în domeniul EE și valorificării SER, avînd ca scop informarea potențialilor beneficiari ai Fondului în privința condițiilor de aplicare pentru obținerea suportului financiar din partea Fondului. De asemenea, Administratorul a participat la o serie de evenimente care vizau direct activitatea Fondului, printre care:

Ședințe de lucru organizate de către donatori și organizațiile internaționale de dezvoltare (Ambasada Suediei, GIZ, UNDP);

Participarea la evenimentele organizate de proiectul AT-PSPS Energie;

Participarea la lansarea revistei MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ, organizată de către MEC, AEE și programul PNUD.

Page 26: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 26

În cadrul acestor evenimente, Administratorul, alături de reprezentanții Fondului, a ținut prezentări și a fost implicat în dezbateri cu reprezentanții donatorilor și altor organizații implementatoare de proiecte în domeniul EE și valorificării SER.

Pe parcursul perioadei de raportare, Administratorul a organizat o serie de întîlniri cu potențialii beneficiari ai proiectelor de investiții (preponderent din sectorul privat) în vederea oferirii informațiilor necesare pentru elaborarea și depunerea la Fond a propunerilor de proiect. Majoritatea întîlnirilor au fost originate de către reprezentanții Băncilor comerciale, Companiilor leasing și ai Organizațiilor de microfinanțare cu care Administratorul a reușit pînă la moment să întemeieze o platformă de colaborare cu Fondul prin semnarea Acordurilor de colaborare. Majoritatea absolută a entităților care s-au arătat interesate în obținerea suportului financiar din partea Fondului reprezintă companii producătoare din sectorul industrial, care intenționează să implementeze atît măsuri în domeniul EE aferente liniilor tehnologice antrenate în procesul de producție, cît și măsuri EE și SER în privința edificiilor (halelor de producere, clădirilor administrative etc.) aflate în gestiune. Cei mai activi furnizori de beneficiari potențiali ai proiectelor s-au adeverit a fi BC Energbank SA, BC Unibank SA și ÎCS Raiffeisen Leasing SRL.

În cadrul acestor întîlniri au fost discutate în mod special instrumentele financiare propuse de către Fond pentru finanțarea proiectelor de investiții (care au fost înalt apreciate de către reprezentanții entităților interesate), precum și posibilitățile practice de participare a acestora în cadrul următoarelor Apeluri de propuneri de proiect plasate de către Fond.

6. CONTRACTE DE FINANȚARE – SECTOR PUBLIC

Pe parcursul perioadei de raportare, Administratorul a definitivat Contractul de grant, în baza căruia urmează să fie finanțate proiectele aprobate de către Fond cu beneficiarii proiectelor din sectorul public. Contractul de grant reprezintă un element cheie la etapa de finanțare/implementare a proiectelor, conținînd reglementări procedurale impuse de către Fond în vederea asigurării unei gestiuni adecvate și transparente ale proceselor de implementare și monitorizare a proiectelor finanțate de către Fond.

Versiunea finală a Contractului de grant a fost definitivată în prima decadă a lunii septembrie 2013, care include propunerile/recomandările de îmbunătățire parvenite din partea membrilor CA, experților proiectului AT-PSPS Energie și a personalului Fondului, avînd următorul conținut (modificările operate fiind indicate în paranteze):

I. Părțile contractante (a fost actualizat);

II. Interpretări și abrevieri (a fost completat);

III. Obiectul contractului (a fost completat);

IV. Valoarea proiectului de investiții (a fost modificat substanțial în partea ce ține de posibilitățile de modificare a valorii costului total al proiectului și în privința modalității de determinare a contribuțiilor părților în asemenea cazuri);

V. Implementarea proiectului:

Considerații generale;

Page 27: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 27

Achiziții publice (a fost completat în baza propunerilor formulate de către membrii CA în cadrul ședinței din 19 iulie 2013 în partea ce ține de comunicarea dintre părți la etapa de organizare a achizițiilor);

Procesul de implementare;

Condiții speciale de implementare (a fost completat în baza propunerilor formulate de către membrii CA în cadrul ședinței din 19 iulie 2013 în partea ce ține de modul de administrare a devierilor în timp ca urmare a modificărilor graficului de implementare a lucrărilor, totodată oferindu-se beneficiarilor o flexibilitate mai largă la acest capitol);

Aprobarea implementării (a fost completat în sensul detalierii suplimentare a modalității de raportare și aprobare a implementării proiectului);

Cerințe specifice pentru documentele prezentate în legătură cu implementarea proiectului;

Măsuri de informare (a fost modificat prin excluderea pragului de 300 mii lei, la depășirea căruia beneficiarul proiectului este obligat să întreprindă măsuri de informare și alte completări ce țin de cerințele impuse de către Fond pentru măsurile de informare).

VI. Achitarea contribuțiilor de grant (a fost definitivat);

VII. Monitorizarea proiectului;

VIII. Drepturile părților contractante (au fost operate corectări minore);

IX. Obligațiile părților contractante (au fost operate corectări minore);

X. Dreptul de proprietate / utilizare a rezultatelor și echipamentelor;

XI. Cesiunea;

XII. Conflict de interese;

XIII. Forța majoră;

XIV. Modificări și completări la contract;

XV. Încetarea contractului (a fost completat în partea ce ține de reglementările situațiilor în care beneficiarul proiectului implementează parțial proiectul sau nu este în stare să implementeze toate măsurile propuse în DDP);

XVI. Declarații, garanții și răspunderea părților;

XVII. Notificări;

XVIII. Anexe (a fost completat prin includerea Anexei 8 – Raportul privind aprobarea implementării);

XIX. Clauze finale;

XX. Rechizitele și semnăturile părților.

Anexa 1 - Proiectul de investiţii;

Anexa 2 - Structura costului eligibil total al Proiectului de investiţie;

Anexa 3 - Descrierea detaliată a Proiectului;

Anexa 4 - Planul de achiziții;

Anexa 5 - Etapele de implementare a Proiectului şi aportul Părţilor;

Anexa 6 - Raportul de progres;

Anexa 7 - Cerere privind aprobarea etapelor Proiectului;

Anexa 8 – Raportul privind aprobarea implementării (a fost elaborat suplimentar);

Anexa 9 - Graficul de achitare a contribuţiei de grant;

Anexa 10 - Raportul post-implementare a Proiectului.

Page 28: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 28

Ținînd cont de faptul că în cadrul ședinței CA din 19 iulie 2013 a fost prezentat, discutat și aprobat textul Contractului de grant – sector public, cu anumite modificări propuse de către membrii CA (menționate mai sus), Administratorul a prezentat DE versiunea finală a Contractului pentru a fi plasată pe pagina Web a Fondului, care este prezentată în Anexa 1 la prezentul Raport.

7. CONTRACTE DE FINANȚARE – SECTOR PRIVAT

Pe parcursul perioadei de raportare, Administratorul a elaborat următoarele documente necesare pentru finanțarea proiectelor din sectorul privat:

I. Contractul de grant cu participarea instituțiilor financiare, conform modelului prezentat în Anexa 2 la prezentul Raport;

II. Contractul de grant fără participarea instituțiilor financiare, conform modelului prezentat în Anexa 3 la prezentul Raport;

III. Contractul de acordare a garanției financiare, conform modelului prezentat în Anexa 4 la prezentul Raport;

IV. Garanția financiară, conform modelului prezentat în Anexa 5 la prezentul Raport.

În baza acestor documente urmează să fie finanțate proiectele aprobate de către Fond cu beneficiarii proiectelor din sectorul privat. Contractul de grant și Contractul de acordare a garanției financiare reprezintă elementele cheie la etapa de finanțare/implementare a proiectelor, conținînd reglementări procedurale impuse de către Fond în vederea asigurării unei gestiuni adecvate și transparente a proceselor de implementare și monitorizare a proiectelor finanțate de către Fond.

Versiunile inițiale ale documentelor enumerate mai sus au fost elaborate și expediate de către Administrator personalului Fondului în prima decadă a lunii august 2013 cu solicitarea de revizuire și prezentare a comentariilor/propunerilor de îmbunătățire ale acestora. Administratorul a primit la mijlocul lunii august 2013 o serie de comentarii și propuneri/recomandări de îmbunătățire a documentelor enumerate mai sus. În baza comentariilor și propunerilor/recomandărilor parvenite din partea personalului Fondului, Administratorul a elaborat versiunile finale ale documentelor enumerate mai sus, care urmau să fie propuse spre aprobare CA în cadrul următoarei ședințe, preconizate pentru prima decadă a lunii octombrie 2013.

Pe parcursul perioadei de raportare, Administratorul a definitivat textul:

Acordului de colaborare Fond – Banca comercială, prezentat în Anexa 6 la prezentul Raport;

Acordului de colaborare Fond – Compania de leasing, prezentat în Anexa 7 la prezentul Raport;

Acordului de colaborare Fond – Organizația de microfinanțare (OMF), prezentat în Anexa 8 la prezentul Raport.

Modelele acestor Acorduri au fost aprobate în cadrul ședinței CA din 19 iulie 2013, ulterior expediate entităților respective pentru semnare.

Page 29: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 29

La finele perioadei de raportare, următoarele Bănci comerciale, Companii de leasing și OMF au confirmat disponibilitatea și interesul în privința finanțării în comun a proiectelor de investiție în domeniul EE și valorificării SER, prin semnarea Acordurilor de intenție / Acordurilor de colaborare:

i. ÎCS Raiffeisen Leasing SRL;

ii. BC FinComBank SA;

iii. ÎCS Total Leasing SA;

iv. BC Eximbank Gruppo Veneto Banca SA;

v. BC Energbank SA;

vi. BC Unibank SA;

vii. ICS PRIME CAPITAL SRL;

viii. ÎM PRIME CAPITAL 2 SRL.

Pe parcusul lunii august 2013, Administratorul a reluat discuțiile în privința semnării Acordului de intenție și a Acordului de colaborare cu BC Moldindconbank SA, în urma cărora s-a confirmat interesul sporit și disponibilitatea conducerii Băncii pentru colaborarea propusă de către Fond. Pe parcursul lunii septembrie 2013 a urmat un schimb de întrebări-răspunsuri cu conducerea Băncii, proces care este era în proces derulare la finele perioadei de raportare.

La finele perioadei de raportare au fost finalizate activitățile ce țin de semnarea Acordului de colaborare cu BC Moldova Agroindbank SA, urmînd aprobarea finală a Acordului de către organul superior de conducere al Băncii.

Pe parcursul trimestrului II și III al anului 2013, Administratorul a solicitat în repetate rînduri DE efectuarea evaluării inițiale a propunerilor de proiect (în total fiind depuse 9 propuneri de proiect) depuse la Fond de solicitanții de finanțare în baza Apelului de propuneri de proiect nr.2 – sector privat, în conformitate cu prevederile Apelului și al Regulamentului. Solicitările Administratorului au fost ignorate sistematic în temeiul motivelor prezentate în Scrisoarea nr.424 din 12 iulie 2013, adresată Administratorului de către DE. Copia scrisorii date este prezentată în Anexa 9 la prezentul Raport.

8. MANUALUL OPERAȚIONAL AL FONDULUI

În perioada iulie – septembrie 2013, Administratorul împreună cu specialiștii Fondului au definitivat Manualul operațional al Fondului, prin completarea procedurilor existente și elaborarea procedurilor noi în conformitate cu recomandările formulate de către membrii CA în cadrul ședinței din 19 iulie 2013.

Astfel, versiunea finală a Manualului operațional al Fondului conține următoarele capitole (modificările operate pe parcursul perioadei de raportare fiind indicate în paranteze):

1. OBIECTIVELE, PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ȘI ATRIBUȚIILE FONDULUI

2. GESTIONAREA FONDULUI

Capitolul 2.2. – Comitetul de investiții (a fost definitivat de către Administrator în baza comentariilor și propunerilor parvenite din partea membrilor CI, care au fost analizate și

Page 30: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 30

incorporate în capitolul dat, după care au fost revizuite repetat și acceptate de către membrii CI. Deși versiunea finală a Manualului urma să fie aprobată în prima decadă a lunii octombrie 2013, în temeiul deciziei membrilor CA din 19 iulie 2013, acest capitol a fost aprobat separat în perioada următoare ședinței date (prin intermediul schimburilor de email-uri între membrii CI și Administrator) cu scopul de a permite organizarea corespunzătoare a activității CI în luna septembrie 2013);

3. BENEFICIARII PROIECTELOR

Capitolul 3.5.5 – Selectarea instituțiilor financiare participante (a fost inclus în Manual de către Administrator în baza propunerilor parvenite din partea membrilor CI în cadrul ședinței CA din 19 iulie 2013. Această procedură a fost descrisă anterior în Capitolul 5 – FINANȚATORI AI PROIECTELOR DE INVESTIȚIE al Raportului trimestrial de activitate a Administratorului Fondului pentru Eficiență Energetică pentru perioada aprilie – iunie 2013);

4. MANAGEMENTUL PROIECTELOR (a fost revizuit semnificativ de către experții de proiect în baza experienței acumulate la procesarea proiectelor din cadrul Apelului de propuneri de proiect nr.1 – sector public. Administratorul a completat secțiunea care vizează activitățile și atribuțiile sale contractuale incluse în acest capitol și a inclus Metodologia de evaluare a propunerilor de proiect care conțin măsuri de EE în clădiri elaborată de către Fond cu suportul experților proiectului AT-PSPS Energie)

5. MANAGEMENTUL FINANCIAR

6. PAGINA WEB A FONDULUI

7. POLITICILE DE ACHIZIȚII ALE FONDULUI (a fost elaborat de către specialiștii Fondului și revizuită de către Administrator)

8. PROCEDURI DE CONTRACTARE (a fost elaborat și completat în cîteva etape de către Administrator prin armonizarea cu textele Contractelor de finanțare elaborate în aceeași perioadă)

9. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ȘI PROCEDURI DE MONITORIZARE (a fost elaborat și completat în cîteva etape de către Administrator prin armonizarea cu textele Contractelor de finanțare elaborate în aceeași perioadă)

10. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE ȘI EFECTELE ÎNCETĂRII (a fost elaborat și completat în cîteva etape de către Administrator prin armonizarea cu textele Contractelor de finanțare elaborate în aceeași perioadă)

11. POLITICI DE RAPORTARE A ACȚIUNILOR DE FRAUDĂ ȘI CORUPȚIE (a fost completat de către specialiștii Fondului și Administrator prin includerea a 2 sub-puncte care vizează Conflictul de interese și manifestarea concurenței neloiale și Codul de etică al Fondului)

Administratorul și-a luat angajamentul de compilare și redactare a Manualului operațional al Fondului și urma să prezinte spre aprobare la CA versiunea finală a Manualului în cadrul următoarei ședințe CA preconizată pentru prima decadă a lunii octombrie 2013. Cuprinsul versiunii finale a Manualului este prezentat în Anexa 10 la prezentul Raport.

9. ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI ORGANIZATORICE

Pe parcursul perioadei de raportare, nu s-a constatat un careva progres în privința soluționării problemei menționate în Capitolul 9 al Raportului trimestrial de activitate a Administratorului Fondului pentru

Page 31: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 31

Eficiență Energetică pentru perioada aprilie – iunie 2013, care viza nerespectarea de către Fond a prevederilor Art.5.2 al Contractului de management nr.4 din 03 noiembrie 2012. Astfel, pînă în prezent nu a fost formalizată alocarea/transmiterea în modul corespunzător a spațiilor de oficiu necesare pentru amplasarea personalului Administratorului în vederea exercitării atribuțiilor sale contractuale.

10. ACTIVITĂȚI DE INSTRUIRE

Pe parcursul perioadei de raportare, personalul Administratorului a fost implicat într-o serie de activități de instruire, organizate de către experții proiectului AT-SPSP Energie. Astfel, pe parcursul lunilor iulie și august 2013, experții proiectului AT-SPSP Energie au organizat cîteva sesiuni de instruire a experților Administratorului, în cadrul cărora au fost evaluate în comun o serie de proiecte din numărul celor aprobate de către Directorul executiv al Fondului (la etapa de evaluare și aprobare prealabilă a proiectului) și transmise Administratorului pentru efectuarea expertizei tehnice și financiare precum și au fost instruiți experții Administratorului în vederea utilizării programului de calcul al EE pentru proiectele care conțin măsuri de EE în clădiri.

11. ALTE ACTIVITĂȚI

Pe parcursul perioadei de raportare, Administratorul a efectuat o serie de activități care nu sînt prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Fondului pentru Eficienţă Energetică sau de Contract și nu și-au găsit reflectare în Capitolele 1 – 10 din prezentul Raport, printre care:

1. Activități în cadrul Grupului de lucru privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Fondului. Administratorul a participat la toate ședințele grupului de lucru creat în baza deciziei MEC, care au vizat implementarea Planului de acțiuni orientat spre înlăturarea deficiențelor în activitatea Fondului, care au fost identificate de către comunitatea donatorilor, ulterior elaborarea și implementarea Planului operațional al Fondului axat pe finalizarea procesării proiectelor depuse la Fond în cadrul Apelului de propuneri de proiect nr.1 – sector public.

2. Aderarea R. Moldova la Fondul E5P. În prima decadă a lunii septembrie 2013, Administratorul a participat la ședința de lucru organizată de către MEC cu prilejul vizitei Directorului executiv al Fondului E5P în vederea determinării pașilor concreți necesari pentru a fi întreprinși de către MEC pentru a finaliza procesul de aderare a R. Moldova la Fondul E5P.

3. Elaborarea mecanismului de implementare al proiectului PNUD/FGM “ESCO Moldova – Transformarea pieţei pentru eficienţa energetică urbană prin introducerea companiilor de servicii energetice (CSE)”. În prima decadă a lunii septembrie 2013, Administratorul a participat la ședința de

Page 32: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 32

lucru organizată de către PNUD Moldova în vederea identificării opțiunilor practice de implementare pe scară largă a modelului de afaceri de CSE.

4. Elaborarea Notificării privind autorizarea schemei de ajutor de Stat. Administratorul a elaborat și transmis DE la data de 15 august 2013, textul Notificării pentru a fi prezentată Consiliului Concurenței din partea Fondului, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la ajutorul de stat nr.139 din 15 iunie 2012, întrată în vigoare la data de 16 august 2013. Administratorul a fost contactat la data de 21 august 2013 de către un reprezentant al Consiliului Concurenței și informat în privința intenției conducerii Consiliului Concurenței de a organiza o ședință comună de lucru cu reprezentanții Fondului în vederea stabilirii modului de reglementare a autorizării, monitorizării și raportării de către Fond a ajutorului de stat acordat beneficiarilor proiectelor finanțate de către Fond. Pînă la finele perioadei de raportare, comunicarea din partea Consiliului Concurenței nu a avut continuitate. Texul Notificării este prezentat în Anexa 11 la prezentul Raport.

5. Elaborarea și prezentarea propunerilor la proiectul bugetului de stat pe anul 2014 și estimărilor pentru anii 2015-2016. Administratorul a oferit suportul necesar specialiștilor Fondului în vederea elaborării și prezentării în termenii stabiliți a informațiilor solicitate prin Scrisoarea MEC nr.17-3656 din 28 iunie 2016. Administratorul a participat la cîteva ședințe ale membrilor grupului de lucru, responsabili de elaborarea/actualizarea Strategiei sectoriale de cheltuieli în domeniul energetic.

6. Pregătirea Notelor informative și a materialelor pentru ședințele CA. Administratorul a elaborat Notele informative și materialele necesare care erau incluse în agendele ședințelor CA organizate pe parcursul perioadei de raportare.

7. Activități zilnice. Administratorul a oferit suportul solicitat de către Directorul executiv al Fondului referitor la activitățile zilnice, care necesitau contribuția din partea Administratorului. În același spirit, Administratorul a colaborat cu reprezentanții MEC, AEE și experții din cadrul Proiectului AT-PSPS Energie.

12. PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE

Administratorul își propune un plan de acțiuni pentru a fi implementat pe parcursul trimestrului IV, 2013 care este reflectat în Tabelul 5 de mai jos:

Tabelul 5. Planul de acțiuni pentru perioada octombrie – decembrie 2013

No. Denumirea măsurii / activității octombrie noiembrie decembrie

1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30 1–10 11-20 21-31

1 Expertiza tehnică și financiară a proiectelor – Apel nr.1

2 Asistență la semnarea CF cu beneficiarii – Apel nr.1

3 Expertiza tehnică și financiară a proiectelor – Apel nr.2

4 Elaborarea propunerii de alocare a res.fin-re. pt. a.2014

5 Elaborarea Bugetului pentru a.2014

Page 33: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 33

Tabelul 5. Planul de acțiuni pentru perioada octombrie – decembrie 2013 (continuare)

No. Denumirea măsurii / activității octombrie noiembrie decembrie

1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30 1–10 11-20 21-31

6 Elaborarea Planului de afaceri pentru a.2014-2016

7 Elaborarea textului Apelului nr.3 – Sector public

8 Elaborarea textului Apelului nr.4 – Sector privat

9 Elaborarea raportului trimestrial de activitate

10 Elaborarea raportului anual de activitate

11 Elaborarea instrumentelor financiare

12 Identificarea finanțatorilor pentru proiecte de investiție

13 Activități de promovare și evenimente publice

14 Activități în cadrul grupurilor de lucru

15 Alte activități și atribuții

13. SOLICITARE DE REVIZUIRE A CONTRACTULUI DE MANAGEMENT

Cu referință la prevederile articolului 4.1. pct. 5 al Contractului de management nr.4 din 03 noiembrie 2013 care oferă Administratorului “dreptul de a solicita Beneficiarului în formă scrisă şi motivată, atunci cînd consideră temeinic şi oportun, modificarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă”, Administratorul și-a exercitat acest drept prin solicitarea scrisă și motivată privind modificarea pînă la finele lunii iulie 2013 a prevederilor Contractului în partea ce ține de modalitatea de remunerare a serviciilor prestate de către Administrator. Această solicitare a fost prezentată în modul corespunzător în Capitolul 13 al Raportului trimestrial de activitate a Administratorului Fondului pentru Eficiență Energetică pentru perioada aprilie – iunie 2013, care a fost prezentat de către Administrator și aprobat de către membrii CA în cadrul ședinței din 19 iulie 2013. În cadrul aceleiași ședințe, s-a decis efectuarea de către Fond a analizei solicitării prezentate de către Administrator, urmînd ca pînă la următoarea ședință CA să fie definitivată decizia de modificare a obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți în Contract.

Ținînd cont de faptul că pînă la finele perioadei de raportare, reprezentanții Fondului nu au răspuns solicitării Administratorului de revizuire a Contractului, Administratorul a elaborat Acordul adițional la Contractul de management nr.4 din 03 noiembrie 2012, conform modelului prezentat în Anexa 12 la prezentul Raport, care urma să fie aprobat în cadrul următoarei ședințe a CA preconizată pentru prima decadă a lunii octombrie 2013.

Page 34: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

34

ANEXA 1 – Contractul de grant (sector public)

CONTRACT DE GRANT nr. _____

„___” ______________ 2013 mun. Chişinău

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Fondul pentru Eficienţă Energetică, denumit în continuare „Fond”, înfiinţat prin Legea

energiei regenerabile nr.160-XVI din 12 iulie 2007 şi care activează în conformitate cu

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.401 din 12 iunie 2012, înregistrat în Republica

Moldova cu numărul de identificare de stat 43689016, reprezentat de Directorul executiv

interimar Dl Aureliu Casian, pe de o parte,

şi

_____________________________________________, denumit în continuare „Beneficiar”,

înregistrată în Republica Moldova cu numărul de identificare de stat_______________

reprezentat de _____________ Dl/Dna____________, pe de altă parte,

ambii denumiţi în continuare „Părţi” sau în mod individual „Parte”, acţionând în baza liberului

consimţământ, au convenit să încheie prezentul contract (în continuare „Contract”) în

următoarele condiţii:

II. INTERPRETĂRI ŞI ABREVIERI:

2.1. În prezentul Contract, cu excepţia cazului când contextul cere altfel sau a unei prevederi

contrare:

a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul

includ şi singularul;

b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;

c) cuvintele care indică persoane vor include persoane fizice şi/sau juridice, după caz;

d) referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice acte normative

subsecvente prin care acestea sunt completate;

e) termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se

specifică în mod diferit.

2.2. În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) Grant – contribuţia financiară pusă la dispoziţia Beneficiarului de către Fond, pentru

implementarea Proiectului de investiţii, fără obligaţia rambursării ulterioare în cazul

respectării condiţiilor prezentului Contract;

b) Proiect – proiect de investiţii descris în Anexele nr.1-3 din prezentul Contract, finanţat

de către Beneficiar şi Fond în condiţiile stabilite de acest Contract, care are drept scop

implementarea măsurilor de eficienţă energetică şi/sau valorificarea surselor de energie

regenerabilă;

Page 35: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

35

c) Acord adiţional – document ce modifică termenii şi condiţiile prezentului Contract;

d) BNM – Banca Naţională a Moldovei.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie acordarea de către Fond, în condiţiile prezentului

Contract, a finanţării sub formă de grant Beneficiarului pentru acoperirea parţială a costurilor

eligibile aferente implementării Proiectului.

3.2. Beneficiarul acceptă finanţarea sub formă de grant acordată de către Fond şi se obligă să

implementeze Proiectul din contul finanţării oferite de Fond şi din contul contribuţiei proprii,

pe propria răspundere şi în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

3.3. Beneficiarului îi revine întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte administrarea mijloacelor

băneşti acordate cu titlu de grant, respectarea prevederilor legale, standardelor, deciziilor

autorităţilor competente şi a cerinţelor specifice din partea Fondului, precum şi pentru

administrarea şi coordonarea eficientă a activităţilor de implementare a Proiectului.

Beneficiarul este direct răspunzător în faţa Fondului în ceea ce priveşte implementarea

integrală a Proiectului, cu respectarea prevederilor prezentului Contract.

3.4. Beneficiarul se angajează ca beneficiile Proiectului provenite din economiile măsurabile sau

calculabile de energie, să constituie cel puţin _____% din beneficiile totale aferente

implementării Proiectului.

3.5. Beneficiarul se obligă să achite în favoarea Fondului un comision unic de administrare a

grantului în mărime de 0,2% din valoarea grantului acordat. Stingerea acestei obligaţii a

Beneficiarului se va efectua prin compensare în momentul achitării de către Fond a primei

contribuţii de grant în favoarea Beneficiarului.

IV. VALOAREA PROIECTULUI

4.1. Valoarea totală a Proiectului este de _________________________(___) lei moldoveneşti.

4.2. Contribuţia Fondului cu titlu de grant la implementarea Proiectului este de cel mult___% din

costurile eligibile ale Proiectului şi la momentul semnării Contractului constituie suma în

mărime de __________ (___) lei moldoveneşti.

4.3. Aportul Beneficiarului la implementarea Proiectului este de cel puţin ____ % din costurile

eligibile ale Proiectului şi la momentul semnării Contractului constituie suma în mărime de

_____ (___) lei moldoveneşti.

4.4. Valoarea totală eligibilă a Proiectului de regulă nu poate fi modificată în sensul majorării faţă

de valoarea convenită prin prezentul Contract. În cazul în care Beneficiarul va intenţiona să

majoreze valoarea totală a Proiectului prin majorarea volumului de lucrări sau cantităţii de

materiale, ori prin achiziţionarea de lucrări şi materiale noi pentru implementarea Proiectului,

Beneficiarul va depune o cerere în acest sens Fondului prin care va solicita aprobarea majorării

cheltuielilor eligibile ale Proiectului, indicând detaliat motivele ce justifică majorarea

cheltuielilor, lucrările sau materialele suplimentare necesare şi valoarea acestora. În termen

maxim de 15 zile de la primirea cererii, Fondul se va expune în scris asupra acordului sau

dezacordului aprobării majorării valorii totale a Proiectului.

Page 36: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

36

4.5. În cazul când Fondul nu va aproba majorarea valorii totale a Proiectului, Beneficiarul va fi în

drept să suporte pe cont propriu cheltuielile suplimentare solicitate sau oricare alte cheltuieli

dorite de către Beneficiar în legătură cu Proiectul, dar cu condiţia că Beneficiarul va face

dovada Fondului că poate suporta aceste cheltuieli, în scopul de a nu încetini sau duce la

imposibilitatea implementării finale a Proiectului.

4.6. Beneficiarul poate solicita modificări în cadrul structurii aprobate privind cheltuielile eligibile

dacă acestea nu afectează scopul principal al Proiectului, iar impactul financiar se limitează la

transferul de maxim 10% din suma înscrisă iniţial într-o categorie de cheltuieli eligibile în

cadrul celorlalte categorii de cheltuieli eligibile, fără a se modifica valoarea totală eligibilă a

Proiectului.

4.7. Achitarea contribuţiei sub formă de grant din partea Fondului se va efectua doar în

conformitate cu structura costului eligibil al Proiectului stabilit în conformitate cu Anexa nr.2

la prezentul Contract.

4.8. Costurile pentru implementarea Proiectului vor fi considerate eligibile dacă au fost efectuate

pe parcursul implementării Proiectului, sunt înregistrate în contabilitatea Beneficiarului, sunt

identificabile, verificabile şi confirmate de actele şi documentele justificative originale

corespunzătoare. De asemenea, sunt considerate costuri eligibile ale Proiectului, cheltuielile

suportate de către Beneficiar pentru efectuarea auditului energetic şi studiului de fezabilitate,

necesare pentru realizarea Proiectului propus iniţial spre finanţare, cu condiția că data

suportării acestora nu depăşește 12 luni din momentul recepţionării propunerii inițiale de

proiect în adresa Fondului.

V. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Consideraţii generale:

5.1. Beneficiarul va implementa Proiectul cu maxim profesionalism, eficienţă şi vigilenţă în

conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat şi în concordanţă cu prevederile

acestui Contract. Proiectul va fi implementat în strictă conformitate cu prevederile Descrierii

detaliate de proiect prezentată de către Beneficiar Fondului şi anexată la prezentul Contract

(Anexa nr.3), iar în cazul existenţei documentaţiei de proiect, implementarea se va efectua şi

conform documentaţiei de proiect ce va face parte integrantă a Contractului.

5.2. Pentru implementarea Proiectului Beneficiarul va asigura obţinerea de la autorităţile

competente a tuturor avizelor, actelor şi certificatelor necesare pentru buna implementare a

Proiectului.

Achiziţii publice:

5.3. Beneficiarul va asigura efectuarea achiziţiilor publice în conformitate cu dispoziţiile Legii

nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 cu privire la achiziţiile publice.

5.4. Beneficiarul va prezenta Fondului spre avizare Caietul de sarcini pentru organizarea licitaţiei

pentru achiziţiile preconizate de bunuri, lucrări şi/sau servicii în termen de cel puţin 10 zile

lucrătoare înainte de data organizării licitaţiei, precum şi va prezenta Fondului o copie a

contractului de achiziţii încheiat între Beneficiar şi operatorul economic.

Page 37: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

37

5.5. Descrierea detaliată a bunurilor, lucrărilor şi/sau serviciilor necesare pentru implementarea

Proiectului va fi prezentată de către Beneficiar în Planul de achiziţii detaliat în Anexa nr.4 la

prezentul Contract.

Procesul de implementare:

5.6. Implementarea Proiectului se va efectua conform etapelor de implementare descrise în Anexa

nr.5 la prezentul Contract.

5.7. Etapa iniţială a Proiectului va fi implementată din contul contribuţiei proprii a Beneficiarului,

iar următoarele etape vor fi implementate din contul contribuţiilor sub formă de grant achitate

de către Fond.

5.8. Beneficiarul va implementa Proiectul personal sau va contracta terţi în acest scop, însă orice

act juridic încheiat cu terţii nu va conţine prevederi prin care să se acorde drepturile

Beneficiarului ce reies din prezentul Contract. În cazul contractării terţilor pentru efectuarea

lucrărilor la implementarea Proiectului, responsabilitatea revine integral Beneficiarului, el fiind

pe deplin responsabil faţă de Fond pentru neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu

întârziere a lucrărilor de către terţul contractat. Fondul nu va avea nici o obligaţie faţă de terţul

contractat de către Beneficiar, în acest sens nefiind constituie careva raporturi contractuale

între terţul contractant şi Fond. De asemenea, Fondul nu va media şi nici nu se va antrena în

soluţionarea disputelor apărute între Beneficiar şi terţul contractant.

Condiţii speciale de implementare:

5.9. Orice modificare a elementelor Proiectului de regulă nu este admisă, cu excepţia modificărilor

minore şi neesenţiale, care vor fi efectuate doar cu acordul preliminar şi în scris al Fondului.

Se vor considera modificări minore şi neesenţiale ale Proiectului acelea care vor ţine de

înlocuirea materialelor, metodelor sau tehnologiilor de implementare a Proiectului, dar care

vor avea drept efect obţinerea aceloraşi parametri de eficienţă energetică prognozaţi sau mai

înalţi decât cei prognozaţi, precum şi vor asigura un nivel de durabilitate şi calitate egal sau

mai înalt, cu condiţia că aceste modificări să nu mărească cheltuielile de implementare, dacă

Beneficiarul nu-şi va angaja pe cont propriu aceste cheltuieli, aducând în acest sens dovada

posibilităţii suportării acestor cheltuieli în modul stabilit de pct.4.5 al Contractului. Se vor

considera modificări substanţiale ale Proiectului acelea care afectează major natura şi

condiţiile de implementare a Proiectului şi au drept efect schimbarea esenţială a parametrilor

de eficienţă energetică ce urmează a fi obţinuţi. Modificarea minoră a Proiectului fără acordul

în scris al Fondului, sau modificarea substanţială a Proiectului, va atrage după sine

rezoluţiunea şi încetarea prezentului Contract cu restituirea contribuţiilor de grant deja

achitate.

5.10. Contractarea tuturor bunurilor şi/sau serviciilor necesare implementării Proiectului se va

efectua de către Beneficiar cu condiţia acordării termenului de garanţie de către furnizorul

bunurilor şi/sau serviciilor, iar Beneficiarul va prezenta Fondului o copie de pe acest contract

în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii lui. Beneficiarul va contracta bunurile şi/sau

serviciile cu un termen de garanţie nu mai mic de 2 ani de la darea în exploatare a lucrărilor

Page 38: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

38

şi/sau punerea în funcţiune a utilajelor şi, cu condiţia că plata în mărime de 5% din valoarea

tuturor bunurilor şi/sau lucrărilor va fi achitată după expirarea termenului de garanţie.

5.11. Implementarea etapelor Proiectului se va efectua în termenii prevăzuţi la Anexa nr.5 a

prezentului Contract, iar orice deviere de la aceşti termeni va fi admisă doar cu acordul scris al

Fondului şi doar pentru anumite circumstanţe obiective ce nu sunt imputabile Beneficiarului.

În cazul necesităţii depăşirii termenelor de implementare a etapelor Proiectului, Beneficiarul

va înainta o cerere scrisă Fondului în care va menţiona termenul necesar pentru prelungirea

implementării etapei sau etapelor Proiectului şi va indica motivele obiective ce au dus la

depăşirea termenului de implementare, însoţite după caz, de probele relevante. În situaţia

încălcării termenelor de implementare a etapelor Proiectului sau a termenului final de

implementare, Fondul va putea iniţia încetarea prezentului Contract cu solicitarea restituirii

contribuţiei de grant achitate până la rezoluţiune.

5.12. Pe tot parcursul implementării Proiectului Beneficiarul este obligat să raporteze lunar

progresul înregistrat în implementarea Proiectului prin întocmirea unui raport de progres în

conformitate cu Anexa nr.6 la prezentul Contract, care va fi prezentat Fondului până la data de

10 a lunii următoare celei de raportare. În raportul de progres Beneficiarul va menţiona

activităţile desfăşurate în perioada de raportare, data de începere şi de finalizare a acestora,

activităţile ce urmează a fi efectuate în perioada următoarei raportări şi data de începere şi de

finalizare a acestora. La acest raport Beneficiarul va anexa copiile actelor ce confirmă

activităţile implementate şi incluse în raportul de progres.

Aprobarea implementării:

5.13. După implementarea etapelor Proiectului, Fondul va aproba etapa sau etapele Proiectului ca

fiind implementate. Această aprobare va consta în verificarea dacă Proiectul a fost

implementat conform condiţiilor şi în parametrii descriși în Descrierea detaliată de proiect şi

eventual conform documentaţiei de proiect, dacă cheltuielile indicate pentru implementarea

Proiectului sunt confirmate prin documente primare în sensul Legii contabilităţii nr.113 din

27.04.2007, dacă cheltuielile indicate nu depăşesc cheltuielile eligibile ale Proiectului şi, dacă

contribuţia sub formă de grant achitată anterior de către Fond a fost utilizată conform

destinaţiei. La această etapă, în caz de necesitate, Fondul va angaja pe cont propriu, experţi

pentru verificarea conformităţii implementării Proiectului.

5.14. Pentru aprobarea etapelor implementate a Proiectului, Beneficiarul va depune o cerere scrisă la

Fond conform modelului stabilit în Anexa nr.7 a prezentului Contract, în care va indica etapa

sau etapele Proiectului implementate, valoarea costurilor suportate efectiv la fiecare etapă,

categoria de cheltuieli a acestora şi va anexa toate actele justificative ce confirmă

implementarea etapelor Proiectului (fotografii de la locul implementării, facturi, actul de

predare-primire a lucrărilor executate, documentele ce confirmă procurarea bunurilor etc.).

Fondul va avea dreptul de a solicita documente suplimentare pentru elucidarea eventualelor

neclarităţi.

5.15. Procesul de aprobare a implementării se va efectua în termen maxim de 30 zile din momentul

primirii cererii de la Beneficiar.

Page 39: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

39

5.16. În cazul în care în perioada de aprobare se stabileşte că Proiectul nu a fost implementat

conform condiţiilor şi în parametrii descrişi în Descrierea detaliată de proiect şi eventual,

conform documentaţiei de proiect, sau dacă cheltuielile indicate pentru implementarea

Proiectului nu sunt confirmate prin documente primare, Fondul va acorda Beneficiarului un

termen de cel mult 30 de zile calendaristice pentru înlăturarea neajunsurilor. În cazul dacă în

termenul suplimentar acordat nu au fost înlăturate neajunsurile, se va considera că etapa sau

etapele Proiectului nu au fost implementate conform condiţiilor prezentului Contract.

5.17. Dacă în termenul de 30 zile stabilit pentru aprobare la pct.5.15 al prezentului Contract, Fondul

nu va înainta careva obiecţii în sensul stabilit de pct.5.16 al Contractului, la expirarea acestui

termen Fondul va aproba etapa sau etapele Proiectului ca fiind implementate printr-un Raport

de aprobare a implementării, conform modelului stabilit în Anexa nr.8 a prezentului Contract,

în care va indica descrierea Proiectului, locul implementării, valoarea totală a costurilor

suportate la implementarea Proiectului şi categoria de cheltuieli a acestora. Acest raport va fi

expediat în termen maxim de 5 zile Beneficiarului. Odată cu aprobarea etapelor Proiectului se

va considera aprobată şi valoarea costurilor acestor etape ce urmează a fi achitată, dar în

limitele cheltuielilor eligibile ale Proiectului, indiferent de faptul dacă documentele primare

prezentate de către Beneficiar vor atesta o valoare mai mare a acestor cheltuieli, aceasta

valoare fiind compensată exclusiv din contul Beneficiarului.

Cerinţe specifice pentru documentele prezentate în legătură cu implementarea Proiectului:

5.18. Toate documentele prezentate Fondului de către Beneficiar vor fi prezentate în original sau în

copii autentificate cu menţiunea „conform cu originalul”, cu semnătura persoanei împuternicite

şi amprenta ştampilei Beneficiarului.

5.19. Dacă documentele vor fi prezentate în copii autentificate şi vor apărea careva dubii în privinţa

lor, la solicitarea Fondului, Beneficiarul va prezenta şi originalul acestora pentru verificarea

veridicităţii.

5.20. Toate documentele prezentate ce vizează achiziţia bunurilor şi/sau serviciilor, trebuie să

conţină informaţia detaliată privind bunul achiziţionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuată.

Măsuri de informare:

5.21. Beneficiarul este obligat să întreprindă măsuri de informare în ordinea stabilită de pct.5.22

despre asistenţa financiară nerambursabila obţinută din partea Fondului la implementarea

Proiectului.

5.22. Începând cu perioada implementării Proiectului, Beneficiarul este obligat să monteze o placă

de informare permanentă la locaţia Proiectului, care să cuprindă informaţia precum că

Proiectul este implementat cu suportul financiar al Fondului pentru Eficienţă Energetică din

sursele oferite de către Uniunea Europeană. Placa trebuie confecţionată dintr-un material

rezistent cu dimensiunile de cel puţin ____________________ şi care urmează a fi montată

pentru a fi suficient de vizibilă. Placa de informare va cuprinde:

a) logoul Fondului pentru Eficienţă Energetică;

b) imaginea drapelului Republicii Moldova;

Page 40: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

40

c) imaginea drapelului Uniunii Europene şi cuvintele „Uniunea Europeană”;

d) titlul Proiectului;

e) valoarea Proiectului;

f) menţionarea contribuţiei financiare din partea Fondului, care să aibă următorul text:

„Proiect pentru creşterea eficienţei energetice implementat cu suportul financiar al

Uniunii Europene prin intermediul Fondului pentru Eficienţă Energetică din Republica

Moldova”;

g) beneficiarul Proiectului.

După caz, la solicitarea Fondului, Beneficiarul va indica pe placa de informare şi alte

informații referitor la sursa de finanțare.

5.23. Neîndeplinirea obligaţiei de informare pe parcursul implementării Proiectului are drept

consecinţă, reducerea contribuţiei de grant din partea Fondului cu 10% din mărime totală a

grantului la implementarea Proiectului, iar neîndeplinirea acestei obligaţii în perioada post-

implementare a Proiectului, are drept consecinţă plata de către Beneficiar a unei penalităţi în

mărime de 300 lei pentru fiecare zi de neexecutare a acestei obligaţii. Plata penalităţii nu

scuteşte Beneficiarul de executarea obligaţiei date.

VI. ACHITAREA CONTRIBUŢIILOR DE GRANT

6.1. Achitarea contribuţiilor de grant se va efectua în lei moldoveneşti (MDL) la contul bancar al

Beneficiarului indicat în prezentul Contract. În cazul în care cheltuielile de implementare a

Proiectului vor fi suportate şi/sau exprimate în valută străina, contribuţia de grant va fi achitată

în lei moldoveneşti la cursul oficial stabilit de BNM la data plăţii.

6.2. Contribuţiile de grant vor fi achitate de regulă conform graficului angajamentelor şi achitărilor

stabilit la Anexa nr.9 a prezentului Contract, dar nu înainte de aprobarea etapelor Proiectului

ca fiind implementate.

6.3. Fondul va achita contribuţiile de grant în temeiul Raportului privind aprobarea implementării

întocmit de către Fond în ordinea stabilită de pct.5.17 al prezentului Contract. Dacă cheltuielile

pentru valoarea etapelor aprobate vor fi mai mari decât cheltuielile eligibile ale Proiectului,

Fondul va efectua plata doar în limita valorii cheltuielilor eligibile ale Proiectului aprobate prin

Raportul de aprobare a implementării, indiferent de faptul dacă documentele primare

prezentate de către Beneficiar vor atesta o valoare mai mare a acestor cheltuieli.

6.4. După implementarea etapei iniţiale a Proiectului, la implementarea căreia Beneficiarul va

utiliza contribuţia sa proprie prevăzută de prezentul Contract, Fondul va aproba această etapă

ca fiind implementată după care va achita Beneficiarului suma formată din valoarea etapei

aprobate minus contribuţia Beneficiarului utilizată la implementarea acestei etape.

Următoarele etape ale Proiectului, vor fi achitate integral de către Fond în mărimea valorii

etapelor aprobate ca fiind implementate, cu excepţia ultimei etape din care se va reţine suma în

mărime de 5% din valoarea bunurilor şi/sau serviciilor achiziţionate, pe toată perioada

termenului de garanţie a acestora. La expirarea termenului de garanţie Fondul va măsura

parametrii de eficienţă energetică obţinuţi în urma implementării Proiectului cu bunurile şi/sau

lucrările achiziţionate, după care, dacă nu va constata o deviere de la eficienţa energetică

Page 41: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

41

prognozată de cea de fapt înregistrată cu mai mult de 10%, va achita Beneficiarului ultima

tranşă în mărime de 5%, iar în cazul depăşirii acestei devieri, Fondul nu va mai achita

Beneficiarului această sumă în mărime de 5%.

6.5. Dacă Fondul nu va aproba implementarea unei etape a Proiectului, contribuţia de grant nu va fi

achitată până când Beneficiarul nu va întreprinde măsurile necesare remedierii ce ar duce la

aprobarea de către Fond a implementării etapei respective a Proiectului.

6.6. Dacă după implementarea finală a Proiectului se va constata o micşorare a valorii totale a

Proiectului, Fondul va restitui Beneficiarului partea proporţională a contribuţiei financiare

achitate iniţial de către Beneficiar la implementarea primei etape a Proiectului.

VII. MONITORIZAREA PROIECTULUI

7.1. Fondul va monitoriza şi supraveghea implementarea Proiectului, precum şi va monitoriza

Proiectul la etapa post-implementare a acestuia pe o perioadă de 2 ani de după implementare.

7.2. Beneficiarul este obligat să păstreze toate documentele în legătură cu implementarea

Proiectului pe o perioadă de 5 ani de după implementare.

7.3. În perioada implementării Proiectului, Fondul va verifica la orice etapă când va considera

necesar, conformitatea implementării Proiectului şi va solicita orice informaţie în acest sens,

Beneficiarul fiind obligat să elibereze orice acte sau informaţii solicitate şi să asigure accesul

reprezentantului Fondului la locurile solicitate, în legătură cu implementarea Proiectului.

7.4. În perioada post-implementare, Beneficiarul va prezenta Fondului anual, pe parcursul a 2 ani

din momentul implementării Proiectului, raportul post-implementare conform modelului

stabilit în Anexa nr.10 a prezentului Contract şi va acorda Fondului posibilitatea verificării

faptice a Proiectului punând la dispoziţia acestuia toate informaţiile şi actele solicitate în

vederea exercitării activităţii de monitorizare.

VIII. DREPTURILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

8.1. Drepturile esenţiale ale Fondului:

a) să refuze şi să suspende achitarea contribuţiilor de grant în condiţiile stabilite de

prezentul Contract;

b) să ceară de la Beneficiar toată informaţia relevantă ce vizează Proiectul;

c) să fie informat de Beneficiar despre cauzele încălcării termenului de implementare a

Proiectului;

d) să supravegheze şi să monitorizeze Proiectul;

e) să rezoluţioneze Contractul în condiţiile stabilite de prevederile Contractului;

f) să exercite alte drepturi ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.

8.2. Drepturile esenţiale ale Beneficiarului:

a) să beneficieze de contribuţia de grant în conformitate cu clauzele prezentului Contract;

b) să mărească aportul său la implementarea Proiectului;

c) să implementeze Proiectul înainte de termen, cu înştiinţarea prealabilă a Fondului;

d) să exercite alte drepturi ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.

Page 42: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

42

IX. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

9.1. Obligaţiile esenţiale ale Fondului:

a) să achite contribuţiile de grant conform condiţiilor stabilite de prezentul Contract;

b) să execute alte obligaţii ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.

9.2. Obligaţiile esenţiale ale Beneficiarului:

a) să implementeze Proiectul în conformitate cu graficul şi condiţiile stabilite de prezentul

Contract;

b) să asigure suportul adecvat din partea personalului său, sau din partea terţilor

contractaţi la implementarea Proiectului;

c) să asigure nivelul necesar al aportului propriu stabilit de prezentul Contract pentru

implementarea corespunzătoare a Proiectului, precum şi a surselor financiare

suplimentare în cazul acordului Fondului la efectuarea cheltuielilor suplimentare;

d) să prezinte lunar Beneficiarului rapoartele de progres privind implementarea

Proiectului;

e) să nu întreprindă acţiuni de modificare a Proiectului fără acordul Fondului;

f) să folosească bunurile ce reprezintă parte componentă a Proiectului conform destinaţiei

stabilite;

g) să nu gajeze/ipotecheze sau să înstrăineze bunurile care reprezintă parte componentă a

Proiectului pe perioada implementării Proiectului, precum şi pe o perioadă de 2 ani de

după implementare dacă bunurile care reprezintă parte componentă a Proiectului sunt

după natura lor divizibile şi pot fi folosite în mod separat;

h) să pună la dispoziţia Fondului orice informaţii sau acte solicitate ce se referă la

implementarea Proiectului;

i) să asigure accesul reprezentanţilor Fondului la locurile şi spaţiile unde se

implementează sau a fost implementat Proiectul, inclusiv la toate documentele şi

fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului;

j) să asigure respectarea tuturor prevederilor legale, standardelor şi deciziilor autorităţilor

competente în legătură cu executarea Proiectului;

k) să evalueze şi să ia măsuri de diminuare a riscurilor asociate cu implementarea

Proiectului;

l) să execute alte obligaţii ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.

X. DREPTUL DE PROPRIETATE/UTILIZARE A REZULTATELOR ŞI

ECHIPAMENTELOR

10.1. Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuala, atât industrială

cât si dreptul de autor asupra creaţiilor rezultate din implementarea Proiectului, sunt drepturi

exclusive ale Beneficiarului, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

XI. CESIUNEA

Page 43: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

43

11.1 Prezentul Contract în integralitatea sa precum şi toate drepturile si obligaţiile ce decurg din

implementarea sa, nu poate constitui obiectul cesiunii.

XII. CONFLICT DE INTERESE

12.1. În înţelesul prezentului Contract, conflictul de interese presupune o stare de dezacord între

îndeplinirea obligaţiilor părţilor în cadrul Contractului şi interesele private ale persoanelor

implicate în implementarea acestuia, interese care ar putea influenţa în mod necorespunzător

îndeplinirea obiectivă şi imparţială a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de către

persoanele implicate in implementarea/verificarea/controlul executării acestui Contract, din

motive care implică familia, afinităţi politice sau naţionale, interese economice sau oricare alte

interese comune cu cele ale unei alte persoane.

12.2. Părţile se obligă să întreprindă toate măsurile necesare pentru a evita orice conflict de interese

şi să se informeze reciproc în termen de maxim 5 zile lucrătoare în legătură cu orice situaţie

care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict de interese.

XIII. FORŢA MAJORĂ

13.1. Forţa majoră este un eveniment mai presus de controlul Părţilor, care nu se datorează greşelii

sau vinei acestora, ce nu a putut fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face

imposibilă executarea obligaţiilor contractuale. Sunt considerate asemenea evenimente:

războaie, revoluţii, inundaţii sau oricare alte calamităţi naturale, restricţii apărute ca urmare a

unei carantine, embargouri, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă.

13.2. Forţa majoră este constatată de autoritatea competentă din Republica Moldova, care este

Camera de Comerţ şi Industrie.

13.3. Forţa majoră exonerează Părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract pe

toată perioada în care acţionează cazul de forţă majoră.

13.4. Executarea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părţilor până la apariţia acesteia.

13.5. Partea care invocă forţa majoră este obligată să o notifice celeilalte Părţi, în termen de 24 ore

de la producere şi să ia măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor.

13.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,

fiecare Parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părţi încetarea de plin drept a prezentului

Contract, fără ca vreuna dintre Părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI LA CONTRACT

13.7. Orice modificare şi completare a Contractului sau a anexelor lui se va face în scris printr-un

acord adiţional semnat de ambele Părţi.

13.8. În cazul schimbării adresei, sediului, contului bancar, sau altor date relevante, Beneficiarul va

notifica Fondul în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data efectuării modificărilor.

Notificarea va constitui anexă la prezentul Contract, fără a mai fi necesară încheierea unui

acord adiţional.

Page 44: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

44

13.9. Neexecutarea acestei obligaţii va avea drept efect inopozabilitatea datelor modificate Fondului,

iar toate comunicările făcute la adresa şi conform datelor cunoscute anterior, se vor considera

efectiv îndeplinite de către Fond.

XIV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

14.1. Prezentul Contract va înceta în următoarele cazuri:

a) la expirarea termenului Contractului în urma executării integrale şi corespunzătoare a

obligaţiilor asumate;

b) în cazul stabilit de pct.13.6 al Contractului în legătură cu imposibilitatea fortuită de

executare mai mult de 6 luni datorită forţei majore stabilită în conformitate cu normele

legale în vigoare;

c) în cazul desfiinţării Contractului prin acordul ambelor Părţi;

d) în cazul desfiinţării Contractului la iniţiativa Fondului prin operarea rezoluţiunii datorită

neexecutării obligaţiilor esenţiale asumate de către Beneficiar.

14.2. În cazul neexecutării esenţiale de către Beneficiar a obligaţiilor sale ce rezultă din prezentul

Contract, Fondul va fi în drept să înceteze Contractul prin rezoluţiune, în mod unilateral şi fără

a mai fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti, începând cu data primirii de către

Beneficiar a declaraţiei de rezoluţiune, iar în cazul în care acesta refuză primirea, din data

refuzului primirii declaraţiei.

14.3. Neexecutare esenţială a obligaţiilor din partea Beneficiarului se consideră, printre altele,

următoarele situaţii:

a) prezentarea actelor sau informaţiilor neveridice la etapele de selecţie şi aprobare iniţială,

prealabilă şi finală a Proiectului;

b) neasigurarea nivelului necesar al aportului propriu pentru implementarea corespunzătoare a

Proiectului, precum şi a surselor financiare suplimentare;

c) contractarea bunurilor şi/sau serviciilor necesare implementării Proiectului, fără acordarea

termenului de garanţie de către furnizorul bunurilor şi/sau serviciilor.

d) neimplementarea Proiectului în conformitate cu graficul şi condiţiile stabilite de

implementare;

e) modificarea Proiectului precum şi a valorii Proiectului fără acordul Fondului;

f) neprezentarea lunară a rapoartelor de progres la implementarea Proiectului, precum şi a

rapoartelor post-implementare a Proiectului;

g) refuzul punerii la dispoziţia Fondului a actelor confirmative privind costurile suportate în

vederea implementării Proiectului.

h) neînlăturarea de către Beneficiar, în termenul de 30 zile stabilit de pct.5.16 al Contractului,

a deficienţelor constatate de către Fond şi care nu permit aprobarea Proiectului ca fiind

implementat (inclusiv etapele Proiectului);

i) folosirea bunurilor ce reprezintă parte componentă a Proiectului contrar destinaţiei

stabilite;

j) gajarea/ipotecarea sau înstrăinarea bunurilor care reprezintă parte componentă a Proiectului

pe perioada implementării Proiectului, precum şi pe o perioadă de 2 ani de după

Page 45: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

45

implementare dacă bunurile care reprezintă parte componentă a Proiectului sunt după

natura lor divizibile şi pot fi folosite în mod separat;

k) refuzul de a pune la dispoziţia Fondului orice informaţii sau acte solicitate ce se referă la

implementarea Proiectului;

l) neasigurarea accesului reprezentanţilor Fondului la locurile şi spaţiile unde se

implementează sau a fost implementat Proiectul, inclusiv la toate documentele şi fişierele

informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului;

m) nerespectarea prevederilor legale, standardelor şi deciziilor autorităţilor competente în

legătură cu executarea Proiectului;

n) neexecutarea altor obligaţii de către Beneficiar care fac imposibilă derularea în continuare

a Contractului, dacă Fondul decide în acest sens.

14.4. Enumerarea acestor circumstanţe are un caracter exemplificativ şi nu poate fi considerată sau

interpretată ca o renunţare a Fondului la determinarea altor circumstanţe ca fiind o neexecutare

esenţială a obligaţiilor contractuale. În orice situaţii care vor duce la imposibilitatea continuării

implementării Proiectului sau la neobţinerea efectului scontat din implementarea Proiectului,

Fondul va aprecia în mod unilateral fiecare situaţie în parte şi va decide dacă îşi va exercita

dreptul la rezoluţiunea Contractului.

14.5. Rezoluţiunea Contractului va opera cu efect retroactiv şi în urma rezoluţiunii Beneficiarul va fi

obligat să restituie Fondului toate contribuţiile de grant achitate până la momentul desfacerii

Contractului.

14.6. Din momentul rezoluţiunii Contractului Beneficiarul este obligat să restituie în termen de cel

mult 30 de zile toate contribuţiile de grant achitate de către Fond. În caz contrar, Beneficiarul

va fi considerat în întârziere conform prevederilor art.617 Codul civil şi obligaţia lui pecuniară

va fi purtătoare de dobânda legală prevăzută de art.619 alin.(2) Codul civil.

14.7. În cazul în care Beneficiarul va implementa integral unele etape ale Proiectului, iar altele nu

vor fi implementate în termenii şi conform condiţiilor prezentului Contract, Fondul va putea

decide asupra desfacerii Contractului prin reziliere. În acest caz, Fondul va desfiinţa Contractul

fără restituirea contribuţiilor de grant deja achitate pentru etapele Proiectului de fapt

implementate cu succes, dacă aceste etape, luate în mod individual, asigura deja o eficienţă

energetică conform condiţiilor din Descrierea detaliată de proiect (instalarea integrală şi

punerea în funcţiune a cazanului, pompei de căldură, finisarea totală a lucrărilor de izolare

termică a pereţilor etc.)

14.8. Până la rezoluţiunea sau rezilierea de fapt a Contractului, Fondul poate suspenda orice plată ca

o măsura de precauţie.

14.9. Beneficiarul nu poate solicita din proprie iniţiativă rezoluţiunea Contractului decât cu

restituirea prealabilă a tuturor contribuţiilor de grant achitate de către Fond.

14.10. Rezoluţiunea sau rezilierea prezentului Contract nu va afecta clauzele ce stabilesc modalitatea

soluţionării litigiilor sau alte efecte ale Contractului ce rezultă din rezoluţiune/reziliere. Aceste

clauze vor produce efecte şi după rezoluţiune/reziliere.

Page 46: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

46

XV. DECLARAŢII, GARANŢII SI RĂSPUNDEREA PARŢILOR

15.1. Părţile contractante declară că, la data încheierii prezentului Contract, au capacitatea civilă

cerută de lege necesară pentru încheierea Contractului şi pentru îndeplinirea obligaţiilor ce

derivă din acesta.

15.2. Părţile declară că consimţământul lor pentru încheierea şi executarea prezentului Contract este

valabil şi nu este necesar acordul altor careva autorităţi sau terţi pentru încheierea şi executarea

prezentului Contract, neexistând nicio restricţie sau limitare contractuală sau de altă natură

pentru încheierea şi executarea Contractului.

15.3. Fondul şi Beneficiarul sunt responsabili pentru un comportament cu bună-credinţă şi diligenţă

la momentul naşterii, pe durata existenţei, în timpul executării şi stingerii obligaţiilor stabilite

prin prezentul Contract.

15.4. Obligaţiile trebuie executate în modul corespunzător, cu bună-credinţă, la locul şi în termenul

stabilit.

15.5. Beneficiarul declară că actele şi informaţiile prezentate în cadrul etapelor de evaluare şi

aprobare iniţială, prealabilă si finală a Proiectului sunt veridice şi valide şi Beneficiarul nu a

tăinuit şi nu s-a abţinut de la dezvăluirea oricăror informaţii sau circumstanţe, care ar fi

constituit temei pentru Fond de a refuza acordarea finanţării sau acordarea acesteia în alte

condiţii decât cele stabilite în prezentul Contract.

15.6. Pentru orice prejudiciu cauzat Fondului în legătură cu executarea prezentului Contract,

Beneficiarul va răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

XVI. NOTIFICĂRI

16.1. Orice notificare înaintată de către o Parte a prezentului Contract celeilalte Părţi, va avea efect

juridic doar dacă va fi întocmită în formă scrisă (pe suport de hârtie) şi transmisă în

conformitate cu prevederile prezentului capitol.

16.2. În sensul prezentului Contract, prin "notificare" de către o Parte a celeilalte Părţi se înţelege:

transmiterea oricărui înscris, adrese, comunicări, înştiinţări, înaintarea cererilor, pretenţiilor,

avizelor, răspunsurilor, referitoare la realizarea prevederilor prezentului Contract şi garanţiilor

aferente.

16.3. Notificările verbale invocate de către Părţi vor fi lipsite de orice efect juridic.

16.4. Notificările se transmit de către o Parte celeilalte Părţi pe cale poştală, prin intermediul

scrisorilor recomandate cu aviz de primire sau prin înmânare directă la sediul Părţii respective.

XVII. ANEXE

17.1. Următoarele documente constituie anexe la prezentul Contract şi fac parte integrantă a

acestuia:

Anexa 1 - Proiectul de investiţii;

Anexa 2 - Structura costului eligibil total al Proiectului de investiţie;

Anexa 3 - Descrierea detaliată a Proiectului;

Anexa 4 - Planul de achiziţii;

Anexa 5 - Etapele de implementare a Proiectului şi aportul Părţilor;

Anexa 6 - Raportul de progres;

Page 47: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

47

Anexa 7 - Cerere privind aprobarea etapelor Proiectului;

Anexa 8 - Raportul privind aprobarea implementării;

Anexa 9 - Graficul angajamentelor şi achitărilor contribuţiilor de grant;

Anexa 10 - Raportul post-implementare a Proiectului.

XVIII. CLAUZE FINALE

18.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părţi şi durează pe o

perioadă de 2 ani după aprobarea Proiectului ca fiind implementat şi executarea integrală a

obligaţiilor asumate de Părţi.

18.2. Contractul este guvernat şi interpretat în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, iar în

problemele nereglementate, Părţile se vor conduce de dispoziţiile legale stabilite prin actele

normative ale Republicii Moldova.

18.3. Prezentul Contract reprezentă voinţa Părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre

acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

18.4. Divergenţele care pot apărea în procesul executării condiţiilor prezentului Contract, vor fi

soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se va ajunge la un acord

comun, litigiul va fi soluţionat în ordinea stabilita de legislaţia în vigoare a Republicii

Moldova.

18.5. Contractul este întocmit în limba română, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare

Parte contractantă, având aceeaşi forţă juridică.

XIX. RECHIZITELE ŞI SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

Fondul: Beneficiarul:

Fondul pentru Eficienţă Energetică

MD-2004, mun. Chişinău,

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180, et.6

numărul de identificare de stat 43689016

contul bancar 2251629711MD

BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” SA Filiala nr.3 Chişinău

codul bancar EXMMMD22404

Director executiv interimar Aureliu Casian______________________

Page 48: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

48

ANEXA nr. 1

la Contractul de grant nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficienţă Energetică si ______________________

PROIECTUL DE INVESTITI

Denumirea proiectului Locul implementării

proiectului

Costul total al proiectului, (lei,

inclusiv TVA)

Costul finanţării solicitat din partea

Fondului, lei

Aportul Beneficiarului, lei

Durata proiectului,

luni

Perioada de implementare (din.... pînă)

Republica Moldova, raionul ______, satul (comuna)______

Proiectul vizează implementarea măsurilor de [Eficiență energetică] [și/sau] [valorificarea surselor de energie regenerabilă] precum urmează:

Denumirea obiectivului [clădire separată sau parte componentă a

altui obiectiv]

Adresa exacta/localitatea unde este amplasat

obiectivul

Modul de utilizare a

obiectivului

Descriere succintă a măsurilor propuse pentru implementare (în baza clasificării prezentate în Anexa 4 a Apelului)

Măsuri de bază în domeniul EE și valorificării SER: ...... Măsuri de renovare (după caz): ...... Implementarea/perfecționarea sistemului de management energetic (după caz): ...... Asistență tehnică: ......

Semnăturile părţilor:

Din partea Fondului: Din partea Beneficiarului:

Director executiv interimar _________________________________

Aureliu Casian ______________________________ _________________________________

Page 49: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

49

ANEXA nr. 2

la Contractul de grant nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficienţă Energetică şi ______________________

STRUCTURA COSTULUI ELIGIBIL TOTAL AL PROIECTULUI

Categorii de cheltuieli

Costul total al proiectului

(lei, incluv costurile aferente și TVA)

Ponderea în valoarea totală a proiectului

A) Costuri aferente măsurilor de bază în domeniul EE și valorificării SER

%

B) Costuri aferente masurilor de renovare %

C) Costuri aferente implementării şi perfecţionării sistemului de management energetic

%

D) Costuri aferente asistenţei tehnice (RAE, SF, lucrări de proiectare, supervizarea lucrărilor etc.)

%

Semnăturile părţilor:

Din partea Fondului: Din partea Beneficiarului:

Director executiv interimar ____________________

Aureliu Casian ____________ ____________________

Page 50: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

50

ANEXA nr. 3

la Contractul de grant nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficienţă Energetică şi ______________________

DESCRIEREA DETALIATĂ A PROIECTULUI

(Anexa nr.4 din Regulament)

(în baza Instrucţiunilor pentru utilizatori, care reprezintă părți componente ale prezentei anexe)

Page 51: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

51

ANEXA nr. 4

la Contractul de grant nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficienţă Energetică şi ______________________

PLANUL DE ACHIZIŢII

Lot Descrierea obiectului achiziției Modul de achiziție Inițierea achiziției

(estimativ)

Finalizarea achiziției

(estimativ)

Valoarea achiziției conform Bugetului,

mii lei

A. Bunuri

Sub-total:

B. Servicii

Sub-total:

C. Lucrări de construcții

Sub-total:

GRAND TOTAL

Semnăturile părţilor:

Din partea Fondului (avizare): Din partea Beneficiarului:

Director executiv interimar _________________________________

Aureliu Casian ______________________________ _________________________________

Page 52: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

52

ANEXA nr. 5

la Contractul de grant nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficienţă Energetică şi ______________________

ETAPELE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ŞI APORTUL PĂRŢILOR

Perioada de implementare

Denumire etapă Total cheltuieli Aport Beneficiar Aport Fond

Semnăturile părţilor:

Din partea Fondului: Din partea Beneficiarului:

Director executiv interimar _________________________________

Aureliu Casian ______________________________ _________________________________

Page 53: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

53

ANEXA nr. 6

la Contractul de grant nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficienţă Energetică şi ______________________

RAPORT DE PROGRES

Activitatea nr.

Activităţi desfăşurate în

perioada de raportare

Data de începere

şi de finalizare

Costuri suportate,

lei

Activităţi care urmează să se desfăşoare în

perioada următoarei raportări

Data de începere

şi de finalizare

Costuri estimate,

lei

Activitatea 1

Activitatea 2

Activitatea 3

__________________________________

Data, semnătura persoanei împuternicite şi amprenta ştampilei Beneficiarului

Page 54: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

54

ANEXA nr. 7

la Contractul de grant nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficienţă Energetică şi ______________________

FONDULUI PENTRU EFICIENŢĂ ENERGETICĂ

MD-2004, mun. Chişinău,

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180, et.6

CERERE PRIVIND APROBAREA ETAPELOR PROIECTULUI

Beneficiarul:

Sediul:

Temeiul solicitării: Contract de grant nr. ____ din _______

Descrierea succintă a proiectul:

Locul implementării proiectului:

Valoarea totală a proiectului:

Solicitarea: Aprobarea etapei nr. __ a proiectului / finală a proiectului

Descrierea etapei/etapelor Proiectului propusă pentru aprobare

Valoarea cheltuielilor pe categoriile de eligibilitate şi valoarea totală a cheltuielilor efectuate

Alte:

Anexe: se anexează actele confirmative

__________________________________

Data, semnătura persoanei împuternicite si amprenta stampilei Beneficiarului

Page 55: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

55

ANEXA nr. 8

la Contractul de grant nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficienţă Energetică şi ______________________

RAPORTUL FONDULUI PENTRU EFICIENŢĂ ENERGETICĂ

PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTĂRII ETAPELOR PROIECTULUI

Beneficiarul:

Sediul:

Descrierea succintă a proiectului:

Locul implementării proiectului:

Valoarea totală a etapei/etapelor proiectului:

Valoarea etapei/etapelor proiectului, pe categoria de cheltuieli, propuse de Beneficiar pentru aprobare:

Valoarea etapei/etapelor proiectului, pe categoria de cheltuieli, constatată de Fond la implementarea Proiectului:

Menţiunea privind aprobarea de către Fond a etapei/etapelor proiectului ca fiind implementate şi valorii totale a acestora:

Director executiv interimar a Fondului pentru Eficienţă Energetică

Aureliu Casian

__________________________________

Data şi amprenta ştampilei Fondului

Page 56: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

56

ANEXA nr. 9

la Contractul de grant nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficienţă Energetică şi ______________________

GRAFICUL ANGAJAMENTELOR ŞI ACHITĂRILOR CONTRIBUŢIILOR DE GRANT

Dată angajament

Dată achitare

Denumire etapă Ponderea din costul total al proiectului

Semnăturile părţilor:

Din partea Fondului: Din partea Beneficiarului:

Director executiv interimar ____________________

Aureliu Casian ____________ ____________________

Page 57: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

57

ANEXA nr. 10

la Contractul de grant nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficienţă Energetică şi ______________________

RAPORTUL POST-IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

(Anexa nr.7 din Regulament)

Page 58: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

58

ANEXA 2 – Contractul de grant cu participarea instituției financiare

CONTRACT DE GRANT nr. _____

„___” ______________ 2013 mun. Chişinău

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

Fondul pentru Eficienţă Energetică, denumit în continuare „Fond”, înfiinţat prin Legea

energiei regenerabile nr.160-XVI din 12 iulie 2007 şi care activează în conformitate cu

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.401 din 12 iunie 2012, înregistrat în Republica

Moldova cu numărul de înregistrare de stat 43689016, reprezentat de Directorul executiv Dl

Aureliu Casian, pe de o parte,

şi

_____________________________________________, denumit în continuare „Beneficiar”,

înregistrată în Republica Moldova cu numărul de înregistrare de stat ________________,

reprezentată de _____________ Dl/Dna____________, pe de altă parte,

ambii denumiţi în continuare „Părţi” sau în mod individual „Parte”, acţionând în baza liberului

consimţământ, au convenit să încheie prezentul contract (în continuare „Contract”) în

următoarele condiţii:

II. INTERPRETĂRI ŞI ABREVIERI:

2.1. În prezentul Contract, cu excepţia cazului când contextul cere altfel sau a unei prevederi

contrare:

a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul

includ şi singularul;

b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;

c) cuvintele care indică persoane vor include persoane fizice şi/sau juridice, după caz;

d) referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice acte normative

subsecvente prin care acestea sunt completate;

e) termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se

specifică în mod diferit.

2.2. În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) Grant – contribuţia financiară pusă la dispoziţia Beneficiarului de către Fond, pentru

implementarea Proiectului de investiţii, fără obligaţia rambursării ulterioare în cazul

respectării condiţiilor prezentului Contract;

b) Proiect – proiect de investiţii descris în Anexele nr.1-3 din prezentul Contract, finanţat

de către Beneficiar şi Fond în condiţiile stabilite de acest Contract, care are drept scop

implementarea măsurilor de eficienţă energetică şi/sau valorificarea surselor de energie

regenerabilă;

Page 59: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

59

c) Instituţie financiară – persoana juridică care co-finanţează Beneficiarul la

implementarea Proiectului definit;

d) Acord adiţional – document ce modifică termenii şi condiţiile prezentului Contract;

e) BNM – Banca Naţională a Moldovei.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie acordarea de către Fond, în condiţiile prezentului

Contract, a finanţării sub formă de grant Beneficiarului pentru acoperirea parţială a costurilor

eligibile aferente implementării Proiectului, suportate de către Beneficiar din finanţarea

acordată de către Instituţia financiară pentru implementarea Proiectului, precum şi pentru

acoperirea parţială a costurilor suplimentare necesare implementării Proiectului şi suportate de

către Beneficiar din orice surse.

3.2. Beneficiarul acceptă finanţarea sub formă de grant şi se obligă să implementeze Proiectul pe

propria răspundere şi în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

3.3. Prezentul Contract este încheiat sub condiţie suspensivă, iar obligaţia Fondului de achitare a

contribuţiilor de grant va apărea începând din momentul în care Beneficiarul va implementa

Proiectul conform condiţiilor stabilite de prezentul Contract, urmată de achitarea de către

Beneficiar a ratelor scadente proprii faţă de Instituţia financiară pentru stingerea obligaţiilor

apărute din finanţarea acordată la implementarea Proiectului.

3.4. Beneficiarului îi revine întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte respectarea prevederilor

legale, standardelor, deciziilor autorităţilor competente şi a cerinţelor specifice din partea

Fondului, precum şi pentru administrarea şi coordonarea eficientă a activităţilor de

implementare a Proiectului. Beneficiarul este direct răspunzător în faţa Fondului în ceea ce

priveşte implementarea integrală a Proiectului, cu respectarea prevederilor prezentului

Contract.

3.5. Beneficiarul se angajează ca beneficiile Proiectului, provenite din economiile măsurabile sau

calculabile de energie, să constituie cel puţin _____% din beneficiile totale aferente

implementării Proiectului.

3.6. Beneficiarul se obligă să achite în favoarea Fondului un comision unic de administrare a

grantului, în mărime de 0,2% din valoarea totală a grantului, în termen de cel mult 30 de zile

după semnarea prezentului Contract.

IV. VALOAREA PROIECTULUI

4.1. Valoarea totală a Proiectului este de _________________________(___) lei moldoveneşti.

4.2. Contribuţia proprie a Beneficiarului la implementarea Proiectului este de cel puţin ____ % din

costurile eligibile ale Proiectului şi la momentul semnării Contractului constituie suma în

mărime de _____ (___) lei moldoveneşti.

4.3. Finanţarea obţinută de la Instituţia financiară în baza contractului de _______________(credit,

împrumut, leasing financiar) este egală cu ____ % din costurile eligibile ale Proiectului şi la

momentul semnării Contractului constituie suma în mărime de _____ (___) lei moldoveneşti.

Page 60: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

60

4.4. Contribuţia Fondului cu titlu de grant la implementarea Proiectului este de___% din valoarea

finanţării oferite de către Instituţia financiară, utilizată de către Beneficiar la implementarea

Proiectului şi aprobată în ordinea stabilită de pct. 5.10-5.14 din prezentul Contract. La

momentul semnării Contractului contribuţia de grant constituie suma în mărime de

__________ (___) lei moldoveneşti.

4.5. În cazul cheltuielilor suplimentare necesare implementării integrale a Proiectului, contribuţia

Fondului va fi în mărime de ___% din valoarea cheltuielilor suplimentare suportate de către

Beneficiar la implementarea Proiectului, cu condiţia că aceste cheltuieli suplimentare au fost în

prealabil aprobate de către Fond.

4.6. Valoarea totală eligibilă a Proiectului de regulă nu poate fi modificată în sensul majorării faţă

de valoarea convenită prin prezentul Contract. În cazul în care Beneficiarul va intenţiona să

majoreze valoarea totală a Proiectului prin majorarea volumului de lucrări sau cantităţii de

materiale, ori prin achiziţionarea de lucrări şi materiale noi pentru implementarea Proiectului,

Beneficiarul va depune o cerere în acest sens Fondului prin care va solicita aprobarea majorării

cheltuielilor eligibile ale Proiectului, indicând detaliat motivele ce justifică majorarea

cheltuielilor, lucrările sau materialele suplimentare necesare şi valoarea acestora. În termen

maxim de 15 zile de la primirea cererii, Fondul se va expune în scris asupra acordului sau

dezacordului aprobării majorării valorii totale a Proiectului. Dacă Fondul va aproba majorarea

valorii Proiectului, cheltuielile suplimentare suportate de către Beneficiar la implementarea

Proiectului vor fi acoperite Beneficiarului în mărimea stabilită de pct. 4.5 din prezentul

Contract.

4.7. În cazul când Fondul nu va aproba majorarea valorii totale a Proiectului, Beneficiarul va fi în

drept să suporte pe cont propriu cheltuielile suplimentare solicitate spre aprobare sau oricare

alte cheltuieli dorite de către Beneficiar în legătură cu Proiectul, dar cu condiţia că Beneficiarul

va face dovada Fondului că poate suporta aceste cheltuieli, în scopul de a nu încetini sau duce

la imposibilitatea implementării finale a Proiectului.

4.8. Beneficiarul poate solicita modificări în cadrul structurii aprobate privind cheltuielile eligibile

dacă acestea nu afectează scopul principal al Proiectului, iar impactul financiar se limitează la

transferul de maxim 10% din suma înscrisă iniţial într-o categorie de cheltuieli eligibile în

cadrul celorlalte categorii de cheltuieli eligibile, fără a se modifica valoarea totală eligibilă a

Proiectului.

4.9. Achitarea contribuţiei sub formă de grant din partea Fondului se va efectua doar în

conformitate cu structura costului eligibil al Proiectului stabilit în conformitate cu Anexa nr.2

la prezentul Contract. Costurile pentru implementarea Proiectului vor fi considerate eligibile

dacă au fost efectuate pe parcursul implementării Proiectului, sunt înregistrate în contabilitatea

Beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi confirmate de actele şi documentele

justificative originale corespunzătoare. De asemenea, sunt considerate costuri eligibile ale

Proiectului, cheltuielile suportate de către Beneficiar pentru efectuarea auditului energetic şi

studiului de fezabilitate, necesare pentru realizarea Proiectului propus iniţial spre finanţare, cu

condiția că data suportării acestora nu depăşește 12 luni din momentul recepţionării propunerii

inițiale de proiect în adresa Fondului.

Page 61: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

61

V. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Consideraţii generale:

5.1. Beneficiarul va implementa Proiectul cu maxim profesionalism, eficienţă şi vigilenţă în

conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat şi în concordanţă cu prevederile

acestui Contract. Proiectul va fi implementat în strictă conformitate cu prevederile Descrierii

detaliate de proiect prezentată de către Beneficiar Fondului şi anexată la prezentul Contract

(Anexa nr.3), iar în cazul existenţei documentaţiei de proiect, implementarea se va efectua şi

conform documentaţiei de proiect ce va face parte integrantă a Contractului.

5.2. Pentru implementarea Proiectului Beneficiarul va asigura obţinerea de la autorităţile

competente a tuturor avizelor, actelor şi certificatelor necesare pentru buna implementare a

Proiectului.

Procesul de implementare:

5.3. Implementarea Proiectului se va efectua conform etapelor de implementare descrise în Anexa

nr.4 la prezentul Contract. Descrierea detaliată a bunurilor, lucrărilor şi/sau serviciilor

necesare pentru implementarea Proiectului va fi prezentată de către Beneficiar în Planul de

achiziţii detaliat în Anexa nr.5 la prezentul Contract.

5.4. Proiectul va fi implementat iniţial din contul contribuţiei proprii a Beneficiarului şi contribuţiei

Beneficiarului pusă la dispoziţia acestuia de Instituţia financiară în baza contractului de

finanţare încheiat între Beneficiar şi Instituţia financiară, iar după implementarea Proiectului

Fondul va achita contribuţiile de grant pentru stingerea obligaţiilor Beneficiarului faţă de

Instituţia financiară, în mărimea stabilită de prezentul Contract.

5.5. Beneficiarul va implementa Proiectul personal sau va contracta terţi în acest scop, însă orice

act juridic încheiat cu terţii nu va conţine prevederi prin care să se acorde drepturile

Beneficiarului ce reies din prezentul Contract. În cazul contractării terţilor pentru efectuarea

lucrărilor la implementarea Proiectului, responsabilitatea revine integral Beneficiarului, el fiind

pe deplin responsabil faţă de Fond pentru neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu

întârziere a lucrărilor de către terţul contractat. Fondul nu va avea nicio obligaţie faţă de terţul

contractat de către Beneficiar, în acest sens nefiind constituite careva raporturi contractuale

între terţul contractant şi Fond. De asemenea, Fondul nu va media şi nici nu se va antrena în

soluţionarea disputelor apărute între Beneficiar şi terţul contractant.

Condiţii speciale de implementare:

5.6. Orice modificare a elementelor Proiectului de regulă nu este admisă, cu excepţia modificărilor

minore şi neesenţiale, care vor fi efectuate doar cu acordul preliminar şi în scris al Fondului.

Se vor considera modificări minore şi neesenţiale ale Proiectului acelea care vor ţine de

înlocuirea materialelor, metodelor sau tehnologiilor de implementare a Proiectului, dar care

vor avea drept efect obţinerea aceloraşi parametri de eficienţă energetică prognozaţi sau mai

înalţi decât cei prognozaţi, precum şi vor asigura un nivel de durabilitate şi calitate egal sau

mai înalt, cu condiţia că aceste modificări să nu mărească cheltuielile de implementare, dacă

Beneficiarul nu-şi va angaja pe cont propriu aceste cheltuieli, aducând în acest sens dovada

Page 62: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

62

posibilităţii suportării acestor cheltuieli în modul stabilit de pct.4.5 al Contractului. Se vor

considera modificări substanţiale ale Proiectului acelea care afectează major natura şi

condiţiile de implementare a Proiectului şi au drept efect schimbarea esenţială a parametrilor

de eficienţă energetică ce urmează a fi obţinuţi. Modificarea minoră a Proiectului fără acordul

în scris al Fondului, sau modificarea substanţială a Proiectului, va atrage după sine rezilierea

şi încetarea prezentului Contract.

5.7. Contractarea tuturor bunurilor şi/sau serviciilor necesare implementării Proiectului se va

efectua de către Beneficiar cu condiţia acordării termenului de garanţie de către furnizorul

bunurilor şi/sau serviciilor, iar Beneficiarul va prezenta Fondului o copie de pe acest contract

în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii lui. Beneficiarul va contracta bunurile şi/sau

serviciile cu un termen de garanţie nu mai mic de 2 ani de la darea în exploatare a lucrărilor

şi/sau punerea în funcţiune a utilajelor şi cu condiţia că plata în mărime de 5% din valoarea

tuturor bunurilor şi/sau lucrărilor va fi achitată după expirarea termenului de garanţie.

5.8. Implementarea etapelor Proiectului se va efectua în termenii prevăzuţi în Anexa nr.4 a

prezentului Contract, iar orice deviere de la aceşti termeni va fi admisă doar cu acordul scris al

Fondului şi doar pentru anumite circumstanţe obiective ce nu sunt imputabile Beneficiarului.

În cazul necesităţii depăşirii termenelor de implementare a Proiectului, Beneficiarul va înainta

o cerere scrisă Fondului în care va menţiona termenul necesar pentru prelungirea

implementării Proiectului şi va indica motivele obiective ce au dus la depăşirea termenului,

însoţite după caz, de probele relevante. În situaţia încălcării termenelor de implementare a

Proiectului, Fondul va putea iniţia rezilierea şi încetarea prezentului Contract.

5.9. Pe tot parcursul implementării Proiectului Beneficiarul este obligat să raporteze lunar

progresul înregistrat în implementarea Proiectului prin întocmirea unui raport de progres în

conformitate cu Anexa nr.6 la prezentul Contract, care va fi prezentat Fondului până la data de

10 a lunii următoare celei de raportare. În raportul de progres Beneficiarul va menţiona

activităţile desfăşurate în perioada de raportare, data de începere şi de finalizare a acestora,

activităţile ce urmează a fi efectuate în perioada următoarei raportări şi data de începere şi de

finalizare a acestora. La acest raport Beneficiarul va anexa copiile actelor ce confirmă

activităţile implementate şi incluse în raportul de progres.

Aprobarea implementării:

5.10. După implementarea finală a Proiectului, Fondul va aproba Proiectul ca fiind implementat.

Această aprobare va consta în verificarea dacă Proiectul a fost implementat conform

condiţiilor şi în parametrii descriși în Descrierea detaliată de proiect şi, eventual, conform

documentaţiei de proiect, dacă cheltuielile indicate pentru implementarea Proiectului sunt

confirmate prin documente primare în sensul Legii contabilităţii nr.113 din 27.04.2007, dacă

cheltuielile indicate nu depăşesc cheltuielile eligibile ale Proiectului, dacă mărimea finanţării

primite de la instituţia financiară a fost utilizat pentru implementarea Proiectului şi dacă

Instituţia financiară nu are careva obiecţii faţă de Beneficiar la modul de utilizare de către

acesta a finanţării obţinute. La această etapă, în caz de necesitate, Fondul va angaja pe cont

propriu, experţi pentru verificarea conformităţii implementării Proiectului.

Page 63: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

63

5.11. Pentru aprobarea implementării Proiectului, Beneficiarul va depune o cerere scrisă la Fond

conform modelului stabilit în Anexa nr.7 a prezentului Contract, în care va indica Proiectul

implementat, valoarea Proiectului, valoarea totală a costurilor la implementarea Proiectului şi

categoria de cheltuieli a acestora, costurile suplimentare la implementarea Proiectului,

mărimea finanţării de la Instituţia financiară utilizată la implementarea Proiectului, actele

justificative ce confirmă implementarea Proiectului (fotografii de la locul implementării,

facturi, actul de predare-primire a lucrărilor executate, documentele ce confirmă procurarea

bunurilor etc.). Fondul va avea dreptul de a solicita documente suplimentare pentru elucidarea

eventualelor neclarităţi.

5.12. Procesul de aprobare a implementării se va efectua în termen maxim de 30 zile din momentul

primirii cererii de la Beneficiar.

5.13. În cazul în care în perioada de aprobare se stabileşte că Proiectul nu a fost implementat

conform condiţiilor şi în parametrii descrişi în Descrierea detaliată de proiect şi eventual,

conform documentaţiei de proiect, sau dacă cheltuielile indicate pentru implementarea

Proiectului nu sunt confirmate prin documente primare, precum şi dacă nu este dovedită

utilizarea finanţării obţinute de la Instituţia financiară la implementarea Proiectului sau

Instituţia financiară are obiecţii faţă de modul de utilizare a finanţării de către Beneficiar,

Fondul va acorda Beneficiarului un termen de cel mult 30 zile calendaristice pentru înlăturarea

neajunsurilor. În cazul dacă în termenul suplimentar acordat nu au fost înlăturate neajunsurile,

se va considera că Proiectul nu a fost implementat conform condiţiilor prezentului Contract.

5.14. Dacă în termenul de 30 zile stabilit pentru aprobare la pct.5.12 al prezentului Contract, Fondul

nu va înainta careva obiecţii în sensul stabilit de pct.5.13 al Contractului, la expirarea acestui

termen Fondul va aproba Proiectul ca fiind implementat printr-un Raport de aprobare a

implementării, conform modelului stabilit în Anexa nr.8 a prezentului Contract, în care va

indica descrierea Proiectului, locul implementării, valoarea totală a costurilor suportate la

implementarea Proiectului şi categoria de cheltuieli a acestora, mărimea finanţării primită de la

Instituţia Financiară şi utilizată de Beneficiar la implementarea Proiectului, precum şi costurile

suplimentare suportate de către Beneficiar la implementarea Proiectului cu acordul Fondului.

Acest raport va fi expediat în termen maxim de 5 zile Beneficiarului şi Instituţiei financiare ce

a finanţat Beneficiarul la implementarea Proiectului.

Cerinţe specifice pentru documentele prezentate în legătură cu implementarea Proiectului:

5.15. Toate documentele prezentate Fondului de către Beneficiar vor fi prezentate în original sau în

copii autentificate cu menţiunea „conform cu originalul”, cu semnătura persoanei împuternicite

şi amprenta ştampilei Beneficiarului.

5.16. Dacă documentele vor fi prezentate în copii autentificate şi vor apărea careva dubii în privinţa

lor, la solicitarea Fondului, Beneficiarul va prezenta şi originalul acestora pentru verificarea

veridicităţii.

5.17. Toate documentele prezentate, ce vizează achiziţia bunurilor şi/sau serviciilor, trebuie să

conţină informaţia detaliată privind bunul achiziţionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuată.

Page 64: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

64

Măsuri de informare:

5.18. Beneficiarul este obligat să întreprindă măsuri de informare în ordinea stabilită de pct.5.19

despre asistenţa financiară nerambursabila obţinută din partea Fondului la implementarea

Proiectului.

5.19. Începând cu perioada implementării Proiectului, Beneficiarul este obligat să monteze o placă

de informare permanentă la locaţia Proiectului, care să cuprindă informaţia precum că

Proiectul este implementat cu suportul financiar al Fondului pentru Eficienţă Energetică din

sursele oferite de către Uniunea Europeană. Placa trebuie confecţionată dintr-un material

rezistent cu dimensiunile de cel puţin ____________________ şi care urmează a fi montată

pentru a fi suficient de vizibilă. Placa de informare va cuprinde:

a) logo-ul Fondului pentru Eficienţă Energetică;

b) imaginea drapelului Republicii Moldova;

c) imaginea drapelului Uniunii Europene şi cuvintele „Uniunea Europeană”;

d) titlul Proiectului;

e) valoarea Proiectului;

f) menţionarea contribuţiei financiare din partea Fondului, care să aibă următorul text:

„Proiect pentru creşterea eficienţei energetice implementat cu suportul financiar al

Uniunii Europene prin intermediul Fondului pentru Eficienţă Energetică din Republica

Moldova”;

g) beneficiarul Proiectului.

După caz, la solicitarea Fondului, Beneficiarul va indica pe placa de informare şi alte

informații referitor la sursa de finanțare.

5.20. Neîndeplinirea obligaţiei de informare în perioada implementării şi în perioada post-

implementare a Proiectului, are drept consecinţă reducerea contribuţiei de grant din partea

Fondului cu 10% din mărimea totală a grantului la implementarea Proiectului.

VI. ACHITAREA CONTRIBUŢIILOR DE GRANT

6.1. Fondul va începe achitarea contribuţiilor de grant în termen maxim de 15 zile după

implementarea totală a Proiectului şi aprobarea Proiectului ca fiind implementat, dar nu înainte

de expirarea perioadei de graţie acordată Beneficiarului de către Instituţia financiară.

6.2. Contribuţiile de grant vor fi achitate pentru Beneficiar direct Instituţiei financiare şi ele vor

compensa achitarea creditului/împrumutului (partea de capital)/ratelor de leasing (cota-parte

din valoarea de intrare a bunului), utilizat la implementarea Proiectului şi contractat de către

Beneficiar de la Instituţia financiară în baza contractului de finanţare ce constituie Anexa nr.9

la prezentul Contract. Achitarea contribuţiilor de grant se va efectua în mărimea stabilită de

prezentul Contract, prin virări periodice, în rate proporţionale din mărimea plăţii ratelor de

credit/împrumut/leasing, la fiecare scadenţă a plăţii în conformitate cu graficul de rambursări

semnat între Beneficiar şi Instituţia financiară. Temeiul achitării va fi Raportul privind

aprobarea implementării, întocmit de Fond în ordinea stabilită de pct.5.14 al prezentului

Contract.

Page 65: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

65

6.3. În cazul în care prin Raportul privind aprobarea implementării se vor stabili şi cheltuieli

suplimentare suportate, cu acordul Fondului, de către Beneficiar la implementarea Proiectului,

Fondul va achita contribuţia de grant pentru aceste cheltuieli în mărimea stabilită de pct.4.5 al

prezentului Contract şi în termen de maxim 30 de zile de la întocmirea Raportului de aprobare

a implementării.

6.4. În cazul achitării anticipate de către Beneficiar a finanţării acordate de către Instituţia

financiară înainte de expirarea termenului de 24 luni din momentul acordării finanţării, Fondul

va înceta achitarea contribuţiilor de grant în ordinea stabilită de pct. 15.6 lit.d) al prezentului

Contract. Dacă după expirarea acestui termen de 24 luni Beneficiarul va intenţiona să achite

anticipat şi total finanţarea obţinută de la Instituţia financiară, el va informa Fondul cu cel

puţin 30 de zile înainte de achitarea anticipată, iar Fondul la rândul său, va întreprinde măsurile

necesare pentru achitarea anticipată a contribuţiei de grant în conformitate cu prevederile

generale ale prezentului Contract. În cazul dacă după expirarea termenului de 24 luni

Beneficiarul va achita anticipat doar parţial finanţarea obţinută, Beneficiarul va înştiinţa

Fondul pe suport de hârtie despre modificarea graficului de rambursări în termen de cel mult 5

zile de la modificarea graficului şi va expedia în adresa Fondului un exemplar al acestuia, iar

Fondul va achita contribuţiile de grant conform graficului de rambursări modificat.

6.5. Dacă Beneficiarul va primi finanţarea de la Instituţia financiară în valută străină, contribuţia de

grant va fi achitată în lei moldoveneşti la cursul oficial stabilit de BNM în ziua plăţii.

6.6. Obligaţia Fondului de achitare a contribuţiilor de grant este stabilită sub condiţie suspensivă şi

ea va apărea doar în momentul în care Beneficiarul îşi va executa obligaţia proprie de achitare

a ratelor scadente conform graficului de rambursări stabilit de contractul de finanţare încheiat

între Beneficiar şi Instituţia financiară.

6.7. În cazul în care Beneficiarul va întârzia în achitarea plăţilor faţă de Instituţia financiară pe o

perioadă nu mai mare de 60 zile, după care va achita toate restanţele acumulate, Fondul va

achita contribuţiile de grant, inclusiv pentru perioadele restante. În cazul depăşirii termenului

de 60 zile pentru achitarea plăţilor de către Beneficiar, Fondul va fi în drept să înceteze

achitarea contribuţiilor de grant în urma încetării Contractului de grant în ordinea stabilită de

pct.15.6 lit.b) al prezentului Contract. De asemenea, Fondul va fi în drept să înceteze achitarea

contribuţiilor de grant în toate cazurile de încetare a prezentului Contract stabilite la pct.15.2,

15.5 şi 15.6 ale Contractului.

VII. MONITORIZAREA PROIECTULUI

7.1. Fondul va monitoriza şi supraveghea implementarea Proiectului, precum şi va monitoriza

Proiectul la etapa post-implementare a acestuia pe o perioadă de 2 ani de după implementare.

7.2. Beneficiarul este obligat să păstreze toate documentele în legătură cu implementarea

Proiectului pe o perioadă de 5 ani după încetarea prezentului Contract.

7.3. În perioada implementării Proiectului, Fondul va verifica la orice etapă când va considera

necesar, conformitatea implementării Proiectului şi va solicita orice informaţie în acest sens,

Beneficiarul fiind obligat să elibereze orice acte sau informaţii solicitate şi să asigure accesul

reprezentantului Fondului la locurile solicitate, în legătură cu implementarea Proiectului.

Page 66: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

66

7.4. În perioada post-implementare, Beneficiarul va prezenta Fondului anual, pe parcursul a 2 ani

din momentul implementării Proiectului, raportul post-implementare conform modelului

stabilit în Anexa nr.10 a prezentului Contract şi va acorda Fondului posibilitatea verificării

faptice a Proiectului punând la dispoziţia acestuia toate informaţiile şi actele solicitate în

vederea exercitării activităţii de monitorizare.

VIII. DREPTURILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

8.1. Drepturile esenţiale ale Fondului:

a) să refuze şi să suspende achitarea contribuţiilor de grant în condiţiile stabilite de

prezentul Contract;

b) să ceară de la Beneficiar toată informaţia relevantă ce vizează Proiectul;

c) să fie informat de Beneficiar despre cauzele încălcării termenului de implementare a

Proiectului;

d) să supravegheze şi să monitorizeze Proiectul;

e) să rezoluţioneze/rezilieze Contractul în condiţiile stabilite de prevederile Contractului;

f) să exercite ale drepturi ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.

8.2. Drepturile esenţiale ale Beneficiarului:

a) să beneficieze de contribuţia de grant în conformitate cu clauzele prezentului Contract;

b) să mărească aportul său la implementarea Proiectului;

c) să implementeze Proiectul înainte de termen;

d) să exercite alte drepturi ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.

IX. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

9.1. Obligaţiile esenţiale ale Fondului:

a) să achite contribuţiile de grant conform condiţiilor stabilite de prezentul Contract;

b) să execute alte obligaţii ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.

9.2. Obligaţiile esenţiale ale Beneficiarului:

a) să implementeze Proiectul în conformitate cu graficul şi condiţiile stabilite de prezentul

Contract;

b) să asigure suportul adecvat din partea personalului său, sau din partea terţilor contractaţi

la implementarea Proiectului;

c) să asigure nivelul necesar al aportului propriu stabilit de prezentul Contract pentru

implementarea corespunzătoare a Proiectului, precum şi a surselor financiare

suplimentare în cazul acordului Fondului la efectuarea cheltuielilor suplimentare;

d) să prezinte lunar Beneficiarului rapoartele de progres privind implementarea

Proiectului;

e) să nu întreprindă acţiuni de modificare a Proiectului şi a valorii lui fără acordul

Fondului;

f) să folosească bunurile ce reprezintă parte componentă a Proiectului conform destinaţiei

stabilite;

Page 67: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

67

g) să informeze Fondul despre intenţia de achitare anticipată a finanţării obţinute de la

Instituţia financiară;

h) să informeze Fondul despre modificarea graficului de rambursări a finanţării obţinute de

la Instituţia financiară;

i) să nu gajeze/ipotecheze sau să înstrăineze bunurile care reprezintă parte componentă a

Proiectului pe perioada implementării Proiectului, precum şi pe o perioadă de 2 ani de

după implementare dacă bunurile care reprezintă parte componentă a Proiectului sunt

după natura lor divizibile şi pot fi folosite în mod separat;

j) să pună la dispoziţia Fondului orice informaţii sau acte solicitate ce se referă la

implementarea Proiectului;

k) să asigure accesul reprezentanţilor Fondului la locurile şi spaţiile unde se

implementează sau a fost implementat Proiectul, inclusiv la toate documentele şi

fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului;

l) să asigure respectarea tuturor prevederilor legale, standardelor şi deciziilor autorităţilor

competente în legătură cu executarea Proiectului;

m) să evalueze şi să ia măsuri de diminuare a riscurilor asociate cu implementarea

Proiectului;

n) să execute alte obligaţii ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.

X. DREPTUL DE PROPRIETATE/UTILIZARE A REZULTATELOR ŞI

ECHIPAMENTELOR

10.1. Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuala, atât industrială

cât si dreptul de autor asupra creaţiilor rezultate din implementarea Proiectului, sunt drepturi

exclusive ale Beneficiarului, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

XI. CESIUNEA

11.1 Prezentul Contract în integralitatea sa precum şi toate drepturile si obligaţiile ce decurg din

implementarea sa, nu poate constitui obiectul cesiunii.

XII. CONFLICT DE INTERESE

12.1. În înţelesul prezentului Contract, conflictul de interese presupune o stare de dezacord între

îndeplinirea obligaţiilor părţilor în cadrul Contractului şi interesele private ale persoanelor

implicate în implementarea acestuia, interese care ar putea influenţa în mod necorespunzător

îndeplinirea obiectivă şi imparţială a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de către

persoanele implicate in implementarea/verificarea/controlul executării acestui Contract, din

motive care implică familia, afinităţi politice sau naţionale, interese economice sau oricare alte

interese comune cu cele ale unei alte persoane.

12.2. Părţile se obligă să întreprindă toate măsurile necesare pentru a evita orice conflict de interese

şi să se informeze reciproc în termen de maxim 5 zile lucrătoare în legătură cu orice situaţie

care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict de interese.

Page 68: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

68

XIII. FORŢA MAJORĂ

13.1. Forţa majoră este un eveniment mai presus de controlul Părţilor, care nu se datorează greşelii

sau vinei acestora, ce nu a putut fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face

imposibilă executarea obligaţiilor contractuale. Sunt considerate asemenea evenimente:

războaie, revoluţii, inundaţii sau oricare alte calamităţi naturale, restricţii apărute ca urmare a

unei carantine, embargouri, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă.

13.2. Forţa majoră este constatată de autoritatea competentă din Republica Moldova, care este

Camera de Comerţ şi Industrie.

13.3. Forţa majoră exonerează Părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract pe

toată perioada în care acţionează cazul de forţă majoră.

13.4. Executarea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părţilor până la apariţia acesteia.

13.5. Partea care invocă forţa majoră este obligată să o notifice celeilalte Părţi, în termen de 24 ore

de la producere şi să ia măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor.

13.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,

fiecare Parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părţi încetarea de plin drept a prezentului

Contract, fără ca vreuna dintre Părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI LA CONTRACT

13.7. Orice modificare şi completare a Contractului sau a anexelor lui se va face în scris printr-un

acord adiţional semnat de ambele Părţi.

13.8. În cazul schimbării adresei, sediului, contului bancar, sau altor date relevante, Beneficiarul va

notifica Fondul în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data efectuării modificărilor.

Notificarea va constitui anexă la prezentul Contract, fără a mai fi necesară încheierea unui

acord adiţional.

13.9. Neexecutarea acestei obligaţii va avea drept efect inopozabilitatea datelor modificate Fondului,

iar toate comunicările făcute la adresa şi conform datelor cunoscute anterior, se vor considera

efectiv îndeplinite de către Fond.

XIV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

14.1. Prezentul Contract va înceta în următoarele cazuri:

a) la expirarea termenului Contractului în urma executării integrale şi corespunzătoare a

obligaţiilor asumate;

b) în cazul stabilit de pct.13.6 al Contractului în legătură cu imposibilitatea fortuită de

executare mai mult de 6 luni datorită forţei majore stabilită în conformitate cu normele

legale în vigoare;

c) în cazul desfiinţării Contractului prin acordul ambelor Părţi;

d) în cazul desfiinţării Contractului la iniţiativa Fondului prin operarea rezoluţiunii sau

rezilierii datorită neexecutării obligaţiilor esenţiale asumate de către Beneficiar, sau

datorită situaţiilor la care Fondul şi-a rezervat dreptul la reziliere.

14.2. Fondul va fi în drept să desfiinţeze prezentul Contract prin rezoluţiune, în mod unilateral şi

fără a mai fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti, începând cu data primirii de către

Page 69: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

69

Beneficiar a declaraţiei de rezoluţiune, iar în situaţia în care acesta refuză primirea, din data

refuzului primirii declaraţiei, în cazul neexecutării de către Beneficiar a următoarelor obligaţii

esenţiale:

a) prezentarea actelor sau informaţiilor neveridice la etapele de selecţie şi aprobare iniţială,

prealabilă şi finală a Proiectului;

b) gajarea/ipotecarea sau înstrăinarea bunurilor care reprezintă parte componentă a Proiectului

pe perioada implementării Proiectului, precum şi pe o perioadă de 2 ani de după

implementare dacă bunurile care reprezintă parte componentă a Proiectului sunt după

natura lor divizibile şi pot fi folosite în mod separat;

c) folosirea bunurilor ce reprezintă parte componentă a Proiectului contrar destinaţiei

stabilite;

d) neexecutarea altor obligaţii esenţiale de către Beneficiar care fac imposibilă derularea în

continuare a Contractului şi necesităţii desfiinţării contractului cu efect retroactiv, dacă

Fondul decide în acest sens.

14.3. Rezoluţiunea Contractului va opera cu efect retroactiv şi în urma rezoluţiunii Beneficiarul va fi

obligat să restituie Fondului toate contribuţiile de grant achitate până la momentul desfacerii

Contractului.

14.4. Din momentul rezoluţiunii Contractului Beneficiarul este obligat să restituie în termen de cel

mult 30 de zile toate contribuţiile de grant achitate de către Fond. În caz contrar, Beneficiarul

va fi considerat în întârziere conform prevederilor art.617 Codul civil şi obligaţia lui pecuniară

va fi purtătoare de dobânda legală prevăzută de art.619 alin.(2) Codul civil.

14.5. Fondul va fi în drept să desfiinţeze prezentul Contract prin reziliere, în mod unilateral şi fără a

mai fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti, începând cu data primirii de către Beneficiar

a declaraţiei de reziliere, iar în situaţia în care acesta refuză primirea, din data refuzului

primirii declaraţiei, în cazul neexecutării de către Beneficiar a următoarelor obligaţii esenţiale:

a) neasigurarea nivelului necesar al aportului propriu pentru implementarea corespunzătoare a

Proiectului, precum şi a surselor financiare suplimentare;

b) neachitarea comisionului de administrare a grantului;

c) contractarea bunurilor şi/sau serviciilor necesare implementării Proiectului, fără acordarea

termenului de garanţie de către furnizorul bunurilor şi/sau serviciilor.

d) neimplementarea Proiectului în conformitate cu graficul şi condiţiile stabilite de

implementare;

e) modificarea Proiectului precum şi a valorii Proiectului, fără acordul Fondului;

f) implementării Proiectului cu o deviere de la eficienţa energetică prognozată de cea de fapt

înregistrată cu mai mult de 10%.

g) neprezentarea lunară a rapoartelor de progres la implementarea Proiectului, precum şi a

rapoartelor post-implementare a Proiectului;

h) refuzul punerii la dispoziţia Fondului a actelor confirmative privind costurile suportate în

vederea implementării Proiectului.

Page 70: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

70

i) neînlăturarea de către Beneficiar, în termenul de 30 zile stabilit de pct.5.16 al Contractului,

a deficienţelor constatate de către Fond şi care nu permit aprobarea Proiectului ca fiind

implementat (inclusiv etapele Proiectului);

j) refuzul de a pune la dispoziţia Fondului orice informaţii sau acte solicitate ce se referă la

implementarea Proiectului;

k) neasigurarea accesului reprezentanţilor Fondului la locurile şi spaţiile unde se

implementează sau a fost implementat Proiectul, inclusiv la toate documentele şi fişierele

informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului;

l) nerespectarea prevederilor legale, standardelor şi deciziilor autorităţilor competente în

legătură cu executarea Proiectului;

m) neexecutarea altor obligaţii de către Beneficiar care fac imposibilă derularea în continuare

a Contractului, dacă Fondul decide în acest sens.

14.6. Părţile stabilesc în mod expres în conformitate cu art.734 alin.(1) Codul civil, aplicat în

conexiune cu art.747 Codul civil, clauza de reziliere a prezentului Contract pentru următoarele

situaţii nelegate de executarea corespunzătoare a obligaţiilor Beneficiarului apărute din

prezentul Contract, dar care sunt în conexiune directă cu executarea acestui Contract:

a) declararea nulităţii contractului de finanţare încheiat între Instituţia financiară şi Beneficiar

pentru finanţarea implementării Proiectului;

b) neachitarea de către Beneficiar mai mult de 60 zile calendaristice a plăţilor scadente

conform contractului de finanţare încheiat între Beneficiar şi Instituţia financiară;

c) rezilierea contractului de finanţare încheiat între Instituţia financiară şi Beneficiar sau

declararea scadenţei anticipate a plăţilor reieşite din acest contract, din motivul neachitării

plăţilor scadente de către Beneficiarul contractului de finanţare;

d) încetarea contractului de finanţare încheiat între Beneficiar şi Instituţia financiară în

legătură cu achitarea anticipată a finanţării înainte de expirarea termenului de 24 luni de la

acordarea finanţării;

e) rezilierea/rezoluţiunea contractului de finanţare pentru varii motive din iniţiativa

Beneficiarului sau a Instituţiei financiare.

14.7. Rezilierea Contractului de grant va duce la încetarea definitivă a achitării contribuţiilor de

grant, fără restituirea prestaţiilor anterioare, iar în cazul rezilierii Contractului pentru motivul

stabilit de pct.15.5 lit.f) al prezentului Contract, Fondul va extinde parţial rezilierea şi asupra

prestaţiilor deja efectuate în temeiul art.748 alin.(4) Codul civil, Beneficiarul fiind obligat în

acest sens să restituie Fondului 50% din contribuţiile de grant deja achitate.

14.8. Enumerarea situaţiilor descrise în prezentul capitol pentru operarea rezoluţiunii sau rezilierii

Contractului are un caracter exemplificativ şi nu poate fi considerată sau interpretată ca o

renunţare a Fondului la determinarea altor circumstanţe ca fiind o neexecutare esenţială a

obligaţiilor contractuale din partea Beneficiarului. În orice situaţii care vor duce la

imposibilitatea continuării implementării Proiectului sau la neobţinerea efectului scontat din

implementarea Proiectului, Fondul va aprecia în mod unilateral fiecare situaţie în parte şi va

decide dacă îşi va exercita dreptul la rezoluţiunea sau rezilierea Contractului.

14.9. Beneficiarul nu poate solicita din proprie iniţiativă rezoluţiunea/rezilierea prezentului Contract

decât cu restituirea prealabilă a tuturor contribuţiilor de grant achitate de către Fond.

Page 71: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

71

14.10. Până la rezoluţiunea sau rezilierea de fapt a Contractului, Fondul poate suspenda orice plată ca

o măsura de precauţie.

14.11. Rezoluţiunea sau rezilierea prezentului Contract nu va afecta clauzele ce stabilesc modalitatea

soluţionării litigiilor sau alte efecte ale Contractului ce rezultă din rezoluţiune/reziliere. Aceste

clauze vor produce efecte şi după rezoluţiune/reziliere.

XV. DECLARAŢII, GARANŢII ȘI RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

15.1. Părţile contractante declară că, la data încheierii prezentului Contract, au capacitatea civilă

cerută de lege necesară pentru încheierea Contractului şi pentru îndeplinirea obligaţiilor ce

derivă din acesta.

15.2. Părţile declară că consimţământul lor pentru încheierea şi executarea prezentului Contract este

valabil şi nu este necesar acordul altor careva autorităţi sau terţi pentru încheierea şi executarea

prezentului Contract, neexistând nicio restricţie sau limitare contractuală sau de altă natură

pentru încheierea şi executarea Contractului.

15.3. Fondul şi Beneficiarul sunt responsabili pentru un comportament cu bună-credinţă şi diligenţă

la momentul naşterii, pe durata existenţei, în timpul executării şi stingerii obligaţiilor stabilite

prin prezentul Contract.

15.4. Obligaţiile trebuie executate în modul corespunzător, cu bună-credinţă, la locul şi în termenul

stabilit.

15.5. Beneficiarul declară că actele şi informaţiile prezentate în cadrul etapelor de evaluare şi

aprobare iniţială, prealabilă si finală a Proiectului sunt veridice şi valide şi Beneficiarul nu a

tăinuit şi nu s-a abţinut de la dezvăluirea oricăror informaţii sau circumstanţe, care ar fi

constituit temei pentru Fond de a refuza acordarea finanţării sau acordarea acesteia în alte

condiţii decât cele stabilite în prezentul Contract.

15.6. Pentru orice prejudiciu cauzat Fondului în legătură cu executarea prezentului Contract,

Beneficiarul va răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

XVI. NOTIFICĂRI

16.1. Orice notificare înaintată de către o Parte a prezentului Contract celeilalte Părţi, va avea efect

juridic doar dacă va fi întocmită în formă scrisă (pe suport de hârtie) şi transmisă în

conformitate cu prevederile prezentului capitol.

16.2. În sensul prezentului Contract, prin "notificare" de către o Parte a celeilalte Părţi se înţelege:

transmiterea oricărui înscris, adrese, comunicări, înştiinţări, înaintarea cererilor, pretenţiilor,

avizelor, răspunsurilor, referitoare la realizarea prevederilor prezentului Contract şi garanţiilor

aferente.

16.3. Notificările verbale invocate de către Părţi vor fi lipsite de orice efect juridic.

16.4. Notificările se transmit de către o Parte celeilalte Părţi pe cale poştală, prin intermediul

scrisorilor recomandate cu aviz de primire sau prin înmânare directă la sediul Părţii respective.

XVII. ANEXE

Page 72: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

72

17.1. Următoarele documente constituie anexe la prezentul Contract şi fac parte integrantă a

acestuia:

Anexa 1 - Proiectul de investiţii;

Anexa 2 - Structura costului eligibil total al Proiectului de investiţie;

Anexa 3 - Descrierea detaliată a Proiectului;

Anexa 4 - Etapele de implementare a Proiectului şi aportul Părţilor;

Anexa 5 - Planul de achiziţii;

Anexa 6 - Raportul de progres;

Anexa 7 - Cerere privind aprobarea etapelor Proiectului;

Anexa 8 - Raportul privind aprobarea implementării;

Anexa 9 - Contractul de finanţare încheiat intre Beneficiar si Instituţia financiară;

Anexa 10 - Raportul post-implementare a Proiectului.

XVIII. CLAUZE FINALE

18.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părţi şi durează până la

executarea integrală a obligaţiilor asumate de către ambele Părţi, sau până la încetarea

Contractului.

18.2. Contractul este guvernat şi interpretat în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, iar în

problemele nereglementate, Părţile se vor conduce de dispoziţiile legale stabilite prin actele

normative ale Republicii Moldova.

18.3. Prezentul Contract reprezentă voinţa Părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre

acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

18.4. Divergenţele care pot apărea în procesul executării condiţiilor prezentului Contract, vor fi

soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se va ajunge la un acord

comun, litigiul va fi soluţionat în ordinea stabilita de legislaţia în vigoare a Republicii

Moldova.

18.5. Contractul este întocmit în limba română, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare

Parte contractantă, având aceeaşi forţă juridică.

XIX. RECHIZITELE ŞI SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

Fondul: Beneficiarul:

Fondul pentru Eficienţă Energetică

MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180, et.6 numărul de înregistrare de stat 43689016 contul bancar 2251629711MD BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” SA Filiala nr.3 Chişinău codul bancar EXMMMD22404 Director executiv interimar Aureliu Casian______________________

Page 73: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

73

ANEXA nr. 1

la Contractul de grant nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficiență Energetică și ______________________

PROIECTUL DE INVESTITI

Denumirea proiectului Locul implementării

proiectului

Costul total al proiectului, (lei,

inclusiv TVA)

Costul finanţării solicitat din partea

Fondului, lei

Aportul propriu al Beneficiarului

şi aportul Beneficiarului obţinut de la

Instituţia financiară, lei

Durata proiectului,

luni

Perioada de implementare (din.... pînă)

Republica Moldova, raionul ______, satul (comuna)______

Proiectul vizează implementarea măsurilor de [Eficiență energetică] [și/sau] [valorificarea surselor de energie regenerabilă] precum urmează:

Denumirea obiectivului [clădire separată sau parte componentă a

altui obiectiv]

Adresa exacta/localitatea unde este amplasat

obiectivul

Modul de utilizare a

obiectivului

Descriere succintă a măsurilor propuse pentru implementare (în baza clasificării prezentate în Anexa 4 a Apelului)

Măsuri de bază în domeniul EE și valorificării SER: ...... Măsuri de renovare (după caz): ...... Implementarea/perfecționarea sistemului de management energetic (după caz): ...... Asistență tehnică: ......

Semnăturile părților:

Din partea Fondului: Din partea Beneficiarului:

Director executiv interimar _________________________________

Aureliu Casian ______________________________ _________________________________

Page 74: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

74

ANEXA nr. 2

la Contractul de grant nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficiență Energetică și ______________________

STRUCTURA COSTULUI ELIGIBIL TOTAL AL PROIECTULUI

Categorii de cheltuieli

Costul total al proiectului

(lei, inclusiv costurile aferente și TVA)

Ponderea în valoarea totală a proiectului

E) Costuri aferente măsurilor de bază în domeniul EE și valorificării SER

%

F) Costuri aferente masurilor de renovare %

G) Costuri aferente implementării şi perfecţionării sistemului de management energetic

%

H) Costuri aferente asistenţei tehnice (RAE, SF, lucrări de proiectare, supervizarea lucrărilor etc.)

%

Semnăturile părților:

Din partea Fondului: Din partea Beneficiarului:

Director executiv interimar ____________________

Aureliu Casian ____________ ____________________

Page 75: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

75

ANEXA nr. 3

la Contractul de grant nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficiență Energetică și ______________________

DESCRIEREA DETALIATĂ A PROIECTULUI

(Anexa nr.4 din Regulament)

(în baza Instrucţiunilor pentru utilizatori, care reprezintă părți componente ale prezentei anexe)

Page 76: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

76

ANEXA nr. 4

la Contractul de grant nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficiență Energetică și ______________________

ETAPELE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SI APORTUL PĂRŢILOR

Perioada de implementare

Denumire etapă Total cheltuieli Aportul propriu al

Beneficiarului Aportul Beneficiarului obţinut

de la Instituţia financiară

Aportul Fondului la stingerea parţială a

obligaţiilor Beneficiarului faţă de Instituţia

financiară

Semnăturile părţilor:

Din partea Fondului: Din partea Beneficiarului:

Director executiv interimar _________________________________

Aureliu Casian ______________________________ _________________________________

Page 77: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

77

ANEXA nr. 5

la Contractul de grant nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficienţă Energetică şi ______________________

PLANUL DE ACHIZIŢII

Lot Descrierea obiectului achiziției Modul de achiziție Inițierea achiziției

(estimativ)

Finalizarea achiziției

(estimativ)

Valoarea achiziției conform Bugetului,

mii lei

A. Bunuri

Sub-total:

B. Servicii

Sub-total:

C. Lucrări de construcții

Sub-total:

GRAND TOTAL

Semnăturile părţilor:

Din partea Fondului (avizare): Din partea Beneficiarului:

Director executiv interimar _________________________________

Aureliu Casian ______________________________ _________________________________

Page 78: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

78

ANEXA nr. 6

la Contractul de grant nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficiență Energetică și ______________________

RAPORT DE PROGRES

Activitatea nr.

Activităţi desfăşurate în

perioada de raportare

Data de începere

şi de finalizare

Costuri suportate,

lei

Activităţi care urmează să se desfăşoare în

perioada următoarei raportări

Data de începere

şi de finalizare

Costuri estimate,

lei

Activitatea 1

Activitatea 2

Activitatea 3

__________________________________

Data, semnătura persoanei împuternicite si amprenta stampilei Beneficiarului

Page 79: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

79

ANEXA nr. 7

la Contractul de grant nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficiență Energetică și ______________________

FONDULUI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

MD-2004, mun. Chişinău,

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180, et.6

CERERE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI

Beneficiarul:

Sediul:

Temeiul solicitării: Contract de grant nr. ____ din _______

Descrierea succintă a proiectului:

Locul implementării proiectului:

Valoarea totală a proiectului:

Solicitarea: Aprobarea finală a proiectului

Descrierea proiectului propus pentru aprobare

Valoarea cheltuielilor pe categoriile de eligibilitate şi valoarea totală a cheltuielilor efectuate

Mărimea finanţării obţinute de la Instituţia financiară ce a fost utilizată la implementarea proiectului cu referinţă la actele justificative ce confirmă acest fapt

Costurile suplimentare la implementarea proiectului

Alte:

Anexe: se anexează actele confirmative

__________________________________

Data, semnătura persoanei împuternicite şi amprenta ştampilei Beneficiarului

ANEXA nr. 8

Page 80: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

80

la Contractul de grant nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficiență Energetică și ______________________

RAPORTUL FONDULUI PENTRU EFICIENŢĂ ENERGETICĂ

PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Beneficiarul:

Sediul:

Descrierea succintă a proiectului:

Locul implementării proiectului:

Valoarea totală a proiectului:

Valoarea proiectului, pe categoria de cheltuieli, propusă de Beneficiar pentru aprobare:

Valoarea proiectului, pe categoria de cheltuieli, constatată de Fond la implementarea Proiectului:

Mărimea finanţării primită de Beneficiar de la Instituţia financiară pentru implementarea Proiectului

Mărimea finanţării primite de Beneficiar de la Instituţia financiară, constatată de Fond ca fiind utilizată de Beneficiar la implementarea Proiectului

Costurile suplimentare eligibile, constatate de Fond ca fiind suportate de către Beneficiar la implementarea Proiectului

Menţiunea privind aprobarea de către Fond a proiectului ca fiind implementat şi valorii totale a acestuia:

Director executiv interimar al Fondului pentru Eficienţă Energetică

Aureliu Casian

__________________________________

Data şi amprenta stampilei Fondului

ANEXA nr. 9

Page 81: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

81

la Contractul de grant nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficiență Energetică și ______________________

CONTRACTUL DE FINANŢARE ÎNCHEIAT CU INSTITUŢIA FINANCIARĂ

ANEXA nr. 10

Page 82: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

82

la Contractul de grant nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficiență Energetică și ______________________

RAPORTUL POST-IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

(Anexa nr.7 din Regulament)

Page 83: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

83

ANEXA 3 – Contractul de grant fără participarea instituției financiare

CONTRACT DE GRANT nr. _____

„___” ______________ 2013 mun. Chişinău

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

Fondul pentru Eficienţă Energetică, denumit în continuare „Fond”, înfiinţat prin Legea

energiei regenerabile nr.160-XVI din 12 iulie 2007 şi care activează în conformitate cu

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.401 din 12 iunie 2012, înregistrat în Republica

Moldova cu numărul unic de identificare 43689016, reprezentat de Directorul executiv Dl

Aureliu Casian, pe de o parte,

şi

_____________________________________________, denumit în continuare „Beneficiar”,

înregistrată în Republica Moldova cu numărul unic de identificare ________________,

reprezentată de _____________ Dl/Dna____________, pe de altă parte,

ambii denumiţi în continuare „Părţi” sau în mod individual „Parte”, acţionând în baza liberului

consimţământ, au convenit să încheie prezentul contract (în continuare „Contract”) în

următoarele condiţii:

II. INTERPRETĂRI ŞI ABREVIERI:

2.1. În prezentul Contract, cu excepţia cazului când contextul cere altfel sau a unei prevederi

contrare:

a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul

includ şi singularul;

b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;

c) cuvintele care indică persoane vor include persoane fizice şi/sau juridice, după caz;

d) referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice acte normative

subsecvente prin care acestea sunt completate;

e) termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se

specifică în mod diferit.

2.2. În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) Grant – contribuţia financiară pusă la dispoziţia Beneficiarului de către Fond, pentru

implementarea Proiectului de investiţii, fără obligaţia rambursării ulterioare în cazul

respectării condiţiilor prezentului Contract;

b) Proiect – proiect de investiţii descris în Anexele nr.1-3 din prezentul Contract, finanţat

de către Beneficiar şi Fond în condiţiile stabilite de acest Contract, care are drept scop

Page 84: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

84

implementarea măsurilor de eficienţă energetică şi/sau valorificarea surselor de energie

regenerabilă;

c) Acord adiţional – document ce modifică termenii şi condiţiile prezentului Contract;

d) BNM – Banca Naţională a Moldovei.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie acordarea de către Fond, în condiţiile prezentului

Contract, a finanţării sub formă de grant Beneficiarului pentru acoperirea parţială a costurilor

eligibile aferente implementării Proiectului.

3.2. Beneficiarul acceptă finanţarea sub formă de grant şi se obligă să implementeze Proiectul pe

propria răspundere şi în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

3.3. Beneficiarului îi revine întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte respectarea prevederilor

legale, standardelor, deciziilor autorităţilor competente şi a cerinţelor specifice din partea

Fondului, precum şi pentru administrarea şi coordonarea eficientă a activităţilor de

implementare a Proiectului. Beneficiarul este direct răspunzător în faţa Fondului în ceea ce

priveşte implementarea integrală a Proiectului, cu respectarea prevederilor prezentului

Contract.

3.4. Beneficiarul se angajează ca beneficiile Proiectului provenite din economiile măsurabile sau

calculabile de energie, să constituie cel puţin _____% din beneficiile totale aferente

implementării Proiectului.

3.5. Beneficiarul se obligă să achite în favoarea Fondului un comision unic de administrare a

grantului în mărime de 0,2% din valoarea grantului acordat. Stingerea acestei obligaţii a

Beneficiarului se va efectua prin compensare în momentul achitării de către Fond a primei

contribuţii de grant în favoarea Beneficiarului.

IV. VALOAREA PROIECTULUI

4.1. Valoarea totală a Proiectului este de _________________________(___) lei moldoveneşti.

4.2. Contribuţia Fondului cu titlu de grant la implementarea Proiectului este de cel mult___% din

costurile eligibile ale Proiectului şi la momentul semnării Contractului constituie suma în

mărime de __________ (___) lei moldoveneşti.

4.3. Aportul Beneficiarului la implementarea Proiectului este de cel puţin ____ % din costurile

eligibile ale Proiectului şi la momentul semnării Contractului constituie suma în mărime de

_____ (___) lei moldoveneşti.

4.4. Valoarea totală eligibilă a Proiectului de regulă nu poate fi modificată în sensul majorării faţă

de valoarea convenită prin prezentul Contract. În cazul în care Beneficiarul va intenţiona să

majoreze valoarea totală a Proiectului prin majorarea volumului de lucrări sau cantităţii de

materiale, ori prin achiziţionarea de lucrări şi materiale noi pentru implementarea Proiectului,

Beneficiarul va depune o cerere în acest sens Fondului prin care va solicita aprobarea majorării

cheltuielilor eligibile ale Proiectului, indicând detaliat motivele ce justifică majorarea

cheltuielilor, lucrările sau materialele suplimentare necesare şi valoarea acestora. În termen

Page 85: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

85

maxim de 15 zile de la primirea cererii, Fondul se va expune în scris asupra acordului sau

dezacordului aprobării majorării valorii totale a Proiectului.

4.5. În cazul când Fondul nu va aproba majorarea valorii totale a Proiectului, Beneficiarul va fi în

drept să suporte pe cont propriu cheltuielile suplimentare solicitate sau oricare alte cheltuieli

dorite de către Beneficiar în legătură cu Proiectul, dar cu condiţia că Beneficiarul va face

dovada Fondului că poate suporta aceste cheltuieli, în scopul de a nu încetini sau duce la

imposibilitatea implementării finale a Proiectului.

4.6. Beneficiarul poate solicita modificări în cadrul structurii aprobate privind cheltuielile eligibile

dacă acestea nu afectează scopul principal al Proiectului, iar impactul financiar se limitează la

transferul de maxim 10% din suma înscrisă iniţial într-o categorie de cheltuieli eligibile în

cadrul celorlalte categorii de cheltuieli eligibile, fără a se modifica valoarea totală eligibilă a

Proiectului.

4.7. Achitarea contribuţiei sub formă de grant din partea Fondului se va efectua doar în

conformitate cu structura costului eligibil al Proiectului stabilit în conformitate cu Anexa nr.2

la prezentul Contract. Costurile pentru implementarea Proiectului vor fi considerate eligibile

dacă au fost efectuate pe parcursul implementării Proiectului, sunt înregistrate în contabilitatea

Beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi confirmate de actele şi documentele

justificative originale corespunzătoare. De asemenea, sunt considerate costuri eligibile ale

Proiectului, cheltuielile suportate de către Beneficiar pentru efectuarea auditului energetic şi

studiului de fezabilitate, necesare pentru realizarea Proiectului propus iniţial spre finanţare, cu

condiția că data suportării acestora nu depăşește 12 luni din momentul recepţionării propunerii

inițiale de proiect în adresa Fondului.

V. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Consideraţii generale:

5.1. Beneficiarul va implementa Proiectul cu maxim profesionalism, eficienţă şi vigilenţă în

conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat şi în concordanţă cu prevederile

acestui Contract. Proiectul va fi implementat în strictă conformitate cu prevederile Descrierii

detaliate de proiect prezentată de către Beneficiar Fondului şi anexată la prezentul Contract

(Anexa nr.3), iar în cazul existenţei documentaţiei de proiect, implementarea se va efectua şi

conform documentaţiei de proiect ce va face parte integrantă a Contractului.

5.2. Pentru implementarea Proiectului Beneficiarul va asigura obţinerea de la autorităţile

competente a tuturor avizelor, actelor şi certificatelor necesare pentru buna implementare a

Proiectului.

Procesul de implementare:

5.3. Implementarea Proiectului se va efectua conform etapelor de implementare descrise în Anexa

nr.4 la prezentul Contract. Descrierea detaliată a bunurilor, lucrărilor şi/sau serviciilor

necesare pentru implementarea Proiectului va fi prezentată de către Beneficiar în Planul de

achiziţii, detaliat în Anexa nr.5 la prezentul Contract.

Page 86: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

86

5.4. Proiectul va fi implementat iniţial din contul contribuţiei proprii a Beneficiarului, iar după

implementarea Proiectului Fondul va achita Beneficiarului contribuţia de grant în mărimea şi

în condiţiile stabilite de prezentul Contract.

5.5. Beneficiarul va implementa Proiectul personal sau va contracta terţi în acest scop, însă orice

act juridic încheiat cu terţii nu va conţine prevederi prin care să se acorde drepturile

Beneficiarului ce reies din prezentul Contract. În cazul contractării terţilor pentru efectuarea

lucrărilor la implementarea Proiectului, responsabilitatea revine integral Beneficiarului, el fiind

pe deplin responsabil faţă de Fond pentru neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu

întârziere a lucrărilor de către terţul contractat. Fondul nu va avea nicio obligaţie faţă de terţul

contractat de către Beneficiar, în acest sens nefiind constituite careva raporturi contractuale

între terţul contractant şi Fond. De asemenea, Fondul nu va media şi nici nu se va antrena în

soluţionarea disputelor apărute între Beneficiar şi terţul contractant.

Condiţii speciale de implementare:

5.6. Orice modificare a elementelor Proiectului de regulă nu este admisă, cu excepţia modificărilor

minore şi neesenţiale, care vor fi efectuate doar cu acordul preliminar şi în scris al Fondului.

Se vor considera modificări minore şi neesenţiale ale Proiectului acelea care vor ţine de

înlocuirea materialelor, metodelor sau tehnologiilor de implementare a Proiectului, dar care

vor avea drept efect obţinerea aceloraşi parametri de eficienţă energetică prognozaţi sau mai

înalţi decât cei prognozaţi, precum şi vor asigura un nivel de durabilitate şi calitate egal sau

mai înalt, cu condiţia că aceste modificări să nu mărească cheltuielile de implementare, dacă

Beneficiarul nu-şi va angaja pe cont propriu aceste cheltuieli, aducând în acest sens dovada

posibilităţii suportării acestor cheltuieli în modul stabilit de pct.4.5 al Contractului. Se vor

considera modificări substanţiale ale Proiectului acelea care afectează major natura şi

condiţiile de implementare a Proiectului şi au drept efect schimbarea esenţială a parametrilor

de eficienţă energetică ce urmează a fi obţinuţi. Modificarea minoră a Proiectului fără acordul

în scris al Fondului, sau modificarea substanţială a Proiectului, va atrage după sine rezilierea

şi încetarea prezentului Contract.

5.7. Contractarea tuturor bunurilor şi/sau serviciilor necesare implementării Proiectului se va

efectua de către Beneficiar cu condiţia acordării termenului de garanţie de către furnizorul

bunurilor şi/sau serviciilor, iar Beneficiarul va prezenta Fondului o copie de pe acest contract

în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii lui. Beneficiarul va contracta bunurile şi/sau

serviciile cu un termen de garanţie nu mai mic de 2 ani de la darea în exploatare a lucrărilor

şi/sau punerea în funcţiune a utilajelor şi cu condiţia că plata în mărime de 5% din valoarea

tuturor bunurilor şi/sau lucrărilor va fi achitată după expirarea termenului de garanţie.

5.8. Implementarea etapelor Proiectului se va efectua în termenii prevăzuţi în Anexa nr.4 a

prezentului Contract, iar orice deviere de la aceşti termeni va fi admisă doar cu acordul scris al

Fondului şi doar pentru anumite circumstanţe obiective ce nu sunt imputabile Beneficiarului.

În cazul necesităţii depăşirii termenelor de implementare a Proiectului, Beneficiarul va înainta

o cerere scrisă Fondului în care va menţiona termenul necesar pentru prelungirea

implementării Proiectului şi va indica motivele obiective ce au dus la depăşirea termenului,

Page 87: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

87

însoţite după caz, de probele relevante. În situaţia încălcării termenelor de implementare a

Proiectului, Fondul va putea iniţia rezilierea şi încetarea prezentului Contract.

5.9. Pe tot parcursul implementării Proiectului Beneficiarul este obligat să raporteze lunar

progresul înregistrat în implementarea Proiectului prin întocmirea unui raport de progres în

conformitate cu Anexa nr.6 la prezentul Contract, care va fi prezentat Fondului până la data de

10 a lunii următoare celei de raportare. În raportul de progres Beneficiarul va menţiona

activităţile desfăşurate în perioada de raportare, data de începere şi de finalizare a acestora,

activităţile ce urmează a fi efectuate în perioada următoarei raportări şi data de începere şi de

finalizare a acestora. La acest raport Beneficiarul va anexa copiile actelor ce confirmă

activităţile implementate şi incluse în raportul de progres.

Aprobarea implementării:

5.10. După implementarea finală a Proiectului, Fondul va aproba Proiectul ca fiind implementat.

Această aprobare va consta în verificarea dacă Proiectul a fost implementat conform

condiţiilor şi în parametrii descriși în Descrierea detaliată de proiect şi, eventual, conform

documentaţiei de proiect, dacă cheltuielile indicate pentru implementarea Proiectului sunt

confirmate prin documente primare în sensul Legii contabilităţii nr.113 din 27.04.2007, dacă

cheltuielile indicate nu depăşesc cheltuielile eligibile ale Proiectului. La această etapă, în caz

de necesitate, Fondul va angaja pe cont propriu, experţi pentru verificarea conformităţii

implementării Proiectului.

5.11. Pentru aprobarea implementării Proiectului, Beneficiarul va depune o cerere scrisă la Fond

conform modelului stabilit în Anexa nr.7 a prezentului Contract, în care va indica Proiectul

implementat, valoarea Proiectului, valoarea totală a costurilor la implementarea Proiectului şi

categoria de cheltuieli a acestora, actele justificative ce confirmă implementarea Proiectului

(fotografii de la locul implementării, facturi, actul de predare-primire a lucrărilor executate,

documentele ce confirmă procurarea bunurilor etc.). Fondul va avea dreptul de a solicita

documente suplimentare pentru elucidarea eventualelor neclarităţi.

5.12. Procesul de aprobare a implementării se va efectua în termen maxim de 30 zile din momentul

primirii cererii de la Beneficiar.

5.13. În cazul în care în perioada de aprobare se stabileşte că Proiectul nu a fost implementat

conform condiţiilor şi în parametrii descrişi în Descrierea detaliată de proiect şi eventual,

conform documentaţiei de proiect, sau dacă cheltuielile indicate pentru implementarea

Proiectului nu sunt confirmate prin documente primare, Fondul va acorda Beneficiarului un

termen de cel mult 30 zile calendaristice pentru înlăturarea neajunsurilor. În cazul dacă în

termenul suplimentar acordat nu au fost înlăturate neajunsurile, se va considera că Proiectul nu

a fost implementat conform condiţiilor prezentului Contract.

5.14. Dacă în termenul de 30 zile stabilit pentru aprobare la pct.5.12 al prezentului Contract, Fondul

nu va înainta careva obiecţii în sensul stabilit de pct.5.13 al Contractului, la expirarea acestui

termen Fondul va aproba Proiectul ca fiind implementat printr-un Raport de aprobare a

implementării, conform modelului stabilit în Anexa nr.8 a prezentului Contract, în care va

indica descrierea Proiectului, locul implementării, valoarea totală a costurilor suportate la

Page 88: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

88

implementarea Proiectului şi categoria de cheltuieli a acestora. Acest raport va fi expediat în

termen de maxim 5 zile Beneficiarului.

Cerinţe specifice pentru documentele prezentate în legătură cu implementarea Proiectului:

5.15. Toate documentele prezentate Fondului de către Beneficiar vor fi prezentate în original sau în

copii autentificate cu menţiunea „conform cu originalul”, cu semnătura persoanei împuternicite

şi amprenta ştampilei Beneficiarului.

5.16. Dacă documentele vor fi prezentate în copii autentificate şi vor apărea careva dubii în privinţa

lor, la solicitarea Fondului, Beneficiarul va prezenta şi originalul acestora pentru verificarea

veridicităţii.

5.17. Toate documentele prezentate, ce vizează achiziţia bunurilor şi/sau serviciilor, trebuie să

conţină informaţia detaliată privind bunul achiziţionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuată.

Măsuri de informare:

5.18. Beneficiarul este obligat să întreprindă măsuri de informare în ordinea stabilită de pct.5.19

despre asistenţa financiară nerambursabila obţinută din partea Fondului la implementarea

Proiectului, care depăşeşte suma de 300 000 lei.

5.19. Începând cu perioada implementării Proiectului, Beneficiarul este obligat să monteze o placă

de informare permanentă la locaţia Proiectului, care să cuprindă informaţia precum că

Proiectul este implementat cu suportul financiar al Fondului pentru Eficienţă Energetică din

sursele oferite de către Uniunea Europeană. Placa trebuie confecţionată dintr-un material

rezistent cu dimensiunile de cel puţin ____________________ şi care urmează a fi montată

pentru a fi suficient de vizibilă. Placa de informare va cuprinde:

a) logo-ul Fondului pentru Eficienţă Energetică;

b) imaginea drapelului Republicii Moldova;

c) imaginea drapelului Uniunii Europene si cuvintele „Uniunea Europeana”;

d) titlul Proiectului;

e) valoarea Proiectului;

f) menţionarea contribuţiei financiare din partea Fondului, care să aibă următorul text:

„Proiect pentru creşterea eficienţei energetice implementat cu suportul financiar al Uniunii

Europene prin intermediul Fondului pentru Eficienţă Energetică din Republica Moldova”;

g) beneficiarul Proiectului;

După caz, la solicitarea Fondului, Beneficiarul va indica pe placa de informare şi alte

informații referitor la sursa de finanțare.

5.20. Neîndeplinirea obligaţiei de informare pe parcursul implementării Proiectului are drept

consecinţă, reducerea contribuţiei de grant din partea Fondului cu 10% din mărime totală a

grantului la implementarea Proiectului, iar neîndeplinirea acestei obligaţii în perioada post-

implementare a Proiectului, are drept consecinţă plata de către Beneficiar a unei penalităţi în

mărime de 300 lei pentru fiecare zi de neexecutare a obligaţiei date. Plata penalităţii nu

scuteşte Beneficiarul de executarea obligaţiei.

Page 89: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

89

VI. ACHITAREA CONTRIBUŢIILOR DE GRANT

6.1. Contribuţia de grant va fi achitată Beneficiarului conform condiţiilor stabilite de prezentul

capitol şi numai după implementarea totală a Proiectului şi aprobarea Proiectului ca fiind

implementat. Dacă Fondul nu va aproba implementarea Proiectului, contribuţia de grant nu va

fi achitată până când Beneficiarul nu va întreprinde măsurile necesare remedierii ce ar duce la

aprobarea de către Fond a implementării.

6.2. Fondul va achita contribuţiile de grant în temeiul Raportului privind aprobarea implementării

întocmit de către Fond în ordinea stabilită de pct.5.14 al prezentului Contract. Dacă cheltuielile

pentru implementarea Proiectului vor fi mai mari decât cheltuielile eligibile ale Proiectului,

Fondul va efectua plata contribuţiei de grant în limita valorii cheltuielilor eligibile ale

Proiectului aprobate prin Raportului privind aprobarea implementării, indiferent de faptul

dacă documentele primare prezentate de către Beneficiar vor atesta o valoare mai mare a

acestor cheltuieli.

6.3. Contribuţia de grant va fi achitată Beneficiarului în două tranşe. Prima tranşă în mărime de

70% din mărimea grantului, va fi achitată în termen de maxim 30 de zile după implementarea

finală a Proiectului şi aprobarea Proiectului ca fiind implementat. A două tranşă în mărime de

30% din mărimea grantului, va fi achitată de către Fond în termen de maxim 30 de zile din

momentul expirării perioadei de garanţie pentru bunurile şi/sau serviciile achiziţionate la

implementarea Proiectului, cu condiţia că la expirarea acestei perioade Fondul nu va constata o

deviere de la eficienţa energetică prognozată de cea de fapt înregistrată cu mai mult de 10%,

caz în care Fondul nu va mai achita ultima tranşă în mărime de 30% din mărimea grantului.

6.4. Achitarea contribuţiei de grant se va efectua în lei moldoveneşti (MDL) la contul bancar al

Beneficiarului indicat în prezentul Contract. În cazul în care cheltuielile de implementare a

Proiectului vor fi suportate şi/sau exprimate în valută străina, contribuţia de grant va fi achitată

în lei moldoveneşti la cursul oficial stabilit de BNM la data plăţii.

VII. MONITORIZAREA PROIECTULUI

7.1. Fondul va monitoriza şi supraveghea implementarea Proiectului, precum şi va monitoriza

Proiectul la etapa post-implementare a acestuia pe o perioadă de 2 ani de după implementare.

7.2. Beneficiarul este obligat să păstreze toate documentele în legătură cu implementarea

Proiectului pe o perioadă de 5 ani după încetarea prezentului Contract.

7.3. În perioada implementării Proiectului, Fondul va verifica la orice etapă când va considera

necesar, conformitatea implementării Proiectului şi va solicita orice informaţie în acest sens,

Beneficiarul fiind obligat să elibereze orice acte sau informaţii solicitate şi să asigure accesul

reprezentantului Fondului la locurile solicitate, în legătură cu implementarea Proiectului.

7.4. În perioada post-implementare, Beneficiarul va prezenta Fondului anual, pe parcursul a 2 ani

din momentul implementării Proiectului, raportul post-implementare conform modelului

stabilit în Anexa nr.9 a prezentului Contract şi va acorda Fondului posibilitatea verificării

faptice a Proiectului punând la dispoziţia acestuia toate informaţiile şi actele solicitate în

vederea exercitării activităţii de monitorizare.

Page 90: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

90

VIII. DREPTURILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

8.1. Drepturile esenţiale ale Fondului:

a) să refuze şi să suspende achitarea contribuţiilor de grant în condiţiile stabilite de

prezentul Contract;

b) să ceară de la Beneficiar toată informaţia relevantă ce vizează Proiectul;

c) să fie informat de Beneficiar despre cauzele încălcării termenului de implementare a

Proiectului;

d) să supravegheze şi să monitorizeze Proiectul;

e) să rezoluţioneze/rezilieze Contractul în condiţiile stabilite de prevederile Contractului;

f) să exercite ale drepturi ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.

8.2. Drepturile esenţiale ale Beneficiarului:

a) să beneficieze de contribuţia de grant în conformitate cu clauzele prezentului Contract;

b) să mărească aportul său la implementarea Proiectului;

c) să implementeze Proiectul înainte de termen;

d) să exercite alte drepturi ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.

IX. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

9.1. Obligaţiile esenţiale ale Fondului:

a) să achite contribuţiile de grant conform condiţiilor stabilite de prezentul Contract;

b) să execute alte obligaţii ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.

9.2. Obligaţiile esenţiale ale Beneficiarului:

a) să implementeze Proiectul în conformitate cu graficul şi condiţiile stabilite de prezentul

Contract;

b) să asigure suportul adecvat din partea personalului său, sau din partea terţilor contractaţi

la implementarea Proiectului;

c) să asigure nivelul necesar al aportului propriu stabilit de prezentul Contract pentru

implementarea corespunzătoare a Proiectului, precum şi a surselor financiare

suplimentare în cazul acordului Fondului la efectuarea cheltuielilor suplimentare;

d) să prezinte lunar Beneficiarului rapoartele de progres privind implementarea

Proiectului;

e) să nu întreprindă acţiuni de modificare a Proiectul şi a valorii lui fără acordul Fondului;

f) să folosească bunurile ce reprezintă parte componentă a Proiectului conform destinaţiei

stabilite;

g) să nu gajeze/ipotecheze sau să înstrăineze bunurile care reprezintă parte componentă a

Proiectului pe perioada implementării Proiectului, precum şi pe o perioadă de 2 ani de

după implementare dacă bunurile care reprezintă parte componentă a Proiectului sunt

după natura lor divizibile şi pot fi folosite în mod separat;

h) să pună la dispoziţia Fondului orice informaţii sau acte solicitate ce se referă la

implementarea Proiectului;

Page 91: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

91

i) să asigure accesul reprezentanţilor Fondului la locurile şi spaţiile unde se

implementează sau a fost implementat Proiectul, inclusiv la toate documentele şi

fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului;

j) să asigure respectarea tuturor prevederilor legale, standardelor şi deciziilor autorităţilor

competente în legătură cu executarea Proiectului;

k) să evalueze şi să ia măsuri de diminuare a riscurilor asociate cu implementarea

Proiectului;

l) să execute alte obligaţii ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.

X. DREPTUL DE PROPRIEATE/UTILIZARE A REZULTATELOR ŞI

ECHIPAMENTELOR

10.1. Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuala, atât industrială

cât si dreptul de autor asupra creaţiilor rezultate din implementarea Proiectului, sunt drepturi

exclusive ale Beneficiarului, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

XI. CESIUNEA

11.1 Prezentul Contract în integralitatea sa precum şi toate drepturile si obligaţiile ce decurg din

implementarea sa, nu poate constitui obiectul cesiunii.

XII. CONFLICT DE INTERESE

12.1. În înţelesul prezentului Contract, conflictul de interese presupune o stare de dezacord între

îndeplinirea obligaţiilor părţilor în cadrul Contractului şi interesele private ale persoanelor

implicate în implementarea acestuia, interese care ar putea influenţa în mod necorespunzător

îndeplinirea obiectivă şi imparţială a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de către

persoanele implicate in implementarea/verificarea/controlul executării acestui Contract, din

motive care implică familia, afinităţi politice sau naţionale, interese economice sau oricare alte

interese comune cu cele ale unei alte persoane.

12.2. Părţile se obligă să întreprindă toate măsurile necesare pentru a evita orice conflict de interese

şi să se informeze reciproc în termen de maxim 5 zile lucrătoare în legătură cu orice situaţie

care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict de interese.

XIII. FORŢA MAJORĂ

13.1. Forţa majoră este un eveniment mai presus de controlul Părţilor, care nu se datorează greşelii

sau vinei acestora, ce nu a putut fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face

imposibilă executarea obligaţiilor contractuale. Sunt considerate asemenea evenimente:

războaie, revoluţii, inundaţii sau oricare alte calamităţi naturale, restricţii apărute ca urmare a

unei carantine, embargouri, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă.

13.2. Forţa majoră este constatată de autoritatea competentă din Republica Moldova, care este

Camera de Comerţ şi Industrie.

13.3. Forţa majoră exonerează Părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract pe

toată perioada în care acţionează cazul de forţă majoră.

Page 92: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

92

13.4. Executarea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părţilor până la apariţia acesteia.

13.5. Partea care invocă forţa majoră este obligată să o notifice celeilalte Părţi, în termen de 24 ore

de la producere şi să ia măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor.

13.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,

fiecare Parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părţi încetarea de plin drept a prezentului

Contract, fără ca vreuna dintre Părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI LA CONTRACT

13.7. Orice modificare şi completare a Contractului sau a anexelor lui se va face în scris printr-un

acord adiţional semnat de ambele Parţi.

13.8. În cazul schimbării adresei, sediului, contului bancar, sau altor date relevante, Beneficiarul va

notifica Fondul în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data efectuării modificărilor.

Notificarea va constitui anexă la prezentul Contract, fără a mai fi necesară încheierea unui

acord adiţional.

13.9. Neexecutarea acestei obligaţii va avea drept efect inopozabilitatea datelor modificate Fondului,

iar toate comunicările făcute la adresa şi conform datelor cunoscute anterior, se vor considera

efectiv îndeplinite de către Fond.

XIV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

14.1. Prezentul Contract va înceta în următoarele cazuri:

a) la expirarea termenului Contractului în urma executării integrale şi corespunzătoare a

obligaţiilor asumate;

b) în cazul stabilit de pct.13.6 al Contractului în legătură cu imposibilitatea fortuită de

executare mai mult de 6 luni datorită forţei majore stabilită în conformitate cu normele

legale în vigoare;

c) în cazul desfiinţării Contractului prin acordul ambelor Părţi;

d) în cazul desfiinţării Contractului la iniţiativa Fondului prin operarea rezoluţiunii sau

rezilierii datorită neexecutării obligaţiilor esenţiale asumate de către Beneficiar.

14.2. Fondul va fi în drept să desfiinţeze prezentul Contract prin rezoluţiune, în mod unilateral şi

fără a mai fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti, începând cu data primirii de către

Beneficiar a declaraţiei de rezoluţiune, iar în situaţia în care acesta refuză primirea, din data

refuzului primirii declaraţiei, în cazul neexecutării de către Beneficiar a următoarelor obligaţii

esenţiale:

a) prezentarea actelor sau informaţiilor neveridice la etapele de selecţie şi aprobare iniţială,

prealabilă şi finală a Proiectului;

b) gajarea/ipotecarea sau înstrăinarea bunurilor care reprezintă parte componentă a Proiectului

pe perioada implementării Proiectului, precum şi pe o perioadă de 2 ani de după

implementare dacă bunurile care reprezintă parte componentă a Proiectului sunt după

natura lor divizibile şi pot fi folosite în mod separat;

c) folosirea bunurilor ce reprezintă parte componentă a Proiectului contrar destinaţiei

stabilite;

Page 93: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

93

d) neexecutarea altor obligaţii esenţiale de către Beneficiar care fac imposibilă derularea în

continuare a Contractului şi necesităţii desfiinţării contractului cu efect retroactiv, dacă

Fondul decide în acest sens.

14.3. Rezoluţiunea Contractului va opera cu efect retroactiv şi în urma rezoluţiunii Beneficiarul va fi

obligat să restituie Fondului toate contribuţiile de grant achitate până la momentul desfacerii

Contractului.

14.4. Din momentul rezoluţiunii Contractului Beneficiarul este obligat să restituie în termen de cel

mult 30 de zile toate contribuţiile de grant achitate de către Fond. În caz contrar, Beneficiarul

va fi considerat în întârziere conform prevederilor art.617 Codul civil şi obligaţia lui pecuniară

va fi purtătoare de dobânda legală prevăzută de art.619 alin.(2) Codul civil.

14.5. Fondul va fi în drept să desfiinţeze prezentul Contract prin reziliere, în mod unilateral şi fără a

mai fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti, începând cu data primirii de către Beneficiar

a declaraţiei de reziliere, iar în situaţia în care acesta refuză primirea, din data refuzului

primirii declaraţiei, în cazul neexecutării de către Beneficiar a următoarelor obligaţii esenţiale:

a) neasigurarea nivelului necesar al aportului propriu pentru implementarea corespunzătoare a

Proiectului, precum şi a surselor financiare suplimentare;

b) neachitarea comisionului de administrare a grantului;

c) contractarea bunurilor şi/sau serviciilor necesare implementării Proiectului, fără acordarea

termenului de garanţie de către furnizorul bunurilor şi/sau serviciilor.

d) neimplementarea Proiectului în conformitate cu graficul şi condiţiile stabilite de

implementare;

e) modificarea Proiectului precum şi a valorii Proiectului, fără acordul Fondului;

f) neprezentarea lunară a rapoartelor de progres la implementarea Proiectului, precum şi a

rapoartelor post-implementare a Proiectului;

g) refuzul punerii la dispoziţia Fondului a actelor confirmative privind costurile suportate în

vederea implementării Proiectului.

h) neînlăturarea de către Beneficiar, în termenul de 30 zile stabilit de pct.5.13 al Contractului,

a deficienţelor constatate de către Fond şi care nu permit aprobarea Proiectului ca fiind

implementat;

i) refuzul de a pune la dispoziţia Fondului orice informaţii sau acte solicitate ce se referă la

implementarea Proiectului;

j) neasigurarea accesului reprezentanţilor Fondului la locurile şi spaţiile unde se

implementează sau a fost implementat Proiectul, inclusiv la toate documentele şi fişierele

informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului;

k) nerespectarea prevederilor legale, standardelor şi deciziilor autorităţilor competente în

legătură cu executarea Proiectului;

l) neexecutarea altor obligaţii de către Beneficiar care fac imposibilă derularea în continuare

a Contractului, dacă Fondul decide în acest sens.

14.6. Rezilierea Contractului de grant va duce la încetarea definitivă a achitării contribuţiilor de

grant, fără restituirea prestaţiilor anterioare.

Page 94: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

94

14.7. Enumerarea situaţiilor descrise în prezentul capitol pentru operarea rezoluţiunii sau rezilierii

Contractului are un caracter exemplificativ şi nu poate fi considerată sau interpretată ca o

renunţare a Fondului la determinarea altor circumstanţe ca fiind o neexecutare esenţială a

obligaţiilor contractuale din partea Beneficiarului. În orice situaţii care vor duce la

imposibilitatea continuării implementării Proiectului sau la neobţinerea efectului scontat din

implementarea Proiectului, Fondul va aprecia în mod unilateral fiecare situaţie în parte şi va

decide dacă îşi va exercita dreptul la rezoluţiunea sau rezilierea Contractului.

14.8. Beneficiarul nu poate solicita din proprie iniţiativă rezoluţiunea/rezilierea prezentului Contract

decât cu restituirea prealabilă a tuturor contribuţiilor de grant achitate de către Fond.

14.9. Până la rezoluţiunea sau rezilierea de fapt a Contractului, Fondul poate suspenda orice plată ca

o măsura de precauţie.

14.10. Rezoluţiunea sau rezilierea prezentului Contract nu va afecta clauzele ce stabilesc modalitatea

soluţionării litigiilor sau alte efecte ale Contractului ce rezultă din rezoluţiune/reziliere. Aceste

clauze vor produce efecte şi după rezoluţiune/reziliere.

XV. DECLARAŢII, GARANŢII ŞI RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

15.1. Părţile contractante declară că, la data încheierii prezentului Contract, au capacitatea civilă

cerută de lege necesară pentru încheierea Contractului şi pentru îndeplinirea obligaţiilor ce

derivă din acesta.

15.2. Părţile declară că consimţământul lor pentru încheierea şi executarea prezentului Contract este

valabil şi nu este necesar acordul altor careva autorităţi sau terţi pentru încheierea şi executarea

prezentului Contract, neexistând nicio restricţie sau limitare contractuală sau de altă natură

pentru încheierea şi executarea Contractului.

15.3. Fondul şi Beneficiarul sunt responsabili pentru un comportament cu bună-credinţă şi diligenţă

la momentul naşterii, pe durata existenţei, în timpul executării şi stingerii obligaţiilor stabilite

prin prezentul Contract.

15.4. Obligaţiile trebuie executate în modul corespunzător, cu bună-credinţă, la locul şi în termenul

stabilit.

15.5. Beneficiarul declară că actele şi informaţiile prezentate în cadrul etapelor de evaluare şi

aprobare iniţială, prealabilă si finală a Proiectului sunt veridice şi valide şi Beneficiarul nu a

tăinuit şi nu s-a abţinut de la dezvăluirea oricăror informaţii sau circumstanţe, care ar fi

constituit temei pentru Fond de a refuza acordarea finanţării sau acordarea acesteia în alte

condiţii decât cele stabilite în prezentul Contract.

15.6. Pentru orice prejudiciu cauzat Fondului în legătură cu executarea prezentului Contract,

Beneficiarul va răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

XVI. NOTIFICĂRI

16.1. Orice notificare înaintată de către o Parte a prezentului Contract celeilalte Părţi, va avea efect

juridic doar dacă va fi întocmită în formă scrisă (pe suport de hârtie) şi transmisă în

conformitate cu prevederile prezentului capitol.

Page 95: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

95

16.2. În sensul prezentului Contract, prin "notificare" de către o Parte a celeilalte Părţi se înţelege:

transmiterea oricărui înscris, adrese, comunicări, înştiinţări, înaintarea cererilor, pretenţiilor,

avizelor, răspunsurilor, referitoare la realizarea prevederilor prezentului Contract şi garanţiilor

aferente.

16.3. Notificările verbale invocate de către Părţi vor fi lipsite de orice efect juridic.

16.4. Notificările se transmit de către o Parte celeilalte Părţi pe cale poştală, prin intermediul

scrisorilor recomandate cu aviz de primire sau prin înmânare directă la sediul Părţii respective.

XVII. ANEXE

17.1. Următoarele documente constituie anexe la prezentul Contract şi fac parte integrantă a

acestuia:

Anexa 1 - Proiectul de investiţii;

Anexa 2 - Structura costului eligibil total al Proiectului de investiţie;

Anexa 3 - Descrierea detaliată a Proiectului;

Anexa 4 - Etapele de implementare a Proiectului şi aportul Părţilor;

Anexa 5 - Planul de achiziţii;

Anexa 6 - Raportul de progres;

Anexa 7 - Cerere privind aprobarea etapelor Proiectului;

Anexa 8 - Raportul privind aprobare a implementării;

Anexa 9 - Raportul post-implementare a Proiectului.

XVIII. CLAUZE FINALE

18.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părţi şi durează până la

executarea integrală a obligaţiilor asumate de către ambele Părţi, sau până la încetarea

Contractului.

18.2. Contractul este guvernat şi interpretat în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, iar în

problemele nereglementate, Părţile se vor conduce de dispoziţiile legale stabilite prin actele

normative ale Republicii Moldova.

18.3. Prezentul Contract reprezentă voinţa Părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre

acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

18.4. Divergenţele care pot apărea în procesul executării condiţiilor prezentului Contract, vor fi

soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se va ajunge la un acord

comun, litigiul va fi soluţionat în ordinea stabilita de legislaţia în vigoare a Republicii

Moldova.

18.5. Contractul este întocmit în limba română, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare

Parte contractantă, având aceeaşi forţă juridică.

Page 96: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

96

XIX. RECHIZITELE ŞI SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

Fondul: Beneficiarul:

Fondul pentru Eficienţă Energetică

MD-2004, mun. Chişinău,

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180, et.6

numărul unic de identificiare 43689016

contul bancar 2251629711MD

BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” SA Filiala nr.3 Chişinău

codul bancar EXMMMD22404

Director executiv interimar Aureliu Casian______________________

Page 97: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

97

ANEXA nr. 1

la Contractul de grant nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficienţă Energetică si ______________________

PROIECTUL DE INVESTITI

Denumirea proiectului Locul implementării

proiectului

Costul total al proiectului, (lei,

inclusiv TVA)

Costul finanţării solicitat din partea

Fondului, lei

Aportul Beneficiarului, lei

Durata proiectului,

luni

Perioada de implementare (din.... pînă)

Republica Moldova, raionul ______, satul (comuna)______

Proiectul vizează implementarea măsurilor de [Eficiență energetică] [și/sau] [valorificarea surselor de energie regenerabilă] precum urmează:

Denumirea obiectivului [clădire separată sau parte componentă a

altui obiectiv]

Adresa exacta/localitatea unde este amplasat

obiectivul

Modul de utilizare a

obiectivului

Descriere succintă a măsurilor propuse pentru implementare (în baza clasificării prezentate în Anexa 4 a Apelului)

Măsuri de bază în domeniul EE și valorificării SER: ...... Măsuri de renovare (după caz): ...... Implementarea/perfecționarea sistemului de management energetic (după caz): ...... Asistență tehnică: ......

Semnăturile părţilor:

Din partea Fondului: Din partea Beneficiarului:

Director executiv interimar _________________________________

Aureliu Casian ______________________________ _________________________________

Page 98: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

98

ANEXA nr. 2

la Contractul de grant nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficienţă Energetică şi ______________________

STRUCTURA COSTULUI ELIGIBIL TOTAL AL PROIECTULUI

Categorii de cheltuieli

Costul total al proiectului

(lei, incluv costurile aferente și TVA)

Ponderea în valoarea totală a proiectului

I) Costuri aferente măsurilor de bază în domeniul EE și valorificării SER

%

J) Costuri aferente masurilor de renovare %

K) Costuri aferente implementării şi perfecţionării sistemului de management energetic

%

L) Costuri aferente asistenţei tehnice (RAE, SF, lucrări de proiectare, supervizarea lucrărilor etc.)

%

Semnăturile părţilor:

Din partea Fondului: Din partea Beneficiarului:

Director executiv interimar ____________________

Aureliu Casian ____________ ____________________

Page 99: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

99

ANEXA nr. 3

la Contractul de grant nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficienţă Energetică şi ______________________

DESCRIEREA DETALIATĂ A PROIECTULUI

(Anexa nr.4 din Regulament)

(în baza Instrucţiunilor pentru utilizatori, care reprezintă părți componente ale prezentei anexe)

Page 100: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

100

ANEXA nr. 4

la Contractul de grant nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficienţă Energetică şi ______________________

ETAPELE DE IMPLIMENTARE A PROIECTULUI ŞI APORTUL PĂRŢILOR

Perioada de implementare

Denumire etapă Total cheltuieli Aport Beneficiar Aport Fond

Semnăturile părţilor:

Din partea Fondului: Din partea Beneficiarului:

Director executiv interimar _________________________________

Aureliu Casian ______________________________ _________________________________

Page 101: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

101

ANEXA nr. 5

la Contractul de grant nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficienţă Energetică şi ______________________

PLANUL DE ACHIZIŢII

Lot Descrierea obiectului achiziției Modul de achiziție Inițierea achiziției

(estimativ)

Finalizarea achiziției

(estimativ)

Valoarea achiziției conform Bugetului,

mii lei

A. Bunuri

Sub-total:

B. Servicii

Sub-total:

C. Lucrări de construcții

Sub-total:

GRAND TOTAL

Semnăturile părţilor:

Din partea Fondului (avizare): Din partea Beneficiarului:

Director executiv interimar _________________________________

Page 102: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

102

ANEXA nr. 6

la Contractul de grant nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficiență Energetică și ______________________

RAPORT DE PROGRES

Activitatea nr.

Activităţi desfăşurate în

perioada de raportare

Data de începere

şi de finalizare

Costuri suportate,

lei

Activităţi care urmează să se desfăşoare în

perioada următoarei raportări

Data de începere

şi de finalizare

Costuri estimate,

lei

Activitatea 1

Activitatea 2

Activitatea 3

__________________________________

Data, semnătura persoanei împuternicite si amprenta stampilei Beneficiarului

Page 103: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

103

ANEXA nr. 7

la Contractul de grant nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficiență Energetică și ______________________

FONDULUI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

MD-2004, mun. Chişinău,

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180, et.6

CERERE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI

Beneficiarul:

Sediul:

Temeiul solicitării: Contract de grant nr. ____ din _______

Descrierea succinta a proiectului:

Locul implementării proiectului:

Valoarea totală a proiectului:

Solicitarea: Aprobarea finală a proiectului

Descrierea proiectului propus pentru aprobare

Valoarea cheltuielilor pe categoriile de eligibilitate şi valoarea totală a cheltuielilor efectuate

Alte:

Anexe: se anexează actele confirmative

__________________________________

Data, semnătura persoanei împuternicite şi amprenta ştampilei Beneficiarului

Page 104: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

104

ANEXA nr. 8

la Contractul de grant nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficiență Energetică și ______________________

RAPORTUL FONDULUI PENTRU EFICIENŢĂ ENERGETICĂ

PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Beneficiarul:

Sediul:

Descrierea succintă a proiectului:

Locul implementării proiectului:

Valoarea totală a proiectului:

Valoarea proiectului, pe categoria de cheltuieli, propusă de Beneficiar pentru aprobare:

Valoarea proiectului, pe categoria de cheltuieli, constatată de Fond la implementarea Proiectului:

Menţiunea privind aprobarea de către Fond a proiectului ca fiind implementat şi valorii totale a acestuia:

Director executiv interimar al Fondului pentru Eficienţă Energetică

Aureliu Casian

__________________________________

Data şi amprenta ştampilei Fondului

Page 105: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

105

ANEXA nr. 9

la Contractul de grant nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficiență Energetică și ______________________

RAPORTUL POST-IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

(Anexa nr.7 din Regulament)

Page 106: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

106

ANEXA 4 – Contract de acordare a garanției financiare

CONTRACT

DE ACORDARE A GARANŢIEI FINANCIARE

„___” ______________ 2013 mun. Chişinău

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Fondul pentru Eficienţă Energetică, denumit în continuare „Garant”, înfiinţat prin Legea

energiei regenerabile nr.160-XVI din 12 iulie 2007 şi care activează în conformitate cu

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.401 din 12 iunie 2012, înregistrat în Republica

Moldova cu numărul de identificare de stat 43689016, reprezentat de Directorul executiv

interimar Dl Aureliu Casian, pe de o parte,

şi

_____________________________________________, denumit în continuare „Ordonator”,

înregistrată în Republica Moldova cu numărul de identificare de stat_________________,

reprezentată de _____________ Dl/Dna____________, pe de altă parte,

ambii denumiţi în continuare „Părţi” sau în mod individual „Parte”, acţionând în baza

liberului consimţământ, au convenit să încheie prezentul contract de acordare a garanţiei

financiare (în continuare „Contract”) în următoarele condiţii:

II. INTERPRETĂRI ŞI ABREVIERI:

2.1. În prezentul Contract, cu excepţia cazului când contextul cere altfel sau a unei prevederi

contrare:

a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul

includ şi singularul;

b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;

c) cuvintele care indică persoane vor include persoane fizice şi/sau juridice, după caz;

d) termenul „zi” sau „zile”, sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă

nu se specifică în mod diferit.

2.2. În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) Beneficiar – instituţie financiară care cofinanţează Ordonatorul la implementarea

Proiectului şi este beneficiar al Garanţiei financiare;

b) Garanţie financiară – angajament scris emis de Garant la cererea Ordonatorului de a

plăti Beneficiarului o sumă de bani, capabilă să asigure Beneficiarului realizarea certă

a drepturilor sale ce reies din Contractul de credit/împrumut (în continuare „Contractul

de finanţare”);

Page 107: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

107

c) Proiect – proiect de investiţii, descris în Anexele nr.1-2 la prezentul Contract, finanţat

de către Ordonator, inclusiv din contul finanţării obţinute de la Beneficiar, care are

drept scop implementarea măsurilor de eficienţă energetică şi/sau valorificarea

resurselor de energie regenerabilă;

d) Acord adiţional – document ce modifică termenii şi condiţiile prezentului Contract;

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Prin prezentul Contract, Garantul se obligă să garanteze parţial rambursarea finanţării

acordate Ordonatorului de către Beneficiar la implementarea Proiectului, iar Ordonatorul se

obligă să plătească un comision anual de garantare şi să implementeze Proiectul, finanţarea

căruia este garantată de către Garant.

3.2. Garantul se obligă să elibereze Garanţia financiară în următoarele condiţii:

a) Valoarea garantată – ___% din valoarea finanţării (partea de capital) rămasă

neexecutată la data depunerii cererii de plată de către Beneficiar;

b) Termenul de valabilitate – de la data de _____ până la data de _________;

c) Beneficiarul – _____, IDNO - codul fiscal _____, cu sediul ____________.

3.3. Garanţia financiară emisă nu este transmisibilă şi poate fi executată doar la cererea de plată

a Beneficiarului.

3.4. Beneficiarul poate depune cererea de plată doar după aprobarea implementării Proiectului şi

doar după survenirea cazului garantat.

3.5. Garanţia financiară poate fi revocată doar în condiţiile stabilite de prezentul Contract.

3.6. Ordonatorul se angajează să implementeze Proiectul din contul contribuţiei proprii şi co-

finanţării acordate de către Beneficiar, în conformitate cu Anexele nr.1-2 la prezentul

Contract.

3.7. Ordonatorului îi revine întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte administrarea

mijloacelor băneşti, respectarea prevederilor legale, standardelor, deciziilor autorităţilor

competente şi a cerinţelor specifice din partea Garantului, precum şi pentru administrarea şi

coordonarea eficientă a activităţilor de implementare a Proiectului, finanţarea căruia este

garantată parţial de către Garant. Ordonatorul este direct răspunzător în faţa Garantului în

ceea ce priveşte implementarea totală a Proiectului, cu respectarea prevederilor prezentului

Contract.

3.8. Ordonatorul va asigura ca beneficiile Proiectului de investiţie provenite din economiile

măsurabile sau calculabile de energie să constituie cel puţin ______% din beneficiile totale

aferente implementării Proiectului.

IV. MODUL DE ELIBERARE A GARANŢIEI FINANCIARE

4.1. Garanţia financiară va fi eliberată în temeiul unei cereri scrise a Ordonatorului după

îndeplinirea de către acesta a următoarelor condiţii:

Page 108: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

108

a) constituirea garanţiilor de restituire a sumei plătite în cazul executării Garanţiei financiare

în conformitate cu prevederile capitolului VI din prezentul Contract;

b) achitarea comisionului de eliberare a garanţiei financiare indicat la pct.7.3 din prezentul

Contract;

c) prezentarea copiei contractului de finanţare.

4.2. Garantul va elibera Garanţia financiară Ordonatorului în termen de 3 zile lucrătoare din data

îndeplinirii condiţiilor menţionate la pct. 4.1 din prezentul Contract.

4.3. Ordonatorul va prezenta Garanţia financiară Beneficiarului în termen de 3 zile lucrătoare din

data eliberării.

4.4. Garantul poate refuza acordarea Garanţiei financiare în cazurile în care:

a) Ordonatorul nu execută condiţiile stabilite la pct.4.1 din prezentul Contract;

b) au apărut circumstanţe care indică cu certitudine incapacitatea viitoare a Ordonatorului

de a-şi onora obligaţiile ce reies din prezentul Contract şi contractul de finanţare.

V. LIMITELE OBLIGAŢIEI GARANTATE

5.1. Garanţia financiară asigură îndeplinirea parţială a obligaţiilor Ordonatorului, asumate faţă de

Beneficiar, conform contractului prin care a fost acordată finanţarea în proporţie de __ %

din valoarea soldului creditului/împrumutului, rămas neachitat la data depunerii cererii de

plată de către Beneficiar.

5.2. Garanţia financiară nu asigură achitarea dobânzilor, penalităţilor, comisioanelor, amenzilor,

cheltuielilor de recuperare a creanţelor sau taxelor de stat aplicate/ suportate de către

Beneficiar conform contractului prin care a fost acordată finanţarea.

5.3. Garanţia financiară nu acoperă partea din finanţarea acordată ulterior Ordonatorului de către

Beneficiar, fără acordul Garantului, precum şi datoriile la plăţile menţionate la pct. 5.2.

eşalonate şi sumate la corpul creditului/împrumutului.

VI. GARANŢII DE RESTITUIRE A SUMEI PLĂTITE

6.1. În scopul asigurării obligaţiilor viitoare ce ar apărea din executarea Garanţiei financiare,

Ordonatorul se obligă să constituie în favoarea Garantului următoarele garanţii:

a) Gajul/ ipoteca ________________________

b) Fidejusiunea________________________

6.2. Garanţiile vor fi constituite în baza unor contracte separate, până la data eliberării Garanţiei

financiare.

6.3. În cazul prelungirii termenului de acţiune a Contractului de acordare a garanţiei financiare,

Ordonatorul se obligă să prelungească garanţiile nominalizate în pct. 6.1 din prezentul

Contract, prin semnarea cu Garantul a acordurilor adiţionale respective.

6.4. Garantul va avea drept preferenţial de a-şi satisface creanţele sale din contul garanţiilor

constituite conform prezentului Contract, cu excepţia cazului gajului anterior constituit în

favoarea Beneficiarului asupra aceloraşi bunuri.

6.5. În cazul în care valoarea garanţiilor constituite de către Ordonator în favoarea Garantului s-a

diminuat, sau obiectul garanţiilor constituite a fost distrus, deteriorat, demolat sau supus

Page 109: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

109

altei acţiuni în urma căreia acesta nu mai poate fi valorificat, Garantul este în drept să ceară

Ordonatorului constituirea unor garanţii noi, capabile să asigure executarea obligaţiilor

viitoare ce ar apărea din executarea Garanţiei financiare.

VII. PLATA PENTRU ELIBERAREA GARANŢIEI FINANCIARE

7.1. Pentru serviciile prestate la emiterea şi gestionarea Garanţiei financiare, Ordonatorul va

achita Garantului un comision în mărime de 2% anual din valoarea garantată.

7.2. Comisionul va fi plătit din resursele proprii ale Ordonatorului prin transferul mijloacelor

băneşti la contul curent al Garantului: cont nr. ______________, deschis la BC ____ SA,

codul bancar ___________.

7.3. Comisionul pentru primul an de gestiune va fi achitat de către Ordonator până la data

eliberării Garanţiei financiare.

7.4. Comisionul pentru anii următori va fi achitat de către Ordonator în prima zi lucrătoare a

anului în curs. În cazul încălcării termenului de achitare a comisionului anual, Garantul va

aplica Ordonatorului o penalitate de întârziere în mărime de 0,1% din valoarea garanţiei

acordate, pentru fiecare zi de întârziere a achitării.

7.5. În cazul revocării Garanţiei financiare, comisionul nu se restituie.

VIII. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ASIGURAT CU GARANŢIE FINANCIARĂ

Consideraţii generale:

8.1. Ordonatorul va implementa Proiectul cu maxim profesionalism, eficienţă şi vigilenţă în

conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat şi în concordanţă cu prevederile

acestui Contract. Proiectul va fi implementat în strictă conformitate cu prevederile

Descrierii detaliate de proiect prezentate de către Ordonator Garantului şi anexate la

prezentul Contract (Anexa nr.2), iar în cazul existenţei documentaţiei de proiect,

implementarea se va efectua şi conform documentului de proiect ce va face parte integrantă

a Contractului.

8.2. Pentru implementarea Proiectului, Ordonatorul va asigura obţinerea de la autorităţile

competente a tuturor avizelor, actelor şi certificatelor necesare.

Procesul de implementare:

8.3. Implementarea Proiectului se va efectua conform etapelor de implementare menţionate în

Descrierea detaliată de proiect.

8.4. Ordonatorul va implementa Proiectul personal sau va contracta terţi în acest scop. În cazul

contractării terţilor pentru efectuarea lucrărilor la implementarea Proiectului,

responsabilitatea revine integral Ordonatorului, el fiind pe deplin responsabil faţă de Garant

pentru neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a lucrărilor de către

terţul contractat. Garantul nu va avea nici o obligaţie fată de terţul contractat de Ordonator.

De asemenea, Garantul nu va media şi nici nu se va antrena în soluţionarea disputelor

apărute între Ordonator şi terţul contractant.

Page 110: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

110

Condiţii speciale de implementare:

8.5. Orice modificare a elementelor Proiectului de regulă nu este admisă, cu excepţia

modificărilor minore şi neesenţiale, care vor fi efectuate doar cu acordul preliminar şi în

scris al Garantului. Se vor considera modificări minore şi neesenţiale ale Proiectului, acelea

care vor ţine de înlocuirea materialelor, metodelor sau tehnologiilor de implementare a

Proiectului, dar care vor avea drept efect obţinerea aceloraşi parametri de eficienţă

energetică prognozaţi sau mai înalţi decât cei prognozaţi, precum şi vor asigura un nivel de

durabilitate şi calitate egal sau mai înalt. Se vor considera modificări substanţiale ale

Proiectului, acelea care afectează major natura şi condiţiile de implementare a Proiectului şi

au drept efect schimbarea esenţială a parametrilor de eficienţă energetică ce urmează a fi

obţinuţi. Modificarea minoră a Proiectului fără acordul în scris al Garantului sau

modificarea substanţială a Proiectului, va atrage după sine aplicarea de către Garant

Ordonatorului a unei penalităţi în mărime de 20% din valoarea garantată.

8.6. Contractarea tuturor bunurilor şi/sau serviciilor necesare implementării Proiectului se va

efectua de către Ordonator, cu condiţia acordării termenului de garanţie de către furnizorul

bunurilor şi/sau serviciilor, iar Ordonatorul va prezenta Garantului o copie de pe acest

contract, în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii lui. Ordonatorul va contracta

bunurile şi/sau serviciile cu un termen de garanţie nu mai mic de 2 ani de la darea în

exploatare a lucrărilor şi/sau punerea în funcţiune a utilajelor. Implementarea Proiectului se

va efectua în termenii prevăzuţi în Anexa nr.1 la prezentul Contract, iar orice deviere de la

acest termen va fi admisă doar cu acordul scris al Garantului şi doar pentru anumite

circumstanţe obiective ce nu sunt imputabile Beneficiarului. În cazul necesităţii depăşirii

termenelor de implementare a Proiectului, Beneficiarul va înainta o cerere scrisă Garantului

în care va menţiona termenul necesar pentru prelungirea implementării Proiectului şi va

indica motivele obiective ce au dus la depăşirea termenului, însoţite după caz, de probele

relevante. În situaţia încălcării termenului de implementare a Proiectului, Garantul va aplica

Ordonatorului o penalitate de întârziere în mărime de 0,1% din valoarea garanţiei acordate,

pentru fiecare zi de întârziere a implementării.

8.7. Pe tot parcursul implementării Proiectului, Ordonatorul este obligat să raporteze lunar

progresul înregistrat în implementarea Proiectului prin întocmirea unui raport de progres în

conformitate cu Anexa nr.3 la prezentul Contract, care va fi prezentat Garantului până la

data de 10 a lunii următoare celei de raportare. În raportul de progres Ordonatorul va

menţiona activităţile desfăşurate în perioada de raportare, data de începere şi de finalizare a

acestora, activităţile ce urmează a fi efectuate în perioada următoarei raportări şi data de

începere şi de finalizare a acestora. La acest raport Ordonatorul va anexa copiile actelor ce

confirmă activităţile implementate şi incluse în raportul de progres.

Aprobarea implementării:

8.8. După implementarea Proiectului, Garantul va aproba Proiectul ca fiind implementat.

Această aprobare va consta în verificarea dacă Proiectul a fost implementat conform

condiţiilor şi în parametrii descriși în Descrierea detaliată de proiect şi, eventual, conform

Page 111: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

111

documentaţiei de proiect. De asemenea, se va verifica dacă Beneficiarul nu are careva

obiecţii faţă de Ordonator la modul de utilizare de către acesta a finanţării obţinute. La

această etapă, în caz de necesitate, Garantul va angaja pe cont propriu, experţi pentru

verificarea conformităţii implementării Proiectului.

8.9. Pentru aprobarea implementării Beneficiarul va depune o cerere scrisă Garantului conform

modelului stabilit în Anexa nr.4 la prezentul Contract, în care va indica Proiectul

implementat, actele justificative ce confirmă implementarea Proiectului (fotografii de la

locul implementării, facturi, actul de predare-primire a lucrărilor executate, documentele ce

confirmă procurarea bunurilor etc.). Garantul va avea dreptul de a solicita documente

suplimentare pentru elucidarea eventualelor neclarităţi.

8.10. Procesul de aprobare a implementării se va efectua în termen maxim de 30 zile din

momentul primirii cererii de la Beneficiar.

8.11. În cazul în care în perioada de aprobare se stabileşte că Proiectul nu a fost implementat

conform condiţiilor şi în parametrii descrişi în Descrierea detaliată de proiect şi, eventual,

conform documentaţiei de proiect, precum şi dacă Beneficiarul are obiecţii faţă de modul de

utilizare a finanţării de către Ordonator, Garantul va acorda Beneficiarului un termen de cel

mult 30 zile calendaristice pentru înlăturarea neajunsurilor. În cazul dacă în termenul

suplimentar acordat nu au fost înlăturate neajunsurile, se va considera că Proiectul nu a fost

implementat conform condiţiilor de implementare, iar Ordonatorul va achita Garantului o

penalitate în mărime de 0,2% din valoarea garanţiei acordate, pentru fiecare zi de întârziere.

8.12. Dacă în termenul de 30 zile, stabilit pentru aprobare la pct.8.10 al prezentului Contract,

Garantul nu va înainta careva obiecţii în sensul stabilit de pct.8.11 al Contractului, la

expirarea acestui termen Garantul va aproba Proiectul ca fiind implementat printr-un Raport

de aprobare a implementării, conform modelului stabilit în Anexa nr.5 la prezentul

Contract. Acest raport va fi expediat în termen maxim de 5 zile Ordonatorului şi

Beneficiarului ce a cofinanţat Proiectul.

Cerinţe specifice pentru documentele prezentate în legătură cu implementarea Proiectului:

8.13. Toate documentele prezentate Garantului de către Ordonator vor fi prezentate în original sau

în copii autentificate cu menţiunea „conform cu originalul”, semnate de persoana

împuternicită şi aplicată amprenta ştampilei Ordonatorului.

8.14. Dacă documentele vor fi prezentate în copii autentificate şi vor apărea careva dubii în

privinţa lor, la solicitarea Garantului, Ordonatorul va prezenta şi originalul acestora pentru

verificarea veridicităţii.

8.15. Toate documentele prezentate ce vizează achiziţia bunurilor şi/sau serviciilor, trebuie să

conţină informaţia detaliată privind bunul achiziţionat, serviciul prestat sau lucrarea

efectuată.

Măsuri de informare:

8.16. Beneficiarul este obligat să întreprindă măsuri de informare în ordinea stabilită de pct.8.17

despre suportul obţinut din partea Garantului la implementarea Proiectului.

Page 112: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

112

8.17. Începând cu perioada implementării Proiectului Ordonatorul este obligat să monteze o placă

de informare permanentă la locaţia Proiectului, care să cuprindă informaţia precum că

Proiectul este implementat cu suportul Fondului pentru Eficienţă Energetică.

8.18. Placa trebuie confecţionată dintr-un material rezistent cu dimensiunile de cel puţin

_________ şi care urmează a fi montată pentru a fi suficient de vizibilă. Placa de informare

va cuprinde:

a) logoul Fondului pentru Eficienţă Energetică;

b) imaginea drapelului Republicii Moldova;

c) imaginea drapelului Uniunii Europene şi cuvintele „Uniunea Europeană”;

d) titlul Proiectului;

e) valoarea Proiectului;

f) menţionarea contribuţiei financiare din partea Fondului, care să aibă următorul text:

„Proiect pentru creşterea eficienţei energetice implementat cu suportul Uniunii Europene

prin intermediul Fondului pentru Eficienţă Energetică din Republica Moldova”;

g) beneficiarul Proiectului.

8.19. După caz, la solicitarea Garantului, Beneficiarul va indica pe placa de informare si alte

informaţii referitoare la suportul obţinut pentru implementarea Proiectului.

IX. EXECUTAREA GARANŢIEI FINANCIARE

9.1. Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul trebuie să îşi reclame în scris drepturile,

depunând o cerere de plată în baza Garanţiei financiare (în continuare "Cererea de plată") şi

să anexeze documentele doveditoare cuvenite.

9.2. Cererea de plată trebuie să întrunească următoarele condiţii:

a) cererea va conţine informaţii despre: mărimea datoriei Ordonatorului faţă de

Beneficiar (inclusiv valoarea creditului/împrumutului rămas neachitat), măsurile

întreprinse, data rezilierii contractului de finanţare sau data declarării scadenţei

anticipate a creditului/ împrumutului şi a plăţilor aferente;

b) cererea va avea anexate confirmările precum că Beneficiarul a notificat Ordonatorul

despre încălcarea obligaţiilor asumate şi a acordat un termen de executare a

obligaţiei, în conformitate cu contractul de finanţare sau cu legislaţia în vigoare,

precum şi a notificat Ordonatorul despre rezilierea contractului de finanţare sau

declararea scadenţei anticipate a creditului/ împrumutului şi a plăţilor aferente.

Documentele doveditoare se vor depune în original sau în copii autentificate de

Beneficiar prin semnătura persoanei împuternicite şi amprenta ştampilei

Beneficiarului.

9.3. Prin caz garantat se înţelege orice situaţie în care Ordonatorul nu şi-a executat sau a executat

necorespunzător, timp de peste 90 zile, o obligaţie de plată asumată faţă de Beneficiar prin

contractul de finanţare, în rezultatul căreia Beneficiarul:

a) a reziliat anticipat contractul de finanţare sau,

b) a declarat scadenţa anticipată a întregului credit/împrumut şi a plăţilor aferente

acestuia.

Page 113: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

113

9.4. Beneficiarul îşi poate reclama drepturile doar în cadrul termenului de valabilitate a Garanţiei

financiare şi doar în limita sumei garantate.

9.5. După recepţionarea cererii Garantul va înştiinţa în termen de 3 zile Ordonatorul, însă lipsa

răspunsului sau acordului acestuia nu va împiedica Garantul la executarea obligaţiilor

asumate prin Garanţia financiară.

9.6. În cazul în care Cererea de plată şi documentele doveditoare au fost depuse corespunzător

exigenţelor stabilite de prezentul Contract, Garantul va executa Garanţia financiară în

termen de cel mult 15 zile de la data primirii cererii de plată, achitând Beneficiarului,

proporţional, partea din soldul creditului/ împrumutului rămas neachitat.

9.7. Plata sumelor va avea loc prin transferul mijloacelor băneşti la contul Beneficiarului indicat

în cererea de plată.

9.8. În cazul executării parţiale a Garanţiei financiare, suma Garanţiei financiare se va reduce

proporţional sumei plătite, Beneficiarul fiind în drept să reclame suma rămasă până la

scadenţa Garanţiei financiare în condiţiile stabilite de prezentul Contract.

9.9. Garantul poate refuza satisfacerea pretenţiilor ce decurg din garanţia financiara dacă:

a) Cererea de plată a fost depusă după expirarea termenului Garanţiei financiare;

b) nu au fost anexate documentele doveditoare sau documentele doveditoare nu corespund

prevederilor pct. 9.2 din prezentul Contract;

c) nu a survenit cazul garantat sau documentele doveditoare nu confirmă survenirea

acestuia;

d) Beneficiarul şi Ordonatorul au modificat fără acordul Garantului contractul prin care a

fost acordată finanţarea;

e) Ordonatorul a prezentat confirmarea prin care şi-a onorat obligaţia de plată faţă de

Beneficiar după depunerea Cererii de plată.

9.10. În cazul refuzului Garantului de a satisface pretenţiile ce decurg din Garanţia financiară

pentru motivele indicate la pct. 9.9, b) şi c), Beneficiarul este în drept să înainteze o Cerere

de plată repetată în condiţii şi termenii stabiliţi în prezentul Contract.

9.11. Despre executarea cererii de plată, Garantul va notifica Ordonatorul în termen de 5 zile şi va

solicita restituirea sumelor achitate prin executarea Garanţiei financiare.

X. RESTITUIREA SUMELOR ACHITATE PRIN EXECUTAREA GARANŢIEI

10.1. După executarea Garanţiei financiare, Ordonatorul este obligat să restituie Garantului

mijloacele băneşti achitate în termen de cel mult 30 zile.

10.2. Sumele vor fi restituite prin transferul mijloacelor băneşti la contul Garantului indicat în

prezentul Contract.

10.3. În cazul în care Ordonatorul nu va restitui sumele plătite conform garanţiei financiare,

Garantul va fi îndreptăţit să recupereze sumele plătite în mod silit inclusiv din contul

bunurile gajate/ipotecate conform pct. 6.1 precum şi de la fidejusorii care au garantat

restituirea sumelor plătite.

Page 114: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

114

10.4. Recuperarea silită a sumelor plătite poate avea loc de comun acord cu Beneficiarul în

condiţiile în care creditul/împrumutul nu a fost achitat integral, iar garanţiile constituite

asigură ambele creanţe.

10.5. În cazul în care Ordonatorul nu va restitui Garantului mijloacele bănești achitate conform

Garanției financiare, Ordonatorul va fi considerat în întârziere conform prevederilor art.617

Codul civil şi obligaţia lui pecuniară va fi purtătoare de dobânda legală prevăzută de art.619

alin.(2) Codul civil.

XI. MONITORIZAREA PROIECTULUI

11.1. Garantul va monitoriza şi supraveghea implementarea Proiectului, precum şi va monitoriza

Proiectul la etapa post-implementare a acestuia pe o perioadă de 2 ani de după

implementare.

11.2. Ordonatorul este obligat să păstreze toate documentele în legătură cu implementarea

Proiectului pe o perioadă de 5 ani de după încetarea prezentului Contract.

11.3. În perioada implementării Proiectului, Garantul va verifica la orice etapă când va considera

necesar, conformitatea implementării Proiectului şi va solicita orice informaţie în acest sens,

Ordonatorul fiind obligat să elibereze orice acte sau informaţii solicitate şi să asigure accesul

reprezentantului Garantului la locurile solicitate, în legătură cu implementarea Proiectului.

11.4. În perioada post-implementare, Ordonatorul va prezenta Garantului anual, pe parcursul a 2

ani din momentul implementării Proiectului, raportul post-implementare conform modelului

stabilit în Anexa nr.6 a prezentului Contract şi va acorda Garantului posibilitatea verificării

faptice a Proiectului punând la dispoziţia acestuia toate informaţiile şi actele solicitate în

vederea exercitării activităţii de monitorizare.

XII. DREPTURILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

12.1. Drepturile esenţiale ale Garantului:

a) să ceară Ordonatorului implementarea Proiectului în conformitate cu clauzele

prezentului Contract;

b) să ceară de la Ordonator toată informaţia relevantă ce vizează Proiectul;

c) să fie informat de Ordonator despre cauzele încălcării termenului de implementare a

Proiectului;

d) să supravegheze şi să monitorizeze Proiectul;

e) să refuze executarea Garanţiei financiare în condiţiile stabilite de prezentul Contract;

f) să exercite alte drepturi ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.

12.2. Drepturile esenţiale ale Ordonatorului:

a) să i se elibereze Garanţia financiară în condiţiile stabilite de prezentul Contract;

b) să achite anticipat creditul/împrumutul care este asigurat cu Garanţia financiară;

c) să exercite alte drepturi ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.

XIII. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

Page 115: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

115

13.1. Obligaţiile esenţiale ale Garantului:

a) să elibereze Ordonatorului garanţia financiară în termenii şi condiţiile stabilite de

prezentul Contract;

b) să execute la cererea de plată a Beneficiarului Garanţia financiară;

c) să informeze Ordonatorul despre recepţionarea unei cereri de plată din partea

Beneficiarului;

d) să execute alte obligaţii ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.

13.2. Obligaţiile esenţiale ale Ordonatorului:

a) să întreprindă toată măsurile necesare pentru a evita înaintarea de către Beneficiar

Garantului a cererii de plată;

b) să implementeze Proiectul în conformitate cu graficul şi condiţiile stabilite de

prezentul Contract;

c) să prezinte lunar Beneficiarului rapoartele de progres privind implementarea

Proiectului;

d) să nu întreprindă acţiuni de modificare a Proiectului;

e) să folosească bunurile ce reprezintă parte componentă a Proiectului conform

destinaţiei stabilite;

f) să pună la dispoziţia Garantului orice informaţii sau acte solicitate ce se referă la

implementarea Proiectului;

g) să asigure accesul reprezentanţilor Garantului la locurile şi spaţiile unde se

implementează sau a fost implementat Proiectul şi să pună la dispoziţia Garantului

toate actele şi informaţiile tehnice şi financiare ale Proiectului;

h) să asigure respectarea tuturor prevederilor legale, standardelor şi deciziilor

autorităţilor competente în legătură cu executarea Proiectului;

i) să execute obligaţiile asumate in cazul înaintării de către Beneficiar a unei cereri de

plată;

j) să execute alte obligaţii ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.

XIV. CONFLICT DE INTERESE

14.1. În înţelesul prezentului Contract, conflictul de interese presupune o stare de dezacord între

îndeplinirea obligaţiilor părţilor în cadrul Contractului şi interesele private ale persoanelor

implicate în implementarea acestuia, interese care ar putea influenţa în mod necorespunzător

îndeplinirea obiectivă şi imparţială a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de către

persoanele implicate in implementarea/verificarea/controlul executării acestui Contract, din

motive care implică familia, afinităţi politice sau naţionale, interese economice sau oricare

alte interese comune cu cele ale unei alte persoane.

14.2. Părţile se obligă să întreprindă toate măsurile necesare pentru a evita orice conflict de

interese şi să se informeze reciproc în termen de maxim 5 zile lucrătoare în legătură cu orice

situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict de interese.

XV. FORŢA MAJORĂ

Page 116: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

116

15.1. Forţa majoră este un eveniment mai presus de controlul Părţilor, care nu se datorează

greşelii sau vinei acestora, ce nu a putut fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi

care face imposibilă executarea obligaţiilor contractuale. Sunt considerate asemenea

evenimente: războaie, revoluţii, inundaţii sau oricare alte calamităţi naturale, restricţii

apărute ca urmare a unei carantine, embargouri, enumerarea nefiind exhaustivă, ci

enunţiativă.

15.2. Forţa majoră este constatată de autoritatea competentă din Republica Moldova, care este

Camera de Comerţ şi Industrie.

15.3. Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract

pe toată perioada în care acţionează cazul de forţă majoră.

15.4. Executarea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părţilor până la apariţia acesteia.

15.5. Partea care invocă forţa majoră este obligată să o notifice celeilalte Părţi, în termen de 24

ore de la producere şi să ia măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor.

15.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,

fiecare Parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părţi încetarea de plin drept a prezentului

Contract, fără ca vreuna dintre Părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

MODIFICAREA SI COMPLETAREA CONTRACTULUI

15.7. Orice modificare si completare a Contractului sau a anexelor lui se va efectua în scris printr-

un acord adiţional semnat de ambele Părţi.

15.8. În cazul schimbării adresei, sediului, contului bancar, sau altor date relevante, Ordonatorul

va notifica Garantul în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data efectuării

modificărilor.

15.9. Neexecutarea acestei obligaţii va avea drept efect inopozabilitatea datelor modificate

Garantului, iar toate comunicările făcute la adresa şi conform datelor cunoscute anterior, se

vor considera efectiv îndeplinite de către Garant.

XVI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

16.1. Prezentul Contract va înceta în următoarele cazuri:

a) expirarea termenului contractului şi a Garanţiei financiare în cazul în care pe

perioada de valabilitate a garanţiei financiare Beneficiarul nu a cerut executarea

garanţiei financiare indiferent de faptul dacă s-a produs sau nu cazul garantat;

b) executarea contractului prin plata de către Garant a sumei garantate, urmată de

executarea de către Ordonator a obligaţiei sale apărută faţă de Garant prin executarea

Garanţiei financiare;

Page 117: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

117

c) executarea de către Ordonator a obligaţiei asumate faţă de Beneficiar şi garantată cu

Garanţia financiară;

d) renunţarea Beneficiarului la executarea garanţiei financiare;

e) desfiinţarea contractului prin acordul comun al Garantului, Ordonatorului şi

Beneficiarului;

f) desfiinţarea unilaterală a contractului la iniţiativa Garantului cât şi a Ordonatorului;

g) imposibilitatea executării obligațiilor pe o perioadă de peste 6 luni datorită forţei

majore stabilite în conformitate cu normele legale în vigoare;

h) declararea nulităţii contractului de credit/împrumut asigurat cu Garanţia financiară.

16.2. Contractul poate fi reziliat de către Garant în următoarele cazuri:

a) Ordonatorul nu a achitat comisionul de garantare în conformitate cu pct.7.3 din

prezentul Contract;

b) Ordonatorul nu a constituit în favoarea Garantului garanţiile obligaţiilor viitoare ce ar

putea apărea din executarea Garanţiei financiare;

c) Beneficiarul a reziliat contractul de credit/împrumut înainte de expirarea termenului de

90 zile de la data neachitării plăţilor restante;

d) Beneficiarul a reziliat Contractul de credit/împrumut înainte de aprobarea implementării

Proiectului;

e) modificarea obligaţiei garantate fără acordul Garantului.

16.3. În cazul încetării contractului de acordare a garanţiei financiare, scrisoarea de garanţie

financiară se restituie Garantului. Indiferent de restituirea acesteia, obligaţia Garantului

apărută prin acordarea garanţiei financiare se consideră stinsă, acest efect fiind independent

de remiterea scrisorii de garanţie către Garant.

16.4. Ordonatorul nu poate solicita din proprie iniţiativă rezilierea Contractului decât cu

restituirea prealabilă a creditului/împrumutului garantat de către Garant.

16.5. Rezilierea prezentului Contract nu va afecta clauzele ce stabilesc modalitatea soluţionării

litigiilor precum şi alte clauze ce rezultă din rezilierea Contractului. Aceste clauze vor

produce efecte şi după reziliere.

XVII. DECLARAŢII, GARANŢII SI RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

17.1. Părţile contractante declară că, la data încheierii prezentului Contract, au capacitatea civilă

cerută de lege necesară pentru încheierea Contractului şi pentru îndeplinirea obligaţiilor ce

derivă din acesta.

17.2. Părţile declară că consimţământul lor pentru încheierea şi executarea prezentului Contract

este valabil şi nu este necesar acordul altor careva autorităţi sau terţi pentru încheierea şi

executarea prezentului Contract, neexistând nicio restricţie sau limitare contractuală sau de

altă natură pentru încheierea şi executarea prezentului Contract.

17.3. Garantul şi Ordonatorul sunt responsabili pentru un comportament cu bună-credinţă şi

diligenţă la momentul naşterii, pe durata existenţei, în timpul executării şi stingerii

obligaţiilor stabilite prin prezentul Contract.

Page 118: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

118

17.4. Obligaţiile trebuie executate în modul corespunzător, cu bună-credinţă, la locul şi în

termenul stabilit.

17.5. Ordonatorul declară că actele şi informaţiile prezentate în cadrul etapelor de evaluare şi

aprobare iniţială, prealabilă şi finală a Proiectului sunt veridice şi valide şi Ordonatorul nu a

tăinuit şi nu s-a abţinut de la dezvăluirea oricăror informaţii sau circumstanţe, care ar fi

constituit temei pentru Garant de a refuza acordarea finanţării sau acordarea acestuia în alte

condiţii decât cele stabilite în prezentul Contract.

17.6. Pentru orice prejudiciu cauzat Garantului în legătură cu executarea prezentului Contract,

Ordonatorul va răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

XVIII. NOTIFICĂRI

18.1. Orice notificare înaintată de către o Parte a prezentului Contract celeilalte Părţi, va avea

efect juridic doar dacă va fi întocmită în formă scrisă (pe suport de hârtie) şi transmisă în

conformitate cu prevederile prezentului capitol.

18.2. În sensul prezentului Contract, prin ”notificare” de către o Parte a celeilalte Părţi se înţelege:

transmiterea oricărui înscris, adrese, comunicări, înştiinţări, înaintarea cererilor, pretenţiilor,

avizelor, răspunsurilor, referitoare la realizarea prevederilor prezentului Contract şi

garanţiilor aferente.

18.3. Notificările verbale invocate de către Părţi vor fi lipsite de orice efect juridic.

18.4. Notificările se transmit de către o Parte celeilalte Părţi pe cale poştală, prin intermediul

scrisorilor recomandate cu aviz de primire sau prin înmânare directă la sediul Părţii

respective.

XIX. ANEXE

19.1. Următoarele documente constituie anexe la prezentul Contract şi fac parte integrantă a

acestuia:

Anexa 1 Proiectul de investiţii;

Anexa 2 Descrierea detaliată a Proiectului;

Anexa 3 Raportul de progres;

Anexa 4 Cererea privind aprobarea Proiectului;

Anexa 5 Raportul privind aprobarea implementării;

Anexa 6 Raportul post-implementare a Proiectului;

XX. CLAUZE FINALE

20.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părţi şi durează până

la executarea integrală a obligaţiilor asumate de către ambele Părţi, sau până la încetarea

Contractului în conformitate cu condiţii general stabilite.

20.2. Contractul este guvernat şi interpretat în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, iar

în problemele nereglementate, Părţile se vor conduce de dispoziţiile legale stabilite prin

actele normative ale Republicii Moldova.

20.3. Prezentul Contract reprezintă voinţa Părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre

acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Page 119: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

119

20.4. Divergenţele care pot apărea în procesul executării condiţiilor prezentului Contract, vor fi

soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se va ajunge la un acord

comun, litigiul va fi soluţionat în ordinea stabilita de legislaţia în vigoare a Republicii

Moldova.

20.5. Contractul este întocmit în limba română, în două exemplare originale, câte unul pentru

fiecare Parte contractantă, având aceeaşi forţă juridică.

XXI. RECHIZITELE ŞI SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

Garantul: Ordonatorul:

Fondul pentru Eficienţă Energetică

MD-2004, mun. Chişinău,

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180, et.6

numărul de identificare de stat 43689016

contul bancar 2251629711MD

BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” SA Filiala

nr.3 Chişinău

codul bancar EXMMMD22404

Director executiv interimar

Aureliu Casian

Page 120: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

120

ANEXA nr. 1

la Contractul de acordare a garanţiei financiare nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficienţă Energetică şi ______________________

PROIECTUL DE INVESTIȚII

Descrierea proiectului Locul implementării

proiectului

Costul total

al

proiectului

Aportul

Ordonatorului şi

co-finanţarea

Beneficiarului

Durata

proiectului

Perioada de

implementare

Republica Moldova, raionul

____, sat ___

Proiectul vizează implementarea măsurilor de [Eficienţă energetică] [şi/sau] [valorificarea surselor de energie regenerabilă] precum urmează:

Denumirea obiectivului

[clădire separată sau parte

componentă a altui obiectiv]

Adresa

exactă/localitatea

unde este amplasat

obiectivul

Modul de

utilizare a

obiectivului

Descriere succintă a măsurilor propuse pentru implementare

Măsuri de bază în domeniul EE şi valorificării SER: ______

Măsuri de renovare (după caz): __________

Implementarea/perfecţionarea sistemului de management energetic

(după caz): ___________-

Asistenţă tehnică: _________

Semnăturile părţilor:

Din partea Garantului: Din partea Ordonatorului:

Director executiv interimar

Aureliu Casian _______________________________ _________________________________

Page 121: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

Administratorul Fondului pentru Eficiență Energetică 121

ANEXA nr. 2

la Contractul de acordarea a garanţiei financiare nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficienţă Energetică şi ______________________

Descrierea detaliată a proiectului (semnată de Ordonator)

Page 122: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

122

ANEXA nr. 3

la Contractul de acordare a garanţiei financiare nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficienţă Energetică şi ______________________

RAPORT DE PROGRES

Activitatea nr.

Activităţi desfăşurate

în perioada de

raportare

Data de

începere şi de

finalizare

Activităţi care urmează

să se desfăşoare în

perioada următoarei

raportări

Data de

începere şi de

finalizare

Activitatea 1

Activitatea 2

Activitatea 3

__________________________________

Data, semnătura persoanei împuternicite şi amprenta ştampilei Ordonatorului

Page 123: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

123

ANEXA nr.4

la Contractul de acordare a garanţiei financiare nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficienţă Energetică şi ______________________

FONDULUI PENTRU EFICIENŢĂ ENERGETICĂ

MD-2004, mun. Chişinău,

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180, et.6

CERERE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI

Beneficiarul:

Sediul:

Temeiul solicitării: Contract de acordare a garanţiei financiare nr. ____ din _______

Descrierea succintă a

proiectului:

Locul implementării

proiectului:

Valoarea totală a proiectului:

Solicitarea: Aprobarea implementării Proiectului

Menţiuni despre modificările

proiectului

Alte:

Anexe: se anexează actele confirmative

__________________________________

Data, semnătura persoanei împuternicite şi amprenta ştampilei Ordonatorului

Page 124: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

124

ANEXA nr. 5

la Contractul de acordare a garanţiei financiare nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficienţă Energetică şi ______________________

RAPORTUL

PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Ordonatorul:

Sediul:

Descrierea succintă a

proiectului:

Locul implementării

proiectului:

Valoarea totală a proiectului:

Descrierea situaţiei de fapt:

Concluzie:

Menţiuni despre aprobare:

Director executiv interimar a Fondului pentru Eficienţă Energetică,

Aureliu Casian

__________________________________

Data şi amprenta ştampilei Garantului

Page 125: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

125

ANEXA nr. 6

la Contractul de acordare a garanţiei financiare nr. ___ din ______

semnat între Fondul pentru Eficienţă Energetică şi ______________________

RAPORTUL POST-IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

(Anexa nr.7 din Regulament)

Page 126: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

126

ANEXA 5 – Garanția financiară

________________________ (Beneficiarul)

____________________________ (Adresa)

GARANŢIE FINANCIARĂ

Fondul pentru Eficienţă Energetică, denumit în continuare „Garant”, înfiinţat prin Legea

energiei regenerabile nr.160-XVI din 12 iulie 2007 şi care activează în conformitate cu Hotărârea

Guvernului Republicii Moldova nr.401 din 12 iunie 2012, înregistrat în Republica Moldova cu

numărul unic de identificare 43689016, reprezentat de Directorul executiv interimar Dl Aureliu

Casian, prin prezenta Garanţie financiară se obligă să efectueze plăţi în favoarea

________________, numărul de identificare de stat_________________, cu sediul_____________

(numită în continuare „Beneficiar”) în scopul executării obligaţiilor de rambursare a creditului/

împrumutului asumate de ________________, numărul de identificare de stat

_________________, cu sediul_____________ (numită în continuare „Ordonator”) conform

Contractului de _______ nr. ____ din ____ semnat între Ordonator şi Beneficiar (numit în

continuare „Contract de ___________”).

Garantul va efectua plăţi în favoarea Beneficiarului în valoare de ___ % din soldul creditului/

împrumutului rămas neachitat la data depunerii cererii de plată.

În cadrul prezentei Garanţii financiare, Garantul se obligă să efectueze plăţi în favoarea

Beneficiarului în termen de 15 zile calendaristice din data primirii de la Beneficiar a cererii de

plată, în cazul în care:

a) după implementarea Proiectului Ordonatorul nu şi-a executat sau a executat

necorespunzător, timp de peste 90 de zile o obligaţie de plată, asumată prin Contractul

de _____ faţă de Beneficiar, în rezultatul căreia Beneficiarul: 1) a reziliat Contractul de

_____ sau 2) a declarat scadenţa anticipată a întregului credit/împrumut şi a plăţilor

aferente acestora;

b) cererea va conţine informaţii despre: mărimea datoriei Ordonatorului faţă de Beneficiar

(inclusiv valoarea creditului/împrumutului rămas neachitat), măsurile întreprinse, data

rezilierii Contractului de ___________ sau data declarării scadenţei anticipate a

creditului/ împrumutului şi a plăţilor aferente;

c) cererea va avea anexate confirmările precum că Beneficiarul a notificat Ordonatorul

despre încălcarea obligaţiilor asumate şi a acordat un termen de executare a obligaţiei,

în conformitate cu Contractul de ________ sau cu legislaţia în vigoare, precum şi a

notificat Ordonatorul despre rezilierea contractului de ______ sau declararea scadenţei

anticipate a creditului/ împrumutului şi a plăţilor aferente. Documentele doveditoare se

Page 127: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

127

vor depune în original sau în copii autentificate de Beneficiar prin semnătura persoanei

împuternicite şi amprenta ştampilei Beneficiarului.

Garanţia financiară nu asigură achitarea dobînzilor, penalităţilor, comisioanelor, amenzilor,

cheltuielilor de recuperare a creanţelor sau taxelor de stat aplicate/suportate de către Beneficiar

conform Contractului de ______________. De asemenea, Garanţia financiară nu acoperă partea

din finanţarea acordată ulterior Ordonatorului de către Beneficiar, fără acordul Garantului, precum

şi restanţele eşalonate şi asumate la corpul creditului/împrumutului.

Orice plată efectuată de către Garant în cadrul prezentei Garanţii financiare va diminua

proporţional valoarea angajamentului asumat de către Garant.

Garantul poate refuza satisfacerea pretenţiilor ce decurg din Garanţia financiară dacă:

a) Cererea de plată a fost depusă după expirarea termenului garanţiei financiare;

b) Cererea de plată nu corespunde cerinţelor menţionate mai sus, sau a fost depusă de o

persoană neîmputernicită;

c) Beneficiarul şi Ordonatorul au modificat Contractul de ______ fără acordul Garantului.

d) Ordonatorul a prezentat confirmarea prin care şi-a onorat obligaţia de plată faţă de

Beneficiar după depunerea Cererii de plată.

Prezenta Garanţie financiară intră în vigoare la data aprobării implementării Proiectului

descris în Contractul de acordare a garanţiei financiare nr. ___ din data de _____ (copia se

anexează) şi este valabilă până la data de _____ inclusiv.

Director executiv interimar:

Aureliu CASIAN

Page 128: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

128

ANEXA 6 – Acordul de colaborare Fond – Banca comercială

Logo banca

CONTRACT DE COLABORARE

______________ 2013 mun. Chişinău

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

Fondul pentru Eficienţă Energetică înfiinţat prin Legea energiei regenerabile nr. 160-XVI

din 12 iulie 2007 şi care activează în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii

Moldova nr. 401 din 12 iunie2012, înregistrat în Republica Moldova cu numărul unic de

identificare 43689016, reprezentat de Directorul executiv Dl Sergiu Corin, denumit în

continuare „Fond”, pe de o parte

şi,

BC "______________________________" SA, înregistrată în Republica Moldova cu

numărul unic de identificare _______________, reprezentată de Preşedintele

Dl___________, denumită în continuare „Bancă”, pe de altă parte,

ambii denumiţi în continuare „Părţi” sau în mod individual „Parte”, acţionând în baza

liberului consimţământ, au convenit să încheie prezentul contract de colaborare (în

continuare „Contract”) în următoarele condiţii:

II. INTERPRETĂRI ŞI ABREVIERI:

2.1. În prezentul contract, cu excepţia cazului când contextul cere altfel sau a unei prevederi

contrare:

a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul

includ şi singularul;

b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;

c) cuvintele care indică persoane vor include persoane fizice şi/sau juridice, după caz;

d) referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice acte

normative subsecvente prin care acestea sunt completate;

2.2. În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) Beneficiar – persoană juridică sau persoană fizică cu statut de întreprinzător, care a

aplicat pentru a beneficia de un produs de finanţare propus de comun acord de Fond

şi Bancă;

b) Produs de finanţare – instrument financiar elaborat de Fond şi de Bancă în vederea

finanţării comune a proiectelor în domeniul eficienţei energetice şi a valorificării

surselor de energie regenerabilă;

Page 129: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

129

c) Credit – sumă de bani pusă la dispoziţie de către Bancă Beneficiarului în

conformitate cu clauzele contractului de credit şi prevederile prezentului Contract;

d) Contract de credit – contractul semnat de Bancă şi Beneficiar prin care ultimului i

se acordă un credit pentru realizarea unui proiect de investiţii;

e) Grant - contribuţia financiară pusă la dispoziţia Beneficiarului de către Fond în

conformitate cu clauzele contractului de grant;

f) Contract de grant – contractul semnat între Fond şi Beneficiar, prin care primul se

angajează să ofere, în cazul respectării anumitor condiţii, o contribuţie financiară

pentru realizarea unui proiect de investiţii, fără obligaţia rambursării ulterioare.

g) Garanţie financiară - instrumentul financiar emis de Fond în favoarea Băncii,

capabil să asigure Beneficiarului realizarea certă a drepturilor garantate sau

despăgubirea bănească corespunzătoare pentru daunele provocate de nerealizarea

acestor drepturi;

h) Proiecte de investiţii – proiecte finanţate de către Bancă şi Fond ce au ca scop

valorificarea resurselor regenerabile de energie şi/sau implementarea măsurilor de

eficienţă energetică;

i) Acord adiţional – document ce modifica termenii şi condiţiile prezentului Contract;

j) BNM–Banca Naţională a Moldovei.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Conform prezentului Contract părţile se obligă să colaboreze în scopul finanţării comune a

proiectelor de investiţii în domeniul eficienţei energetice şi a valorificării surselor regenerabile

de energie, care contribuie la eficientizarea consumului de energie şi la reducerea emisiilor de

gaze cu efect de seră.

3.2. Finanţarea comună a proiectelor va avea loc prin două produse de finanţare şi anume:

(i) sub formă de credite acordate de Bancă cu componenta de Grant acordată de Fond; sau

(ii) sub formă de credite acordate de Bancă cu garantarea parţială de către Fond prin emiterea

de garanţii financiare.

3.3. Proiectele de investiții vor fi iniţial selectate de către Fond, în conformitate cu criteriile de

eligibilitate stabilite de Fond şi descrise în prezentul Contract, precum şi în Regulamentul de

organizare şi funcţionare a Fondului pentru Eficienţă Energetică aprobat prin Hotărârea

Guvernului nr. 401 din 12.06.2012, care să asigure că investițiile sunt viabile din punct de

vedere tehnic, financiar şi de mediu, iar finanţarea comună a proiectelor va fi efectuată doar

după aprobarea finală a proiectelor de către ambele Părţi contractante, conform procedurilor

interne ale Părţilor şi conform condiţiilor descrise în prezentul Contract.

IV. PROIECTE ELIGIBILE ŞI CRITERII DE ELIGIBILITATE

4.1. Potenţialii Beneficiari de proiecte vor putea fi persoanele juridice din sectorul privat

înregistrate în Republica Moldova, precum şi persoanele fizice înregistrate cu statut de

întreprinzător în Republica Moldova (întreprinderile individuale şi gospodăriile ţărăneşti).

Page 130: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

130

4.2. Proiectele de investiţii sunt eligibile pentru finanţare dacă au ca scop implementarea

măsurilor de eficienţă energetică şi/sau valorificarea resurselor regenerabile de energie şi se

referă la:

a) achiziţia de echipamente, utilaje şi instrumente inclusiv asistenţa în procesul instalării

acestora, precum şi instruire privind exploatarea şi mentenanţa echipamentului şi a

noilor tehnologii;

b) reabilitarea clădirilor din toate sectoarele prin modernizarea centralelor termice;

izolarea pereţilor, uşilor, ferestrelor, acoperişurilor, plafoanelor; construcţia

instalaţiilor solare termice; implementarea tehnologiilor de valorificare a energiei şi

combustibililor din surse regenerabile utilizate pentru încălzire, ventilaţie, producere

de electricitate şi apă caldă; eficientizarea funcţionării sistemelor de încălzire şi aer

condiţionat; eficientizarea sistemului de iluminare interior şi exterior etc.;

c) achiziţia de sisteme de generare şi distribuţie a agentului termic, inclusiv: boilere şi

arzătoare noi; achiziţia de sisteme de control automat al cazanului; sobe pentru

încălzirea apei; modernizarea cazanelor existente; achiziţia de dispozitive de

recuperare a căldurii cazanelor; construcţia centralelor termice noi sau renovarea

substanţială a celor existente; achiziţia de cazane şi robinete de aburi sau renovarea

substanţială a celor existente; achiziţia de conducte şi corpuri de încălzire noi;

achiziţia de echipamente noi de măsurare; achiziţia de supape termoregulatoare;

termoizolarea reţelelor inginereşti interne; achiziţia de sisteme de co-generare de

putere mică; achiziţia de sisteme cu pompe de căldură; achiziţia de sisteme de

încălzire care utilizează energia sau combustibil din surse regenerabile de energie

etc.;

d) alte tipuri de proiecte legate de energie, inclusiv: implementarea sistemului de control

al managementului energetic; măsuri de corectare a factorului de putere; achiziţia de

compresoare de aer; reutilarea în scopul utilizării surselor regenerabile de energie;

e) proiectele ce reies din obiectivele prevăzute în programele naţionale pentru eficienţă

energetică.

4.3. Nu sunt eligibile proiectele de investiţii care au la bază:

a) plăţile de locaţiune pentru clădiri şi echipamente;

b) achiziţionarea de terenuri, procurarea de clădiri industriale şi administrative;

c) achiziţionarea de autovehicule, care nu sunt direct legate de fluxul tehnologic de

producere;

d) cheltuieli pentru activităţile operaţionale.

4.4. Proiectele de investiţii sunt eligibile pentru finanţare dacă întrunesc următoarele criterii

generale de eligibilitate:

a) cel puţin o treime din beneficiile proiectului să provină din economiile de energie

măsurabile. Celelalte beneficii ale proiectului pot proveni din alţi indicatori

economici, tehnici etc.;

b) proiectul să implice tehnologii de eficientizare a consumului de energie;

Page 131: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

131

c) contribuţia cu capitalul propriu al Beneficiarului de proiect să fie de cel puţin 30%

din valoarea proiectului de finanţare;

d) proiectul în domeniul eficienţei energetice să aibă un termen maxim de recuperare de

7 ani;

e) proiectul în domeniul valorificării surselor regenerabile de energie să aibă un termen

maxim de recuperare de 15 ani;

f) proiectul trebuie să fie fezabil din punct de vedre tehnic, financiar şi de mediu.

4.5. Criterii suplimentare de eligibilitate vor fi stabilite în cadrul fiecărui apel de propuneri de

proiecte.

V. FINANŢAREA PROIECTELOR PRIN CREDIT CU COMPONENTA DE GRANT

5.1. Proiectele de investiţii aprobate de ambele Parţi, în conformitate cu prevederile prezentului

Contract, vor fi finanţate din contul creditului acordat de către Bancă.

5.2. Condiţiile de acordare a creditului vor fi stabilite de către Bancă în conformitate cu

regulamentele sale interne. Condiţiile de creditare, însă, nu vor contrazice condiţiilor generale de

finanţare agreate de Parţi prin prezentul Contract, care sunt:

a) valoarea creditelor pentru finanţarea proiectelor: de la 150,000 lei până la 3,000,000

lei, cu posibilitatea modificării pe parcursul derulării contractului;

b) termenul finanţării: de la 24 până la 60 de luni;

c) perioada de graţie (pentru capital): cel puţin până la aprobarea implementării

proiectului de investiţie;

d) posibilitatea achitării anticipate: nu mai devreme de 24 luni din momentul acordării

Creditului.

5.3. Rata dobânzii anuale şi graficul de rambursare se vor stabili în mod individual de către

Bancă şi Beneficiar în contractul de credit.

5.4. După aprobarea finală a proiectelor de investiţie în modul prevăzut de capitolul VIII al

prezentului Contract, Banca va încheia cu Beneficiarul contractul de credit, iar Beneficiarul va

prezenta Fondului un exemplar al contractului de credit după care Fondul va încheia cu

Beneficiarul contractul de acordare a grantului, un exemplar al căruia va fi prezentat Băncii.

5.5. Banca va elibera creditul doar după constituirea de către Beneficiar a tuturor garanţiilor

solicitate de către Bancă şi încheierea în modul corespunzător a contractului de grant între Fond

şi Beneficiar,.

5.6. Contribuţia Fondului va fi achitată cu titlu de grant nerambursabil, în mărime de la 20%

până la 40% din suma finanţării oferite de către Bancă. Mărimea contribuţiei de grant va fi

stabilită de Fond pentru fiecare proiect în parte în dependenţă de condiţiile expuse în cadrul

fiecărui apel de propuneri de proiecte şi va fi reflectată în contractul de grant semnat între Fond

şi Beneficiar.

5.7. Fondul va începe a achita contribuţia de grant în termen maxim de 15 zile după

implementarea proiectului şi aprobării acestei implementări de către Fond şi Bancă, dar nu

înainte de expirarea termenului de graţie acordat Beneficiarului de către Bancă. Momentul

implementării proiectului de investiţie se va considera data în care a fost admis în exploatare

Page 132: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

132

obiectul proiectului de investiţie propus spre implementare sau data în care au fost finalizate

lucrările prevăzute de proiectul de investiţie, fapt ce se va confirma prin acte justificative (act de

recepţie a lucrărilor executate, actul de admitere în exploatare a utilajului etc.). Aprobarea

implementării proiectului se va efectua în termen maxim de 30 zile din momentul implementării

proiectului şi va consta, în verificarea din partea Băncii a faptului dacă creditul a fost utilizat

conform destinaţiei acordate, iar din partea Fondului dacă proiectul a fost implementat conform

condiţiilor şi în parametrii din Descrierea detaliată de proiect elaborată şi prezentată iniţial

Fondului de către Beneficiar şi dacă cheltuielile indicate pentru implementarea proiectului sunt

confirmate prin documente primare în sensul Legii contabilităţii nr.113 din 27.04.2007. La

această etapă, în caz de necesitate, Fondul va atrage pe cont propriu, experţi pentru verificarea

conformităţii implementării proiectului de investiţie.

5.8. În cazul în care se stabileşte că proiectul nu a fost implementat conform condiţiilor şi în

parametrii din Descrierea detaliată de proiect elaborată şi prezentată Fondului de către

Beneficiar, sau dacă cheltuielile indicate pentru implementarea proiectului nu sunt confirmate

prin documente primare, Banca şi Fondul vor acorda Beneficiarului un termen de cel mult 30

zile calendaristice pentru înlăturarea neajunsurilor. Până la aprobarea implementării proiectului

de investiţii toate plăţile ce reies din contractul de credit vor fi achitate de către Beneficiar.

5.9. Contribuţia de grant va compensa achitarea creditului, prin virări periodice, în rate

proporţionale din mărimea creditului (capital), la fiecare scadenţă a plăţii în conformitate cu

graficul de achitare a creditului semnat între Beneficiar şi Bancă, cu condiţia achitării de către

Beneficiar a plăților scadente în strictă conformitate cu graficul de rambursare a Creditului.

5.10. La fiecare scadenţă a plăţii conform graficului de rambursări, Fondul va vira contribuţiile

de grant pentru fiecare Beneficiar la un cont curent al Fondului deschis la Bancă, iar Banca, în

baza împuternicirilor acordate prin contractul de cont curent bancar, va efectua din numele

Fondului operaţiuni de încasare a mijloacelor băneşti transferate pentru fiecare Beneficiar în

parte, cu direcţionarea mijloacelor băneşti spre rambursarea creditului Beneficiarului. Banca va

fi în drept să încaseze de la contul curent al Fondului mijloacele băneşti virate pentru Beneficiar

doar cu condiţia că Beneficiarul şi-a executat obligaţia proprie de achitare a plăţilor scadente

conform graficului stabilit prin contractul de credit. De asemenea, Banca nu va fi în drept să

utilizeze mijloacele băneşti de la contul curent al Fondului pentru alţi Beneficiari decât cei

pentru care s-a efectuat direct plata. În cazul încălcării acestor condiţii, acţiunile Băncii se vor

considera efectuate fără împuternici din partea Fondului.

5.11. În cazul în care creditul va fi debursat în valută străina (EUR sau USD), componenta de

grant va fi convertită şi achitată de către Fond în lei moldoveneşti la cursul oficial al BNM

stabilit la data scadenţei plăţii conform graficului de rambursare a creditului.

5.12. În cazul acumulării restanţelor de către Beneficiar, în termen de 15 zile din data neachitării,

Banca va informa Fondul despre acest fapt în scris prin expedierea unei notificări prin poştă

electronică şi va întreprinde măsuri privind notificarea Beneficiarului despre datoriile acumulate,

precum şi va acumula informaţiile necesare despre cauza apariţiei dificultăţilor în achitarea

plăţilor. Părţile consimt că prin asemenea acţiuni se au în vedere acţiunile obişnuite întreprinse

Page 133: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

133

de Bancă în cazul neexecutării de către debitorii săi, a obligaţiilor asumate prin contractele de

credit.

5.13. Fondul va suspenda achitarea contribuţiei de grant în cazul întârzierii achitării de către

Beneficiar a plăţilor conform graficului de rambursare a creditului.

5.14. Fondul va relua achitarea grantului în condițiile în care Beneficiarul a reluat achitările, iar

restanțele acumulate nu au depăşit 60 zile calendaristice, fapt despre care Banca va informa

Fondul în scris prin expedierea unei notificări prin poşta electronică. În acest caz, componenta

de grant va fi achitată de către Fond la următoarea data de plată conform graficului de achitare şi

va include şi componenta de grant pentru perioada restantă.

5.15. În cazul în care Beneficiarul va admite restanțe la rambursarea creditului mai mult de 60

zile, Fondul va fi în drept să întrerupă definitiv achitarea grantului, fără a cere restituirea

grantului deja achitat, fapt despre care va informa Banca şi Beneficiarul în scris pe suport de

hârtie. În cazuri excepţionale şi în dependenţă de circumstanţele fiecărui caz în parte, Fondul va

putea relua achitarea grantului dacă Beneficiarul a reluat achitarea plăţilor pe contractul de credit

în conformitate cu graficul de achitări, inclusiv a executat toate efectele neexecutării în termen a

obligaţiei, iar Banca accepta deservirea în continuare a Creditului şi nu va rezilia contractul de

credit sau nu va declara scadenţa anticipată a plăţilor ce reies din contractul de credit. Dacă din

motivul neachitării plăţilor Banca va rezilia contractul de credit sau va declara scadenţa

anticipată a plăţilor ce reies din contractul de credit, Fondul va înceta definitiv achitarea

contribuţiei de grant.

5.16. Pe lângă situaţia de încetare a achitării grantului din motivul prevăzut la pct.5.15 al

prezentului Contract, Fondul va întrerupe definitiv achitarea contribuţiei de grant şi în situaţia în

care din diverse motive contractul de credit va înceta prin reziliere din iniţiativa Beneficiarului

sau a Băncii, cu excepţia cazului în care contractul de credit va înceta din iniţiativa

Beneficiarului în legătură cu achitarea anticipată a creditului peste termenul de 24 luni de la

încheierea contractului de credit.

5.17. Dacă după expirarea termenului de 24 luni din momentul acordării creditului, Beneficiarul

va intenţiona să achite anticipat şi total creditul, Beneficiarul va informa Fondul cu cel puţin 30

de zile înainte de achitarea anticipată, iar Fondul la rândul său va întreprinde măsurile necesare

pentru achitarea anticipată a contribuţiei de grant în conformitate cu prevederile generale ale

prezentului Contract. În cazul în care după expirarea termenului de 24 luni Beneficiarul va

achita anticipat creditul doar parţial, Banca va înştiinţa Fondul în scris prin expedierea unei

notificări prin poşta electronică despre modificarea graficului de rambursare în termen de cel

mult 5 zile de la modificarea graficului, şi va expedia în adresa Fondului un exemplar al

acestuia.

5.18. După întreruperea definitivă a achitării grantului de către Fond toate dobânzile, penalităţile

şi alte plaţi calculate de către Bancă în conformitate cu contractul de credit, inclusiv partea de

credit ce urma a fi achitată de către Fond prin contribuţia de grant, vor fi suportate de către

Beneficiar, în caz contrar Banca va fi în drept sa-şi realizeze drepturile sale asupra garanţiilor

constituite.

Page 134: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

134

5.19. În cazul în care Beneficiarul nu îşi execută obligaţiile de plată stabilite prin contractul de

credit, Banca nu va fi în drept să solicite sau să atragă în careva litigii Fondul pentru neachitarea

grantului. Contribuţia de grant în favoarea Beneficiarului este stabilită sub condiţie suspensivă,

acest fapt însemnând că obligaţia Fondului de achitare a ratelor de grant către Beneficiar apare

doar în situaţia în care Beneficiarul îşi execută obligaţia proprie de achitare a plăţilor scadente.

VI. FINANŢAREA PROIECTELOR PRIN CREDIT ASIGURATE CU GARANŢII

FINANCIARE

6.1. Proiectele de investiţii vor putea fi finanţate prin credite acordate de către Bancă şi

asigurate cu garanţii financiare eliberate de către Fond în favoarea Băncii.

6.2. Creditele vor fi acordate în condiţiile de eligibilitate stabilite de capitolul IV al prezentului

Contract şi după aprobarea finală a proiectelor de investiţii de către ambele Părţi

contractante.

6.3. Garanţiile financiare vor fi acordate în baza următoarelor condiţii generale:

a) tipul garanţiei: garanţie financiară parţială;

b) valoarea garanţiei: de la 20 % până la 50% din valoarea soldului creditului (principal)

la data plăţii, dar nu mai mult de 1.5 mln. lei;

c) perioada de garantare: pe perioada derulării contractului de credit, începând cu data

aprobării implementării proiectului şi până la scadenţa contractului de credit ce va fi

încheiat pe un termen nu mai mare de 60 luni;

d) comisionul de garantare: 2% anual din valoarea garantată;

e) executarea garanţiei: la cererea Băncii, depusă în condiţiile stabilite în prezentul

Contract, după rezilierea contractului de credit sau după expirarea termenului acordat

de către Bancă Beneficiarului pentru restituirea integrala a Creditului si a plăţilor

aferente, declarate scadente anticipat din motivul acumulării restanţelor.

6.4. Garanţia financiară va fi destinată pentru garantarea datoriei de bază (principal) la

contractul de credit şi nu poate fi utilizată la achitarea altor plăţi prevăzute în contractul de

credit.

6.5. Partea creditului negarantat cu garanţia financiară eliberată de Fond, plus dobânda şi alte

plăţi aferente creditului, vor fi garantate de către Beneficiar conform cerinţelor Băncii.

6.6. După aprobarea finală a proiectului de investiţie, Banca va informa Fondul, în scris pe

suport de hârtie şi în termen de cel mult 5 zile, despre aprobarea finală şi disponibilitatea de

acordare a creditului, iar Fondul va informa Banca, în scris pe suport de hârtie şi în termen

de cel mult 5 zile, despre disponibilitatea de acordare a garanţiei financiare conform

condiţiilor generale stabilite de prezentul Contract.

6.7. După primirea confirmării din partea Fondului în privința disponibilităţii eliberării garanţiei

financiare, Banca va semna contractul de credit cu Beneficiarul. .

6.8. Fondul va elibera scrisoarea de garanţie financiară în favoarea Băncii în termen de trei zile

după îndeplinirea următoarelor condiţii:

a) prezentarea copiei contractului de credit încheiat între Bancă şi Beneficiar;

b) semnarea de către Fond şi Beneficiar a contractului de acordare a garanţiei financiare;

Page 135: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

135

c) semnarea de către Bancă, Fond şi Beneficiar a contractului de gaj/ipotecă ce ar sigura

executarea obligaţiilor apărute din contractul de credit şi obligaţiilor viitoare ce ar

apărea din executarea garanţiei financiare, cu înregistrarea acestor contracte în modul

stabilit de legislaţia în vigoare;

d) achitarea de către Beneficiar a comisionului de garantare.

6.9. La momentul constituirii gajului în favoarea Băncii pentru asigurarea executării obligaţiilor

apărute din contractul de credit, Beneficiarul va asigura prin acest gaj şi eventualele obligaţii

viitoare ce ar apărea din executarea garanţiei financiare acordate de către Fond drept mijloc

de garantare a executării unei părţi din obligaţiile contractului de credit. În acest caz, însă,

Banca va avea statutul de creditor gajist de grad superior, iar Fondul va avea statutul de

creditor gajist de grad inferior, consecutivitate care se va înscrie în registrul gajului şi/sau

registrul bunurilor imobile, pe contul Beneficiarului. Banca şi Fondul vor coordona din timp

semnarea contractelor de gaj în favoarea ambelor Părţi.

6.10. Garanţia financiară va putea fi executată doar după aprobarea de către Părţi a implementării

de către Beneficiar a Proiectului de investiţii în sensul prevăzut la pct. 5.7. din prezentul

Contract, iar Banca va putea cere executarea garanţiei financiare de către Fond dacă:

a) a reziliat anticipat contractul de credit sau,

b) a declarat scadenta anticipata a întregului Credit şi a plăţilor aferente acestuia.

6.11. Banca nu va fi în drept să rezilieze anticipat contractul de credit, sau să declare scadent

anticipat întreg creditul şi toate plăţile aferente acestuia, pentru motive de neplată din partea

Beneficiarului, decât în situaţia în care Beneficiarul nu a achitat plăţile scadente mai mult de

90 de zile. În această perioadă, Banca va aplica procedurile interne de lucru cu creditele

restante, precum şi va notifica Beneficiarul privind datoriile acumulate.

6.12. Cererea Băncii privind executarea garanţiei financiare va fi depusa în scris pe suport de

hârtie la sediul Fondului care:

a) va conţine informaţii despre: cauzele solicitării executării garanţiei financiare, mărimea

datoriei Beneficiarului faţă de Bancă (inclusiv valoarea creditului rămas neachitat),

masurile întreprinse, data rezilierii contractului de credit sau data declarării scadenţei

anticipate a creditului şi a plăţilor aferente;

b) va avea anexat confirmările precum că Banca a notificat Beneficiarul despre încălcarea

obligaţiilor asumate şi a acordat un termen de executare a obligaţiei, în conformitate cu

contractul de credit sau cu legislaţia în vigoare, precum şi a notificat Beneficiarul

despre rezilierea contractului de credit sau declararea scadenţei anticipate a creditului şi

a plăţilor aferente. Documentele doveditoare se depun în original sau în copii

autentificate de Banca prin semnătura persoanei împuternicite şi amprenta ştampilei

Băncii.

6.13. După recepţionarea cererii, Fondul va înştiinţa în termen de 3 zile Beneficiarul, însă lipsa

răspunsului sau acordului acestuia nu va împiedica Fondul la executarea obligaţiilor asumate

prin garanţia financiară.

6.14. În termen de 15 zile de la primirea cererii privind executarea garanţiei financiare, Fondul

va achita Băncii partea din soldul creditului rămas neachitat de către Beneficiar, în proporţia

Page 136: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

136

indicată în garanţia financiară, iar plătind această datorie, Beneficiarul va fi obligat faţă de

Fond în limita datoriei achitate.

6.15. Fondul este în drept să refuze executarea garanţiei financiare dacă nu sunt îndeplinite toate

condiţiile stabilite la pct. 6.12. din prezentul Contract.

6.16. Partea din credit şi plăţile aferente acestuia care nu vor fi acoperite din contul garanţiei

financiare vor fi recuperate silit de către Bancă, în condiţii generale.

6.17. Banca este obligată să iniţieze procedura de recuperare silită a datoriilor ramase în termen

de cel mult 30 zile. În cazul valorificării bunurilor gajate pentru stingerea datoriei sale

restante, Banca va informa Fondul despre valoarea bunurilor gajate şi va vinde bunurile

gajate doar prin licitaţie în vederea obţinerii celui mai mare preţ. Licitaţiile se vor organiza în

conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la licitaţiile cu strigare şi cu reducere,

aprobat prin hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.136 din 10.02.2009, iar pentru

efectuarea licitaţiei cu reducere Banca va cere acordul Fondului. În cazul acordului comun,

Părţile pot conveni vânzarea bunurilor gajate prin alte metode stabilite de legislaţie. Din

produsul vânzării bunurilor gajate, Banca va stinge creanţa proprie şi cheltuielile aferente

vânzării, iar mijloacele băneşti rămase vor fi virate de către Bancă în termen de 10 zile pe

contul bancar al Fondului, în limita garanţiei financiare executate de către Fond la solicitarea

Băncii.

6.18. În cadrul procesului de exercitare a drepturilor asupra garanţiilor constituite, Banca va

acţiona atât în interesul său cât şi în interesul Fondului. Organizarea şi derularea procesului

de recuperare silită a datoriilor de la Beneficiar în baza contractului de credit, cade în sarcina

Băncii.

6.19. În cazul în care în termen de 30 zile din momentul executării garanţiei financiare,

Beneficiarul nu restituie Fondului mijloacele băneşti achitate conform garanţiei financiare,

iar Banca nu iniţiază procesul de recuperare silită a creanţelor proprii, Fondul este în drept să

iniţieze de sine stătător recuperarea silită a datoriei apărută din executarea garanţiei, Banca

fiind obligată să transmită în acest sens toate actele necesare, inclusiv actele de proprietate

asupra bunurilor ce fac obiectul unei garanţii reale, primite de la Beneficiar. În acest caz,

Fondul este îndreptăţit sa recupereze doar creanţele sale faţă de Beneficiar, iar Banca se

consideră că a renunţat la dreptul său preferenţial conferit de calitatea de creditor gajist de

grad superior şi va elibera în acest sens o cerere de radiere a gajului constituit în favoarea

Băncii.

VII. IDENTIFICAREA, EVALUAREA ŞI APROBAREA INIŢIALĂ A PROIECTELOR

7.1. Beneficiarii vor fi identificaţi prin intermediul apelurilor de propuneri de proiecte elaborate

şi publicate de către Fond.

7.2. Proiectele de investiții vor fi iniţial evaluate şi aprobate de către Fond, după care Fondul va

expedia Băncii proiectele Beneficiarilor, care au ales opţiunea de finanţare la Banca dată,

pentru evaluarea şi aprobarea iniţială a potenţialilor Beneficiari din punct de vedere a

credibilităţi şi capacităţii de plată. O asemenea aprobare iniţială, nu va fi nicidecum

Page 137: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

137

interpretată ca o obligaţie a Băncii de a intra în careva raporturi juridice cu Fondul sau

Beneficiarul.

7.3. Fondul va expedia Băncii setul de acte prezentat de către Beneficiar, în formă scanată prin

poştă electronică. În ziua recepţionării actelor, Banca va confirma recepţionarea acestora prin

expedierea unui mesaj prin poştă electronică. La cererea Băncii, Fondul va pune la dispoziţia

Băncii actele pe suport de hârtie prezentate de către Beneficiar.

7.4. În rezultatul evaluării iniţiale, Banca va informa Fondul, în termen de cel mult 15 zile, dacă

atît Beneficiarul cît şi proiectul de investiţie propus de către Beneficiar sunt acceptate de

către Bancă în vederea finanţării. Banca va informa Fondul prin expedierea prin poştă

electronică a unei notificări în formă liberă. În ziua recepţionării notificării Fondul va

confirma recepţionarea prin expedierea unui mesaj prin poştă electronică.

VIII. EVALUAREA ŞI APROBAREA PREALABILĂ ŞI FINALĂ A PROIECTELOR

8.1. După aprobarea iniţială a proiectului, Fondul va demara evaluarea fezabilității tehnice,

financiare și de mediu a proiectului.

8.2. Evaluarea va fi efectuata în conformitate cu regulamentele interne ale Fondului şi actele

normative in vigoare cu privire la eficienţa energetică.

8.3. Aprobarea prealabilă şi finală a proiectelor va fi efectuată de către Consiliul de

administrare al Fondului.

8.4. După evaluarea şi aprobarea finală a proiectului de investiţii de către Fond, acesta va

informa Banca în scris pe suport de hârtie şi în cel mult 5 zile, care la rândul său va demara

procedura de analiză şi de aprobare a creditului solicitat de către Beneficiar conform

procedurilor sale interne.

8.5. Despre aprobarea finală a proiectului şi disponibilitatea de acordare a creditului, Banca va

informa Fondul in scris pe suport de hârtie şi în termen de cel mult 5 zile după aprobare.

8.6. Dacă proiectul de finanţare aprobat de Fond este respins de către Bancă, Fondul va propune

Beneficiarului alte instituţii financiare pentru finanţare.

8.7. În cazul în care Fondul va refuza finanţarea unui proiect din cele aprobate iniţial, Banca va

fi în drept să acorde Beneficiarului instrumente financiare în condiţiile stabilite de actele

interne ale Băncii.

IX. FINANŢAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

9.1. După aprobarea finală a proiectului de către Fond şi Bancă, Beneficiarul va semna cu

Banca contractul de credit, şi alte contracte privind constituirea garanţiilor în conformitate cu

prevederile legislaţiei in vigoare, iar Fondul va semna cu Beneficiarul contractul de grant sau

de acordare a garanţiei financiare şi va elibera scrisoarea de acordare a garanţiei financiare în

favoarea Băncii, după care Banca va debursa mijloacele băneşti Beneficiarului. Contractele

de credit, contractul de grant şi contractul de acordare a garanţiei financiare, vor fi încheiate

în 3 exemplare, câte un exemplar pentru Bancă, Beneficiar şi Fond.

X. MONITORIZAREA PROIECTELOR

Page 138: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

138

10.1. Punerea în aplicare a proiectelor de investiţii este responsabilitatea exclusiva a

Beneficiarului.

10.2. Părţile vor monitoriza proiectele finanţate în conformitate cu regulamentele sale interne, iar

în cadrul acestei monitorizări ele vor face schimb activ de orice informaţii necesare.

XI. DREPTURILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

11.1. Drepturile esenţiale ale Fondului:

a) să refuze aprobarea finală a proiectelor de investiţii ce nu întrunesc toate criteriile de

eligibilitate;

b) să suspende, să întrerupă şi să reia achitarea ratelor de grant în condiţiile stabilite de

prezentul Contract;

c) să fie informat de către Bancă despre neachitarea de către Beneficiar a ratelor

stabilite în graficul de rambursare a contractului de credit;

d) să exercite ale drepturi ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.

11.2. Drepturile esenţiale ale Băncii:

a) să refuze aprobarea proiectelor de investiţii ce nu întrunesc criteriile de eligibilitate

stabilite de prezentul Contract şi regulamentele interne ale Băncii;

b) să solicite executarea de către Fond a garanţiei financiare în condiţiile stabilite de

prezentul Contract;

c) să încaseze de la contul curent al Fondului, în condiţiile stabilite de prezentul

Contract, plăţile virate de Fond cu titlu de grant şi destinate pentru achitarea ratelor

de credit a Beneficiarilor proiectelor;

d) să nu acorde creditul, decât după constituirea de către Beneficiar a tuturor garanţiilor

solicitate de Bancă şi încheierea în modul corespunzător a contractului de grant sau

de acordare a garanţie financiare, şi, după caz, emiterea garanţiei financiare în

favoarea Băncii.

e) să exercite alte drepturi ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.

XII. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

12.1. Obligaţiile esenţiale ale Fondului:

a) să identifice proiectele de investiţii şi să le prezinte Băncii pentru evaluarea și

aprobarea iniţială şi finală;

b) să monitorizeze proiectele de investiţii finanţate şi la solicitarea Băncii să transmită

informaţiile relevante obţinute în cadrul monitorizării;

c) să încheie cu Beneficiarul aprobat final, contractul de grant sau contractul de

acordare a garanţiei financiare;

d) să achite ratele de grant conform graficului stabilit în contractul de credit încheiat

între Bancă şi Beneficiar şi conform condiţiilor stabilite de prezentul Contract şi

contractul de grant;să execute garanţia financiară conform condiţiilor stabilite de

prezentul contract şi contratului de acordare a garanţiei financiare;

e) să execute alte obligaţii ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.

12.2. Obligaţiile esenţiale ale Băncii:

a) să informeze Fondul despre aprobarea iniţială sau respingerea Beneficiarului de

proiect;

Page 139: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

139

b) să semneze contractul de credit cu Beneficiarul după aprobarea finală a proiectului

de către Fond şi Bancă;

c) să deburseze pe contul bancar al Beneficiarului mijloacele financiare în temeiul

contractului de credit semnat cu Beneficiarul numai după constituirea de către

Beneficiar a tuturor garanţiilor solicitate de Bancă şi încheierea în modul

corespunzător a contractului de grant sau garanţie ginanciară, şi, după caz, emiterea

garanţiei financiare în favoarea Băncii.

d) să monitorizeze proiectele finanţate în conformitate cu regulamentele interne ale

Băncii şi la solicitarea Fondului să transmită informaţiile relevante obţinute în cadrul

monitorizării.

e) să informeze Fondul despre neachitarea ratelor de credit de către Beneficiar, precum

şi despre motivele apariţiei dificultăţilor în achitare;

f) să execute alte obligaţii ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.

XIII. MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

13.1. Contractul de colaborare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părţi.

13.2. Modificarea clauzelor Contractului de colaborare se poate efectua printr-un Acord adiţional

în formă scrisă, semnat de ambele Părţi contractante.

13.3. Fiecare Parte va fi în drept sa rezilieze prezentul Contract, în orice moment şi din oricare

motiv, printr-un preaviz scris adresat celeilalte parţi cu 30 zile înainte. Totuşi, Banca nu va fi

în drept să rezilieze în aceste condiţii prezentul Contract, în perioada în care proiectele de

finanţare vor fi deja aprobate final de ambele părţi. În astfel de cazuri, Banca va putea

recurge la rezilierea Contractului doar în situaţia în care din partea Fondului va exista o

neexecutare esenţială a obligaţiilor contractuale în sensul art.747 Cod civil aplicat în

conexiune cu art.735 Cod civil.

13.4. Rezilierea prezentului Contract nu va afecta clauzele ce stabilesc modalitatea soluţionării

litigiilor, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor reieşite din clauza de monitorizare a

proiectelor de investiţii deja implementate. Aceste clauze vor produce efecte şi după

reziliere.

XIV. CONFLICT DE INTERESE

14.1. În înţelesul prezentului Contract, conflictul de interese presupune o stare de dezacord între

îndeplinirea obligaţiilor părţilor în cadrul Contractului şi interesele private ale persoanelor

implicate în implementarea acestuia, interese care ar putea influenţa în mod necorespunzător

îndeplinirea obiectivă şi imparţială a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de către

persoanele implicate in implementarea/verificarea/controlul/ acestui Contract, din motive

care implică familia, afinităţi politice sau naţionale, interese economice sau oricare alte

interese comune cu cele ale unei alte persoane.

14.2. Părţile se obligă să întreprindă toate măsurile necesare pentru a evita orice conflict de

interese şi să se informeze reciproc în termen de maxim 5 zile lucrătoare în legătură cu orice

situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict de interese.

XV. FORŢA MAJORĂ

Page 140: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

140

15.1. Forţa majoră este un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează

greşelii sau vinei acestora, ce nu a putut fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi

care face imposibilă executarea obligaţiilor contractuale. Sunt considerate asemenea

evenimente: războaie, revoluţii, inundaţii sau oricare alte calamităţi naturale, restricţii

apărute ca urmare a unei carantine, embargouri, enumerarea nefiind exhaustivă, ci

enunţiativă.

15.2. Forţa majoră este constatată de autoritatea competentă din Republica Moldova, care este

Camera de Comerţ şi Industrie.

15.3. Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract

pe toată perioada în care acţionează cazul de forţă majoră.

15.4. Executarea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

15.5. Partea care invocă forţa majoră este obligată să o notifice celeilalte părţi, în termen de 24

ore de la producere şi să ia măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor.

15.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului

contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

XVI. DECLARAŢII, GARANŢII SI RASPUNDEREA PARTILOR

16.1. Părţile contractante declară că, la data încheierii prezentului Contract, au capacitatea civilă

cerută de lege necesară pentru încheierea Contractului şi pentru îndeplinirea obligaţiilor ce

derivă din acesta.

16.2. Părţile declară că consimţământul lor pentru încheierea şi executarea prezentului Contract

este valabil şi nu este necesar acordul altor careva organe sau al unui terţ pentru încheierea şi

executarea prezentului Contract, neexistând nicio restricţie sau limitare contractuală sau de

altă natură pentru încheierea şi executarea prezentului Contract.

16.3. Fondul si Banca sunt responsabili pentru un comportament cu bună-credinţă şi diligenţă la

momentul naşterii, pe durata existenţei, în timpul executării şi stingerii obligaţiilor stabilite

prin prezentul Contract.

16.4. Obligaţiile trebuie executate în modul corespunzător, cu bună-credinţă, la locul şi în

termenul stabilit.

16.5. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, Partea

culpabilă poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

16.6. Divergentele care pot apărea în procesul executării condiţiilor prezentului Contract, vor fi

soluţionate de către părţi pe cale amiabila. Soluţionarea pe cale amiabila se va efectua prin

intermediul notificărilor, care vor fi considerate ca măsura prealabila de soluţionare a

litigiului.

16.7. În cazul în care nu se ajunge la un acord comun, litigiul va fi soluţionat în ordinea stabilita

de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

XVII. NOTIFICĂRI

Page 141: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

141

17.1. Orice notificare înaintată de către o Parte a prezentului Contract celeilalte Părţi, sau

Beneficiarului va avea efect juridic doar dacă va fi întocmită în formă scrisă (pe suport de

hârtie sau în formă electronică) şi transmisă în conformitate cu prevederile prezentului

capitol.

17.2. În sensul prezentului Contract, prin "notificare" de către o parte celeilalte părţi se înţelege:

transmiterea oricărui, înscris, adrese, comunicări, înştiinţări, înaintarea cererilor, pretenţiilor,

avizelor, răspunsurilor, referitoare la realizarea prevederilor prezentului Contract şi

garanţiilor aferente.

17.3. Notificările verbale invocate de către Părţi vor fi lipsite de orice efect juridic.

17.4. Notificările se transmit de către o parte celeilalte Părţi pe cale poştală prin intermediul

scrisorilor recomandate cu aviz de primire sau prin înmânare direct la sediul Părţii

respective. În accepţiunea Părţilor contractante şi cu excepţiile stabilite de prezentul

Contract, Părţile vor putea expedia notificările prin poşta electronică menţionată în prezentul

Contract, cu condiţia confirmării primirii acestor notificări de către Partea destinatară.

Fondul şi Banca vor primi şi expedia notificările prin poştă electronică de la următorele e-

mailuri pentru Fond: [email protected], pentru Bancă:_____________________________. În

cazul în care pe parcursul derulării Contractului e-mailul Părţilor va fi schimbat, despre

acest fapt Părţile se vor informa reciproc conform regulilor stabilite de prezentul capitol.

Părţile stabilesc în mod expres că orice notificare expediată prin poşta electronică de la e-

mailul Părţilor mai sus indicate, se va considera voinţa exprimată a Părţii ce a expediat

notificarea şi respctiv va constitui poziţia acestei Părţi aprobată de persoanele cu drept de

reprezentare.

17.5. Orice schimbare de adresă sau modificare de date a Părţii, va fi comunicată celeilalte Părţi

în termen de 5 zile de la data schimbării/modificării. În caz contrar, schimbarea adresei sau

modificarea datelor nu va fi opozabilă celeilalte Părţi, iar comunicările făcute la adresa şi

conform datelor cunoscute anterior, se vor considera efectiv îndeplinite.

XVIII. CLAUZE FINALE

18.1. Contractul este guvernat şi interpretat în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, iar

în problemele nereglementate Părţile se vor conduce de dispoziţiile legale stabilite prin

actele normative ale Republicii Moldova.

18.2. Prezentul contract reprezentă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre

acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

18.3. Contractul este întocmit în limba română, în două exemplare originale, câte unul pentru

fiecare parte contractantă, având aceeaşi forţă juridică.

Page 142: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

142

XIX. RECHIZITELE ŞI SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

Fondul: Banca:

Fondul pentru Eficienţă Energetică

MD-2004, mun. Chişinău,

bd. Ştefan cel Mare şi Sfănt nr. 180, et.6

mun. Chişinău

numărul unic de identificiare 43689016

contul bancar 2251629711MD

BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” SA Filiala

nr.3 Chişinău

codul bancar EXMMMD22404

______________________

Director executiv

Page 143: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

143

ANEXA 7 – Acordul de colaborare Fond – Compania de leasing

Logo companie de leasing

CONTRACT DE COLABORARE

_____ mai 2013 mun. Chişinău

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

Fondul pentru Eficienţă Energetică înfiinţat prin Legea energiei regenerabile nr. 160-XVI

din 12 iulie 2007 şi care activează în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii

Moldova nr.401 din 12 iunie 2012, înregistrat în Republica Moldova cu numărul unic de

identificare 43689016, reprezentat de Directorul executiv, Dl Sergiu Corin, denumit în

continuare "Fond", pe de o parte

şi,

"______________________________" , înregistrată în Republica Moldova cu numărul unic

de identificare _______________, reprezentată de Directorul___________, denumită în

continuare "Companie de leasing", pe de altă parte,

ambii denumiţi în continuare "Părţi" sau în mod individual "Parte", acţionând în baza

liberului consimţământ, au convenit să încheie prezentul contract de colaborare (în

continuare "Contract") în următoarele condiţii:

II. INTERPRETĂRI ŞI ABREVIERI:

2.1. În prezentul contract, cu excepţia cazului când contextul cere altfel sau a unei prevederi

contrare:

a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul

includ şi singularul;

b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;

c) cuvintele care indică persoane vor include persoane fizice şi/sau juridice, după caz;

d) referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice acte

normative subsecvente prin care acestea sunt completate;

2.2. În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) Beneficiar – persoană juridică sau persoană fizică cu statut de întreprinzător, care a

aplicat pentru a beneficia de un produs de finanţare propus de comun acord de Fond

şi Compania de leasing;

b) Produs de finanţare – instrument financiar elaborat de Fond şi Compania de leasing

în vederea finanţării comune a proiectelor în domeniul eficienţei energetice şi a

valorificării surselor de energie regenerabilă;

Page 144: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

144

c) Leasing financiar – totalitatea raporturilor juridice care iau naştere în scopul şi în

cadrul realizării unui contract de leasing financiar;

d) Contract de leasing financiar – contract prin care Compania de leasing se obligă la

cererea Beneficiarului să-i asigure posesiunea şi folosinţa temporară a unui bun,

achiziţionat de Compania de leasing, contra unei plăţi periodice (rată de leasing), iar

la expirarea contractului să respecte dreptul de opţiune al Beneficiarului de a

cumpăra bunul.

e) Rata de leasing – plată periodică, efectuată de Beneficiar către Compania de leasing,

care reprezintă cota-parte din valoarea de intrare a bunului şi dobânda de leasing.

f) Grant - contribuţia financiară pusă la dispoziţia Beneficiarului de către Fond în

conformitate cu clauzele contractului de grant;

g) Contract de grant – contractul semnat între Fond şi Beneficiar, prin care primul se

angajează să ofere, în cazul respectării anumitor condiţii, o contribuţie financiară

pentru realizarea unui proiect de investiţii, fără obligaţia rambursării ulterioare.

h) Proiecte de investiţii – proiecte finanţate de către Compania de leasing şi Fond ce au

ca scop valorificarea resurselor regenerabile de energie şi/sau implementarea

măsurilor de eficienţă energetică;

i) Acord adiţional –document ce modifica termenii şi condiţiile prezentului Contract;

j) BNM –Banca Naţională a Moldovei.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Conform prezentului Contract părţile se obligă să colaboreze în scopul finanţării comune a

proiectelor de investiţii în domeniul eficienţei energetice şi a valorificării surselor regenerabile

de energie, care contribuie la eficientizarea consumului de energie şi la reducerea emisiilor de

gaze cu efect de seră.

3.2. Proiectele comune vor fi finanţate sub formă de leasing financiar pus la dispoziţia

Beneficiarilor de Compania de leasing, cu achitarea parţială a ratelor de leasing din contul

componentei de grant acordată de către Fond Beneficiarilor.

3.3. Proiectele de investiții vor fi iniţial selectate şi evaluate de către Fond, în conformitate cu

criteriile de eligibilitate stabilite de Fond şi descrise în prezentul Contract, precum şi în

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Fondului pentru Eficienţă Energetică aprobat prin

Hotărârea Guvernului nr. 401 din 12.06.2012, care să asigure că investițiile sunt viabile din

punct de vedere tehnic, financiar şi de mediu, iar finanţarea comună a proiectelor va fi efectuată

doar după aprobarea finală a proiectelor de către ambele Părţi contractante, conform procedurilor

interne ale Părţilor şi conform condiţiilor descrise în prezentul Contract.

IV. PROIECTE ELIGIBILE ŞI CRITERII DE ELIGIBILITATE

4.1. Potenţialii Beneficiari de proiecte vor putea fi persoanele juridice din sectorul privat

înregistrate în Republica Moldova, precum şi persoanele fizice înregistrate cu statut de

întreprinzător în Republica Moldova (întreprinderile individuale şi gospodăriile ţărăneşti).

Page 145: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

145

4.2. Proiectele de investiţii sunt eligibile pentru finanţare dacă au ca scop implementarea

măsurilor de eficienţă energetică şi/sau valorificarea resurselor regenerabile de energie şi se

referă la:

a) achiziţia de echipamente, utilaje şi instrumente;

b) reabilitarea clădirilor din toate sectoarele prin achiziţia centralelor termice; a

instalaţiilor solare termice; achiziţia tehnologiilor de valorificare a energiei

regenerabile utilizate pentru încălzire; achiziţia sistemelor de ventilaţie sau producere

de electricitate şi apă caldă; achiziţia sistemelor de iluminat interior şi exterior;

achiziţia sisteme de generare şi distribuţie a agentului termic, inclusiv: boilere şi

arzătoare noi; achiziţia de sisteme de control automat al cazanului; sobe pentru

încălzirea apei; achiziţia de dispozitive de recuperare a căldurii cazanelor; achiziţia

de cazane şi robinete de aburi; achiziţia de conducte şi corpuri de încălzire noi;

achiziţia de echipamente noi de măsurare; achiziţia de supape termoregulatoare;

achiziţia de sisteme de co-generare de putere mică; achiziţia de sisteme cu pompe de

căldură; achiziţia de sisteme de încălzire care utilizează energia sau combustibil din

surse regenerabile de energie etc.;

c) proiectele ce reies din obiectivele prevăzute în programele naţionale pentru eficienţă

energetică;

d) alte tipuri de proiecte legate de energie.

4.3. Nu sunt eligibile proiectele de investiţii care au la bază:

a) achiziţionarea de terenuri, procurarea de clădiri industriale şi administrative;

b) achiziţionarea de autovehicule, care nu sunt direct legate de fluxul tehnologic de

producere;

c) cheltuieli pentru activităţi operaţionale.

4.4. Proiectele de investiţii sunt eligibile pentru finanţare dacă întrunesc următoarele criterii

generale de eligibilitate:

a) cel puţin o treime din beneficiile proiectului să provină din economiile de energie

măsurabile. Celelalte beneficii ale proiectului pot proveni din alţi indicatori

economici, tehnici etc.;

b) proiectul să implice tehnologii de eficientizare a consumului de energie;

c) contribuţia cu capitalul propriu al Beneficiarului de proiect să fie de cel puţin 30%

din valoarea proiectului de finanţare;

d) proiectul în domeniul eficienţei energetice să aibă un termen maxim de recuperare de

7 ani;

e) proiectul în domeniul valorificării surselor regenerabile de energie să aibă un termen

maxim de recuperare de 15 ani;

f) proiectul trebuie să fie fezabil din punct de vedre tehnic, financiar şi de mediu.

4.5. Criterii suplimentare de eligibilitate vor fi stabilite în cadrul fiecărui apel de propuneri de

proiecte.

Page 146: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

146

V. FINANŢAREA PROIECTELOR

5.1. Proiectele de investiţii aprobate de ambele Părţi, în conformitate cu prevederile prezentului

Contract, vor fi finanţate prin intermediul leasingului financiar de către Compania de leasing.

5.2. Condiţiile de finanţare prin intermediul leasingului financiar vor fi stabilite de către

Compania de leasing în conformitate cu regulamentele sale interne. Condiţiile de finanţare, însă,

nu vor contrazice condiţiilor generale de finanţare agreate de Parţi prin prezentul Contract, care

sunt:

a) valoarea finanţată a proiectelor de investiţii: de la 150,000 lei până la 3,000,000 lei,

cu posibilitatea modificării pe parcursul derulării contractului;

b) termenul finanţării: de la 24 până la 60 de luni;

c) perioada de graţie (pentru cota-parte de la valoarea de intrare a bunului): cel puţin

până la aprobarea implementării proiectului de investiţie;

d) posibilitatea achitării anticipate a ratelor de leasing: nu mai devreme de 24 luni din

momentul semnării contractului de leasing financiar.

5.3. Rata dobânzii de leasing şi graficul de achitare a ratelor de leasing se vor stabili în mod

individual de către Compania de leasing şi Beneficiar în contractul de leasing financiar.

5.4. După aprobarea finală a proiectelor de investiţie în modul prevăzut de capitolul VII al

prezentului Contract, Compania de leasing va încheia cu Beneficiarul contractul de leasing

financiar, iar Beneficiarul va prezenta Fondului un exemplar al contractului de leasing financiar

după care Fondul va încheia cu Beneficiarul contractul de acordare a grantului, un exemplar al

căruia va fi prezentat Companiei de leasing.

5.5. Obiectul leasingului va fi asigurat contra riscurilor de pierire la compania de asigurare

agreată de către Compania de leasing. Cheltuielile de asigurare vor fi suportate de către

Beneficiar şi nu vor fi compensate parţial de către Fond.

5.6. Contribuţia Fondului va fi achitată cu titlu de grant nerambursabil, în mărime de la 20% până

la 40% din suma finanţării oferite de către Compania de leasing. Mărimea contribuţiei de grant

va fi stabilită de Fond pentru fiecare proiect în parte în dependenţă de condiţiile expuse în cadrul

fiecărui apel de propuneri de proiecte şi va fi reflectată în contractul de grant semnat între Fond

şi Beneficiar.

5.7. Fondul va începe a achita contribuţia de grant în termen maxim de 15 zile după

implementarea proiectului şi aprobării acestei implementări de către Fond şi Compania de

leasing, dar nu înainte de expirarea termenului de graţie acordat Beneficiarului de către

Compania de leasing. Momentul implementării proiectului de investiţie se va considera data în

care a fost admis în exploatare obiectul proiectului de investiţie propus spre implementare sau

data în care au fost finalizate lucrările prevăzute de proiectul de investiţie, fapt ce se va confirma

prin acte justificative (act de primire-predare, actul de admitere în exploatare a utilajului etc.).

Aprobarea implementării proiectului se va efectua în termen maxim de 30 zile din momentul

implementării proiectului şi va consta, în verificarea din partea Companiei de leasing a faptului

dacă obiectul leasingului este utilizat conform destinaţiei, iar condiţiile de utilizare şi păstrare

corespund exigenţelor tehnice şi a celor stipulate în contractul de leasing financiar, iar din partea

Fondului dacă proiectul a fost implementat conform condiţiilor şi în parametrii din Descrierea

Page 147: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

147

detaliată de proiect elaborată şi prezentată iniţial Fondului de către Beneficiar şi dacă cheltuielile

indicate pentru implementarea proiectului sunt confirmate prin documente primare în sensul

Legii contabilităţii nr.113 din 27.04.2007. La această etapă, în caz de necesitate, Fondul va

atrage pe cont propriu, experţi pentru verificarea conformităţii implementării proiectului de

investiţie.

5.8. În cazul în care se stabileşte că proiectul nu a fost implementat conform condiţiilor şi în

parametrii din Descrierea detaliată de proiect elaborată şi prezentată Fondului de către

Beneficiar,Compania de leasing şi Fondul vor acorda Beneficiarului un termen de cel mult 30

zile calendaristice pentru înlăturarea neajunsurilor. Până la aprobarea implementării proiectului

de investiţii ratele de leasing şi alte plăţi ce reies din contractul de leasing financiar vor fi

achitate de către Beneficiar.

5.9. Contribuţia de grant va compensa achitarea parţială a ratelor de leasing (cota-parte din

valoarea de intrare a bunului obiect al leasingului), prin virări periodice în rate proporţionale, la

fiecare scadenţă a plăţii în conformitate cu graficul de achitare a ratelor de leasing semnat între

Beneficiar şi Compania de leasing, cu condiţia achitării fără întârziere de către Beneficiar a

ratelor de leasing în strictă conformitate cu graficul anexat la contractul de leasing financiar.

5.10. La fiecare scadenţă a ratelor de leasing conform graficului de achitare, Fondul va vira

contribuţiile de grant pentru fiecare Beneficiar la contul bancar al Companiei de leasing, indicat

în prezentul Contract, sau comunicat de către Compania de leasing Fondului, iar Compania de

leasing va aloca mijloacele băneşti primite pentru achitarea parţială a ratelor de leasing, cu

condiţia că Beneficiarul şi-a executat obligaţia proprie de achitare a ratelor de leasing conform

graficului de achitare anexat la contractul de leasing financiar. În caz contrar, sumele virate de

Fond vor rămâne nealocate până la survenirea condiţiilor menţionate la pct.5.15. sau pct.5.16.

din prezentul Contract. Compania de leasing nu va fi în drept să utilizeze mijloacele băneşti

transferate de Fond pentru alţi Beneficiari decât cei pentru care s-a efectuat direct plata.

5.11. În cazul finanţării acordate de Compania de leasing în echivalentul în lei moldoveneşti a

sumei în valută străină, componenta de grant va fi achitată de către Fond în echivalentul în lei

moldoveneşti la cursul de achitare stabilit de Compania de leasing şi Beneficiar în contractul de

leasing financiar.

5.12. Părţile au agreat că facturile fiscale/expediţie eliberate de către Compania de leasing în

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, vor fi eliberate Beneficiarului, inclusiv în

partea plăţilor efectuate de către Fond sub formă de grant.

5.13. În cazul acumulării restanţelor de către Beneficiar, în termen de 15 zile din data neachitării,

Compania de leasing va informa Fondul despre acest fapt în scris prin expedierea unei notificări

prin poştă electronică şi va întreprinde măsuri privind notificarea Beneficiarului despre datoriile

acumulate, precum şi va acumula informaţiile necesare despre cauza apariţiei dificultăţilor în

achitarea plăţilor. Părţile consimt că prin asemenea acţiuni se au în vedere acţiunile obişnuite

întreprinse de Compania de leasing în cazul neexecutării de către debitorii săi, a obligaţiilor

asumate prin contractele de leasing financiar.

5.14. Fondul va suspenda achitarea contribuţiilor de grant următoare în cazul întârzierii achitării

de către Beneficiar a ratelor de leasing conform graficului de achitare.

Page 148: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

148

5.15. Fondul va relua achitarea grantului în condițiile în care Beneficiarul a reluat achitările, iar

restanțele acumulate nu au depăşit 60 zile calendaristice, fapt despre care Compania de leasing

va informa Fondul în scris, prin expedierea unei notificări prin poşta electronică. În acest caz,

componenta de grant va fi achitată de către Fond până la următoarea data de plată conform

graficului de achitare şi va include şi componenta de grant pentru perioada restantă.

5.16. În cazul în care Beneficiarul va admite restanțe la achitarea ratelor de leasing mai mult de 60

zile, Fondul va fi în drept să întrerupă definitiv achitarea grantului, fără a cere restituirea

grantului deja achitat şi alocat, fapt despre care va informa în scris pe suport de hârtie Compania

de leasing şi Beneficiarul. Fondul are dreptul sa solicite de la Compania de leasing restituirea

sumelor transferate, dar care nu au fost alocate de către Compania de leasing pentru achitarea

parţială a ratelor din cauza neonorării de către Beneficiar a obligaţiei de plată în conformitate cu

graficul de achitare a ratelor de leasing. În acest caz, mijloacele băneşti vor fi restituite Fondului

de către Compania de leasing în termen de 5 zile de la data depunerii cererii. În cazuri

excepţionale şi în dependenţă de circumstanţele fiecărui caz în parte, Fondul va putea relua

achitarea grantului dacă Beneficiarul a reluat achitarea ratelor de leasing în conformitate cu

graficul de achitări, inclusiv a executat toate efectele neexecutării în termen a obligaţiei, iar

Compania de leasing accepta prelungirea în continuare a posesiei şi folosinţei asupra obiectului

leasingului de către Beneficiar şi nu va rezilia contractul de leasing financiar. Dacă Compania de

leasing va cere achitarea integrală şi înainte de termen a ratelor de leasing ori va rezilia

contractul de leasing financiar, cu reparaţia pagubelor şi/sau cu restituirea bunului, din motivul

neachitării ratelor de leasing, Fondul va înceta definitiv achitarea contribuţiei de grant.

5.17. Pe lângă situaţia de încetare a achitării grantului din motivul prevăzut la pct.5.16. al

prezentului Contract, Fondul va întrerupe definitiv achitarea contribuţiei de grant şi în situaţia în

care din diverse motive contractul de leasing financiar va înceta prin reziliere din iniţiativa

Beneficiarului sau a Companiei de leasing, cu excepţia cazului în care contractul de leasing

financiar va înceta din iniţiativa Beneficiarului în legătură cu achitarea anticipată a ratelor de

leasing peste termenul de 24 luni de la încheierea contractului de leasing financiar.

5.18. Dacă după expirarea termenului de 24 luni din momentul semnării Contractului de leasing

financiar, Beneficiarul va intenţiona să achite anticipat ratele de leasing (total sau parţial),

Beneficiarul va informa Fondul cu cel puţin 30 de zile înainte de achitarea anticipată, iar Fondul

la rândul său va întreprinde măsurile necesare pentru achitarea anticipată a contribuţiei de grant

în conformitate cu prevederile generale ale prezentului Contract. În cazul în care după expirarea

termenului de 24 luni Beneficiarul va achita anticipat doar o parte din ratele de leasing,

Compania de leasing va înştiinţa Fondul în scris prin expedierea unei notificări prin poşta

electronică despre modificarea graficului de achitare a ratelor de leasing în termen de cel mult 5

zile de la modificarea graficului şi va expedia în adresa Fondului un exemplar al acestuia.

5.19. După întreruperea definitivă a achitării grantului de către Fond ratele de leasing, penalităţile

şi alte plaţi calculate de către Compania de leasing în conformitate cu contractul de leasing

financiar, inclusiv cota-parte din valoarea de intrare a bunului obiect al leasingului ce urma a fi

achitată de către Fond prin contribuţia de grant, vor fi suportate doar de către Beneficiar, în caz

contrar Compania de leasing va fi în drept sa ceară de la Beneficiar achitarea integrală şi înainte

Page 149: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

149

de termen a ratelor de leasing ori va rezilia contractul, cu reparaţia pagubelor şi/sau cu restituirea

bunului.

5.20. În cazul în care Beneficiarul nu îşi execută obligaţiile de plată stabilite prin contractul de

leasing financiar, Compania de leasing nu va fi în drept să solicite sau să atragă în careva litigii

Fondul pentru neachitarea grantului. Contribuţia de grant în favoarea Beneficiarului este stabilită

sub condiţie suspensivă, acest fapt însemnând că obligaţia Fondului de achitare a ratelor de grant

către Beneficiar apare doar în situaţia în care Beneficiarul îşi execută obligaţia proprie de

achitare a ratelor de leasing scadente.

VI. IDENTIFICAREA, EVALUAREA ŞI APROBAREA INIŢIALĂ A PROIECTELOR

6.1. Beneficiarii vor fi identificaţi prin intermediul apelurilor de propuneri de proiecte elaborate

şi publicate de către Fond.

6.2. Proiectele de investiții vor fi iniţial evaluate şi aprobate de către Fond, după care Fondul va

expedia Companiei de leasing proiectele Beneficiarilor, care au ales opţiunea de finanţare la

Compania de leasing dată, pentru evaluarea şi aprobarea iniţială a potenţialilor Beneficiari din

punct de vedere a credibilităţi şi capacităţii de plată. O asemenea aprobare iniţială, nu va fi

nicidecum interpretată ca o obligaţie a Companiei de leasing de a intra în careva raporturi

juridice cu Fondul sau Beneficiarul.

6.3. Fondul va expedia Companiei de leasing setul de acte prezentat de către Beneficiar, în formă

scanată prin poştă electronică. În ziua recepţionării actelor, Compania de leasing va confirma

recepţionarea acestora prin expedierea unui mesaj prin poştă electronică. La cerere, Fondul va

pune la dispoziţia Companiei de leasing actele pe suport de hârtie prezentate de către Beneficiar.

6.4. În rezultatul evaluării iniţiale, Compania de leasing va informa Fondul, în termen de cel mult

15 zile, dacă atât Beneficiarul cât şi proiectul de investiţie propus de către Beneficiar sunt

acceptate de către Compania de leasing în vederea finanţării. Compania de leasing va informa

Fondul prin expedierea prin poştă electronică a unei notificări în formă liberă. În ziua

recepţionării notificării, Fondul va confirma recepţionarea prin expedierea unui mesaj prin poştă

electronică.

VII. EVALUAREA ŞI APROBAREA PREALABILĂ ŞI FINALĂ A PROIECTELOR

7.1. După aprobarea iniţială a proiectului, Fondul va demara evaluarea fezabilității tehnice,

financiare și de mediu a proiectului.

7.2. Evaluarea va fi efectuata în conformitate cu regulamentele interne ale Fondului şi actele

normative in vigoare cu privire la eficienţa energetică.

7.3. Aprobarea prealabilă şi finală a proiectelor va fi efectuată de către Consiliul de administrare

al Fondului.

7.4. După evaluarea şi aprobarea finală a proiectului de investiţii de către Fond, acesta va

informa Compania de leasing în scris pe suport de hârtie şi în cel mult 5 zile, care la rândul său

va demara procedura de analiză şi de aprobare a finanţării solicitate de către Beneficiar conform

procedurilor sale interne.

Page 150: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

150

7.5. Despre aprobarea finală a proiectului şi disponibilitatea de semnare a contractului de leasing

financiar, Compania de leasing va informa Fondul in scris pe suport de hârtie şi în termen de cel

mult 5 zile după aprobare.

7.6. Dacă proiectul de finanţare aprobat de Fond este respins de către Compania de leasing,

Fondul va propune Beneficiarului alte companii de leasing pentru finanţare.

7.7. În cazul în care Fondul va refuza finanţarea unui proiect din cele aprobate iniţial, Compania

de leasing va fi în drept să acorde Beneficiarului instrumente financiare în condiţiile stabilite de

actele sale interne.

VIII. FINANŢAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

8.1. După aprobarea finală a proiectului de către Fond şi Compania de leasing, Beneficiarul va

semna cu Compania de leasing contractul de leasing financiar şi alte contracte privind

constituirea garanţiilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, iar Fondul va semna

cu Beneficiarul contractul de grant, după care Compania de leasing va achiziţiona şi transmite în

posesia şi folosinţa temporară a Beneficiarului bunul obiect al leasingului. Contractele de leasing

financiar şi contractul de grant vor fi încheiate în 3 exemplare, câte un exemplar pentru

Compania de leasing, Beneficiar şi Fond.

IX. MONITORIZAREA PROIECTELOR

9.1. Punerea în aplicare a proiectelor de investiţii este responsabilitatea exclusiva a

Beneficiarului.

9.2. Părţile vor monitoriza proiectele finanţate în conformitate cu regulamentele sale interne, iar

în cadrul acestei monitorizări ele vor face schimb activ de orice informaţii necesare.

X. DREPTURILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

10.1. Drepturile esenţiale ale Fondului:

a) să refuze aprobarea finală a proiectelor de investiţii ce nu întrunesc toate criteriile de

eligibilitate;

b) să suspende, să întrerupă şi să reia achitarea ratelor de grant în condiţiile stabilite de

prezentul Contract;

c) să fie informat de către Compania de leasing despre neachitarea de către Beneficiar a

ratelor de leasing conform graficului de achitare anexat la contractul de leasing

financiar;

d) sa solicite de la Compania de leasing restituirea sumelor transferate, dar care nu au

fost alocate de către Compania de leasing pentru achitarea parţiala a ratelor din cauza

neonorării de către Beneficiar a obligaţiei de plată în conformitate cu graficul de

achitare a ratelor de leasing;

e) să exercite ale drepturi ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.

10.2. Drepturile esenţiale ale Companiei de leasing:

a) să refuze aprobarea proiectelor de investiţii ce nu întrunesc criteriile de eligibilitate

stabilite de prezentul Contract şi regulamentele interne ale Companiei de leasing;

Page 151: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

151

b) să aloce mijloacele băneşti virate de Fond la contul bancar al Companiei de leasing,

în condiţiile stabilite de prezentul Contract;

c) să nu achiziţioneze bunul obiect al leasingului, decât după constituirea de către

Beneficiar a tuturor garanţiilor solicitate de Compania de leasing şi încheierea în

modul corespunzător a contractului de grant;

d) să exercite alte drepturi ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.

XI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

11.1. Obligaţiile esenţiale ale Fondului:

a) să identifice proiectele de investiţii şi să le prezinte Companiei de leasing pentru

evaluarea şi aprobarea iniţială şi finală;

b) să monitorizeze proiectele de investiţii finanţate şi la solicitarea Companiei de

leasing să transmită informaţiile relevante obţinute în cadrul monitorizării;

c) să încheie cu Beneficiarul aprobat final, contractul de grant;

d) să achite ratele de grant conform graficului de achitare anexat la contractul de leasing

financiar încheiat între Compania de leasing şi Beneficiar şi conform condiţiilor

stabilite de prezentul Contract şi contractul de grant;

e) să execute alte obligaţii ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.

11.2. Obligaţiile esenţiale ale Companiei de leasing:

a) să informeze Fondul despre aprobarea iniţială sau respingerea Beneficiarului de

proiect;

b) să semneze contractul de leasing financiar cu Beneficiarul după aprobarea finală a

proiectului de către Fond şi Compania de leasing;

c) să monitorizeze proiectele finanţate în conformitate cu regulamentele interne ale

Companiei de leasing şi la solicitarea Fondului să transmită informaţiile relevante

obţinute în cadrul monitorizării;

d) să restituie, sumele transferate de către Fond, dar care nu au fost alocate, în legătură

cu neonorarea de către Beneficiar a obligaţiei de plată în conformitate cu graficul de

achitare a ratelor de leasing;

e) să informeze Fondul despre neachitarea ratelor de leasing de către Beneficiar,

precum şi despre motivele apariţiei dificultăţilor în achitare;

f) să execute alte obligaţii ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.

XII. MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

12.1. Contractul de colaborare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părţi.

12.2. Modificarea clauzelor Contractului de colaborare se poate efectua printr-un Acord adiţional

în formă scrisă, semnat de ambele Părţi contractante.

12.3. Fiecare Parte va fi în drept sa rezilieze prezentul Contract, în orice moment şi din oricare

motiv, printr-un preaviz scris adresat celeilalte parţi cu 30 zile înainte. Totuşi, Compania de

leasing nu va fi în drept să rezilieze în aceste condiţii prezentul Contract, în perioada în care

proiectele de finanţare vor fi deja aprobate final de ambele părţi. În astfel de cazuri, Compania

de leasing va putea recurge la rezilierea Contractului doar în situaţia în care din partea Fondului

va exista o neexecutare esenţială a obligaţiilor contractuale în sensul art.747 Cod civil aplicat în

conexiune cu art.735 Cod civil.

Page 152: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

152

12.4. Rezilierea prezentului Contract nu va afecta clauzele ce stabilesc modalitatea soluţionării

litigiilor, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor reieşite din clauza de monitorizare a

proiectelor de investiţii deja implementate. Aceste clauze vor produce efecte şi după reziliere.

XIII. CONFLICT DE INTERESE

13.1. În înţelesul prezentului Contract, conflictul de interese presupune o stare de dezacord între

îndeplinirea obligaţiilor părţilor în cadrul Contractului şi interesele private ale persoanelor

implicate în implementarea acestuia, interese care ar putea influenţa în mod necorespunzător

îndeplinirea obiectivă şi imparţială a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de către

persoanele implicate in implementarea/verificarea/controlul/ acestui Contract, din motive care

implică familia, afinităţi politice sau naţionale, interese economice sau oricare alte interese

comune cu cele ale unei alte persoane.

13.2. Părţile se obligă să întreprindă toate măsurile necesare pentru a evita orice conflict de

interese şi să se informeze reciproc în termen de maxim 5 zile lucrătoare în legătură cu orice

situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict de interese.

XIV. FORŢA MAJORĂ

14.1. Forţa majoră este un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii

sau vinei acestora, ce nu a putut fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face

imposibilă executarea obligaţiilor contractuale. Sunt considerate asemenea evenimente:

războaie, revoluţii, inundaţii sau oricare alte calamităţi naturale, restricţii apărute ca urmare a

unei carantine, embargouri, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă.

14.2. Forţa majoră este constatată de autoritatea competentă din Republica Moldova, care este

Camera de Comerţ şi Industrie.

14.3. Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract

pe toată perioada în care acţionează cazul de forţă majoră.

14.4. Executarea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

14.5. Partea care invocă forţa majoră este obligată să o notifice celeilalte părţi, în termen de 24 ore

de la producere şi să ia măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor.

14.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului

contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

XV. DECLARAŢII, GARANŢII SI RASPUNDEREA PARTILOR

15.1. Părţile contractante declară că, la data încheierii prezentului Contract, au capacitatea civilă

cerută de lege necesară pentru încheierea Contractului şi pentru îndeplinirea obligaţiilor ce

derivă din acesta.

15.2. Părţile declară că consimţământul lor pentru încheierea şi executarea prezentului Contract

este valabil şi nu este necesar acordul altor careva organe sau al unui terţ pentru încheierea şi

Page 153: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

153

executarea prezentului Contract, neexistând nici o restricţie sau limitare contractuală sau de altă

natură pentru încheierea şi executarea prezentului Contract.

15.3. Fondul şi Compania de leasing sunt responsabili pentru un comportament cu bună-credinţă şi

diligenţă la momentul naşterii, pe durata existenţei, în timpul executării şi stingerii obligaţiilor

stabilite prin prezentul Contract.

15.4. Obligaţiile trebuie executate în modul corespunzător, cu bună-credinţă, la locul şi în

termenul stabilit.

15.5. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, Partea

culpabilă poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

15.6. Divergentele care pot apărea în procesul executării condiţiilor prezentului Contract, vor fi

soluţionate de către părţi pe cale amiabila. Soluţionarea pe cale amiabila se va efectua prin

intermediul notificărilor, care vor fi considerate ca măsura prealabila de soluţionare a litigiului.

15.7. În cazul în care nu se ajunge la un acord comun, litigiul va fi soluţionat în ordinea stabilita

de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

XVI. NOTIFICĂRI

16.1. Orice notificare înaintată de către o Parte a prezentului Contract celeilalte Părţi, sau

Beneficiarului va avea efect juridic doar dacă va fi întocmită în formă scrisă (pe suport de hârtie

sau în formă electronică) şi transmisă în conformitate cu prevederile prezentului capitol.

16.2. În sensul prezentului Contract, prin "notificare" de către o parte celeilalte părţi se înţelege:

transmiterea oricărui, înscris, adrese, comunicări, înştiinţări, înaintarea cererilor, pretenţiilor,

avizelor, răspunsurilor, referitoare la realizarea prevederilor prezentului Contract şi garanţiilor

aferente.

16.3. Notificările verbale invocate de către Părţi vor fi lipsite de orice efect juridic.

16.4. Notificările se transmit de către o parte celeilalte Părţi pe cale poştală prin intermediul

scrisorilor recomandate cu aviz de primire sau prin înmânare direct la sediul Părţii respective. În

accepţiunea Părţilor contractante şi cu excepţiile stabilite de prezentul Contract, Părţile vor putea

expedia notificările prin poşta electronică menţionată în prezentul Contract, cu condiţia

confirmării primirii acestor notificări de către Partea destinatară. Fondul şi Compania de leasing

vor primi şi expedia notificările prin poştă electronică de la următoarele e-mailuri: pentru Fond:

[email protected], pentru Compania de leasing:_____________________________. În cazul în care

pe parcursul derulării Contractului e-mailul Părţilor va fi schimbat, despre acest fapt Părţile se

vor informa reciproc conform regulilor stabilite de prezentul capitol. Părţile stabilesc în mod

expres că orice notificare expediată prin poşta electronică de la e-mailul Părţilor mai sus

indicate, se va considera voinţa exprimată a Părţii ce a expediat notificarea şi respectiv va

constitui poziţia acestei Părţi aprobată de persoanele cu drept de reprezentare.

16.5. Orice schimbare de adresă sau modificare de date a Părţii, va fi comunicată celeilalte Părţi în

termen de 5 zile de la data schimbării/modificării. În caz contrar, schimbarea adresei sau

modificarea datelor nu va fi opozabilă celeilalte Părţi, iar comunicările făcute la adresa şi

conform datelor cunoscute anterior, se vor considera efectiv îndeplinite.

Page 154: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

154

XVII. CLAUZE FINALE

17.1. Contractul este guvernat şi interpretat în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, iar

în problemele nereglementate Părţile se vor conduce de dispoziţiile legale stabilite prin actele

normative ale Republicii Moldova.

17.2. Prezentul contract reprezentă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre

acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

17.3. Contractul este întocmit în limba română, în două exemplare originale, câte unul pentru

fiecare parte contractantă, având aceeaşi forţă juridică.

XVIII. RECHIZITELE ŞI SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

Fondul: Compania de leasing:

Fondul pentru Eficienţă Energetică

MD-2004, mun. Chişinău,

bd. Ştefan cel Mare şi Sfănt nr. 180, et.6

mun. Chişinău

numărul unic de identificiare 43689016

contul bancar 2251629711MD

BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” SA Filiala nr.3

Chişinău

codul bancar EXMMMD22404

______________________

Director executiv

Page 155: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

155

ANEXA 8 – Acordul de colaborare Fond – Organizația de microfinanțare

Logo Organizaţia de microfinanţare

CONTRACT DE COLABORARE

______________ 2013 mun. Chişinău

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

Fondul pentru Eficienţă Energetică înfiinţat prin Legea energiei regenerabile nr. 160-XVI

din 12 iulie 2007 şi care activează în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii

Moldova nr. 401 din 12 iunie2012, înregistrat în Republica Moldova cu numărul unic de

identificare 43689016, reprezentat de Directorul executiv Dl Sergiu Corin, denumit în

continuare „Fond”, pe de o parte

şi,

"______________________________", înregistrată în Republica Moldova cu numărul unic

de identificare _______________, reprezentată de ___________, denumită în continuare

„Organizaţie de microfinantare”, pe de altă parte,

ambii denumiţi în continuare „Părţi” sau în mod individual „Parte”, acţionând în baza

liberului consimţământ, au convenit să încheie prezentul contract de colaborare (în

continuare „Contract”) în următoarele condiţii:

II. INTERPRETĂRI ŞI ABREVIERI:

2.1. În prezentul contract, cu excepţia cazului când contextul cere altfel sau a unei prevederi

contrare:

a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul

includ şi singularul;

b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;

c) cuvintele care indică persoane vor include persoane fizice şi/sau juridice, după caz;

d) referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice acte

normative subsecvente prin care acestea sunt completate;

2.2. În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) Beneficiar – persoană juridică sau persoană fizică cu statut de întreprinzător, care a

aplicat pentru a beneficia de un produs de finanţare propus de comun acord de Fond

şi Organizaţia de microfinanţare;

b) Produs de finanţare – instrument financiar elaborat de Fond şi de Organizaţia de

microfinanţare în vederea finanţării comune a proiectelor în domeniul eficienţei

energetice şi a valorificării surselor de energie regenerabilă;

Page 156: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

156

c) Împrumut – sumă de bani pusă la dispoziţie de către Organizaţia de microfinanţare

Beneficiarului în conformitate cu clauzele contractului de împrumut şi prevederile

prezentului Contract;

d) Contract de împrumut – contractul semnat de Organizaţia de microfinanţare şi

Beneficiar prin care ultimului i se acordă un împrumut pentru realizarea unui proiect

de investiţii;

e) Grant - contribuţia financiară pusă la dispoziţia Beneficiarului de către Fond în

conformitate cu clauzele contractului de grant;

f) Contract de grant – contractul semnat între Fond şi Beneficiar, prin care primul se

angajează să ofere, în cazul respectării anumitor condiţii, o contribuţie financiară

pentru realizarea unui proiect de investiţii, fără obligaţia rambursării ulterioare.

g) Garanţie financiară – instrumentul financiar emis de Fond în favoarea Organizaţiei

de microfinanţare, capabil să asigure Beneficiarului realizarea certă a drepturilor

garantate sau despăgubirea bănească corespunzătoare pentru daunele provocate de

nerealizarea acestor drepturi;

h) Proiecte de investiţii – proiecte finanţate de către Organizaţia de microfinanţare şi

Fond ce au ca scop valorificarea resurselor regenerabile de energie şi/sau

implementarea măsurilor de eficienţă energetică;

i) Acord adiţional – document ce modifica termenii şi condiţiile prezentului Contract;

j) BNM–Banca Naţională a Moldovei.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Conform prezentului Contract părţile se obligă să colaboreze în scopul finanţării comune a

proiectelor de investiţii în domeniul eficienţei energetice şi a valorificării surselor regenerabile

de energie, care contribuie la eficientizarea consumului de energie şi la reducerea emisiilor de

gaze cu efect de seră.

3.2. Finanţarea comună a proiectelor va avea loc prin două produse de finanţare şi anume:

(i) sub formă de împrumut acordat de Organizaţia de microfinanţare cu componenta de

Grant acordată de Fond; sau

(ii) sub formă de împrumut acordat de Organizaţia de microfinanţare cu garantarea parţială

de către Fond prin emiterea de garanţii financiare.

3.3. Proiectele de investiții vor fi iniţial selectate de către Fond, în conformitate cu criteriile de

eligibilitate stabilite de Fond şi descrise în prezentul Contract, precum şi în Regulamentul de

organizare şi funcţionare a Fondului pentru Eficienţă Energetică aprobat prin Hotărârea

Guvernului nr. 401 din 12.06.2012, care să asigure că investițiile sunt viabile din punct de

vedere tehnic, financiar şi de mediu, iar finanţarea comună a proiectelor va fi efectuată doar

după aprobarea finală a proiectelor de către ambele Părţi contractante, conform procedurilor

interne ale Părţilor şi conform condiţiilor descrise în prezentul Contract.

Page 157: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

157

IV. PROIECTE ELIGIBILE ŞI CRITERII DE ELIGIBILITATE

4.1. Potenţialii Beneficiari de proiecte vor putea fi persoanele juridice din sectorul privat

înregistrate în Republica Moldova, precum şi persoanele fizice înregistrate cu statut de

întreprinzător în Republica Moldova (întreprinderile individuale şi gospodăriile ţărăneşti).

4.2. Proiectele de investiţii sunt eligibile pentru finanţare dacă au ca scop implementarea

măsurilor de eficienţă energetică şi/sau valorificarea resurselor regenerabile de energie şi se

referă la:

a) achiziţia de echipamente, utilaje şi instrumente inclusiv asistenţa în procesul instalării

acestora, precum şi instruire privind exploatarea şi mentenanţa echipamentului şi a

noilor tehnologii;

b) reabilitarea clădirilor din toate sectoarele prin modernizarea centralelor termice;

izolarea pereţilor, uşilor, ferestrelor, acoperişurilor, plafoanelor; construcţia

instalaţiilor solare termice; implementarea tehnologiilor de valorificare a energiei şi

combustibililor din surse regenerabile utilizate pentru încălzire, ventilaţie, producere

de electricitate şi apă caldă; eficientizarea funcţionării sistemelor de încălzire şi aer

condiţionat; eficientizarea sistemului de iluminare interior şi exterior etc.;

c) achiziţia de sisteme de generare şi distribuţie a agentului termic, inclusiv: boilere şi

arzătoare noi; achiziţia de sisteme de control automat al cazanului; sobe pentru

încălzirea apei; modernizarea cazanelor existente; achiziţia de dispozitive de

recuperare a căldurii cazanelor; construcţia centralelor termice noi sau renovarea

substanţială a celor existente; achiziţia de cazane şi robinete de aburi sau renovarea

substanţială a celor existente; achiziţia de conducte şi corpuri de încălzire noi;

achiziţia de echipamente noi de măsurare; achiziţia de supape termoregulatoare;

termoizolarea reţelelor inginereşti interne; achiziţia de sisteme de co-generare de

putere mică; achiziţia de sisteme cu pompe de căldură; achiziţia de sisteme de

încălzire care utilizează energia sau combustibil din surse regenerabile de energie

etc.;

d) alte tipuri de proiecte legate de energie, inclusiv: implementarea sistemului de control

al managementului energetic; măsuri de corectare a factorului de putere; achiziţia de

compresoare de aer; reutilarea în scopul utilizării surselor regenerabile de energie;

e) proiectele ce reies din obiectivele prevăzute în programele naţionale pentru eficienţă

energetică.

4.3. Nu sunt eligibile proiectele de investiţii care au la bază:

a) plăţile de locaţiune pentru clădiri şi echipamente;

b) achiziţionarea de terenuri, procurarea de clădiri industriale şi administrative;

c) achiziţionarea de autovehicule, care nu sunt direct legate de fluxul tehnologic de

producere;

d) cheltuieli pentru activităţile operaţionale.

4.4. Proiectele de investiţii sunt eligibile pentru finanţare dacă întrunesc următoarele criterii

generale de eligibilitate:

Page 158: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

158

a) cel puţin o treime din beneficiile proiectului să provină din economiile de energie

măsurabile. Celelalte beneficii ale proiectului pot proveni din alţi indicatori

economici, tehnici etc.;

b) proiectul să implice tehnologii de eficientizare a consumului de energie;

c) contribuţia cu capitalul propriu al Beneficiarului de proiect să fie de cel puţin 30%

din valoarea proiectului de finanţare;

d) proiectul în domeniul eficienţei energetice să aibă un termen maxim de recuperare de

7 ani;

e) proiectul în domeniul valorificării surselor regenerabile de energie să aibă un termen

maxim de recuperare de 15 ani;

f) proiectul trebuie să fie fezabil din punct de vedre tehnic, financiar şi de mediu.

4.5. Criterii suplimentare de eligibilitate vor fi stabilite în cadrul fiecărui apel de propuneri de

proiecte.

V. FINANŢAREA PROIECTELOR PRIN ÎMPRUMUT CU COMPONENTA DE

GRANT

5.1. Proiectele de investiţii aprobate de ambele Parţi, în conformitate cu prevederile prezentului

Contract, vor fi finanţate din contul împrumutului acordat de către Organizaţia de

microfinanţare.

5.2. Condiţiile de acordare a împrumutului vor fi stabilite de către Organizaţia de

microfinanţare în conformitate cu regulamentele sale interne. Condiţiile de acordare a

împrumutului, însă, nu vor contrazice condiţiilor generale de finanţare agreate de Parţi prin

prezentul Contract, care sunt:

a) valoarea împrumuturilor pentru finanţarea proiectelor: de la 150,000 lei până la

3,000,000 lei, cu posibilitatea modificării pe parcursul derulării contractului;

b) termenul finanţării: de la 24 până la 60 de luni;

c) perioada de graţie (pentru capital): cel puţin până la aprobarea implementării

proiectului de investiţie;

d) posibilitatea achitării anticipate: nu mai devreme de 24 luni din momentul acordării

împrumutului.

5.3. Rata dobânzii anuale şi graficul de rambursare se vor stabili în mod individual de către

Organizaţia de microfinanţare şi Beneficiar în contractul de împrumut.

5.4. După aprobarea finală a proiectelor de investiţie în modul prevăzut de capitolul VIII al

prezentului Contract, Organizaţia de microfinanţare va încheia cu Beneficiarul contractul de

împrumut, iar Beneficiarul va prezenta Fondului un exemplar al contractului de împrumut după

care Fondul va încheia cu Beneficiarul contractul de acordare a grantului, un exemplar al căruia

va fi prezentat Organizaţiei de microfinanţare.

5.5. Organizaţia de microfinanţare va elibera împrumutul doar după constituirea de către

Beneficiar a tuturor garanţiilor solicitate de către Organizaţia de microfinanţare şi încheierea în

modul corespunzător a contractului de grant între Fond şi Beneficiar.

Page 159: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

159

5.6. Contribuţia Fondului va fi achitată cu titlu de grant nerambursabil, în mărime de la 20%

până la 40% din suma finanţării oferite de către Organizaţia de microfinanţare. Mărimea

contribuţiei de grant va fi stabilită de Fond pentru fiecare proiect în parte în dependenţă de

condiţiile expuse în cadrul fiecărui apel de propuneri de proiecte şi va fi reflectată în contractul

de grant semnat între Fond şi Beneficiar.

5.7. Fondul va începe a achita contribuţia de grant în termen maxim de 15 zile după

implementarea proiectului şi aprobării acestei implementări de către Fond şi Organizaţia de

microfinanţare, dar nu înainte de expirarea termenului de graţie acordat Beneficiarului de către

Organizaţia de microfinanţare. Momentul implementării proiectului de investiţie se va considera

data în care a fost admis în exploatare obiectul proiectului de investiţie propus spre

implementare sau data în care au fost finalizate lucrările prevăzute de proiectul de investiţie, fapt

ce se va confirma prin acte justificative (act de recepţie a lucrărilor executate, actul de admitere

în exploatare a utilajului etc.). Aprobarea implementării proiectului se va efectua în termen

maxim de 30 zile din momentul implementării proiectului şi va consta, în verificarea din partea

Organizaţiei de microfinanţare a faptului dacă împrumutul a fost utilizat conform destinaţiei

acordate, iar din partea Fondului dacă proiectul a fost implementat conform condiţiilor şi în

parametrii din Descrierea detaliată de proiect elaborată şi prezentată iniţial Fondului de către

Beneficiar şi dacă cheltuielile indicate pentru implementarea proiectului sunt confirmate prin

documente primare în sensul Legii contabilităţii nr.113 din 27.04.2007. La această etapă, în caz

de necesitate, Fondul va atrage pe cont propriu, experţi pentru verificarea conformităţii

implementării proiectului de investiţie.

5.8. În cazul în care se stabileşte că proiectul nu a fost implementat conform condiţiilor şi în

parametrii din Descrierea detaliată de proiect elaborată şi prezentată Fondului de către

Beneficiar, sau dacă cheltuielile indicate pentru implementarea proiectului nu sunt confirmate

prin documente primare, Organizaţia de microfinanţare şi Fondul vor acorda Beneficiarului un

termen de cel mult 30 zile calendaristice pentru înlăturarea neajunsurilor. Până la aprobarea

implementării proiectului de investiţii toate plăţile ce reies din contractul de împrumut vor fi

achitate de către Beneficiar.

5.9. Contribuţia de grant va compensa achitarea împrumutului, prin virări periodice, în rate

proporţionale din mărimea împrumutului (capital), la fiecare scadenţă a plăţii în conformitate cu

graficul de rambursare a împrumutului semnat între Beneficiar şi Organizaţia de microfinanţare,

cu condiţia achitării de către Beneficiar a plăților scadente în strictă conformitate cu graficul de

rambursare a împrumutului.

5.10. La fiecare scadenţă a plăţii conform graficului de rambursări, Fondul va vira contribuţiile

de grant pentru fiecare Beneficiar la contul bancar al Organizaţiei de microfinanţare indicat în

prezentul Contract, sau comunicat de către Organizaţia de microfinanţare Fondului, iar

Organizaţia de microfinanţare va aloca mijloacele băneşti primite pentru achitarea parţială a ratei

împrumutului (capital), cu condiţia că Beneficiarul şi-a executat obligaţia proprie de achitare a

ratei de împrumut şi a dobînzii aferente în conformitate graficului de rambursări anexat la

contractul de împrumut. În caz contrar, sumele virate de Fond vor rămâne nealocate până la

survenirea condiţiilor menţionate la pct.5.14. sau pct.5.15. din prezentul Contract. Organizaţia de

Page 160: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

160

microfinanţare nu va fi în drept să utilizeze mijloacele băneşti transferate de Fond pentru alţi

Beneficiari decât cei pentru care s-a efectuat direct plata.

5.11. În cazul în care împrumutul va fi debursat în valută străina (EUR sau USD), componenta

de grant va fi convertită şi achitată de către Fond în lei moldoveneşti la cursul oficial al BNM

stabilit la data scadenţei plăţii conform graficului de rambursare a împrumutului.

5.12. În cazul acumulării restanţelor de către Beneficiar, în termen de 15 zile din data neachitării,

Organizaţia de microfinanţare va informa Fondul despre acest fapt în scris prin expedierea unei

notificări prin poştă electronică şi va întreprinde măsuri privind notificarea Beneficiarului despre

datoriile acumulate, precum şi va acumula informaţiile necesare despre cauza apariţiei

dificultăţilor în achitarea plăţilor. Părţile consimt că prin asemenea acţiuni se au în vedere

acţiunile obişnuite întreprinse de Organizaţia de microfinanţare în cazul neexecutării de către

debitorii săi, a obligaţiilor asumate prin contractele de împrumut.

5.13. Fondul va suspenda achitarea contribuţiei de grant în cazul întârzierii achitării de către

Beneficiar a plăţilor conform graficului de rambursare a împrumutului.

5.14. Fondul va relua achitarea grantului în condițiile în care Beneficiarul a reluat achitările, iar

restanțele acumulate nu au depăşit 60 zile calendaristice, fapt despre care Organizaţia de

microfinanţare a va informa Fondul în scris prin expedierea unei notificări prin poşta electronică.

În acest caz, componenta de grant va fi achitată de către Fond la următoarea data de plată

conform graficului de rambursare şi va include şi componenta de grant pentru perioada restantă.

5.15. În cazul în care Beneficiarul va admite restanțe la rambursarea împrumutului mai mult de

60 zile, Fondul va fi în drept să întrerupă definitiv achitarea grantului, fără a cere restituirea

grantului deja achitat şi alocat, fapt despre care va informa Organizaţia de microfinanţare şi

Beneficiarul în scris pe suport de hârtie. În cazuri excepţionale şi în dependenţă de

circumstanţele fiecărui caz în parte, Fondul va putea relua achitarea grantului dacă Beneficiarul

a reluat achitarea plăţilor pe contractul de împrumut în conformitate cu graficul de rambursări,

inclusiv a executat toate efectele neexecutării în termen a obligaţiei, iar Organizaţia de

microfinanţare accepta deservirea în continuare a împrumutului şi nu va rezilia contractul de

împrumut sau nu va declara scadenţa anticipată a plăţilor ce reies din contractul de împrumut.

Dacă din motivul neachitării plăţilor Organizaţia de microfinanţare va rezilia contractul de

împrumut sau va declara scadenţa anticipată a plăţilor ce reies din contractul de împrumut,

Fondul va înceta definitiv achitarea contribuţiei de grant. În cazul încetării definitive a achitarii

contribuţiei de grant Organizaţia de microfinanţare va restitui Fondului sumele nealocate.

5.16. Pe lângă situaţia de încetare a achitării grantului din motivul prevăzut la pct.5.15 al

prezentului Contract, Fondul va întrerupe definitiv achitarea contribuţiei de grant şi în situaţia în

care din diverse motive contractul de împrumut va înceta prin reziliere din iniţiativa

Beneficiarului sau a Organizaţiei de microfinanţare, cu excepţia cazului în care contractul de

împrumut va înceta din iniţiativa Beneficiarului în legătură cu achitarea anticipată a

împrumutului peste termenul de 24 luni de la încheierea contractului de împrumut.

5.17. Dacă după expirarea termenului de 24 luni din momentul acordării împrumutului,

Beneficiarul va intenţiona să achite anticipat şi total împrumutul, Beneficiarul va informa

Fondul cu cel puţin 30 de zile înainte de achitarea anticipată, iar Fondul la rândul său va

Page 161: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

161

întreprinde măsurile necesare pentru achitarea anticipată a contribuţiei de grant în conformitate

cu prevederile generale ale prezentului Contract. În cazul în care după expirarea termenului de

24 luni Beneficiarul va achita anticipat împrumutul doar parţial, Organizaţia de microfinanţare

va înştiinţa Fondul în scris prin expedierea unei notificări prin poşta electronică despre

modificarea graficului de rambursare în termen de cel mult 5 zile de la modificarea graficului, şi

va expedia în adresa Fondului un exemplar al acestuia.

5.18. După întreruperea definitivă a achitării grantului de către Fond toate dobânzile, penalităţile

şi alte plaţi calculate de către Organizaţia de microfinanţare în conformitate cu contractul de

împrumut, inclusiv partea de împrumut ce urma a fi achitată de către Fond prin contribuţia de

grant, vor fi suportate de către Beneficiar, în caz contrar Organizaţia de microfinanţare va fi în

drept sa-şi realizeze drepturile sale asupra garanţiilor constituite.

5.19. În cazul în care Beneficiarul nu îşi execută obligaţiile de plată stabilite prin contractul de

împrumut, Organizaţia de microfinanţare nu va fi în drept să solicite sau să atragă în careva

litigii Fondul pentru neachitarea grantului. Contribuţia de grant în favoarea Beneficiarului este

stabilită sub condiţie suspensivă, acest fapt însemnând că obligaţia Fondului de achitare a ratelor

de grant către Beneficiar apare doar în situaţia în care Beneficiarul îşi execută obligaţia proprie

de achitare a plăţilor scadente.

VI. FINANŢAREA PROIECTELOR PRIN ÎMPRUMUT ASIGURAT CU GARANŢII

FINANCIARE

6.1. Proiectele de investiţii vor putea fi finanţate prin împrumuturi acordate de către Organizaţia

de microfinanţare şi asigurate cu garanţii financiare eliberate de către Fond în favoarea

Organizaţiei de microfinanţare.

6.2. Împrumuturile vor fi acordate în condiţiile de eligibilitate stabilite de capitolul IV al

prezentului Contract şi după aprobarea finală a proiectelor de investiţii de către ambele Părţi

contractante.

6.3. Garanţiile financiare vor fi acordate în baza următoarelor condiţii generale:

a) tipul garanţiei: garanţie financiară parţială;

b) valoarea garanţiei: de la 20 % până la 50% din valoarea soldului împrumutului

(capital) la data plăţii, dar nu mai mult de 1.5 mln. lei;

c) perioada de garantare: pe perioada derulării contractului de împrumut, începând cu

data aprobării implementării proiectului şi până la scadenţa contractului de împrumut

ce va fi încheiat pe un termen nu mai mare de 60 luni;

d) comisionul de garantare: 2% anual din valoarea garantată;

e) executarea garanţiei: la cererea Organizaţiei de microfinanţare, depusă în condiţiile

stabilite în prezentul Contract, după rezilierea contractului de împrumut sau după

expirarea termenului acordat de către Organizaţia de microfinanţare Beneficiarului

pentru restituirea integrala a împrumutului si a plăţilor aferente, declarate scadente

anticipat din motivul acumulării restanţelor.

Page 162: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

162

6.4. Garanţia financiară va fi destinată pentru garantarea datoriei de bază (principal) la

contractul de împrumut şi nu poate fi utilizată la achitarea altor plăţi prevăzute în contractul de

împrumut.

6.5. Partea împrumutului negarantat cu garanţia financiară eliberată de Fond, plus dobânda şi

alte plăţi aferente împrumutului, vor fi garantate de către Beneficiar conform cerinţelor

Organizaţiei de microfinanţare.

6.6. După aprobarea finală a proiectului de investiţie, Organizaţia de microfinanţare va informa

Fondul, în scris pe suport de hârtie şi în termen de cel mult 5 zile, despre aprobarea finală şi

disponibilitatea de acordare a împrumutului, iar Fondul va informa Organizaţia de

microfinanţare, în scris pe suport de hârtie şi în termen de cel mult 5 zile, despre disponibilitatea

de acordare a garanţiei financiare conform condiţiilor generale stabilite de prezentul Contract.

6.7. După primirea confirmării din partea Fondului în privinţa disponibilităţii eliberării garanţiei

financiare, Organizaţia de microfinanţare va semna contractul de împrumut cu Beneficiarul.

6.8. Fondul va elibera scrisoarea de garanţie financiară în favoarea Organizaţiei de

microfinanţare în termen de trei zile după îndeplinirea următoarelor condiţii:

a) prezentarea copiei contractului de împrumut încheiat între Organizaţia de

microfinanţare şi Beneficiar;

b) semnarea de către Fond şi Beneficiar a contractului de acordare a garanţiei financiare;

c) semnarea de către Organizaţia de microfinanţare, Fond şi Beneficiar a contractului de

gaj/ipotecă ce ar sigura executarea obligaţiilor apărute din contractul de împrumut şi

obligaţiilor viitoare ce ar apărea din executarea garanţiei financiare, cu înregistrarea

acestor contracte în modul stabilit de legislaţia în vigoare;

d) achitarea de către Beneficiar a comisionului de garantare.

6.9. La momentul constituirii gajului în favoarea Organizaţiei de microfinanţare pentru

asigurarea executării obligaţiilor apărute din contractul de împrumut, Beneficiarul va asigura

prin acest gaj şi eventualele obligaţii viitoare ce ar apărea din executarea garanţiei financiare

acordate de către Fond drept mijloc de garantare a executării unei părţi din obligaţiile

contractului de împrumut. În acest caz, însă, Organizaţia de microfinanţare va avea statutul de

creditor gajist de grad superior, iar Fondul va avea statutul de creditor gajist de grad inferior,

consecutivitate care se va înscrie în registrul gajului şi/sau registrul bunurilor imobile, pe contul

Beneficiarului. Organizaţia de microfinanţare şi Fondul vor coordona din timp semnarea

contractelor de gaj în favoarea ambelor Părţi.

6.10. Garanţia financiară va putea fi executată doar după aprobarea de către Părţi a implementării

de către Beneficiar a Proiectului de investiţii în sensul prevăzut la pct. 5.7. din prezentul

Contract, iar Organizaţia de microfinanţare va putea cere executarea garanţiei financiare de către

Fond dacă:

a) a reziliat anticipat contractul de împrumut sau,

b) a declarat scadenta anticipata a întregului împrumut şi a plăţilor aferente acestuia.

6.11. Organizaţia de microfinanţare nu va fi în drept să rezilieze anticipat contractul de

împrumut, sau să declare scadent anticipat întreg împrumutul şi toate plăţile aferente acestuia,

pentru motive de neplată din partea Beneficiarului, decât în situaţia în care Beneficiarul nu a

Page 163: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

163

achitat plăţile scadente mai mult de 90 de zile. În această perioadă, Organizaţia de

microfinanţare va aplica procedurile interne de lucru cu împrumuturile restante, precum şi va

notifica Beneficiarul privind datoriile acumulate.

6.12. Cererea Organizaţiei de microfinanţare privind executarea garanţiei financiare va fi depusa

în scris pe suport de hârtie la sediul Fondului care:

a) va conţine informaţii despre: cauzele solicitării executării garanţiei financiare, mărimea

datoriei Beneficiarului faţă de Organizaţia de microfinanţare (inclusiv valoarea

împrumutului rămas neachitat), masurile întreprinse, data rezilierii contractului de

împrumut sau data declarării scadenţei anticipate a împrumutului şi a plăţilor aferente;

b) va avea anexat confirmările precum că Organizaţia de microfinanţare a notificat

Beneficiarul despre încălcarea obligaţiilor asumate şi a acordat un termen de executare

a obligaţiei, în conformitate cu contractul de împrumut sau cu legislaţia în vigoare,

precum şi a notificat Beneficiarul despre rezilierea contractului de împrumut sau

declararea scadenţei anticipate a împrumutului şi a plăţilor aferente. Documentele

doveditoare se depun în original sau în copii autentificate de Organizaţia de

microfinanţare prin semnătura persoanei împuternicite şi amprenta ştampilei

Organizaţiei de microfinanţare.

6.13. După recepţionarea cererii, Fondul va înştiinţa în termen de 3 zile Beneficiarul, însă lipsa

răspunsului sau acordului acestuia nu va împiedica Fondul la executarea obligaţiilor asumate

prin garanţia financiară.

6.14. În termen de 15 zile de la primirea cererii privind executarea garanţiei financiare, Fondul

va achita Organizaţiei de microfinanţare partea din soldul împrumutului rămas neachitat de către

Beneficiar, în proporţia indicată în garanţia financiară, iar plătind această datorie, Beneficiarul

va fi obligat faţă de Fond în limita datoriei achitate.

6.15. Fondul este în drept să refuze executarea garanţiei financiare dacă nu sunt îndeplinite toate

condiţiile stabilite la pct. 6.12. din prezentul Contract.

6.16. Partea din împrumut şi plăţile aferente acestuia care nu vor fi acoperite din contul garanţiei

financiare vor fi recuperate silit de către Organizaţia de microfinanţare, în condiţii generale.

6.17. Organizaţia de microfinanţare este obligată să iniţieze procedura de recuperare silită a

datoriilor ramase în termen de cel mult 30 zile. În cazul valorificării bunurilor gajate pentru

stingerea datoriei sale restante, Organizaţia de microfinanţare va informa Fondul despre valoarea

bunurilor gajate şi va vinde bunurile gajate doar prin licitaţie în vederea obţinerii celui mai mare

preţ. Licitaţiile se vor organiza în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la

licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin hotărârea Guvernului Republicii Moldova

nr.136 din 10.02.2009, iar pentru efectuarea licitaţiei cu reducere Organizaţia de microfinanţare

va cere acordul Fondului. În cazul acordului comun, Părţile pot conveni vânzarea bunurilor

gajate prin alte metode stabilite de legislaţie. Din produsul vânzării bunurilor gajate, Organizaţia

de microfinanţare va stinge creanţa proprie şi cheltuielile aferente vânzării, iar mijloacele băneşti

rămase vor fi virate de către Organizaţia de microfinanţare în termen de 10 zile pe contul bancar

al Fondului, în limita garanţiei financiare executate de către Fond la solicitarea Organizaţiei de

microfinanţare.

Page 164: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

164

6.18. În cadrul procesului de exercitare a drepturilor asupra garanţiilor constituite, Organizaţia de

microfinanţare va acţiona atât în interesul său cât şi în interesul Fondului. Organizarea şi

derularea procesului de recuperare silită a datoriilor de la Beneficiar în baza contractului de

împrumut, cade în sarcina Organizaţiei de microfinanţare.

6.19. În cazul în care în termen de 30 zile din momentul executării garanţiei financiare,

Beneficiarul nu restituie Fondului mijloacele băneşti achitate conform garanţiei financiare, iar

Organizaţia de microfinanţare nu iniţiază procesul de recuperare silită a creanţelor proprii,

Fondul este în drept să iniţieze de sine stătător recuperarea silită a datoriei apărută din

executarea garanţiei, Organizaţia de microfinanţare fiind obligată să transmită în acest sens toate

actele necesare, inclusiv actele de proprietate asupra bunurilor ce fac obiectul unei garanţii reale,

primite de la Beneficiar. În acest caz, Fondul este îndreptăţit sa recupereze doar creanţele sale

faţă de Beneficiar, iar Organizaţia de microfinanţare se consideră că a renunţat la dreptul său

preferenţial conferit de calitatea de creditor gajist de grad superior şi va elibera în acest sens o

cerere de radiere a gajului constituit în favoarea Organizaţiei de microfinanţare.

VII. IDENTIFICAREA, EVALUAREA ŞI APROBAREA INIŢIALĂ A PROIECTELOR

7.1. Beneficiarii vor fi identificaţi prin intermediul apelurilor de propuneri de proiecte elaborate

şi publicate de către Fond.

7.2. Proiectele de investiții vor fi iniţial evaluate şi aprobate de către Fond, după care Fondul va

expedia Organizaţiei de microfinanţare proiectele Beneficiarilor, care au ales opţiunea de

finanţare la Organizaţia de microfinanţare dată, pentru evaluarea şi aprobarea iniţială a

potenţialilor Beneficiari din punct de vedere a credibilităţi şi capacităţii de plată. O asemenea

aprobare iniţială, nu va fi nicidecum interpretată ca o obligaţie a Organizaţiei de microfinanţare

de a intra în careva raporturi juridice cu Fondul sau Beneficiarul.

7.3. Fondul va expedia Organizaţiei de microfinanţare setul de acte prezentat de către

Beneficiar, în formă scanată prin poştă electronică. În ziua recepţionării actelor, Organizaţia de

microfinanţare va confirma recepţionarea acestora prin expedierea unui mesaj prin poştă

electronică. La cererea Organizaţiei de microfinanţare, Fondul va pune la dispoziţia Organizaţiei

de microfinanţare actele pe suport de hârtie prezentate de către Beneficiar.

7.4. În rezultatul evaluării iniţiale, Organizaţia de microfinanţare va informa Fondul, în termen

de cel mult 15 zile, dacă atît Beneficiarul cît şi proiectul de investiţie propus de către Beneficiar

sunt acceptate de către Organizaţia de microfinanţare în vederea finanţării. Organizaţia de

microfinanţare va informa Fondul prin expedierea prin poştă electronică a unei notificări în

formă liberă. În ziua recepţionării notificării Fondul va confirma recepţionarea prin expedierea

unui mesaj prin poştă electronică.

VIII. EVALUAREA ŞI APROBAREA PREALABILĂ ŞI FINALĂ A PROIECTELOR

8.1. După aprobarea iniţială a proiectului, Fondul va demara evaluarea fezabilității tehnice,

financiare și de mediu a proiectului.

8.2. Evaluarea va fi efectuata în conformitate cu regulamentele interne ale Fondului şi actele

normative in vigoare cu privire la eficienţa energetică.

Page 165: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

165

8.3. Aprobarea prealabilă şi finală a proiectelor va fi efectuată de către Consiliul de

administrare al Fondului.

8.4. După evaluarea şi aprobarea finală a proiectului de investiţii de către Fond, acesta va

informa Organizaţia de microfinanţare în scris pe suport de hârtie şi în cel mult 5 zile, care la

rândul său va demara procedura de analiză şi de aprobare a împrumutului solicitat de către

Beneficiar conform procedurilor sale interne.

8.5. Despre aprobarea finală a proiectului şi disponibilitatea de acordare a împrumutului,

Organizaţia de microfinanţare va informa Fondul in scris pe suport de hârtie şi în termen de cel

mult 5 zile după aprobare.

8.6. Dacă proiectul de finanţare aprobat de Fond este respins de către Organizaţia de

microfinanţare, Fondul va propune Beneficiarului alte instituţii financiare pentru finanţare.

8.7. În cazul în care Fondul va refuza finanţarea unui proiect din cele aprobate iniţial,

Organizaţia de microfinanţare va fi în drept să acorde Beneficiarului instrumente financiare în

condiţiile stabilite de actele interne ale Organizaţiei de microfinanţare.

IX. FINANŢAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

9.1. După aprobarea finală a proiectului de către Fond şi Organizaţia de microfinanţare,

Beneficiarul va semna cu Organizaţia de microfinanţare contractul de împrumut, şi alte contracte

privind constituirea garanţiilor în conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare, iar Fondul va

semna cu Beneficiarul contractul de grant sau de acordare a garanţiei financiare şi va elibera

scrisoarea de acordare a garanţiei financiare în favoarea Organizaţiei de microfinanţare, după

care Organizaţia de microfinanţare va debursa mijloacele băneşti Beneficiarului. Contractele de

împrumut, contractul de grant şi contractul de acordare a garanţiei financiare, vor fi încheiate în

3 exemplare, câte un exemplar pentru Organizaţia de microfinanţare, Beneficiar şi Fond.

X. MONITORIZAREA PROIECTELOR

10.1. Punerea în aplicare a proiectelor de investiţii este responsabilitatea exclusiva a

Beneficiarului.

10.2. Părţile vor monitoriza proiectele finanţate în conformitate cu regulamentele sale interne, iar

în cadrul acestei monitorizări ele vor face schimb activ de orice informaţii necesare.

XI. DREPTURILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

11.1. Drepturile esenţiale ale Fondului:

a) să refuze aprobarea finală a proiectelor de investiţii ce nu întrunesc toate criteriile de

eligibilitate;

b) să suspende, să întrerupă şi să reia achitarea ratelor de grant în condiţiile stabilite de

prezentul Contract;

c) să fie informat de către Organizaţia de microfinanţare despre neachitarea de către

Beneficiar a ratelor stabilite în graficul de rambursare a împrumutului;

d) sa solicite de la Organizaţia de microfinanţare restituirea sumelor transferate, dar care

nu au fost alocate de către Organizaţia de microfinanţare pentru achitarea parţiala a

Page 166: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

166

ratelor din cauza neonorării de către Beneficiar a obligaţiei de plată în conformitate

cu graficul de rambursare a împrumutului;

e) să exercite ale drepturi ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.

11.2. Drepturile esenţiale ale Organizaţiei de microfinanţare:

a) să refuze aprobarea proiectelor de investiţii ce nu întrunesc criteriile de eligibilitate

stabilite de prezentul Contract şi regulamentele interne ale Organizaţiei de

microfinanţare;

b) să solicite executarea de către Fond a garanţiei financiare în condiţiile stabilite de

prezentul Contract;

c) să aloce mijloacele băneşti virate de Fond la contul bancar al Organizaţiei de

microfinanţare, în condiţiile stabilite de prezentul Contract;

d) să nu acorde împrumutul, decât după constituirea de către Beneficiar a tuturor

garanţiilor solicitate de Organizaţia de microfinanţare şi încheierea în modul

corespunzător a contractului de grant sau de acordare a garanţie financiare, şi, după

caz, emiterea garanţiei financiare în favoarea Organizaţiei de microfinanţare.

e) să exercite alte drepturi ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.

XII. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

12.1. Obligaţiile esenţiale ale Fondului:

a) să identifice proiectele de investiţii şi să le prezinte Organizaţiei de microfinanţare

pentru evaluarea si aprobarea iniţială şi finală;

b) să monitorizeze proiectele de investiţii finanţate şi la solicitarea Organizaţiei de

microfinanţare să transmită informaţiile relevante obţinute în cadrul monitorizării;

c) să încheie cu Beneficiarul aprobat final, contractul de grant sau contractul de

acordare a garanţiei financiare;

d) să achite ratele de grant conform graficului stabilit în contractul de împrumut încheiat

între Organizaţia de microfinanţare şi Beneficiar şi conform condiţiilor stabilite de

prezentul Contract şi contractul de grant;

e) să execute garanţia financiară conform condiţiilor stabilite de prezentul contract şi

contratului de acordare a garanţiei financiare;

f) să execute alte obligaţii ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.

12.2. Obligaţiile esenţiale ale Organizaţiei de microfinanţare:

a) să informeze Fondul despre aprobarea iniţială sau respingerea Beneficiarului de

proiect;

b) să semneze contractul de împrumut cu Beneficiarul după aprobarea finală a

proiectului de către Fond şi Organizaţia de microfinanţare;

c) să deburseze pe contul bancar al Beneficiarului mijloacele financiare în temeiul

contractului de împrumut semnat cu Beneficiarul numai după constituirea de către

Beneficiar a tuturor garanţiilor solicitate de Organizaţia de microfinanţare şi

încheierea în modul corespunzător a contractului de grant sau garanţie financiară, şi,

după caz, emiterea garanţiei financiare în favoarea Organizaţiei de microfinanţare.

d) să monitorizeze proiectele finanţate în conformitate cu regulamentele interne ale

Organizaţia de microfinanţare şi la solicitarea Fondului să transmită informaţiile

relevante obţinute în cadrul monitorizării.

Page 167: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

167

e) să informeze Fondul despre neachitarea ratelor de împrumut de către Beneficiar,

precum şi despre motivele apariţiei dificultăţilor în achitare;

f) să execute alte obligaţii ce rezultă din prezentul Contract şi natura acestuia.

XIII. MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

13.1. Contractul de colaborare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părţi.

13.2. Modificarea clauzelor Contractului de colaborare se poate efectua printr-un Acord adiţional

în formă scrisă, semnat de ambele Părţi contractante.

13.3. Fiecare Parte va fi în drept sa rezilieze prezentul Contract, în orice moment şi din oricare

motiv, printr-un preaviz scris adresat celeilalte parţi cu 30 zile înainte. Totuşi, Organizaţia de

microfinanţare nu va fi în drept să rezilieze în aceste condiţii prezentul Contract, în perioada în

care proiectele de finanţare vor fi deja aprobate final de ambele părţi. În astfel de cazuri,

Organizaţia de microfinanţare va putea recurge la rezilierea Contractului doar în situaţia în care

din partea Fondului va exista o neexecutare esenţială a obligaţiilor contractuale în sensul art.747

Cod civil aplicat în conexiune cu art.735 Cod civil.

13.4. Rezilierea prezentului Contract nu va afecta clauzele ce stabilesc modalitatea soluţionării

litigiilor, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor reieşite din clauza de monitorizare a

proiectelor de investiţii deja implementate. Aceste clauze vor produce efecte şi după reziliere.

XIV. CONFLICT DE INTERESE

14.1. În înţelesul prezentului Contract, conflictul de interese presupune o stare de dezacord între

îndeplinirea obligaţiilor părţilor în cadrul Contractului şi interesele private ale persoanelor

implicate în implementarea acestuia, interese care ar putea influenţa în mod necorespunzător

îndeplinirea obiectivă şi imparţială a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de către

persoanele implicate in implementarea/verificarea/controlul/ acestui Contract, din motive care

implică familia, afinităţi politice sau naţionale, interese economice sau oricare alte interese

comune cu cele ale unei alte persoane.

14.2. Părţile se obligă să întreprindă toate măsurile necesare pentru a evita orice conflict de

interese şi să se informeze reciproc în termen de maxim 5 zile lucrătoare în legătură cu orice

situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict de interese.

XV. FORŢA MAJORĂ

15.1. Forţa majoră este un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează

greşelii sau vinei acestora, ce nu a putut fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care

face imposibilă executarea obligaţiilor contractuale. Sunt considerate asemenea evenimente:

războaie, revoluţii, inundaţii sau oricare alte calamităţi naturale, restricţii apărute ca urmare a

unei carantine, embargouri, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă.

15.2. Forţa majoră este constatată de autoritatea competentă din Republica Moldova, care este

Camera de Comerţ şi Industrie.

15.3. Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract

pe toată perioada în care acţionează cazul de forţă majoră.

Page 168: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

168

15.4. Executarea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

15.5. Partea care invocă forţa majoră este obligată să o notifice celeilalte părţi, în termen de 24

ore de la producere şi să ia măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor.

15.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului

contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

XVI. DECLARAŢII, GARANŢII SI RASPUNDEREA PARTILOR

16.1. Părţile contractante declară că, la data încheierii prezentului Contract, au capacitatea civilă

cerută de lege necesară pentru încheierea Contractului şi pentru îndeplinirea obligaţiilor ce

derivă din acesta.

16.2. Părţile declară că consimţământul lor pentru încheierea şi executarea prezentului Contract

este valabil şi nu este necesar acordul altor careva organe sau al unui terţ pentru încheierea şi

executarea prezentului Contract, neexistând nicio restricţie sau limitare contractuală sau de altă

natură pentru încheierea şi executarea prezentului Contract.

16.3. Fondul si Organizaţia de microfinanţare sunt responsabili pentru un comportament cu

bună-credinţă şi diligenţă la momentul naşterii, pe durata existenţei, în timpul executării şi

stingerii obligaţiilor stabilite prin prezentul Contract.

16.4. Obligaţiile trebuie executate în modul corespunzător, cu bună-credinţă, la locul şi în

termenul stabilit.

16.5. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, Partea

culpabilă poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

16.6. Divergentele care pot apărea în procesul executării condiţiilor prezentului Contract, vor fi

soluţionate de către părţi pe cale amiabila. Soluţionarea pe cale amiabila se va efectua prin

intermediul notificărilor, care vor fi considerate ca măsura prealabila de soluţionare a litigiului.

16.7. În cazul în care nu se ajunge la un acord comun, litigiul va fi soluţionat în ordinea stabilita

de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

XVII. NOTIFICĂRI

17.1. Orice notificare înaintată de către o Parte a prezentului Contract celeilalte Părţi, sau

Beneficiarului va avea efect juridic doar dacă va fi întocmită în formă scrisă (pe suport de hârtie

sau în formă electronică) şi transmisă în conformitate cu prevederile prezentului capitol.

17.2. În sensul prezentului Contract, prin "notificare" de către o parte celeilalte părţi se înţelege:

transmiterea oricărui, înscris, adrese, comunicări, înştiinţări, înaintarea cererilor, pretenţiilor,

avizelor, răspunsurilor, referitoare la realizarea prevederilor prezentului Contract şi garanţiilor

aferente.

17.3. Notificările verbale invocate de către Părţi vor fi lipsite de orice efect juridic.

17.4. Notificările se transmit de către o parte celeilalte Părţi pe cale poştală prin intermediul

scrisorilor recomandate cu aviz de primire sau prin înmânare direct la sediul Părţii respective. În

accepţiunea Părţilor contractante şi cu excepţiile stabilite de prezentul Contract, Părţile vor putea

Page 169: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

169

expedia notificările prin poşta electronică menţionată în prezentul Contract, cu condiţia

confirmării primirii acestor notificări de către Partea destinatară. Fondul şi Organizaţia de

microfinanţare vor primi şi expedia notificările prin poştă electronică de la următoarele e-mailuri

pentru Fond: [email protected], pentru Organizaţia de microfinanţare:________________. În cazul

în care pe parcursul derulării Contractului e-mailul Părţilor va fi schimbat, despre acest fapt

Părţile se vor informa reciproc conform regulilor stabilite de prezentul capitol. Părţile stabilesc

în mod expres că orice notificare expediată prin poşta electronică de la e-mailul Părţilor mai sus

indicate, se va considera voinţa exprimată a Părţii ce a expediat notificarea şi respectiv va

constitui poziţia acestei Părţi aprobată de persoanele cu drept de reprezentare.

17.5. Orice schimbare de adresă sau modificare de date a Părţii, va fi comunicată celeilalte Părţi

în termen de 5 zile de la data schimbării/modificării. În caz contrar, schimbarea adresei sau

modificarea datelor nu va fi opozabilă celeilalte Părţi, iar comunicările făcute la adresa şi

conform datelor cunoscute anterior, se vor considera efectiv îndeplinite.

XVIII. CLAUZE FINALE

18.1. Contractul este guvernat şi interpretat în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, iar

în problemele nereglementate Părţile se vor conduce de dispoziţiile legale stabilite prin actele

normative ale Republicii Moldova.

18.2. Prezentul contract reprezentă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre

acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

18.3. Contractul este întocmit în limba română, în două exemplare originale, câte unul pentru

fiecare parte contractantă, având aceeaşi forţă juridică.

XIX. RECHIZITELE ŞI SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

Fondul: Organizaţia de microfinanţare:

Fondul pentru Eficienţă Energetică

MD-2004, mun. Chişinău,

bd. Ştefan cel Mare şi Sfănt nr. 180, et.6

mun. Chişinău

numărul unic de identificiare 43689016

contul bancar 2251629711MD

BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” SA Filiala nr.3

Chişinău

codul bancar EXMMMD22404

______________________

Director executiv

Page 170: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

170

ANEXA 9 – Copia Scrisorii nr.424 din 12 iulie 2013

Page 171: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

171

ANEXA 10 – Manualul operațional al Fondului (Cuprins)

1. OBIECTIVELE, PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ȘI ATRIBUȚIILE FONDULUI 1.1 OBIECTIVE 1.2 PRINCIPII DE ACTIVITATE 1.3 ATRIBUȚIILE FONDULUI

2. GESTIONAREA FONDULUI 2.1 CONSILIUL DE ADMINISTRARE

2.1.1 Atribuțiile Consiliului de administrare 2.1.2 Ședințele Consiliului de administrare și agenda

2.2 COMITETUL DE INVESTIȚII 2.2.1 Dispoziții generale 2.2.2 Sarcinile și atribuțiile de bază ale CI 2.2.3 Drepturile CI 2.2.4 Organizarea activității CI 2.2.5 Deciziile Comitetului de Investiții 2.2.6 Dispoziții finale

2.3 MANAGEMENTUL ȘI MEMBRII FONDULUI 2.3.1 Personalul Fondului 2.3.2 Personal angajat pe termen scurt 2.3.3 Administratorul Fondului

3. BENEFICIARII PROIECTELOR 3.1 POLITICA FINANCIARĂ 3.2 PROIECTE ELIGIBILIE 3.3 ELIGIBILITATEA COSTURILOR

3.3.1 Costuri eligibile 3.3.2 Costuri neeligibile 3.3.3 Contribuția proprie 3.3.4 Contribuții în natură

3.4 FORMAREA ȘI UTILIZAREA RESURSELOR FINANCIARE ALE FONDULUI 3.5 INSTRUMENTELE FINANCIARE ALE FONDULUI

3.5.1 Grantul 3.5.2 Garanția 3.5.3 Împrumut 3.5.4 Leasing 3.5.5 Selectarea instituțiilor financiare participante

3.6 ASIGURAREA ȘI GARANTAREA ÎMPRUMUTULUI 3.6.1 Tipuri de garanții 3.6.2 Evaluarea garanțiilor 3.6.3 Înregistrarea garanțiilor 3.6.4 Monitorizarea și actualizarea valorilor garanțiilor (reevaluarea)

3.7 GESTIONAREA ÎMPRUMUTURILOR NEPERFORMANTE 3.8 CONSTITUIREA PROVIZIOANELOR PENTRU PIERDERI DIN ÎMPRUMUTURI ȘI DOBÎNZILE AFERENTE

4. MANAGEMENTUL PROIECTELOR 4.1 ETAPA I – IDENTIFICAREA PROIECTELOR

4.1.2 Pasul 2 – Colectarea Propunerilor Inițiale de Proiect 4.2 ETAPA II – EVALUAREA ȘI APROBAREA INIȚIALĂ A PROIECTELOR

4.2.1 Pasul 3 – Repartizarea PIP și a CEIAM experților de proiecte 4.2.2 Pasul 4 – Verificarea și evaluarea PIP și a CEIAM

Page 172: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

172

4.2.3 Pasul 5 – Completarea Aprobării inițiale a proiectelor 4.3 ETAPA III – EVALUAREA ȘI APROBAREA PREALABILĂ A PROIECTELOR

4.3.1 Pasul 6 – Completarea și depunerea Descrierii detaliate a proiectului 4.3.2 Pasul 7 – Evaluarea fezabilității tehnice, financiare și de mediu a proiectului 4.3.3 Pasul 8 – Elaborarea și aprobarea REP

4.4 ETAPA IV – EXPERTIZAREA PROIECTELOR 4.4.1. Pasul 10 - Efectuarea expertizei tehnice și financiare a proiectelor

4.5 ETAPA V – APROBAREA PREALABILĂ A PROIECTULUI 4.5.1. Pasul 11– Aprobarea prealabilă proiectului de către CI și de CA

4.6 ETAPA VI – STABILIREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE 4.6.1. Pasul 12 – Determinarea instrumentelor financiare pentru finanțarea proiectului 4.6.2. Pasul 13 – Determinarea structurii de finanțare și probarea condițiilor de finanțare a proiectului

4.7 ETAPA V/II – APROBAREA FINALĂ A PROIECTELOR 4.7.1 Pasul 14 – Avizarea proiectului de către AEE 4.7.2 Pasul 15 – Aprobarea proiectului de către CI 4.7.3 Pasul 16 – Aprobarea proiectului de către CA

4.8 ETAPA VI – IMPLEMENTAREA PROIECTELOR 4.8.1 Pasul 17 – Semnarea contractului de finanțare 4.8.2 Pasul 18 – Debursarea mijloacelor financiare

4.9 ETAPA VII – MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PROIECTELOR 4.9.1 Pasul 19 – Monitorizarea și evaluarea implementării proiectului

4.10 SOFTWARE PENTRU GESTIONAREA PROIECTELOR

5. MANAGEMENTUL FINANCIAR 5.1 CONTABILITATE ȘI CONTROL INTERN 5.2 SISTEMUL AUTOMATIZAT DE EVIDENȚĂ CONTABILĂ

5.2.1 Politica de acces la SAEC 5.2.2 Reguli privind parolele de acces la SAEC 5.2.3 Controlul accesului la datele SAEC 5.2.4 Titlul de proprietate asupra datelor SAEC și politica de securizare a datelor 5.2.5 Modificarea SAEC

5.3 AUDITUL EXTERN PRIVIND UTILIZAREA RESURSELOR FONDULUI 5.4 PLANIFICAREA FINANCIARĂ 5.5 RAPOARTE FINANCIARE

6. PAGINA WEB A FONDULUI 6.1 CONCEPTUL ȘI CERINȚELE FAȚĂ DE PAGINA WEB 6.2 PAGINA DE START 6.3 STRUCTURA ȘI CONȚINUTUL PAGINII WEB

7. POLITICILE DE ACHIZIȚII ALE FONDULUI 7.1 POLITICI ȘI PROCESE DE ACHIZIȚII PUBLICE ÎN CADRUL FONDULUI 7.2 POLITICI DE ACHIZIȚII PUBLICE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

8. PROCEDURI DE CONTRACTARE 8.1 DISPOZIȚII GENERALE 8.2 CERINȚE MINIME FAȚĂ DE CONTRACTELE DE FINANȚARE A PROIECTELOR DIN SECTORUL PUBLIC 8.3 CERINȚE MINIME FAȚĂ DE CONTRACTILE DE FINANȚARE A PROIECTELOR DIN SECTORUL PRIVAT

9. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ȘI PROCEDURI DE MONITORIZARE

Page 173: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

173

9.1 DISPOZIȚII GENERALE 9.2 REPREZENTANȚII FONDULUI ȘI A BENEFICIARULUI DE PROIECT 9.3 SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR 9.4 CERINȚE MINIME FAȚĂ DE RAPORTUL DE PROGRES AL PROIECTELOR

10. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE ȘI EFECTELE ÎNCETĂRII 10.1 DISPOZIȚII GENERALE 10.2 ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE GRANT ÎNCHEIAT CU BENEFICIARII DIN SECTORUL PUBLIC 10.3 ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE GRANT ÎNCHEIAT CU BENEFICIARII DIN SECTORUL PRIVAT 10.4 ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE GRANT ÎNCHEIAT CU BENEFICIARII DIN SECTORUL PRIVAT, CARE IMPLEMENTEAZĂ PROIECTUL CU MIJLOACELE FINANCIARE PROPRII 10.5 ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ACORDARE A GARANȚIEI FINANCIARE

11. POLITICI DE RAPORTARE A ACȚIUNILOR DE FRAUDĂ ȘI CORUPȚIE 11.1 PROCEDURI DE RAPORTARE PENTRU ACUZAŢII DE FRAUDĂ ŞI CORUPŢIE 11.2 BAZELE DE RAPORTARE A SUSPICIUNILOR 11.3 CODUL DE ETICĂ 11.4 CONFLICTUL DE INTERESE ȘI MANIFESTAREA CONCURENȚEI NELOIALE

ANEXE Anexa 1: Raport de evaluare a proiectului (Comitetul de investiții) Anexa 2: Contract de ipotecă Anexa 3: Contract de gaj Anexa 4: Consimțămînt la preluarea datelor cu caracter personal Anexa 5: Scrisoarea de avertizare nr. 1 Anexa 6: Scrisoarea de avertizare nr. 2 Anexa 7: Scrisoare de solicitare a suportului financiar din partea Fondului (model) Anexa 8: Propunerea inițială de proiect Anexa 9: Chestionar de evaluare a impactului asupra mediului Anexa 10: Aprobare inițială Anexa 11: Notificare de respingere Anexa 12: Descrierea detaliată a proiectului Anexa 13: Raportul de evaluare a proiectului Anexa 14: Raport de evaluare a proiectului al Administratorului Fondului Anexa 15: Solicitarea pentru finanțare Anexa 16: Raportul privind implementarea proiectului Anexa 17: Fișa de monitorizare financiară a proiectului Anexa 18: Metodologia de evaluare a propunerilor de proiect care conțin măsuri de Eficență Energetică în clădiri

Page 174: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

174

ANEXA 11 – Notificare privind autorizarea schemei de ajutor de Stat

NOTIFICARE

privind autorizarea schemei de ajutor de stat

Prin Legea energiei regenerabile nr.160-XVI din 12 iulie 2007 a fost înfiinţat Fondul pentru

Eficienţă Energetică (în continuare „Fondul”), care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.401 din 12 iunie 2012.

Fondul este o organizaţie necomercială şi are drept obiectiv principal implementarea

proiectelor în domeniul eficienţei energetice şi a valorificării surselor de energie regenerabilă, care

contribuie la eficientizarea consumului de energie şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de

seră.

La implementarea acestor proiecte Fondul contribuie prin finanţarea cu titlu de grant a

beneficiarilor, în limite variabile ce sunt aprobate la diferite etape de către Consiliul de

Administrare al Fondului. De asemenea, la implementarea proiectelor Fondul contribuie şi prin

acordarea garanţiilor financiare pentru instituţiile financiare în cazul insuficienţei de gaj din partea

beneficiarilor pentru primirea finanţării la implementarea proiectelor.

_________________2013 nr._______________

La nr. _______________ din ____________ .

Preşedintelui Consiliului

Concurenţei

Dnei Viorica Cărare

bd. Ştefan ce Mare şi Sfânt 73

mun. Chişinău MD 2001

Page 175: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

175

Toate mijloacele financiare pentru realizarea acestor instrumente financiare sunt primite de

la Bugetul de stat al Republicii Moldova, la care contribuie direct Uniunea Europeană şi alţi

donatori străini în vederea implementării proiectelor în domeniul eficienţei energetice şi a

valorificării surselor de energie regenerabilă.

La data de 16 august 2013 a intrat în vigoare Legea cu privire la ajutorul de stat nr.139 din

15 iunie 2012, care are drept obiect de reglementare autorizarea, monitorizarea şi raportarea faţă de

Autoritatea de Concurenţă a ajutorului de stat acordat beneficiarilor din toate sectoarele economiei

naţionale, cu excepţia sectorului agricol, în vederea menţinerii unui mediu concurenţial normal.

Prin art.3 al acestui act normativ, se defineşte ajutorul de stat ca fiind, „orice măsură de

sprijin care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este acordată de furnizor din resurse de stat sau din resursele unităţilor administrativ-

teritoriale sub orice formă;

b) conferă beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi fost obţinut în condiţii normale

de piaţă;

c) este acordată în mod selectiv;

d) denaturează sau riscă să denatureze concurenţa”.

Totodată, prin acelaşi articol se defineşte noţiunea de ajutor existent, ca fiind „ajutor de

stat, respectiv schemă de ajutor de stat sau ajutor individual”, iar noţiunea de schemă de ajutor de

stat este definită ca fiind, „orice act în baza căruia pot fi acordate ajutoare de stat beneficiarilor

definiţi în cuprinsul actului într-un mod general şi abstract, fără a fi necesare măsuri suplimentare

de punere în aplicare, sau orice act în baza căruia ajutoarele care nu sânt legate de un proiect

specific pot fi acordate unuia sau mai multor beneficiari pentru o perioadă nedeterminată de timp

şi/sau într-un cuantum nedeterminat”.

De asemenea, prin art.6 alin.(3) a Legii menţionate se stabileşte că, ”ajutorul de stat poate

lua forma unei scheme de ajutor de stat sau a unui ajutor individual”.

Având în vedere cele mai sus expuse şi faptul că finanţarea proiectelor de către Fond este

un ajutor de stat în sensul Legii nr.139 din 15 iunie 2012, prin prezenta notificare, Fondul

informează Consiliul Concurenţei despre această schema de ajutor de stat şi solicită autorizarea

acestei scheme de ajutor de stat la implementarea proiectelor în domeniul eficienţei energetice şi

valorificării surselor de energie regenerabilă.

Primiţi din partea mea asigurarea distinsei consideraţii.

Cu respect,

Directorul executiv interimar Aureliu CASIAN

Page 176: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

176

ANEXA 12 – ACORD ADIȚIONAL la Contractul de management

ACORD ADIŢIONAL

la contractul de management nr.4 din 03 noiembrie 2012

„___” ______________ 2013 mun. Chişinău

I. PĂRŢILE ACORDULUI

Fondul pentru Eficienţă Energetică, înfiinţat prin Legea energiei regenerabile nr.160-XVI

din 12 iulie 2007 şi care activează în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii

Moldova nr.401 din 12 iunie 2012, înregistrat în Republica Moldova cu numărul de

identificare de stat 43689016, reprezentat de Directorul executiv interimar Dl Aureliu

Casian, denumit în continuare „Beneficiar”, pe de o parte,

şi

ÎI „Munteanu Viorel”, înregistrată în Republica Moldova cu numărul de identificare de stat

1010600039264, reprezentată de administratorul Dl Viorel Munteanu, denumită în

continuare „Administrator”, pe de altă parte,

ambii denumiţi în continuare „Părţi” sau în mod individual „Parte”, au convenit să încheie

prezentul acord adiţional (în continuare „Acord”) privind modificarea contractului de

management nr.4 din 03 noiembrie 2012 (în continuare „Contract de management”), după

cum urmează:

1. Se modifică pct.6.2 al contractului de management, care în noua redacţie va avea următorul

conţinut:

„Pentru executarea obligaţiilor ce reies din cap. IV, Beneficiarul va asigura remunerarea

Administratorului în funcţie de nivelul îndeplinirii criteriilor de performanţă stabiliţi în

Anexa A a prezentului Contract, minus suma plăţilor în avans (punct VI, subpunct 6.1). În

acest scop, vor fi efectuate 3 evaluări: pentru perioada noiembrie 2012 – iunie 2013, iulie

2013 – septembrie 2013 și octombrie 2013 – decembrie 2013. Evaluarea pentru perioada

iulie 2013 – septembrie 2013, precum și pentru perioada octombrie 2013 – decembrie 2013,

se va efectua în termen de cel mult 10 zile după finisarea fiecărei perioade”.

2. Se modifică Anexa A la contractul de management, care în noua redacţie va avea următorul

conţinut:

Page 177: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

177

CRITERII DE PERFORMANŢĂ

A. Valorificări împrumuturi

Nivel performanţă Nivel remunerare

< 15 000 000 lei 0.25%

15 000 001 lei – 25 000 000 lei 0.40%

25 000 001 lei – 35 000 000 lei 0.50%

> 35 000 000 lei 0.60%

B. Valorificări leasing și garanții bancare

Nivel performanţă Nivel remunerare

< 5 000 000 lei 0.30%

5 000 001 lei – 7 500 000 lei 0.50%

7 500 001 lei – 10 000 000 lei 0.60%

> 10 000 000 lei 0.65%

C. Valorificări granturi

Nivel performanţă Nivel remunerare

< 30 000 000 lei 0.25%

30 000 001 lei – 40 000 000 lei 0.35%

40 000 001 lei – 50 000 000 lei 0.40%

50 000 001 lei – 60 000 000 lei 0.45%

> 60 000 000 lei 0.50%

D. Îndeplinirea obligațiilor și atribuțiilor contractuale, mii lei

Denumire criteriu de

performanță

Nivel

remunerare

Trim.IV, 2012 – Trim.II, 2013

Nivel

remunerare

Trim.III, 2013

Nivel

remunerare

Trim.IV, 2013

Îndeplinirea întocmai a

obligaţiilor și atribuțiilor

contractuale

1 350 400 350

Îndeplinirea satisfăcătoare a

obligaţiilor și atribuțiilor

contractuale

1 200 300 250

3. Prezentul Acord este întocmit în limba română, în două exemplare originale, câte unul pentru

fiecare Parte, având aceiaşi forţă juridică.

Page 178: Raport de activitate trimestriala - fee.md de activitate iul-sep 2013.pdf · Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie

Contract de management nr.4 din 03 noiembrie 2012 Raport trimestrial de activitate: iulie - septembrie 2013

178

II. DATELE ŞI SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

Beneficiar: Administrator:

Fondul pentru Eficienţă Energetică MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180, et.6 numărul de identificare de stat 43689016 contul curent bancar 2251629711MD BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” SA Filiala nr.3 Chişinău codul bancar EXMMMD22404

Director executiv interimar Aureliu Casian______________________

ÎI „Munteanu Viorel” adresa juridică:str. Bogdan Voievod 7, ap.224 mun. Chişinău numărul de identificare de stat: 1010600039264 contul curent bancar 2251632516MD BC „Eximbank Gruppo Veneto Banca” SA Filiala nr.3 Chişinău codul bancar EXMMMD22404

Administrator Viorel Munteanu ______________________


Recommended