Download pdf - Programsko inzenjerstvo

Transcript
 • Odabrana poglavlja programskog inenjerstva

  razvoj programa

  Marko Mija Ivan vogor Boris Toma

 • FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, VARADIN

  KATEDRA ZA RAZVOJ INFORMACIJSKIH SUSTAVA

  INTERNA SKRIPTA

  Skriptu pripremili:

  Marko Mija

  Ivan vogor

  Boris Toma

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva

  razvoj programa

  Skriptu uredila:

  Lea Kuzminski

 • I

  Predgovor

  Skripta Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa originalno je namijenjena

  studentima tree godine preddiplomskog studija kao materijal za praenje vjebi iz kolegija

  Programsko inenjerstvo. Skripta svakako nije ograniena na navedenu publiku ve se moe primijeniti i

  na viim godinama te drugim fakultetima.

  Nastanak skripte voen je idejom povezivanja teorijskih saznanja programskog inenjerstva s

  inenjerskom disciplinom programiranja programsko inenjerstvo, vie je od programiranja. Zbog

  toga razloga sadraj je podijeljen u tri logike cjeline: I) teorijske osnove i objektno orijentirana

  paradigma, II) razumijevanje procesa i razvoj poslovne logike i III) uvoenje u rad i trendovi programskog

  inenjerstva. U prvom dijelu naglasak je na razvojnoj okolini, osnovama programiranja, rukovanjem

  programskim pogrekama te dokumentiranju i verzioniranju programskog koda. Drugi dio ove skripte

  posveen je povezivanju poslovnog procesa i poslovne logike s arhitekturom programa. Naglasak je

  stavljen UML (dijagram klasa, aktivnosti i sekvenci) modeliranje, modeliranje baze podataka i

  povezivanje s istom. Trei dio koncentriran je na specifinosti odabrane platforme (u ovoj skripti koristi

  se .NET Framework iako je naglasak na paradigmi stoga se vrlo lako mogu koristiti i druge tehnologije)

  te korake koji slijede nakon implementacije programskog rjeenja.

  Iza ove skripte stoje stotine stranica materijala koje su kroz godine ispisali suradnici na kolegiju

  Programsko inenjerstvo, Fakulteta organizacije i informatike. Nae iskustvo i iskustvo naih

  prethodnika, pokuali smo to vjernije pretoiti u novu i cjelovitu skriptu. Nadamo se da e itatelju biti

  od koristi. Umjesto pojedinanim zahvalama svima koji su doprinijeli, direktno ili indirektno, naa je

  zahvalnost predana svakome tko ita ovaj tekst.

  Let us change our traditional attitude to the construction of programs. Instead of imagining that our

  main task is to instruct a computer what to do, let us concentrate rather on explaining to human beings

  what we want a computer to do.

  - Donald Knuth -

  U Varadinu, veljaa 2014

  Autori

 • II

  Sadraj Predgovor ................................................................................................................................................. I

  1 . Integrirano razvojno okruenje - IDE ........................................................................................... 1

  1.1. Uvod ........................................................................................................................................ 2

  1.2. to je IDE? ................................................................................................................................ 2

  1.3. .NET ......................................................................................................................................... 6

  1.4. MSDN ....................................................................................................................................... 7

  1.5. Visual Studio 2012 Prvi pogled ........................................................................................... 10

  1.6. C# Hello world ....................................................................................................................... 15

  1.7. Napredne mogunosti .NET-a i dodatni materijali ................................................................ 17

  1.8. Zadaci..................................................................................................................................... 18

  1.9. Vie informacija o temi .......................................................................................................... 18

  1.10. Izvori .................................................................................................................................. 19

  2 . Kratak pregled objektno orijentiranih koncepata ..................................................................... 20

  2.1. Uvod ...................................................................................................................................... 21

  2.2. Imenovanje ............................................................................................................................ 21

  2.3. Tipovi podataka ..................................................................................................................... 23

  2.4. Sekvenca, selekcija i iteracija ................................................................................................ 28

  2.5. Pitanja i zadaci ....................................................................................................................... 33

  2.6. Vie informacija o temi .......................................................................................................... 34

  3. Rukovanje grekama u programskom kodu .................................................................................. 35

  3.1. Uvod ...................................................................................................................................... 36

  3.2. Greke u C# aplikaciji ............................................................................................................. 36

  3.3. Iznimke .................................................................................................................................. 39

  3.4. Debugging .............................................................................................................................. 45

  3.5. Pitanja i zadaci ....................................................................................................................... 47

  3.6. Vie informacija o temi .......................................................................................................... 49

  4. Verzioniranje i dokumentiranje programskog koda ...................................................................... 50

  4.1. Uvod ...................................................................................................................................... 51

  4.2. Sustavi za verzioniranje ......................................................................................................... 51

  4.3. Razvoj Windows Forms aplikacija ......................................................................................... 55

  4.4. Ostale opcije Git sustava ....................................................................................................... 61

  4.5. Dokumentiranje i komentiranje kda ................................................................................... 61

  4.6. Pitanja i zadaci ....................................................................................................................... 62

  4.7. Vie informacija o temi .......................................................................................................... 64

  5. UML dijagram klasa koncepti i razvoj ......................................................................................... 65

 • III

  5.1. Uvod ...................................................................................................................................... 66

  5.2. Osnove objektno orijentiranog pristupa ............................................................................... 66

  5.3. UML dijagram klasa ............................................................................................................... 68

  5.4. Opis procesa proizvodna traka pogona za sklapanje automobila ...................................... 70

  5.5. Implementacija dijagrama klasa u C# .................................................................................... 72

  5.6. Generiranje klasa ................................................................................................................... 77

  5.7. Pitanja i zadaci ....................................................................................................................... 81

  5.8. Vie informacija o temi .......................................................................................................... 82

  5.9. Izvori ...................................................................................................................................... 82

  6. UML dijagram aktivnosti koncepti i razvoj ................................................................................. 83

  6.1. Uvod ...................................................................................................................................... 84

  6.2. Dijagram aktivnosti elementi ............................................................................................. 84

  6.3. Implementacija ...................................................................................................................... 88

  6.4. Dretve .................................................................................................................................... 91

  6.5. Pitanja i zadaci ....................................................................................................................... 94

  6.6. Vie informacija o temi .......................................................................................................... 95

  6.7. Prilozi ..................................................................................................................................... 96

  7. UML dijagram slijeda koncepti i razvoj ....................................................................................... 97

  7.1. Uvod ...................................................................................................................................... 98

  7.2. Dijagram slijeda sequence diagram .................................................................................... 98

  7.3. Dijagram slijeda primjera sustava za mrenu komunikaciju ............................................... 101

  7.4. Implementacija .................................................................................................................... 102

  7.5. Testiranje ............................................................................................................................. 109

  7.6. Pitanja i zadaci ..................................................................................................................... 110

  8. Rad s bazom podataka I osnove ............................................................................................... 111

  8.1. Uvod .................................................................................................................................... 112

  8.2. ADO.NET .............................................................................................................................. 113

  8.3. Kreiranje aplikacije za evidenciju studenata ....................................................................... 115

  8.4. Pitanja i zadaci ..................................................................................................................... 127

  8.5. Vie informacija o temi ........................................................................................................ 127

  9. Rad s bazom podataka II dataset, procedure, okidai .............................................................. 129

  9.1. Uvod .................................................................................................................................... 130

  9.2. SQL Server 2012 .................................................................................................................. 130

  9.3. Pristupanje bazi podataka koritenjem DataSet-ova. ......................................................... 135

  9.4. Pitanja .................................................................................................................................. 153

  9.5. Vie informacija o temi ........................................................................................................ 153

 • IV

  10. Rad s bazom podataka III ORM............................................................................................. 154

  10.1. Uvod ................................................................................................................................ 155

  10.2. ADO.NET Entity Framework ............................................................................................ 155

  10.3. Kreiranje aplikacije pristupom Prvo baza podataka ..................................................... 159

  10.3. Pitanja i zadaci ................................................................................................................. 173

  10.4. Vie informacija o temi .................................................................................................... 174

  11. Testiranje programa ................................................................................................................ 175

  11.1. Uvod ................................................................................................................................ 176

  11.2. Faze u testiranju .............................................................................................................. 177

  11.3. Izrada jedininih testova.................................................................................................. 178

  11.4. Izrada kodiranih UI testova ............................................................................................. 184

  11.5. Pitanja i zadaci ................................................................................................................. 187

  11.6. Vie informacija o temi .................................................................................................... 187

  12. Vizualizacija podataka rad s izvjetajima i vlastitim kontrolama.......................................... 188

  12.1. Uvod ................................................................................................................................ 189

  12.2. Report viewer .................................................................................................................. 189

  12.3. Izrada sloenijeg izvjetaja .............................................................................................. 192

  12.4. Google Chart API ............................................................................................................. 198

  12.5. Vlastite kontrole .............................................................................................................. 199

  12.6. Pitanja i zadaci ................................................................................................................. 204

  12.7. Vie informacija o temi .................................................................................................... 205

  13. Uvoenje programa u rad ....................................................................................................... 206

  13.1. Uvod ................................................................................................................................ 207

  13.2. Priprema aplikacije za distribuciju ................................................................................... 207

  13.3. Copy &Paste distribucija .................................................................................................. 209

  13.4. Publish ............................................................................................................................. 209

  13.5. Setup ................................................................................................................................ 211

  13.6. Pitanja i zadaci ................................................................................................................. 214

  14. Zbirka zadataka ........................................................................................................................ 215

  Gotove datoteke zadataka koje se rade na vjebama dostupne su na: http://goo.gl/Lo01P1

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 1

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Integrirano razvojno okruenje - IDE

  1 . Integrirano razvojno okruenje - IDE

  Saetak

  Na poetku poglavlja napravljen je kratak pregled o integriranom razvojnom okruenju (IDE). U

  uvodu je opisano nekoliko esto koritenih IDE alata te su objanjeni neki osnovni pojmovi u

  razvoju softvera koji e se koristiti kroz itav kolegij. Veina pojmova koja se koriste u ovom

  poglavlju dolaze iz engleskog jezika, te nemaju najspretniji prijevod. Stoga, kod nekih pojmova

  je naveden i originalni engleski naziv, to itatelju moe posluiti za daljnje pretraivanje i

  uenje jezika struke.

  Kljune rijei: IDE, MSDN, Visual Studio 2012 Product Guide

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 2

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Integrirano razvojno okruenje - IDE

  1.1. Uvod

  Nakon prolaska razdoblja mehanikog programiranja uslijedilo je razdoblje razvoja softvera putem

  terminala ili konzole. Naredbe koje bi raunalo moralo izvesti zapisivalo se kao niz instrukcija koje bi

  se zatim interpretirale i izvravale. Do danas, isti principi su se zadrali no alati koji omoguuju pisanje

  raunalnih programa znatno su napredovali s aspekta korisnike prihvatljivosti. Iako se nerijetko

  koriste urednici teksta koji rade putem terminala, u daljnjem tekstu koncentriramo se na razvojna

  okruenja sa grafikim sueljima IDE.

  1.2. to je IDE?

  IDE (eng. integrated development environment) je softver koji programeru prua jednostavniji razvoj

  softvera jer integrira ureiva teksta (eng. editor), kompajler/interpreter i debugger.

  U ranijim danima razvoja softvera, programer je koristio ureiva teksta (poput edit, nano, pico,

  Notepad++, itd.), napisao program i spremio ga na nekoj lokaciji na raunalu

  (/home/development/my_code.cpp ili c:\development\my_code.c). Nakon toga, pomou drugog

  programa, kompajlera, bi kompilirao kd. Izlaz iz kompajlera je izvrni program i tekstualni dokument

  s izvjetajem postupka kompilacije. Kompajler je izvrni program koji kao ulaz prima datoteku

  izvornog kda, a izlaz su novi program i izvjetaj kompilacije. Osnovni zadatak kompajlera je prijevod

  vieg programskog jezika (C++, Java, C#) u nii programski jezik (asembler, Bytecode, CIL). Dananji

  kompajleri obino izvravaju vie zadataka: leksika analiza (eng. lexer), parsiranje1 (eng. parser),

  sintaktika analiza (provjera tonosti), generiranje programskog kda, optimizacija programskog

  kda. Kako je ovo gradivo ranijih kolegija, neemo detaljnije ulaziti u pojanjavanje, no za vie

  informacija preporuujemo sljedeu literaturu:

  Wikipedia2 Compilers [1]

  Wikipedia Lexical analysis, [2]

  Hints on Programming Language Design, Stanford University, [3]

  Programming Language Design and Implementation Course Rochester University,

  [4]

  Debugger je program koji se koristi za testiranje i otklanjanje pogreaka iz programa. Izraz debug

  povijesno ima vrlo zanimljivu priu. Naime, starija raunala nisu koristila tranzistore ve relejne

  lampe, koje su prilikom kontakta pregorjele i trebalo ih je zamijeniti. Raunala su u tom vremenu bila

  veliine prostorije ili nekoliko prostorija pa je bilo sasvim normalno da u prostoriju uleti leptir.

  1 Obrada teksta, osnovno tumaenje teksta i pripremanje razumljivih cjelina 2 lanke iz Wikipedije smo provjerili i smatramo ih dovoljno relevantnima i pouzdanima za

  informativnu razinu.

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 3

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Integrirano razvojno okruenje - IDE

  Leptiri vole svjetlo, pa su prilikom dodira s lampom uzrokovali kvar hardvera, a time i kvar u

  izvoenju softvera. Slika 1 prikazuje prvi primjer dokumentirane raunalne pogreke (eng. computer

  bug).

  Debugger omoguuje pronalaenje raunalnog buga, kroz

  animiranje programa (izvoenje korak po korak), zaustavljanja

  programa na specificiranim tokama (eng. breakpoint),

  promjenu programa za vrijeme izvoenja, praenje stanja

  varijabli, praenje stoga itd. Debugging je veliko podruje i

  sastavni dio modernih IDE-a.

  Vie o pronalaenju pogreki u programskom kdu moete

  proitati u treem poglavlju.

  Moderni IDE alati uz navedene specifikacije ukljuuju dodatna pomagala za razvoj softvera poput;

  mogunost konekcije na bazu podataka, dovravanje kda prilikom razvoja (eng. code completion),

  predlaganje kda, strukturiranje i organizacija kda itd. Iako jo uvijek programeri koji razvijaju

  programe za naredbeni redak (bez grafikog suelja) i preferiraju stari nain bez IDE-a, prednosti IDE-

  a najvie se primjeuju kod razvoja GUI aplikacija (primjerice; Windows Forms, Java SWT, WPF,

  wxWidgets, qt, itd) i kod razvoja sloenih aplikacija (20-ak i vie klasa), gdje se izraajno poveava

  produktivnost.

  esto koriteni IDE alati

  Eclipse

  Eclipse je jedan od najrasprostranjenijih IDE-a

  (Slika 2). Za njega postoji veliki broj dodataka

  (eng. extensions) ime je omoguen razvoj u

  vie od 20 programskih jezika i to na

  Windows, Linux i MacOS operacijskim

  sustavima. Iako je Eclipse besplatan, postoji

  nekoliko komercijalnih izdanja specijaliziranih

  za razvoj u nekoj okolini (primjerice,

  MyEclipse Blue). Eclipse je dosta zastupljen u

  akademskoj zajednici, u razvoju web

  aplikacija, u razvoju poslovnih aplikacija te u

  industrijskom programskom inenjerstvu

  (primjerice, vojska, strojarstvo, autoindustrija).

  Osnovna izdanja Eclipse-a ukljuuju Eclipse za Java, C/C++, Eclipse za razvoj paralelnih aplikacija,

  Eclipse za auto industriju itd. Neki od poznatijih dodataka (eng. plug-in) za Eclipse su UMLet,

  Subclipse, PyDev, EMF (koji omoguuje MDD, eng. model driven development), Papyrus itd.

  Slika 1: Prvi dokumentirani "Bug"

  Slika 2: Eclipse - glavni prozor

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 4

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Integrirano razvojno okruenje - IDE

  Slika 3: NetBeans - glavni prozor

  Slika 4: Embarcadero RAD Studio - glavni prozor

  Slika 5: PyCharm - glavni prozor

  NetBeans

  NetBeans je vrlo popularan za razvoj web

  aplikacija i Java GUI aplikacija (Slika 3).

  Omoguuje razvoj s Java, PHP, C/C++, Groovy,

  Ruby itd. Kao i Eclipse, alat je besplatan te sadri

  mnogo dodataka i primijenjen je u mnogim

  industrijama; obrana (NATO MICE Console,

  Tactical Geographical Information System),

  zrana industrija (Boeing Shared Platform, AirIT

  Flight IS), glazba (Music IDE), financije

  (PowerRate, Experian Banking Software), razvoj

  softvera (software EKG, Cisco localisation toolkit)

  itd.

  Embarcadero RAD studio/Borland Builder

  Embarcadero je proizvoa istoimenog IDE

  alata (Slika 4). Embarcadero je 2007. godine

  kupio Borland Software Corporation, te su

  zajedno uli u razvoj. Embarcadero IDE je

  moan komercijalan alat koji omoguuje

  razvoj za vie programskih jezika, no

  najpoznatije komponente su JBuilder, RAD

  Studio, Delphi (jezik) i C++ Builder.

  PyCharm

  PyCharm (Slika 5), za razliku od prethodna dva

  IDE-a je vrlo specijalizirani alat za koritenje

  programskog jezika Python. Omoguuje razvoj

  konzolnih, grafikih i web aplikacija. Jedna od

  vrlo dobrih karakteristika ovog IDE-a jest

  automatizirano povezivanje biblioteka.

  Primjerice, ako vam zatreba neki Python modul

  (primjerice NumPy, PyGame), nakon instalacije

  istog, PyCharm e sam uoiti promjene, te e

  ga moi koristiti. Alat je komercijalan, no za

  akademske svrhe, mogue ga je nabaviti bez

  novane naknade.

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 5

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Integrirano razvojno okruenje - IDE

  Xcode

  Xcode je IDE koji se najee koristi za razvoj

  programa na Mac raunalima te i porodicu

  proizvoda (iPhone, iPad). Xcode (Slika 6)

  omoguuje razvoj s Cocoa i Cocoa Touch

  okvirima (eng. framework) koji su okosnica

  razvoja za Mac OS. Xcode podrava C, C++,

  Objective-C, Objective-C++, Java, Python,

  Ruby, itd.

  Visual Studio

  Visual Studio je Microsoftov komercijalni IDE

  (Slika 7). Za akademsku zajednicu s MSDNAA

  repozitorija moe se preuzeti Premium verzija

  licencirana za akademsku primjenu. Razliiti

  paketi (Ultimate, Premium, Professional, Test

  Professional, Team Foundation Server)

  omoguuju razliite funkcionalnosti, no

  besplatna i najosnovnija verzija je Visual

  Studio Express Edition. Visual Studio podrava

  razvoj aplikacija za sve Microsoft platforme i

  jezike (C#, F#, VisualBasic, C++). Takoer

  omoguuje koritenje jezika za web (HTML5, Javascript). Uz novi poslovni pravac i novi nain razvoja

  aplikacija, Microsoft je uz Visual Studio uveo i posebni alat Blend for Visual Studio (Slika 8). Blend

  omoguuje razvoj korisnikog suelja i namijenjen je dizajnerima. Iz korisnikog suelja kojeg dizajner

  napravi u Blendu, generira se XAML kd (eng. Extensible Application Markup Language). Generirani

  kd Visual Studio uitava i prikazuje korisniko suelje, a dodatno omoguuje ureivanje XAML kda

  (za dodavanje dodatnih svojstava,

  programskih dogaaja (eng. event)). Ideja

  Microsofta jest potpuno razdvajanje razvoja

  korisnikog suelja od programske logike.

  Programski kd razvijao bi developer, dok

  bi dizajn razvijao designer. Time je nastala

  kovanica deviner, odnosno novi lan

  razvojnog tima, dizajner koji razumije XAML

  kd. Za vjebe na kolegiju Programsko

  inenjerstvo, koristit emo Visual Studio 2012

  te emo ga detaljno upoznati.

  Slika 6: Xcode

  Slika 7: Visual Studio 2012

  Slika 8: Microsoft Blend

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 6

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Integrirano razvojno okruenje - IDE

  Slika 9: .NET 4.0 aplikacijski stog,

  Izvor: Wikipedia

  1.3. .NET

  Visual Studio primarno slui za razvoj .NET aplikacija. .NET je Microsoftov okvir, odnosno skup

  biblioteka koji pojednostavljuje razvoj aplikacije namijenjene za Microsoft tehnologije; Windows,

  Windows Store, Windows Phone, Windows Server i Windows Azure.

  Slika 9 prikazuje strukturu .NET okvira. Trenutno najnia

  verzija koju Microsoft podrava je 2.0.

  Promotrimo primjer jedne WinForms aplikacije .NET 2.0

  razine. Ona se sastoji od prozora, tekstualnog polja i

  nekoliko gumbova (primjerice kalkulator na Windows-u).

  Prozor aplikacije dolazi iz biblioteke

  System.Windows.Forms. Ona sadri sve potrebne elemente

  za iscrtavanje forme na radnoj povrini Windows-a, za

  praenje dogaaja (pritisak tipke tipkovnice ili klik mia) i

  ostalih potrebnih mehanizama. Taj prozor nazivamo

  formom. Skup objekata koji moemo prikazati na formi

  (gumbi, tekstualna polja, polje za datum itd.) nazivamo

  kontrolama. Sve kontrole koje emo trebati za razvoj

  Windows Forms aplikacije nalaze se u WinForms

  komponenti. Ako neka komponenta nedostaje, moemo

  uzeti apstraktnu klasu Control i proiriti je na nain koji je

  nama potreban (o tome e vie rijei biti kasnije). Kada emo trebati vezanu listu, stablo, graf ili neku

  drugu kolekciju (kolekcija = ATP = apstraktni tip podataka), koristit emo biblioteku Collections koja

  se nalazi u BCL-u (eng. Base Class Library vidi sliku). BCL takoer sadri mnoge druge

  fundamentalne klase koje se koriste u razvoju (primjerice, System, Diagnostics, IO, Reflection,

  Runtime, Security, Threading, itd.).

  Prilikom kompilacije programa napisanog za .NET okvir (primjerice u jeziku C#), koristi se zajednika

  infrastruktura (eng. Common Language Infrastructure) za prijevod na niu programsku razinu. Svi

  jezici .NET-a se provode u zajedniki posredniki jezik CIL (eng. Common Intermediate Language). CIL

  je neovisan o platformi. Program preveden u CIL se nakon toga izvrava zajednikoj infrastrukturi,

  CLR (eng. Common Language Runtime), koja je ovisna o platformi (centralni procesor, grafiki

  procesor, operacijski sustav, itd.).

  Na razinama iznad .NET 2.0, postoje razne nadogradnje. Verzija 3.0, je uvela 4 nova vana koncepta u

  razvoj, WPF (Windows Presentation Foundation koji slui za razvoj bogatih korisnikih suelja

  pomou XAML-a), WCF (Windows Communication Foundation) koji slui za implementaciju servisno

  orijentiranih arhitektura, distribuiranog raunarstva i openito komunikacije meu aplikacijama. WCS

  (Windows Card Space) koji slui za pohranu identiteta (taj projekt je trenutno prekinut) i WF

  (Windows Workflow Fundation) koji slui za opis procesa i izvravanje istog.

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 7

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Integrirano razvojno okruenje - IDE

  Verzija 3.5 donosi dodatak za ADO.NET nazvan Entity Framework, koji je Microsoftov ORM (eng.

  object relational mapping) sustav. LINQ (Language Integrated Query) omoguuje izraavanje upita

  slinih kao SQL nad kolekcijama, XML-u, Microsoftovim relacijskim bazama i ostalim bazama

  podataka za koje se koristi ADO.NET pristup.

  .NET 4.0 uvodi paralelizam s obzirom na ubrzani razvoj

  viejezgrenih i heterogenih platformi, a verzija 4.5

  uvodi podrku za razvoj Windows 8 Metro Style

  aplikacija, podrku za implementaciju WebSocket-a,

  podrku za OAuth i OpenID, MVC za Web Forms te

  ostala proirenja na postojee komponente iz verzije

  4.0. Novosti .NET 4.5 (Slika 10) Izvor3.

  1.4. MSDN

  Ve je spomenuto da .NET okvir sadri vie od 45.000 klasa. Prvi dojam odaje veliinu itavog sustava

  i strah prema shvaanju svih pojedinih elemenata. S vremenom, neke klase zastare (eng. deprecated)

  i izbace se iz upotrebe, a zamjene ih nove. Kako bi se sve to moglo pratiti, uiti i vidjeti u primjeni,

  Microsoft odrava mreu programera MSDN (Slika 11) te dokumentacijski repozitorij MSDN (eng.

  Microsoft Development Network) Library.

  Slika 11: Poetna strana MSDN-a

  3http://www.heikniemi.net/hardcoded/wp-content/uploads/2011/10/WhatsNewNET45-en.png

  Slika 10: .NET 4.5 novosti

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 8

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Integrirano razvojno okruenje - IDE

  MSDN Library je prva postaja kod razvoja aplikacija na Microsoftovim tehnologijama. Primjerice,

  elimo napraviti web aplikaciju i zanima nas kako se spojiti na MySQL bazu podataka. U polje za

  pretraivanje moemo napisati web application development, da bi saznali kako se razvijaju web

  aplikacije (Slika 12).

  Slika 12: MSDN pretraivanje: web application development

  Prema prikazanom, zakljuujemo da se esto ponavlja ASP.NET, a jedan od izvora navodi eng.

  Creating ASP.NET Web Applications. Sada emo provjeriti to je tono ASP.NET, tako da napiemo u

  pretraivanje samo kljunu rije asp.net (Slika 13).

  Slika 13: MSDN pretraivanje: asp.net

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 9

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Integrirano razvojno okruenje - IDE

  Rezultati daju naslutiti da se radi o skupu biblioteka za razvoj web aplikacija. Sada slijedi itanje

  rezultata da bismo bili sigurni. Kada smo se uvjerili, znamo da trebamo ASP.NET, no jo uvijek se

  elimo spojiti na MySQL bazu podataka. Sada emo pretraiti ASP.NET connect to MySQL database

  (Slika 14).

  Slika 14: Konaan upit: asp.net connect to mysql database

  Prema rezultatima, moe se primijetiti da nas MSDN Library upuuje na druge izvore, nekoliko

  najpoznatijih foruma za programere: CodeProject, Stack Overflow, openiti forumi, Microsoftova

  baza znanja i MSDN Library. Moemo koristiti neki od tih izvora, tako da ga oznaimo i time

  eliminiramo ostalo. Sada je trenutak kada trebamo odluiti o kvaliteti izvora i odluiti se za neko

  rjeenje.

  Napomena

  Izvor i autor podataka na Internetu su najvaniji i trebaju biti pouzdani. esto nas pretraivanje

  moe odvesti na neki zastarjeli izvor i zastarjelu informaciju. Stoga, uvijek je dobro pretraivati

  slubene Microsoftove izvore. U gornjem primjeru, u slubenoj dokumentaciji Microsoft ne navodi

  opis jer MySQL nije njihov proizvod, ve se preporuuje MS SQL Server. Pomo kod pretraivanja je

  pojam najbolje prakse (eng. best practices, primjerice traimo: best practice for web socket

  implementation).

  Za vjebu, koritenjem MSDN Library pronaite odgovore na sljedea pitanja:

  1. to je SQL Server connection pool?

  2. to je to Lightswitch i kako pomou njega/nje implementirati vie naprama vie vezu.

  3. Kako u Visual Studio-u 2012 dodati referencu na projekt i to je referenca?

  4. to su to regularni izrazi (eng. regular expressions)?

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 10

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Integrirano razvojno okruenje - IDE

  1.5. Visual Studio 2012 Prvi pogled

  Da bismo malo upoznali Visual Studio (VS) i neke njegove zanimljive mogunosti, napravit emo

  jedan klasian zadatak iz ranijih kolegija u C++-u. Cilj zadatka je napraviti jednu klasu, iji se elementi

  pohranjuju u vezanu listu. Korisniku mora biti omogueno dodavanje klasa u listu i ispis itave liste.

  Prvi korak pri razvoju ovog rjeenja je otvaranje prozora s izborom projekata. Iz izbornika File

  odaberemo New pa Project. U otvorenom prozoru, odabiremo vrstu i tip projekta (Slika 15).

  1. Popis programskih jezika koje Visual Studio podrava. Ubudue emo koristiti Visual C#

  projekte, no sada je potrebno odabrati Visual C++ u podizborniku Other Languages.

  2. Za svaki jezik mogue je odabrati nekoliko tipova projekta (obrasci projekta).

  3. Za svaki projekt, potrebno je navesti ime, lokaciju na datotenom sustavu te naziv

  rjeenja.

  4. Odabir verzije .NET okvira. Koristit emo .NET 4.5

  5. Odabir vrste projekta. Koristit emo Wind32 Console Application.

  6. Odabrat emo da elimo kreirati novi direktorij u koji e se smjestiti projekt. Projekt

  (Name) i rjeenje (Solution name) emo nazvati VSIntro.

  Slika 15: Visual Studio New Project prozor

  Nakon pritiska na OK, Next, na posljednjem prozoru odaberemo Empty project. SDL treba iskljuiti.

  1

  4

  2 5

  6 3

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 11

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Integrirano razvojno okruenje - IDE

  Slika 16: Visual Studio 2012 - glavni zaslon

  Slika 16 prikazuje tipian izgled .NET okruenja, koja se ovisno o koritenom tipu projekta ili

  programskog jezika mijenja. Za sada emo se zadrati na C++ okruenju, meutim, pogledat emo i

  okruenje za C# jer emo ga ubudue koristiti.

  1. Glavni izbornik agregira sve mogunosti IDE-a na jednom mjestu i dinamiki se mijenja

  ovisno o tipu i vrsti projekta. Izbornik File sadri mogunosti spremanja projekta, uitavanja,

  ispisa, verzioniranje itd. Izbornik Edit sadri mogunost Copy, Cut, Paste itd. Moe se koristiti

  za refaktoriranje kda. View izbornik slui za prikazivanje pogleda i prozora (primjerice prozor

  Solution explorer), Build sadri opcije za kompilaciju projekta, Debug sadri mogunosti za

  otklanjanje pogreaka, SQL/Data za spajanje na bazu podataka. Tools, Test i Analyze istraite

  sami.

  2. Alatna traka sadri preace do elemenata iz glavnog izbornika, primjerice za kreiranje

  projekta, opciju kompilacije, spremanje itd.

  3. Preglednik rjeenja (eng. Solution Explorer) sadri datoteno stablo projekta.

  4. Izvjetajni prozor (eng. Error List) takoer ima tabularni prikaz. Tri glavna taba su Errors u

  kojoj se ispisuju sve pogreke u kdu i koje su uzrok zato se program ne moe kompilirati.

  Warnings tab ispisuje upozorenja, a Messages tab ispisuje preporuke i poruke VS-a.

  5. Glavni prostor ovaj prostor namijenjen je za pisanje programskog kda. Na vrhu prostora

  primijetit ete tabularnu organizaciju datoteka izvrnog kda.

  1

  2 3

  4 5

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 12

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Integrirano razvojno okruenje - IDE

  Upravljanje prozorima

  Kada elimo dodati jo koji prozor na pogled glavnog zaslona VS-a, moemo to uiniti iz izbornika

  View. Moemo mijenjati raspored onako kako nam najvie odgovara, tako da miom uhvatimo tab

  prozora koji elimo pomaknuti te isti pomaknemo (Slika 17).

  Slika 17: Visual Studio 2012, premjetanje prozora

  Na zaslonu se pojavljuje pomoni prikaz te ako iznad njega proemo miem (jo uvijek drimo

  prozor), VS e nam prikazati gdje e smjestiti prozor.

  Prvi program u VS 2012

  Moemo zapoeti s pisanjem kda. Najprije emo u strukturu projekta dodati novu .cpp datoteku.

  Desnim klikom na VSIntro (korijen strukture u pregledniku rjeenja), pojavit e se kontekstni izbornik

  iz kojeg emo odabrati opciju Add i onda New Item. Otvorit e se prozor u kojem emo odabrati C++

  File (.cpp), nazvat emo ga Source.cpp i pritisnuti Add.

  Za poetak, moramo dodati osnovnu biblioteku C++-a. Ponemo pisati #include

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 13

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Integrirano razvojno okruenje - IDE

  Slika 18: IntelliSense

  Implementirat emo klasu Automobil s atributima broja asije, marke automobila, naziva automobila,

  iznos CO2 ispunih plinova te pokaziva na sljedei element liste.

  Zadatak

  Napravite vezanu listu i beskonanu petlju koja omoguuje dodavanje elemenata i ispis elemenata

  iz liste. Element koji se upisuje je klasa Automobil.

  Napomena

  Kod punjenja liste, primijetite da svaki puta nakon ->, vam VS ponudi listu moguih atributa koji se

  nalaze u vaoj klasi Automobil.

  Error! Reference source not found.

  #include

  using namespace std;

  class Automobil{

  public:

  int Sasija;

  char MarkaAutomobila[20];

  char NazivAutomobila[20];

  double CO2;

  Automobil *pokazivacNaSlijedeci;

  void unos(){

  coutthis->Sasija;

  coutthis->MarkaAutomobila;

  coutthis->NazivAutomobila;

  coutthis->CO2;

  this->pokazivacNaSlijedeci = NULL;

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 14

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Integrirano razvojno okruenje - IDE

  }

  void ispis(){

  cout

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 15

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Integrirano razvojno okruenje - IDE

  Pretraivanje projekta

  Kako emo u projektima esto susresti tisue, desetke tisua i u velikim projektima stotine tisua

  linija kda, za lake snalaenje potrebna je mogunost pretraivanja. U VS-u, iz izbornika Edit,

  odaberimo Find and Replace opciju i unutar nje Quick Find.

  Slika 19: Prozor za brzo pretraivanje

  Pojavljuje se izbornik s poljem za pretraivanje u kojem moemo odabrati elimo li osjetljivost na

  mala ili velika slova, pretraivanje cijele rijei ili dijela rijei, pretraivanje trenutnog dokumenta,

  trenutnog projekta, trenutno rjeenje ili svih otvorenih dokumenata (Slika 19). Nije rijetka pojava da

  se jedno rjeenje sastoji od vie projekata, pisanih u vie jezika. Upravo zato dodano je i svojstvo

  pretraivanja pomou regularnih izraza (eng. regular expressions, RegEx).

  U izborniku Find and Replace takoer moemo odabrati i sloenije pretraivanje; Find in Files.

  Odabirom te opcije otvara se novi prozor s mnotvom opcija.

  1.6. C# Hello world

  U .NET okviru razlikujemo dva osnovna tipa programskih jezika, oni koji se izvravaju na razini

  operacijskog sustava (eng. unmanaged), odnosno nenadzirani programski jezici. Njima je mogue

  pristupati direktno do memorijskog adresnog prostora. U .NET-u to je C++. S druge strane postoje

  nadzirani programski jezici (eng. managed) koji se izvode na virtualnom stroju .NET okvira. Toj

  kategoriji pripadaju C#, VisualBasic, F# itd. Tijekom razvoja .NET-a, tako se C# nazivao Managed C, no

  kasnije mu je autor Andreas Hejlsberg dao naziv Cool (eng. C-like object oriented language).

  S obzirom da je to ime zauzeto, na Microsoft PDC4 konferenciji dobio je naziv prema glazbenom tonu,

  C#, odnosno C s povisilicom, koji simbolizira razinu vie od C-a.

  4 Professional development conference

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 16

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Integrirano razvojno okruenje - IDE

  Slika 20: Hello world aplikacija

  C# je danas programski jezik ope namjene. Ukljuuje mogunost jakih i dinaminih tipova,

  imperativno, deklarativno, funkcionalno, generiko, objektno i komponentno orijentirano

  programiranje. Jezik takoer sadri generiku, parcijalne tipove, anonimne metode, iteratore,

  anonimne tipove, upitne izraze, lambda izraze, parcijalne metode, dinamiko povezivanje, ugraene

  tipove za interoperabilnost, asinkrone metode, podrku za paralelizam itd.

  Sada emo napraviti novi C# projekt. Koristit emo

  Console Application i projekt emo nazvati

  HelloCSharpWorld. Jednostavno emo ispisati

  poruku Hello world (Slika 20).

  Prvih 5 linija kda je deklarativnog tipa i slui nam za

  uitavanje osnovnih biblioteka. Primijetite pored

  kda mali znak -, klikom na isti, taj e se dio sakriti.

  Trenutno ne trebamo ni jednu biblioteku osim

  System, stoga ostale moemo ukloniti. U liniji 7

  deklarirani je imenski prostor (eng. namespace).

  Imenski prostori obino slue za grupiranje niza klasa

  sline funkcionalnosti. Trenutno imamo samo jednu

  klasu koja se zove Program i ona sadri samo jednu metodu koja se zove Main. Iz statinog objekta

  Console, pozvat emo metodu WriteLine za ispis teksta, te metodu Read, zbog toga da se prozor

  terminala ne ugasi odmah nakon ispisa.

  Za neke specifine sluajeve, .NET ne sadri gotova rjeenja (biblioteka za naprednu matematiku,

  strukturu podataka matrice, gotov algoritam neuronske mree itd.) stoga moramo koristiti gotova

  rjeenja tree strane ili razviti vlastite biblioteke, zapakirati ih u prenosivu komponentu kako bismo je

  u budunosti mogli koristiti. Kako bi je koristili u projektu, moramo dodati referencu, a u C#-u

  najea vrsta komponente je DLL (eng. dynamic link library). U demonstracijske svrhe, pripremili

  smo PIComponent.dll, koji emo sada referencirati u na projekt i pomou IntelliSense-a saznati koje

  metode moemo koristiti. Da bismo dodali referencu moramo odabrati opciju Project pa Add

  Reference (iz glavnog izbornika). Odabrat emo opciju Browse i pronai PIComponent.dll na

  datotenom sustavu. Primijetite da je jo mogue referencirati druge projekte, komponente .NET-a

  te COM-a , koji sadri mnoge zanimljive biblioteke aplikacija koje su instalirane na raunalu,

  primjerice Google Talk API (eng. Application program interface).

  Sada emo u novi redak upisati PIComponent. i pogledati koje nam mogunosti nudi Visual Studio.

  Slika 21: Istraivanje grae objekta pomou IntelliSense

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 17

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Integrirano razvojno okruenje - IDE

  Radi se o klasi IDClass (Slika 21) koja sadri metodu OMeni. Metoda OMeni nam vraa tip podataka

  string. Da bismo to provjerili, zadravanjem mia iznad metode, pojavit e se kontekstni izbornik s

  njenim proirenim opisom.

  Napomena

  Ako IntelliSense ne nudi nikakav ispis, a dio kda je podcrtan crvenom linijom, neto nije dobro

  napravljeno. Najee se uzrok pogreke moe proitati u izvjetajnom prozoru.

  Slika 22: Prikaz grae metode

  Povratni tip string i metoda ne prima parametre (Slika 22). Ovaj postupak vrijedi za sve objekte

  unutar .NET-a. Ispiite povratni tekst na zaslon u konzoli.

  1.7. Napredne mogunosti .NET-a i dodatni materijali

  Visual Studio omoguuje mnogo vie nego smo ovdje prikazali, a i vie od onoga to emo obuhvatiti

  na ovom kolegiju. Sada emo spomenuti neke dodatne funkcionalnosti koje vam mogu biti korisne u

  budunosti, a i za one koji ele znati vie. Kod traenja originalnim Microsoftovih dokumenta, dobro

  je traiti white paper, primjerice white paper on visual studio 2012. Za najbolji pregled i

  razumijevanje mogunosti koje prua VS, preporuujemo Visual Studio 2012 Product Guide.

  1. Razvoj za Windows 8

  Windows 8 nosi novo korisniko suelje nazvano Metro. Za razvoj Metro aplikacija VS prua posebne

  mogunosti za razvoj istih. Te mogunosti ukljuuju podrku za HTML5, CSS3 i JavaScript kojima Web

  programeri mogu razvijati Widnows 8 aplikacije, za .NET programere postoji podrka za XAML, C# i

  VisualBasic. Dodane su opcije za koritenje DirectX 11 grafikog repozitorija, mogunost razvoja

  upravljakog softvera (eng. driver). Uz sve navedeno programer ima mogunost objave svoje

  aplikacije na Windows Store.

  2. Razvoj za Web

  Za web programere, ve smo ranije naveli da postoji podrka za najnoviji HTML i CSS, a takoer je

  pojednostavljen razvoj, testiranje i otklanjanje pogreke. Olakano je koritenje OAuth-e, dodana je

  podrka za mobilne telefone u obliku pregleda web stranice s ogranienjima mobilnog telefona.

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 18

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Integrirano razvojno okruenje - IDE

  3. Razvoj za oblak

  Visual Studio sadri podrku za Windows Azure, Microsoftov oblak. Olakan je razvoj, pronalaenje

  greki, objava aplikacije, koritenje baze podataka itd.

  4. Razvoj za SharePoint

  SharePoint je Microsoftov servis koji omoguuje suradnju poslovnih entiteta unutar organizacije. VS

  2012 sadri neto bolju podrku razvoju dodataka za SharePoint.

  5. ALM (eng. Application Lifecycle Management) upravljanje ivotnim ciklusom aplikacije

  Team Foundation Server je posebni dodatak za VS koji omoguuje kontinuirano praenje i

  integraciju rjeenja unutar tima. ALM je sustav koji omoguuje nadzor itavog tog sustava.

  Svatko ima sve potrebno za svoju ulogu, tako primjerice programer u kdu koristi anotacije

  za naznaku do koje razine je stigao, da bi voditelj projekta mogao pratiti napredak u svom

  pogledu na projekt. ALM je vrlo mono rjeenje za timove, moe znatno smanjiti trokove

  razvoja uz bolje praenje te izvjetavanje.

  1.8. Zadaci

  2. Koritenjem standardne biblioteke STL, implementirajte zadatak s vezanom listom

  koritenjem gotove liste list iz zaglavlja .

  3. Prouiti prozor sloenog pretraivanja.

  4. Koritenjem C# programskog jezika implementirati zadatak 1, uz klasu List.

  1.9. Vie informacija o temi

  1. What's New in Visual Studio 2012? (http://msdn.microsoft.com/en-

  us/library/vstudio/bb386063.aspx), dostupno: prosinac, 2013.

  2. Visual Studio 2012 Product Guide (http://www.microway.com.au/microsoft/Visual-Studio-2012-

  Product-Guide.pdf), dostupno: prosinac, 2013.

  3. Visual Studio Training (http://www.microsoft.com/learning/en/us/visual-studio-training.aspx),

  dostupno: prosinac, 2013.

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 19

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Integrirano razvojno okruenje - IDE

  1.10. Izvori

  [1] Wikipedia, 2 2013. [Mreno]. Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Compiler.

  [2] Wikipedia, 2 2013. [Mreno]. Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Lexical_analysis.

  [3] C. Hoare, December 1973. [Mreno]. Available:

  http://www.cs.berkeley.edu/~necula/cs263/handouts/hoarehints.pdf.

  [4] M. Scott, 2012. [Mreno]. Available: http://www.cs.rochester.edu/u/scott/254/ .

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 20

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Kratak pregled objektno orijentiranih koncepata

  2 . Kratak pregled objektno orijentiranih

  koncepata

  Saetak

  Opisani su osnovni pojmovi programiranja poput varijable, sekvence, selekcije i iteracije. Kroz

  primjere prikazani su osnovni koncepti programiranja u duhu objektno orijentiranog pristupa.

  Nadalje, definirane su smjernice pisanja dobrog kda poput imenovanja i pozicioniranja

  elemenata.

  Kljune rijei: osnove, imenovanje, objektno orijentirani pristup, sekvenca, selekcija, iteracija

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 21

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Kratak pregled objektno orijentiranih koncepata

  2.1. Uvod

  Programiranje je proces stvaranja kreativnog rjeenja nekog problema. Danas postoji veliki broj

  razvojnih alata prilagoenih velikom broj tipova problema odnosno rjeenjima. No, sutina svega je

  tehnika programiranja, strukturni i kritiki nain razmiljanja.

  Bill Gates je jednom prilikom izjavio: I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person

  will find an easy way to do it.

  U ovom poglavlju prisjetit emo se osnovnih koncepata vezanih uz programiranje kako bi bili spremni

  za rjeavanje kompleksnijih problema na to jednostavniji nain.

  Napomena

  Sve primjere radimo na konzolnoj aplikaciji koja se vizualno i sadrajno razlikuje od Windows Forms

  aplikacija

  2.2. Imenovanje

  Postoji nekoliko standarda imenovanja elemenata programskog kda, to ovisi o jeziku i tehnologiji,

  ali takoer ovisi i o samim programerima. Stoga, postoje organizacije koje koriste svoje standarde. S

  obzirom na to da mi koristimo zadnju verziju .Net razvojne okoline, u pravilu emo se pridravat .Net

  smjernica za imenovanja s malim izmjenama prilagoenima naim potrebama.

  Notacije

  1. Pascal

  Ova notacija nalae da se svaka rije u nazivu elementa pie velikim poetnim slovom bez razmaka.

  Npr. OvoJeIme

  2. Camel Case

  Za razliku od Pascal notacije ovdje se prva rije pie malim poetnim slovom dok se ostale piu

  velikim poetnim slovom. Npr. ovoJeIme

  3. Maarska

  Prije mnogo godina programiranje je bilo kompliciranije iz vie razloga: imena varijabli su trebala biti

  kratka jer su duga imena utjecala na veliinu same izvrne datoteke. Osim toga nisu postojali dobri

  razvojni alati koji tokom programiranja ukazuju na meta karakteristike elemenata koji se koriste (kao

  to to radi intellisense ili tooltipovi).

  Zbog toga je uvedena maarska notacija koja nalae da ime bude kratko, idealno do 8 znakova, iako

  je u praksi taj limit zanemaren. Osim toga nalae se obavezni prefiks koji oznaava tip podataka npr.

  varijabla: dbRadius db oznaava double tip podataka dok je Radius stvarno ime varijable.

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 22

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Kratak pregled objektno orijentiranih koncepata

  U modernim razvojnim okolinama nije potrebno navoditi tip podatka u ime elementa iz razloga to je

  tip vidljiv kroz suelje razvojne okoline samim koritenjem elementa (intellisense ili tooltipovi).

  Od navedenih notacija koristiti emo Pascal i Camel Case notacije za definiranje naziva elemenata

  kda.

  Tablica 1: Notacija Pascal i Camel Case

  Imenovanje po elementima

  Element Notacija Napomena

  Class Pascal U pravilu je to imenica.

  Enum Pascal Ne smije imati sufiks Enum

  Event Pascal

  Exception class Pascal Uvijek ima sufiks Exception

  Interface Pascal Uvijek ima prefiks I (veliko slovo i)

  Method Pascal U pravilu je to glagol.

  EventHandler delegate Pascal Objekt uvijek ima sufiks EventArgs

  Parameter Camel Case

  Property Pascal

  Private field Camel Case

  Public field Pascal

  Variable Camel Case

  Tablica 1 prikazuje koritenje pojedinih notacija za imenovanje elemenata programskog kda.

  Skraenice

  Generalno skraenice nisu dozvoljene jer mogu proizvesti zabune kod koritenja elemenata te sami

  programeri mogu ponekad pobrkati iste. Naravno, neke skraenice su dozvoljene, poput: ID, XML,

  FTP i sl. One se piu velikim slovima samo ako su krae od 2 znaka. Skraenice od 3 ili vie znaka se

  piu Pascal notacijom. Npr. XmlDataReader ili UserID.

  Kako vie nije bitna veliina kda preporuuje se za nazive koristiti pune izraze jer su lake itljivi i

  razumljiviji. S druge strane preveliki nazivi mogu kd uiniti teko itljivim. Stoga je potrebno

  razumno nazivati elemente npr.

  VarijablaZaBrojanjaKorakaWhilePetlje dobro opisani naziv ali predug, loa praksa.

  Brojac dobar primjer naziva elementa. Za razliku od prethodnog veliine je samo jedne

  rijei. Postavlja se pitanje, a kako znati za to je taj broja? Odgovor je iz konteksta. Ova

  varijabla e, u pravilu, biti koritena u while petlji pa e se znati njena izvorna svrha.

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 23

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Kratak pregled objektno orijentiranih koncepata

  2.3. Tipovi podataka

  Sutina programiranja je logika obrada podataka razliitih tipova. Tip podatka definira izgled

  memorijskog zapisa podatka u memoriji raunala. Osim toga tip podatka definira mogue operacije

  (logike obrade) koje je mogue odraditi nad podatkom. Npr. podatke tipa tekst ne moemo mnoiti

  kao to to moemo raditi s podacima cjelobrojnog tipa.

  Postoje dvije vrste tipova podataka:

  Jednostavni

  Sloeni

  Jednostavni tipovi podataka

  Razliiti programski jezici definiraju razliite jednostavne tipove podataka. Tablica 2 opisuje osnovne

  jednostavne tipove podataka.

  Tablica 2: Jednostavni tipovi podataka

  Tip Opis

  Numeriki tipovi

  Byte Raspon vrijednosti: 0 do 255.

  Sbyte Signed byte, raspon vrijednosti: -128 do +127.

  Decimal Raspon vrijednosti: -7.9*1028 do +7.9*1028, vrijednost ima opcionalni sufiks m.

  Double Raspon vrijednosti: 5.0*10324 do 1.7*10308, vrijednost ima opcionalni sufiks D.

  Float Raspon vrijednosti: -3.4*1038 do +3.4*1038, vrijednost ima opcionalni sufiks F.

  Int Raspon vrijednosti: -2 147 483 648 do +2 147 483 647.

  Uint Unsigned int, Raspon vrijednosti: 0 do 4 294 967 295, vrijednost ima opcionalni

  sufiks U.

  Long Raspon vrijednosti:

  9 223 372 036 854 775 808 do +9 223 372 036 854 775 807, vrijednost ima

  opcionalni sufiks L.

  Ulong Unsigned long, Raspon vrijednosti: 0 do 18 446 744 073 709 551 615, vrijednost

  ima opcionalni sufiks UL.

  Short Raspon vrijednosti: -32 768 do +32 767.

  Ushort Unsigned short, Raspon vrijednosti: 0 do 65 535.

  Ostali tipovi

  Bool Logiki tip podataka, moe imati dvije vrijednosti: True ili False.

  Object Bazini tip podataka za sve ostale tipove podataka. To znai da su svi objekti ili

  varijable nekog tipa ujedno i tipa object.

  Void Tehniki ovo nije tip podataka nego samo oznaava da npr. neka metoda nema

  povratni tip podataka, interpretirati se moe kao bez tipa, nikakvi tip.

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 24

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Kratak pregled objektno orijentiranih koncepata

  Znakovni tipovi

  Char Predstavlja vrijednost jednog znaka. Npr 'A'.

  String Predstavlja sekvencu od 0 ili vie znakova. Npr: ovo je string.

  U tablici su podebljani oni tipovi podataka koje emo koristiti. Odabir tipa podataka, posebno

  numerikih, ovisi o primjeni. Zbog racionalnog koritenja resursa raunala, poeljno je koristiti

  minimalni tip podataka potreban da se pohrane sve mogue vrijednosti.

  Kd 1: Primjer koritenja sufiksa

  float varijabla = 2.3F;

  Sloeni tipovi podataka

  Sloeni tipovi podataka sastoje se od vie razliitih ili istih jednostavnih (ili sloenih) tipova podataka,

  a dijele se na:

  Polja

  Sastoje se od N elemenata od jednog jednostavnog (ili sloenog) tipa podataka. Npr. Polje brojeva

  tipa int duine 7 elemenata:

  Napomena

  Redni brojevi elemenata u nekom polju poinju od 0 (nule). Generalno u .Net-u indeksi elemenata

  polja, kolekcija, nizova, poinu od 0 (nule) to je tzv. Zero based indexing

  Strukture i klase

  Za razliku od polja strukture i klase mogu imati elemente razliitih jednostavnih (ili sloenih) tipova

  podatka.

  Razlika izmeu struktura i klasa je u injenici da klase u sebi mogu imati programsku logiku i podatke

  dok strukture mogu imati samo podatkovni dio.5 Na primjer:

  Tablica 3

  Struktura Slika

  Naziv, tipa string Vrisak

  VrijednostKune, tipa int 1452

  5 Iako, u novijim programskim jezicima ta razlika praktiki ne postoji.

  1 2 3 4 4 5 6

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 25

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Kratak pregled objektno orijentiranih koncepata

  Tablica 4

  Tablica 3 definira strukturu dok Tablica 4 definira klasu za umjetnike slike. Prva kolona opisuje tip

  dok druga definira primjer vrijednost konkretnog objekta. Klasa Slika ima jednu operaciju koja se zove

  ProdajSliku(). Ovu operaciju struktura ne moe imati.

  Varijable, reference, objekti i polja

  Varijable su elementi programskog kda u koje pohranjujemo podatke. Svaka varijabla mora imati

  definirani svoj tip podataka i ime (u skladu sa smjernicama imenovanja).

  Dobra praksa je varijable deklarirati na poetku bloka u kojem

  se koriste, npr. poetak klase ili na poetku metode, ako se

  radi o varijabli koja e se koristiti samo u toj metodi.

  Deklariranu varijablu je mogue koristiti, u pravilu, na dva

  naina: itanje varijable i zapisivanje u varijablu. itanje

  se radi samim spominjanjem imena varijable.

  Vrijednost se u varijablu zapisuje koritenjem znaka =,

  uvijek se s lijeve strane nalazi element u koji pohranjujemo vrijednost navedenu s desne strane znaka

  =.

  Mogue je prilikom same deklaracije pohraniti inicijalnu

  vrijednost, ta procedura se zove inicijalizacija varijable.

  Reference su varijable sloenog tipa. Reference

  moemo promatrati kao pokazivae iz C/C++ jezika, ali

  puno jednostavnije.

  Primjer koritenja referenci pokazat emo na primjeru

  klase Slika. Za poetak definirajmo klasu Slika.

  Ovdje neemo ulaziti u naine definiranje klase, to je

  tema jednih od sljedeih vjebi, samo je bitno da smo

  definirali jedan sloeni tip podataka koji se zove Slika.

  Deklariranje reference tipa klase Slika se radi na isti

  nain kao i deklariranje varijable.

  Klasa Slika

  Naziv, tipa string Vrisak

  VrijednostKune, tipa int 1452

  Operacija ProdajSliku()

  Kd 2: Zapisivanje u varijablu

  varijabla = 2;

  Kd 3: Deklaracija

  varijable

  int varijabla;

  Kd 4: Inicijalizacija varijable

  int varijabla = 2;

  Kd 5: Definiranje klase Slika

  class Slika

  {

  string Naziv;

  int VrijednostKune;

  void ProdajSliku()

  {

  }

  public Slika()

  {

  }

  }

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 26

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Kratak pregled objektno orijentiranih koncepata

  Samim deklariranjem reference, Visual Studio e nas upozoriti da smo deklarirali varijablu, a da istu

  nismo koristili. Upozorenje nestaje, ako inicijaliziramo referencu. Referenci smo dodijelili vrijednost

  null koja oznaava praznu vrijednost, nita, stoga je vrijednost inicijalizirana u nita. Sadraj varijable

  (reference) koja se zove referenca je nita odnosno

  null. Dobra praksa je prazne reference inicijalizirati s null.

  to je onda referenca?

  - To je pokaziva na objekt odnosno instancu neke klase i slui nam za manipuliranje

  karakteristikama i metodama objekata neke klase.

  Objekt je instanca neke klase. Instanciranje odnosno

  stvaranje objekta neke klase se radi koritenjem kljune

  rijei new. Nakon rijei new slijedi poziv konstruktora.

  Ovime naa referenca vie nema vrijednost null nego stvarnu vrijednost konkretnog objekta6. U

  memoriji (u stvarnosti) postoji samo jedan novi objekt klase Slika.

  Ovdje je prikazano instanciranje dva objekta klase

  Slika. Meutim tu su deklarirane i tri reference tipa

  Slika.

  Reference: referenca i referenca2 pokazuju na prvi

  objekt klase Slika. Referenca referenca3 pokazuje na drugi objekt klase Slika. Mijenjanjem stanja

  objekta identificiranog referenca sve izmjene e istog trena biti dostupne i koritenjem reference

  referenca2.

  Strukturni objekti su instance strukture. Ranije smo opisali razliku izmeu strukture i klase.

  Instanciranje objekata struktura se radi na isti nain kao i instanciranje objekata neke klase.

  Meutim, strukture su nii koncept od klase pa postoji i mogunost deklariranja struktura kao i

  jednostavne varijable koristei sintaksu TipStrukture ImeStrukture. U oba sluaja u memoriji e biti

  instanciran samo jedan objekt strukture.

  Polja su sloeni tip podataka koje takoer treba instancirati na slian nain kao i klase.

  6 Tonije njegovu memorijsku adresu, ali radi jednostavnosti smatramo to vrijednou novog objekta.

  tovie vrlo esto emo o referenci na objekt neke klase govoriti samo objekt neke klase.

  Kd 6: Deklariranje reference

  Slika referenca;

  Kd 7: Inicijalizacija reference

  Slika referenca = null;

  Kd 8: Instanciranje objekta

  klase

  referenca = new Slika();

  Kd 9: Instanciranje vie klasa

  Slika referenca = new Slika();

  Slika referenca2 = referenca;

  Slika referenca3 = new Slika();

  Kd 10: Instanciranje polja

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 27

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Kratak pregled objektno orijentiranih koncepata

  Ovdje je instancirano polje brojeva u koje stane 7

  elemenata.

  Vrijednost prvom i drugom elementu polja se radi ovako:

  Primijetimo da se elementima polja pristupa preko indeksa

  koji se definira uglatim zagradama[] nakon imena varijable

  odnosno reference.

  Pitanje za razmiljanje (1)

  int a = 1;

  int b = 3;

  Suma svih brojeva od a do b je 6.

  Kolika bi bila suma svih brojeva od a do b ako su a i b tipa float?

  2.3.1. Promjena tipa podataka (cast)

  esto emo se nai u prilici da moramo promijeniti tip podataka nekoj varijabli ili objektu. Takav

  proces zadaje puno problema zato to nisu svi tipovi kompatibilni i kod promjene tipa moe doi do

  gubitka informacija.

  Na primjer:

  U varijablu tipa float pohranjujemo decimalni broj.

  Ako toj varijabli promijenimo tip u int tada e doi

  do gubitka informacije, konkretno izgubit e se itavi

  decimalni dio jer int tip podataka samo pohranjuje

  cijele brojeve. U konkretnom primjeru vrijednost varijable a je 3.45 dok je vrijednost varijable b 3.

  Sintaksa promjene tipa podatka je takva da ispred varijable u zagradama ( ) navedemo novi tip

  podataka kojeg elimo privremeno dodijeliti toj varijabli.

  Referentni tipovi (klase i strukture) imaju mogunost koritenja i drugaije sintakse:

  int[] polje = new int[7];

  Kd 11: Dodjeljivanje

  vrijednosti elementima polja

  polje[0] = 3;

  polje[1] = 1;

  Napomena

  Brisanje objekata: U veini sluajeva nije nuno voditi brigu o brisanju objekta jer .Net koristi

  Garbage Collector za dealociranje (brisanje) svih objekata i varijabli koje se vie ne koriste. Ako na

  neki objekt ne pokazuje niti jedna referenca tada e on automatski biti dealociran odnosno obrisan.

  Kd 12: Promjena tipa podataka

  float a = 3.45F;

  int b = (int)a;

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 28

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Kratak pregled objektno orijentiranih koncepata

  (objekt as NewType) - sve unutar zagrade, ispred as e biti promatrano kao objekt tipa NewType.

  Pitanje za razmiljanje (2)

  U koji tip podataka uvijek moemo promijeniti bilo koju varijablu bio kojeg tipa?

  2.4. Sekvenca, selekcija i iteracija

  Sada kada smo upoznati s podacima i definiranjem podataka u programskom kdu, moemo se

  upoznati s kontrolnim strukturama.

  Sekvenca

  Sekvenca je prva i osnovna struktura. Programski kd se izvodi slijedno, linearno, jedna naredba iza

  druge. Pojedina naredba moe biti alias za blok veliki blok drugih naredbi koje se opet izvode slijedno.

  Nakon zavretka izvoenja jedne naredbe (koja se moe sastojati od vie drugih naredbi) izvoenje se

  nastavlja nakon naredbe koja se prethodno izvrila.

  Sa sekvencom smo se ve susreli u isjecima programskog kda u ovom poglavlju.

  Ovaj programski isjeak deklarira tri varijable. U prve

  dvije se pohranjuje konkretna vrijednost dok se u treu

  pohranjuje rezultat zbrajanja vrijednosti iz prve dvije

  varijable.

  Selekcija

  Selekcija je grananje programskog kda na 0 ili vie dijelova.

  Napomena

  Nisu svi tipovi kompatibilni i prikladni za meusobne promjene. Klase i potklase imaju hijerarhiju

  koju je lako pratiti. Nije mogue npr. napraviti konverziju izmeu tipa string i tipa Slika. Zato to

  nisu kompatibilni tipovi odnosno nisu u nikakvom odnosu.

  Kd 13: Primjer sekvence

  int prviBroj;

  int drugiBroj;

  int rezultat;

  prviBroj = 3;

  drugiBroj = 4;

  rezultat = prviBroj + drugiBroj;

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 29

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Kratak pregled objektno orijentiranih koncepata

  U ovom primjeru i ostalima na dalje, je

  prikazana itava Main metoda. To je prva

  metoda koja se izvri prilikom pokretanja

  programa.

  Selekcija je u ovom primjeru prikazana koristei

  if {..} else {} naredbe.

  U zagradama if naredbe se nalazi logiki izraz

  (koji je laan). Ako je logiki izraz istina, izvrit e

  se kd ili blok kda iza if naredbe (crveno). Ako

  je logiki izraz laan (u primjeru je laan) izvrit

  e se kd ili blok kda iza else naredbe (zeleno).

  Kd 14: Primjer selekcije

  if(){}else{}

  static void Main(string[] args)

  {

  int prviBroj;

  int drugiBroj;

  int rezultat;

  prviBroj = 3;

  drugiBroj = 4;

  if (prviBroj == 10)

  {

  // nee se izvriti

  rezultat = 10;

  }

  else

  {

  Rezultat = prviBroj + drugiBroj;

  }

  }

  Napomena

  Blok kda je bilo koji set naredbi jedna iza druge definiran s vitiastim zagradama { }. U

  prethodnom primjeru nismo trebali koristiti vitiaste zagrade za selekciju zato to se radi o jednoj

  naredbi, meutim dobra praksa je uvijek staviti vitiaste zagrade radi lake itljivosti kda.

  Kd 15: Primjer selekcije switch

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 30

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Kratak pregled objektno orijentiranih koncepata

  Switch omoguava viestruko grananje gdje odabir

  grane ovisi o vrijednosti varijable unutar zagrada

  switch naredbe, u ovom sluaju je to vrijednost

  varijable prviBroj.

  Ako je prvi broj jednak 1 tada e se izvriti blok kda

  definiran iza oznake case 1: tj. u varijablu rezultat e

  se pohraniti vrijednost 11.

  Ako je prvi broj jednak 2 tada e se izvriti blok kda

  definiran iza oznake case 2: tj. u varijablu rezultat e

  se pohraniti vrijednost 12.

  Ako prviBroj ima vrijednost koja nije definirana niti

  jednom case oznakom tada e se izvriti blok kda

  definiran default: oznakom tj. u varijablu rezultat e

  se pohraniti 10.

  static void Main(string[] args)

  {

  int prviBroj;

  int rezultat;

  prviBroj = 1;

  switch (prviBroj)

  {

  case 1:

  {

  rezultat = 11;

  break;

  }

  case 2:

  {

  rezultat = 12;

  break;

  }

  default:

  {

  rezultat = 10;

  break;

  }

  }

  }

  Napomena

  Break: Iza svake case oznake treba biti minimalno jedna naredba, a to je break naredba koja govori

  da se izvoenje mora zaustaviti na mjestu gdje se ista nalazi. Break naredba je i obavezna na kraju

  svakog bloka kda koji se treba izvesti nakon case (ili default) oznake.

  Nadalje, mogue je koristiti tu naredbu za prisilno prekidanje iteracija neovisno o definiranom

  uvjetu izlaska iz petlje.

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 31

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Kratak pregled objektno orijentiranih koncepata

  Ovaj primjer selekcije je esto koriten kod

  malih grananja, u pravilu samo za

  definiranje vrijednosti neke varijable.

  Kd provjerava varijablu prviBroj i ako je

  ona 1 tada se u varijablu rezultat zapisuje 11

  inae se zapisuje 10.

  Sintaksa ove selekcije bi bila:

  objekt = (logiki izraz)? vrijednost ako je izraz istina : vrijednost ako je izraz neistina

  Vrijednost ne mora biti konkretna vrijednost nego moe biti i izraz (programski kd) koji vraa neku

  vrijednost.

  Iteracija

  Iteracija definira koncept ponavljanja bloka programskog kda. Iteraciju je izmislio programer koji

  odgovara profilu osobe u izjavi u Uvodu. Ideja je da umjesto 100 linija istog kda napravimo petlju

  koja e uvelike pojednostaviti kd, a samim time i skratiti pisanje tog kda.

  Postoji nekoliko naina definiranja iteracija, koje je najjednostavnije objasniti na primjeru zbrajanja

  prvih N prirodnih brojeva.

  Prvi primjer iteracije je for petlja koja ima sintaksu:

  for(inicijalizacija ; logiki izraz ; korak petlje)

  {}

  Inicijalizacija i korak petlje mogu biti programski

  izrazi. U praksi se pod inicijalizacijom podrazumijeva

  deklariranje i inicijalizacija brojaa (i). U koraku

  petlje definiramo promjene nad elementima

  definiranim u inicijalizaciji. Logiki izraz slui za

  ispitivanje uvjeta izlaska iz petlje, ako je on false tada

  se izvoenje petlje zaustavlja.

  Kd 16: Primjer selekcije inline

  static void Main(string[] args)

  {

  int prviBroj;

  int rezultat;

  prviBroj = 1;

  rezultat = (prviBroj == 1) ? 11 : 10;

  }

  Kd 17: Primjer iteracije for

  static void Main(string[] args)

  {

  int n = 10;

  int suma = 0;

  for (int i = 0; i

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 32

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Kratak pregled objektno orijentiranih koncepata

  Drugi primjer petlje je while petlja koja ima sintaksu:

  while(logiki izraz) {}

  U prikazanom primjeru moemo vidjeti koritenje

  while petlje. U svakom koraku petlje, kao i kod for

  petlje, izvodi se blok kda. U konkretnom primjeru

  zbrajaju se svi brojevi od 0 do 10. Rezultat zbrajanja

  se pohranjuje u varijablu suma. Primijetimo kako

  smo morali voditi rauna o uvjetu izlaska iz petlje, za

  to smo napravili jednu pomonu varijablu brojac koja

  nam slui za brojanje koraka petlje. Na kraju petlje

  brojac poveavamo za 1. U trenutku kada vrijednost

  brojaa dosegne broj n tada prestaje izvoenje petlje.

  Petlja e se izvoditi sve dok je logiki izraz istina. Na

  taj nain je vrlo lako napraviti beskonanu petlju.

  Izvoenje programa s beskonanom petljom nikada

  nee samostalno zavriti.

  Pitanje za razmiljanje (3)

  Kako biste implementirali istu funkcionalnost zbrajanja prvih N prirodnih brojeva ali u formalno

  beskonanoj while petlji?

  Do..while iteracija je slina while iteraciji s

  jednom razlikom. Uvijek e se izvriti minimalno

  jedan korak petlje. To je zato to se logika

  provjera dogaa na kraju petlje, dok se kod

  while petlje provjera dogaa na samom

  poetku pa je mogue da se korak while petlja

  niti jednom ne izvri.

  Kd 18: Primjer iteracije while

  static void Main(string[] args)

  {

  int n = 10;

  int suma = 0;

  int brojac = 0;

  while (brojac

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 33

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Kratak pregled objektno orijentiranih koncepata

  Ovo poglavlje je bilo kratko i saeto ponavljanje osnovnih koncepata programskog kda. Teoretski je

  s ovim znanjem mogue napraviti bilo koju aplikaciju uz dovoljno truda i vremena. Ponovili smo kako

  se implementiraju petlje i grananja u aplikacijama. Nauili smo puno toga o razliitim tipovima

  podataka, o jednostavnim ali i onim sloenima poput struktura, klasa i polja. Dogovorili smo naine

  imenovanja elemenata programskog kda. Bitno je pridravati se jednog naina imenovanja zato to

  e nam biti puno intuitivnije razumjeti tui, ali i vlastiti kd.

  2.5. Pitanja i zadaci

  Samostalni zadatak

  Napravite konzolnu aplikaciju koja izraunava umnoak svih prirodnih brojeva od N=10 do

  M=30. Kako bi ispisali rezultat izrauna na ekran, koristite naredbu Console.WriteLine()

  Umjesto vrijednosti tekst za ispis moete

  staviti bilo koju drugu vrijednost, ali i bilo koju

  varijablu. Naredba e prepoznati da se radi o

  varijabli i ispisati njenu vrijednost.

  Ovu naredbu stavite na kraj vae Main funkcije kako se aplikacija ne bi zatvorila prije nego

  fiziki vidite rezultat. U sutini ova naredba eka da korisnik pritisne bilo koju tipku. Kako se

  radi o sekvenci naredbi nakon to korisnik stisne tipku

  izvriti e se sljedea naredba; koje nema, zatim e

  aplikacija zavriti i konzolni prozor e se zatvoriti.

  Zadaci

  1. Napravite konzolnu aplikaciju koja na ekran korisnika ispisuje N puta rijei crno zatim M

  puta rije bijelo.

  2. Napravite aplikaciju koja od korisnika trai unos dva decimalna zbroja te rauna njihov

  zbroj. U aplikaciji se za pohranu smije koristiti samo int tip podataka. Zbog ovog

  ogranienja najjednostavnije je napraviti strukturu/klasu za pohranu decimalnih brojeva.

  Kd 21: Naredba za ispis na ekran

  Console.WriteLine(tekst za ispis); Console.ReadLine();

  Kd 22: Naredba za ekanje

  Console.ReadLine();

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 34

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Kratak pregled objektno orijentiranih koncepata

  Pitanja

  1. to je to iteracija?

  2. Objasnite osnovnu razliku izmeu do-while i while petlje.

  3. Koja je svrha drugog segmenta for petlje? for(1.segment; 2.segment;3.segment)

  4. Koja je razlika izmeu strukture i klase?

  5. to su reference?

  6. to je to tip varijable?

  7. Navedite najkrai mogui logiki izraz (bez varijabi) koji se moe koristiti u programskom

  kdu?

  8. Objasnite break naredbu i njeno koritenje.

  9. Objasnite continue naredbu. (odgovor potraiti na Internetu)

  10. Navedite primjer inline grananja.

  11. Objasnite razliku izmeu float i double tipa.

  12. Objasnite razliku izmeu char i string tipa.

  13. Koja je svrha default naredbe?

  14. Zato koritenje maarske notacije nema smisla?

  15. Kada koristimo camelCase notaciju?

  16. Kako ispravno imenujemo suelja (interface) i njihove reference?

  17. to je objekt neke klase?

  18. to je object?

  19. Napiite kd za deklariranje polja znakova s 3 elementa.

  2.6. Vie informacija o temi

  1. Imenovanje (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/ms229045(v=vs.100).aspx)),(

  http://www.akadia.com/services/naming_conventions.html), dostupno: prosinac, 2013.

  2. Tipovi podataka (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ya5y69ds.aspx), dostupno: prosinac,

  2013.

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 35

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Rukovanje grekama u programskom kodu

  3. Rukovanje grekama u programskom

  kodu

  Saetak

  U ovom poglavlju opisane su mogue greke u C# aplikacijama. Nadalje, opisani su naini kako

  moemo iskoristiti ugraene elemente Visual Studio-a i .NET-a da minimiziramo mogunost

  pojave greaka. Obraene su teme kao to su tipovi greaka, iznimke, rukovanje iznimkama,

  debugging itd.

  Kljune rijei: greke u C#, tipovi greaka, iznimke, try-catch-finally, debugging

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 36

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Rukovanje grekama u programskom kodu

  3.1. Uvod

  Pisanje raunalnih programa je sloen posao, te je stoga vrlo osjetljiv na pogreke. S porastom

  sloenosti i veliine raunalnih programa raste i vjerojatnost pogreke. Koliko god se trudili u tome,

  vjerojatnost da emo napisati netrivijalan program koji nema ni jednu greku je vrlo mala. esto

  pojava greke niti ne ovisi samo o nama programerima, pa osim to se trebamo truditi pisati kd sa

  to manje greaka, moramo i pisati kd koji e biti otporan na greke, tj. ako se greka i dogodi - da

  program na odgovarajui nain reagira na nju.

  Postoje razliiti tipovi greaka koje se mogu pojaviti, ovisno o ozbiljnosti greke, fazi u kojoj se greka

  pojavljuje, uzroniku greke itd. Visual Studio razvojno okruenje, kao i sam .NET i C# programski jezik

  nude nam razliite mehanizme za pomo u pravovremenom identificiranju i adekvatnom rukovanju

  grekama.

  3.2. Greke u C# aplikaciji

  U .NET-u a samim tim i u C# programskom jeziku postoji nekoliko vrsta greaka:

  design-time greke

  run-time greke

  logike greke.

  Napomena

  O pojavi greaka nas Visual Studio obavjetava kroz panel Error List, koji moete ukljuiti kroz

  alatnu traku: View -> Error List.

  Design-time greke

  Kd 23: Primjeri design-time greaka

  //Pogreno napisana kljuna rije

  public classe TestnaKlasa {}

  //Uporaba nedeklarirane varijable.

  varijab = 10;

  //Pogrena uporaba operatora

  if (varijabla = 10){}

  //Izostavljen znak toka i zarez na kraju izraza (;)

  int varijabla;

  varijabla = 10

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 37

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Rukovanje grekama u programskom kodu

  Design-time greke su greke koje se pojavljuju dok piemo kd u editoru, prije nego pokrenemo

  program. Zapravo, ako imamo greku ovog tipa neemo ni moi pokrenuti program jer Visual Studio

  nee moi kompilirati kd. Design-time greke je relativno lako uoiti, jer ih sam Visual Studio

  podcrta im se pojave.

  Crvenom crtom e biti podcrtane greke u sintaksi, npr. tipfeleri, nepropisna uporaba jezinih

  elemenata, uporaba nepostojeih elemenata.

  Zelenom crtom e biti podcrtana upozorenja, koja sama po sebi ne moraju biti greke, ali

  potencijalno mogu uzrokovati probleme.

  Osim to podcrta greke, Visual Studio nas o svakoj od ovih greaka obavijesti i kroz panel Error List

  (Slika 23), prikazujui nam pri tome opis greke i tonu lokaciju. Dvostrukim klikom na neku od

  greaka Visual Studio nas pozicionira na lokaciju greke u programskom kdu.

  Slika 23: Error List panel sa popisom greaka

  Osim to olakava i ubrzava proces programiranja, Intellisense opcija Visual Studio-a smanjuje i

  mogunost pojave sintaktikih greaka, jer nam u svakom trenutku pisanja kda predlae mogue

  jezine konstrukte, imena varijabli i slino.

  Kd 24: Primjeri run-time greaka

  //Pokuaj uporabe objekta sa vrijednou null

  Form1 novaForma = null;

  novaForma.ShowDialog();

  //Pokuaj dijeljenja sa nulom.

  int a = 10;

  int b = 0;

  int c = a / b;

  //Pokuaj otvaranja nepostojee datoteke.

  FileInfo datoteka = new FileInfo(@"C:\NepostojecaDatoteka.txt");

  datoteka.Open(FileMode.Open);

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 38

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Rukovanje grekama u programskom kodu

  Run-time greke

  Run-time greke su one koje se pojave tek nakon to kompiliramo kd i pokrenemo ili pokuamo

  pokrenuti aplikaciju. Ove greke uzrokuju pucanje programa i o njima nas Visual Studio obavjetava

  kroz iznimke (eng. exceptions). Za razliku od design-time greaka, run-time greke esto nije lako

  uoiti jer se ponekad pojavljuju u samo odreenim scenarijima koritenja programa. Zbog toga su

  one i mnogo opasnije.

  O run-time greki nas Visual Studio obavjetava kroz poruku o iznimci (Slika 25). Ako iznimka nije na

  odgovarajui nain obraena, moemo oekivati pucanje programa.

  Slika 24: Pokuaj otvaranja nepostojee datoteke

  Logike greke

  Logike greke je najtee uoiti. Njih Visual Studio nee prepoznati dok piemo kd, niti e iste nuno

  uzrokovati pucanje programa. To su pogreke u logici programskog kda, koje je napravio

  programer, te rezultiraju netonim i neoekivanim rezultatom izvoenja programa. Naalost, u

  ovakvom sluaju nam Visual Studio ne moe mnogo pomoi. Osim temeljitog testiranja programa i

  njegovih rezultata ne postoji drugi nain da pronaemo i otkrijemo logike greke.

  Kd 25: Primjeri logikih greaka

  private double IzracunajPovrsinuKruga(double polumjer)

  {

  //Logika greka kod izraunavanja povrine kruga (netona formula)

  double povrsina = 0;

  povrsina = polumjer * Math.PI;

  return povrsina;

  }

  Slika 25: Pokuaj otvaranja nepostojee datoteke (debug)

 • University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Varadin 39

  Odabrana poglavlja programskog inenjerstva razvoj programa

  Rukovanje grekama u programskom kodu

  3.3. Iznimke

  Iznimke smo ve spomenuli kada smo govorili o run-time grekama te smo rekli da e greka za

  vrijeme rada s programom u pravilu rezultirati iznimkom. U vremenu prije uvoenja iznimaka

  postojalo je vie tehnika za rad s grekama. U pravilu je to ovisilo o programeru i aplikaciji koja se

  razvija. Veina tih tehnika se temeljila na definiranju numerikih ili alfanumerikih konstanti koje su

  predstavljale identifikator greke. Osim to ovakav pristup nije bio standardiziran, sam identifikator

  nije mnogo govorio o samoj greki.

  Uvoenjem mehanizma iznimaka pokualo se unificirati pristup rada s grekama, te ponuditi vie

  informacija o greki od samog identifikatora greke. U skladu s objektnim principima C# programskog

  jezika, i iznimke predstavljaju objekte koji sadravaju iscrpne informacije o greki koja se dogodila,

  ukljuujui jasan opis, izvor, pomo itd. U .NET platformi postoji veliki broj predefiniranih iznimaka

  koje moemo koristiti, a naravno moemo kreirati i vlastite iznimke.

  Tablica 5: Tipovi iznimaka

  esti tipovi iznimaka

  Iznimka Opis

  Exception Generika iznimka, ovu iznimku nasljeuju sve ostale.

  ArgumentException Pojavljuje se kada pozivamo metodu u kojoj jedan od

  parametara nije ispravan.

  ArgumentNullException Pojavljuje se kada pozivamo metodu u kojoj je jedan od

  parametara null vrijednost.

  ArgumentOutOfRangeException Pojavljuje se kada pozivamo metodu u kojoj jedan od

  parametara nije u zadanom rasponu vrijednosti.

  ArithmeticException Pojavljuje se kada je generirana matematika greka.

  DivideByZeroException Pojavljuje se ako pokuamo dijeliti sa nulom.

  FormatException Pojavljuje se ako format parametra nije ispravan.

  IndexOutOfRangeException Pojavljuje se ako pokuamo pristu