Programsko usmjerenje- verzija 2

Embed Size (px)

Text of Programsko usmjerenje- verzija 2

 • 8/10/2019 Programsko usmjerenje- verzija 2

  1/10

  ol l

  ]jen

  odgajatelj mora b r l ~ u t l da u organiziranju zlvota i

  'ada u grupi djece o'sigura uvje teza

  pun

  razvoj

  e.ktualnih

  i

  potencijalnih

  !unkcija

  i

  sposobnosti

  djece. .

  Javnu

  odgovornost za kva.lltetu

  r ada i procesa uz odgaja.

  l ~ I ~

  snose

  ravnatelji

  I

  tlmovl strucnlh suradnlka. pedagog,

  pSIJ:lolog, v i ~ a medicinska sestra, defektolozi raznih pro(ila,

  I l J e c n ~ k ,

  socijalnl

  djelatnic1

  I dr:

  Oni svojlm

  zajedniCklm

  dje

  lovan)em moraju pridonositi

  o$tvarenju

  svih

  !unkcija

  djec

  Jeg

  vrtica,

  od programiranja,

  pra.eenja, ostvarivanja,

  ocje

  njivanja

  postignutog,

  strucnog unapredlvanja I u s a v r ~ a v a .

  nja , . bibliotecno-in!orms,c1jsko-dokumentacijskog djelova.

  n)a,

  do

  povezivanja obiteljskog

  OOgoja

  5 Instltuclonalnim, ne

  samo

  vrtiekim, nego

  i

  drugim prosvjetno-kulturnim cinioci

  m a u

  vertikali

  i

  horizontali

  odgojno-obrazovnog sustava . .

  .

  Sv e

  . to, ujedno, treba prldonosltl razvoju Instltuclje

  djee

  leg vrtlea kao s r e d i ~ t a p r e d ~ k o l s k o g odgoja u sVQjoj sredini.

  .

  Uz

  opee zadaee strucnl se suradnic lmoraju

  usmjeriti

  na

  poslove istrai lvanja odgojne pre.kse,

  uvodenje

  I

  promovlra.-

  n!e inovacija ,

  podlzanje

  kvalitete r ada i zajednickog zlvlje

  nJa

  djece i odraslih.

  Strucni

  5U

  timovl obveznl

  djelovati

  tako

  da osnovna odgojno-obrazovna funkclja djecjeg vrtiea

  razvlJa ne

  zanemarujuel druge,

  zdravstvene I socijalno-za

  sti tne

  funkcije

  .

  ..

  _._ . _

  -

  Zaposljavanje

  strucnlh suradniko. evrsto'

  je

  Povezano s

  osposobljavanjem .djecjeg vrtlea za optlroalno p e d a g o ~ k o

  djeIo",:anje . .

  I .. _

  Osocnt

  doprinos

  raivoju p r e d ~ k o l s k o g

  odgoja

  u teorij

  skom I prakticnom smislu .mog)..l

  dati strucno-znanstvene

  in

  stitucije

  i oblici, kao

  sto

  suo strucno-metodlckl

  centrl, vjet

  baonlce I

  eksperlmentalnl

  .vrtlcl. .

  Strucno-metodicki centr i su djecji

  vrticl

  Ii.

  kOjima

  se su.s

  tavno i planski provodi

  teorijsko

  i prakticno osposobljava.

  nje

  odgajateJja i

  strucnih

  suradnika uz primjenu najnovijih .

  znanstveno

  dokazanih strucnih

  postignuea.

  . Vjezbaonice su

  djecjl

  vrt id

  kdji

  u

  cjelinl

  nude pogodan

  model

  rada za buduce OOgajatelje i s trucne suradnike te

  imaju dovoljan broj mentora za

  vecinu metodicklh

  sadrt.a.ja.

  . Eksperlmentalni vrtlci

  su

  djecji

  vrtlci

  u kojlma

  se

  provo

  .

  de

  temeljna

  istrai ivanja iz

  podrucja razvoja, odgoja i obra.-.

  zovanJa

  p r e d ~ k o l s k e

  djece te druga istra.Zlvanja

  korlsna za

  razvoj teorije

  i prakse p r e d ~ k o l s k o g odgoja.. .

  Predlozena Koncepc1ja

  razvoja

  predskolskog odgoja je

  polaziste

  za.

  izradu

  Zakona 0 p r e d ~ k o l s k o m

  odgoju te

  drugih

  podze.konskih i

  proved be

  nih e.kata Mlnistars tva prosvjete

  I

  kulture

  Republike

  Hrvatske . .

  ~ r l l e d l o g lzradlle

  Mira Kunstek

  Mira O r e ~ k o v i c - P e k 1 i c

  Zelenka Skert

  Konzultanu

  Matilda Markotlc

  Dubravka M a l e ~

  Arijana Miljak

  (vanko. Strleevic

  53, PROGR MSKO USMJERENJE ODGOJ

  OBR ZOV NJ PREDSKOlSKE DJECE

  UVOD

  Novi

  dokument .Programsko usmjerenje

  odgoja

  I obra.-.

  zovanja p r e d ~ k o l s k e

  djece.temelji

  se n a

  novoj

  .Koncepcljl

  .razvoja predt;kolskoga odgoja- I predstavlla strucnu podlo

  gu

  za

  provodenje razllcitih

  program

  a

  OOgoja

  I

  obrazovanla

  djece predt;kolske dobi u organ1z.iranim izvanobiteljsklm

  uv

  jetima.

  Ovaj dokument

  polazl

  00

  p o ~ t l v a n j a slijedeclh n a c e ~

  la

  :

  -

  pluraJlzma

  i

  slobode

  u primjenl

  p e d a g o t ; ~ l h

  ideja

  I

  koncepcija,

  -

  razllcltostl

  u vrstama I

  obllcima

  provodenja progra-:

  ma . .

  -

  demokratizacljl

  d r u ~ t v a prema

  subjekt lma

  kOjl

  se

  pravno Lzakonom definiraju kao nositeljl

  programa.

  Sirinom humanistlckog .prls tupa I priznavanjem prlorl

  teta zakonitostlma j

  suvremenlm

  znanstvenlm spoznajama .

  o razvoju djeteta ovaj.ce dokument

  t 1 c a t l

  slobOOu Izvrlte

  Ija

  programa

  u planiranju,

  programiranlu

  I

  ostvarlvanju ne

  posrednog

  odgojno-obrazovnog ra.da

  5

  p r e d ~ k o l s k o m dle

  com.

  U koncipiranju

  Programskog

  usmjerenja uva.t,ene su no

  vije znanstvene spoznaje 0 prlrodi i eflkasnosti programa

  .za predskolsku djecu, kao i

  zajednicke

  procjene

  predlaga.ea.

  dokumenta

  i prakticara 0

  nivou

  dostignute

  p e d a g o ~ k e

  prak

  se

  i

  stvarnim

  izgledima

  za

  njegovo

  prihvacanje

  te se

  one

  predlaie u vidu

  smjernica

  za odgojno-obrazovnl rad . (stov

  remeno se

  ocekuje

  i

  njegova

  upotrebljiyost za sve

  cimbenike

  koji vode

  brigu

  0 promjenama I razvoju p r e d ~ k o l s k o g odgo

  ia. a posebice za

  kreatore

  i realizatore programa obrazova.-.

  nia

  dielatnika u

  p r e d ~ k o l s k o m odgoju

  .

  T8.koder, ovaj dokument korespondira 5 mogul!:no(;Cu

  us

  postave

  sustava

  javne

  odgovornosti

  pra tenjem I vrednova.

  njem

  doprinosa pojedlnca, Instituc1ja I djelatnosti u cjeUni.

  Primjena dokumenta zahtijeva. sustavno praeenje I vred

  novanje

  postignuca i promjena u pedagoskoj praksl . primje

  nu organizacljsklh i drugih standarda. ze.konsklh proplsa

  lz.radu

  razllclUh

  strucnlh

  uputa

  Za. neposrednu p e d i J , g o ~ k u

  praksu,

  te

  public1ranje

  Informacija

  0

  Inovacijarna

  U,

  svljetu

  I

  unM.

  .

  HUMANISTlCKO-RAZVOJNA

  KONCEPCIJA IZVANOBlTEWSKOG

  ODGQ JA I O B R A Z O V A N ~ A

  PREDSKOLSKE

  DJECE

  .

  Odgoj predt;kolske

  .djece zasnlva se na humanlstlcko-raz

  vojnoj koncepcljl, koju cine .

  -

  Ideja humaniZma

  ,

  -

  spoznaje

  0 specificnlm osoblnama I zakonltostlma .

  razvoja djeteta

  p r e d ~ k o l l k e dobl,

  te spoznaje 0

  eovjekovu

  razvoju u

  cjeUni,

  ' . . .

  - 'spoznaje 0 znaCajkama izvanoblteljskog odgoja

  pred-

  '

  skolske djece. ..

  P o l a z i ~ t a

  su humanisticke razvojne koncepclje odgoja _

  p r e d ~ k o l s k e djec.e, spoznaje I opredjeljenja:

  . ' - da je dljete

  vrljednost

  po sebl

  kola

  se

  prihvaCa

  u5vojoj

  .osobltostl, a

  takoder

  kao clan obltelji 5

  njenlm

  osobltosttma

  I'

  sustavom vrtjednosti,

  -

  da dijete

  Ima i posebna prava 1.zrai.ena I u Deklaraclji

  o pravlma djeteta

  (UN,

  1959

  .),

  tj

  .

  pravo.

  d a

  :i1ve u zdravoj sre

  din!. do. im, bez lz.uzetka I

  dlskrimlnaclje,

  d r u ~ t v o oslgurava

  najbolje moguce uvjete za

  rMt.

  razvoj

  .j

  ucenje,

  kako

  bl

  se

  skladno razvljala

  u

  tjelesnom,

  umnom cudorednom I d r u ~

  tvencim

  pogledu

  , uuvjeUma

  slobode.

  dostolanstva.

  prihvaCa

  nja,

  Ijubavl i razumljevanja I

  zato

  kad

  je

  god to mogute

  pod

  okriljem rodlteljske Ijubavl,

  brige

  I odgovornosU, te da se

  djeca s t e ~ k o t a m a u razvoju

  odgajaju

  u skladu 5 njlhovim

  posebnlm potrebama,

  - da se u

  odgoju uvaiava djetetovo

  dostojanstvo, te

  stal

  no razvija njegov p o z i t ~ v n i Identitet ( s o . m o . p o ~ t o v a n j e ) ..

  HumanlsUcka

  razvojna koncepcl ja

  zahti jeya prlmjenu

  .demo!

 • 8/10/2019 Programsko usmjerenje- verzija 2

  2/10

 • 8/10/2019 Programsko usmjerenje- verzija 2

  3/10

  9

  :' (} : ';" ,

  ,

  ... '.

  , , '; - 1'( ' ( i i i . : l j ~ U 7. :

  ( -. ~ s ranle.crtanje,sllkanje.

  modeliranje.gradenle

  i konstrul

  V'\ ,..... ranje.

  govorno.

  scensko

  izraZavanje. izraZavanje clelokup

  n ~

  motorikom,plesanlei

  dr.

  predmeUma, promatranje. upoznavanje

  netega

  111 nekoga.

  Setnje.posjeti,susretl

  s

  Ijudlma

  razllcltih

  profesija

  .stvarao

  cima

  . istra:tlvaekeaktlvnosUu

  uzemsmlslu

  -

  otkrlvanla

  I

  jednostavnogeksperlmentlranla,

  praktlcnog

  I sarnoverbal

  '

  nog

  rjeSavanjarazlicitih

  problema.

  namjernog

  utenla

  Ivjez..

  b ~ postupaka. pona!;anja,pravila

  I

  dr

  .

  r

  speclncne aktlvnostl s

  kretanjem

  -

  tlelesnovjezba-

  .

  n ' ,plivanje,

  sanjkanje,

  kllzanle,koturaljkanle.voznjana bi

  ~ l u skljanje

  i

  dr.

  .

  Na

  takve

  se

  naelne

  omogUcavanjem

  I

  motlv1ranlemrazll

  cltlhaktlvnostiprllagodenihstupnju razvola

  I

  Interesadie

  teta

  mozebogatltl I strukturlratl nlegovo Iskustvo 0 sebl I

  svljetu.

  utlU

  naelne

  rjeSavanjavlastitihizajednlcklhproble

  ma

  I

  zada.ea.

  clmese

  moZe

  postlcl

  svestranill razvltakdlete

  ta

  o

  Raznovrsnemogucnostl

  psoblto

  su vazne za

  djecu

  kola

  zlveu

  tzv

  nuklearnlm- oblteljlma.nestlmulatlvnlm

  obltelji

  rna,

  u skucenlm.stambenlmuvjetlma, uoblealenim

  uvjetlma

  gradskogpa Iseoskog:tlvota. .

  Zbog

  sveganavedenogIi :tlvotI

  djelatnostl

  djece

  na

  sv1m

  .

  mjestlma

  na kollmase

  provodlpred!;kolskl

  odgoj

  moraluse

  \.

  ukljuclvatlrodlteljl.kaodjed najblizl, za

  njlhov

  razvoj lo d

  7

  gol najzaintereslranljl,

  te

  Castovrlo

  inspiratlvnl

  s obzlrom

  nasvojeIludske

  I

  profeslonalne

  mogucnostl.

  Na

  taj

  se

  naeln

  moZe

  najboljepovezlvatloblteljsko

  i izvanoblteljsko

  Iskustvo

  djeteta. MoZe se u jedno usmjeravatl I uskladlvatl

  odgoj

  u

  oblteljl

  I izvannje, tlto

  je

  osoblto

  vaZno

  u predSkolsko

  d o b a ~

  Osobltosuvaini

  za

  cjelokupan razvojdjetetauvjetlkoji

  omogueuju prikladnuInterakelju i komunlkaclludjeteta s

  dlecomsllcneI

  razllclte,

  pa i

  Akolske

  dobl.

  te uvjeUzarazvi

  jar:tje

  njegoveIndlvldualneIgre

  I

  Igre

  I>

  druglm

  djetetom

  ,

  vUe

  djece Is odrasllma,s odgajateljemprljesvega. .

  Buduci

  daIgra

  u predtlkolsko

  doba

  Imavellku

  razvojnu

  vrijednostdjetjl

  vrtlcl I

  drugi

  abltcl

  Izvanoblteljskogodgola

  morajubitlmjestazaIgrudjece .Uz struenenat:ine

  pretetno

  posrednogdjelovanjana

  djetetovo

  Igranjeobltkovanjempo

  Ucajnematerijalne

  sredlne.

  uborom

  I

  rasporedomIgra.ea.ka

  Idruglhpredmeta. te

  materijala

  za igruu prostoru Ivreme

  nu.

  omogueavanjedjetetu da

  stlece odredeno

  Inspiratlvno

  iskustvo

  izvan

  Igre,dljete

  Igrajucl

  se.IstraZuje,eksperimen

  Ura

  s razlleltlm materijalima, izraZajnim. Is traZlvaeklm i

  druglm

  postupeima'i sredstvlma,

  zamitliia

  I

  kombinlra ono

  tlto

  je

  do7.l.vjelo.

  pa

  Iono

  tonile,it d

  ..

  te se na

  tal

  naeln

  razvi

  jaju

  u Igri razllclte Intelektualne i drugemogucnosti . .

  Svakako je odgolnovaZnoomogucavanje

  i

  oplemenjiva

  nie

  dletetovespontane

  Igre. naroti to

  simbollcke

  u vldu

  ak

  Uvnostl .kaoda-,

  .toboze-.

  Uz

  vecspominjane

  razvolne

  mo

  gucnostitakveidruglh

  spontanlh

  Igara(funkcionalnih,kon

  r : '

  . : ~ " \ I 1

  I

  ,i1'.l

  0

  : ; ;

  i ..I("[

  . ..

  , ~ r i

  n ' : c : ~ . . r . , .

  ~ : : < : ~ ~ - : : : ' \'

  "

  r!je:;l.

  j , . ; : t . , ; C ; ; : j ~ l

  n;"..c:;! u1 ; , : u

  .. : - : ; , : u ; ~ ~ ; . . : j ~ - ( .. (;.;

  ,-

  : (- :.,:,

  .

  djece, mogu

  se

  razvijati djetetov

  osjecaj

  sigurnosli . sarno

  potltovanja.

  sarno

  stalnostl.

  stvaralaekoga

  prlstu.p& prob!e

  mirna, s a m o k o n t r o l ~ novimotlvii dr. Buducl

  da

  Ie to

  .

  akUv-

  .

  nostpoizborudjeteta. koju

  ono

  prilagodavasvojlm p o t r e ~

  rna imogucnostima, u kolimase

  na

  osebulaQnat:ln

  A\O

  jotl

  ne

  mozeu

  stvarnostl.pridrZa,:,a

  'se

  pravllakole

  sl.le

  samoodabra lo i i i prihvatllo, ponavl)a.mllenja

  p o n ~ e :

  postupke, rjetlenja problema, lzraZava

  osleea.je,

  a maze I

  prevladavatl

  neke

  vlastlteosletalneprobleme.

  : Utjecanje

  odr.aslih na igrumo:a sezasnlvati na dobro,?

  poznavanju Igre I

  aktualne

  razvo)nerazlne

  djetet&.

  Moguce

  je

  primjenjlvatl

  IusavrllavatlsustavI

  vel:1zgr&denlh.

  pozna

  tlh

  Igara.

  tzv.19ara

  s

  gotovimpravllIma.

  pokretnih e l ~ m ~ n

  tarnlh. motorlckih): te

  istraZivaeklh,

  druStvenlh.

  )eZlCkih.

  .

  gJazbenih; likovnlh,

  dramskib. scensk.lh .logieklh,

  '! 'atema

  tlcklh

  Igara. odnosnoigara gradenja I konstrulranJe.

  dakle

  Igarakojese obleno

  nazivaju

  dldaktlcklma.

  .

  Djeci

  5

  tzv.

  posebnim potreban:'a

  mogu se

  (i

  moraJu)

  u

  strucnoekiplranlm

  ustanovama

  oSlgurattI

  posebni

  odgo)nl..

  terapeutskipostupcl.

  korektivna

  gimnastlka

  I

  d.r

  .

  U odgoju.osobltou neposrednojInterakcili I.komunlka

  eljlodgajatelja

  s djetetom.bltnu

  ulogu Imajumotivaclja

  00

  gajateljaidruglhodrasl thkojikomunlcirajusdjecorn . .

  Posebiceje pritomu ~

  odgajatelja

  vaZno

  s t rueno

  znan)e.

  mogutnostprepoznavanja

  I

  osletljivost

  na

  dletetove

  raznov

  rsne

  potrebe, kao

  I

  pravovremeno p o d u z l ~ a n j e praviJnih

  radnjl njegova

  sllka

  0

  tomu

  tltodljetemoZe I t reba

  tilekorn

  predtlkolskog

  per loda

  . dakle njegova

  oteklvanja

  0

  moguc

  nosttma

  ucenja

  I

  razvoja

  djeteta. .

  Procljenlvtll aktu'alnerazvolnepotrebeImoguenostidje

  teta

  I

  poznavajucl

  u osnovl

  nlegove razvolne

  mogucnosti u

  cilelom

  predtlkolskom

  razdoblju. odgalatelj .moZe

  koristiti

  date

  I

  oslguraUdrugeprlkladne

  uvjete

  I

  potlcaje

  zasta lno

  dletetovo

  unapredivanjeprema

  svevl!;lm razvojnim

  postig

  nuc1ma.

  .

  Isto

  Ie takovaZnodastrucnlkolektivu opcem

  program

  i

  ranju

  Ivrednovanluostvarenih

  programa

  odgoja, ima

  cjelo

  vitus llku

  osnovnih

  razvojnih

  potreba

  i

  mogucnosti

  djeteta

  predSkolskedobl. . . .

  S obzirom na

  cjelovltost

  razvoja,

  takvas i tka d J e t e t o ~ < ] h

  potreba

  I

  mogucnosti lednako je vaZna

  za

  programiranje.

  ostvarlvanje

  I

  vrednovanle

  elelovitlh.

  kont lnulranlhobhka

  odgola.kojlm

  se

  mogu i

  trebajupoticatl

  svenjegove

  raD'oj

  ne

  mogucnosti.

  kao

  Izastvaranle

  kraelhprograma.

  vi!;e

  us

  rnlerenih

  napoticanlenekihrazvojnlh

  mogutnosti .

  ali koji

  ipak,

  uvllekutleeunarazvoju cjelini.

  . Za Izgradlvanle

  .slike 0 djetetu u

  skladu

  s

  izloZenomhu

  manlst ickomrazVolnomkoneepcljompotrebnoIe imati u

  ,"i

  duda

  predSkolskodljete

  imaslijedece

  osnovne

  potrebe.da

  se moze u t j e c a ~ 1 ria razvoi

  osoblto

  ovlh

  njegovih

  osoblna

  i

  sposobnosti

  : .

  :r

  1. - osnovne tjelesne potrebe -

  za

  hranom, zrakom.

  kretanjem.

  Ig r

  .

  om,boravkom

  u

  prlrodl

  I

  dr.

  ,

  - morfoloklstatusdjetetalnjegovanjemlSltnih

  reakci-

  , '

  japotrebnlhza

  odrZavanje

  stavaUjela

  I ravnoteze) . .. :

  _ povlSenle.funkcijekrvozilnog Idltlnog

  sustava

  s tezl!i- ~

  ternna

  funkclonalnom

  prilagodavl!-nlu,

  : taktilnu I ml!;ltno-zglobnu

  osjetijtvost, te

  nervno-mi

  Icnuosjetljlvost.

  -

  usavravanle prlrodnlh obllka

  kretanla

  - .puzanje.

  hodanle,

  treanle.

  skakanje. provlacenle, penjanje.guranje.

  vueenje.

  pottsklvanje, bacanle,

  hvatanle,

  diZanje, no!ienje.

  kotrljanle

  Ikolutanje, .

  - povecanleotpornostt

  organizma

  .

  na

  nepovoljneokolin

  ske

  utlecale I

  dr

  .

  2. -

  stvaralat:keosoblne kOje dllete

  spontan,opokazuje

  -

  Iskreno tzratavanle svoJih

  potreba. osobnostl , osleeaja.

  opaianja, zamlsl l,

  radoznalosti.

  Inicljative,

  utivljavanja

  Idr.

  -

  optlmlstlckog

  dozlvljavanlazlvotaI

  temeljnogpovjere

  nlau okoltnu I

  sebe,

  .

  - slgurnosU.samopouzdanla. pozltlvnesltke0 sebi .

  svo

  11m osobltost tma,mogucnostlma.post1gnuclmasada iu

  bu

  duenostt

  .

  osjeeajal

  spoznaja

  0

  t o m ~ da

  Ie

  voljeno

  ,

  zbrlnuto

  i

  pri

  hvaeeno u svolol oblteljl,u grupl.ododgalatelja.oddlece i

  drugihlludi,

  da jeosebujno.vrijedno.kaotlto

  l U

  idrug Ijudi.

  da

  hote.moZe

  i

  zna.

  sve

  vitle

  clnlti

  za

  sebe.

  suosjeea.tI

  .druziti

  se,pomagati drugima.sudlelovatiu aktlvnostimavrijednim

  za njega I nlegovu '

  obltall.

  grupu,

  pa

  I lIlru zajednlcuKoju

  opaZa.

  da

  stalnoraste

  I razvllase.lako

  poVFemenone uspi

  jevau neeemu I

  mora

  prlhva.ea.ti odredenaogranll :enja.

  - osjeeajaprlpadnosUi prlvrZenosti

  svolol

  obltelji ,

  gru

  pi,vrt i tu .pa

  i

  tliremokruzenjukolegkaotakvog.opaZa

  .

  Inte

  resa za njene

  osobltosti , vrijednosti . sudlelovanlau aktiv.

  nostima,

  . - samostalnost!ikompetencile- teznleda sve!;to

  moze

  opazi,

  smisli.

  uclnl.samostalno

  odluci

  I

  provleri rje!;enja

  .

  ov

  ladava ponallanjima. postupcima. radnjama. vjelltinama.

  osoblto

  onimakojlmapostize

  zadovoljavanje

  svojlhpotreba

  .

  tuvanja

  svojega i zdravlja

  drugih.

  odrZavanlareda iclstoCe

  /

  http:///reader/full/Igra.ea.kahttp:///reader/full/osleea.jehttp:///reader/full/scensk.lhhttp:///reader/full/scensk.lhhttp:///reader/full/scensk.lhhttp:///reader/full/organizma.nahttp:///reader/full/organizma.nahttp:///reader/full/organizma.nahttp:///reader/full/organizma.nahttp:///reader/full/suosjeea.tIhttp:///reader/full/suosjeea.tIhttp:///reader/full/prlhva.ea.tihttp:///reader/full/vrtitu.pahttp:///reader/full/Igra.ea.kahttp:///reader/full/osleea.jehttp:///reader/full/scensk.lhhttp:///reader/full/organizma.nahttp:///reader/full/suosjeea.tIhttp:///reader/full/prlhva.ea.tihttp:///reader/full/vrtitu.pa
 • 8/10/2019 Programsko usmjerenje- verzija 2

  4/10

 • 8/10/2019 Programsko usmjerenje- verzija 2

  5/10

  ,bornuzsvemanjeZAvisnosti izahtjevada druginecine

  jegaone

  sto

  mozesamoi d r ..

  samokontrole.

  osobito opasnih PQI1llSanja za sebe I

  Jge

  te

  neprihvatljivih

  naclna

  izraiavanjaneugodnih

  sta.

  1.

  i rjesavanja

  sukoba.

  -

  drustvenostl.

  suosjecajnostl.

  oSjetijivosti

  za potrebe

  rugih. teznje da sudjeluje

  u

  radosti

  s drugima I

  pomogne

  .grozenom.suraduje i dogovara s

  druginia. provodizajed

  licke

  dogovore

  i

  svekonstruktivnije

  rjesava

  sukobe.

  -

  osjecaja

  i pocetnih

  shvacanja

  0

  vrljednosti

  r ada iCu-

  anjamaterijalnih i kulturnihdobara;osobitoprirode.

  3.

  - radoznalosti

  iaktivnog.stvaralatkogodnosaprema

  vijetu.

  teznje

  da

  dozivljava.

  traii

  i

  stvaranovo.

  uocavapita.

  lja

  i

  probleme.sarno

  pronalaziodgovoreirjesenja.pa Iraz

  leita.drugacija

  od drugih.

  provjeravarjesenjaidr.

  - mogucnosti

  sve

  boljeg

  opaianja

  gledanjem.

  slusanjem.

  >pipom.

  mirisom.

  okusom idr. '

  - izgradivanja

  sve

  bogatijeIpreglednijesllke

  svijeta.

  tj.

  skustvai

  znanja

  ,al

  0

  sebi (fizicko.aktivno.socijalno

  I

  psiholosko

  -ja.)

  b 0 osobinama Ijudi.

  liudsklm

  aktivnostimai odnoslma

  ,

  c)

  0 prirodnimpredmetima i

  matenjalimate

  onimakOje

  n1 \

  ;u Ijudi

  stvorili

  .

  j

  d)

  0

  materijalnim

  i

  duhovnimdobrima

  e)

  0

  prlrodi.

  - postupno

  razvijanjemogucnostl

  uvidanjazajednicklh

  ;vojstava

  iodnosau

  pojavama.grupiranja

  predmeta i

  poja

  'a.

  nepromjenjivostiduzlne. kolicine

  I

  tezine

  unatocmije

  l janja

  polozajapredmeta"il! radnjl

  koje

  su

  s njima

  obavljene

  j. prostornih.vremenskih.

  kvalitativnlh

  ikvantitativnlhod

  10sa.te

  otkrivanjauzrocno-posljedicnlh

  veza

  -

  dasvevise

  uocavapi tanja i probleme.

  pretpostavlja.

  Jlanira.proejenjuje u r jesenjimaodnose.

  zajednicko.

  slljed.

  ", leze. dogadaje.

  radnje. rezultat

  i provjerava

  ih

  promatra

  ljem. jednostavnlmpokusom. radom.razlicitim

  oblieima

  iz

  'aiavanja i stvaranja. pridruiivanjem. mjerenjem.

  broje

  :ljem

  i

  dr.

  4. - komunielranja.

  a

  osobito

  prirodnu

  osjetljivost

  i

  raz..

  lIoj mogucnostidozivljavanja.primanja. razumijevanja i !z

  ~ a i a v a n j a (stvaranja)poruka:

  a) neverbalnim.te

  pogotovo

  verbalnimputem.svepree!z

  nijim i svestranij imkoristenjemgovora.verbalnihsredsta.

  lIa -

  jezika

  u

  razlicitesvrhe.

  .

  b)

  tijelom

  (ejelokupnom

  motorikom)

  c)

  glazbenlm

  sredstvima

  d)

  Iikovnim sredstvima

  e)

  seensklmsredstvlma

  f) primjerenim

  oblleima

  stvaralastvaI umjetnosti - je

  zicnog (pripovijednog

  i

  poezije). glazbenog (vokalnog

  i

  in

  strumentalnog).

  Iikovnog

  (svevrste)Ifilmskog

  (najjednostav

  n i j e ~ ) . seenskog.

  plesnog'

  g}

  razumijevanja funkeije

  pismene

  komunikaclje

  (a na

  predllijadjeeai

  pocetnog

  ovladavanjapisanja).

  h)

  uz

  ovladavanje

  komunlkacllomna

  mater inskomjezlku

  i nanjenoj

  osnovidijete Imamogucnostda

  (u

  povoljnimuv

  jetima) uSPlesnoovladava I verbal

  nom

  komunikaeljom na

  nematerlnskom

  jeziku

  (zadjecukOja

  zive

  u uvjetima

  gdje

  je

  zik

  drustvene

  sredine

  nijematerinskl).

  Medudjeeom iste

  a

  pogotovu

  razlicltedobi pr i rodnesu

  bitnerazlikeu potrebama.

  osoblnama

  imogucnostimaunu

  tar

  svakog

  navedenogsklopa

  (npr.velike

  surazllkeu

  os6bi

  namagovora

  dvogodisI1jegI s e s t o g o d ~ n j e g djeteta ltd.).

  Ta

  kOder su

  u

  svakogdjeteta

  moguce i

  prlrodne osebujnene

  ravnote:ie

  izmeduaspekatarazvojau

  pojedlnim

  fazamanje

  gova

  razvoja(zastoji.

  nazac!ovanja.ubrzanjau necem\.lI

  dr.).

  Medutim.prlvremene'lli

  t ra jne

  veceneravnote:te.zacsta.-

  '

  janjaiiiubrzanjau

  pojedlnlm

  aspektlmarazvoja

  111

  razvoja

  u

  ejelinl

  kOjesekod

  djeee

  razllcitolzraiavaju.

  mogu

  se

  ozna

  cltikaotzv.posebne

  potrebe

  dleteta.Onezahtljevaludodat

  nu painju

  odgajatelja(prepoznavanje

  prije svega) 1 pomoc

  osposobljenih

  strucnjaka -

  pedagoga.psihologa.defektolo

  gao zdravstvenih i soeijalnlh

  djelatnlka.

  flzloterapeuta. te

  s t rucnjakaza

  speelficna podrucja'

  za

  kOja

  dljete pokazuje

  _vecu

  sklonost

  I

  darovltost.

  Posebne potrebedjeteta

  mogu

  se izraiavat l

  kao

  potenel

  jalne.

  prolazne

  I

  trajnije.

  a)

  potencljalneposebne

  potrebemoZe imatl

  dijete

  kOje je

  u

  svojemrazvoju

  illzivotu

  Imalo

  odredene

  tzv. rizlcnefakto

  re (izvanjskoglIili unutarnjegporljekla). kao sto su

  prena

  talnl.

  perinatalnii

  postnatalni rizlei

  (nedonoseno

  dljete.tes

  ki

  porod.

  bolest

  i dr.) i i i su

  bila

  i l l su jos

  uvljekizioZenane

  kim

  nepovoljnim okolinskim

  uvjetima (nepotpuna

  obitel!.

  bo'lest

  u obiteliiidr.);

  takve

  potrebe

  moze

  takoderImati i

  dl

  jeteu

  kOjegrazina

  nekogaspektarazvoiabitnijeoduda ra

  ostalih

  iii se u necemu znatno razl ikuje od djeee u grupi

  (sporijimotorni razvoj.

  izrazito

  zivo dljete.

  one s izrazltim

  sklonostima

  i Interesima

  itd.);nagla.$en

  individualni

  pristup

  i brigaza individualne

  potrebesvakogdjeteta

  u

  grupi ga

  raneijasu

  usmjeravajueeg

  ipreventivnogdjelovanjaodgaja

  telja.

  tj. sprecavanje preras tanja

  takvlh pojava

  u smet.,nje

  daljnjemzdravom

  razvoju

  djeteta; '

  b)

  prolazne posebne

  potrebe

  moze imati svako dijete

  zbog

  oceklvanih.

  razvojno

  prirodnlh raskoraka lzmedu

  dle

  tetovih potreba

  i

  mogucnosti

  u pojedinim fazama

  razvola

  (tzv.

  krizna

  ra.zdoblja1

  pojavekao

  lito

  je

  negativizam

  U

  trecol

  i

  sestol godini. fiziolosko muca.nje

  u

  treeoj dr.);prolazne

  posebne

  potrebemozepokazivati

  1

  dljetezbog

  t r ~ u ~ ~ t l z l r a -

  jueih

  dogadaja u njegovu

  zivotu

  (npr. smrt u obiteili. bora

  vakdjeteta

  i i i

  roditeljau bolniei.rodenjesestreiiibrata.

  po..

  lazak

  u

  vrtic. likolu

  I

  dr.);liZ lndividualnlpristupodgajatelja

  djetetu

  (koji

  se zasnlvai na usmjerenjlmadrugihstrucnja

  ka).te

  eventualno

  i terapijumoZese.uspostavit1

  novaravno

  teta.

  izmedu

  djetetovih

  potreba1

  mogu cn o s t 1 ; ,

  .

  c)

  trajnljeposebne

  potrebe

  moZena razlU:itenacinelzra-

  Za.vatl dljete u

  kojeg

  nekeod

  prethodnlh

  (poteneijalnih i i i

  prola.znlh) potreba nlsu

  pr:avodobno

  uocene i I i pravllnotre

  t irane; trajnije posebne

  potrebe.

  lma dIlete s

  te!;kocama

  u

  razvolu, kOje se upravo.zbognllhove

  ozbillnostl. utvrduju;

  odgoj takvogdjeteta

  provodl se prema posebnimzakonom

  utvrdenim uvjetlma; to su urodena lU steeenastanjaorgs.

  nizma

  kOja

  prems,

  svojoj

  prirodl

  zahtijevajupose

  banstrucni

  pristupkako

  bl

  se

  omogucilo i z r ~ v a ~ j e

  1

  . ~ o j

  s ~ : I ~ ; L n i h

  sposobnostldjeteta

  1

  time

  stokvalltetmjldal)n)lodgo)IZIVOt;

  trajnije

  posebne

  potrebe

  ima

  1

  dllete

  kOje

  se bez

  rodlteljske

  brige

  duzeodgaja u

  dleclem

  domu,

  bolnlel

  1sl.;

  identlflelra

  na

  darovitost

  d'E!tetaznaci tak der t ra

  nl

  u sebnu tre

  b 1 sve t r ~ m osebne potre e

  snip- (tl.

  uz

  odgajatelja i angaZ lr ano s t r ug ih

  vrstastrucnja

  ka).

  Stose tice-dleees posebnimpotrebama.a pogotovu

  dleee

  s teskocama u

  razvoju. t reba

  naglaslti

  da

  Ie

  osnovnl

  nacm

  sprecavanja i ublaiavanjauzrokakoji

  izazivalu

  smetnjudje

  tetu(1

  njegovoj

  okolinl).

  kao

  1potieanjerazvojadarovltedje

  ee.

  odgoj

  svedjeee

  i

  takvogdjeteta

  u grupl

  na nacelimahu

  manls t lcke

  razvojne

  koneepelje.No.

  primlenlujuse

  1

  speel

  ficni pedago!;ko-metodicki postupct

  koli

  mogu imat l I zna

  cajkerehabilitacije

  (sto

  zahtijeva interdiseipliniranistrucni

  prlstupdjetetu).Nadalje. to znaci

  izbjeci

  preranoetlketira

  njedjetetas posebnimpotrebama;uocavatl

  mogucnostl

  koje

  suoouvane.

  dobre

  osoblne

  1 sposobnostdjeteta i

  na

  njima

  gradlt i

  pozl t ivan

  odnosokolineprema njemuteslikudleteta

  o sebl

  samomu

  kaopreduvjetuspje!;nesoeilalizacijeIlnteg

  raclje

  u

  dru!ltvo.

  ,

  Spoznaje

  0

  meduzavlsnostlsvlh

  aspekata

  razvoja.

  usmje

  ravanle

  odgoja

  na lito

  veci

  doprinosoptimalnom

  cjelovitom

  razvojudjeteta.

  spoznala

  0

  tomu

  da

  na

  dljeteutjeeesodjalna

  i fizlckaokolina. da seonerazvilau lnterakeili Ikomunika

  eljl

  sa svojom

  okolinom.

  zahtilevada se u svim

  oblleima

  lz -

  vanobltellskogodgojauvaiavaju

  lo!;

  neka

  zalednlcka

  usmle

  renja. '

  1..

  Uva.Za.vajuclcjelovitost razvoja1 zbog

  povoljnog

  djelo

  vanja

  ns.

  ejelovit

  razvoj djeteta. u

  svakom

  se Izvanobltel

  jskom

  obliku

  pred!lkolskog

  odgojaprtgodom rje!;avanjaod

  redenihpitanja primjenjujunaeela: _

  da

  je

  uVaZavanje

  osnovnih

  tlelesnih

  potreba

  dleteta.

  dakle.

  tlelesnl razvoj i roravl le dleteta preduvjet

  razvoja

  u

  ejellni (lito Ie

  dlletemlade. to

  Ie tjelesno

  oSletillvijelte da

  Ie

  zato

  to uvjetno i l l u pravilupriori tetnousmjerenje1 Izadaea

  u

  odgajanj\.l

  L : . . . . : . : : : . ~ ; r ; ; ; ; : ; ; m ; ; 0 ; : : ; c l o n a l n o s o c 1 j a l n e potrebedjeteta Istog

  i l l

  gotovouvilek

  Istog

  znacenjakao

  1

  tlelesne.

  a nlihovozadovo- .

  Ijavanjepreduvjet k8.kospoznalnog.tako

  1 razvojau cjelinl

  -,-

  da

  je

  spoznajnl

  razvoj i razvolsposobnostl uvjet

  optl

  malnogemoclonalnO-soc1jalnograzvoladjeteta.

  2, Prama

  tomu,

  izvanoblteljsklodgojpretpostavlla

  izaht1

  jeva:

  - razmlernosWan zalednlckidnevnlr i tamaktlvnostl

  1

  odmora

  dlece

  uzprimlerenopolitivanlelndlvidualnog

  ritma.

  -

  hlgijenske

  uvjetezazlvot

  1 aktlvnostl

  dleteta.

  - kvalitetnu.

  raznovrsnu

  1

  pravodobnuprehranu

  -

  lito

  dulji

  boravakdjetetaizvan

  zatvorenlhprostorauz

  odredenedlelatnostidjeee

  -

  omoguC8.vanle

  1 potlcanle

  motorickill aktlvnosti d l e t e ~

  ta

  u skladu

  sa

  spontanompotrebom dletet:a.za kretanlem.

  - sprecavanje

  1

  aktivnoza!ltlc1van d'etetaodne ovol

  jnlh ll)eCRa oRonne

  povr

  a.mfekclla. lnto

  i dr.). .

  UvjeU i

  povollnlutlecaji

  na zdravlle

  djece

  u Izvanobitel

  Iskom

  odgoluostvarujuseu

  skladu

  s hlgijensklmIdrugim

  zdravs tvenim

  s tandardlma

  te

  prema

  programumjera

  speei

  .

  ficnezdravstvene

  za!ltlte i normat iva

  prehrane.

  ,

  3.Svadjeca.a pogotovUmladatenekas posebnimpotre

  bama. Imalu-u'odnosu

  na

  kasnljarazvojna

  razdoblla

  ogranl

  cene

  mogucnost i pr l lagodavanla

  na

  promlene

  u okollnl,a

  potogovuna novuizvanobltellskusredinultakvese

  m o g u ~ -

  nosti

  postupno

  razvijajuuzznatnuovisnost

  0

  uspjehu

  ramh

  adaptaol la . Takvadjeea Imajupr i rodnetelikoceu

  uspostav

  Ilanju

  novlh emocionalno-socijalnlh

  veza. komunlelranju,

  s

  nepoznat lm

  ill slabo

  poznat imosobama.

  a osoblto

  akQ se

  javljajuveei

  i i i

  ucestallji

  prekldl u boravku u

  izvanobltel

  jskoj sredini

  i neposrednolkomunlkaclji s

  l ludima

  u tojsre

  din!

  (npr.

  karl

  se r&di 0 tzv. kraeimdlskontlnuiranim pro

  gramima i i i

  kad

  dijete

  izost8.je

  zbogbolestl. i i i semljenjaju

  odgajatelj i idleca u grupl i dr.l.

  /l

  http:///reader/full/izost8.jehttp:///reader/full/izost8.je
 • 8/10/2019 Programsko usmjerenje- verzija 2

  6/10

 • 8/10/2019 Programsko usmjerenje- verzija 2

  7/10

  11

  , . . ' J" .

  J

  cjC: e

  l:o

  . ;i:l

  j , i \ ; : ~ . inl ;t i

  svakocinevni boravak

  u

  obiLelji radi

  smjestaja u bolnieu, od

  laska a odmaral l ! i te

  I

  51

  U

  takvlm se sltuaci jama moze oee

  kivat l da

  ce

  dl jete imat l

  posebne

  emocionalno-SOCijalne po

  trebe

  .

  Stoga je bltno da

  pr ipremom

  djeteta

  i te

  nove sredine

  ,opseg novlna

  bude povoJjan

  Z8; dijete, da se t l lva I podrt.ava

  osjecaj

  povezanostl

  djeteta s

  obltel j l

  Is

  grupom

  u vrt l t l l , da

  nova sredlna

  bude

  potieajna

  odnosno da omogucuje

  raznov

  rsne akt ivnost l

  djeteta, u koj lma

  moZe

  dozlvljavatl '

  uspjeh

  .

  Uspje! in l jaadaptacl ja

  djeteta na novu

  izvanobltel jsku

  sredlnu zahti jeva funkelonalnu suradnju struenjaka

  I rodl

  tel ja prl je

  I za

  vr i jeme uvodenja

  djeteta u novu

  sredlnu (me

  dulnformlranje, stvaranje medusobnog pOvjerenja i td

  .) te u

  pravl lu

  njegovo postupno ukl juelvanje

  u

  grupu

  I

  to uz akt iv

  no sudjelovanje rodltel ja.

  , .

  , ,

  "

  ,

  SlIene prlstupe zaht i jeva

  I

  prlpremanje

  djeteta ,

  za pola

  zak

  u

  osnovnu ! ikolu

  s ci l jem

  njegova

  uspje!inljeg

  pri lagoda

  vanja na

  p.ove

  uvjete Zivota.

  5.

  Ne sarno u svezi

  5

  adaptaci jsklm I druglm te!ikocamll

  pojedlnog djeteta, nego naeelno,

  vr l jedl

  upozorlt l

  da

  pred

  ! ikolsklodgoj pretpastavl ja i zaht l jeva spreeavanje moguc

  nost l

  djelovanja negativnih utjecaja te

  akt ivno

  za!;t lclvanje

  djeteta od

  djelovanja ut jecaja

  koj i b l

  mogli lzazvatl izrazit l

  Ui t rajr i l j l

  strah, t jeskobu, posramljenost, dugo mlrovanje I

  dosadu te

  pretjeranl

  osjecaj odgovornostl

  za

  uspjeh

  akt lv

  nost l

  u

  koj lma

  sudjeluje.

  6

  Omogucavanje I poUcanje djetetovlh spontanlh

  stvara

  laekih

  pona!ianja osnovno je

  naeelo rada

  odgajatelja

  kOje

  treba blt l prepoznatl j lvo

  U: '

  - ,

  organizacl j lodgojno-Obrazovnog

  procesa

  uvaiavanje

  spontanlh I n t e r e ~ a I aktlvnostl djeteta-nasuprot domlnael j l

  ') Ianlranlh sadrtaja.

  - organ1zaclj l prostora.

  , - komunlkacl j l

  5

  djecom.

  . - u

  svlm sl tuaci jama

  I

  akt ivnost lma

  djeee (spontanlm

  I

  C, planlranlm. Indlvldualnlm I grupnlm -

  zajedniekim),

  S

  t im

  da

  je ,omogucavanje I potlcanje

  spontanlh

  (slobodnlh)

  akt lv-

  ,

  nostl,

  Igre osoblto.

  od presudne vainostl.

  7. Treba

  stalno ImaU pred

  oelma

  elnjenlcu da je odgoj

  meduljudskl. sustvaralaekl odnos Izmedu

  odraslog

  I

  djeteta

  prl je

  svega. Cjel inom svojega blca

  svoje l Ienosti odgajatelj

  [drugi

  odrasl i

  I

  djeea) utjeee na dl jete

  I suprotno.

  P rl

  , tomu

  takoder

  ,djeluju odgajatelj l

  (I pedago!ikoj teorl j l ) mnogi

  ne

  poznati

  I

  te!lko spoznatlj lvl utjecaj i njegove

  l ienosti I ejelo

  kupne okol ine na

  dljete.

  Prema tomu je

  osoblto

  vaino da od

  gajatelj Ima mogucnost I stalno razvi ja potrebu samouvida I

  stjeeanja znanja 0

  svojem

  'djelovanju

  na

  dljete

  u Odriosu na

  humanlst leku

  razvojnu k o n e e ~ l j u . .

  Prom1!;ljanje odgo)a 1

  akelle

  oqgajatelja

  (I

  drugih strue

  njaka)

  moraju bl t l

  usmjerene na ,

  tra ienje

  pedago!iklh

  rje!le

  nja kako

  bl

  svaka

  zlvotna

  sltuaclja djeteta u

  vrl jeme

  njegova

  boravka u djeejem vrt l t l l

  bUa

  ostvarena kao odgojna, tj . da

  se oslguraju povoljnl

  uv jet l

  za razvoj djeteta u

  cjel lni

  I d a

  se

  svakako predusretne djelovanje ometajuclh

  CinUaca

  na

  ne

  ke aspekte djetetova razvoja

  (drugim

  r l jeelma

  da

  je u fun

  keij l ostvarlvanje svih odgojnib U1

  razvojnih

  zadataka).

  Tako

  je.

  npr:

  za podrZavanje I razvi janje djetetove spon

  tanostl

  u

  lzraiavanju.

  za razvoj

  samopouzdanja.

  uspostav

  I janje njegove emoclonalne povezanostl s odgajateljem.

  raz..

  voj gevora. I spoznajnlh

  moguenosti

  I

  drugog bltno:

  - da u

  sltuacl jama

  zadovoljavanja osnovnlh t jelesnlh

  po

  treba djeteta. vri jeme obroka. pred

  spavanje I

  dr. cjelokup

  na

  komunikaci ja odgajatelja I

  drugih odrasl lh

  djetetu

  omo

  , gut l l je

  da sve !Ito odrasl l

  elne

  dozlv l java kao lzraz pr lvr te-

  ""'" nosti I

  brige

  za

  njega

  I svako drugo dljete. za njlhove

  potreee

  .\. .. I

  zadovoljstvo

  i zdravlje. To

  Is tobno

  moze blU Ikomunlka

  elja koja unapreduje

  govornl

  I spoznajnl razvoj djeteta (npr.

  ako odgajatelj korlst i I oeekuje ad djeteta korltenje

  kul tur-

  nih

  f raza

  I

  dr.).

  ,

  -

  da

  u

  sltuacl jama njege. pi"esvlaeenja, hranjenja

  u jasl1

  cama

  dljete

  pr ima

  i

  reagira na

  postupke I

  poruke

  odgajate

  I ja

  izraZene

  dodlrom

  i

  mlmlkom.

  odnosno

  cjelokupnlm

  nje

  govlm

  pona!ianjem;

  va ino

  je da

  postupcl

  I

  cjelokupn.o pona

  ! ianje

  odgajatelj l

  lzra iavaju

  emocionalno

  prlhva.ean)e

  djete

  tao

  njegovlh porlva

  k

  s a m o s ~ l n o s t l kQmunlelranju

  s

  odgaja

  tel j lma I dr.. , '

  -

  da

  odgajatelja djetetu omoguel potakne

  djecu da

  sudjeluju s

  nj lme i i i drugim

  I judlma

  u

  razlleltlm djelatnostl

  rna.

  te

  uskladl svoj sveukupnl odnos

  (I

  drugih Ijudl)

  prema

  t im aktlvnostlma

  s

  pojavama

  koje

  dl jete d,o:ilvljava

  I

  djeteto

  v im

  pona!ianjem .

  N pr

  .,

  nlje vaino da se

  djeel

  same prleaju

  I

  eltaju

  prlmjerene

  price

  pjesme.

  pjeva, da budu okruZena

  knj lgama

  Iu

  dodlru

  s

  njlma. da se upoznaju

  s

  pojavama

  U

  prlrodl. Imaju prigodu dotivl javatl

  I sudjelovatl u

  radu Ijudl.

  ,

  t dr

  bl tan

  je

  takoder' l

  stvaml.

  odgajateljev odnos prema

  svemu

  tomu,

  njegovo

  po!it lvanje

  vrl jednost i

  toga

  oduevlja

  vanje, eudenje, dlvl jenje poku! iaj lma

  i

  naporima djeteta. ak

  t lvnost i

  i

  sudjelo'(anju

  djeteta u

  tomu

  I

  51.,

  -

  da stvara prlgode

  I situacije u

  koj lma ce

  dljete

  na

  raz..

  I iel te

  naelne ,

  zbog razl ielt lh potreba

  i

  njemu

  blisklh,

  razum

  I j lv lh

  razloga

  komunlelrat i 5

  d\eeom

  i odrasl ima (razgovara

  ti,

  prleat l . pltat i).

  I

  da ce

  1I

  t im sl tuaci jama dat i

  djeci

  dobar

  . _ : u \ n

  i

  jczito tza:zlva nlegovu znatl ie l ju. Inlellat lve. pltanla I

  probleme

  .

  Odgajatel j

  potiee I

  stvara

  uvjete za dletetovu ~ 7

  t lvnost.

  predla ienove

  mogucnosti za I g r ~ n l e . p r o m a t r ~ n l e I

  otkr lvanje, t ra ienje i

  ueenje

  novlh rje!ien)a.

  provjeru

  t1hI le

  ! ienja

  l td.

  9.

  Na dl lete

  I

  njegovu aktlvnost

  djeluje

  cjelokupno

  obUko

  vanle

  prostora

  u kojem

  dl jete

  11vI.Dljete od

  tuda pr ima va.Z

  ne poruke 0 sebl I drug ima. pot leaje I ogranteenja za svoje

  aktivnostl I djelovanje. Stoga je

  obl lkovanje

  ejelokupne rna

  terl jalne

  sredine

  u djeejem vrt leu

  bl tn l

  aspekt

  odgoj&.

  Oblikovanje

  mater l ja lne

  sredlne

  sa

  stajall! ita razvoja dle

  tetove slgurnost l .

  pozltlvne

  sl lke

  0 sebl I drugima. moguc

  nostlma

  i potieaja

  za $ve

  vecu samostalnost,

  In ici lat lvu

  dje

  teta, za razvoj motor ike.

  njegovu spoznaju.

  za razl leite obl i

  ke lzra:!a.vanja i

  stvaranja, Igranje

  pogotovo

  l td., dakle.

  obl i

  kovanje

  prostora u

  funkelj l

  razvoja, ueenja. akt lvnosU

  dlete

  ta;

  bl tn l je aspekt programiran ja ostvarivanja. praeenja

  i

  vrednovanla

  svakQg obl ika

  odgoja. Ovlsno 0 usmjerenostl,

  tra janju

  I

  drugim

  osoblnama

  programa

  I

  uvjeta rada

  sdje

  com

  neminovne

  su razl lke

  u

  praks l

  obl ikovanja

  materi jalne

  '

  sredlne

  u

  pojedlnlm obl le lma

  odgoja.

  Medutlm. nastojanje

  da

  se prostor. predmeti

  i

  mater l ja l l za

  akt lvnost

  djeee struk

  tur l ra ju uz l i to vece uvaiavanje djeej lh potreba

  i mogucnos

  tt,treba bl t l zajednleko oblljezje svlju. Djeca i nj ihov rodttel j

  takoder

  moraju

  Imat i

  mogucnost

  ! Iekslbl lnog kor l l i tenja

  prostora. aktlvnog sudjelovanja u njegovu obllkovanju. oso

  blto u

  ejelodnevnlm

  I

  poludnevnlm

  kont lnui ranlm

  progra

  mlma..

  10. Sva dosad

  Izlozen

  'a

  usmjerenja Idu

  u pri log provode

  nja

  l ito elastlcnl je

  I ! lekslbl lnl je

  organlzacl je

  odgojno-Obra

  zovnog

  proeesa. R&dl Indivldualnog zadovol javanja

  potreba

  I

  potlcanja djetetova razvoja bltno

  je

  omogucl t l t rajanje

  ak

  t lvnosU

  djeee

  u

  skladu

  s

  nj ihovlm

  Interesom. koneentrael

  jom.

  potleati

  Indlvldualne akUvnosU u

  manj im

  i

  veCim

  sku

  plnama

  djeee podjednake

  I

  razl lelte dobl

  uz

  fJeksibiino ko

  rl l i tenle

  prostora.

  pr idruzlvanje odgajatel j lma druglh

  za dje

  eu Insplrat lvnlh

  odz::asllh

  osoba u

  svakodnevnlm aktivnostl

  rna s

  djecom

  I dr.

  11. Uz

  uva iavan je ejelovltostl razvoja

  djeteta i osnovnih

  zakonltostl

  ejelokupnog njegpva razvoja

  u uvjet ima izvano

  bltel jskog

  odgoja. takoder

  treba uvaiavatl

  i

  cinjenlcu da se

  odredenl sk lop razvojnlh mogucnost i

  djeteta (npr.

  sl ika

  0

  se

  bl.

  razvoj govora

  i

  d r

  .)moze

  pot leat l

  sarno

  ako su t i potlcaj i

  uskladenl

  I

  sa speelfi l :nlrn zakonitost lma razvoja

  tog

  sklopa

  mogucnostl .

  Tako

  je

  npr

  .

  za razvl janje Interesa

  za

  pjesmu

  i

  djetetove

  sposobnost l pjevanja. uz druge uvjete pre

  su d

  no

  da

  odgajatel j

  i drugi

  odrasl l pjevaju

  pjesme

  prlmjerene

  djecj lm

  glasovnlm

  I c;irugim razvojnlm m o g u c n ~ s t l m a . da. vla:>.tI

  Urn ui lvan jem

  u

  tom pjevanju. potaknu zelju da

  d)eca

  po d

  Ile

  Ie s nj lma

  to.-u:tivanje.

  de.m u se pridru:f.e 151.

  Takva su se pl tan ja

  u

  nas rjel lavala

  u

  okv l ru pojedlnlh

  metodika.

  Do sada

  poznata

  metodlcka naeala, u pedago!ikoj

  praks( prov jerenl I a!1rmlranl sadrt.ajl l'

  aktlvnostl

  kao -

  godnl za razv1janje odredenlh sposobnostl djece znaee veli

  ko

  bogatstvo

  mogucnost l

  za

  odgoj

  djece. Medutlm,

  treba

  ih

  prelspltat l I pravl lno ,korist1t1 u odgoju zasnovanom

  na

  hu

  manlst lekoj razvojnoj koncepclj l .

  .

  12.

  N a

  osncivi danlh spoznaja i opredjel)enla, odgajatelj l I

  drugi stl 'Ucnjacl utvrduju.

  ostvaDl ju

  I samoproejenjuju zada

  ce odgoja. odnose

  izmedu

  odrasl lh I

  djece.

  djece ~ e d u s o b n o

  postupke.

  sadrt.aje. sredstva. odgojne sltuaclje. tl .

  sveultup

  'ne uvjete razvoja 1

  odgoja

  dlece u djet jem

  vrt lcu d,:ugdje.

  OSNOVNI

  tJVJETI ZA PRIMJENU HUMANISllCKE RAZVOJNE

  KONCEPCIJE

  U

  PEDAGOSKOJ PRAKSI

  , l .Pr lmjena ove koneepclje

  zaht l jeva

  pobolj! iavanje po s'

  to

  jeelh

  osnovnlh uvjeta odgoja djeee

  u

  djet j lm

  vrt lc ima

  (mate

  r l jalnlh. organiza.cl jsklh

  1

  dr.)

  .

  Dakle. utvrdlvan!e

  i

  pr lmjenu

  i;to povol jn l j lh pedago!>klh standarda (broja

  dleee u gruPI,

  opce i dldakt leke

  opreme, kadrovsklh

  uvjeta) i

  njlhovo

  dal

  jnje poboljavanje

  u

  skladu

  s

  mogucnost lma rodltel ja

  i dru!i

  tva u

  ejel inl.

  ' .

  2 .Prlmjena koneepc1je znael

  korltenje

  danlh I stvaran)e

  novlh uvjeta kOji : . '

  a)

  omogucuju

  Ipotleu

  odgajatel je

  i

  druge

  struen)ake

  da

  u

  suzlvotu

  s

  djecom

  I

  poUcanju nj ihova

  .

  razvoja ~ a . d u !ito

  vl!i17

  zadovol jstva I mot iva za ostvar lvanle

  vlastl t lh

  struC:n1h

  Ijudsklh sposobnost l . ,

  , b)

  omogucuju

  I potleu odgajatel,je i d r u ~ e

  s ~ r u c : n l a k e

  .

  da

  stje.l:u znanstvene

  spoznaje 0

  razvOlu

  I

  odgo)';I dlece.

  Istrazu

  ju

  I

  samoproejenjuju

  utjeeaj

  na nl ihov

  razvOI.

  odnosno vlas

  t l tu

  ,pedago! iku praksu. ,

  I

  http:///reader/full/Ol%E7%A3%BE.rLhttp:///reader/full/Ol%E7%A3%BE.rLhttp:///reader/full/jczi%3C.Lihttp:///reader/full/jczi%3C.Lihttp:///reader/full/jczi%3C.Lihttp:///reader/full/vla:%3E.tIhttp:///reader/full/Ol%E7%A3%BE.rLhttp:///reader/full/jczi%3C.Lihttp:///reader/full/vla:%3E.tI
 • 8/10/2019 Programsko usmjerenje- verzija 2

  8/10

 • 8/10/2019 Programsko usmjerenje- verzija 2

  9/10

  J ~ 2

  3.

  Primjena

  koncepcijezahtijeva

  takoderjaeanje

  strucne

  kompetencije i autonomlje djeejih vrt icakaopretpostavke

  za p r o m i ~ l j a n j e ostvarivanje, praeenje I

  vrednovanje

  razll.

  .

  titihodgojnlhprograma

  -

  uskladenih5 potrebamadjece

  I

  rodltelja.

  To

  ee

  bltl.

  moguce

  akoseoslgura

  : . ..

  -

  opt imalnavel iina

  i

  strucnaeklplranostdjecjeg

  vrtl.

  Ca.

  .

  -

  dobroplanlranje

  organizacije

  rada

  (promjenljivu,

  tj .

  stalnouskladlvanus

  promjenanw.

  potreba

  djeceI

  roditeljaj,

  - razlicltost

  oblika

  suradnjes rodlteljima i

  druglh

  vldo

  .

  va premapotrebamaprograma

  iu

  skladus

  zakonsklmproplsom.

  . .

  U

  skladu

  5 programom rada djeejeg ~ i c a odgajateljl

  trebaju:

  .

  a) samostalno,

  aliI

  naosnovl

  suradnje

  5 rodlteljlma,dru.

  glmodgajateljlma

  Istrucnjaclma:u vrticu I

  izvannjega)ut

  vrdlti,

  ostvariti,

  pratit i

  I

  vrednovatiprogram

  odgojadjeceu

  svojojgrupl,

  . b) suradlvat l 5 roditeljlma,strucnimsuradniclmau'vrti

  eu

  I izvan

  njega radi oslguravanja I poboljsavanja

  uvjeta

  razvoja

  I

  odgojapo

  ereno mud

  eteta,osobito radldjeteta

  s

  po

  e

  ama 1 os vanvanja programa

  odgoja

  d.i.,e-

  ce u grupl - zvan

  prostoralll

  tlea , -.-----

  e)

  sRmOstAlno

  i u

  okvlru raih6tlh

  oblika stalnog

  usav

  r!;avanJa

  u djecjem vrticu i Izvan

  njega,

  stjeeati znanja i

  vjestine re levantne za unapredlvanje v1astite p e d a g o ~ k e

  prakseI

  prakse

  vrtlea,

  . . .

  d)

  voditl proplsanu

  pedagosk.u dokumentaclju.

  onu sam

  kojusmatra

  potrebnomI

  kojuutvrdl

  strucnJ

  organ

  vrt ica

  te

  e)sudjelovatiu

  r.adu

  strucnog

  organa

  vrt ieaidrugo .

  U ostvarlvanju

  strucneautonomije

  i kompetencljedjec.

  jeg

  vrtiea

  I

  stalnomunapredlvanjup e d a g o ~ k e

  prakse

  u

  nje

  mu

  va:i.nuulogu Ima

  razvojno-pedagoska

  slu:i:ba .Djelovanje

  te

  slu:i:be

  karakterizlra

  osoblto:

  -

  interdiscip!inarni

  itimskl

  pristuprazvoju

  i

  odgojudje

  teta.

  -

  suodgovornl

  i

  sustvaralaekl

  odnos s odgajateljima,

  drugim

  strucnjacima

  Ivodlteljlmau kreiranju

  odgojno-ob

  razovnih programa"na osnovi

  istra:i.lvanja

  I znanstvenih

  spoznala.

  I

  \\

  -.;

  sa.vjetodavnl rad

  5 roditeljlma ,

  - ostvllrivanjeneposrednog

  odgojno-abrazovnog

  Tada

  djecom u skladu sa s t rukom

  (programom

  rada)

  suradnika

  .

  - predoCa:vs.nje

  postignuUh

  rezultataunapredlvanja u

  okvlruoblikastalnogusavnavan ja

  i

  dr.

  : Odgoj p r e d ~ k o l s k e djece

  u

  drugimustanovama

  zahtije .

  va

  takoder

  osiguravanje

  veelne

  navedenlh

  osnovnih

  uvjeta.

  odnosno

  pr is tupa

  u

  radu.

  . .

  SASTAV

  STRUCNE KOMISIJE

  KOJA

  JE

  IZRADILA PRIJEDLOG

  PROGRAMSKOG

  USMJERENJA

  ODGOJA

  I

  OBRAZOVANJA

  . PREDSKOLSKE DJECE .

  NosUaczadatka:

  Marlja Kne:tevie. prosvjetna Inspek

  clja za predAkolskl

  edgoj

  .

  Matilda

  Markotlc,

  prosvjetna savjet

  nlea za

  predAkOI

  skiodgoj

  .Ostall

  l:lanovi:

  Mehmed

  Dautovie

  ,

  Tatjana

  Jakominie.

  CizelaKiricenko,

  Mira

  Kunstek.

  Jasenka Lizalovie.

  Dr.DubravkaMales,

  Dr

  .

  ArlanaMUjak,

  Dr

  .

  Mira

  ObradovicCudina.

  Mira Oreskovle

  Peklie,

  AnaPlesa.

  ZelenkaSkert,

  BrankaStarc

  .

  LjiljanaSarie.

  Bla:i.enkaSimrak,

  Danica

  Varlak,

  U

  tijeku

  Izradenavedenogdokumentakonzultlran jeveel

  broj

  strucnlhdjelatnlka

  Iz djelatnostl

  pred{;kolskogodgoja.

  Koordlnaclju

  rada

  u struenoj

  komisljiprovodilaje Zelen

  kaSker t .

  Lekturu

  tekstaobavio

  je Stjepan

  Codle.

  Zagreb,veljaca

  199i

  Mlnlstarstvoprosvjete Ikulture

  Zavodza

  &kolstvo

  \

 • 8/10/2019 Programsko usmjerenje- verzija 2

  10/10