Transcript
 • POVRTARSTVO

  Prof. dr arko M. Ilin

 • AGROTEHNIKE MERE U PROIZVODNJI POVRA

  1.) OPTE AGROTEHNIKE MERE

  2.) SPECIJALNE AGROTEHNIKE MERE

  3.) SPECIFINE AGROTEHNIKE MERE

 • OPTE AGROTEHNIKE MERE

  OBRADA ZEMLJITA

  ZADATAK JE DA:-ODRI I POPRAVI STRUKTURU ZEMLJITA-POVEA PLODNOST ZEMLJITA-BORBA PROTIV KOROVA

  I-LJUTENJE1. TEKIM TANJIRAAMA2. PLITKO ORANJE PLUGOVIMA RAVNJAIMA ili OBRTAIMA

  II-OSNOVNA OBRADA ZEMLJITA1. JEDNO ILI DVA ORANJA PLUGOVIMA RAVNJAIMA ili OBRTAIMA ili2. NOENIM, ODNOSNO VUENIM PODRIVAIMA

  III-PREDSETVENA OBRADA ZEMLJITA1. TANJIRANJE2. SETVOSPREMIRANJE3. FREZIRANJE4. PRAVLJENJE GREDICA RAZLIITE IRINE I VISINE

  IV-OBRADA U TOKU VEGETACIJE1. MEUREDNA OBRADA ili KULTIVACIJA2. PRAENJE3. OGRTANJE4. PODRIVANJE

 • OSNOVNA OBRADA ZEMLJITA

 • KVALITETNA OSNOVNA OBRADA

  DOBRO PODEEN PLUG

  DOBRO SLOENA PLASTICA

 • LOE SLOENA PLASTICA

 • VUENI PODRIVA U RADU

 • PREDSETVENA OBRADA ZEMLJITA

  TANJIRANJE

 • PREDSETVENA OBRADA ZEMLJITA

 • PREDSETVENA OBRADA ZEMLJITA

 • OBRADA U TOKU VEGETACIJE-MEUREDNA OBRADA-PODRIVANJE

 • OBRADA U TOKU VEGETACIJE

 • UBRENJE

  UZORKOVANJE ZEMLJITA

  ZA AGROHEMISKU ANALIZU

 • UZORKOVANJE ZEMLJITA

  ZA AGROHEMISKU ANALIZU

 • UZORKOVANJE ZEMLJITA

 • NOENI RASIPAI

 • VUENI RASIPA

 • RASPORED GRANULA

 • RASTURA STAJNJAKA

 • JEDINICA ZA FERTIGACIJU

 • UBRENJE POVRA

  POVRE SA JAKO IZRAENIM ZAHTEVIMA PREMA AZOTU

 • UBRENJE POVRA

  POVRE SA IZRAENIM ZAHTEVIMA PREMA AZOTU

  RANE KUPUSNJAE

  MLADI LUK

 • UBRENJE POVRA

  POVRE SA UMERENIM ZAHTEVIMA PREMA AZOTU

 • UBRENJE POVRA

  POVRE SA MALIM ZAHTEVIMA PREMA AZOTU

 • UBRENJE POVRA

  POVEANE ZAHTEVE PREMA P, K, Mg IMAJU:

  VAAN JE ODNOS N, P, K, HRANIVA

 • KAKVE ZAHTEVE POVRE IMA PREMA K2O?

  KAKVA JE ULOGA KALIJUMA?

  POVEAVA OTPORNOST PREMANISKIM TEMPERATURAMA I SUI

  KAKVA JE ULOGA FOSFORA?

  VAAN JE ZA FORMIRANJEGENERATIVNIH ORGANA I ZAUSVAJANJE AZOTA

  OD MIKROELEMENATA ZNAAJNI ZAFIZIOLOKO BIOHEMIJSKE PROCESEU BILJKAMA SU: B, Cu, Mo, Mn, Zn i Fe

 • UBRENJE ORGANSKIM UBRIVIMA

  1.) GRUPA SA IZRAENIM ZAHTEVIMA

 • 2.) NE PODNOSI UBRENJE ORGANSKIM UBRIVIMA

 • 3.) GRUPA

 • STAJNJAKOSOKAGLISTENJAKKOMPOSTTRESETZELENINO UBRIVO

  TA SE KORISTI OD ORGANSKIH UBRIVA?

  U ZATIENOM PROSTORU STAJNJAKSE UNOSI 10-20 kg/m2

 • KOLIKO TREBA RAUNATI GODINJESTAJNJAKA ZA ha POVRTNJAKA?

  15-20 t/ha

  KOLIKO STAJNJAKA TREBA SVAKE4 GODINE I ZATO?

  MINIMUM 50-60 t/ha

  U PROSEKU STAJNJAK SADRI: 0,4-0,5 % N0,2-0,3 % P2O50,5-0,6 % K2O

 • DA LI POSTOJI VEZA IZMEUPOVRTARSTVA I STOARSTVA?

  KONJPROIZVEDEGODINJEOKO 6-7 tSTAJNJAKA

  KRUPNA ROGATA STOKAPROIZVEDE GODINJEOKO 7-9 t STAJNJAKA

  OVCA OKO O,5-2,5 tSTAJNJAKA

  SVINJA OKO 1,5-3 tSTAJNJAKA

 • OD UKUPNO UNETIH KOLIINA STAJNJAKAAZOT SE ISKORIAVA SA: 25-30 %

  P2O5 SA: 25-30 %K2O SA: 60-80 %

  U TOKU PRVE GODINE BILJKE ISKORISTE OKO: 50 % HRANIVADRUGE GODINE 25 % HRANIVAU TOKU TRE GODINE 15 % HRANIVAI U TOKU ETVRTE GODINE 10 % HRANIVA

  1.) UBRI SE PO CELOJ POVRINI I TO:-SVE I POLUZGORELI STAJNJAK-ZGORELI SE UNOSI U PROLEE I LETO 40-50 % MANJE

  2.) U REDOVE-KUPUSNJAE I PARADAJZ3.) U KUICE-VREASTO POVRE

 • OSOKA SADRI: 0,2-0,8 % N0,2-1,2 % K2O

  U TRAGOVIMA P2O5KORISTI SE KAO OSNOVNO ILI STARTNOUBRIVO ILI ZA ZALIVANJE KOMPOSTA

  IVINSKO UBRIVO:KORISTI SE ZA KOMPOSTIRANJEZA ZALIVANJE 1 kg/ 10-15 l H2OINDUSTRIJSKI OBRAENO

 • UBRENJE KOMPOSTOMGLISTENJAKOMTRESETOMZELENINIM UBRIVOMMINERALNIM UBRIVIMAMIKROELEMENTIMABAKTERIJALNIM UBRIVIMAGASOVANJE SA CO2

  NA OSNOVU EGA SE PRISTUPA UBRENJU?

 • SISTEMI BILJNE PROIZVODNJE

  U POVRTARSTVU SE RAZLIKUJE NEKOLIKO SISTEMA PROIZVODNJE

  1.) PLODORED2.) SLOBODNA PLODOSMENA3.) KOMBINOVANA PROIZVODNJA POVRA SA

  RATARSKIM VRSTAMA, CVEEM, VINOVOM LOZOMI VOEM

  TA JE TO PLODORED?

  PLODORED JE AGROTEHNIKA MERA KOJA SMENOM KULTURA U VREMENU I PROSTORUODRAVA I POPRAVLJA PLODNOST ZEMLJITA

 • MONOKULTURAUTIE NA:

  1.) FIZIKA, HEMIJSKA IBIOLOKA SVOJSTVAZEMLJITA

  2.) KOROVI3.) TETOINE4.) BOLESTI

  TROPOLJNIPLODORED

  BAZIRA NA REAKCIJIBILJAKA PREMAUBRENJU STAJNJAKOM

 • KOD IZBORA PREDUSEVAVODITI RAUNA O:

  PRIMENJENIMHERBICIDIMAPOSEBNO AKO SUPREDUSEVIRATARSKE KULTURE

  ATRAZINSKI PREPARATIPIVOT...INTENZIVNI POVRTARSKIPLODORED:1. PREDKULTURA2. GLAVNA KULTURA3. NAKNADNA KULTURAVIEGODINJE POVRE

 • SETVA I SADNJA

  POVRE SE PROIZVODI:DIREKTNOM SETVOM SEMENAVEGETATIVNIM PUTEMKOMBINOVANOPROIZVODNJA PREKO RASADA

 • U zatiti povra od korova veoma dobre efekte dajemalovanje slamom, tamnomfoto ili biorazgradljivom folijom

  SPECIJALNE AGROTEHNIKE MERE

 • PLASTINE MAL FOLIJE SE KORISTE U PROIZVODNJIPOVRA OD RANIH 60-tih GODINA

  AGROTEKSTIL SE POEO KORISTITI U NOVIJE VREME

  NASTIRANO ZEMLJITE SA NEPOSREDNIMPOKRIVANJEM AGROTEKSTILOM

  NA OVAJ NAIN SE U SVETU GAJI POVRENA PREKO 2,5 MILIONA ha

 • ZADATAK PLASTINIH FOLIJA JE:

  U POSLEDNJIH NEKOLIKO GODINA FOLIJE SE VRLO USPENOKORISTE U INTEGRALNOJ ZATITI U KONTROLI TETOINAFOLIJE ZELENE BOJE ODBIJAJU VAIFOLIJE PLAVE BOJE PRIVLAE TRIPSFOLIJE UTE BOJE PRIVLAE INSEKTE

 • MASOVNO SE KORISTE KOD:

  PAPRIKE POVEAVAJUI PRINOS ZA 20 %KORISTI SE SIVA ILI METALIK SIVA FOLIJA, ZELENA I CRNA FOLIJANAJMANJI PRINOSI SU NA PROVIDNOJ I SVETLO PLAVOJ FOLIJI

  PARADAJZA POVEAVAJUI PRINOS ZA 12 %KORISTI SE CRVENA FOLIJA KAO I KOD PLAVOG PATLIDANA

  LUBENICE I DINJE POVEAVAJU PRINOS ZA 35 %GAJENJEM NA ZELENOJ I TAMNO PLAVOJ FOLIJI,ODNOSNO KRASTAVAC SE GAJI NA TAMNO PLAVOJ FOLIJIPOVEAVAJUI PRINOS ZA ZA 30 %

  CRNI LUK DOBRO REAGUJE NA NEKOLIKO RAZLIITIH FOLIJA,POVEAVAJUI PRINOS ZA 24 %. UGLAVNOM SE VRLO USPENOKORISTE CRVENA, METALIK SIVA I CRNA FOLIJA

 • AGROTEKSTILAGROTEKSTIL JE POLIPROPILENSKI SINTETIKIMATERIJAL NASTAO OD KONTINUIRANIHPOLIPROPILENSKIH VLAKANA MALE MASE17-60 g/m2 i VELIKE ELASTINOSTI TO OMOGUUJELAKO KORIENJE I MANIPULACIJU

  TITI BILJKE OD NISKIH ILI VISOKIH TEMPERATURA

  AKO SE PALJIVO RUKUJE MOEDA SE KORISTI 2-3 GODINE.UV JE STABILIZOVAN, RAZLIITE IRINE1,2-12,75 m I DUINE 100-500 mUSPENO SE RECIKLIRA

  ZNAAJNA JE ULOGA U DELIMINOJ ILI PONEKADI POTPUNOJ ELIMINACIJI INSEKTICIDA

 • ZEMLJITE ISPOD AGROTEKSTILA U TOKU DANASE ZAGREVA. NOU SE SPORIJE HLADI TOBITNO SMANJUJE KOLEBANJE TEMPERATURE.

  NAKON TOGA ZEMLJITE SE POSTEPENOSUI I NEMA STVARANJA POKORICE

  KAPI VODE OD ZALIVANJA KIENJEM I/ILI MIKROKIENJEM POLAKO PROLAZE KROZMIKROPORE NA TKANINI I RAVNOMERNO KVASEBILJKE I ZEMLJITE.

 • NAKON TOGA ZEMLJITE SE POSTEPENOSUI I NEMA STVARANJA POKORICE

 • MOE DA POSLUI KAO ZATITA OD GRADA

 • ZATITA OD GRADA


Recommended