of 127 /127
Mikrobiologija - nauka koja se bavi proučavanjem organizama koji su obično toliko mali da se ne mogu videti golim okom. Mikrobiologija hrane - proučava mikroorganizme i njihov odnos sa hranom i ljudima ljudi hrana mikroorganizmi

Mikrobiologija - skolapkb.edu.rs · Mikrobiologija - nauka koja se bavi proučavanjem organizama koji su obično toliko mali da se ne mogu videti golim okom. Mikrobiologija hrane

 • Author
  lamngoc

 • View
  250

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Mikrobiologija - skolapkb.edu.rs · Mikrobiologija - nauka koja se bavi proučavanjem organizama...

 • Mikrobiologija -nauka koja se bavi prouavanjem organizama koji su obino toliko

  mali da se ne mogu videti golim okom.

  Mikrobiologija hrane -prouava mikroorganizme i njihov odnos sa hranom i ljudima

  ljudi

  hrana

  mikroorganizmi

 • Trenutno su brojne populacijeuskraene za hranu ali proizvestidovoljno nije jedini problem

  Problem je distribucija i uvanje

  Najvei konkurenti u toj potronjisu mikroorganizmi koji i kvarehranu i izazivaju bolesti koje seprenose hranom i samim tim i veograniene koliine hrane vienisu dostupne

  Mikroorganizmi imaju vanuulogu u prizvodnji hrane

  Mogu i sami da se koriste kaohrana

 • Hrana je sloen problem

  Proizvodnja hrane

  Prerada hrane

  Konzervisanje hrane

  Skladitenje i distribucija hrane

  Konzumiranje hrane

 • Svi prehrambeni proizvodi sadre jednu ili vie grupa mikroorganizama (osim sterilne hrane)

  Korisna uloga

  Uesnici u proizvodnji hrane - fermentisani proizvodi

  Aditivi mikrobiolokog porekla

  Antimikrobni metaboliti

  Probiotici

  tetna uloga

  Izazivai kvarenja hrane

  Izazivai bolesti koje se prenose hranom

  Prouavanje uloge m.o. u hrani i njihova kontrola

  Izolacija istih kultura, prouavanje njihovih morfolokih, fiziolokih, biohemijskih i genetikih karakteristika.

  Mikroorganizmi u hrani

 • Vane grupe mikroorganizama u hrani

  Razliite vrste bakterija, virusa, plesni i kvasaca

  Neke alge i protozoe predstavljaju zdravstveni hazard

  Oboljenja koja se prenose hranom

  Mnoge bakterijske vrste, virusi i neke plesni

  ne i kvasci

  Kvarenje hrane

  Veina bakterija, plesni i kvasaca

  Virusi ne mogu da se umnoavaju u hrani

  Dobijanje fermentisanih proizvoda

  Neke vrste bakterija, plesni i kvasaca

  Zdravstveno bezbedni - food grade

 • Bakterije

  Prisutan veliki broj razliitih vrsta

  Brz rast

 • Bakterije

  Prisutan veliki broj razliitih vrsta

  Brz rast

  Sposobne da koriste hranljiva jedinjenja iz hrane

  Sposobne da rastu u irokom rasponu

  temperature

  aerobioze

  pH i

  aw

 • Bakterije

  Prisutan veliki broj razliitih vrsta

  Brz rast

  Sposobne da koriste hranljiva jedinjenja iz hrane

  Sposobne da rastu u irokom rasponu

  temperature

  aerobioze

  pH i

  aw

  Sposobne za preivljavanje razliitih tretmana

  Preivljavanje spora na visokim temperaturama

 • Virusi

  1. Izazivaju oboljenja koja se prenose hranom

  Hepatitis A virus

  Norovirusi

  Poliovirus, ehovirus, koksaki virus

  2. Neki bakteriofagi se koriste u identifikaciji patogena (Salmonella spp., Staphylococcus aureus sojevi) i za transfer genetikih karakteristika transdukcijom

  3. Bakteriofagi bakterija mlene kiseline

 • Plesni i kvasci

  Mogu da rastu u uslovima koji su ograniavajui za mnoge bakterije

  Nizak pH

  Niska aktivnost vode (aw)

  Visok osmotski pritisak

  Prouzrokuju kvarenje hrane

  Neke vrste produkuju mikotoksine i izazivaju intoksikacije hranom

  Mnogi rodovi se koriste u fermentacijama

  Mnogi rodovi se koriste za proizvodnju aditiva i enzima

 • Mikroorganizmi opte karakteristike

  Prvi ivi organizmi na

  planeti.

  Fosilizovane elije

  mikroorganizama

  pronaene u stenama

  zapadne Australije datiraju

  od pre 3,5 milijardi godina i

  najstariji su poznat znak

  ivota na Zemlji

 • Mikroorganizmi opte karakteristike

  Prvi ivi organizmi na planeti.

  Najmnogobrojniji stanovnici na Zemlji.

  Ukupna masa mikroskopskih mikroorganizama premauje ukupnu masu svih ivih ivotinja i biljaka

  MICROORGANISMS: 1) Spores of fungi, 2) Cladosporium, 3) Trichoderma, 4) Aspergillus,5) Phialophora, 6) Bacteria, 7) Yeasts, 8)Fusarium, 9) Penicillium, 10)Altemaria, 11)Pullularia, 12) Cytospora.

 • Mikroorganizmi opte karakteristike

  Prvi ivi organizmi na planeti.

  Najmnogobrojniji stanovnici na Zemlji.

  Prisutni u svim ekolokim sredinama.

 • Mikroorganizmi opte karakteristike

  Prvi ivi organizmi na planeti.

  Najmnogobrojniji stanovnici na Zemlji.

  Prisutni u svim ekolokim sredinama.

  Uesnici u procesima kruenja materije i protoka energije.

  Korisni i neophodni ali i tetni i opasni.

  Uesnici u mnogobrojnim aktivnostima oveka.

 • Znaaj mikroorganizama

  Oboljenja

  Poljoprivreda

  Hrana

  Biotehnologija

  Energija / spoljanja sredina

 • MIKROORGANIZMI

  NEELIJSKI

  Virusi

  Viroidi

  Prioni

  ELIJSKI

  Prokarioti

  Eukarioti

 • B

  A

  K

  T

  E

  R

  I

  J

  E

  GLJIVE

  ALGE

  PROTOZOE

 • Klasifikacija: 5 Kraljevstva (Carstva)

  Whittaker (1969)

  Plantae

  Biljke i vieelijske alge

  Animalia ivotinje

  Fungi

  Plesni i kvasci

  Protista Protozoe, jednoelijske alge

  Monera

  Sve bakterije

  (prokarioti)

 • Woese (1977)

  Odreeni elijski makromolekuli su evolucioni

  hronometri - geni koji kodiraju rRNK izuzetno su se

  ouvali tokom evolucije

  Poreenje nukleotidnih sekvenci 16S rRNK iz niza

  biolokih izvora otkrilo je evolucione odnose meu

  veoma razliitim organizmima.

  Uvodi takson - DOMINIUM

 • Prokariotski mikroorganizmi

  Bakterije (eubakterije)

  Jednoelijski organizmi

  Veliine 0.1-10 m

 • Osnovni oblici bakterija

 • diplokoke stafilokoke

  Staphylococcus aureus

  streptokoke

  Streptococcus pneumoniae S. pyogenes

 • Streptobacilitapii/bacillus

  Bacillus spp.

  Escherichia coli Pseudomonas spp.

 • Vibrio

  Vibrio cholerae

  Spirilum

  Helicobacter pylori

  Spirohete

  Treponema pallidum

 • Veliina bakterija

  1m

 • Epulopiscium fishelsoni

 • elijski

  zid

  Citoplazmatina

  membranaRibozomiKapsule

  Fimbrije Hromozom (DNK) Inkluzije Flagela

  Nukleoid

 • elijski zid vrsta struktura oko citoplazmatine membrane.

  Obezbeuje karakteristian oblik eliji.

  titi protoplast elije od mehanikog oteenja i osmotskog lizisa.

  Membrana sa mnotvo pora kroz koje gotovo sva hemijska

  jedinjenja mogu da prou (osim makromolekula).

  Jedno od najvanijih mesta delovanja amtibiotika.

  Obezbeuje pripajanje i receptorna mesta za lekove i viruse.

  Izaziva simptome oboljenja kod ljudi i ivotinja.

  Obezbeuje imunoloke varijacije meu sojevima.

  Moe biti modifikovan da titi eliju od nepovoljnih uslova

  spoljanje sredine: visoka temp., pH, antimikrobna jedinjenja

 • Peptidoglukan

  Osnovna komponenta elijskog zida, velike snage i vrstine.

  Polisaharid, veliki polimer koji okruuje eliju kao mrea.

  Sadri tri vrste gradivnih jedinica

  N-acetilglukozamin (NAG)

  N-acetilmuraminska kiselina (NAM)

  Peptid sainjen od 4 aminokiseline (tetrapeptid)

 • Bojenje po Gramu (osnova podele je razlika u strukturi elijskog zida)

  Gram-pozitivne bakterije

  Boje se ljubiasto

  Gram-negativne bakterije

  Boje se crveno

 • Struktura elijskog zida bakterija Gram-pozitivne

  Gram-negativne

 • elijski zid Gram-pozitivnih bakterija

  Sainjen uglavnom od peptidoglukana

  Debeo, homogen sloj, 20-80 nm debljine

  Sadri teihojne i lipoteihojne kiseline

  Polimeri glicerola i ribitol fosfata

  Teihojne kiseline: receptorna mesta za pripajanje

  bakteriofaga

 • elijski zid Gram-negativnih bakterija

  Sainjen od tankog sloja peptidoglukana

  okruenog SPOLJANJOM MEMBRANOM

  Spoljanja membrana se sastoji od:

  Lipida

  Lipoproteina

  Lipopolisaharida (LPS)

  Nema teihojne kiseline

 • Lipopolisaharidi

  Karakteristini za Gram(-) bakterije

  Nalaze se samo u spoljanjoj membrani

  elijski zid Gram(+) bakterija ih ne sadre

  Sastoje se od:

  Lipid A (endotoksin, deluje kao otrov)

  Polisaharidni sloj

  O lanac (O-antigen)- prua se poput dlaica sa povine membrane

 • Razlike izmeu Gram(+) i Gram(-) bakterija

  KARAKTERISTIKE Gram-pozitivne b. Gram-negativne b.

  Osetljivost na penicilin Vrlo osetljive Slabo osetljive

  Osetlj. na streptomicin Slabo osetljive Vrlo osetljive

  Toksin koji proizvode Egzotoksini Endotoksini

  Osetljivost na lizozim Vrlo osetljive Slabo osetljive

  Koliina lipida u .z. Mala Velika

  Mezozomi u citoplazmi Imaju Nemaju

  Zahtevi za hranlj. mat. Relativno sloeni Relativno jednostavni

  Najei izgled Sporogeni tapii i veliki

  broj okruglih bakterija

  tapiaste b. u organima

  za varenje, mali broj

  okruglih bakterija

 • Serotipovi Gram negativnih bakterija(na pr. E. coli i Salmonella)

  Imunoreaktivnost tri klase antigena

  O-antigen (elijski zid)

  Polisaharid (polimer O-podjedinica, 4-6 eera) vezan za LPS

  Varijacije u sastavu eera i /ili kovalentnom vezivanju

  H-antigen (flagelarni)

  Filamentozni deo flagela izgraen od proteinskih podjedinica -

  flagelina

  K-antigen (kapsularni)

  Specifina kombinacija O- i H- antigena definie

  serotip i/ili serogrupe (E. coli O157:H7)

 • Sporogene bakterije

 • Endospore

  Unutranje spore

  U jednoj bakterijskoj eliji formira se samo jedna spora

  Slue za konzervaciju (odravanje)

  Preivljavaju ekstremne uslove spoljanje sredine

  Veliki znaaj u prehrambenoj industriji, medicini

  Stvaraju ih neki Gram(+) rodovi

  Clostridium (anaerobni)

  Bacillus (aerobni)

  Sporosarcina

 • Figure 3.40

  endospora

  Sporangija

  vegetativna elija

  centralna spora

  subterminalna

  spora

  terminalna

  spora

  terminalna spora

  sa proirenom

  sporangijom

  centralna

  Sub-terminalna

  terminalna

 • spores

  Bacillus

 • Clostridium botulinum

 • Karakteristike spora Najotpornije od svih ivotnih formi

  Podnose ekstremne uslove temperature, suenje, zamrzavanje, radijaciju, hemijska jedinjenja

  Rezistentnost je vezana za visok sadraj Ca i dipikolinske kiseline

  Ca-dipikolinat ini 10% suve materije elije

  Dehidratisana, metabolitiki neaktivna

  10-30% sadraja vode

  Mogu da sadre i male proteine rastvorljive u kiselinama

  Zatita DNK od UV zraenja, isuivanja, suve toplote

  Izvor ugljenika i energije za vreme procesa klijanja

 • Termorezistentnost

  Podnose vieasovno kuvanje

  Autoklav: 121 C 15-30 min

  Suva sterilizacija: 160 C 2 h

  Vegetativne forme se unitavaju t 70 C

  Veina spora preivljava 80 C 10 min

 • Graa endospora

  Sobodna opna egzosporium (protein)

  Zid spore

  Spoljni omota (dva sloja proteina sa visokim

  sadrajem cisteina)

  Korteks (labavo vezan peptidoglukan)

  Unutranja membrana

  Unutranjost spore

 • Figure 3.44

  SPORULACIJA formiranje endospore

 • Transformacija u aktivan vegetativan oblik

  1. Aktivacija

  Zagrevanjem na visokim

  temperaturama

  novoformiranih spora

  2. Klijanje

  Spore manje rezistentne

  Gubitak Ca-dipikolinata i

  malih sporinih proteina

  3. Porast

  Poveanje obima elije

  Sinteza nove DNK, RNK i

  proteina

 • Neke znaajne sporogene vrste

  Bacillus anthracis antraks

  B.cereus trovanja hranom (toksi infekcije)

  B.thuringiensis bioloki insekticid

  B.subtilis enzim amilaza

  B.stearothermophilus

  Kvar sterilizovanog mleka

  Indikator pravilne sterilizacije

  Clostridium tetani tetanus

  C.perfringens gasna gangrena

  C.botulinum trovanja hranom (intoksikacije), botulizam

  C. thermosaccharolyticum

  - Spore izdravaju 1320 min na 100 C

  Razlae eere

 • Osnovne karakteristike endospore i vegetativne elije

  KARAKTERISTIKA VEGETATIVNA ELIJA ENDOSPORA

  Struktura Tipina, Gram (+) Korteks, omotai, exospor.

  Mikroskopske promene Bez refrakcije Refrakcija

  Kalcijum (Ca) Malo Puno

  Dipikolinska kiselina Odsutna Prisutna

  Enzimaska aktivnost Visoka Niska

  Metabolizam Visok Nizak ili odsutan

  Sinteza makromolekula Prisutna Odsutna

  iRNK Prisutna Niska ili odsutna

  Termorezistencija Mala Velika

  Rezistencija na hem. jed. Mala Velika

  Rezistencija na radijaciju Mala Velika

  Bojenje Lako Specijalnim postupcima

  Dejstvo lizozima Senzitivna Rezistentna

 • Bakterije mlene kiseline Stvaraju relativno velike koliine mlene kiseline

  fermentacijom ugljenih hidrata

  Rodovi: Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus, Lactobacillus, Streptococcus thermophilus

  Bakterije siretne kiseline Stvaraju siretnu kiselinu

  Acetobacter aceti

  Bakterije propionske kiseline Stvaraju propionski kiselinu, primena u industriji mleka

  (fermentacije)

  Propionibacterium freudenreichii

 • Bakterije buterne kiseline

  Stvaraju buternu kiselinu

  Neke Clostridium vrste, Cl. butyricum

  Proteolitike bakterije

  Vre hidrolizu proteina ekstracelularnim proteinazama

  Vrste rodova: Micrococcus, Staphylococcus, Bacillus,

  Clostridium, Pseudomonas, Alteromonas,

  Flavobacterium, Alcaligenes, neke

  Enterobacteriaceae, Brevibacterium

  Lipolitike bakterije

  Vre hidrolizu triglicerida ekstracelularnim lipazama

  Vrste rodova: Micrococcus, Staphylococcus,

  Pseudomonas, Alteromonas, Flavobacterium

 • Saharolitine bakterije

  Vre hidrolizu sloenih, kompleksnih ugljovodonika

  Vrste rodova: Bacillus, Clostridium

  Termofilne bakterije

  Rastu na temperaturi 50C

  Bacillus, Clostridium, Pediococcus, Streptococcus,

  Lactobacillus

  Psihrotrofne bakterije

  Rastu na temperaturi friidera (5C)

  Neke vrste: Pseudomonas, Alteromonas, Alcaligenes,

  Flavobacterium, Serratia, Bacillus, Clostridium,

  Lactobacillus, Leuconostoc, Carnobacterium,

  Brochotrix, Listeria, Yersinia, Aeromonas

 • Bakterije koje mogu da preive temperaturu pasterizacije - termorezistentneNeke vrste: Micrococcus, Enterococcus, Lactobacillus,

  Pediococcus, Bacillus (spore) i Clostridium (spore)

  Halotolerantne bakterijePreivljavaju visoke koncentracije soli (10%)

  Neke vrste: Bacillus, Micrococcus, Staphylococcus, Pediococcus, Vibrio, Corynebacterium

  Bakterije koje mogu da preive nizak pH (

 • Bakterije koje stvaraju gas

  CO2, H2, H2S

  Leuconostoc, Lactobacillus, Propionibacterium,

  Escherichia, Clostridium, Desufotomaculum

  Bakterije producenti egzopolisaharida

  Sintetiu polisaharide

  Neke vrste: Xanthomonas, Leuconostoc, Alcaligenes,

  Enterobacter, Lactococcus, Lactobacillus

  Sporogene bakterije

  Obrazuju spore

  Bacillus, Clostridium, Desulfotomaculum

  Aerobne bakterije

  Zahtevaju prisustvo O2 za rast i razmnoavanje

  Pseudomonas, Bacillus, Flavobacterium

 • Anaerobne bakterije

  Ne mogu da rastu u prisustvu O2

  Clostridium

  Fakultativno anaerobne bakterije

  Mogu da rastu i u prisustvu i u odsustvu O2

  Lactobacillus, Pediococcus, Leuconostoc, enterini

  patogeni i koliformne bakterije

  Koliformne bakterije

  Koriste se kao indikatori fekalnog zagaenja (indeks

  sanitacije)

  Vrste: Escherichia, Enterobacter, Citrobacter,

  Klebsiella

  Fekalni koliformi

  Uglavnom se odnosi na Escherichia coli

 • Enteropatogene bakterije

  Izazivaju gastrointestinalne infekcije

  Patogene vrste: Salmonella, Shigella, Campylobacter,

  Yersinia, Escherichia, Vibrio, Listeria, hepatitis A

  virus, norovirus idr.

  Zbog znaaja ovih bakterijskih grupa u hrani

  mnoge laboratorijske metode su dizajnirane da

  detektuju specifinu grupu umesto pojedinanu

  vrstu. Slino, metode kontrole su katkada

  dizajnirane da umite ili spree specifinih grupa.

 • VIRUSI

  Acelularni obligatni intraelijski paraziti.

  Umnoavaju se samo u ivim elijama domaina.

  estice male veliine 20-300 nm, prolaze kroz

  bakterijske filtre.

  iroko rasprostranjeni u prirodi.

 • Graa virusa

  Nukleinska kiselina: dvospiralna (ds) ili

  jednospiralna (ss) DNK ili RNK

  Proteinski omota: KAPSID

  sainjen od podjedinica

  KAPSOMERA

  NUKLEOKAPSID

  Mogu imati dvoslojni

  lipidni omota OVOJNICU

 • Postoji i trea grupa virusa

  Koriste obe nukleinske kiseline, DNK i RNK

  kao svoj genetiki materijal ali u razliitim

  fazama svog ciklusa replikacije.

  Retrovirusi: sadre RNK genom u virionu ali se

  replikuju preko DNK

  Humani hepatitis B virus: sadri DNK u virionu ali

  se replikuje preko RNK

 • Oblik i veliina virusa

 • Bezbednost hrane / Food Safety

  Prouava se intenzivno ve

  decenijama

  U mnogim zemljama standardi

  bezbednosti su porasli

  Jo uvek znaajna oboljenja

  koja se prenose hranom

  Broj oboljenja koja se prenose

  hranom ponovo u usponu u

  nekim razvijenim zemljama

 • 1.

 • 2. Stalno suoavanje sa novim opasnostimaVirusi koji se prenose hranom

  Virusi u hrani?

  1914 prvo zabeleeno oboljenje prouzrokovano konzumiranjem hrane kontaminirane virusima 4 sluaja paralize dece u Engleskoj

  Sirovo mleko

  Poliomielitis agens virus iz porodice Picornaviridae (pico mali, RNA)

  ...

  2012 oboljenja prouzrokovana virusima koji se prenose hranom veliki zdravstveni problem Norovirus (NoV) gastroenteritis

  Hepatitis A virus (HAV) oboljenje jetre

 • EU: virusi koji se prenose hranom (2002-2006)

  ZemljaBroj pojava oboljenja

  (outbreaks)

  U toku svih pet

  godina

  Nemaka 5391

  Engleska i Vels 1893 x

  Holandija 638 x

  Maarska 431 x

  Finska 312 x

  Irska 236

  panija 129 x

  Francuska 109 x

  Slovenija 86 x

  vedska 78 x

  Danska 54 x

  Ukupno 13 zemalja 9430

  Kroneman et al., 2007 Journal of Public Health

  Pojava oboljenja

  (outbreaks) virusnog

  gastroenteritisa

  Kaplan-ovi kriterijumi

  Sluajevi povezani u

  vremenu i prostoru

  Povraanje prisutno u

  50% od ukupnog

  broja sluajeva

  Srednje vreme trajanja

  bolesti 12 do 60 h

  Inkubacioni period

  izmeu 15 i 77 h

  Uzorci negativni na

  prisustvo bakterijskih

  patogena

 • 9.4 miliona oboljenja

  58 % NoV

  55.961 hospitalizacija

  35 % Nontyph. Salmonella spp.

  26 % NoV

  1.351 smrtnih sluajeva

  28 % Nontyph. Salmonella spp.

  24 % Toxoplasma gondii

  19 % Listeria monocytogenes

  11 % NoV

  Centers for Disease Control and Prevention (2011)

 • Virusi - agensi humanog gastroenteritisa

  Drugi virusi u

  GI traktu

  Polio

  Coxsackie A

  Coxsackie B

  Echovirus

  Enterovirus

  Hepatitis A

  Hepatitis E

  Adenovirus

  Reovirus

 • Rotavirus (60-80 nm) Adenovirus (70-90 nm)

  Astrovirus (27-30 nm)

  www.virology.net/Big_Virology/BV/FamilyIndex.html

  Virusi - agensi akutnog gastroenteritisa

  Sapovirus (27-35 nm) Norovirus (27-35 nm)

  Sluaj virusnog

  gastroenteritisa

  Osoba sa simptomima

  povraanja (dve ili vie

  epizode u toku 12 h i

  trajanjem 12 h) i/ili

  dijareje (dve ili vie meke

  stolice u toku 12 h i

  trajanjem 12 h).

 • Prenos virusa: oralno fekalni put

  Primarna proizvodnja sveih proizvoda

  (voe i povre) i/ili ostriga

  Otpadne vode, voda za navodnjavanje

  Oboljenja vrlo esta

  Norovirus, HAV, HEV

  Radnici koji rukuju hranom

  Ruke, povrine, spoljanja sredina

  Oboljenja vrlo esta

  Norovirus, HAV, HEV

 • Kako se NoV prenose?

  Direktno Indirektno

  Kontaktom sa obolelom

  osobom

  Kontaminirana

  hrana

  voda

  okolna/spoljanja sredina i

  povrine

  AEROSOL prilikom povraanja

  Fekalno oralni put!!!

  Kontaminacija humanim fekalnim materijalom

  Nedovoljna lina higijena radnika koji dolaze u

  kontakt sa hranom

 • Karakteristike virusa Mala infektivna doza

  18 virusnih estica

  U fecesu se oslobaaju u izuzetno velikom broju 104- 1010 virusa / g

  Nalaz virusa u fecesu je izuzetno dug 3 nedelje

  Dobro preivljavanje van domaina u vodenim sredinama

  na povrinama

  u spoljanjoj sredini

  na rukama

  Dobro preivljavaju uobiajene uslove uvanja hrane Hlaenje i zamrzavanje

  Rezistentniji prema mnogim dezinfekcionim sredstvima od veine bakterija

  Otporni na kiselu sredinu, etar, hloroform, blage deterdente

  Relativno termostabilni rezistentni na 60 C 30 min

 • Hrana koja predstavlja rizik

  Ostrige

  Svee voe i povre

  Hrana spremna za konzumiranje

  (RTE: ready-to-eat products)

  Pekarski proizvodi

  Naresci proizvoda od mesa

  Drugo

 • EFSA Panel o Biolokim Hazardima

  NoV i HAV u koljkama

  NoV i HAV u sveem vou i povru

  NoV i HAV u hrani spremnoj za

  konzumiranje

  Rotavirusi u vodi koja se koristi za pripremu

  hrane

  EFSA Journal 2011; 9(7):2190

 • Tretmani koji nisu uticali na smanjenje broja estica NoV

  Tretman Proizvod Referenca

  Toplota

  Pasterizacija

  Kuvanje

  72-74 C, 1 min

  180 s

  Ljuti paradajz sos

  ostrige

  Mormann et al., 2010

  Hewitt i Greening, 2006

  Acidifikacija

  pH 3

  pH 3-7

  pH 3-4

  pH 4.5

  pH 5.0-5.5

  3 h

  58 dana, 6 C

  24 dana, 6 C

  medium

  malina

  Sok od pomorande

  Paradajz keap

  Salata od testa

  Dolin et al., 1972

  Ansar et al., 2006

  Ponka et al., 1999

  Fleet et al., 2000

  Mormann et al., 2010

  Hlaenje

  4 C

  4 C

  6 C

  11 C

  11 C

  4 nedelje

  10 dana

  2 dana

  7 dana

  11 dana

  Marinirane ostrige

  Zelena salata

  Mleveno meso

  Jabuke

  Salata Iceberg

  Hewitt i Greening, 2004

  Lamhoujeb et al., 2008

  Mormann et al., 2010

  Zamrzavanje

  -18 C

  -18 C

  8 dana

  7 i 14 dana

  Mleveno meso

  Zamrznuta pica

  Jagodiasto voe i lekovito bilje

  Sladoled i zamrznuti dezerti

  Mormann et al., 2010

  Butot et al., 2008

  Hollinger i Ticehurst, 1996

 • Tretmani koji redukuju ili potpuno unitavaju

  estice NoV

  Peenje zamrznute pice: 200 C / 12 min; 220 C /

  15 min

  Kuvanje mlevenog mesa u tenosti: 30 min

  U centru 94 C / 15 min

  Prenje mlevenog mesa: 200 C / 30 min

  U centru 96 C / 15 min

  U klinikim uzorcima: 76,6 C

  Topping et al., 2009

 • Karakteristike i taksonomija NoV (ICTV, 2012)

  Linearni (+) ss RNK molekul 7.4 -8.3 kb

  Virioni: bez ovojnice, ikosaedarne simetrije, 27-

  40 nm negativnim bijenjem pod EM, 35-40 nm

  krio-elektron mikroskopijom

  Pripadaju porodici Caliciviridae

  Nebovirus

 • Bakteriofagi

 • Litiki ciklus bakteriofaga

  ivotni ciklus faga koji se zavrava lizisom

  bakterijske elije i oslobaanjem viriona.

  VIRULENTNI fagi liziraju svog domaina za

  vreme replikacije.

 • Umereni bakteriofagi i lizogenija

  Integracija genoma faga u DNK domaina.

  PROFAG integrisani genom faga.

  LIZOGENE bakterije inficirane

  UMERENI fagi sposobni da obrazuju

  lizogeniju

 • Lizogenija je vrlo esta u prirodi

  Clostridium botulinum prouzrokova trovanja hranom, stvara 7 razliitih toksina od kojih su 2 kodirana genomom profaga.

  Corynebacterium diphtheriae produkcija toksina.

  Modifikacija lipopolisaharida Salmonella.

  BAKTERIJE MLENE KISELINE.

 • PRIONI

  Proteinske infektivne estice.

  Nemaju nukleinsku kiselinu.

  Uzrokuju bolesti centralnog nervnog sistema ivotinja

  Scarpia kod ovaca

  BSE bovine spongiophorm encephalopathy

  Neuroloka oboljenja oveka

  Creutzfeldt-Jakob

  Kuru

  Alchajmerova bolest

 • Normalni oblik proteina (priona) se oznaava PrP ili PrPc (PRion Protein Cellular)

  Promenjena konformacija se oznaava PrPsc (PRion Protein SCarpie)

  PrP i PrPsc sadre iste strukturne amino kiseline, razlikuju se u 3D konformaciji.

 • Faktori koji utiu na razvie

  mikroorganizama u hrani

 • Rast i razmnoavanje mikroorganizama u

  hrani

  Hrana kao okruenje UNUTRANJI FAKTORI

  Hranljiva jedinjenja (sastojci hrane)

  Faktori rasta i inhibitori u hrani

  Aktivnost vode

  pH

  Oksido-redukcioni potencijal, kiseonik

  Spoljanje okruenje u kome se hrana skladiti

  SPOLJANJI FAKTORI

  Temperatura

  Relativna vlanost

  Gasovi u okruenju

 • Sastojci hrane koji utiu na rast

  mikroorganizama

  Ugljenihidrati (monosaharidi, disaharidi,oligosaharidi, polisaharidi)

  Proteini (proteini, pepetidi, amino kiseline, amonijak, urea, kreatinin, amini)

  Lipidi (slobodne masne kiseline)

  Vitamini i minerali

  Faktori stimulacije i inhibicije prisutni u hrani

 • Hranljiva jedinjenja

  Rast mikroorganizama

  Sinteza elijskih komponenata i energije

  Neophodna hranljiva jedinjenja iz neposredne okoline elija

  Mikroorganizmi prisutni u hrani znaajno variraju u svojim potrebama

  Bakterije kvasci plesni

  Sposobnost korienja makromolekula

  Ugljeni hidrati (skrob, celuloza), proteini (kazein) i lipidi

  Specifini ekstracelularni enzimi (egzoenzimi)

  Plesni su najsposobnije

  Mogunost rasta za vrste koje nemaju ovu sposobnost

  elije mikroorganizama, nakon smrti i lizisa, oslobaaju intracelularne enzime koji mogu da kataliu razgradnju

 • Za vreme rasta u hrani, mikroorganizmi sintetiu energiju i elijske komponente

  Velika koliina energije je potrebna za sintezu elijskih komponenta

  Povezivanje reakcija u kojima se stvara energija sa reakcijama sinteze elijskog materijala

  Reakcije u kojima se stvara energija OKSIDACIJE

  U elijama mikroorganizama organizovane u sukcesivnim reakcijama (metabolitiki putevi) za postupno oslobaanje energije iz organskih jedinjenja (koja se nalaze u redukovanom stanju)

  Energija

  Koristi se direktno

  uva, skladiti u visoko energetskim jedinjenjima: ATP, nukleotid trifosfati, acilfosfati, neorganski polifosfati, acetil-koenzim A

 • Respiracija i fermentacija Hrana kao sistem

  Ugljeni hidrati, proteini i lipidi

  Mikroorganizmi u hrani

  Heterotrofi

  Zahtevaju organski izvor ugljenika

  Hemoheterotrofi

  Koriste organska jedinjenja kao donor elektrona za stvaranje energije

  Krajnji akceptor elektrona

  Aerobna respiracija O2

  Anaerobna respiracija neorganska jedinjenja

  Fermentacija organska jedinjenja

 • Aerobna repiracija vs. fermentacija

 • Tipovi fermentacije

 • Metabolizam ugljenih hidrata

  Razlaganje na elijskom novou

  Monosaharidi, disaharidi, trisaharidi transportuju se u

  eliju i hidrolizuju do monosaharida pre daljnje

  degradacije

  Polisaharidi se prvo razlau na mono- i disaharide

  ekstracelularnim enzimima (na pr. -amilaza) pre nego

  se transportuju u eliju

  Plesni, neke vrste roda Bacillus, Clostridium i dr. bakterije

  razlau skrob, glikogen, celulozu, pektin i dr.

  Razlaganje pektina i celuloze u vou i povru utie na teksturu

  proizvoda i prema tome na kvalitet

 • Putevi razgradnje monosaharida

  EMP put

  Homofermentativne BMK, Enterococcus faecalis, Bacillus spp. i kvasci

  Heksoza monofosfatni put

  Heterofermentativne BMK, Bacillus spp., Pseudomonas spp.

  Entner-Doudroff (ED) put

  Pseudomonas spp.

  Pentoza fosfoketolazni put

  Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Bacillus spp. i neke BMK

  Heksoza fosfoketolazni put

  Bifidobacterium spp.

  Neki specifini putevi Meana fermentacija

  Enterobacteriaceae

  Propionska fermentacija Propionske bakterije i

  Clostridium spp.

  Butirat, butanol i aceton ferm. Clostridium spp.

  Diacetil, acetoin i butandiol f. Neke BMK i neke b-je

  Enterobacteriaceae

  Pirogroana kiselina Fermentacija

  Anaerobna respiracija

  Aerobna respiracija

 • Figure 5.18b

  Krajnji produkti fermentacije

 • Figure 5.23

  Test fermentacije

  (a) Neinokulisana epruveta koja sadi medijum sa ugljenim hidratom manitolom

  (b) Staphylococcus epidermidis raste na proteinu ali nije koristio ugljeni hidrat. Manitol (-)

  (c) Staphylococcus aureus stvara kiselinu ali ne i gas. Manitol (+)

  (d) Escherichia coli je takoe manitol (+) ali stvara i gas fermentacijom manitola

 • Eukariotski mikroorganizmi

 • Gljive

 • Osnovne karakteristike

  Jednoelijski ili vieelijski eukariotski organizmi

  vrst elijski zid celuloza i/ili hitin

  Nemaju hlorofil, ne obavljaju fotosintezu

  Heterotrofi koriste organska jedinjenja

  Apsorpcija rastvorenih hranljivih materija

  Razmnoavaju se polno i bespolno

 • Gljive u industriji

  Prehrambena: hleb, pivo, vino, soja sos, sirevi

  Farmaceutska: antibiotici, steroidi i dr.

  Organske kiseline, alkohol, i dr.

 • tetna uloga Kvar prehrambenih proizvoda i

  stone hrane

 • Kvasci (Ascomycetes)

  Heterotrofni jednoelijski eukariotski mikroorganizmi

  Predstavnik: Saccharomyces

  Oblik

  Okruglast,

  elipsoidan,

  jajast, izduen,

  pravougaoni,

  cilindrian,

  limunast

  Veliina

  3 15 m

 • Stvaraju lanu miceliju - pseudomicelija

 • Razmnoavanje kvasaca

  Bespolno PUPLJENJEM

  Polno obrazuju SPORE

  u plodonosnim kesiastim

  telima ASKUSIMA.

 • Graa gljiva

  HIFA konasta elija, osnovna gradivna

  jedinica

  Cenocitina (bez pregrada), ne septirana

  Septirana, ima septe

 • Bespolno razmnoavanje: bespolne spore

  Segmentacijom hife u

  debelozidne elije

  ARTROSPORE

  Modifikacija

  elija du hifa.

  Tamno obojeni

  zadebljali zidovi,

  konzervacija.

  HLAMIDOSPORE

  Unutranje

  spore

  SPORANGIO

  SPORE

  Spoljanje

  spore

  KONIDIO

  SPORE

  Pupljenjem

  vegetativnih

  elija.

  BLASTOSPORE

 • Polno razmnoavanje: polne spore

  Zigospore

  krajevi bliskih hifa se spajaju, dolazi do mejoze i formiranja

  velikih zigospora debelih zidova.

  Askospore

  procesom mejoze nastaje etiri do osam spora unutar

  specijalizovanih elija askusa.

  Bazidiospore

  procesom mejoze nastaju etiri spore, obino na povrini

  specijalizovanih elija bazida.

 • Nie gljive (Zygomycetes)

  Neseptirane hife (jedra slobodno struje u eliji)

  Pamuast, vatast rast na hranljivoj podlozi

  Bespolno razmnoavanje: spore u sporangijama

  Polno razmnoavanje: zigospore

  Predstavnici: Rhizopus i Mucor

  U zemljitu, veinom saprofiti, paraziti, kvar voa

  Industrijska primena: fermentacije, transformacija steroida

 • Rod Mucor

  Bela plesan, veoma rasprostranjena

  Spore glatke, bledo zelenkaste boje

  U anaerobnim uslovima mukorov kvasac

 • Rod Rhizopus

  Siva ili crna plesan

  Sporangije tamne, mrke boje

  Sporangiospore - izbrazdane

  Na vou, povru, itaricama

  U industriji

  organske kiseline

 • Vie gljive (Ascomycetes)

  Vieelijske septirane hife

  Somotast, pliast rast na hranljivoj podlozi

  Bespolno razmnoavanje: konidiospore - konidije

  Polno razmnoavanje: askospore u askusima

  Predstavnici: Aspergillus, Penicillium

  Saprofitne, simbiotske, parazitne

  Industrija: limunska, oksalna, itakonska kiselina; amilaze

 • Aspergillus

 • Penicillium

 • Fungi imperfecti (Deuteromycetes)

  Nije poznata polna reprodukcija

  Bespolne spore: konidije

  Predstavnici: Fusarium, Alternaria

  Veina su saprofiti, biljni paraziti

  Patogeni ljudi

 • Rod Fusarium

  Bela gljiva na itaricama i proizvodima od ita

  Kratke konidiofore

  Konidije srpaste, vieelijske

 • Rod Alternaria

  Crna, mrka gljiva na paradajzu, jabuci

  Kratke konidiofore

  Konidije kao granate, vieelijske