Download pdf - fluidi-rijeseni zadaci

Transcript
 • Tehniki fakultet Rijeka

  VJEBE - MEHANIKA FLUIDA

  IZBOR ZADATAKA DINAMIKA

  STRUJANJE REALNOG FLUIDA U CJEVOVODU

  Lado Kranjevi

 • D10) Crpka crpi vodu iz spremnika kroz cijev promjera d=12cm i isporuuje je velikom brzinom kroz mlaznicu (toka 2) promjera dm=5 cm. Cijevi su eline apsolutne hrapavosti e=0.0442 mm i ukupne duljine L=10.8 m. Ako crpka isporuuje P=35 kW snage vodi, koja je izlazna brzina na mlaznici vm=? i koji je protok Q=?. Koef. kin.

  viskoznosti vode m6101 = 2/s.

  VODA

  122

  0,12

  0,05

  Zadano: d = 0,12 m, z2 z1= 2 m, dm = 0,05 m, P=35000 W, e=0.0000442 m, =10-6m2/s, vm=?, L=10.8 m, Q=?

  _________________ Bernoullijeva jednadba od 1 2 : 0

  PL hhZgv

  gp

  Zg

  vgp +++=++ 2

  22

  22

  1

  211

  22 ( jer je p1 = p2 = patm ) , (Z2 Z1 = 2) Snaga crpke:

  QhgvApvFP P=== , slijedi: QgPhP = .

  Bernoullijeva jedn. i izraz za snagu daju:

  QgP

  gv

  dL

  gv

  ++= 222022

  2 tj. uz 24dQv = slijedi:

  Q57,3QQ 35,3586223,132200 22 ++= .

  Preureen, gornji izraz daje iteracijsku formulu:

  35,358623,13220257,3

  +

  = QQ

  Pretpostavljeno: =0.025, Q =1 m3/s. Izraunato 410683.3 =de

  . Slijedi:

  Iteriranje:

  Q I = 0,01 m3/s , Re I= dQ4 =1061033, Q II = 0,0494 m3/s , Re II= 524237, II=0,0168,

  Q III = 0,071 m3/s , Re III= 756497, III=0,0165 Q IV = 0,059 m3/s , Re IV= 627323, IV=0,01667, Q V = 0,065 m3/s , Re IV= 690420, IV=0,0166, Q VI = 0,062 m3/s , Re VI= 657840, VI=0,0166. Prihvaeno Q VI. Slijedi: 12 58,31

  4 == smdQvm

  m

 • D11) Voda struji iz gornjeg jezera raznine z1=197,3m, u donje jezero raznine z1=50m i predaje snagu turbini. Promjer i duljina tlanog cjevovoda jesu D=0,25m i L=100 m, hrapavost cijevi e=0,0025 m, a protok Q=0,15 m3s-1. Zanemariti lokalne gubitke.

  Koeficijent viskoznosti vode m6101 = 2/s. a.) Izraunati snagu vode predanu turbini P=? b.) Rekonstrukcijom tlanog cjevovoda povean je promjer na D=0,3 m i izmjerena snaga na turbini P=245 kW. Koji je protok Q=?

  1

  2

  a.) D = 0,25 m, Q= 0,15 m

  3s-1, e=0.0025 m, =10-6m2/s, P=? _________________

  Bernoullijeva jednadba od 1 2 : 0 0

  TL hhZgv

  gp

  Zg

  vgp ++++=++ 2

  22

  22

  1

  211

  22 ( jer je p1 = p2 = patm ) , (Z1 Z2 =H =147,3 m) Snaga turbine:

  QhgvApvFP T=== , slijedi: QgPhT = .

  Bernoullijeva jedn. i izraz za snagu daju:

  QgP

  gDQLH += 25

  28 (1) Mnoenjem gornjeg izraza sa Qg slijedi:

  325

  8 QD

  LQgHP = (2)

  3830023121445013 QQP = Iz 7639444Re == D

  Q i 001,0=De

  pomou Moodyjevog dij. ili pribline Colebrookove

  jednadbe 2

  9,0Re74,5

  7,3ln

  325,1

  +=

  De

  slijedi =0,02.

  Uvrtavanjem =0,02 i Q=0,15 m3s-1 u izraz (2) slijedi:

  kWWP 211211149 = .

 • D11 - b.) D = 0,3 m, P= 245 kw , e=0.0025 m, =10-6m2/s, Q=?

  _________________ Izraz

  3258 QD

  LQgHP = (2)

  treba preurediti u iteracijski izraz. Iteracijski izraz oblika

  325

  8

  DLPgHQQ = ne bi dao toan rezulatat jer je oekivani korijen kubnog polinoma u

  blizini vrijednosti ...18,0...15,0Q , to kubirano u jednadbi (2) daje za red veliina manju vrijednost drugog lana desne strane u odnosu na prvi lan desne strane. Pri iteracijskom rjeavanju izraza potrebno je predpostaviti lan manje apsolutne vrijednosti. Stoga je u izrazu (2) potrebno eksplicitno izraziti prvi lan desne strane tj. predpostaviti vrijednost drugog lana desne strane.

  325

  8 QD

  LPQgH += tj.

  325

  8 QDgHL

  gHPQ += (3)

  308,231695,0 QQ += . Iteriranje:

  Pretpostavljeno 16,0,019,0 == Q . Izraunato 00083,00025,03,0 ==

  De

  ( I ) Slijedi odnosno 171,0=IQ 7270044Re == DQ

  I , tj. I=0,0194 ( II ) Q II = 0,172 m3/s , Re II= 729991, II=0,0194. Poto je konvergirala prihvaa se vrijednost Q=Q II =0,172 m3/s.

 • D12) Ulje gustoe =820 kgm-3 struji kroz venturimetar. Dimenzije venturimetra su dane na slici. Pretpostaviti koeficijent protoka venturimetra Cv=0,984. Mjerni fluid u ureaju je glicerin m=1260 kgm-3. Koji je protok ulja?

  d1 = 0,5 m, d2 = 0,2 m, =820 kgm-3, m=1260 kgm-3, Cv =0.984 m, hm=1,5 m, z1-z2=-0,5m, Q=? _________________________________ Jednadba za protok kroz venturimetar:

  ( ) ( )212122 22/1

  zzgp

  AA

  ACQ v +

  = , gdje je p=p1-p2 (1)

  Za zadane promjere cijevi d1 i d2 povrine presjeka su A1 = 0,1964m2, A2 = 0,0314m2. Iz mjerne U-cijevi izjednaivi tlak na izobari A-B slijedi

  BA pp = ygphgxgp mm +=++ 12 ( )yxghgpp mm += 21 (2)

  Iz slike su vidljivi odnosi:

  12 zzyxhm +=+ 12 zzhyx m += (3)

  Iz (2) i (3) slijedi: ( )1221 zzgghhgpp mmm += (4) Dobiveni izraz za razliku tlakova (4) uvrten u jednadbu protoka (1) daje:

  4

  12

  2

  1

  12

  =

  dd

  hgACQ

  mm

  v

  (5)

  , a to je takoer poznat izraz za protok kroz venturimetar. Direktno iz (5) slijedi:

  13124,0 = smQ

 • D13) Kroz koljeno koje ima kut skretanja =120o protjee Q=8,5 l/s vode. Voda u presjeku 1 ima predtlak p1=275790 Pa. Koljeno povezuje dvije cijevi promjera D1=1,83m i D2=1,22m i nalazi se u vertikalnoj ravnini uz visinsku razliku ulaznog i izlaznog presjeka H=3m, a teina vode u njemu je W=80000N. Gubici kroz koljeno jesu

  g

  v

  215,021 . Odrediti intenzitet i smjer

  rezultantne sile fluida na koljeno i njene komponente u x i z smjeru.

  0 x

  z1

  2

  D2D1

  Q

  D1 = 1,83 m, D2 = 1,22 m, Q=0,0085m

  3s-1,=1000 kgm-3, p1=275790 Pa, hL= gv 2/15, 210 , W=80000 N, H=3 m, Fx=?, Fy=?, FR=? _________________________________ Zakon ouvanja koliine gibanja, tj. impulsni zakon: ( ) = 12 vvmF & Suma svih sila F te ulazna v1 i izlazna brzina 2v prikazane na skici:

  1

  2

  Wp1A1

  p2A2

  FxFz

  FR

  v2

  v1

  Kontrolni volumen ogranien je ulaznim i izlaznim presjekom te vrstom stijenkom. U sumu svih sila ulaze:

  zSxS FFApApWF ++++= 2211 ,

  gdje je: W teina vode; zSxS FF , komponente sile stijenke na fluid koje su istog intenziteta, ali suprotnog

  predznaka od sila fluida na koljeno zx FF , ;

  2211 , ApAp tlane sile na protonoj granici. Djeluju suprotno od normale protone plohe (presjeci 1 i 2) tj. uvijek ulaze u kontrolni volumen. i jesu predtlaci, a i povrine

  protonih ploha na kojima djeluju predtlaci. 1p 2p 1A 2A

  - impulsni zakon u x i z smjeru:

 • ( )122211 120cos120cos vvgApApF ooxs =++ (1) ( )0120sin120sin 222 =+ oozs vgApFW (2) - Bernoullijeva jednadba 1 2:

  Lhzg

  v

  g

  pz

  g

  v

  g

  p +++=++ 22

  222

  1

  211

  22 (3)

  Uz g

  vhL 215,0

  21= ,A1=2,63 m2, A2=1,169 m2, v1=Q/A1=3,23 ms-1, v2=Q/A2=7,27 ms-1, z1=0 m,

  z2=H iz (3) slijedi:

  Pap 2243572 = . Iz (1) i (2) sad je mogue izraunati:

  NF xS 9,914816= NF zS 4,360651=

  Slijede komponente sile fluida na koljeno

  NFF xSx 9,914816== NFF zSz 4,360651==

  i rezultanta

  kNFR 983 FR

  FxFz

  Nagib FR definiran je odnosom

  X

  Z

  F

  F=tan tj. = 21o30

  Poto je \( konvergirala prihvaa se vrijednostIz mjerne U-cijevi izjednaivi tlak na izobari A-B slijedi


Recommended