Download pdf - contoh PSPTPO Hoki

Transcript
 • 7/25/2019 contoh PSPTPO Hoki

  1/13

  CARTA ORGANISASI JAWATANKUASASUKAN HOKI

  PengerusiPengetua

  Naib Pengerusi

  Penolong Kanan Kokurikulum

  Penyelaras Sukan

  Guru Penasihat Kelab Hoki

  P!AIN SUKAN HOKI

 • 7/25/2019 contoh PSPTPO Hoki

  2/13

  PROS"UR KS#A!ATAN SUKAN HOKI

  $% Sebelu& !en'alankan Akti(iti$%$ Peranan !uri) *Pe&ain+

  Mendapatkan kebenaran ibu bapa/penjaga.

  Memberitahu ibu bapa/penjaga tentang lokasi dan tempoh aktiviti serta guru yang terlibat.

  Menyerahkan Borang Kebenaran kepada ibu bapa/penjaga untuk ditandatangani. Mengembalikan Borang Kebenaran yang telah ditandatangani kepada jurulatih olahraga.

  Wajib membawa kad kesihatan dan kad pengenalan/sijil lahir.

  Memastikan diri berada pada tahap kesihatan yang baik.

  Membawa peralatan, pakaian dan keperluan lain dengan secukupnya.

  $%, Peranan Jurulatih HOKI

  Mendapatkan kebenaran pengetua sebelum melakukan sesuatu aktiviti.

  Menyediakan kertas kerja jika perlu.

  Menyenaraikan nama murid yang terlibat dan maklumkan nama tersebut kepada guru tingkatan

  murid berkenaan jika aktiviti dijalankan pada waktu persekolahan.

  Mengedarkan Borang Kebenaran menyertai aktiviti kepada murid untuk ditandatangani ibu

  bapa/penjaga selewatlewatnya seminggu sebelum aktiviti dijalankan. Mengumpul semula

  borang tersebut daripada murid terlibat.

  Menyediakan peraturan yang lengkap sepanjang aktiviti.

  Mengadakan taklimat keselamatan sebelum mengadakan aktiviti.

  Menyediakan senarai barang / keperluan murid.

  Berhubung dengan Ketua Warden dan Penyelia !srama jika aktiviti melibatkan hal ehwal

  asrama seperti penginapan dan makanan.

  Bertanggungjawab ke atas pengangkutan murid ke lokasi aktiviti. Buat tempahan dan jadual

  perjalanan.

  Menyediakan nombor tele"on penting #bomba, polis, hospital$.

  $%- Peranan Ibu .a/a 0 Pen'aga

  Menandatangani Borang Kebenaran menyertai aktiviti sukan hoki.

  %ekiranya terdapat sebarang keraguan tentang aktiviti yang dijalankan, sila hubungi pihak

  sekolah.

  Memastikan anak dalam keadaan sihat dan hadir ke aktiviti yang dijalankan.

  Bertanggungjawab ke atas pengangkutan pergi balik anak ke sekolah.

  ,% Se&asa !en'alankan Akti(iti,%$ Peranan !uri)

  Mematuhi peraturan dan arahan guru.

  Memastikan keselamatan diri terjamin.&idak meninggalkan tempat latihan tanpa pengetahuan

  jurulatih.

 • 7/25/2019 contoh PSPTPO Hoki

  3/13

  Membuat laporan segera kepada guru jika berlaku kerosakan, kemalangan dan kecemasan.

  Menjalankan aktiviti dengan penuh kesungguhan dan komitmen yang tinggi.

  ,%, Peranan Jurulatih *Guru+

  Mengutamakan keselamatan murid.

  %entiasa mengambil kedatangan murid.

  Memastikan tempat latihan dan peralatan sukan terurus dan selamat.

  Mengambil tindakan segera ke atas loparan kerosakan, kemalangan dan kecemasan.

  Membuat pengawasan rapi ke atas aktiviti yang dijalankan.

  Menghentikan aktiviti jika keadaan keselamatan / cuaca yang tidak mengi'inkan.

  -% Sele/as !en'alankan Akti(iti-%$ Peranan !uri)

  Mesti meninggalkan lokasi aktiviti secara berkumpulan.

  Mengosongkan dan membersihkan kawasan aktiviti.

  Membersihkan peralatan selepas digunakan.

  Melaporkan kerosakan peralatan kepada jurulatih.

  Menyimpan peralatan di tempat asal dengan teratur.

  Mematuhi prosedur keselamatan diri semasa perjalanan pergi dan balik ke sekolah atau lokasi

  aktiviti.

  -%, Peranan Jurulatih *Guru+

  Memastikan kawasan aktiviti kosong dan bersih.

  Mengambil kedatangan pelajar dan memastikan semua pelajar hadir.

  Membuat laporan kerosakan / kecederaan sekiranya ada.

  Memastikan semua peralatan disimpan pada tempat asal.

  Membuat laporan aktiviti yang dijalankan kepada PK KK dan Pengetua.

  -%- Peranan Ibu .a/a 0 Pen'aga

  Mengambil tahu siapa guru pengiring / jurulatih yang terlibat dan bila aktiviti yang dijalankan

  tamat.

  Memastikan murid balik ke rumah selepas aktiviti dijalankan #pelajar harian$.

  %egera menghubungi pihak sekolah sekiranya anak tidak sampai di rumah seperti sepatutnya.

 • 7/25/2019 contoh PSPTPO Hoki

  4/13

  CARTA A#IRANTIN"AKAN JURU#ATIH JIKA .R#AKUN1A K!A#ANGAN

  M()!

  *(+()!&- &+M! )!P+!0KM!)!01!0 PM!0

  %!%!& P(02!KM!)!01!0

  Kecederaan

  %erius

  Kecederaan

  +ingan

  K0!)P!%& &!-!PK23+!!0

  -!0&!+ K-%P&!)B+ +!W!&!0

  -(B(01 B( B!P! /P0*!1! PM!0

  )!P+K!0 K% KP!3!P0&!3B+ 3!0 M+K3K!0KM!)!01!0 / K23+!!0

  %)%!

 • 7/25/2019 contoh PSPTPO Hoki

  5/13

  P#AN STRATGIK *TAHUN ,2$3 4 ,2,2+SUKAN HOKI

  Isu !asalah !atla&at Strategi In)ikator Pen5a/aian

  Kemerosotanpencapaiankontigen hokisekolah diKejohanan

  -K M%%

  4. &idak MenjuaraiKejohanan -okiperingkat M%%B

  4. Menjuarai Kejohanan-oki M%%B %arikeitahun 5647 hingga 5656

  4. Meningkatkanprestasi pemainhoki.

  4. *ohan Kejohanan -oki PeringkatBahagian %arikei.

  5. Kekurangan pemainmewakili M%%B 5. Bilangan murid mewakiliM%% %arikei dan M%%%%arawak meningkat.

  5. Meningkatkankualiti pemain 5. Bilangan pemain mewakili bahagiandan negeri seperti berikut8

  &ahun Bahagian 0egeri

  5647 6 6

  5649 4 6

  564: 5 4

  564; < 4

  5656 = 4

 • 7/25/2019 contoh PSPTPO Hoki

  6/13

  Isu !asalah !atla&at Strategi In)ikator Pen5a/aian

  =. Pemain kurang minat,kesungguhan,kesediaan dan dayasaing.

  =. Meningkatkan minat,daya saing, kesediaandan kesungguhan atlitsebelum kejohanan.

  =. Menetapkan ?goalsetting@ serta memberiganjaran atau insenti"untuk atlit yang berjaya.

  A. Kehadiran pemain 466 danmenunjukkan kesungguhanserta kepatuhan semasalatihan.

  A. %ukar mencari pemainbaru dikalangan muridPeralihan dan

  &ingkatan 4 keranakurang sambutansemasa latihandijalankan.

  A. Mengenalpasti bakatbaru dari murid&ingkatan 4 dan

  Peralihan untuk diserapkepada Projek 1emilang

  A. Meningkatkanpenglibatan pemain&ingkatan 4 dan

  Peralihan dalam sukanolahraga dari awal tahun.

  7. Penyertaan pemain &ingkatan4 dan Peralihan dalam Projek1emilang meningkat kepada

  46 orang.

  7. &iada gelanggangkhusus untuk sukanhoki.

  7. Mendedahkan pemainberlatih di atas astrotur".

  7. Membuat latihan di luarkawasan sekolah yangmempunyai "asilitiastrotur".

  9. Pemain menunjukkanpermainan yang lebihberprestasi tinggi.

  9. Peralatan sukan hoki

  untuk menyertaiKejohanan kurangberprestasi tinggi.

  9. Mendedahkan pemain

  menggunakan peralatanhoki berkualiti.

  9. Membeli peralatan sukan

  hoki yang lebih berkualiti.

  :. Pemain menunjukkan

  permainan dan kemahiranyang lebih berprestasi tinggi.

 • 7/25/2019 contoh PSPTPO Hoki

  7/13

  P#AN TAKTIKA# *TAHUN ,2$3+SUKAN HOKI

  .il Progra& Ok'ekti6 Tanggung

  'a7abTe&/oh

  Kos 0Su&ber

  TO8 TRIn)i5ator

  Pen5a/aian

  4. Projek1emilang

  MenjuaraiKejohanan -KM%%B

  4. Pengetua5. PK KK

 • 7/25/2019 contoh PSPTPO Hoki

  8/13

 • 7/25/2019 contoh PSPTPO Hoki

  9/13

  P#AN OPRASISUKAN HOKI

  Na&a Pro'ek 9 Pro'ek Ge&ilang HokiOb'ekti6 9 Menjuarai Kejohanan M%%

  Te&/oh 9 Mac 566; C Mac 5646

  Ku&/ulan Sasaran9 !tlt 4:&KBGuru Terlibat 9 4.

  Proses Ker'a 9 4 &aklimat program4.4 (capan ketua projek.4.5 Penerangan tentang projek.4.< Perlantikan *awatankuasa Projek.

  5 Kenal pasti kumpulan sasaran85.4 Murid yang berminat.5.5 Pertandingan -oki &erbuka Meradong 7 sebelah.

  < Perbincangan sesama jurulatih bersama dengan Penolong KananKokurikulum dan Pengetua, tentang perjalanan serta matlamat programini dilaksanakan.

  = Pelaksanaan aktiviti4.4 Program dijalankan < kali seminggu #%elasa, +abu dan Khamis$ di

  sebelah petang agar tidak mengganggu pelajaran atlit.4.5 Perbincangan antara jurulatih seminggu sekali ikut keperluan untuk

  penambahbaikan hasil dan perlaksanaan program.

  Kekangan 9 4 Kehadiran, kesungguhan atlit tidak 466.5 Kekurangan kemudahan prasarana #padang khas untuk permainan hoki$.

  Pe&antauan 9 Pemantauan akan dilakukan oleh Pengetua / Penolong Kanan Kokurikulumdan semua *urulatih dengan menggunakan instrumen yang disediakan.

  Penilaian9 Penilaian dijalankan sebanyak = kali sepanjang projek ini denganmenggunakan instrument yang telah dikenalpasti. Eokus penilaian ialahD

  a Kemahiran menahan/menerima, menolak, memukul dan menggelecek.Pena&bahbaikan9 Berdasarkan keputusan ujian F penilaian, penambahbaikan dilakukan

  selepas ujian saringan dibuat untuk meningkatkan keberkesanan program

 • 7/25/2019 contoh PSPTPO Hoki

  10/13

  P#AN OPRASISUKAN HOKi

  Na&a Pro'ek 9 "rea& Tea&

  Ob'ekti6 9 Meningkatkan kualiti pemain di mana lebih ramai pemain sekolah yangakan mewakili pasukan M%%

  Te&/oh 9 %epanjang &ahun kecuali musim cuti sekolah

  Ku&/ulan Sasaran 9 &ingkatan =,

 • 7/25/2019 contoh PSPTPO Hoki

  11/13

  SUKAN HOKI

  Na&a Pro'ek9 Kursus Ke'urulatihan

  Ob'ekti69 Meningkatkan keupayaan, kemahiran dan pengetahuan jurulatih dalambidang kejurulatihan olahraga.

  Te&/oh9 Mac C 0ovember 566;Ku&/ulan Sasaran9 %emua *urulatih Pasukan -oki %ekolah

  GuruTerlibat9 4. Pengurusan %ekolah5. Ketua *urulatih

 • 7/25/2019 contoh PSPTPO Hoki

  12/13

  P#AN OPRASISUKAN HOKI

  Na&a Pro'ek9 Mencari Bintang

  Ob'ekti6 9 Mencari bakat baru untuk diserap ke dalam Projek 1emilang

  Te&/oh 9 %epanjang tahun 566;Ku&/ulan Sasaran 9 Murid &ingkatan 4 dan Peralihan serta 1uru P*K

  Guru Terlibat 9 4. Penolong Kanan Kokurikulum5. Ketua *urulatih

 • 7/25/2019 contoh PSPTPO Hoki

  13/13

  SNARAI NA!A AH#I PROJK G!I#ANG

  .il Na&a No% K%P

  Tingkatan Jantina

  4 E+!0K !0* !0!K %B!& )66776/;7 4!4 )

  5 !3)I !*!0 !0!K M()K &664