Download pdf - Baterija testova Arsić

Transcript
 • 8/19/2019 Baterija testova Arsić

  1/23

  S P O R T S K A A K A D E M I J A

  B E O G R A D

  STUDENT:

  Miloš Arsić

  BATERIJA TESTOVABAZIČNO - MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI U KOŠARI

   KOLOKVIJUM I 

  OSNOVE STRUČNOG RADA TRENERA ! EKIPNI SPORTOVI

    MENTOR:

  Pro"# $r P%&l' R()i*

  BEOGRAD

  +,.#

 • 8/19/2019 Baterija testova Arsić

  2/23

  SADR/AJ

  # UVOD00000000000000000##000000.

  ## Pris1(2*% r%34%1r%*5%00000000000##00006

  #+# D'"i*i7i5% os*o&*i8 2o54o&%00000000000##09

  +# BATERIJA TESTOVA BAZIČNO ! MOTORIČKIHSPOSOBNOSTI U KOŠARI######################################################,

  +## T's1o&i 3% 2r'7i3*os10#00000000000000++#+# T's1o&i 3% )r3i*(000000###00##0000000##.+#.# T's1o&i 3% s*%(00000000000000000;

  +#;# T's1o&i 3%

 • 8/19/2019 Baterija testova Arsić

  3/23

  Koš%r

 • 8/19/2019 Baterija testova Arsić

  4/23

  $% (i1'l5' *%s1%&*i

 • 8/19/2019 Baterija testova Arsić

  5/23

   Vr8(*s

 • 8/19/2019 Baterija testova Arsić

  6/23

  Sli

  S4%1r% s' $% s' 7i

 • 8/19/2019 Baterija testova Arsić

  7/23

  Ko*1rol% 1r'*i*%  5' $'l%1*os1

 • 8/19/2019 Baterija testova Arsić

  8/23

 • 8/19/2019 Baterija testova Arsić

  9/23

  C Sport   ! s&%

 • 8/19/2019 Baterija testova Arsić

  10/23

  T's1ir%*5' 2r'$s1%&l5% *%52r'7i3*i5( i *%52r%4%1i*i5( 1'8*i

 • 8/19/2019 Baterija testova Arsić

  11/23

  T's1o&' 1r')% or%*i3o&%1i 1%

 • 8/19/2019 Baterija testova Arsić

  12/23

  1r')% )i1i š1o s2'7i"i*i5i 3% 1%5 o$%)r%*i o)5'

 • 8/19/2019 Baterija testova Arsić

  13/23

 • 8/19/2019 Baterija testova Arsić

  14/23

   2o$r%3(45'&%5( 7i

 • 8/19/2019 Baterija testova Arsić

  15/23

  Test  bacanje me&icinke o& ' kg '

 • 8/19/2019 Baterija testova Arsić

  16/23

  Test )slepi *ošak+  2ros1or*o ! &r'4'*s

 • 8/19/2019 Baterija testova Arsić

  17/23

  2.+. TESTOVI ZA RAVNOTE)U

  R%&*o1'=% 2r'$s1%&l5% s2oso)*os1 s2or1is1' $% &rši C

 • 8/19/2019 Baterija testova Arsić

  18/23

  2.,. TESTOVI ZA F*E#SII*NOST

  CLl'

 • 8/19/2019 Baterija testova Arsić

  19/23

  - Gol$=i5'& 1'1i&*i or%* GTO i4% &iši 2r% $r%=i i i4% s(2ro1%* '"'

 • 8/19/2019 Baterija testova Arsić

  20/23

   

  %. ZA#*JU!A# 

  )Morate se učiti na tu%im gre&kama, jer ne*ete "iveti to!iko dugo da #i ste se nauči!i nas

   svojim+ ! S%4 '&'*so*

  A(1or ć' 2o

 • 8/19/2019 Baterija testova Arsić

  21/23

  o2š1' 1's1o&'# O2š1i 1's1o&i s' &iš' 2ri4'*5(5( 2rili

 • 8/19/2019 Baterija testova Arsić

  22/23

  '. *ITERATURA

  # /'l5%s# R()i* P# Osnove stručnog rada trenera S2or1s

 • 8/19/2019 Baterija testova Arsić

  23/23

  +# 8112:#4($r'4isli#7o4 

  23

  http://www.mudremisli.com/http://www.mudremisli.com/http://www.mudremisli.com/