Click here to load reader

ZNAČAJ I PODELA LOGIKE

  • View
    922

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of ZNAČAJ I PODELA LOGIKE

ZNAAJ I PODELA LOGIKE

ZNAAJ PROUVANJA LOGIKE Poznavanje

logike poveava nau sposobnost kritikog miljenja i poboljava izglede da nai zakljuci budu istiniti.

ZNAAJ PROUVANJA LOGIKEIstinu o jednom pitanju mogu otkriti i oni koji nikad nisu uili logiku. Prethodna ivotna iskustva usmeravaju nas, a da toga nismo svesni, kako treba misliti u datom sluaju, kao to deca, sluajui govor odraslih naue da govore pravilno pre nego to se sretnu sa gramatikim pravilima.

ZNAAJ LOGIKEPojedinac nikada u svom linom ivotu ne moe postii tako veliko iskustvo o logikim grekama i pravilima miljenja, da bi mu ono moglo potpuno zameniti poznavanje logike. Logika pravila izraavaju koncentrisano iskustvo miljenja mnogih generacija.

ZNAAJ LOGIKEUei se na grekama oveanstvo je usvojilo: da se jedna re mora definisati pomou rei ije je znaenje ve jasno a ne pomou rei ije je znaenje jo nejasnije od rei koju pokuavamo da definiemo, da ono to vai uopte vai i za pojedinane sluajeve, dok ono to ne vai uopte ne moe vaiti ni za pojedinane sluajeve i tako dalje.

ZNAAJ LOGIKEPotovanje logikih pravila nije jedini uslov za otkrivanje istine. Logika pravila su veoma opteg karaktera. Svaki problem nosi u sebi mogunost izvesnih greaka, koje se ne mogu izbei samo poznavanjem logike ve i temeljnim konkretnim znanjem iz odreene oblasti pojava.

ZNAAJ LOGIKE

ovek koji naui ova pravila u koli zna kako da izbegne logike greke koje su vekovima pravili obrazovani ljudi bez logikog znanja.

Jedno logiki pravilno miljenje nije samim tim i istinito, ali zato svako miljenje koje pretenduje da bude istinito mora biti i logiki pravilno.

PODELA LOGIKELogiku delimo na: formalnu i neformalnu ili sadrinsku logiku.

Formalnu logiku delimo na: tradicionalnu, Aristotelovsku logiku i moderne oblike simbilike, matematike logike.

MODERNA LOGIKAPo filozofskoj orjentaciji modernu logiku delimo na: logicizam Fregea i Rasela koji su deduktivno izveli matematiku iz logike, formalizam Hilberta koji je u logiku uveo maksimalnu slobodu, tretirajui je kao igru simbolima, intuicionizam Brouvera i Hajtinga koji su suzili polje logikih simbola samo na one ije znaenje je odreeno intuicijom.

DISCIPLINE FORMALNE LOGIKE

Polivalentna logika ui da se podruje istine ne mora podeliti samo na dve vrednosti, istinu i la, ve na bilo koj broj vrednosti pa postoje stepeni istinitosti i lanosti. Logika sintaksa prouava logiku strukturu znakova koji se u logici upotrebljavaju. Logika semantika prouava odnos logikih znakova prema objektima stvarnosti. Logika pragmatika prouava odnos logikih znakova prema praksi.

Neformalna, sadrinska logika metodologija naunog istraivanjaPo filozofskoj orjentaciji razlikujemo sledee pravce: analitiku filozofiju koja posveuje veliku panju naunom objanjenju pojava, hermeneutiku i fenomenoloku filozofiju koje veliki znaaj pridaju tumaenju tekstova i ljudskih postupaka, dijalektika filozofija koja posebno naglaava ulogu kritike u istraivanju sveta.