of 33 /33

Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas...

Page 1: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe
Page 2: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

radna sveska uz uybenik Svet oko nas

za prvi razred osnovne {kole

Zdravstvenovaspitawe

Page 3: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

OVO SAM JA Moja porodica i ja 3Rastem 4[ta sve mogu, {ta sve umem 5 Moje novo dru{tvo 6 BRINEM O ZDRAVQUMoje zdravqe 7Dom zdravqa 8-9Ko se sve brine o meni 10Opasnosti 11 Ko se pravilno obukao 12

HIGIJENA^isto}a je pola zdravqa 13Kako se peru zubi 14-15Moja soba 16Moja u~ionica 17

ZDRAVA HRANA Jedi pametno 18Zdrava hrana 19Idemo u prodavnicu 20-21Sastavi svoj jelovnik za jedan dan 22Zajedno za stolom 23Igrica 24-25

IGRAM SE I RASTEMJedan moj dan 26Uredi svoj prostor za u~ewe 27Volim da se igram 28-29Ve`be za dobro jutro 30Zdrava diploma 31

VODI^

smisli i napi{i

zadatak

crtamo i bojimo

pi{emo

razgovaramo

doma}i zadatak

re{avamo

istra`ujemo

Page 4: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

OJA PORODICA I JA

Nacrtaj sebe i svoju porodicu.

OVO

SAMJA

Va`no je da se ~lanovi porodice vole i brinu jedni o drugima.

3

M

Page 5: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

Kada sam se rodio imao sam kilograma.

Bio sam duga~ak cm.

ASTEM

Pogledaj slike i ispri~aj kako se Toma mewao od ro|ewa do polaska u {kolu.

Zamoli nekoga iz porodice da ovde opi{e dan kada su te iz porodili{ta doveli ku}i.

OVO

SAM

JA

4

R

Page 6: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

Pove`i linijama Sawu, Mi{u i Maju sa stvarima koje im pripadaju.Objasni {ta ume da uradi svako od wih.

OVO

SAMJATA SVE MOGU, [TA SVE UMEM

OVO

SAMJA

5

[

Page 7: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

OJE NOVO DRU[TVO

Posmatraj u~ionicu i |ake u woj. Ispri~aj kako se oni dru`e i {ta sve u~e u {koli. Objasni za{to je va`no imati dobrog druga ili drugaricu.

OVO

SAM

JA

6

M

Page 8: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

BRINEM

O ZDRAVQ

UOJE ZDRAVQE

Pogledaj slike i ispri~aj {ta dete radi kada je zdravo, a {ta kada je bolesno.

I ti mo`e{ ne{to da u~ini{ za svoje zdravqe. Potrudi se: da pere{ ruke vodom i sapunomda pere{ zube posle jelada se obu~e{ i obuje{ u skladu s vremenskim prilikamada jede{ zdravu hranu i pije{ dovoqno te~nostida dovoqno vremena provodi{ u prirodi i da se odmara{

7

M

Page 9: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

OM ZDRAVQA

Seti se jednog sistematskog pregleda na kojem si bio u domu zdravqa. Kako je izgledao taj pregled?Pog;edaj slike i ispri~aj {ta sve na wima vidi{.

BRINEM

O Z

DRAVQU

Odgovaraju}a visina i te`ina pokazuju da

raste{ zdravo i da se pravilno razvija{.

Ako ima{ ravna stopala, postoje ve`be koje ti mogu pomo}i

8

D

Page 10: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

Ako ne vidi{ dobro nao~are }e

ti pomio}ida vidi{ boqe.

Da bi ki~ma bila prava va`no je

da pravilno sedi{ i hoda{

Vakcina te {titi od raznih bolesti.

Proteza mo`e da ti pomogne ako ti zubi nepravilno rastu.

9

Page 11: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

Kada te ne{to boli, kada se ose}a{ lo{e ili se brine{ zbog nekog problema, obavezno se obrati nekom odraslom i zatra`i pomo}.

O SE SVE BRINE O MENI

Mi te najvi{e volimo i brinemo o tebi.

Kada su tata i mama zauzeti, do|i kod nas.

Kada si u {koli, za svaki problem obrati se meni.

Kod mene dolazi{ na sistematski pregled.

Do|i kod mene kada te zaboli zub.

Ako ne zna{ da pliva{, ja sam tu da ti pomognem.

Kada ti je potrebna pomo} na ulici, obrati se meni.

Ako primeti{ vatru ili dim, pozovi mene.

Pove`i strelicama osobe sa slike sa re~enicama koje izgovaraju.

BRINEM

O Z

DRAVQU

Svaki problem }e{ lak{e re{iti uz ne~iju pomo}.

10

K

Page 12: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

Izbegavaj opasne situacije. Ako je neko drugi u opasnosti potrudi se damu pomogne{

Stara napu{tena zgrada nije sigurno mesto za igru.

Igrawe {ibicama i petardama mo`e da bude opasno.

Utika~i za struju nisu opasni.

Mo`e{ da pegla{ kada ti roditeqi nisu kod ku}e.

Pogledaj ove slike i za svaku re~enicu upi{i u kvadrati} sa strane (T) ta~no ili (N) neta~no.

Ovde upi{i va`ne brojeve telefona.Neka ti u~iteqica pomogne u tome.

BRINEM

O ZDRAVQ

U

PASNOSTI

11

O

Ulicu ne treba prelaziti kada je upaqeno crveno svetlo na semaforu.

Page 13: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

O SE PRAVILNO OBUKAO

Proveri da li su se Ma{a, Sa{a i Steva pravilno obukli za izlazak napoqe. Pogledaj slike i ispri~aj {ta je svako od wih zaboravio kod ku}e.

BRINEM

O Z

DRAVQU

Nekada i ti zaboravi{ da skine{ jaknu kada je vru}ina ili da stavi{ kapu kada duva vetar. Trudi se da pre nego {to iza|e{ napoqe pogleda{ kakvo je vreme i pravilno se obu~e{.

12

K

Page 14: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

ISTO]A JE POLA ZDRAVQA

Oboj kru`i}e pored odgovora za koje misli{ da su ta~ni.Proveri sa u~iteqicom svoja re{ewa.

HIGI

JENA

Nemoj da gricka{ nokte zato {to se ispod wih skupqa prqav{tina. Ako se unese u telo mo`e da izazove boledsti

13

^

Ruke treba prati

pre i posle jela

posle odlaska u toalet

posle igrawa sa

ku}nim qubimcem

samo pre spavawa

Treba se umivati

svakog jutra i ve~eri

samo kada po|em u goste

kada mi je vru}ina

kad me mama podseti

Treba se tu{irati

svake ve~eri

leti kada su velike

vru}ine

samo za ro|endan

jednom nedeqno

Zube treba prati

posle jela

ujutru i uve~e

pre odlaska kod zubara

jednom nedeqno

Page 15: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

HIGIJENA

AKO SE PERU ZUBI

Obavezno operi zube ujutru i uve~eRedovno pose}uj zubaraJedi puno vo}a i povr}a i ne preteruj sa slatki{imaTrudi se da hrana koju jede{ ne bude ni previ{e vru}a ni previ{e hladna

14

Pastu za zube nanesi na ~etkicu.

Gorwe zube peri sa obe strane pokretom ~etkice

nadole.

Operi ~etkicu.Isperi usta vodom.Gorwu povr{inu zuba peri pokretom napred nazad.

Dowe zube peri sa obe strane pokretom ~etkice

nagore.

KPotrudi se da pere{ zube posle svakog jela. Va`no je da koristi{ svoju i de~ju .

Da bi tvoji bili zdravi i jaki redovno uzimaj tablete fluora.

se peru pokretima „ki{a pada“ i „trava raste”.

Page 16: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

pasta

Upi{i znak (+) u kvadrati} ispod povr}a i slatki{a koje voli{ da jede{, a znak (-) ispod povr}a i slatki{a koje ne voli{ da jede{.Saberi broj pluseva za povr}e i za slatki{e.

Povr}e je dobilo pluseva.

Slatki{i su dobili pluseva.

Prona|i u osmosmerci re~i koje stoje ispod slika.

HIGI

JENA

P A S T A @ ^ HR Q I Q R ^ E JO F V A W M T E

T D B J S A K RE U E O A D I DZ L P T X E C NA E I A | N A AL M } O Z U B I

lep osmeh

~etkica

proteza

zubi

zubar15

Ako ima{ vi{e pluseva za povr}e – svaka ~ast, odli~no se hrani{ i ima}e{ zdrave zube!Ako ima{ vi{e pluseva za slatki{e – tvoji zubi mogu brzo da se pokvare – zato poseti zubara {to pre.

Page 17: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

OJA SOBA

[ta u ovoj sobi nije na svom mestu? Opi{i kako treba da izgleda uredna soba.Da li ti sam sre|uje{ svoju sobu? Opi{i kako to radi{. Ako nema{ svoju sobu da li poma`e{ u sre|ivawu neke druge?

HIGIJENA

16

M

Page 18: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

OJA U^IONICA

HIGI

JENA

17

M

Pogledaj sliku i ispri~aj po ~emu se vidi da su u ovoj u~ionici neka deca neuredna.Ispri~aj koji je zadatak redara. Kako bi im ti pomogao?

Page 19: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

ISHRANA

AZNOVRSNA HRANA

Oboj zelenom bojom tablu pored grupe hrane koju naj~e{}e jede{, a crvenom bojom ono {to bi misli{ da bi trebalo da jede{ ~e{}e.

Raznovrsna ishrana je neophodna za pravilan rast i razvoj. Zbog toga je va`no da svakog dana pojede{ neku od namirnica iz svake grupe sa ovog tawira.

Ne quti se na svoje roditeqe zbog toga {to te ponekad teraju da jede{ i ono {to ne voli{ a zdravo je. Seti se da je to va`no za tvoje zdravqe.

18

R

Page 20: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

ISHRANADRAVA HRANA

Zdrava hrana poma`e da tvoje telo bude zdravo, da ima{ dovoqno snage za igru i u~ewe, da se dobro ose}a{ i lepo izgleda{.

Va`no je da u toku dana doru~kuje{, ru~a{, ve~era{ i dva puta u`ina{. Ne preska~i obroke i trudi se da jede{ u pribli`no isto vreme.

Ovo je zdrava hrana koju bi trebalo da jede{ svakog dana.

Ova hrana nije tako zdrava i treba je jesti umereno.

Izbegavaj ovu hranu, jer ona nije zdrava.

19

Z

Page 21: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

DEMO U PRODAVNICU

U prodavnicu su stigle sve`e namirnice i treba ih smestiti u odgovaraju}e police. Oboj namirnice i u prazne kru`i}e upi{i broj police u koju bi tu namirnicu smestio.

ISHRANA

MESO, RIBA I JAJA

MLEKO

I MLE^NI

PROIZVODI

20

I

1

2

Page 22: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

ISHRANA

VO]E I POVR]E

21

@ITARICE

34 5

Page 23: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

OJ JELOVNIK

ZA JEDAN DAN

Zamisli da si {ef kuhiwe u ovom restoranu. Izaberi zdravu hranu sa stola i sastavi jelovnik za jedan dan (upi{i ili nacrtaj ono {to izabere{).

ISHRANA

22

M

Page 24: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

AJEDNO ZA STOLOM

Nacrtaj posu|e i pribor za jelo. Smisli i nacrtaj {ta ova porodica jede za ru~ak.

ISHRANA

Va`no je da dobro sa`va}e{ hranu zbog lak{eg varewa i pravilnog razvoja vilice i zuba.

23

Z

Page 25: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

GRICAISHRANA

2. Zdrav doru~ak daje ti snagu.

Idi 2 poqa napred.

5. Pa`qivo pro~itaj {ta ti lekar savetujezdravqe 5+zdrava hranahigijenaodmor i u~eweigra i ve`bawepravilno dr`awe+ osmehzdravo odrastawe

7. ^okolada za u`inu! U`as! Vrati se 1 poqe nazad.

10. Vodi{ ra~una o higijeni.Bravo! Idi na slede}e poqe.

12. Nepravilno sedi{. Vrlo lo{e! Vrati se kod lekara po savet.

15. Odli~an izbor za ru~ak! Idi 3 poqa napred

16. Lo{e odabran ru~ak! Vrati se 3 poqa nazad.

Za igru su potrebni: kockica, pioni i dva igra~a.

24

I

Page 26: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

19. Pa`qivo pro~itaj {ta ti savetuje zubarzdravi zubimekana ~etkicade~ja pastazdrava hranado|i na kontroluza lep osmeh

22. Igra{ se napoqu! Odli~no se ose}a{.

i ska~e{ 3 poqa napred.

24. Ceo dan igra{ igrice!Brzo tr~i napoqe! Vrati se 2 poqa nazad.

26. Pokvaren zub! Vrati se kod zubarapo pomo} i savet.

28. Zdrava u`ina poma`e

da brzo uradi{ doma}iIdi 2 poqa napred.

31. Kasno odlazi{ na spavawe! Vrati se 4 poqa nazad i dobro se naspavaj.

33. Spasonosno prawe zuba pred spavawe.Idi 2 poqa napred.

25

Page 27: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

Razmisli i po redu upi{i brojeve u ku}ice pored slika.

Ispri~aj {ta ti jo{ radi{ u toku dana.

Va`no je da pravilno rasporedi{ vreme za sve svoje obaveze u toku dana.

EDAN MOJ DANIGRAM

SE

I RASTEM

Pre nego {to ode{ na spavawe spakuj kwige za {kolu.Neka te probude malo ranije pa }e{ imati dovoqno vremena da se spremi{.Kada ustane{, uradi nekoliko ve`bi. One }e ti pomo}i da se rasani{(na strani 31 pogledaj kako se rade neke jutarwe ve`be).

26

J

Page 28: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

Ispri~aj kako izgleda tvoj prostor za u~ewe.

IGRAM SE

I RASTEMREDI SVOJ PROSTOR

ZA U^EWE

Radni sto i stolica treba da odgovaraju tvojoj visini. Prozor i lampa treba da budu sa tvoje leve strane ukoliko pi{e{ desnom rukom (a sa desne strane ako pi{e{ levom rukom). Kad u~i{ ili radi{ doma}i zadatak, ne treba da te ometaju televizor ili preglasna muzika.

27

Sedi pravilno – ispravi le|a i nasloni se. Stopala celom du`inom osloni na pod.Ruke osloni na sto.

U

Page 29: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

Ispri~aj koju igru ti najvi{e voli{ da igra{.

Objasni kako se igra ta igra.

Igrawe je zabavno i neophodno da bi se tvoje telo pravilno razvijalo.

IGRAM S

E

I RASTEM

OLIM DA SE IGRAM

28

V

Page 30: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

Ako trenira{ neki sport, uvek ve`baj u prisustvu trenera ili instruktora.

IGRAM SE

I RASTEM

29

Page 31: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

1. Lezite na le|a, okrenite glavu

na desnu stranu i levom rukom

blago pritisnite bradu uz rame.

Zadr`ite se tako pet sekundi, a

zatim se vratite u po~etni polo`aj.

Isto uradite na levu stranu.

Ponovite ve`bu dva puta na obe

strane.

2. Sedite na ivicu kreveta, pre-

pletite prste i ruke polo`i na

teme. Izdi`ite glavu pritiskaju}i

je rukama, tako da osetite otpor.

Zadr`ite se u ovom polo`aju pet

sekundi. Ponovite ve`bu dva puta.

3. Sedite na krevet, stavite

ruke na ramena i kru`ite

laktovima napred-gore-

nazad-dole. Ponovite ve`bu

tri puta.

Isto uradite

i u suprotnom smeru.

4. Ustanite, prepletite prste i

ruke stavite na teme. Sa izdahom

ispru`ite ruke kao na slici i {to

vi{e se istegnite. Ponovite ve`bu

tri puta.

5. Stanite uza zid. Polako se

spu{tajte u ~u~aw, a zatim se

podignite, nastoje}i da se {to

vi{e istegnete uvis. Neka glava

i le|a stalno dodiruju zid.

Ponovite ve`bu tri puta.

6. Ustanite, lagano se

spu{tajte u vise}i polo`aj,

kao na slici. Najpre spus-

tite glavu, zatim vrat i

ramena, pa gorwi i dowi

deo le|a. Ostanite u tom

polo`aju tri do pet sekun-

di, a potom se spustite u

~u~aw. Iz ~u~wa se vratite

u stoje}i polo`aj. Ponovite

ve`bu tri puta.

* Preuzeto iz kwige Vedrane Kurjan Manestar VE@BAJMO ZAJEDNO, priru~nik za fizi~ku kulturu, Kreativni centar, Beograd 2005.

IGRAM S

E

I RASTEM

30

E@BE ZA DOBRO JUTROV

Page 32: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

31Diplomu dodequje u~iteq na kraju godine.

Page 33: Zdravstveno vaspitawe - ruzicavukelic.files.wordpress.com · radna sveska uz uybenik Svet oko nas za prvi razred osnovne {kole Zdravstveno vaspitawe

ZDRAVSTVENO VASPITAWEza prvi razred osnovne {koleprvo izdawe

Jelena Ili}

An|elka Ru`i}

Du{an ^e`ek

Prof. dr Gorica Sbutega Milo{evi}, Medicinski fakultet u Beogradu

Vesna Joci}, profesor fizi~ke kulture, O[ „Mladost” na Novom Beogradu

Mr Aleksandra Markovi}

Jelena Reqi}

Kreativni centar

Gradi{tanska 8

Beograd

Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

Slavica Markovi}

Mr Qiqana Marinkovi}

Publikum

autori

ilustrovao

recenzenti

lektor

likovni urednik

izdava~

urednik

za izdava~a

{tampa