of 282 /282
Univerzitet u Zenici Mašinski fakultet Odsjeci: Inžinjerski dizajn proizvoda, Inžinjerska ekologija, Menadžment proizvodnim tehnologijama, Održavanje Sadržaj sveske sa vježbi iz predmeta Matematika 1 (akademska 2010/2011.) Sedmica br 1 (Uvod u Matematiku) • Matemati ka indukcija. 3 • Binomna formula (obrazac). 19 Sedmica br 2 (Uvod u Matematiku) • Kompleksni brojevi. 33 (Linearna algebra) • Matrice. 51 • Determinante. 54 Sedmica br 3 (Linearna algebra) • Rang matrice. 61 • Inverzna matrica. 67 • Matri ne jedna ine. 69 Sedmica br 4 (Linearna algebra) • Sistem linearnih jedna ina. 85 • Gausov postupak 85 • Kramerova metoda (metoda determinanti) 87 • Kroneker-Kapelijeva metoda 96 • Homogeni sistem linearnih jedna ina. 101 Sedmica br 5 i 6 (Vektorski ra un ) Vektori 103 Skalarni proizvod dva vektora 108 Vektorski proizvod dva vektora 115 Mješoviti proizvod tri vektora 118 Sedmica broj 7 i 8 (Analiti ka geometrija u prostoru ) Ravan 125 Prava u prostoru 131 Prava i ravan 144 1

Sveska Matematika_1 v1

Embed Size (px)

Text of Sveska Matematika_1 v1

Page 1: Sveska Matematika_1 v1

Univerzitet u Zenici Mašinski fakultet Odsjeci: Inžinjerski dizajn proizvoda, Inžinjerska ekologija, Menadžment proizvodnim tehnologijama, Održavanje

Sadržaj sveske sa vježbi iz predmeta Matematika 1 (akademska 2010/2011.)

Sedmica br 1(Uvod u Matematiku) • Matemati ka indukcija. 3 • Binomna formula (obrazac). 19

Sedmica br 2(Uvod u Matematiku) • Kompleksni brojevi. 33 (Linearna algebra) • Matrice. 51 • Determinante. 54

Sedmica br 3(Linearna algebra) • Rang matrice. 61 • Inverzna matrica. 67 • Matri ne jedna ine. 69

Sedmica br 4(Linearna algebra) • Sistem linearnih jedna ina. 85 • Gausov postupak 85 • Kramerova metoda (metoda determinanti) 87 • Kroneker-Kapelijeva metoda 96 • Homogeni sistem linearnih jedna ina. 101

Sedmica br 5 i 6(Vektorski ra un)

Vektori 103 Skalarni proizvod dva vektora 108 Vektorski proizvod dva vektora 115 Mješoviti proizvod tri vektora 118

Sedmica broj 7 i 8(Analiti ka geometrija u prostoru)

Ravan 125 Prava u prostoru 131 Prava i ravan 144

1

Page 2: Sveska Matematika_1 v1

Sedmica br 9(Uvod u Analizu) • Brojni nizovi. 153 • Aritmeti ki niz. 153 • Geometriski niz. 154 • Monotoni nizovi. 154 • Grani na vrijednost niza. 155 • Operacije sa limesima. 156 • Grani na vrijednost funkcije. 158 • Jednostrani limesi. 163

Sedmica br 10(Uvod u Analizu) • Izvodi funkcija. 165 • Izvodi složenih funkcija. 171 • Izvodi funkcija koje nisu eksplicitno zadane. 174 • Logaritamski izvod. 175 • Primjena izvoda u geometriji. 176 • Izvodi višeg reda. 179 • L'Hospital-Bernoullijevo pravilo. 181

Sedmica br 11 i 12(Uvod u Analizu) • Ispitivanje funkcija. 185 • Racionalne funkcije. 188 • Eksponencijalne funkcije. 199 • Logaritamske funkcije. 203

Sedmica br 13, 14 i 15(Neodre eni integrali) • Neodre eni integrali 225 • Neposredno integriranje 227 • Metoda zamjene: I, II, III, IV, V i VI tip. 235, 236, 237, 238, 239, 241 • Metoda parcijalne integracije. 243 • Integracija racionalnih funkcija. 247 • Integracija iracionalnih funkcija – I (Metoda Ostrogradskog), II, III, IV, V i VI metoda 255, 257, 259, 260, 262 • Integracija trigonometriskih funkcija - I, II, III i IV tip. 271

Literatura za dodatno istraživanje i napredovanje: Dž. Ze i , A. Huskanovi , H. Alajbegovi , Matematika 1 za tehni ke fakultete, MF B. P. Demidovi i ostali, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na

tehni ke nauke, Tehni ka knjiga I. I. Ljaško i ostali, Zbirka zadataka iz matemati ke analize 1, IBC'98 M. P.Uš umli , P. M. Mili i , Zbirka zadataka iz više matematike 1, Nau na knjiga G. N. Berman, Sbornik zadach po kursu matematicheskogo analiza, Moskva nauka

2

Page 3: Sveska Matematika_1 v1

3

Page 4: Sveska Matematika_1 v1

4

Page 5: Sveska Matematika_1 v1

5

Page 6: Sveska Matematika_1 v1

6

Page 7: Sveska Matematika_1 v1

7

Page 8: Sveska Matematika_1 v1

8

Page 9: Sveska Matematika_1 v1

9

Page 10: Sveska Matematika_1 v1

10

Page 11: Sveska Matematika_1 v1

11

Page 12: Sveska Matematika_1 v1

12

Page 13: Sveska Matematika_1 v1

13

Page 14: Sveska Matematika_1 v1

14

Page 15: Sveska Matematika_1 v1

15

Page 16: Sveska Matematika_1 v1

16

Page 17: Sveska Matematika_1 v1

17

Page 18: Sveska Matematika_1 v1

18

Page 19: Sveska Matematika_1 v1

19

Page 20: Sveska Matematika_1 v1

20

Page 21: Sveska Matematika_1 v1

21

Page 22: Sveska Matematika_1 v1

22

Page 23: Sveska Matematika_1 v1

23

Page 24: Sveska Matematika_1 v1

24

Page 25: Sveska Matematika_1 v1

25

Page 26: Sveska Matematika_1 v1

26

Page 27: Sveska Matematika_1 v1

27

Page 28: Sveska Matematika_1 v1

28

Page 29: Sveska Matematika_1 v1

29

Page 30: Sveska Matematika_1 v1

30

Page 31: Sveska Matematika_1 v1

31

Page 32: Sveska Matematika_1 v1

32

Page 33: Sveska Matematika_1 v1

33

Page 34: Sveska Matematika_1 v1

34

Page 35: Sveska Matematika_1 v1

35

Page 36: Sveska Matematika_1 v1

36

Page 37: Sveska Matematika_1 v1

37

Page 38: Sveska Matematika_1 v1

38

Page 39: Sveska Matematika_1 v1

39

Page 40: Sveska Matematika_1 v1

40

Page 41: Sveska Matematika_1 v1

41

Page 42: Sveska Matematika_1 v1

42

Page 43: Sveska Matematika_1 v1

43

Page 44: Sveska Matematika_1 v1

44

Page 45: Sveska Matematika_1 v1

45

Page 46: Sveska Matematika_1 v1

46

Page 47: Sveska Matematika_1 v1

47

Page 48: Sveska Matematika_1 v1

48

Page 49: Sveska Matematika_1 v1

49

Page 50: Sveska Matematika_1 v1

50

Page 51: Sveska Matematika_1 v1

51

Page 52: Sveska Matematika_1 v1

52

Page 53: Sveska Matematika_1 v1

53

Page 54: Sveska Matematika_1 v1

54

Page 55: Sveska Matematika_1 v1

55

Page 56: Sveska Matematika_1 v1

56

Page 57: Sveska Matematika_1 v1

57

Page 58: Sveska Matematika_1 v1

58

Page 59: Sveska Matematika_1 v1

59

Page 60: Sveska Matematika_1 v1

60

Page 61: Sveska Matematika_1 v1

61

Page 62: Sveska Matematika_1 v1

62

Page 63: Sveska Matematika_1 v1

63

Page 64: Sveska Matematika_1 v1

64

Page 65: Sveska Matematika_1 v1

65

Page 66: Sveska Matematika_1 v1

(Zadaci su skinuti sa stranice: \pf.unze.ba\nabokovZa uocene greske pisati na [email protected])

66

Page 67: Sveska Matematika_1 v1

67

Page 68: Sveska Matematika_1 v1

68

Page 69: Sveska Matematika_1 v1

69

Page 70: Sveska Matematika_1 v1

70

Page 71: Sveska Matematika_1 v1

71

Page 72: Sveska Matematika_1 v1

72

Page 73: Sveska Matematika_1 v1

73

Page 74: Sveska Matematika_1 v1

74

Page 75: Sveska Matematika_1 v1

75

Page 76: Sveska Matematika_1 v1

76

Page 77: Sveska Matematika_1 v1

77

Page 78: Sveska Matematika_1 v1

78

Page 79: Sveska Matematika_1 v1

79

Page 80: Sveska Matematika_1 v1

80

Page 81: Sveska Matematika_1 v1

81

Page 82: Sveska Matematika_1 v1

82

Page 83: Sveska Matematika_1 v1

83

Page 84: Sveska Matematika_1 v1

84

Page 85: Sveska Matematika_1 v1

85

Page 86: Sveska Matematika_1 v1

86

Page 87: Sveska Matematika_1 v1

87

Page 88: Sveska Matematika_1 v1

88

Page 89: Sveska Matematika_1 v1

89

Page 90: Sveska Matematika_1 v1

90

Page 91: Sveska Matematika_1 v1

91

Page 92: Sveska Matematika_1 v1

92

Page 93: Sveska Matematika_1 v1

93

Page 94: Sveska Matematika_1 v1

94

Page 95: Sveska Matematika_1 v1

95

Page 96: Sveska Matematika_1 v1

96

Page 97: Sveska Matematika_1 v1

97

Page 98: Sveska Matematika_1 v1

98

Page 99: Sveska Matematika_1 v1

99

Page 100: Sveska Matematika_1 v1

100

Page 101: Sveska Matematika_1 v1

101

Page 102: Sveska Matematika_1 v1

(Zadaci su skinuti sa stranice: \pf.unze.ba\nabokovZa uocene greske pisati na [email protected])

102

Page 103: Sveska Matematika_1 v1

103

Page 104: Sveska Matematika_1 v1

104

Page 105: Sveska Matematika_1 v1

105

Page 106: Sveska Matematika_1 v1

106

Page 107: Sveska Matematika_1 v1

107

Page 108: Sveska Matematika_1 v1

108

Page 109: Sveska Matematika_1 v1

109

Page 110: Sveska Matematika_1 v1

110

Page 111: Sveska Matematika_1 v1

111

Page 112: Sveska Matematika_1 v1

112

Page 113: Sveska Matematika_1 v1

113

Page 114: Sveska Matematika_1 v1

(Zadaci su skinuti sa stranice: \pf.unze.ba\nabokovZa uocene greske pisati na [email protected])

114

Page 115: Sveska Matematika_1 v1

115

Page 116: Sveska Matematika_1 v1

116

Page 117: Sveska Matematika_1 v1

117

Page 118: Sveska Matematika_1 v1

118

Page 119: Sveska Matematika_1 v1

119

Page 120: Sveska Matematika_1 v1

120

Page 121: Sveska Matematika_1 v1

121

Page 122: Sveska Matematika_1 v1

122

Page 123: Sveska Matematika_1 v1

123

Page 124: Sveska Matematika_1 v1

124

Page 125: Sveska Matematika_1 v1

125

Page 126: Sveska Matematika_1 v1

126

Page 127: Sveska Matematika_1 v1

127

Page 128: Sveska Matematika_1 v1

128

Page 129: Sveska Matematika_1 v1

129

Page 130: Sveska Matematika_1 v1

130

Page 131: Sveska Matematika_1 v1

131

Page 132: Sveska Matematika_1 v1

132

Page 133: Sveska Matematika_1 v1

133

Page 134: Sveska Matematika_1 v1

134

Page 135: Sveska Matematika_1 v1

135

Page 136: Sveska Matematika_1 v1

136

Page 137: Sveska Matematika_1 v1

137

Page 138: Sveska Matematika_1 v1

138

Page 139: Sveska Matematika_1 v1

139

Page 140: Sveska Matematika_1 v1

140

Page 141: Sveska Matematika_1 v1

141

Page 142: Sveska Matematika_1 v1

142

Page 143: Sveska Matematika_1 v1

(Zadaci su skinuti sa stranice: \pf.unze.ba\nabokovZa uocene greske pisati na [email protected])

143

Page 144: Sveska Matematika_1 v1

144

Page 145: Sveska Matematika_1 v1

145

Page 146: Sveska Matematika_1 v1

146

Page 147: Sveska Matematika_1 v1

147

Page 148: Sveska Matematika_1 v1

148

Page 149: Sveska Matematika_1 v1

149

Page 150: Sveska Matematika_1 v1

150

Page 151: Sveska Matematika_1 v1

151

Page 152: Sveska Matematika_1 v1

152

Page 153: Sveska Matematika_1 v1

153

Page 154: Sveska Matematika_1 v1

154

Page 155: Sveska Matematika_1 v1

155

Page 156: Sveska Matematika_1 v1

156

Page 157: Sveska Matematika_1 v1

157

Page 158: Sveska Matematika_1 v1

158

Page 159: Sveska Matematika_1 v1

159

Page 160: Sveska Matematika_1 v1

160

Page 161: Sveska Matematika_1 v1

161

Page 162: Sveska Matematika_1 v1

162

Page 163: Sveska Matematika_1 v1

163

Page 164: Sveska Matematika_1 v1

(Zadaci su skinuti sa stranice: \pf.unze.ba\nabokovZa uocene greske pisati na [email protected])

164

Page 165: Sveska Matematika_1 v1

165

Page 166: Sveska Matematika_1 v1

166

Page 167: Sveska Matematika_1 v1

167

Page 168: Sveska Matematika_1 v1

168

Page 169: Sveska Matematika_1 v1

169

Page 170: Sveska Matematika_1 v1

170

Page 171: Sveska Matematika_1 v1

171

Page 172: Sveska Matematika_1 v1

172

Page 173: Sveska Matematika_1 v1

173

Page 174: Sveska Matematika_1 v1

174

Page 175: Sveska Matematika_1 v1

175

Page 176: Sveska Matematika_1 v1

176

Page 177: Sveska Matematika_1 v1

177

Page 178: Sveska Matematika_1 v1

(Zadaci su skinuti sa stranice: \pf.unze.ba\nabokovZa uocene greske pisati na [email protected])

178

Page 179: Sveska Matematika_1 v1

179

Page 180: Sveska Matematika_1 v1

180

Page 181: Sveska Matematika_1 v1

181

Page 182: Sveska Matematika_1 v1

182

Page 183: Sveska Matematika_1 v1

183

Page 184: Sveska Matematika_1 v1

(Zadaci su skinuti sa stranice: \pf.unze.ba\nabokovZa uocene greske pisati na [email protected])

184

Page 185: Sveska Matematika_1 v1

185

Page 186: Sveska Matematika_1 v1

186

Page 187: Sveska Matematika_1 v1

187

Page 188: Sveska Matematika_1 v1

188

Page 189: Sveska Matematika_1 v1

189

Page 190: Sveska Matematika_1 v1

190

Page 191: Sveska Matematika_1 v1

191

Page 192: Sveska Matematika_1 v1

192

Page 193: Sveska Matematika_1 v1

193

Page 194: Sveska Matematika_1 v1

194

Page 195: Sveska Matematika_1 v1

195

Page 196: Sveska Matematika_1 v1

196

Page 197: Sveska Matematika_1 v1

197

Page 198: Sveska Matematika_1 v1

198

Page 199: Sveska Matematika_1 v1

199

Page 200: Sveska Matematika_1 v1

200

Page 201: Sveska Matematika_1 v1

201

Page 202: Sveska Matematika_1 v1

202

Page 203: Sveska Matematika_1 v1

203

Page 204: Sveska Matematika_1 v1

204

Page 205: Sveska Matematika_1 v1

205

Page 206: Sveska Matematika_1 v1

206

Page 207: Sveska Matematika_1 v1

207

Page 208: Sveska Matematika_1 v1

208

Page 209: Sveska Matematika_1 v1

209

Page 210: Sveska Matematika_1 v1

210

Page 211: Sveska Matematika_1 v1

211

Page 212: Sveska Matematika_1 v1

212

Page 213: Sveska Matematika_1 v1

213

Page 214: Sveska Matematika_1 v1

214

Page 215: Sveska Matematika_1 v1

215

Page 216: Sveska Matematika_1 v1

216

Page 217: Sveska Matematika_1 v1

217

Page 218: Sveska Matematika_1 v1

218

Page 219: Sveska Matematika_1 v1

219

Page 220: Sveska Matematika_1 v1

220

Page 221: Sveska Matematika_1 v1

221

Page 222: Sveska Matematika_1 v1

222

Page 223: Sveska Matematika_1 v1

223

Page 224: Sveska Matematika_1 v1

224

Page 225: Sveska Matematika_1 v1

225

Page 226: Sveska Matematika_1 v1

226

Page 227: Sveska Matematika_1 v1

227

Page 228: Sveska Matematika_1 v1

228

Page 229: Sveska Matematika_1 v1

229

Page 230: Sveska Matematika_1 v1

230

Page 231: Sveska Matematika_1 v1

231

Page 232: Sveska Matematika_1 v1

232

Page 233: Sveska Matematika_1 v1

233

Page 234: Sveska Matematika_1 v1

234

Page 235: Sveska Matematika_1 v1

235

Page 236: Sveska Matematika_1 v1

236

Page 237: Sveska Matematika_1 v1

237

Page 238: Sveska Matematika_1 v1

238

Page 239: Sveska Matematika_1 v1

239

Page 240: Sveska Matematika_1 v1

240

Page 241: Sveska Matematika_1 v1

241

Page 242: Sveska Matematika_1 v1

242

Page 243: Sveska Matematika_1 v1

243

Page 244: Sveska Matematika_1 v1

244

Page 245: Sveska Matematika_1 v1

245

Page 246: Sveska Matematika_1 v1

246

Page 247: Sveska Matematika_1 v1

247

Page 248: Sveska Matematika_1 v1

248

Page 249: Sveska Matematika_1 v1

249

Page 250: Sveska Matematika_1 v1

250

Page 251: Sveska Matematika_1 v1

251

Page 252: Sveska Matematika_1 v1

252

Page 253: Sveska Matematika_1 v1

253

Page 254: Sveska Matematika_1 v1

(Zadaci su skinuti sa stranice: \pf.unze.ba\nabokovZa uocene greske pisati na [email protected])

254

Page 255: Sveska Matematika_1 v1

255

Page 256: Sveska Matematika_1 v1

256

Page 257: Sveska Matematika_1 v1

257

Page 258: Sveska Matematika_1 v1

258

Page 259: Sveska Matematika_1 v1

259

Page 260: Sveska Matematika_1 v1

260

Page 261: Sveska Matematika_1 v1

261

Page 262: Sveska Matematika_1 v1

262

Page 263: Sveska Matematika_1 v1

263

Page 264: Sveska Matematika_1 v1

264

Page 265: Sveska Matematika_1 v1

265

Page 266: Sveska Matematika_1 v1

266

Page 267: Sveska Matematika_1 v1

267

Page 268: Sveska Matematika_1 v1

268

Page 269: Sveska Matematika_1 v1

269

Page 270: Sveska Matematika_1 v1

(Zadaci su skinuti sa stranice: \pf.unze.ba\nabokovZa uocene greske pisati na [email protected])

270

Page 271: Sveska Matematika_1 v1

271

Page 272: Sveska Matematika_1 v1

272

Page 273: Sveska Matematika_1 v1

273

Page 274: Sveska Matematika_1 v1

274

Page 275: Sveska Matematika_1 v1

275

Page 276: Sveska Matematika_1 v1

276

Page 277: Sveska Matematika_1 v1

277

Page 278: Sveska Matematika_1 v1

278

Page 279: Sveska Matematika_1 v1

279

Page 280: Sveska Matematika_1 v1

280

Page 281: Sveska Matematika_1 v1

281

Page 282: Sveska Matematika_1 v1

(Zadaci su skinuti sa stranice: \pf.unze.ba\nabokovZa uocene greske pisati na [email protected])

282