of 12 /12

Gradjansko vaspitanje 1 ispravljeno - delfi.rs · GRA\ANSKO VASPITAWE – SAZNAWE O SEBI I DRUGIMA radna sveska za prvi razred osnovne {kole prvo izdawe Nada Igwatovi}-Savi}, Marija

  • Upload
    others

  • View
    41

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Gradjansko vaspitanje 1 ispravljeno - delfi.rs · GRA\ANSKO VASPITAWE – SAZNAWE O SEBI I DRUGIMA...

Page 1: Gradjansko vaspitanje 1 ispravljeno - delfi.rs · GRA\ANSKO VASPITAWE – SAZNAWE O SEBI I DRUGIMA radna sveska za prvi razred osnovne {kole prvo izdawe Nada Igwatovi}-Savi}, Marija
Page 2: Gradjansko vaspitanje 1 ispravljeno - delfi.rs · GRA\ANSKO VASPITAWE – SAZNAWE O SEBI I DRUGIMA radna sveska za prvi razred osnovne {kole prvo izdawe Nada Igwatovi}-Savi}, Marija

GRA\ANSKO VASPITAWE

– SAZNAWE O SEBI I DRUGIMA

radna sveska za prvi razred osnovne {kole

prvo izdawe

Nada Igwatovi}-Savi}, Marija Vulovi}, Gordana Keserovi}, Dijana Kopunovi},

Tatjana Pavlovi}, Jelena Dimitrijevi}

Neda Doki}

prof. dr @arko Trebje{anin, Fakultet za specijalnu edukaciju

i rehabilitaciju, Beograd

Svetlana Babi}, profesor razredne nastave, O[ „Svetozar Markovi}“, Beograd

Zorica Stojanovi}, profesor razredne nastave, O[ „Veqko Dugo{evi}“, Beograd

Violeta Babi}

Jelena Reqi}

Kreativni centar

Gradi{tanska 8

Beograd

Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

Natalija Pani}

mr Qiqana Marinkovi}

10 000

Publikum

978-86-7781-620-9

autori

ilustrovala

recenzenti

lektor

likovni urednik

izdava~

urednik

za izdava~a

tira`

{tampa

ISBN

CIP – Katalogizacija u publikaciji

Narodna biblioteka Srbije, Beograd

37.016:172-028.31 (075.2)(076)

GRA\ANSKO vaspitawe - saznawe o sebi i

drugima : radna sveska za prvi razred osnovne

{kole / [ autori Nada Igwatovi}-Savi} ... [ i

dr. ] ; ilustrovala Neda Doki} ] . - 1. izd. -

Beograd : Kreativni centar , 2008 (Beograd :

Publikum) . - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. -

Tira` 10.000.

ISBN 978-86-7781-620-91. Igwatovi}-Savi}, Nada [autor]

COBISS.SR-ID 149492748

Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ove radne sveske u okviru uxbeni~kog kompleta

za Gra|ansko vaspitawe – saznawe o sebi i drugima u prvom razredu osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00177/2008-06.

Page 3: Gradjansko vaspitanje 1 ispravljeno - delfi.rs · GRA\ANSKO VASPITAWE – SAZNAWE O SEBI I DRUGIMA radna sveska za prvi razred osnovne {kole prvo izdawe Nada Igwatovi}-Savi}, Marija

RA\ANSKO VASPITAWE

- SAZNAWE O SEBI I DRUGIMA

radna sveska za prvi razred

osnovne {kole

G

Page 4: Gradjansko vaspitanje 1 ispravljeno - delfi.rs · GRA\ANSKO VASPITAWE – SAZNAWE O SEBI I DRUGIMA radna sveska za prvi razred osnovne {kole prvo izdawe Nada Igwatovi}-Savi}, Marija

1. Упознавање................................................................................................... 6

2. Шта ћемо да радимо на часовима грађанског васпитања ........................ 9

3. Ово сам ја ................................................................................................... 11

4. И ово сам ја ................................................................................................ 12

5. Моје путовање у прошлост ........................................................................ 14

6. Моје место за опуштање ........................................................................... 17

7. Шта ме брине ............................................................................................ 18

8. Моја осећања ............................................................................................ 21

9. Погађам осећања ...................................................................................... 22

10. Шта кад не видимо сви исто ..................................................................... 23

11. Ја видим, ти видиш .................................................................................... 25

12. Кад кажем: НЕЋУ! ..................................................................................... 27

13. Увредљиви надимци ................................................................................. 30

14. Тужакање ................................................................................................... 32

15. Заједно стварамо причу ............................................................................ 33

16. Дајем и добијам ....................................................................................... 34

17. Страшан сан ............................................................................................. 38

18. Најлепши сан ............................................................................................ 40

ADR@AJS

Page 5: Gradjansko vaspitanje 1 ispravljeno - delfi.rs · GRA\ANSKO VASPITAWE – SAZNAWE O SEBI I DRUGIMA radna sveska za prvi razred osnovne {kole prvo izdawe Nada Igwatovi}-Savi}, Marija

19. Мој бес ...................................................................................................... 42

20. Како се смирује бес .................................................................................. 44

21. Како помирити пса и мачку ..................................................................... 46

22. Мој страх ................................................................................................... 49

23. Шта са страхом ......................................................................................... 51

24. Моја туга ................................................................................................... 53

25. Моје жеље ................................................................................................. 55

26. Ја кад порастем ......................................................................................... 57

27. Ја и како ме виде други ............................................................................ 59

28. Другарство ................................................................................................ 60

29. Обрадуј чланове своје породице ............................................................. 62

30. Љубав ........................................................................................................ 64

31. Дечја права ................................................................................................ 66

32. Школа какву желим ................................................................................. 69

33. Да кажем слободно ................................................................................... 71

34. Право на игру ............................................................................................ 74

35. Путовање кроз радионице ........................................................................ 76

36. Шта волим код тебе .................................................................................. 80

Page 6: Gradjansko vaspitanje 1 ispravljeno - delfi.rs · GRA\ANSKO VASPITAWE – SAZNAWE O SEBI I DRUGIMA radna sveska za prvi razred osnovne {kole prvo izdawe Nada Igwatovi}-Savi}, Marija

Ја сам огледалце Чуварко.

Помоћи ћу тида сазнаш много тога новог

о себи и другима кроз игру, цртање

и разговор.

Page 7: Gradjansko vaspitanje 1 ispravljeno - delfi.rs · GRA\ANSKO VASPITAWE – SAZNAWE O SEBI I DRUGIMA radna sveska za prvi razred osnovne {kole prvo izdawe Nada Igwatovi}-Savi}, Marija

Ако ти је потребна помоћ, замоли наставника

да ти помогне.

У свесци ћеш открити два знака.

Звоно значи да ћеш задатке радити на часу.

Кућица значи да ћеш задатке радити код куће.

Затражи помоћ одраслих док не научиш да добро читаш и пишеш.

Напиши на линији своје име. Тако ће се знати да је ова свеска твоја.

Page 8: Gradjansko vaspitanje 1 ispravljeno - delfi.rs · GRA\ANSKO VASPITAWE – SAZNAWE O SEBI I DRUGIMA radna sveska za prvi razred osnovne {kole prvo izdawe Nada Igwatovi}-Savi}, Marija

6

POZNAVAWEU

пријатно

није пријатно

Нацртај у пољу са насмејаним лицем оно што ти је било пријатно у школи.

Нацртај у пољу са незадовољним лицем оно што ти није било пријатно у школи.

Page 9: Gradjansko vaspitanje 1 ispravljeno - delfi.rs · GRA\ANSKO VASPITAWE – SAZNAWE O SEBI I DRUGIMA radna sveska za prvi razred osnovne {kole prvo izdawe Nada Igwatovi}-Savi}, Marija

7

није пријатно није пријатно

пријатно пријатно

Нацртај оно што твојим родитељима није било пријатно кад су они били прваци.

Нацртај оно што је твојим родитељима било пријатно кад су они били прваци.

Page 10: Gradjansko vaspitanje 1 ispravljeno - delfi.rs · GRA\ANSKO VASPITAWE – SAZNAWE O SEBI I DRUGIMA radna sveska za prvi razred osnovne {kole prvo izdawe Nada Igwatovi}-Savi}, Marija

8

Да ли би у школи могло да буде пријатније? Шта

бисте ти и друга деца предложили?

Нацртај неке од предлога.

Page 11: Gradjansko vaspitanje 1 ispravljeno - delfi.rs · GRA\ANSKO VASPITAWE – SAZNAWE O SEBI I DRUGIMA radna sveska za prvi razred osnovne {kole prvo izdawe Nada Igwatovi}-Savi}, Marija

9

TA ]EMO DA RADIMO NA

^ASOVIMA GRA\ANSKOG VASPITAWA

[

Доцртај нове балончиће

ако је потребно.

Нацртај у балончићима шта ћете радити на часовима грађанског васпитања. Сети се онога што смо говорили на часу.

Page 12: Gradjansko vaspitanje 1 ispravljeno - delfi.rs · GRA\ANSKO VASPITAWE – SAZNAWE O SEBI I DRUGIMA radna sveska za prvi razred osnovne {kole prvo izdawe Nada Igwatovi}-Savi}, Marija