of 900 /900
 BOŠNJAČKI INSTITUT ZURICH - ODJEL SARAJEVO ORIJENTALNI INSTITUT U SARAJEVU OPŠIRNI POPIS BOSANSKOG SANDŽAKA IZ 1604. GODINE SV.II Ob!"#$!% S&'()!&! B*+, P# ("#$!% L('$! G!+# S!!'(,/ 000.

Sveska broj dva

  • Author
    -

  • View
    361

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Drugi dio knjige koja ne treba nikome

Text of Sveska broj dva

BONJAKI INSTITUT ZURICH - ODJEL SARAJEVO ORIJENTALNI INSTITUT U SARAJEVU

BONJAKI INSTITUT ZURICH - ODJEL SARAJEVO ORIJENTALNI INSTITUT U SARAJEVUOPIRNI POPISBOSANSKOG SANDAKAIZ 1604. GODINESV.II

Obradila: Snjeana BuzovPriredila: Lejla GaziSarajevo, 2000.

BONJAKI INSTITUT ZURICH - ODJEL SARAJEVO ORIJENTALNI INSTITUT U SARAJEVUOPIRNI POPISBOSANSKOG SANDAKAIZ 1604. GODINESV.IIObradila: Snjeana BuzovPriredila: Lejla GaziSarajevo, 2000.

Original:Defter-i mufassal-i liva-i Bosnael-cild es-saniAnkara, Tapu Kadastro, Kuyud-i Kadime AriviTD 478

SADRAJTUGRA3POPIS NAHIJA5Popis sela nahije Arane7Kadiluk Novi Pazar u Bosanskom sandakuNahija Arane u Bosanskom sandaku9Popis sela nahije Zvean17Nahija Zvean u Bosanskom sandaku19Popis sela nahije Jele63Nahija Jele u Bosanskom sandaku65Popis sela nahije Ras129Nahija Ras u Bosanskom sandaku131Popis sela nahije Vrae221Nahija Vrae u Bosanskom sandaku223Popis sela nahije Sjenica265Nahija Sjenica u Bosanskom sandaku267Popis sela nahije Ostatija293Nahija Ostatija u Bosanskom sandaku295Nahija Bobolj u Bosanskom sandaku299Nahija Trebna u Bosanskom sandaku303Nahija Moravica u Bosanskom sandaku307Nahija Bare u Bosanskom sandaku315Nahija Banja u Bosanskom sandaku337Nahija Bire u Bosanskom sandaku359Popis sela nahije Dobrun385Kadiluk Viegrad u Bosanskom sandakuNahija Dobrun u Bosanskom sandaku387Popis sela nahije Viegrad407Nahija Viegrad u Bosanskom sandaku409Popis sela nahije Hrtar463Nahija Hrtar u Bosanskom sandaku465Popis sela nahije Brodar491Nahija Brodar u Bosanskom sandaku493

Popis sela nahije Vratar521Nahija Vratar u Bosanskom sandaku523Popis sela nahije Osat577Nahija Osat u Bosanskom sandaku579INDEKSI623Indeks linih imena625Indeks geografskih naziva635

TUGRA

AHMED, SIN MEHMEDA (Sultan Ahmed I, sin Mehmeda HI, vi. 1603. -1617. godine)Ankara, TKTD 478, f. 1

f.2

KADILUK NOVI PAZAR U BOSANSKOM SANDAKUNAHIJAARANE U BOSANSKOM SANDAKU

(1) Selo Murgu ni1, pripada Aranu:

Pavo, ure - na oevoj batini; Mito, Jovana - na oevoj batini; ivko, Vuka - na oevoj batini; Jakov, Miladina - na oevoj batini; ivko, imuna - na oevoj batini; Milo, Jove - na oevoj batini; Dimitri, Nikole; Batina Radosava Radiinog, uposjedu stanovnika sela; Batina Olivira Radiinog, u posjedu

Petra Nikolinog; Nikola, Petra - na oevoj batini; Nikola, Bogdana - na oevoj batini; Dane, tipana - na oevoj batini; Jova, Marka; Miladin, ure; Batina Dijaka, u posjedu stanovnikasela; Naputena batina Bogdana Vukova,u posjedu Pavka;

nemuslimana sa batinama 15, pusta batina 1;

Prihod bez ispende:

penice, kejla 6,5, iznos97,5

mjeanca, kejla 9, iznos90

zobi, kejla 15, iznos75

uur od konica17

uur od povra20

uur od lana18

uur od sijena25

uur od kupusa15

pristojba monopolija50

bad od alkoholnih pia20

bad od drvenog uglja39

pristojba na sitnu stoku30

1 mlin, pristojba15

polovina badihave, mlaarine, poljaine

i tapijske pristojbe na zemin91

Sveea: 600

Ispenda: 450, carski has.1 Vjerovatno dananje selo Murgula, na Murgulskoj rijeci, sjeveroistono od Rana.

10

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

(2) Selo D o 1 nj a T r e p a2, pripada spomenutoj nahiji:

Batina Radaina, u posjedu Ise, sinaErdoglijinog, sada u posjedu JusufaAbdullahova; Osman, Ahmeda; Oru, Iskendera; Batina Vika, u posjedu Iskendera,sada u posjedu JusufaAbdullahovog; Batina Radice, u posjedu Husejna,sada u posjedu Iskendera Isinog; Sefer, Abdullaha; Batina Vie, u posjedu izmedije

Mahmuda, sada u posjedu Mehmeda, sina Ilijasovog;Batina Nike Jovanovog, u posjedu Murada, sina Alijinog, u posjedu Osmana, stanovnika Mitrovice;Batina Nikole urinog, u posjedu Salih-halife;Batina Mihala, u posjedu Delala, sada u posjedu ivka Radonjinog;Batina Jovana, sina Jankova, potom u posjedu Uvejsa kilidije, sada u posjedu Nesuha, sina Mustafinog;

Nemuslimani:

Batina Dimitra, u posjedu Jokeurinog; Batina Petrete, u posjedu StojanaLukinog; Batina Rate Nikolinog, u posjedunjegovog sina Radosava; Ostoja, Dane; Batina Dimitra, sinaMarkovog; Nikola, Petrete; Batina ivka Markovog, u posjeduJovana kundurdije; Batina ure Pavinog, u posjedustanovnika sela; Dane, Jujina?; Batina Petrete, u posjedu JakovaNikolinog; Batina Cvitka, u posjedu DimitraNikosavljevog; Batina Dimitra, sina Jokinog; Mito, Stoje; Batina Novaka, u posjedu Manojlaivkovog;Batina imuna, sina Bokovog; Batina Dane, u posjedu PaveRadosavljevog; Batina Dimitra, u posjedu MatijeCvitkovog; Batina Nike, u posjedu LjubePavinog; Batina Dane, u posjedu MiloaCvitkovog; Batina Nikole, u posjedu Dane

Stojanovog; Batina Pave, u posjedu VukaMarkovog; Batina Dimitra, u posjedu ureJovanovog; Batina Nikole, u posjedu Miladinaurinog; Batina Pave, u posjedu MihajlaMitinog, sada u posjedu stanovnikasela; Batina Vuka, u posjedu JokeRadosavljevog; Batina Bogovca, u posjedu DimitraBogosavljevog, sada u posjeduNikole, popa; Batina Dimitra Boinovog, u posjedupopa; Batina Stojana Radojinog, u posjedustanovnika sela; Batina Sanivoja, u posjedustanovnika sela; Batina Jovana, u posjedu stanovnikasela; Batina Olovca (iz Olova), u posjeduDimitra, sada u posjedu stanovnikasela; Batina Novaka Vukovog, u posjeduNikole, sina Vukovog; Batina udovice Rade, sada u posjeduNike Radosavljevog; Batina Rate, u posjedu MihajlaNikolinog, sada u posjedu Ferhada,sina Ahmedovog;

2 Dananje selo Trepa, u blizini Rana.

Nahija Arzane1

Batina Vukca, sina Pavinog;Nikolinog;

Batina Damjana, u posjedu MatijeBatina Kostadina,ssina Jovanovog;

Petretinog;Batina Vuka, u posjedu stanovnika

Batina ivka, u posjedu uresela;

Petretinog;Jovan, Stoje;

Batina tipana, u posjedu NikoleNikola, prilac;

Jovanovog;Pavli, Koajna?;

Batina Nikole Nikainovog, uPetreta, pop;

posjedu njegovog sina Veselina;Vuk, Nike;

Batina Luke, u posjedu PaveJovan, dolac;

muslimana sa batinama 11, nemuslimana sa batinama 50;

Prihod bez ispende:

resmi ift i bennak264

penice, kejla 91, iznos1.365

mjeanca, kejla 160, iznos1.600

zobi, kejla 32, iznos160

vina, medri 130, iznos910

uur od povra62

uur od lana30

uur od sijena20

uur od voa22

uur od kupusa200

uur od konica40

pristojba na vinsku burad160

porez na svinje32

1 mlin, pristojba15

polovina badihave, mladarine, poljaine

i tapijske pristojbe na zemin120

vinograd Husejna Kasimovog,

parcela 1, dunuma 4, pristojba28

Svega:5.000

Ispenda: 137, carski has.(3)Selo ace3,pripadaAranu:

Manojlo Dimitra - na batini svogMihajlo, Lazara;

oca;Vujo, Mihajla;

Filip, Radosava - na batini;Filip, Stojana;

uro, Mihaila - na Jankovoj batini;Rajko, Lazara;

Stanko, Radivoja;Milo, Radosava;

Nikola, Radivoja;Manojlo, Radosava;

nemuslimana sa batinama 11;

Prihodbez ispende:

penice, kejla 33, iznos330

mjeanca, kejla 26, iznos260

zobi, keila 19, iznos95

3 Selo pod ovim imenom danas nije poznato; vjerovatno je to dananje selo ae.

12Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.uur od povra36uur od lana34uur od sijena30uur od konica50uur od bijelog i crvenog luka10pristojba na sitnu stoku20pristojba monopolija20porez na svinje10bad na alkoholna pia101 mlin, pristojba15polovina badihave, mladarine, poljainei tapijske pristojbe na zemin80Svega:1.000Ispenda: 375, carski has.(4) Selo G o r a n c i4, pripada Aranu:Pavo, Miloa - umjesto svog sinaLazar, Nikole;Jakova;Batina Dimitra Miloevog, sada uimun, Lazara - na batini svoga oca;posjedu Lazara, dolaca;Rajko, Duke - umjesto svog sinaBatina Olivira, u posjedu Lae,Stojka;dolaca;Novak, Vuje - na batini svog oca;Naputena batina DimitraOgnan, Kostadina;urevog;Slavoj, Vuehne;Cvitko, Jovana;nemuslimana sa batinama 10, pusta batina 1;

f.3

Prihod bez ispende:

penice, kejla 15, iznos225

mjeanca, kejla 31, iznos310

zobi, kejla 11, iznos55

uur od povra10

uur od lana10

uur od sijena30

uur od konica48

pristojba na sitnu stoku20

pristojba monopolija10

porez na svinje13

bad od uglja40

bad od alkoholnih pia5

2 mlina, pristojba30

polovina badihave, mladarine, poljaine

i tapijske pristojbe na zemin5

Svegi: 800

Ispenda: 285, carski has.

4 Nepoznato.

TKTD478,f.l

POPIS NAHIJA

AraneHrtar

ZveanBrodar

JeleVratar

Ras sa Novim PazaromOsat

VraeBorac sa elebi Pazarom

SjenicaStudena

OstatijaOlovo

BoboljMaglaj

TrebnaTrebetin

MoravicaTeanj

BareKotor

BanjaBanjaluka

BireVrhovine

DobrunKoba

ViegradLefCe

t, '*& i*&'f l>73?.Ankara, TK TD 478, f. 1POPIS SELA NAHIJE ARANE1. Murguni, drugim imenom Poljice?5. Lun2. Dolnja Trepa6. Grabnica3. ace7. Crnica4. Goranci8. Podastinje5.

1. uU ra. .. .rt.ti-,fr . r'

.rt

_rr . n

rV. A\ Vilr ir U.

Ankara, TK TD 478, f. 4

f.4POPIS SELA NAHIJE ZVEAN1. Selo Kamenica29. Selo Vitomiri2. Mezra Hrastova30. Selo umin3. Selo Svinjar31. Selo Lisiine4. SeloRibari32. Selo Grmova5. Selo Strane33. Mezra air6. Selo Slatina34. Selo Drenica7. Selo Joi?35. Selo Lipovice8. Selo Prrte36. Selo Luska9. Selo Dolnja Koutova37. Selo Riani10. Selo Dolnji Kortin38. Selo Brestova11. Vojnuci sela Dolnji Kortin39. Selo ire12. Selo Rudar40. Selo Unite13. Selo Cerani41. Selo Orahovo14. Selo Vinarice42. Selo Dedilovo15. Selo Korimlje43. Sami pazar Dimitrovica16. Selo Bistri44. Mezra Ribni17. Selo Pinahir45. ifluk Mehmeda, sina Hizirovog18. Selo Banje Polje46. ifluk Alije, sina Amavuda Sinana19. Selo Kralice47. ifluk Husejna i Mustafe20. Selo Mikoline48. Mezra Ajardi-bega21. Selo Buletin49. Selo Brusnica22. Selo aa50. Selo movnica23. Selo Podgradina51. Selo Kozarevo24. Selo Gornje Koutovo52. Selo Kobilja Glava25. Selo Uiine53. Selo Dimili26. Selo Bulgari54. Vojnuci toga sela27. Selo Slaan55. Selo Doljani28. Selo Rasline56. ifluk Dastika29.

1. Nahija Arane

13

(5) Selo L u n5, pripada Aranu:Batina Miladina, sina Vuksanovog; Grgur, Dane - na batini; Mitre, Dabiiva - na batini svogoca; Nedelko, Miladina;

Milo, Pave - na batini svog oca; Nikola, Miladina; Mihajlo, dolac;Naputena batina Radice Miretia, u posjedu Dabiiva Nikolinog;

nemuslimana sa batinama 7, pusta batina 1;

Prihod bez ispende:

penice, kejla 10, iznos150

mjeanca, kejla 33, iznos220

zobi, kejla 7, iznos35

uur od povra13

uur od lana13

uur od sijena13

uur od konica40

pristojba na sitnu stoku10

porez na svinje14

pristojba monopolija90

bad na drveni ugalj43

polovina badihave, mlaarine, poljaine

i tapijske pristojbe na zemin63

Sveesi: 699

Ispenda: 200, carski has.(6) Selo Grebnica6, pripada Aranu:

Petre, Nikole - umjesto svog sinaBatina Vuka Milojinog, u posjedu

Dimitra;Nove Vukovog;

imun, Petra;Batina Boiia, u posjedu Nikole, sada

Milo, Dabiiva;u posjedu Vuka, sina Milojinog;

Dimitre, Dabiiva;Batina ure, sina Selakovog;

Matija Radovanov - umjesto DimitraBatina Radovana, u posjedu Dimitra

Nikolinog;Nikolinog;

Stojan, Vuka - umjesto NoveDamjan, Miladina;

Milojevog;Nikola, Rate;

nemuslimana sa batinama 12;

Prihod bez ispende:

penice, kejla 9, iznos135

mjeanca, kejla 9, iznos90

zobi, kejla 6, iznos30

uur od povra14

uur od lana15

uur od konica16

uur od bijelog i crvenog luka5

5 Nepoznato.

6 Selo sjeverno od Rana.

14

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

pristojba monopolijaporez na svinjebad na alkoholna pia1 mlin, pristojbapolovina badihave, mladarine, poljainei tapijske pristojbe na zeminIspenda: 300, carski has.

Svega:

15 15 10 1540 400

(7) Selo Crnica7, pripada Aranu:Jova, Dane - umjesto MurtezeMustafinog; Batina Lazara, u posjedu MilinkaNikolinog;Dane, Miloa - na batini svog oca; Batina Olivira, u posjedu DabiivaRajkovog, sada u posjedu MilinkaNikolinog; Batina Radosava Nikolinog, uposjedu stanovnika sela; drugi Jovo, dolac; Batina Jovana Miretia?, u posjedu

stanovnika sela;Mihajlo, Miloa, - na batini ivka; Batina Jovana Radovevog, uposjedu stanovnika sela, sada uposjedu Dane Miloevog; Batina Radaina, u posjedu stanovnikasela, sada u posjedu Vuka Pelije; Batina tipka, u posjedu Kostadina,sada u posjedu Milinka, sinaRajkovog; Batina Marka, u posjedu stanovnikasela, sada u posjedu popa Mite;

nemuslimana sa batinama 12;

Prihod: ispendapenice, kejla 7, iznos mjeanca, kejla 21, iznos zobi, kejla 5, iznos uur od povra uur od lana uur od sijenauur od bijelog i crvenog luka uur od konica porez na svinje pristojba monopolija bad na uvezeno vino 1 mlin, pristojbapolovina badihave, mladarine, poljaine i tapijske pristojbe na zemin

Svega:

30010521025520 45 14 22 18 20 10 1576 900

7 Selo pod ovim imenom danas ne postoji. Meutim, sjeverno od Kosovske Mitrovice, kod Banjske, postoji rudnik Crnac, pa je moda tu postojalo i spomenuto selo.

Nahija Arane15(8) Selo P o d a s t i nj e\ pripada Aranu:Batina imuna Vukovog, u posjeduBatina Pavlija Radiinog, u posjedustanovnika sela ace;stanovnika sela ace;batine 2;Prihod:od itarica, pristojbe ispende i ostalog3208 Vjerovatno je to dananje selo Ibarsko Postinje, izmeu Leka i Rudnice.

NAHIJAZVEAN U BOSANSKOM SANDAKU1. Selo Kamenica1, pripada spomenutoj:

Batina Jovana Radosavljevog, ustanovnika sela;

posjedu Jovana Radoevog;Batina Stojana Matica, iii posjedu

Miun, Radoa;Matije Miladinovog;

Stojan, ure;tipan, Matije;

Batina Dobre, u posjedu stanovnikaDivane Milo;

sela;Milko, Ivka;

Batina Pokrajca, u posjeduMihail?, Miloa;

nemuslimana sa batinama 10;

Prihod:

ispenda250

penice, kejla 18, iznos280

mjeanca, kejla 52, iznos520

vina, medri 60, iznos420

uur od povra30

uur od lana30

uur od sijena30

polovina badihave, mlaarine,poljaine

i tapijske pristojbe na zemin40

Svesa: 1.570

2. Mezra Hrastova:Polovinu uiva Ljubisal Hasanov, a drugu polovinu uivaju Filip, Mehdi-aga i Hussam, sin Hasana, pripada Zveanu - ift, carski has;Prihod:od itarica, resmi ifta i ostalog2171 Danas zaselak Kamenica, sjeverozapadno od Ibarskog Postinja.

20

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

3. Selo S v i nj a r2, pripada Zveanu:

Batina Dimitra, u posjedu Ejnehana,sada u posjedu Mehmeda, sinaIlijasovog; Batina Radmana, dolaca, u posjeduMaksuda, sada u posjedu Mehmeda,sina Mensurovog; Batina Kostadina, u posjedu HavadeKasima, sada u posjedu HavadeIdrisa; Treina batine Jovana Stipanovog, uposjedu Alije Damjanovog, sada uposjedu Bakije hatun; Treina batine Tome Miladinovog, uposjedu Mehmeda, sina Jusufovog; Batina Marka, u posjedu Mehmeda,sada u posjedu njegovog sinaIbrahima; Batina Nikosava, u posjedu Kasima,sada u posjedu Uzuna; Batina Dane Dabiivljevog, uposjedu Husejna Balijina; Batina Radosava, u posjeduMahmuda i Husreva, u posjedu AlijeRagibovog; Batina Vuia, u posjedu Kasima,muslimana sa batinama 15;

sada u posjedu Uzuna; Batina Andrije, siromaha, u posjeduIbrahima, sina Mehmedovog; Batina Nikole, u posjedu Idrisa, sinaBekirovog; Zemin, dvije parcele su u posjeduHasana, potom Alije, sada u posjeduAhmeda, dunuma 3; Zemin, dvije parcele su u posjeduHasana, potom u posjedu Emine,Zejnebe i Asije, dunuma 2; Zemin, tri parcele su u posjeduAbdije, potom Mahmuda i Mehmeda, njegovih sinova, dunuma 4; Zemin u posjedu Husejna, izmedije,potom u posjedu Mehmeda, sada uposjedu Uzuna; Hassa njiva, parcela 10, ak, parcela1, u posjedu Velije i Zejnebe hatun; Batina Milica Radiinog, u posjeduMustafe, sina Oruevog; ifluk Husejna i Mustafe, sinovaMehmeda, odvojene njive, sada uposjedu Ahmeda, sina Husejna iostalih suvlasnika, ift;

Prihod:resmi ift i dunumpenice, kejla 43, iznosmjeanca, kejla 134, iznoszobi, kejla 40, iznosvina, medri 5, iznosuur od povrauur od lanauur od sijenauur od voabadihava, mlaarina, poljainai tapijska pristojba na zemin

Svega:

336301.3402003510151515178 2.761

2 Danas selo Svinjare, juno od Kosovske Mitrovice.

Nabija Zveati

21

4. Selo R i b a r i 3, pripada Zveanu:

f.5Batina Bogdana Vukainovog, u posjedu Pavka Vukovog;batine 2;

Batina Stojka, sina Milinkovog, u posjedu stanovnika Dolnje Koutove;

Prihod:od itarica, pristojbe ispende i pristojbe za zimsku ispau i travarinu

50

5. Selo Strane4, pripada Zveanu:Zemini koje koristi Bajezid-vojvoda, sada u posjedu alia, Ibrahima sina Abdullahova - ifta 2;

itluk alia, sina Omerovog, u spomenutom selu, u posjedu Ahmeda, sina Budakovog - ift;

ifta3;

Prihod:resmi iftpenice, kejla 19, iznosmjeanca, kejla 29, iznoszobi, kejla 40, iznosuur od lanauur od povrauur od konicauur od sijenabadihava, mlaarina, poljainai tapijska pristojba na zemin

Svega:

66285290200464710506 1.000

6. Selo Slatina5, pripada Zveanu:

Batina Dabiiva, u posjedu Alije, sina Iskenderovog, sada u posjedu Uvejsa, sina Iskenderovog;Mustafa, Uvejsa;Luka, imuna;Batina tipana Vukainovog, u posjedu imuna, sada u posjedu Milosava Lukinog;Radoli, tipana;Rajko, Vuia;Nikola, Stojka;

Batina Danka Vukovog, u posjeduIvka Radonjinog; Dragia, Ivka;Rajko, Dabiiva - na batini; Raje, Gruje - na batini; Niko, Stojana - na batini; Nikola, Stojana - na batini; Radoli, imuna; Dragia, Ivka; Hassa njiva 1, dunuma 2, u posjedustanovnika sela;

muslimana 2, nemuslimana sa batinama 15;3Danas selo Ribarice, na rijeci Ibar, juno od Novog Pazara.4Danas selo Strana, sjeveroistono od Kosovske Mitrovice.5Danas selo Ibarska Slatina, sjeverozapadno od Kosovske Mitrovice.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Prihod:resrai ift i dunum ispendapenice, kejla 8, iznos mjeanca, kejla 20, iznos zobi, kejla 10, iznos vina, medri 15 (iznos nije naznaen) uur od povra uur od lana uur od sijena uur od konica uur od voabadihava, mladarina, poljaina i tapijska pristojba na zemin

Svega:

44 375 120 2005010 10 30 205125 1.000

7. Selo Josi ?6, pripada Zveanu:Batina Dobre Markovog, u posjeduMilinka Markovog; Batina Milije Petretinog, u posjeduMilije Miloevog; Vleta, Jovana; Batina Vuje Nikolinog, iz sela Berica?,u posjedu Milije Miloevog; Batina ure, u posjedu Milinka,dolaca; Batina Miloa Petretinog, u posjedunemuslimana sa batinama 10, pusta

Jakova Miloevog; Batina Stojana Nikinog, u posjeduMilinka, sina Markovog; Batina Milosava Nikolinog, uposjedu stanovnika sela; Batina Vukca Radovanovog, uposjedu stanovnika sela; Naputena batina RadosavaRadiinog; Milosav, Nikole;batina 1;

Prihod:ispendapenice, kejla 5, iznosmjeanca, kejla 2, iznoszobi, kejla 7, iznosvina, medri 15, iznosuur od povrauur od lanauur od sijenauur od voaporez na svinjebadihava, mladarina, poljainai tapijska pristojba na zemin

Svega:

250 75 20 35105 10 14 20 10 2140 600

' Nepoznato.

Nahija Zvean

23

8. Selo P i r t e 7, pripada Zveanu:Milko, tipana - umjesto svog sinaFilipa;Milija, Radoa - na batini; Miun, Milije; Kostadin, Dimitra; imun, Kostadina;

Dimitre, Marka - na batini; Batina Radivoja, u posjeduRadosava; Batina Radosava, u posjedu Ivka,dolaca; Hassa njive 2, dunuma 2;

nemuslimana sa batinama 8;

od itarica, ispende i ostalog

Prihod:

700

9. Selo Dol nj a Koutova8, pripada Zveanu:

Batina ivka Boinovog; Batina Radice, sina Stipanovog; Batina Dimitra, sinaCvitkovog; Batina Stojana Jankovog, u posjeduHurrema, sina Bajramovog; Dane, Luke; ivko, Luke; Batina Jovana Stipanovog, u posjeduMiladina Stipanovog;

Batina Bogdana Radovanovog, u posjedu Mihajla Bogdanovog;Mihajlo, Radovana;Batina Nike, sina Jovanovog;Miladin, Jovana;Miladin, Vuka;Radovan, Stojka;Matija, Luke;Zemin hassa, u posjedu stanovnika sela, parcele 3, dunuma 4;

musliman sa batinom 1, nemuslimana sa batinama 14;

Prihod:resmi ift, dunum i ispendapenice, kejla 5, iznosmjeanca, kejla 20, iznoszobi, kejla 12, iznosuur od povrauur od lanauur od sijenauur od voauur od ire, medri 20, iznospristojba na ljetnu ispau2 mlina, pristojbaporez na svinjebadihava, mlaarina, poljainai tapijska pristojba na zemin

Svega:

324 7520060101095140 40 60 10127 1.000

7Nepoznato.8Danas selo Koutovo, sjeverno od Kosovske Mitrovice.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.10. D o 1 nj i K o r t i n9, pripada Zveanu:

Batina Radosava Nikolinog, uposjedu Miloa Lukinog; Batina Radonje Vukosavljevog, uposjedu Luke, dolaca; Batina Radonje urinovog, uposjedu Radosava, sada u posjeduMite Daninog; Nikola, Rate;Batina Vuka, sina Radainovog; Batina Radosava Brajanovog; Batina Milosava, sina Stipanovog; Rato, Milosava; Batina Petrete, u posjedu Radosava,sada u posjedu njegovog sinaMilinka; Batina Jovana Vukovog, u posjeduManojla Bodinovog; Batina Radovana Markovog, uposjedu stanovnika sela; Batina Miloa Radonjinog; Nikola, Miloa; Ivan, Miloa; Batina Mateja (?) Nikinog, sada uposjedu Nikole Radonjinog; Ivan, Nikole; f.6Batina Pavlija Radonjinog; Batina Stojana, sina Nikolinog; Batina Radice Radovanovog, uposjedu Abdije, spahije; Batina Danka Radonjinog, u posjeduManojla Jankovog; Batina Dimitra, u posjedu Abdije,spahije; Batina Radosava, u posjeduVukosava, sina Radosavljevog; Batina Dimitra, u posjedu ivkaVukovog; Nikola, Vuka; Batina Boidara, u posjedu Nikole,nemuslimana sa batinama 50;

sina Vukovog;Batina Radice, u posjedu Jovana; Batina udove Todore, u posjedu popaCvitka; Batina Vladosava, u posjedu JoveVukovog;Batina Vukosava, u posjedu Vuka; Batina tipana, u posjedu BoanaPetovog; Batina Radosava, u posjedu RadonjeRadkovog; Batina Radice Radojinog, sada uposjedu Radivoja Radojinog; Batina Milana Radovanovog; Batina Radovana, u posjedu Ivania,sada u posjedu Lazara Ivanievog; Batina Miladina Radovanovog, uposjedu njegovog sina Mihajla; Batina imuna Stipanovog, uposjedu Milosava Stipanovog; Batina Komlena Vuihninog, uposjedu Vukosava Komlenovog; Batina Dobrosava Radojevog, uposjedu Vukosava, sinaRadosavljevog;Batina Luke, sina Radosavljevog; Milija, Pavlije;Batina Radovana, sina Jovanovog; Batina Radonje, sina Radosavljevog; Batina ake, sina ivkovog, uposjedu Mite Nikolinog; Batina Vuka, Vukia Pavinog; Milinko, Petra; Vojin, Rate; Raa, Milinka; Milija, Komlena; Vui, Radonje; Petre, Vuihne; Hassa njiva 1, dunutna 2, vinograd, uposjedu Radohne i ostalih suvlasnika;

ispenda i resmi dunum penice, kejla 50, iznos mjeanca, kejla 73, iznos zobi, kejla 70, iznos

Prihod:

1.250 750 730 350

' Nepoznato.

Nahija Zvean

25

vina, medri 69, iznos483

uur od povra48

uur od lana48

uur od sijena95

uur od voa62

porez na svinje120

vinograd Musa-havade, dunum 1, pristojba7

vinograd Mehmeda Abdullahovog, parcela 1,

dunuma 2, pristojba14

vinograd Omer-halife, parcela 1, dunuma 2, pristojba14

badihava, mladarina, poljaina

i tapijska pristojba na zemin229

Svega:4.200

ll.Vojnuci spomenutog sela Dolnji Kortin, pripada Zveanu: kua: 1;

od itarica, ispende i ostalog

Prihod:

200

12. Selo Ruda r10, pripada Zveanu:

Batina Milosava, u posjedu Hasana,sina Husejnovog; Batina Pir-Alije, sina Karagozovog,u posjedu Alije, sina Musinog; Batina Osmana, sina Hodaverdijinog; Batina Boana, u posjedu Alije, sinaMusinog; Batina tipana Vukovog, u posjeduPir-Alije;Batina Dabiiva, sina Petrovog; Batina Luke, sina urinog; tipan, Miloa; Batina Jakova, sina Jovanovog, uposjedu Cvitka Jakovljevog; Batina Vika Tvrdkovog; Batina Milka Dabevog; Batina Komlena Miladinovog; Batina Radice, u posjedu PaveRadohninog; Batina Rate, u posjedu DaneLazarovog;Batina Jovana Milinovog; Batina ure, sina Nikolinog; Batina Vuka urinog, u posjeduMihajla Ilijinog;

Batina Rate, u posjedu ivka; Batina Dabiiva, u posjedu VukaRatinog;Batina Dane, sina Nikinog; Batina Dane, sina Petretinog; Batina Jovana urinog, u posjedunjegovog sina ivka; Batina Davira, sina urinog; Batina Vuje Stojanovog; Batina Pavela, sina Radohninog; Batina Dane, sina Lazarovog; Ognan, Stojana; Batina Pavela, u posjedu DimitrinaDanetovog; Batina Nikole, sina Radovanovog, uposjedu stanovnika sela; Batina Kostadina, sinaNikolinog; Batina Nike, u posjedu Daviraurdijinog; Batina Filipa Manojlovog, u posjeduMarka Filipovog; Batina Cvitka, u posjedu tipanaVukovog; Batina Jakova Jovanovog;

10 Danas selo Rudare ili Veliko Rudare, sjeverozapadno od Kosovske Mitrovice.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Batina Todora, u posjedu VukaNikinog; Batina Brajana, u posjedu Jovana,sada u posjedu Nike; Batina Pijaniia, u posjedu ureDimitrovog; Batina Luke, u posjedu Vuka, sada uposjedu Radosava Vukovog; Batina Todora, u posjedu ureDimitrovog; Batina Bogdana, u posjedu RadovanaVukovog; Batina udove Matije, u posjeduVeselina Stojanovog; Batina Nikole Radovanog; Batina Rate, u posjedu VujeDabiivljevog; Batina Prerada, u posjedu stanovnikasela; Batina Radovana Stojanovog, uposjedu Filipa Manojlovog; Batina Cvitka, u posjedu JovanaRadohninog;Batina Radoja Mihovilovog; Strahinja, Miladina; Batina Boia, sina Nikolinog; Batina Nikole, sina imunovog; Batina Ljube, u posjedu TomeVukalja;Batina Dane, sina Petretinog; Batina Ivana, sina Vukosavljevog;

Batina Stojana, u posjedu PavelaRajinovog;Batina Todora Lukinog; Rajica, Vuka; Vujica, dolac; Neo, Grena; Pavel, Radonje; Jakov,Jovana; Miladin, Danka; Cvitko, Nike; Juro, Radovana; Kojo, Nikole; Jovo, Daneta; Toma, Vidoja; Milosav, ure; Damjan, Koje; uro, Miladina; Toma, Petrete; Vladisav, Radina; Joa, Rate; Mirko, Dane; Cvitko, Milka; Vujo, Milka; Mito, Miloa; Ugrin, Tome; Svitan, Ugrina; Zemini, u posjedu stanovnika selaLenica, dunuma 8; Hassa vinograd, u posjedu JusufaKaragozovog, njive 3, dunuma 2, uposjedu Osmana i suvlasnika;

muslimana sa batinama 6, nemuslimana sa batinama 73;Prihod:resmi ift i resmi dunum132ispenda1.825penice, kejla 60, iznos900mjeanca, kejla 112, iznos1.120zobi, kejla 45, iznos225vina, medri 658, iznos4.606uur od povra110uur od lana180uur od sijena250uur od konica120uur od voa40uur od bijelog i crvenog luka i kupusa40porez na svinje143badihava, mlaarina, poljaina i tapijskapristojba na zemin343vinograd Jusufa Karagozovog, dunuma 5, pristojba35vinograd Mustafe, sina Musinog, dunuma 4, pristojba28

NahijaZveanvinograd Alije, sina Karagozovog, dunuma 6, pristojba42vinograd Davuda, dunuma 4, pristojba28vinograd Hadi Nesuha, dunuma 5, pristojba35vinograd Budaka, dunuma 1, pristojba7vinograd Mehmeda, dunuma 3, pristojba21vinograd Kasima, dunuma 4, pristojba28vinograd Hadi Hasana, dunuma 4, pristojba28vinograd Memiaha, u posjedu Kadrije, dunuma 5,pristojba35vinograd Idrisa, sina Bekirovog, parcele 2, dunuma 5,pristojba35vinograd Fetaha Iskenderovog, u posjedu Pervanamutevellije, parcele 2, dunuma 5, pristojba35vinograd Bahtijara, sina Hadi Memije, parcele 2,dunuma 5, pristojba35Svega: 10.60013. Selo C e r a n i11, pripada Zveanu:

Batina Radovana Nikinog, u posjedustanovnika sela; Batina Radosava, sinaMilovanovog;Batina Miloa, sina Vuievog; Batina Dabiiva Bogdanovog, uposjedu Stojka Nikinog; Batina imuna Radovevog, uposjedu Nike, njegovog sina; Batina Jovana Vladosavljevog, uposjedu Viete Jovanovog; Miladin, Viete;nemuslhnana sa batinama 14;

Batina Nikole Jankovog, u posjeduCvitka Mihajlovog; Batina Radosava, sina Nikinog; Batina Radovana Jania, u posjeduPetra; Naputena batina Jovana, sinaNikolinog; Batina Mirka Milkovog i Vuka, sadau posjedu stanovnika sela; Mihajlo, Bogoja; Cvitko, Bogoja; Cvitko, Rajka;

f.7

Prihod:ispendapenice, kejla 15, iznosmjeanca, kejla 20, iznoszobi, kejla 20, iznosvina, medri 54, iznosuur od povrauur od lanauur od sijenauur od konicapolovina badihave, mladarine, poljainei tapijske pristojbe na zemin

Svega:

350225200100378203060325 1.400

" Najvjerovatnije je to dananje selo Ceranje, sjeverno od Kosovske Mitrovice.

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.14. Selo V i n a r i c e12, pripada Zveanu:

Batina Dimitra Radosavljevog, uposjedu Radonje Mitinog; Batina Nike, sina Vukovog; Batina Nikole Lazarovog, u posjeduKomlena Nikolinog; Batina N\ko\e imitiovog, u posjeduRadice Stojanovog; Batina Cvitka Lazarovog, u posjeduKomlena, dolaca; Batina Dabiiva Lazarovog, uposjedu ivana Daninog; Batina Mihala, sina ivkovog;

Batina Dimitra, sina Vukadinovog; Batina Dimitra Boidarovog, uposjedu Cvitka, sina Bogdanovog; Batina Radonje, u posjedu NikoleLazarovog; Batina Radivoja, \i posjedu DimitraDamjanovog; Batina Vladosava, u posjedu CvitkaLazarovog; Batina Marka Lazarovog, u posjeduDabiiva, sina Lazarovog; Batina Marka, sina urinog;

Batina Dimitra, sina Radosavljevog;

ivan, Dabiiva;

Marko, Novaka;Batina Boe, sinaDimitrovog;Miladin, Vukadina; ivan, Ivana; Nikola, Dabia; Nikola, Jania; Jani, Marka; Veselin, Marka; Luka, Vladosava;

i Boe, sina Dimitrovog;i, Dimitra;i Nikole, sina Lazarovog;i, Dajia;i Vladisava, sina Vukovog;ja, Vladosava;/ladosava;

Batina Vuka, u pHizirovog; Batina Mite, u pc Batina Petra, sin: Batina Cvitka, si Mihajlo, Jovanaj Batina Pavela Zistanovnika sela;

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.14. Selo V i n a r i c e12, pripada Zveanu:

Batina Dimitra Radosavljevog, uposjedu Radonje Mitinog; Batina Nike, sina Vukovog; Batina Nikole Lazarovog, u posjeduKomlena Nikolinog; Batina Nikole Dimitrovog, u posjeduRadice Stojanovog; Batina Cvitka Lazarovog, u posjeduKomlena, dolaca; Batina Dabiiva Lazarovog, uposjedu ivana Daninog; Batina Mihala, sina ivkovog; BatinavMarka, sina Nikinog; Rajko, ivka;Batina Dimitra, sina Radosavljevog; Batina Damjana, sina Radosavljevog; Batina Cvitka, sina Dabiivljevog; Batina Boe, sina Dimitrovog; Miladin, Dimitra; Batina Nikole, sina Lazarovog; ivorad, Dajia;Batina Vladisava, sina Vukovog; Radonja, Vladosava; Vujo, Vladosava; Cvitko, Jovana; Petre, Cvitka - na batini; Batina Jovana, sina Tomaevog; Batina Lazara Radosavljevog, uposjedu Milka, dolaca; Batina Vuje, sina imunovog; ivko, imuna; Batina Stojana, sina Dimitrovog;nemuslimana sa batinama 51;

Batina Dimitra, sina Vukadinovog; Batina Dimitra Boidarovog, uposjedu Cvitka, sina Bogdanovog; Batina Radonje, u posjedu NikoleLazarovog; Batina Radivoja, u posjedu DimitraDamjanovog; Batina Vladosava, u posjedu CvitkaLazarovog; Batina Marka Lazarovog, u posjeduDabiiva, sina Lazarovog; Batina Marka, sina urinog; Jakov, dolac; Vujo, Vladosava; ivan, Dabiiva; Marko, Boka; Dimna, Vladosava; Marko, Novaka; Miladin, Vukadina; ivan, Ivana; Nikola, Dabia; Nikola, Jania; Jani, Marka; Veselin, Marka; Luka, Vladosava; Jovan, Dujmije; Koja, Mite; Obrad, Nikole; Niko, Mite; Bozo, Miladina; Hassa njiva 7, dunuma 10;

ispendapenice, kejla 61, iznosmjeanca, kejla 100, iznoszobi, kejla 37, iznosvina, medri 38, iznosuur od povrauur od lanauur od sijenauur od konicauur od voaporez na svinje2 mlina, zaputeni

Prihod:

1.3759151.00024026626262660465

12 Danas selo Vinarice ili Donje Vinarice, zapadno od Kosovske Mitrovice.

Nahija Zvean

29

badihava, mlaarina, poljaina i tapijska pristojba nazemin25vinograd Ivana Muradovog, dunum 1, pristojba7vinograd Balije, sina Alijinog, dunuma 3, pristojba21vinograd Mahmuda i Ahmeda, sinova Ejnehanovih,dunuma 8, pristojba56vinograd Ibrahima, sina Mahmudovog, dunuma 2,pristojba14vinograd Baba Hajdara, dunuma 2, pristojba14Svega:4.00015. Selo K o r i m lj e13, pripada Zveanu:

Batina Jovana, u posjedu PervanaAbdullahovog; Batina Murada, u posjedu Alije, sinaHizirovog; Batina Timura, u posjedu Mahmuda,sina Behramovog; Batina Vuka, u posjedu Alije, sinaHizirovog;Batina Mite, u posjedu Mite, dolaca; Batina Petra, sina Radosavljevog; Batina Cvitka, sina Petrovog; Mihajlo, Jovanaj Batina Pavela Zivkovog, u posjedustanovnika sela; Batina Vika Nikolinog, u posjedustanovnika sela; Batina Radonje Stipanovog, uposjedu Vukadina Jovanovog; Batina Nikole, sina Dabiivljevog; Batina Stojana Radoevog, u posjeduJove Pavelovog;Batina imuna, sina Radosavljevog; Batina Milka, u posjedu TomaaRadosavljevog;Batina urka, sina Stojanovog; Batina Vuka, u posjedu ProdanaJovanovog; Oru, Prodana; Batina Vuka, u posjedu Tomaa

Radosavljevog; Stojan, Radice; Batina Vuka, u posjedu MiteDimitrova; Batina Radonje, u posjedustanovnika sela; Batina Brajana, u posjedu stanovnikasela; Batina Ivana, u posjedu stanovnikasela;Batina Vidaa, u posjedu Miladina; Batina Stojka, u posjedu stanovnikasela;Luka, Jaia; Batina Vukadina, u posjedustanovnika sela; Batina Radosava, u posjeduMahmuda, sina Behramovog; Batina Vuka, u posjedu Cvitka, sinaPetrovog; Prodan, prilac; Grujan, ivka; ifluk u posjedu Kurda i MehmedaMustafinog, razne njive - polovinaifta;Dabiiv, Mite; Gojko, Jove; Nedelko, Cvitka; Janko, dolac;

muslimana sa batinama 5, polovina ifta 1, nemuslimana sa batinama 32;

resmi ift ispenda

Prihod:

128 800

13 Danas selo Korilje, zapadno od Kosovske Mitrovice.

SOOpirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.penice, kejla 59, iznos885mjeanca, kejla 130, iznos1.300zobi, kejla 42, iznos220vina, medri 120, iznos840uur od povra30uur od lana69uur od sijena50uur od konica50uur od voa20uur od bijelog i crvenog luka i kupusa20porez na svinje10polovina badihave, mladarinei tapijske pristojbe na zemin78Svega:4.50016. Selo Bistri 14, pripada Zveanu:Batina Vukaina urijinog, uNaputena batina Vuka Grajanovog;posjedu Manojla, sina Bogdanovog;Naputena batina MilosavaBatina Jovana Radinog, u posjeduMarkovog;Rate Jovanovog;Naputena batina Radonje;Batina ivka Vukovog, u posjeduitluk Alije, sina Timurhanovog;stanovnika sela;vojnuka batina koju on uiva, uKoja, dolac;posjedu Hume, keri Alijine - ift;ift I, nemuslimana sa batinama 4, puste batine 3;Prihod:resmi ift22ispenda100penice, kejla 9, iznos135mjeanca, kejla 22, iznos220zobi, kejla 19, iznos95vina, medri 10, iznos205uur od povra10uur od lana20uur od sijena57uur od bijelog i crvenog luka i kupusa51 mlin, pristojba30pristojba na zimsku ispau100badihava, mladarina, poljainai tapijska pristojba na zemin100Svega:1.00014 Pod ovim nazivom nepoznato. S obzirom na geografski poloaj i ranije popise, vjerovatno se radi o dananjem selu Bistrica, izmeu Kosovske Mitrovice i Leposavia.

NahijaZvean3117. Selo P i n a h i r15, pripada Zveanu:Jovo, Cvitka - na batini svogLuke, dolaca;oca;Batina Tonke, u posjedu stanovnikaNikola, Jakova Dimitrijinog - nasela;batini svog oca;Batina imuna Vukovog, u posjeduuro, Luke;Radivoja Nikinog;Komlen, Grge;Jakov, Matije;Naputena batina Mihaila;Ognan, Stojana;Batina Radosava, sina Vukovog;Hassa njiva dunum 1, ak 1, mlin 1,Batina Radice urinog, u posjeduzaputen;f.8nemuslimana sa batinama 10, pusta batina 1;

Prihod:

ispenda sa pristojbom za dunum252

penice, kejla 7, iznos105

mjeanca, kejla 30, iznos300

zobi, kejla 20, iznos100

vina, medri 19, iznos133

uur od povra11

uur od lana10

uur od sijena20

uur od konica10

porez na svinje15

polovina badihave, mladarine, poljaine

i tapijske pristojbe na zemin44

Sveea: 1.000

18. Selo B a nj e P o Ij e16, pripada Zveanu:Batina Ejnebegije Hamzinog, usina Oruevog;posjedu Alije;Batina Vuksana, u posjedu AieBaStina Hizira Stipanovog, u posjeduhatun;Ise Balijinog;Batina Dimitra Jovanovog, u posjeduBatina Obrada, u posjedu Murada,Hasana, sina Ejnebegijinog;sina Timurhanovog;Batina Tomaa, u posjedu AndrijeBatina Radosava, u posjedu Murada,Nikolinog;sada u posjedu njegovog sina Mustafe;Batina Radosava, u posjedu Alije,Batina Vidoja, u posjedu Bajrama,sina Abdullahovog;sada u posjedu stanovnika sela;Batina Radovana, u posjeduBatina Radovana, u posjedu Kamere,stanovnika sela;Mahe, Emine i Salihe;Batina Vuke, u posjedu Hizira, sinaBatina Luke, u posjedu Ramadana,irmerdovog;" Nepozni16 Selo Bapod ovim imenom i u popisu iz 1468. godine, a u popisima se nalazisve do 171

32

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Nemuslimani:

Nikola Lazara - na batini svog oca; Vujo, Mihojila - na batini; Dimitre, Nikole - na batini; Ivan, dolac - na batini Radoja; Mito, Nikole;Ilija, Damjana - na batini Petra; Mihajlo, Miladina - na batininepoznatog;Rado, Radosava - na batini; Batina Nikole, u posjedu PetraNikosavljevog; Batina Vojina, u posjedu Petra, sinaNikosavljevog; Batina Nikole, u posjedu Matije,dolaca;

Ostoja, Matije;Batina Vuka, u posjedu NikoleLazarovog; Batina Vojina, u posjedu stanovnikasela;Dimitre, Petra, u posjedu Jovana; Nikola, dolac; Milo, dolac; ifluk Saliha, u posjedu Mahmuda iHajdara, njegovih sinova, sada uposjedu Salihe i Mahe, kerispomenutog Mahmuda - polovinaifta; Hassa njiva 1, dunuma 4, vinograd 1,u posjedu Alije, sina Abdullahovog;

muslimana sa batinama 12, polovina ifta 1, nemuslimana sa batinama 17, batina nepoznatog 1;Prihod:resmi ift275ispenda425penice, kejla 34, iznos510mjeanca, kejla 80, iznos800zobi, kejla 50, iznos300vina, medri 75, iznos595uur od povra35uur od lana37uur od sijena120uur od voa30porez na svinje45polovina badihave, mladarine, poljainei tapijske pristojbe na zemin177Svega:3.35019. Selo K r a 1 i c e17, pripada Zveanu:

ifluk Mustafe, aua Visoke Porte, a to su: batina Mustafe, batina Todora, batina Mehmeda, sina ahinovog, kao i naputene i zaputene batine^ostale iza navedenih: Dimitra, Marka, ivka, Kostadina, Radivoja, Petra Nikinog i drugog Petra i Nikole; zatim batine drugog Dimitra, Turhana, Radosava, Jovana, imuna, Ivana, drugog Nikole,

Radoja, Kasima, kao i batina Vuka, Komlena i ure, sina Radiinog. Na osnovu spahijske tapije i kadijskog huddeta sve navedene zemlje uvedene su spomenutom auu Mustafi kao ifluk;Mito, Radivoja;Mito, ivka;Obrad, Pavela;Vujo, Stojana;

17 Nepoznato.

Nahija Zvean

Rato, Mite; Miladin, Gruje;

Lajo, Mite; Slavko, Lazara;

nemuslimana 8, ift 1;

Prihod:

resmi ift22

ispenda200

penice, kejla 35, iznos525

mjeanca, kejla 60, iznos600

zobi, kejla 30, iznos300

vina, medri 50, iznos350

uur od povra30

uur od lana30

uur od sijena134

uur od konica50

uur od voa10

badihava, mlaarina, poljaina

i tapijska pristojba na zemin45

vinograd Mehmeda, dunuma 2, pristojba14

Sveaa:2.300

20. Selo M i k o 1 i n e18, pripada Zveanu:Batina Radohne, u posjedu CvitkaBatina Damjana, u posjeduDujinog;Vladosava;Batina Boidara, u posjedu IvanaBatina Raljete, u posjedu stanovnikaLukinog;sela - pusta;Batina Jovana, sinaBatina Vuehne, u posjeduNikolinog;stanovnika sela - pusta;Batina Jovana Vladisavljevog, uBatina Vuia - pusta;posjedu Stojana, sada u posjeduJova, Nikole;Luke Nikolinog;Vujo, Jove;Naputena batina MilosavaFilip, Jove;Vladisavljevog;Veselin, Koje;Dimitre, Milosava - na batini - pusta;Ivko, Vuia;Batina Dabiiva, u posjedu IvanaJova, kova;Milievog;Filip, dolac;Batina Vuka, popa, u posjedu JakovaToma, dolac;Ratinog;nemuslimana sa batinama 15, pustih batina 5;Prihod sa (donoenjem) svana:ispenda375penice, kejla 15, iznos225mjeanca, kejla 20, iznos200zobi, kejla 10, iznos100vina, medri 50, iznos350uur od povra1518 Danas Mikulina, zaselak sela Trnavac, sjeveroistono od Novog Pazara.

34

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

uur od lanauur od sijenauur od voa1 mlin, pristojbaporez na svinjebadihava, mlaarina, poljainai tapijska pristojba na zemin

Svega:

15 10 20 152510 1.350

21. Selo B u 1 e t i n19, pripada Zveanu:

Batina ivka, sina Ilijinog;Batina Pavela, sina Petrovog;Marko, Radosava;Mito, Radosava;Batina Nikole, sina Radivojevog, uposjedu Marka, dolaca; Batina Nikole Obradovog, u posjeduMatije, njegovog sina; Veselin, pop, prilac; Batina Bodovana, sinaBoidarevog; Batina Rajia, u posjedu njegovogoca Radovana;nemuslimana sa batinama 17;

Batina Milije, u posjedu MarkaBoidarovog; tipan, Marka; ivko, Miloa; Batina Gojka, u posjedu NikoleRadovanovog; Batina Nikole Todorovog, u posjeduMite Radovanovog; Batina Dimitra, u posjedu stanovnikasela; Batina udove Mare, u posjeduVeselina imunovog; Veselin, dolac;

f.9

Prihod: ispendapenice, kejla 13, iznos mjeanca, kejla 15, iznos zobi, kejla 24, iznos vina, medri 28, iznos uur od povra uur od lanauur od sijenauur od voa1 mlin, pristojbaporez na svinjebad na mlinske rvnjevepolovina badihave, mlaarine, poljainei tapijske pristojbe na zemin

Svega:

2251951501201963030110 24 15 15100 401.250

19 Nepoznato.

Nahija Zvean

35

22. Selo a a20, pripada Zveanu:Batina Radonje, u posjedu imunaLukinog; Batina Milka Danievog, u posjeduMihajla Daninog; Batina Ivana Olivirovog, u posjedunjegovog sina Dobrivoja; Batina Damjana, sina Stojanovog; Batina Vukia, u posjedu Nikole,sada u posjedu Milae Vojinovog; Batina Nikole, u posjedu DobrivojaIvanovog;Batina Olivira, u vlastitom posjedu; Batina Radolije, sina Ilijinog; Luka, Ilije; Batina Radice, u posjedu RankaJovanovog; Batina Vujana, u posjedu Stojana,dolaca; Batina Stojana, u posjedu ure,dolaca; Batina Dimitra, u posjedu TodoraNikinog; Batina Jovana Ivankovog, u posjeduDobrivoja Ivanovog; Batina Jovana Bogdanovog, uposjedu Kuzmana Nikolinog; imun, Juke; Batina Nikole, dolaca, u posjedunemuslimana sa batinama 39;

stanovnika sela; Batina Bogoja ivkovog; Batina Nikole Dimitrovog, u posjeduStojana Vukievog; v Batina Ivka, u posjedu ivka Nikinog; Batina Petra, u posjedu JakeStojanovog; Batina Dabiiva, u posjedu MatijeDaninog, sada u posjedu RadolijeNikinog; Batina Novaka Nikinog, u posjedustanovnika sela; Batina Kostadina, u posjeduMiladina Stojanovog; Batina udove Ilije - pusta; Batina udove Vukosave - pusta; Batina udove Rue - pusta; Batina popa Olivira, u posjeduDobrivoja; Mihail, Todora; Radivoj, Jure; imun, Luke; Milija, Stojana; Luka, Damjana; drugi Luka, Damjana; Davir, Milije; Cvitko, Bogoja; Niko, dolac;

Prihod: ispendapenice, kejla 16, iznos mjeanca, kejla 34, iznos zobi, kejla 40, iznos vina, medri 58, iznos uur od povra uur od lana uur od voa uur od sijena uur od konica porez na svinje 1 mlin, pristojba bad od mlinskih rvnjeva polovina badihave, mladarine, poljaine i tapijske pristojbe na zemin

Svega:

9752403402004062535304530251529044 2.700

20 Danas istoimeno selo sjeverno od Kosovske Mitrovice.

36

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

23. Selo Podgradina21,pripadaZveanu:

Devlihan, Ahmeda;Batina Pervana Nikinog, u posjedustanovnika sela; Batina Vuete, u posjedu Husejna,sina Halilovog; Ferhad, Ismaila; Batina Radice, u posjedu MuradaIlijasovog; Batina Vukia, u posjedu Vuje,

dolaca;Zemin Ali-vojvode, u posjedu Hurrema, Ferhada, Ibrahima i Jusufa, sinova Muradovih - ift;Zemin Mehmed-bega, sina Daferovog, u posjedu Kara aua, sina Jusufovog - polovina ifta;Batina Bogdana Stipanovog, u posjedu Hamze;

Nemuslimani:

Batina Filipa, sina Radosavljevog; Batina popa Nike, u posjeduMiladina Nikinog; Vukoje, prilac; Batina Ivana Stojanovog, u posjedunjegovog sina Mihajla; Batina ivka Nikolinog; Vuksan, ivka; uro, Nikole; Boi, Nikole; Damjan, Nikole;Batina Radice, u posjedu Nikole; Batina Boe, sina Nikolinog; Batina ivka, sina urinog; tipan, ivka; ivko, Bulgar;Batina Nikole, sina Jovanovog; Batina ivka, sina Nikolinog; Batina Davira, u posjedu Stojana; Batina Marka Jovanovog - pusta; Radovan, Dabiiva; Batina Nike, sina Stojanovog; Batina Miladina Jovanovog; Batina Vuje Dimitrovog; Batina Todora - pusta; Batina Nike, sina Radiinog; Batina Milinka, sina Dabiivinia; Batina Lazara Jovanovog, u posjeduMihala ivkovog; Batina Jovana Ivanievog, u posjeduNikole Bogdanovog;

Batina Radonje, u posjedu Vuka;Batina Nikole, sina Nikinog;Batina Bogdana - pusta;Batina Mihala Stipanovog - pusta;Batina Dimitra Bogdanovog - pusta;Batina Boidara Radohninog - pusta;Batina Nikole Bogdanovog - pusta;Batina Vuka - pusta;Batina Marka - pusta;Veselin, Stojana;Livada Mehmed-efendije, sinaAhmedova, parcele 2; Batina Ilije urkovog; Manojlo, Mihajla; Batina Manojla Stojanovog; Batina Dimitra, sina ivkovog; Dimitre, Petra; Batina Dane, dolaca; Savko, Radovana; Rato, Vuka, dolac; Livada Ahmed-efendije, u posjeduTopala, potom Hadi Jusufa, sada uposjedu njegovih sinova Hajdara iMurada; Zemin Kurd-aua, njegove sugranice uvedene u sudsku odluku; Mia?, ivka; ivko, dolac; tipan, ivka; Pavko, Filipa; Boica, Mihajla:

muslimana sa batinama 6, polovina ifta 1, nemuslimana sa batinama 43, pustih batina 10;21 Nepoznato.

Nahija Zveati37Prihod:Od onih to prave vino u navedenom selu ne uzima se prema broju dunuma, nego daju uur od ire vlasniku zemlje;resmi ift143ispenda1.075penice, kejla 120, iznos1.800mjeanca, kejla 150, iznos1.500zobi, kejla 100, iznos500ire, medri 60, iznos420uur od povra60uur od lana60uur od sijena100uur od konica50uur od voa50porez na svinje6022 mlina, pristojba po 30660badihava, mlaarina, poljaina i tapijska pristojbana zemin948vinograd Berraka, dunuma 3, pristojba21vinograd Bali-pae, dunuma 5, pristojba35vinograd Ibrahim-ehaje, dunuma 5, pristojba35vinograd Saliha, u posjedu Ibrahima, sina Husejnovog,dunuma 4, pristojba28vinograd ulia, dunuma 5, pristojba35vinograd Hadi Hasana i Husejna, dunuma 5,pristojba35vinograd Ilijasa i Hizira, dunuma 5, pristojba35vinograd Oma Sejdijinog, dunuma 2, pristojba14vinograd Kasim-havade, dunuma 3, pristojba21vinograd Alije Velijinog, dunuma 4, pristojba28vinograd Mehmeda, u posjedu Pirije, sina HadiHasanovog, dunuma 2, pristojba14vinograd Murada, sina Ilijasovog, dunuma 3,pristojba21vinograd Ahmeda, seraskera, dunuma 3, pristojba21vinograd Dervia, dunuma 1, pristojba7vinograd Hasana i Husejna, u posjedu Omera, dunuma5, pristojba35vinograd Budaka, u posjedu eribae Ahmeda,dunuma 3, pristojba21vinograd Dafer-halife, dunuma 6, pristojba42vinograd Mehmeda, sina Ahmedovog, dunuma 1,pristojba7vinograd Hadi Nesuha, u posjedu eribae Ahmeda,dunuma 2, pristojba14vinograd ...(neitko) Redepovog, dunuma 10,pristojba70vinograd Kurd-age, parcela 1, dunuma 6, pristojba42vinograd Kurd-age, parcela 1, dunuma 3, pristojba21vinograd Husejna Halilovog, parcela 1, dunuma 6,pristojba42vinograd Hizir-halife, parcele 2, dunuma 16, pristojba112

m

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

vinograd Berraka, u posjedu Ahmeda, parcele 2,dunuma 2, pristojba14vinograd Bali-pae, u posjedu Emine hatun, udoveVeli-aua, dunuma 3, pristojba21vinograd Memije, sina Mustafinog, parcele 2, dunuma 3,pristojba21vinograd Mehmeda, sina Mustafinog, parcele 2,dunuma 3, pristojba21vinograd Hadije i Husejna, parcela 1, dunuma 5,pristojba35vinograd Alije, sina Velijina, parcela 1, dunuma 3,pristojba21vinograd Ata-Balije, u posjedu Husejna, sinaHalilovog, parcela 1, dunuma 8, pristojba56prihod vinograda Erdema Hasanovog i vinogradaMustafe, Velije, Ramadana, Kurda, Balije hatun,Mensura i Dabe, sina Redepovog, dunuma 50,pristojba350

24. Gornje Koutovo22, f.10 Batina Marka, u posjedu PavlaVukadinovog; Vukadin, Mite;Batina urka, sina Markovog; Batina Marka Stipanovog, u posjeduStojka, sina Rajkovog; Batina Jovana Ilijinog, u posjeduDobrivoja Ilijinog; Batina Radoja, u posjedu Nikole,njegovog sina;uro, Nike - na batini svog oca; Niko, ure - na batini; Mihajlo, Dimitra - na batini Stanie,dolaca; Jovan, Mihajla; Batina Damjana Stojanovog, uposjedu Mirete Damjanovog; Milko, Damjana; Cvitko, Dabiiva, umjesto Vlka,njegovog sina; Marko, Jovana - na batini; imun, Nuini - na batini; Lazar, Cvitka - na batini; Boi, Rajka, umjesto Slavka,njegovog sina;Luka, Nikole, umjesto Petra Boinovog; Petre, Luia; Vukica, ure - na batini;

pripada Zveanu:Petre, Marka - na batini;Mito, Petra - na batini;Pavel, Nikole - na batini;imun, Pavela;Batina Dimitra, u posjedu MihailaTodorovog; Batina Lazara Stipanovog, u posjeduNedeljka ivkovog; Batina Dimitra Jovanovog, u posjedustanovnika sela; Batina Nikosava, u posjedu NikoleMitinog; Batina Dimitra Radiinog, u posjeduPee, sina Radosavljevog;v Batina tipana, u posjedu ivkaKostadinovog; Batina Radivoja Novakovog, uposjedu Jovana Mihajlovog; Batina Vuka Jakovljevog, u posjeduRate Jovanovog; Batina ure Rainog, u posjeduVukmana, dolaca; Batina Mihala, u posjedu NikeMarkovog; Batina Boidara, u posjedu RadosavaStipanovog; Batina Kostadina Stipanovog, uposjedu Radosava Stipanovog;

22 Danas selo Koutovo na Ibru, zapadno od Kosovske Mitrovice.

Nahija Zvean39Batina Jovana Stipanovog, u posjeduLazar, Cvitka;Petra, njegovog sina;Stojko, Rajka;Dane, Rajaka - na batini nepoznatog;Mito, Petra;nemuslimana sa batinama 39;Prihod:ispenda975penice, kejla 70, iznos1.050mjeanca, kejla 110, iznos1.100zobi, kejla 70, iznos350vina, medri 145, iznos1.015uur od povra95uur od lana110uur od sijena110uur od konica120uur od voa50porez na svinje504 mlina, po 30, pristojba1202 mlina, po 30, pristojba601 mlin, pristojba30polovina badihave, mlaarine, poljainei tapijske pristojbe na zemin265Svega: 5.50025. Selo U i i n e23, pripada Zveanu:Jova, Radosava;Pavel, Miladina - na batini;Gruja, tipana - na batini svog oca;Batina Petra Vujinog, u posjeduivko, Brajana - umjesto Nikolestanovnika sela;v ivkovog;Matija, Ivka;ivko, Cvitka;Dane, Cvitka;nemuslimana sa batinama 8;Prihod:ispenda200penice, kejla 8, iznos120mjeanca, kejla 29, iznos290zobi, kejla 18, iznos90vina, medri 35, iznos245uur od povra21uur od lana30uur od sijena42uur od konica42porez na svinje251 mlin, pristojba15polovina badihave, mlaarine, poljainei tapijske pristojbe na zemin80Svega:1.200' Nepoznato.

40

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

26. Selo B u 1 g a r i24, pripada Zveanu:

Batina Petra Stojkovog, u posjeduStojana Petrovog; Batina Danka, u posjedu NikoleJovanovog; Batina Miladina Petrovog, u posjedutipana Petrovog; Batina Viete Nikolinog; Vuksan, Nikole - na batini; Batina Petra Lazarovog, u posjedu

Stojana Petrovog;Batina Nikole Vukovog, u posjeduVuksana, sina Nikolinog; Batina Jovana Vukovog, u posjeduAhmeda eribae; Batina tipana, u posjedu VukosavaRajievog; Hassa njive 3, dunuma 8, u posjeduAbdije Balijinog, iz sela Banje Polje;

musliman sa batinom 1, nemuslimana sa batinama 8;

Prihod:resmi iftispendapenice, kejla 30, iznosmjeanca, kejla 70, iznoszobi, kejla 22, iznosvina, medri 100, iznoslee, kejla 2, iznosuur od povrauur od lanauur od sijenauur od konicauur od voapristojba na tekneporez na svinje1 mlin, pristojbabadihava, mlaarina, poljainai tapijska pristojba na zemin

Svega:

222004507001107003035781508040350251515 3.000

27. Selo S 1 a a n , pripada Zveanu:

Batina Bogdana Stipanovog, uposjedu Hizira Ibrahimovog; Batina Vukaa, u posjedu HiziraIbrahimovog; Batina ure Radosavljevog, uposjedu Radovana, dolaca; Batina Vuksana, u posjedu Marka,njegovog sina; Dimitri, Radovana; Vujo, Miloa; Batina Miladina Nikolinog, uposjedu Nikole Pavlovog; Batina Vuje Daninog, u posjeduMarka Dinievpg;

Vukoje, imuna; Komlen, Nikole; Batina Radosava, u posjedu Vukojeimunovog; Batina Boia, u posjedu MiladinaAndrijinog; Stoja, dolac; Vuja, Stoje; Mihajlo, Andrije; Batina Radoja Vlajkovog -pusta;Batina Todora Vukovog - pusta; Batina Radonje, u posjedu Hizira,sina Ibrahimovog;

24Danas se ovo selo zove Srbovac, na rijeci Ibru, sjeverno od Kosovske Mitrovice.25Nepoznato.

Nahija Zvean

41

Batina urija - pusta; Batina Radosava Vukovog - pusta; Batina Pavela Vuksanovog - pusta; Batina Petra Novakovog - pusta; Batina Boka Dabiivljevog - pusta; Batina Radoja Radosavljevog -pusta;Batina Vuka Radojevog - pusta; Batina Vuje Vukainovog - pusta; Batina Nikosava - pusta; Batina Branoa - pusta; Batina Radosava, u posjedustanovnika sela; Batina Bogdana, u posjedu Vuje -pusta; Batina Branivoja, u posjedu RadoaPetrovog;

Batina Petra Vukovog - pusta; Batina Jovana Vukovog - pusta; Batina Vukmana Rajievog -pusta;Batina Nikole Radojinog - pusta; Milo, Boje; Matija, Boje; imun, Pavela; Vujo, dolac; Milo, Jove; Mihajlo, Andrije; Rado, pop; Jova, dolac; Miladin, Boje; uro, Pavela; Milutin, Vuje;

muslimana sa batinama 3, mmuslimana sa batinama 25, pustih batina 15;

Prihod: resmi ift ispendapenice, kejla 49, iznos mjeanca, kejla 110, iznos zobi, kejla 55, iznos vina, medri 150, iznos uur od povra uur od lana uur od konica porez na svinje uur od voa uur od sijenapolovina badihave, mladarine, poljaine i tapijske pristojbe na zemin

Svega:

226507551.1002751.05020131310103820 4.000

28. Selo R a s 1 i n e , pripada Zveanu:f.lOaBatina Nikole, u posjedu Kalendera,sina Dervi-aua; Batina Bogosava, u posjeduIbrahima, sina Ismailovog; Batina udove Rue, u posjeduKalendera, sina Dervi-aua; Batina Bogosava, u posjedu

Kalendera, sina Dervi-aua; Batina Radosava, u posjeduKalendera, sina Dervi-aua; Piri, Ismaila; Miladin, Petra; Hassa njive 3, dunuma 4, u posjeduKalendera, sina Dervi-aua;

muslimana sa batinama 6, nemusliman 1;26 Nepoznato.

42

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

resmi ift i dunumispendapenice, kejla 12, iznosmjeanca, kejla 12, iznoszobi, kejla 10, iznosuur od povrauur od lanauur od sijenauur od voauur od bijelog i crvenog lukapolovina badihave, mladarinei tapijske pristojbe na zemin

Prihod:

Svega:

134251801205042108215 550

29. Selo V i t o m i r i 27, pripada Zveanu:

Batina Dane Stipanovog, u posjeduPetra Daninog; Batina Nike Boanovog, u posjeduIvka Miloevog; Batina Boidara, u posjedustanovnika sela; Batina Obrada, u posjedu stanovnikasela;Pavlica, Stojana - na batini; iman, Lazara. - na batini svogoca;

Vuja, Vasilja - na batini;imun, Vuka - na batini svog oca;Dimitre, Mihaila;Todor, Marka - na batini;Matija, Todora;Ilija, Ljubina;Miladin, Kostadina - na batini;Radia, imuna;Dimitre, Marka;Milosav, Rajka - na batini;Hassa vinograd, u posjedu Damjana;

Prihod: ispendapenice, kejla 25, iznos mjeanca, kejla 42, iznos zobi, kejla 20, iznos vina, medri 80, iznos uur od povra uur od lana uur od sijena uur od konica porez na svinjepolovina badihave, mladarine, poljaine i tapijske pristojbe na zemin

Svega:

4003754201005602030905040125 2.240

27 Nepoznato.

43NahijaZvean

30. Selo u m i n28, pripada Zveanu:

Batina Danula, u posjeduRadovana Nikolinog;

Vukosava Ilijinog;Batina Radosava, u posjedu

Batina Milka, sina Markovog; ,Vukadina Radosavljevog;

Batina Pavka, sina Dimitrovog;Batina Luke Todorovog, u posjedu

Batina Radice, u posjedu CvitkaRadice Nikolinog;

Radiinog;Batina Radice Bogdanovog, u

Batina Novaka, sina Pavlovog;posjeduRadovana;

Pavli, Novaka;Dimitre, ivka;

Batina Radosava, sina Nikinog;Vuksan, Radice;

Batina Miladina, sina Ratinog;Obrad, Nike;

Batina Milije, sina Milkovog;Niki, Marka;

Batina Miloa Bogdanovog, uMilo, Nike;

posjedu stanovnika sela;Marinko, Mihajla;

Batina Jovana, u posjedu udovePavlica, Nike;

Berraka;Jure?, Mihajla;

Batina Vladosava, u posjeduOgnan, Mihajla;

nemuslimana sa batinama 24;

Prihod:

ispenda400

penice, kejla 20, iznos300

mjeanca, kejla 23, iznos330

zobi, kejla 25, iznos175

vina, medri 40, iznos280

uur od povra20

uod lana30

uur od konica50

uur od voa50

porez na svinje40

polovina badihave, mlaarine, jjoljaine

i tapijske pristojbe na zemin175

Sveaa:2.000

31. Selo Lisiin e29, pripada Zveanu:

Batina Radice, u posjedu Ahmeda,sina Redepovog; Batina Rate Dimitrovog, u posjeduMiladina, dolaca; Jovan, Vuje; Batina Radosava, u posjedustanovnika sela; Batina Gruje, u posjedu PetraGrujinog;

Filip, Luke;Milo, Gruje;Batina Pavla Petrovog, u posjeduDimitra, sina Petrovog; Batina Petra urinog, u posjeduVuka urinog; Batina Stojana Dimitrovog, uposjedu stanovnika sela; Batina Vuka Vasiljevog, u posjedu

28Ovaj naziv nije se zadrao do danas, ali je to dananji zaselak Bei, jugozapadno od Kosovske Mitrovice;u popisu iz 1468. godine zapisano ovako: Selo umilj, drugi naziv BeSdi, pripada Zveanu.29Pod ovim imenom nepoznato. Meutim, u popisu iz 1528. godine navodi se u istoj nahiji pored selaGornja i Donja Brnjica i drugi naziv Lisii, pa je to najvjerovatnije dananje selo Brnjica, istono od Sjenice.

44

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Veselina Vukovog; Batina Jovana Radiinog, u posjedustanovnika sela; Batina imuna, sina Mitinog; Batina Vuka Radiinog; Lazar, tipana; Batina Marka, u posjedu VujeMitinog;Batina Dimitra, u posjedu Stojana; Batina Ilije Jovanovog, u posjedunjegovog sina imuna; Davir, Alekse;Batina Cvitka Dabiivljevog; Zemini u posjedu Topal Hasana, sadau posjedu Emine, Muntehe i Aie,

sada u posjedu Ahmed-elebije, sinaMustafinog, dunuma 4; Livada u posjedu Behrama, sada uposjedu Ibrahima, sina Alijinog; Ilija, imuna; Gruja, imuna; Dimitre, Petra; Petre, Vukca; Vuka, Boidara; Cvitko, Petra; Dobro, Vukca; Slavoj, Boidara; Zemin Husejna, muezzina; zemljakoju je on sjekirom iskrio, jednaparcela - njiva, dunuma 2;

musliman sa batinom 1, nemuslimana sa batinama 27;Prihod:resmi ift i dunum24ispenda675penice, kejla 20, iznos300mjeanca, kejla 27, iznos270zobi, kejla 36, iznos180vina, medri 217, iznos1.519uur od povra120uur od lana130uur od sijena159uur od konica120porez na svinje141uur od bijelog i crvenog luka i kupusa103 mlina, pristojba903 mlina, zaputeni4 mlina, zaputeni1 mlin, zaputen4 mlina, zaputenipolovina badihave, mlaarine, poljainei tapijske pristojbe na zemin250vinograd Hizir-halife, dunuma 6, pristojba42vinograd Husejna, muezzina, dunuma 3, pristojba21vinograd Ahmeda, sina Mustaflna, dunuma 2,pristojba14vinograd Rahime hatun, u posjedu Kadrije, dunuma 3,pristojba21vinograd Memi-elebije, dunuma 2,pristojba14vinograd Bahtijara, parcela 1, dunuma 2,pristojba14vinograd Bekira, sina Ahmedovog, dunuma 3,pristojba,21vinograd Hadi Nesuha, u posjedu Kamere hatun,dunum 1, pristojba7

Nahija Zvean

45

vinograd Hadi Nesuha, u posjedu Ahmeda eribae,dunuma 3, pristojba21vinograd Sabana, u posjedu Ahmeda eribae, dunuma2, pristojba14vinograd Budaka, u posjedu Ahmeda eribae,dunuma 3, pristojba21Svega: 4.20032. Selo Grmova, pripada Zveanu:

Batina abana Tominog, u posjeduAlije;Vujo, Tome - na batini svog oca; Nikola, Rate - na batini svog oca; Mihovil, Lazara; Petre, Mihovila;Ora, ivka - umjesto svog sina Vuka; Kojo, Damjana - umjesto svog sinaDimitrija; Batina Marka, dolaca, u posjeduIvka, dolaca; Marko, Dabiiva; Matija, Davira; Rato, Petra; Lazar, Rate; Bozo, Petra;Rato, Vuka - na batini svog oca; Neo, dolac - na batini svog oca; Slavo, Dabiiva - na batini svog oca; Cvitko, Nikole - umjesto svog sinaRate;Dragojlo, Pavla - na batini svog oca; Marko, Vukca - na batini svog oca; Batina Petra Ivanievog, u posjeduPetra Nikolinog; Batina Dimitra, u posjedu ivka,dolaca; Vujo, ivka;

Batina Miladina, u posjedu tipanaMihajlovog; Batina Ivka, u posjedu Lazaraurinog, sada u posjedu stanovnikasela; f.ll Batina Rude, u posjedu stanovnikasela;Nikola, Nike; Batina Radosava, u posjedu ivkaRatinog; ivko, Mihajla; Matija, Vukca; Dimitre, Nikole; Rajica, dolac; Slavko, Marka; Nedelko, dolac; Rato, dolac; ifluk Menteelije, u posjedunjegovog sina Ali-havade, sada uposjedu stanovnika sela Ratar,dunuma 4; Livada, poznata pod imenomHurremova njiva, u posjedu Pir-Alije i Demile, keri Kasimove,sada u posjedu njegovog sinaHajruddina i suvlasnika;

nemuslimana sa batinama 33; musliman sa batinom 1;

resmi ift i dunumispendapenice, kejla 92, iznosmjeanca, kejla 60, iznoszobi, kejla 50, iznosvina, medri 280uur od povra

Prihod:

247251.3806002501.76010

30 Danas selo pod ovim nazivom nije poznato; u popisima iz 1468. i 1489. godine takoer se spominje kao selo u nahiji Zvean.

46

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

uur od lana10

uur od sijena31

uur od konica21

uur od voa, bijelog i crvenog luka i kupusa10

porez na svinje20

4 mlina, pristojba120

badihava, mladarina, poljaina

i tapijska pristojba na zemin239

Svega: 5.300

33. Mezra a i r, u sastavu sela Grmova i jedna Atlijina njiva, kao i njive koje uivaju Timurhan i Mustafa, pripada spomenutoj (nahiji) - ift:

Prihod: od itarica, resmi ifta i ostalog

300

34. Selo D r e n i c a31, pripada Zveanu:

Batina Marka Nikolinog, u posjedunjegovog sina Prodana; Prodan, Marka; Batina ure Stankovog, u posjeduFilipa Stankovog; Batina Vuka Radiinog - pusta; Batina Dimitra, u posjedu RatineDimitrovog; Batina Nike Petrovog, u posjeduVuje Petrovog;Batina Milije, sina Lazarovog; Vujo, Ivka - na batini svogoca;Miladin, Nike; Jovan, Radice - na batini; Milo, Dabiiva - na batini, uposjedu njegovog sina Jakova; Milo, Jovana; Batina Milka Dimitrovog, u posjeduVuka Dimitrovog; Matija, Stojka - na batini svogoca;Rado, Matije; Nikola, Matije;nemuslimana sa batinama 33;

Batina Velihne, u vlastitom posjedu; Petre, Boka - na batini; Stojko, Radovana - na batini; Batina Dabiiva, sina Dimitrovog,sada u posjedu Jovana Vukovog; Batina Vukoja Olivirovog, u posjeduJovana Vukovog; Batina Vuksana Dobrainovog, uposjedu Ilije Radovanovog; Batina Radice, u posjedu StojkaRadosavljevog; Batina Radosava, u posjedu MihajlaDabiivljevog; Vuk, Dimitra; Batina Radovana, u posjedu Pave,sada u posjedu Boka Dimitrovog; Nikola, Matije; Leka, Nike; Komlen, Dabiiva; Boidar, Jove; Filip, Jove; Vujo, imuna; Mihajlo, Dabiiva; Jakov, Rate;

31 Danas nije poznato selo pod ovim nazivom. Meutim, u popisu iz 1468. godine takoer se navodi kao selo u nahiji Zvean.

Nahija Zvean47Prihod:ispenda725penice, kejla 10, iznos150mjeanca, kejla 15, iznos150zobi, kejla 8, iznos40vina, medri 15, iznos105uur od povra25uur od lana25uur od sijena8uur od voa15uur od konica15porez na svinje203 mlina, pristojba90polovina badihave, mladarine, poljainei tapijske pristojbe na zemin32Svega:1.50035. Selo L i p o v i c e , pripada Zveanu:Batina Vuka Radiinog, u posjeduStojana, sina Olivirovog;njegovog sina Komlena;Batina DimitraBatina Nike Stojkova, u posjeduNikolinog;stanovnika sela;Dane, Miladina;Batina Jovana Boidarovog, uMilo, Radosava;posjedu Miladina Jovanovog;Komlen, Boia;Batina tipana Radosavljevog, uMilinko, Jovana;posjedu stanovnika sela;ivko, Vuka;Batina tipana Olivirovog, u posjeduMilo, Vuka;nemuslimana sa batinama 12;Prihod:ispenda300penice, kejla 12, iznos180mjeanca, kejla 25, iznos250zobi, kejla 22, iznos110uur od povra12uur od lana12uur od sijena32uur od konica30uur od voa5porez na svinje10pristojba na sitnu stoku20polovina badihave, mladarine, poljainei tapijske pristojbe na zemin13Svega:9501 Danas zaselak Lipovica, juno od Banjske i sjeverozapadno od Kosovske Mitrovice.

4S

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

muslimana sa batinama 5, nemuslimana sa batinama 21;36. Selo L u s k a33, pripada Zveanu:Batina Miloa, u posjedu Mustafe,sina Paajigitovog; Batina popa, u posjedu SarvanaHusejnovog, sada u posjedu Durak-elebije; Batina Brajana, u posjedu Nesuha,sada u posjedu Bakije, kerkeKasimove; Batina ivana, u posjedu Nesuha,sina Mahmudovog; Batina Dabiiva, u posjeduKalendara i Uzuna, sinova Berrak-bega; Zemini u posjedu Ibrahima, u posjeduMehmeda i Mahmuda i Ograa,sinova Mustafinih i ostalihsuvlasnika; ifluk Havade Alije ..., to su trinjive, sada u posjedu Ibrahima, sinaMuradovog, dunuma 4; ifluk Berraka elengera, to je 8parcela - njive, dunuma 8; ifluk Ajardi-bega, poznat kao njivaHuvejdije hatun i etiri parcele -njive, sada u posjedu Veli-havade,dunuma 4; Hassa njive 3, dunuma 4, vinogradpust, u posjedu Hadi Nesuha, sadau posjedu Mehmeda, sina Isinog; ifluk Husejna i Pirije, sinovaMustafinih i Alije i Hizira, sinovaIshakovih; to je jedna njiva poznatapod imenom Karaevac, u posjeduDervia, sina Berrakovog, sada uposjedu Uzuna i Kalendera, sinova

Dervievih - polovina ifta; ifluk Hizira Balijinog, VelijeEjnehanovog i Mehmeda, sinaIskenderovog; to su njive kupljeneod Ali-bega, Dafera i drugih, sadau posjedu Ahmeda, Mahmuda iMehmeda, sinova Husejnovih -polovina ifta; Vuka, Vuka; Filip, Radosava;Batina Bogdana, u posjedu Berraka, v sada u posjedu stanovnika sela; ivko, Radice - umjesto Gojkaivkovog; Batina Radonje Bogdanovog, uposjedu stanovnika sela; Petre, Mihajla - na batini, umjestonjegovog sina Rate; Dimitre, Petra; Dimitre, Jovana - na batini; Batina Balabana, u posjedu LazaraRadiinog, sada u posjedu Ivana,sina Vukosavljevog; Ivan, dolac;Lazar, Rajka - na batini svog oca; Vuk, Lazara; Batina Vukoja Nikinog, u posjeduivka, sina Vukojinog; Dragojlo, Nese?; Memi, dolac; Obrad, dolac; Matija, ivka; Dimitre, Petra; Vukoja, Dragojla; Vuki, dolac;

f.12

resmi ift i dunumispendapenice, kejla 50, iznosmjeanca, kejla 90, iznoszobi, kejla 37, iznoslee, kejl 1, iznosuur od povrauur od lana

Prihod:

142525750900185151420

33 Nepoznato.

Nahija Zveati49uur od sijena154uur od konica140uur od voa140uur od bijelog i crvenog luka i kupusa8vina, medri 40, iznos3151 mlin, pristojba15porez na svinje120polovina badihave, mlaarine, poljainei tapijske pristojbe na zemin259vinograd Mustafe, u posjedu njegovekerke Bakije, dunuma 2, pristojba14vinograd drugog Mustafe, dunuma 2,pristojba14vinograd Jusufa, u posjedu Nesuha,dunuma 2, pristojba14vinograd Berrak-bega, u posjedu Uzuna,dunuma 2, pristojba14vinograd Husejna, dunum 1, pristojba7Svega:3.50037. Selo R i a n i34, pripada Zveanu:Pavo, Lazara - na batini svogposjedu Marka Ratinog, sada uoca;posjedu Nedeljka, dolaca;Luka, Nikole;Batina Vuka Nikolinog - pusta;Niko, uraina;Batina Nike Bogdanovog, u posjeduDane, uraina;Jakova Rajievog;Batina Todora Bogdanovog, uHassa njive 2, dunuma 2;nemuslimana sa batinama 6, pusta batina 1;Prihod:ispenda i resmi dunum151penice, kejla 8, iznos130mjeanca, kejla 16, iznos160zobi, kejla 3, iznos15uur od povra5uur od lana5uur od sijena10uur od konica10uur od voa5porez na svinje51 mlin, pristojba30pristojba na zimsku ispau30polovina badihave, mlaarinei tapijske pristojbe na zemin10Svega:5561 Danas nepoznato. Pod istim nazivom zapisano je i u popisu iz 1468. godine.

50

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

38. Selo Brestova, pripada Zveanu:

Batina Jovana, u posjedu AtmadeMarkovog;Lazar, Jovana - na batini svog oca; Cvitko, Milka - na batini svog oca; Vleta, ivka - na batini svog oca;

Mito, Miladina - na batini svog oca;Toma, Vuje - na batini;Neo, Dure - na batini svog oca;Stanko, Lazara;ivko, dolac;

musliman sa batinom 1, nemuslimana sa batinama 8;Prihod:resmi ift22ispenda200penice, kejla 17, iznos255mjeanca, kejla 35, iznos350zobi, kejla 25, iznos125vina, medri 17, iznos112uur od povra i voa7uur od lana i sijena45uur od konica30porez na svinje51 mlin, pristojba15pristojba na zimsku ispau130polovina badihave, mlaarine, poljainei tapijske pristojbe na zemin148Svega:1.444

39. Selo i r e36, pripada Zveanu:Batina Vukoja Vukadinovog, uposjedu Vukoja Markovog; Batina Jovana Stipanovog, u posjeduure Miretinog; Batina Davida Jukinog; Batina Miloa urinog, u posjeduJuke Jovanovog; Batina Jovana Vuksanovog, uposjedu Ilije Markovog; Batina Nikole Radosavljevog, uposjedu Vukoja Markovog; Batina Dabiiva Vuksanovog; BatinavVuka Radiinog, u posjeduKoje ivkovog; Batina Ivka, sina Markovog; Batina tipana Dabiivljevog, uposjedu njegovog sina Jovana;nemuslimana sa batinama 24;

Batina Nikole Ivonjinog, u posjeduNikole Vletinog; Vukosav, Mirete; Luka, Marka; Stojan, Luke; Batina Radaina, u posjedu IlijeIvkovog; Vleta, Vuje; Radivoj, Ilije; Vukosav, Mirete; Miun, ure; Radomir, ure; Radonja,ure; Brajan, ivka; Milosav, Koje; Vuk, Viete;

35Danas zaselak Brestovo, istono od Novog Pazara.36Nepoznato.

Nahija Zveati51Prihod:ispenda600penice, kejla 15, iznos215mjeanca, kejla 42, iznos420zobi, kejla 8, iznos40vina, medri 45, iznos315uur od povra20uur od lana20uur od sijena52uur od konica16pristojba na tekne23porez na svinje30badihava, mladarina, poljainai tapijska pristojba na zemin49Svega:1.80040.Selo U n i t e37, pripada Zveanu:Batina tipana Olivirovog, uBatina Lazara, u posjedu Ljubeposjedu Damjana Olivirovog, sadaRadohninog, sada u posjedu Nikoleu posjedu Vika, dolaca;Radohninog;Batina Nikole Radohninog;Batina Radohne - pusta;imun, Nikole;Vukoje, Vuka;Batina Radivoja Radiinog, uDano, Vukosava;posjedu Vukosava i Dafera;imun, Radohne;Vuk, dolac;Radenko, imuna;nemuslimana sa batinama 10, pusta batina 1;Prihod:ispenda250penice, kejla 2, iznos30mjeanca, kejla 10, iznos100zobi, kejla 7, iznos35uur od povra, lana, sijena i konica2badihava, mladarina, poljainai tapijska pristojba na zemin70Svega:50041.Selo Orahov o38, pripada Zveanu:Batina Komnena, u posjedu Rado-Mito, Boia;sava, sina Radiinog, u posjeduBatina Vuka Radovanog, u posjeduFilipa Jovanovog;Nikole Dabiivljevog;Batina Milanka Radosavljevog, uBatina Nikole Jovanovog, u posjeduposjedu Vuje Milankovog;Mije, sina Vujinog;Ognan, Jovana;Filip, Radosava;Vuja, Dabiiva;Luka, Filipa;Cvitko, Boia;nemuslimana sa batinama 10;37Nepoznato.38Danas zaselak Orahovo, juno od Rake i sjeveroistono od Novog Pazara.

52Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.Prihod:ispenda250penice, kejla 8, iznos120mjeanca, kejla 5, iznos50zobi, kejla 4, iznos20uur od povra20uur od lana20uur od sijena50uur od konica40uur od voa30bad od mlinskih rvnjeva50badihava, mladarina, poljainai tapijska pristojba na zemin68Svega:85042. Selo D e d i 1 o v o39, pripada Zveanu:Mito, urka - na batini svog oca;Batina Vuka Durainovog, u posjeduPavel, urka;Stoje, udove Marijine, sada uStojko, Radosava - na batini svogposjedu stanovnika sela;oca;Batina Vuka Radainovog, u posjeduMatija, Ivania - na batini umjestostanovnika sela;svog sina;Vuja, Ilije - na batini svogBatina Boe, u posjedu Nikole,oca;dolaca, u posjedu Raje Durojinog;Branisav, Mihala - na batini umjestoBoja, Jovana;svog oca;/ 13Batina Petra Milievog, u posjeduJak, Petra - na batini svog oca;Mite Jovanovog;nemuslhnana sa batinama 11;Prihod:ispenda275penice, kejla 28, iznos420mjeanca, kejla 45, iznos75uur od povra25uur od lana85uur od sijena120uur od konica98porez na svinje22polovina badihave, mladarine, poljainei tapijske pristojbe na zemin160Svega:1.55039 Danas istoimeno selo juno od Novog Pazara.

Nahija Zvean53.i 43. Sami pazar D i m i t r o v i c a40, pripada Zveanu:Mahala mesdida Ajardi-begova:Ibrahim-halifa, imam i hatib;Hodaverdi, Husejna;Veli-halifa, muezzin;erkez Ali;Mehmed, mutevellija;Memi, Abdullaha;Pervane, Abdullaha;Evli, Karagoza;Mustafa, Husejna;Devlihan, Ahmeda, m;Husejn, Redepa;Ejnehan, Ahmeda, m;Veli, Abdullaha;Mustafa, Karagoza;Bali, Abdullaha;Sulejman, Mehmeda;Husejn, Antoa?;kua: imam 1, muezzin 1, oenjenih 13, neoenjenih 4;Vakuf navedenog mesdida: glavnica: 116.000;Od toga za plae:plaa imama,dnevno 9 aki;plaa muezzina,dnevno 4 ake;plaa mutevellije,dnevno 4 ake;Plae slubenicima navedenog mesdida daju se iz spomenutog novanog iznosa.Mahala mesdida Hokadem-vojvode, pripada spomenutom:Mahmud-halifa, imam;Mustafa, Balije;Sefer-halifa, muezzin;Ali, Kejvana, m;Veli, Abdullaha;drugi Ali, Abdullaha;Ali, Abdullaha;Ridvan, Abdullaha;Hadi, Husreva;Mahmud, Husejna;Kejvan, Abdullaha;kua: imam 1, muezzin 1, oenjenih 8, neoenjen 1;Vakuf spomenutog mesdida: 4 mlina; prihod od mlinova - priblino 2.200;Od toga za plae:plaa imama,dnevno 3 ake i 1 tovar penice mjeseno;plaa muezzina,dnevno 2.Mahala Hadi Nesuhova, pripada spomenutom:Mehmed-halifa, imam;irak?, Hodaverdije;Veli-halifa, muezzin;Gazanfer, Mehmeda;Ahmed, sin Hajdara;Junus, Abdullaha;Hasan, Husejna;Ibrahim, Abdullaha;avud, Berraka;Zulfikar, Mustafe;5 Danas grad Kosovska Mitrovica.

54Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.Osman, Timura;Mehmed, Balije;Hodaverdi, Mehmeda;Mustafa, Abdurrahmana;Mustafa, Hasana;Mehmed-Ali, mutevellija;Ferhad, Husejna;kua: imam 1, muezzin 1, oenjenih 12, neoenjenih 2;Vakuf spomenutog mesdida: pet mlinova; prihod, priblino 2.000;Spomenuti mesdid nema drugih prihoda osim navedenog iznosa. Plae slubenika podmiruju se iz prihoda od mlinova;Od toga za plae:plaa imama,dnevno 3;plaa muezzina,dnevno 2;plaa mutevellije,dnevno 1;Mahala Isa-begove damije, pripada spomenutom:Salih-halifa, imam i hatib;irmerd, Dafera;Husejn-halifa, muezzin;Mehmed, Bilala;Behram, Ahmeda;Durak, Mustafe;Husejn, Abdullaha;Jusuf, Abdullaha;Husejn, Hasana;drugi Husejn, Abdullaha;Kurd, Mehmeda;Piri, Mustafe;Husejn, Abdullaha;Ibrahim, Ismaila;Ahmed, Husejna;Hasan, kova;Uvejs, Mustafe;Abd?...Ahmed, Behrama;Jusuf, Ahmeda, m;Ibrahim, Hizira;Piri, Selmana;Husejn, Kurda;Omer, Balije;Kurd, Mustafe;Pervane, Abdullaha;Piri, Hasana;Mustafa, Pervanea;Musli, Ahmeda;Ejjub, Mustafe;Emirah, Dafera;kua: imam 1, muezzin 1, oenjenih 27, neoenjenih 3;Vakuf spomenute damije:7 mlinova; prihod od mlinova, priblino 3.000;Od toga za plae:plaa imama i hatiba,dnevno 6;plaa muezzina,dnevno 2;Plae slubenika navedene asne damije podmiruju se iz prihoda od mlinova;(Varo:)Batina Dimitra Radosavljevog, ui Aie hatun;posjedu Husejna, sina Abdullaho-Batina Petka Radosavljevog i Nikolevog, sada u posjedu Emine, MihrijeBoljunovog i Stojana, Bogdana,

Nahija Zveati55Vukaina, tipana, Vukosava ipolovina ifta;Radosava, u posjedu RadonjeZemin Pervanea Abdullahovog -urinog, potom u posjedu Marka;polovina ifta;Batina Jovana Radosavljevog, uZemin Mustafe Husejnovog -posjedu Ahmeda, sada u posjedupolovina ifta;njegovog sina Mahmuda;Zemin Jahje Ilijasovog;Mezra Dijar; pet njiva u podrujuMemi, Ise;Dimitrovice;Husejn, sin Alije.Zemin Omera, sina Balijinog i Ilijasa -45(!). i f 1 u k Alije, sina Emin-vojvode i Mehmeda Radoevog; to je jedna njiva i jedan vinograd u posjedu Alije, zatim u posjedu Gazije Husejnovog, sada u posjedu Osmana Gazijinog - ift:f.14ifluk mirahora Likuna, u posjeduMehmed, Ibrahima - na batiniDavida, sina Vukovog i ostalihVukaina;suvlasnika - ift;Mahmud, Velije - na batiniifluk Demil-havade i Memi-Nese;havade, na podruju Dimitrovice;Pervane, Abdullaha - na batinito je nekoliko oranica;Radonje;Nemuslimani:

Damjan, Radonje;

muslimana sa batinama i iftom 10, polovina ifta 4,

nemuslimana sa batinama 3;

Prihod:

resrai ift244

ispenda50

penice, kejla 60, iznos600

mjeanca, kejla 180, iznos1.800

zobi, kejla 50, iznos750

vina, medri 100, iznos700

uur od lana120

uur od konica20

7 mlinova, pristojba210

9 mlinova, pristojba270

uur od voa i povra100

badi bazar, badihava, mladarina, poljaina

i tapijska pristojba na zemin2.616

Svega:7.000

44. Mezra R i b n i , kod Dimitrovice, pripada spomenutoj (nahiji

Prihod:

od itarica, resmi ifta i ostalog50

56

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

45. i f 1 u k Mehmeda, sina Hizirovog, u blizini Dimitrovice; to su njive zvane Priboj i Luli, kao i komadi (zemlje) kupljeni od nevjernika po imenu Radoh-na i livada kupljena od ame?, pripada Zveanu:

Prihod: od itarica, resmi ifta i ostalog

400

46. i f 1 u k Alije, sina Amavuda Sinana, kraj Dimitrovice; to je jedna njiva u posjedu Emine, Muntehe i Alije, sada je koristi Ahmed, sin Alijin, pripada Zveanu - polovina ifta:

Prihod: od itarica, resmi ifta i ostalog

250

47. i f 1 u k Husejna, Mustafe i ehsuvara, sinova Mehmedovih; to je batina poznata pod imenom Nikole Burtara, kraj Dimitrovice, sada u posjedu Perva-nea, sina Abdullahovog, u nahiji Zvean - ift:

Prihod: od itarica, resmi ifta i ostalog

200

48. M e z r a Ajardi-bega, sa vrelom zvanim Ravnite; to su njive i dvije parcele vinograda, sa ispasitem, kod Dimitrovice, u posjedu Kurda, Kadrije i Per-vanea, pripada Zveanu:

Prihod: od itarica, resmi ifta i ostalog

200

49. Selo Brusnica41, sa mezrom Izlova, pripada Zveanu:

Batina Husejna Abdullahovog, uposjedu Kurd-age, dizdara tvraveZvean; Batina Radonje Bogdanovog, uposjedu Kurd-age, dizdara tvraveZvean; Batina uraina, u posjedustanovnika sela, sada u posjeduLuke Damjanovog; Batina Marka Radiinog, u posjedunjegovog sina Ilijasa, sada u posjedunjegovog sina Radosava; Batina tipana, u posjedu udoveMilice, sada u posjedu BogdanaMiliinog; Batina Slavka Petrovog, u vlastitom

posjedu; Toma, Bogdana; Ognan, Milinka; Batina Cvitka Jovanovog, sada uposjedu stanovnika sela; Batina Nedeljka Rajkovog; Batina tipana Brajkovog, uvlastitom posjedu; Toma, tipana; Kuzma, tipana; Batina ivka Vukovog, u posjedustanovnika sela; Batina Cvitka Dimitrovog, u posjedunjegovog sina Milinka; Batina Pete, sina Jovanovog, uposjedu njegovog sina Jovana;

' Nepoznato,

Nahija Zvean

57

Batina Stojana Bogdanovog, uposjedu stanovnika sela; Madin, Jovana, nepoznat; Rato, Miladina; imun, Vika; Batina Radice, u posjedu Jovana,sada u posjedu Kurda, dizdaratvrave Zvean; Batina Nikole, u posjedu RadonjeJovanovog, sada u posjeduRadosava i Jovana; Batina Jovana, u posjedu Vuehne,sada u posjedu Petra, sinaDimitrovog; Batina Nikole Boidarovog, uposjedu stanovnika sela, sada uposjedu Nike Stipanovog; Batina Jovana, u posjedu udove Vladisa-va, potom u Vladoja Dirnitrijevog, sadau posjedu Matije Vuksanovog; Batina Jovana Radiinog; Batina Radovana, u posjeduMiladina ivkovog, sada u posjeduDane, sina Miladinovog; Batina Dabiiva, u posjedustanovnika sela; Batina popa Radosava Dajinog (i)

Luke Damjanovog; Batina Vuka Radosavljevog, uposjedu Marka Radiinog, sada uposjedu udove Radosavljeve; Batina Bogdana, u posjedu StojanaVukovog (i) Cvitka Dimitrovog; Batina Radice, u posjedu stanovnikasela, sada u posjedu Kurd-age,dizdara tvrave Zvean; tipan, Radonje; Matija, Radonje; Jovan, Ljubica; Vuk, tipana; Batina Lazara, u posjedu StojanaVukovog; Mezra Trebova, koriste je Hadi i Balii Memi, sinovi Alijini, sada uposjedu Merjeme hatun, kerkeMahmud-havade, sada u posjeduMustafe; Vuk, tipana; Vukoman, Ognana; Goro?, Tome; Hassa njive 4, dunuma 4, u posjeduOsmana, sina Jusufovog, potom uposjedu Lazara, sada u posjedudizdara Kurda;

muslimana sa batinama 5, nemusiimana sa batinama 35;Prihod:resmi ift i dunum113ispenda885penice, kejla 65, iznos975mjeanca, kejla 90, iznos900zobi, kejla 80, iznos800vina, medri 100, iznos700uur od povra20uur od lana30uur od sijena40uur od konica240uur od voa1001 mlin, pristojba30polovina badihave, mlaarine, poljainei tapijske pristojbe na zemin248Svega:4.700

5

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

50. Selo rnovnica42, pripadaZveanu:

Batina Vukmira Jovanovog, uposjedu Radivoja Rajievog; Batina Dimitra Nikolinog, u posjeduVue Jurinog; Batina Kuzme Vukadinovog, uvlastitom posjedu; Luka, Kuzme; Batina Vuka urinog, u posjeduDamjana, sina Miloevog; Damjan, Vuka; Batina Rakia, u posjedu njegovogsina Radivoja; Batina Damjana Radovanovog, uposjedu dizdara Kurda; Batina Vuka Nikinog, u posjedunjegovog sina Vukosava; Batina imuna, u posjedu Luke,Miloa Rajkovog; Batina Cvitka Vuievog, uvlastitom posjedu; Batina Vukosava Radonjinog, uvlastitom posjedu; Batina imuna Vukovog, u posjeduVue Lukinog;Batina Radosava Jovanovog; Batina Vuia Stojanovog, u posjeduNikole; Batina Boka Radosavljevog, uposjedu Milka, dolaca; Batina Marka, u posjedu stanovnikasela, sada u posjedu VukaVuerinovog; Batina Nikole Radovanovog, uposjedu Velije, sina Hasanovog; Batina ure, u posjedu RadojePetrovog; Batina Vuka Radosavljevog, u

posjedu Alije, sada u posjedunjegovog sina Hurrema; Batina Nikole Boidarovog, uposjedu Pervanea Abdullahovog,sada u posjedu Mustafe, dizdara; Batina Radice Stojanovog, u posjeduHalil-ehaje; Batina Vukelje, u posjedu Alije, sadau posjedu Halil-ehaje; Batina Boje, u posjedu PavlaPerinovog, sada u posjedu MilkaMarkovog, dunuma 2; ifluk Firuza, u posjedu njegovihsinova Atmade, Ahmeda iIbrahima, potom u posjedu Hizira,sina Ahmedovog, sada u posjeduOsmana, sina Hizirovog - ift; ifluk Alije Daferovog; to jeVukmanova batina, u posjeduMehmeda Alijinog, sada u posjeduAtaullaha Musinog - ift; Hassa njiva, u posjedu Ataullaha,dunuma 4; Batina Lazara Neinog, u posjeduNikole Cvitkovog; Batina Vuje, u posjedu GlieDamjanovog; Jakov, Stoje; ivan, Cvitka; irko, Cvitka; Nikola, Radina; Toma, Rajka; Filip, Vukana; Marko, Vuksana; Ognan, Damjana; Aleksa, Vuka;

muslimana sa batinama 7, nemuslimana sa batinama 31, dunuma 7;

Prihod:resmi ift i dunum ispendapenice, kejla 50, iznos mjeanca, kejla 115, iznos zobi, kejla 40, iznos vina, medri 140, iznos uur od povra, bijelog i crvenog luka

1567757501.15020098015

42 Danas selo erovnica, sjeverozapadno od Kosovske Mitrovice.

Nahija Zvean59uur od lana20uur od sijena120uur od konica40uur od voa5porez na svinje22polovina badihave, mladarine, tapijske pristojbe nazemin i poljaine145vinograd Slave, koristi ga Milko, njiva, parcele 3,poznate pod imenom Prodobra, koristi ih HusejnKurdovSvega:4.70051.Selo K o z a r e v o43, pripada Zveanu:f.15Batina Vuete Vlajkovog, u posjeduMihajlo, Vuka;Dimitra, sada u posjedu PetraVuk, Miladina;Karadinog;Vuleta, Milka;Batina Radovana Vlajkovog, uMiladin, Pavla;posjedu Petra imunovog;Mihajlo, Pavla;Batina Milka Vuievog, uRadonja, Pavla;vlastitom posjedu;Zemin Mustafe Karade, u posjeduMito, Milka;Vukia, sina Vukovog i imuna,Batina Rate Vuievog, u vlastitomsina Radosavljevog, sada u posjeduposjedu;Milka Vukievog;musliman sa batinom 1, nemuslimana sa batinama 11;Prihod:resmi ift22ispenda275penice, kejla 8, iznos120mjeanca, kejla 9, iznos90zobi, kejla 13, iznos60vina, medri 3, iznos15uur od povra, lana, sijena, konica i voa7vinograd Ilica, pristojba7polovina badihave, mladarine, poljainei tapijske pristojbe na zemin4Svega:60052.Selo K o b i lj a Glava,44 pripada Zveanu:Kurd-Ali, Hasana;Batina Rate Vuehninog, u posjeduStojan, Nike Milijinog - na batini,Vukia, njegovog sina;umjesto svog sina;Radonja, Vukia;Dimitre, Marka Cvitkovog - naSlavko, Radosava - na batini svog oca,batini, umjesto svog sina;umjesto imuna Radosavljevog;Rajica, Dimitra;Cvitko, Radosava - na batini Radosava;43Danas zaselak Kozarevo, sjeveroistono od Novog Pazara.44Danas istoimeno selo sjeverozapadno od Kosovske Mitrovice.

60

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Batina Damjana, u posjedu Radosava, sada u posjedu Radonje;Batina Vukca, u posjedu Vuia, sada u posjedu Cvitka Vukinog;

Batina Hrelje, u posjedu stanovnikasela;Ljuljo, Slavka - na batini imuna; Radman, Vuia; Hassa njive 2, dunuma 4;

musliman 1, nemuslimana sa batinama 12;Prihod:resmi ift i dunum ispendapenice, kejla 28, iznos mjeanca, kejla 35, iznos zobi, kejla 28, iznos vina, medri 28, iznos uur od povra uur od lana uur od konica porez na svinjepolovina badihave, mladarine, poljaine i tapijske pristojbe na zemin

Svega:

39 300 440 300 140 196 14238301741.200

53. Selo Dimili 45, pripada Zveanu:

Mito, Stojana;Nikola, Mite;Batina Vuka Nikolinog, u posjedunjegovog sina Luke; Batina Nike urinog, u posjeduudove Mare, sada u posjedustanovnika sela; Batina Milie, u posjedu Lazaraimunovog; Batina imuna, u posjedu Lazaradolaca, vsada u posjedu Stojana; Radonja, ivka;nemuslimana sa batinama 15;

Batina Mustafe, u posjedu VitaaVukovog, sada u posjedu ivka; Batina Berisava, u posjedu Vukaina,sada u posjedu tipana, dolaca; Batina Radovca, sina Mijaveva, uposjedu Bojina dolaca, sinaDavidova; Vukadin, Dimitra; Lazar, Dujie; Viko, Vika; Milosav, Vukadina; Viko, Dimitra;

ispendapenice, kejla 11, iznosmjeanca, kejla 15, iznoszobi, kejla 5, iznosuur od povrauur od lanauur od sijenauur od konicauur od voa

Prihod:

3501451503520301502020

45 Nepoznato.

Nabija Zvean

61

vinogradporez na svinjepolovina badihave, mlaarine, poljainei tapijske pristojbe na zemin

Svega:

50 1010 1.200

54. V o j n u c i spomenutog sela Dimili, pripada Zveanu:

Viko, Dimitra - na batini svogoca; Vuka, Radula - na batini;

Mito, Vuete; Dane, Ivka; Murad, Abdullaha;

nemuslimana sa batinama 4, musliman 1;Prihod: resmi bennak ispendapenice, kejla 15, iznos mjeanca, kejla 27, iznos zobi, kejla 8, iznos vina, medri 18, iznos uur od povra uur od lana uur od sijena uur od konica uur od voa porez na svinjepolovina badihave, mlaarine, poljaine i tapijske pristojbe na zemin

Svega:

1210022527040126101205032104053 1.100

55. Selo D o lj a n i46, pripada Zveanu:

Batina Todora, u posjedu Abdullaha,potom u posjedu Mustafa-bega; Batina Jovana Stipanovog, u posjeduudove Vukave; Mito, Jovana; Batina Rate Dejanovog, u posjeduHusejna Kurdovog, sada u posjedunjegovog sina Mahmuda; imun, Nikole - na batini, u posjedustanovnika sela; Vukmir, Vukosava; Batina Marka Nikinog, u posjedustanovnika sela; Batina Nike Radosavljevog, uposjedu udove Jelice;

Batina Radosava, u posjedustanovnika sela - pusta; Batina imuna Radosavljevog, uposjedu Matije Jovanovog; Batina Radovana, u posjeduMiladina Olivirovog; Batina Lukaa Dragojlovog -pusta; Batina Josipa, u posjedu Olivira -pusta; Batina tipana, u posjedu stanovnikasela - pusta; Batina Nikole, u posjedu Ive,njegovog sina - pusta; Vuleta, Radomira;

46 Nepoznato.

62Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.Vuko, Vukosava;Milko, dolac;Komlen, Miladina;Vuleta, Radka;Marko, Simuna;Hassa njive 2, dunuma 4, u posjeduMito, dolac;Bilala Abdullahovog;nemuslimana sa batinama 15, muslimana sa batinama 2, pustih batina 5;Prihod:resmi bennak i dunum72ispenda350penice, kejla 22, iznos330mjeanca, kejla 75, iznos750zobi, kejla 40, iznos200uur od povra2uur od lana35uur od sijena100uur od konica12polovina badihave, mlaarine, poljaine1tapijske pristojbe na zemin125Svega:2.20056. ifluk D a s t i k a, to je jedna oranica u posjedu Devlihana i Alije, potom u posjedu Dervia, sada u posjedu Mustafe Hajmllahovog, Ibrahima i Hadi Pir-Alije, Alije Husejnovog, Hasana Husejnovog, Husejna Mustafinog, Sufi Velije, Kurd-age i Pervana Abdullahovog - ifta 4;Prihod:resmi ift92penice, kejla 28, iznos280mjeanca, kejla 25, iznos250zobi, kejla 49, iznos145uur od povra5uur od sijena5uur od lana6uur od konica2uur od voa22mlina, pristojba604 mlina, pristojba120Svega:900

s -&*yIIli11-i*ic '1J"J-Jl"-* -r-

pristojba na paljenje drvenog ugljena,od

svake pei po 8, pristojba40

pristojba na jajlak Pavoticu, za ovcekoje dolaze

sa strane uzima se po zakonu pristojba na otlak100

Svega:3.400

90. Selo G o r nj a T u i m lj a65, pripada Rasu:

Batina Mije, u posjedu Alije, sada uposjedu Ibrahima, sina Alijinog; Batina Sekule, u posjedu Alije, sadau posjedu (izostavljeno); Batina Jovana, u posjedu Alije, sadau posjedu (izostavljeno); Batina Radonje Radiinog, u posjeduMemije, sina Uvejsovog; f.44 Batina Vukoje, u posjedu stanovnika

sela; Batina Ivana, u posjedu Memiaha iFatime, sada u posjedu MemijeUvejsovog; ifluk Velije, sina Husejnovog iSultanije, keri Hadijine, u posjeduDavuda, subae - ift; Miladin, Radonje - na oevoj batini; Boko, Miladina; Janko, Miladina;

65 Danas istoimeno selo sjeverozapadno od No*og Pazara.

174

Opirni popis Bosanskog sandaka iz 1604.

Vuko, Miladina; Radonja, Miluna - na batini; Herak, Miloja - na batini Obrada; Andrija, Marka - na batini Milana,umjesto njega Mehmed, Uvejsa; Radia, Radosava - na batini, v umjesto njega Vuk, Radula; ivko, Radice;Vuk, Radivoja - na batini Miladina; Batina Miladina, u posjedu Radonje; Batina Pavka Dobrainovog, uposjedu ivka Lazarovog; Batina Vladosava, u posjedu Radula,sada u posjedu Mehmeda, sina

Uvejsovog; Pavko, Milana; Pavko, Jakova; Batina Boidara, u posjedu MilanaMarkovog, sada u posjedu Novaka,sina Milanovog; Rajeta, Miloa; Mijo, Radoa; Vukoje, Obrada; Novak, Vukoja; Mireta, Stojana; Hassa njive 2, dunuma 4, u posjeduMemije, sina Uvejsovog, sada uposjedu stanovnika sela;

muslimana sa batinama 6, nemuslhnana sa batinama 23;Prihod:resmi ift i dunum256ispenda575penice, kejla 30, iznos450mjeanca, kejla 50, iznos500zobi, kejla 80, iznos400ire, medri 57, iznos399uur od povra60uur od lana10uur od sijena30uur od konica70porez na svinje20uur od voa10badihava, mlaarina, poljainai tapijska pristojba na zemin100vinograd Mehmeda, sina Uvejsovog,parcela 1, dunuma 3, pristojba21Svega:2.90091. Selo K u k a v a c66, pripada Rasu:

Batina Olivira, u posjedu RadonjeNeinog, sada u posjedu Vuia,sina Radonjinog; Batina Radonje, u posjedu IvanaRadonjinog; Batina Nenada, u posjedu stanovnikasela;nemuslhnana sa batinama 6;

Batina Vukca, sina Todorovog, uposjedu Vuia; Batina Marka, u posjedu NikoleVuievog; Batina Miladina, u posjedu VukeIvanovog;

ispenda

Prihod:

150

66 Danas selo Kukavice, sjeverozapadno od Novog Pazara.

NahijaRas

175

penice, kejla 12, iznosmjeanca, kejla 20, iznoszobi, kejla 10, iznosire, medri 20, iznosuur od povrauur od lanauur od sijenauur od konicauur od voaporez na svinjepolovina badihave, mlaarine, poljainei tapijske pristojbe na zemin

Svega:

180200501405540105510 800

92. Selo Drami67, pripada Rasu:Mito, Ivka - na oevoj batini; Batina Vuka Grubaevog, u posjeduHajdar-bega; Batina Vukca Durakovog, u posjeduVukaina Radivojevog, sada uposjedu Hajdar-bega; Batina Radmila, u posjedu Cvije,sada u posjedu Hajdar-bega; Batina Vuksana, u posjedu Ivka, sadau posjedu Hajdar-bega; Batina Radohne Radivojevog, uposjedu Hajdar-bega; Batina Milka Radosavljevog, uposjedu Jusuf-elebije;

Batina udovice, u posjedu Radovca Ognanovog, sada u posjedu Hajdar-bega;Batina Dabiiva Ivkovog, u posjedu Hajdar-bega;Batina tipana Ristanovog, u posjedu Hajdar-bega;Batina Veselina, u posjedu subae Alije, sada u posjedu Hajdar-bega;Batina Radaa, u posjedu Jusuf-elebije;Batina Radivoja Markovog, u posjedu Hajdar-bega;Bogoje, Dabiiva;

muslimana sa batinama 12, nemuslimana 2;Prihod: resmi ift ispendapenice, kejla 3, iznos mjeanca, kejla 12, iznos zobi, kejla 20, iznos uur od povra uur o