Click here to load reader

Zdravi planet nije opcija – Anđela Bogdan PRIPREMILA: on

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Zdravi planet nije opcija – Anđela Bogdan PRIPREMILA: on

DAN PLANETA ZEMLJE – OBNOVIMO NAŠU ZEMLJU
Obnovimo našu Zemlju tema je ovogodišnjega, 51. Dana planeta Zemlje koji se obiljeava svake godine 22. travnja. U cilju edukacije ljudi i pozivanja na ekološki pokret diljem svijeta, u suradnji sa 75 tisua partnera u više od 192 zemlje svijeta, središnje dogaanje trajalo je tri dana, a zbog epidemioloških mjera odrano je u obliku videokonferencije
Ideja o obiljeavanju Dana planeta Ze- mlje prvi je put predstavljena 1969., no slubeno se obiljeava od 1992. kada je na Konferenciji Ujedinjenih naroda (UN) o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru uskla- en dalekoseni program za promicanje odrivoga razvoja. Godine 2009. Opa skupština UN-a proglasila je 22. travnja meunarodnim Danom planeta Zemlje, koji je prvi put obiljeen 22. travnja 1970.
deponija, pesticida, autocesta, gubitka divljine i izumiranja divljih ivotinja. Zbog te inicijative nastala je Agencija za zaštitu okoliša Sjedinjenih Drava i doneseni su prvi zakoni o okolišu. Dvije godine poslije Kongres SAD-a donio je i Zakon o istoj vodi. Uskoro su mnoge zemlje usvojile sline zakone i od tada taj je dan prepo- znat kao najvee civilno dogaanje na planetu koje slavi više od milijardu ljudi kao dan akcije za promjenu ljudskoga ponašanja i za stvaranje globalnih, naci- onalnih i lokalnih promjena politike. Dan planete Zemlja obiljeava se u više od 190 zemalja svijeta, a u Hrvatskoj od 1990., uz znatan angaman resor- noga ministarstva i udruga za zaštitu okoliša i prirode. Fond za zaštitu oko- liša i energetsku uinkovitost i mnoga
na sveuilištima u SAD-u. Te davne 1970. deset posto ukupne populacije SAD-a izišlo je na ulice kako bi se usprotivilo utjecaju industrijskoga razvoja koji je po- eo sve jae utjecati na ljudsko zdravlje i zdravlje okoliša. Tisue fakulteta i sve- uilišta organizirale su prosvjede pro- tiv pogoršanja okoliša odnosno protiv izlijevanja nafte, oneišenja tvornica i elektrana, sirove kanalizacije, otrovnih
Dan planeta Zemlje prvi put je obiljeen 22. travnja 1970.
416 GRAEVINAR 73 (202) 4
Graevinar 4/2021 ZAŠTITA OKOLIŠA
druga udruenja kroz razne edukativ- ne kampanje i ekološke akcije nasto- je pridonijeti poveanju razine svijesti graana i usvajanju ekoloških navika u svakodnevnome ivotu. Raznim akcija- ma nastoji se skrenuti pozornost ljudi na opasnost koja prijeti ivotu na Zemlji zbog porasta globalnoga oneišenja te ih se eli potaknuti na to da osvijeste problem oneišenja okoliša. Podsjetimo, Dan planeta Zemlje 2018. obiljeen je pod sloganom “Okonajmo plastino oneišenje!“, ponajprije u cilju uklanjanja plastike za jednokratnu upo- rabu i donošenja jedinstvene globalne regulative za odlaganje plastike. Sljedee, 2019. godine obiljeen je pod sloganom “Zaštitimo naše vrste“ te je bio usmje- ren na podizanje raine svijesti o vanosti ouvanja vrsta i njihovih staništa. Tema jubilarnoga, 50. Dana planeta Zemlje 2020. bile su klimatske akcije. Budui da su razaranja uzrokovana klimatskim pro- mjenama svakim danom sve oitija, tema ovogodišnjega, 51. Dana planeta Zemlje “Obnovimo našu zemlju!“ podsjea nas na mogunosti koje su pred nama. Upra- vo nas pandemija koronavirusa podsjea na ono što moemo izgubiti ako se ne budemo borili za ouvanje našega plane-
ta. Ako ne zahtijevamo promjene koje e transformirati planet i ublaiti klimatsku krizu, naše e trenutano stanje postati novo normalno – svijet kojim haraju pan- demije i ekstremni vremenski dogaaji koji dodatno ugroavaju ve marginalizi- rane i ranjive zajednice kao i budunost cjelokupnoga ovjeanstva. Zdravi planet nije opcija – on je nunost. Osnaivanje pojedinaca i zajednica infor- macijama, alatima i porukama potreb- nima za utjecaj i pokretanje promjena glavni je cilj ovogodišnjega Dana planeta Zemlje. Naš svijet treba transformacijske promjene. Prilagoeno ovome vremenu, digitalni i društveni mediji donose razgo- vore, prosvjede, štrajkove i mobilizacije globalnoj publici te pozivaju ljude da se udrue i preuzmu najvei izazov s kojim se suoilo ovjeanstvo. Ovogodišnje digitalno obiljeavanje Dana planeta Zemlje moglo se pratiti uivo preko mrene stranice www.ear- thday.org. Središnje dogaanje trajalo je tri dana, a zbog epidemioloških mjera odrano je u obliku videokonferencije. Radionice, panelne rasprave i posebne izvedbe bile su usredotoene na temu “Obnovimo našu Zemlju“ i obuhvatile su teme prirodnih procesa, novih zele-
nih tehnologija i inovativnih razmišljanja koja mogu obnoviti svjetske ekosusta- ve. Ukljuivale su i teme poput klimat- ske i okolišne pismenosti, tehnologije klimatske obnove, napora koji se ulau u pošumljavanje, regenerativne poljopri- vrede i graanske znanosti. Udruenje Earth Day Network surauje s nekim od najutjecajnijih imena svjetske znanosti, poslovnoga svijeta, politike, aktivizma i kulture te zahtijeva provoenje tran- sformativnih akcija u cilju zaštite naše- ga planeta, zajednica i ekosustava koji su izloeni najveemu riziku. Taj globalni pokret potreban je svima nama i to na svim razinama kako bismo zajedno po- krenuli odvane i odlune mjere u cilju zaštite planeta Zemlje. Na Dan planete Zemlja podsjetimo se svi zajedno na to da moramo uvati okoliš, smanjiti koliinu otpada, reciklirati ot- pad, kompostirati biorazgradivi otpad, kupovati pametno, ograniiti potrošnju energije i baviti se tjelesnom aktivnošu. Veliki ovjek ostavlja mali ugljini otisak.
Izvori: - https://www.voda.hr/h - https://www.fzoeu.hr/hr/dan-plane-
ta-zemlje/8486