of 32 /32
8.–12. september 2014

Zbornik 2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Zbornik 2014

8.–12. september 2014

Page 2: Zbornik 2014

Postanite del uspešne zgodbe tudi vi

10 RAZLOGOV ZAKAJ IZBRATI FRANŠIZO UNIJE

FRANŠIZA UNIJA Unija se je po 10 letih delovanja, številnih uspešno izvedenih projek-tih in prejetih priznanjih za strokov-no delo, odločila odpreti franšizo in svoj uspešni poslovni model deli-ti s partnerji v franšizni mreži. Unija kot franšiza svoje bogato znanje in izkušnje prenaša na svoje franšizije z namenom doseganja najvišjih standardov opravljenih storitev slehernega franšizija in ohranjanja ugleda skupne blagovne znamke. Franšizijem v mreži Unija nudi vse-stransko podporo in jim pomaga postati visoko kakovosten, ugleden, strankam in zaposlenim prijazen računovodski servis, ki se lahko postavi ob bok najboljšim.

Ekskluziva teritorija:•kotfranšizaUnijepridobitepravicodoekskluzivneprisotnostivvašiobčiniinprevzametevsapovpraše-vanjaznotrajobčine.

Uporaba blagovne znamke Unija:•uporabablagovneznamkeUnijavamomogočadoseganjevisokeprepo-znavnostiinugledavstrokovniinširšijavnosti.Unijajesodobnoindruž-benoodgovornopodjetjetermočnablagovnaznamka,kirazpolagasširokimnaboromreferenc,kipričajoovisokistopnjizaupanja.

Poslovni model Unije:•franšizeUnijedelujejopoposlovnemmodeluUnije,kidoločaprodajnepogoje,omogočanatančnopla-niranjeaktivnostiinnačinizvedbe,zagotavljarastdružbeterstimuliraproduktivnostvpodjetju.

Strokovna podpora:•Unijafranšizamzagotovljastrokovnopodporonajboljšihstrokovnjakovspodročjaračunovodstva,davkovinkadrov.NepogrešljivvirinformacijnuditudiInštitutzaračunovodstvo,kiskrbizaširjenjeračunovodskegaznanjaternjegovprenosizteorijevpraksoinobratno.

Korporativno trženje in oglaševa-nje blagovne znamke Unija:•rednokorporativnooglaševanjezletnimproračunomvečkot100.000,00eur,•korporativnainternetnastranzvečkot10.000obiskimesečno,•zagotavljanjeoglaševalskihmaterialovvsklopuskupnihoglaševalskihkam-panjinkorporativnePRaktivnosti,•zagotavljanjeprisotnostinasocialnihomrežjih(FB,Twitter,Linkedin).

Izobraževanje kadrov:•namenizobraževanjakadrovjeosvojitiposlovnimodelUnije,kifranšiziza-gotavljasodobeninučinkovitnačinposlovanjaindoseganjenajvišjihstan-dardovpriizvajanjustoritevzastranke.

IT podpora:Unijafranšizamzagotovi:•uporabocentralnegaERPsistema(Vasco,Oppis,Pantheon),•tehničnihelpdesk,•možnostshranjevanjainvarovanjapodatkovponajvišjihstandardih,•mobilnopisarno(brezpapirnoposlo-vanje)inintranet.

Izterjave:•kotfranšizijpridobiteučinkovitsistemizterjavezapadlihterjatevinmožnostprevzemaizterjavezapadlihterjatev.

Vodenje in razvoj kadrov:•seznotrajskupineizvajaznamenomrazvojainzadrževanjavrhunskegakadra.

Mednarodna prisotnost:•kotdelUnijineskupinesteprisotnitudinatrgihizvenmejaSlovenije(naHrvaškem,vSrbiji,BiHinAvstriji).

Biti franšiza Unije namreč pomeni delati zase, a ne biti prepuščen samemu sebi!

10

1 5

8

96

7

2

3

4

Unija računovodska hiša d.d.Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri LjubljaniT 01 360 20 00 • E [email protected] • www.unija.si

Page 3: Zbornik 2014

Teden računovodij 2014 | 03

Spoštovani,

sedem ni le število iz pravljic, sedem smo zapisali tudi mi pred dogodek, ki se imenuje Teden računovodij. Ni toliko pomembno, da je ta osrednji dogodek Inštituta za računovodstvo, ki je namenjen vsem računovodjem, pravilno preštet, kot je ključno, da vztrajamo, kot je pomembna njegova sporočilnost, njegova vsebina in pri­lož nost, da se spet srečamo z vami, dragi obiskovalci in obiskovalke, slu­šatelji, bralci, predavatelji.

Na Tednu računovodij lahko tra­dicionalno brezplačno prisluhnemo mnogim računovodskim vsebinam in različnim predavateljem, se srečamo s starimi znanci in kolegi, z njimi tudi pokramljamo, popijemo kavico v Tabularii, ki je tik ob predavalnicah. Teden računovodij je namenjen nam in vam, da izmenjamo izkušnje, se seznanimo s ključnimi novostmi, ki jih lahko pričakujemo pri svojem delu v prihodnjem letu, da tako vi kot mi dobimo ideje za prihodnje delo, pa tudi da preverimo, kaj je novega pri naših sponzorjih.

Za uvod v letošnji Teden računovodij bomo predstavili izzive, ki nam jih prinaša nova računovodska direktiva kot osnovni računovodski predpis za večino gospodarskih družb. Prav zato, ker je to temeljni in obvezni predpis, se je dobro seznaniti z no­vostmi, ki jih prinaša. Ker je direktiva nova, marsikdo pričakuje, da nas čaka popolna reforma na področju računovodenja. A naj kar takoj raz­krijem, da velike revolucije ne bo, saj smo veliko dobrih praks, ki jih priporoča direktiva, v Sloveniji že uvedli, čaka pa nas nekaj vsebinskih sprememb, o katerih bomo sprego­vorili na Tednu računovodij; o njih smo že in še bomo pisali v našem Unikumu, obravnavali pa jih bomo tudi na delavnicah in semi narjih v prihodnjem letu. Ker ne pričakujemo velike reforme ne na računovodskem ne na davčnem pod ročju (razen če nas z njo ne preseneti nova vlada), je pravzaprav čas, da se poglobimo v vsebine. In teh bo tako na Tednu računovodij kot v prihajajočem šol­skem letu veliko: pridite in si postre­

zite. Kdor na Tednu računovodij ne bo utegnil poslušati vseh vsebin, ki ga zanimajo, in kdor bi želel poslušati obravnave temeljiteje, naj s seboj vzame kole dar izobraževanj za šolsko leto 2014/2015. Potem bo potreben le še kanček volje, da slišano in izzvano udejanjimo v svojem okolju. In kjer je volja, tam je tudi pot.

Naj vas ob letu osorej pot zanese spet k nam, na nov Teden računovodij, do takrat pa vam želim veliko nasmejanih in zadovoljnih dni, uspehov pri delu in osvojenega znanja. Srečno!

Polona Kovač PikovnikDirektorica IR

Page 4: Zbornik 2014

04 | Inštitut za računovodstvo

O Inštitutu za računovodstvo

Kot priznan ponudnik izobraževanj s področja raču­novodstva, davkov in kadrov ter ostalih, z računo­vodsko dejavnostjo povezanih področij, Inštitut za računovodstvo zaposlenim v računovodski dejav­nosti že od leta 2006 nudi ustrezno podporo pri poglabljanju strokovnih znanj, obravnavi aktualnih tem v stroki, reševanju računovodskih in davčnih dilem ter konkretnih vprašanj.

V tem času je IR dosegel veliko prepoznavnost v strokovni javnosti.

Ker na izobraževanjih svoje znanje z udeleženci delijo najboljši strokovnjaki računovodske, davčne in kadrovske stroke, ker imajo slušatelji na srečanjih možnost aktivnega sodelovanja in zastavljanja vprašanj in ker je vzdušje na izobraževanjih vedno prijetno, se število udeležencev iz leta v leto povečuje.

V šolskem letu 2013/2014 smo tako izvedli kar 175 dogodkov s 3260 udeleženci. Predvsem smo ponosni, da bomo z letošnjim šolskim letom pričeli z že deveto sezono Aka demije IR, ki jo izvajamo v Ljubljani, Kranju, Kopru in Celju.

Prizadevamo si, da so udeleženci naših izobraževanj, uporabniki spletnega portala in bralci biltena Unikum vsak trenutek seznanjeni z aktualnimi informacijami, ki jih vsakodnevno potrebujejo pri delu. Aktualna izobraževanja, ažurne informacije na spletnem portalu, odzivnost pri strokovnem svetovanju in visoka strokovnost pri delu so naše velike konkurenčne prednosti, ki našim strankam zagotavljajo zanesljivo strokovno podporo.

Ponosni smo, da je Inštitut za računovodstvo s svojimi produkti postal nepogrešljiv sopotnik zaposlenih v raču­novodski stroki.

Dejstvo, da nam zaupajo številna podjetja in posamezniki, nas navdušuje, a nas hkrati zavezuje, da tudi v bodoče prepoznamo njihove potrebe in jim v sklopu naših pro­gramov ponudimo ustrezne strokovne rešitve.

Raziskovanje in širjenje računovodskega znanja ter njegov prenos iz teorije v prakse in obratno, bo tudi v bodoče naše vodilo. Sodobna tehnična podpora omogoča bolj učinkovito komunikacijo z uporabniki portala, s čimer želimo prihraniti dragoceni čas in še povečati zadovoljstvo zvestih uporabnikov portala IR.

Page 5: Zbornik 2014

Teden računovodij 2014 | 05

Šole in Delavnice IRŠole IR so celovito zaokrožen programi, ki preko treh ozi­roma štirih srečanj podrobneje obravnavajo določeno te­matiko v teoriji in praksi. Primerne so za začetnike kot tudi za tiste, ki želijo znanje nadgraditi in poglobiti, zato se nekatere Šole IR izvajajo v dveh stopnjah ­ kot »Osno­ve« in »Poglobljeno«.

Na dvodnevnih Delavnicah IR je izobraževanje usmerje­no v poglabljanje znanja na podlagi primerov iz prakse, ki udeležencem pomagajo teoretično znanje uporabiti pri delu.

Seminarji in Kratki seminarji IRSeminarji IR ponujajo teme, ki so vezane na aktualno problematiko in spremembe zakonodaje; predavatelji na strnjen način in s številnimi praktičnimi primeri osvetlijo

določeno tematiko in podajo odgovore na konkretna vpra­šanja slušateljev.

Kratkih seminarji IR obravnavajo ožje in bolj specifične teme, običajno povezane s spremembami zakonodaje. Predavatelji na strnjen način predstavijo bistvo posame­zne spremembe in njen vpliv na praktično delo.

Spletni tečaji IRSpletni tečaji s pomočjo multimedijskih vsebin uporab­nikom omogočajo bolj zanimiv in enostavnejši način pri­dobivanja znanja. Podkrepljeni so s praktičnimi primeri, pojasnili predavateljev v video in avdio tehniki, interak­tivnimi vprašalniki in številnimi spletnimi povezavami.

Več o izobraževanjih najdete na www.iracunovodstvo.eu

Izobraževanja

Page 6: Zbornik 2014

06 | Inštitut za računovodstvo

ŠOLE IR

PLAČE IN KADRI

Šola obračuna plač – osnove Predavateljica: Biserka Šubelj

Šola obračuna plač – poglobljeno Predavateljica: Biserka Šubelj

RAČUNOVODSTVO IN DAVKI

Šola dvostavnega knjigovodstva – osnove Predavateljica: dr. Tatjana Jovanović

Šola dvostavnega knjigovodstva – poglobljeno Predavateljica: dr. Tatjana Jovanović

Šola ­ konsolidacija v praksi Predavateljica: Vesna Bartolj Maver

Šola – ABC izdelave davčnega obračuna in letnega poročila za majhno gospodarsko družbo ­ osnovePredavateljica: Kristinka Vukovič

Šola – ABC izdelave davčnega obračuna in letnega poročila za majhno gospodarsko družbo ­ poglo­bljenoPredavateljica: mag. Barbara Guzina

Šola o DDV – osnove Predavateljica: Maja Dolinar Dubokovič

DELAVNICE IR

RAČUNOVODSTVO IN DAVKI

Delavnica ­ računovodstvo zalog Predavateljica: Kristinka Vukovič

Poglobljena delavnica obračunavanja DDV Predavateljica: Branka Svilar Mugoša

Delavnica – Kje se plača DDV pri dobavah blaga v mednarodnih transakcijah?Predavateljica: mag. Tamara Prezelj

Delavnica – Pravica do odbitka vstopnega DDV v teoriji in praksiPredavateljica: mag. Tamara Prezelj

PRAVODelavnica – Pravna znanja za računovodje Predavateljica: Nina Globočnik

SEMINARJI IR

PLAČE IN KADRIZakaj in kako IZBRATI PRAVO POGODBO za opra­vljanje dela z zunanjimi sodelavci?Predavateljica: Biserka Šubelj

RAČUNOVODSTVO IN DAVKIAli so za analizo finančnega položaja podjetja do­volj samo računovodski izkazi Predavateljica: Silva Koritnik Rakela

Odloženi davki ­ vse pomembnejši v računovodskih izkazih, tudi zaradi spremembe ZDDPO2 Predavateljica: Silva Koritnik Rakela

Obračunavanje DDV pri mednarodnih transakcijah v praksi Predavateljica: Branka Svilar Mugoša

Praktični primeri določitve kraja dobave blaga pri verižnih poslih in uporaba Incoterms klavzul Predavateljica: Branka Svilar Mugoša

Aktualni primeri obračunavanja DDV od storitev prevoza blaga Predavateljica: Branka Svilar Mugoša

Davčni postopek za računovodje Predavateljica: Branka Svilar Mugoša

Branje bilanc Predavateljica: dr. Tatjana Jovanović

Prenos lastništva samostojnega podjetnika Predavateljica: dr. Tatjana Jovanović

Prvič delam letno poročilo za majhno gospodarsko družbo Predavateljica: Kristinka Vukovič

Razmejitve ali rezervacije? Knjiženje po SRS in MSRP (vključno s subvencijami) Predavateljica: Kristinka Vukovič

Page 7: Zbornik 2014

Teden računovodij 2014 | 07

Matematika za računovodje Predavateljica: Kristinka Vukovič

Konsolidacija – preprosto, razumljivo in praktično Predavateljica: Vesna Bartolj Maver

Društva in davki (dohodnina, davek od dohodka, DDV,…) Predavateljica: Vesna Bartolj Maver

Samostojni podjetnik – od A do Ž Predavateljica: Vesna Bartolj Maver

Računovodstvo in davki pri samostojnih podjetnikih Predavateljica: Vesna Bartolj Maver

Izdelava konsolidiranih računovodskih izkazov v praksi Predavateljica: Vesna Bartolj Maver

Vrednotenje proizvodnje po proizvajalnih stroških Predavatelj: Miro Dečman

Vse, kar morate vedeti o potnih stroških, vključno z zadnjimi novostmi v zasebnem in javnem sektorju Predavateljica: Maja Dolinar Dubokovič

Ali so storitve obdavčene s slovenskim DDV? Predavateljica: Maja Dolinar Dubokovič

Kaj mora računovodja v javnem sektorju vedeti o DDV – aktualno, problematično, novosti… Predavateljica: Maja Dolinar Dubokovič

Obdavčitev in poročanje o transakcijah z nepremič­ninami Predavateljica: Maja Dolinar Dubokovič

Obračunavanje DDPO v zavodih, društvih in drugih nepridobitnih organizacijah Predavateljica: Maja Bohorič

Obdavčitev dividend in kapitalskih dobičkov ­ tudi, če zaprete, prodate ali podarite podjetje, ste lahko obdavčeni! Predavateljica: Maja Bohorič

Sestavljanje davčnega obračuna za leto 2014Predavateljica: Maja Bohorič

Kaj naj bi računovodja vedel o insolventnosti, ste­čaju in prisilni poravnavi Predavateljici: Nina Globočnik in Kristinka Vukovič

KRATKI SEMINARJI IR

Obresti za računovodjePredavateljica: Kristinka Vukovič

Kaj nam pove izkaz denarnih tokov in kako ga se­stavimo Predavateljica: Silva Koritnik Rakela

Kaj in kako z osnovnimi sredstvi ob zaključku letaPredavateljica: Kristinka Vukovič

Kaj moram vedeti o drobnem inventarju Predavateljica: Kristinka Vukovič

Sprememba amortizacijske stopnje Predavateljica: Kristinka Vukovič

Pravilnik o računovodstvu za gospodarsko družbo na podlagi SRS Predavateljica: Kristinka Vukovič

Davčni in računovodski vidik poslovanja z blagajno in transakcijskim računom Predavateljica: Kristinka Vukovič

Inventura hitro in jedrnato Predavateljica: Vesna Bartolj Maver

Kako izpolnimo potni nalog? Predavateljica: Maja Dolinar Dubokovič

Računovodstvo in obdavčenje kmetov Predavateljica: dr. Tatjana Jovanović

NAJUGODNEJŠI SEMINAR

Davčni obračun 2014 s spremembamiPredavatelja: Mitja Černe in mag. Barbara Guzina

Seminar se bo izvajal od decembra do marca v različnih krajih po SlovenijiLJUBLJANA­MARIBOR­KOPER­CELJE­KRANJ­NOVA GORICA­NOVO MESTO­KRŠKO

Page 8: Zbornik 2014

08 | Inštitut za računovodstvo

Unija računovodska hiša d.d. • Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani

Zaradi uspešnega razvoja družbe v svoj kolektiv vabi-mo novega sodelavca za delovno mesto:

Računovodjasenior(m/ž)Od kandidata pričakujemo: • VII.stopnjoekonomskeizobrazbe• najmanj5letdelovnihizkušenjkotsamostojniračunovodja(znanjeobračunaplačnipotrebno)

• poznavanjezakonodajespodročjaračunovodenjaindavkov• aktivnoznanjeenegatujegajezika

Zaželena znanja, veščine: • delovneizkušnjevračunovodskihservisihalimednarodnihpodjetjih

• dobropoznavanjeprogramovMSOffice(Word,Excel,Outlook)• samoiniciativnost,pro-aktivnost• natančnost,zanesljivost,odgovornost

Ponujamo vam: • delovnorazmerjezanedoločenčas,s6-mesečnimposku-snimdelom

• stimulativennačinnagrajevanja(mesečnoinletno)• urejenodelovnookoljeindobremedsebojneodnose• samostojnostindinamičnodelo

Vkolikorizpolnjujetenavedenepogoje,nampošljiteprijavoinživljenjepisnanaslov: [email protected] zzadevo:»razpisdelovnomesto–računovodjasenior«,najkasneje do 20.9.2014.

Vaszanimadinamičnodelosstrankami?Znateprisluhnitistrankaminzanjihpoiskatinajboljšerešitve?

Izobraževanja

Akademija IRAkademija IR je sklop devetih strokovnih predavanj, ki v posameznem šolskem letu potekajo od oktobra do ju­nija. Predavanja se izvajajo enkrat mesečno v Ljubljani, Kranju, Kopru in Celju. Posamezna srečanja so namenje­na obravnavanju aktualnih področij dela, ki jih v posa­meznem obdobju leta računovodja najbolj potrebuje. Naj gre za obravnavo sprememb zakonodaje, reševanje davč­nih dilem ali osveževanje znanja z določenega področja, je v ospredju vedno načelo: »Iz prakse za prakso«. Tako so udeležencem Akademije IR teme predstavljene siste­matično, pregledno in na podlagi praktičnih primerov.

Udeleženci Akademije IR brezplačno prejemajo mesečni bilten Unikum, mesečne informacije o novostih v davč­no­računovodski zakonodaji za gospodarstvo, prav tako

pa lahko koristijo brezplačne ure računovodskega in davčnega svetovanja ter številne druge ugodnosti znotraj programov Inštituta.

Novost povezana z Akademijo IR je možnost prido­bitve naziva Računovodski strokovnjak IR, o čemer si lahko več preberete tudi na naslednjih straneh tega zbornika.

Certifikat, ki ga bodo udeleženci pridobili po uspe­šno opravljenem preizkusu znanja bo priznanje njihovemu znanju in dokaz visoki strokovni uspo­sobljenosti. Z vpisom v register računovodskih strokovnjakov bo tudi širša javnost seznanjena z naborom vrhunskih računovodij.

Page 9: Zbornik 2014

Teden računovodij 2014 | 09

Pridobite naziv Računovodski strokovnjak IRJe že res, da je pomembna vsebina in ne celofan, da je pomembno, kar imamo v glavi in ne na papirju ter kako znamo to uporabiti, pa da pametni ne potrebujejo lista, ker da izobražen človek nosi svoja bogastva v sebi. A res je tudi, da ljudje poleg golega zavedanja potrebujemo tudi priznanje, ki nam potrdi našo vero, da smo dobri, da nam vlije zaupanje vase in nas požene spet dalje.

Z mislijo, da nihče ni slučajno pameten (Seneka), se stri­njamo tudi na Inštitutu za računovodstvo, kjer cenimo vaš trud pri izpopolnjevanju znanja. Da je treba znanje obnavljati, ga utrjevati, osveževati z novostmi potrjujete prav vi, naši cenjeni slušatelji. Prepričani smo, da vas je praktično delo v kombinaciji z udeležbo na teh permanen­tnih izobraževanjih, preverjanje lastnih izkušenj z drugi­mi udeleženci in predavatelji oblikovalo v računovodske strokovnjake, ki jim manjka le še javno priznanje.

Zato smo se odločili, da ponudimo vsem, ki delajo na po­dročju računovodstva in se nenehno izpopolnjujejo na Akademiji IR in na drugih izobraževanjih, možnost prido­bitve certifikata »Računovodski strokovnjak IR«. Želimo si, da bo ta vsem v priznanje za njihovo stro kov nost in usposobljenost ter pokazatelj njihove odličnosti deloda­jalcem in strankam.

Naj se vaše prizadevanje za znanje in vaše trdo delo potrdi s certifikatom!

Računovodski strokovnjak IR

Zakaj postati Računovodski strokovnjak IR?• ker bo naziv priznanje vašemu strokovnemu znanju in

usposobljenosti ter pokazatelj vaše odličnosti• ker vam za vsako leto aktivnega statusa pripada brez­

plačno bronasto članstvo Kluba IR, v okviru katere­ga člani prejemate brezplačno elektronsko verzijo bilte­na Unikum ter koristite popuste na izobraževanja IR in številne druge ugodnosti

• ker se boste kot Računovodski strokovnjak z aktivnim statusom lahko udeležili treh brezplačnih kratkih posvetov o aktualnih temah, ki bodo organizirani posebej za vas, vodili pa jih bodo priznani sodelavci in predavatelji IR

• ker boste v družbi najboljših pripomogli k dvigu ugleda poklica računovodje in računovodske stroke

Pogoji za pridobitev naziva• udeležba na Akademiji IR »GOSPODARSTVO« v naj­

manj enem izmed zadnjih treh šolskih let• ustrezne delovne izkušnje – najmanj tri leta samo­

stojnega dela v računovodstvu, ki jih dokazuje s potrdi­lom delodajalca ali s podatkom o registraciji dejavnosti računovodstva (SKD 69.200)

• uspešno opravljen preizkus znanja

Vsebine, ki se preverjajo s preizkusom znanja:• Poznavanje računovodskih predpisov (statusna zako­

nodaja, računovodski standardi) ter dvostavno knjigo­vodstvo na podlagi računovodskih standardov,

• sestavljanje in analiza računovodskega poročila,• posredni davki: davek na dodano vrednost, davek na

promet nepremičnin, davek na finančne storitve,• neposredni davki: dohodnina, davek od dohodkov

pravnih oseb, socialni prispevki,

Page 10: Zbornik 2014

10 | Inštitut za računovodstvo

• ostalo: – davki na premoženje: davek na dediščine in darila, davek na nepremičnine,

– davčni postopek, – davčni register, – osnove delovnega prava.

Podrobnejšo vsebino področij preverjanja obrav­nava KATALOG ZNANJ:Računovodski predpisi in dvostavno knjiženje• splošna pravila o računovodenju iz statusno­pravne za­

konodaje (npr. za družbe iz ZGD­1, za društva iz ZDru­1…)

• pravila splošnih in posebnih računovodskih stan dardov glede začetnega pripoznanja, kasnejšega merjenja in odprave pripoznanja za sredstva, obvez nosti, prihodke, odhodke in stroške

• poznavanje pravil knjiženja in vodenja glavne knjige• poznavanje pravil o vodenju analitičnih knjigovodstev• poznavanje računovodskih standardov o knjigovod skih

listinah, poslovnih knjigah• računovodskem obračunavanju in predračunavanju• pravila glede sestavitve pravilnika o računovodstvu

Sestavljanje in analiza računovodskega poročila• izdelava računovodskega poročila• analiza računovodskega poročila (poznavanje vse bine

bilančnih postavk, branje izkazov, poznavanje temelj­nih kazalnikov)

• indeksi, koeficienti, procentni račun

Posredni davki: davek na dodano vrednost, davek na promet nepremičnin, davek na finančne storitve• opredelitev statusa davčnega zavezanca in drugih oseb,

ki obračunavajo DDV• transakcije, ki so predmet obdavčitve in njihove glavne

značilnosti ter razvrstitev glede na obdavčitev z DDV• kraj obdavčitve dobav blaga in storitev

• določanje davčne osnove in davčne stopnje ter oprostitve• vsebinski in formalni pogoji za odbitek vstopnega DDV

in vračilo DDV tujim davčnim zavezancem• obveznosti davčnih zavezancev• računi, DDV­O, RP­O in druge evidence ter poročila • posebne ureditve po zakonu o DDV• obdavčitev z davkom na promet nepremičnin• obdavčitev z davkom na finančne storitve

Neposredni davki: dohodnina, davek od dohodkov pravnih oseb, socialni prispevki• zavezanec za dohodnino, plačnik davka, davčni odte­

gljaj in davčna osnova po vrstah dohodkov fizičnih oseb• akontiranje dohodnine• cedularna obdavčitev z dohodnino• davčni zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb• poznavanje pravil o poslovanju med povezanimi ose ­

bami (določitev povezanih oseb, transferne cene, obre­sti med povezanimi osebami)

• sestavitev letnega davčnega obračuna• akontiranje in plačevanja davka od dohodkov prav nih oseb• obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji• poznavanje temeljnih vprašanj obveznega zavaro vanja

in prispevkov

Ostalo: davki na premoženje (davek na dediščine in darila, davek na nepremičnine), davčni postopek, davčni register, osnove delovnega prava• davek na darila in dediščine ter obdavčitev nepre mičnin• poznavanje temeljnih pravil davčnega postopka za ra­

čunovodje (predvsem o poslovnih knjigah in dokumen­taciji, uporabi davčne številke, tran sakcijskega računa in omejitve plačevanja, izpolnitvi davčnih obveznosti, davčnem postopku na splošno, davčni izvršbi, obročnem plačevanju)

• poznavanje obveznosti davčnih zavezancev v zvezi z davčnim registrom

Page 11: Zbornik 2014

Teden računovodij 2014 | 11

• poznavanje hierarhije delovnopravne zakonodaje• poznavanje temeljnih določb zakona o delovnih raz­

merjih (pogodba, sklenitev in prenehanje, plačilo za delo, letni dopust, nadomestilo za odsotnost, jubilejne nagrade, odpravnine, povračila stroškov)

• posebnosti pri zaposlovanju invalidov (kvotni sistem, finančne spodbude)

• izvršbe na prejemke iz delovnega razmerja

Poleg navedenih vsebin vključuje preverjanje znan­ja v posameznem šolskem letu tudi• eno od tem, ki se predavajo v okviru Akademije IR za

zadnje zaključeno šolsko leto.

Opravljanje preizkusa znanjaPreizkus znanja se lahko opravlja v rokih, ki jih razpiše In­štitut. Roki za opravljanje preizkusa znanja se za tekoče leto razpišejo v mesecu juniju in se objavijo na spletni stra­ni Inštituta. Vsi preizkusi znanja in testi se opravljajo na sedežu Inštituta. Preizkus znanja traja največ 240 minut.

Kriterij za ocenjevanjePreizkus znanja se šteje kot uspešno opravljen, če udele­ženec prejme vsaj 70 % vseh možnih točk na preizkusu na vsakem od preverjanih področij.

Pristopnina za opravljanje preizkusa znanja: Pristopnina vključuje:• opravljanje preizkusa znanja

na sedežu IR• vodenje statusa posameznika v Registru IR

Register imetnikov naziva in podaljševanje nazivaNaziv se podeljuje za obdobje pet let, šteto od meseca opravljenega preizkusa znanja. Če imetnik certifikata le­tega za naslednje obdobje ne podaljša v skladu z določbami tega pravilnika ali letno ne predloži dokazil, da je aktiven na področju ohranjanja in širjenja znanja, se v registru označi kot »neaktiven«.

Pogoj za vsakoletno potrditev statusa certifikata »aktiven«:• uspešno opravljen vsakoletni test iz ene od tem, preda­

vane na zadnji zaključeni Akademiji IR ali• dokazila o izobraževanju iz vsebin, navedenih v kata logu

znanj v skupnem obsegu najmanj 30 pedagoških ur (v roku enega leta od pridobitve naziva),

• obnovitveni preizkus znanja na vsakih pet let.

Prvi test iz prejšnjega odstavka se opravi eno leto po pri­dobitvi certifikata, prvi ponovni preizkus znanja pa pet let po pridobitvi certifikata. V letu, ko se opravlja ponovni preizkus znanja, se test ne opravlja.

Kot Računovodski strokovnjak IR boste vpisani v register imetnikov naziva oziroma podeljenih certifikatov ter evi­den co o vseh nadaljnjih podaljšanjih certifikatov. Register vsebuje podatke o imetniku certifikata (ime, priimek, na­slov), podatek o datumu pridobitve certifikata in podatke o vsakoletni potrditvi aktivnosti certifikata.

Če imetnik certifikata le­tega za naslednje obdobje ne podaljša v skladu z določbami pravilnika ali letno ne predloži dokazil, da je aktiven na področju ohranjanja in širjenja znanja, se v registru označi kot »neaktiven«.

240 € + ddv

Page 12: Zbornik 2014

ŠOLSKO LETO 2014 / 2015

• 9srečanj (1xmesečnoodoktobra2014dojunija2015)

• akademijsko članstvovKlubuIR (50% popust naSeminarjeIR, 10% popustnaŠoleIRinostaleugodnosti)

• svetovalne ure(zavsakoletoudeležbenaAkademijiIRudeležencupripadaenasvetovalnaura)

• 30% popustnadodatnesvetovalneure

• 1 brezplačni spletni tečajpoizbiri,ostalis50% popustom

• gradivoinpotrdilooudeležbi

• brezplačna letna naročninanatiskanoverzijobiltenaUnikum

• parkirninoinpogostitevmedodmori

• dostopdoe-vprašalnikovpoposameznihtemah

• Brezplačen kratek seminar IRpoizbiri

ŠolninaAkademijaIR»GOSPODARSTVO«vključuje:

Popusti

Cenainplačilnipogoji

•5% popustazaudeležence,

kisožeobiskovaliAkademijoIR

•2% popustazaplačilovenkratnemznesku

1.200 EUR + DDV

Možnost plačilana 3 ali 9 obrokov!

Popust za plačilov enkratnem

znesku!

Udeležba na Akademiji IR

»GOSPODARSTVO« vam omogoči pridobitev

naziva Računovodski strokovnjak IR

Predavanjse lahko udeležujejo

različne osebeiz iste

organizacije.

Dodatna ugodnost za udeležence Akademije IR!

Brezplačen kratek seminar po izbiri!

Page 13: Zbornik 2014

PROGRAMAkademijaIR»GOSPODARSTVO«1. srečanje: oktober 2014Predavateljica: Branka Svilar MugošaObdavčitev nepremičnin, odbitek vstopnega DDV in odbitni delež

• Transakcijeznepremičninami:obdavčeneinoproščene

• PravicadoodbitkavstopnegaDDVprina-bavinepremičninegledenanamenuporabe

• PopravekodbitkavstopnegaDDVvzveziznepremičninami

2. srečanje: november 2014Predavateljica: Irena KamenščakNapotitev delavcev na delo v tujino in delo tujcev v Sloveniji

Delovno-pravnividik:• Posebnostidelovnopravnezakonodaje,delovnodovoljenje,dovoljenjezaprebivanje

• Kjejemejamedslužbenopotjoinnapotitvijonadelovtujini

Davčnividik:• uporabamednarodnihpogodbinkonvencij

• praviladoločanjarezidentskegastatusafizičneosebeinplačevanjedohodnine

• vključitevvobveznosocialnozavarovanje• prikazprimerovizprakse,najpogostejšetežavevpraksi

3. srečanje: december 2014Predavateljica: mag. Barbara GuzinaKaj še lahko storimo pred koncem leta na področju DDPO?

• PosebnostipriobračunuDDPOvletu2014• PregledposameznihpostavkobračunaDDPO

• Davčnonepriznanihodhodkipovrstah• Možnostiizvzemaizdavčnihprihodkov• Povečanja/zmanjšanjadavčneosnove• Davčneolajšaveinpripravadokumentacije

• Možnostiodbitkatujegadavka• Novostivletu2015

4. srečanje: januar 2015

Vmesecujanuarjustanatemopripraveletnegaporočilarazpisanidvetemi,insicerLetno poročilo–temaseboizvajalanalokacijahLjubljana(1termin),Celje,Koper,KranjintemaPrvič delam računovodsko poročilo–temaseboizvajalanalokacijiLjubljana(1termin).PosameznemuudeležencuAkademijepripadajanuarjaudeležbanaenemizmedzgorajnavedenihsrečanjobpredhodniprijavi.Vprimeru,daseželiudeleženecudeležitiobehtem,jepotrebnodoplačilovvišini70€+ddvzaudeležbona2.temi.

Predavateljica: Kristinka VukovičLetno poročilo

• Kratekpregledpravnihpodlag,kidoločajoobveznostidružb,podjetnikov,zasebnikov,društev,zasebnihzavodovgledesestaveletnegaporočila,njegovejavneobjaveinporočanjazastatističnenamene

• Kratkaseznanitevznovoračunovodskodirektivoternovosti,kijihjeprinesloleto2014

• Zglediknjiženjizbranihpomembnejšihalizahtevnejšihposlovnihdogodkov

Predavateljica: Kristinka VukovičPrvič delam računovodsko poročilo

• Kratkapredstavitevpravilgledesestaveletnihporočilinpredložitvezanamenejavneobjaveindržavnestatistikezadružbe,samostojnepodjetnike,društvainzasebnezavode

• Računovodskekontrolepredsestavoračunovodskihizkazovspregledomnajpomembnejšihpravilvrednotenjabilančnihkategorij

• Odbrutobilancedobilancestanjainizkazaposlovnegaizidaterpojasnil(razkritij)nakonkretnemprimerumajhnedružbe

• ZaključnatemeljnicanapodlagiEnotnegakontnegaokvira

5. srečanje: februar 2015Predavateljica: mag. Tamara PrezeljVloga in pomen računa v DDV sistemu

• Definicijaračuna• Obveznostidobavitelja• Praviceinobveznostikupca

6. srečanje: marec 2015Predavateljica: Nina GlobočnikIzbrane teme iz gospodarskega prava

• Oosebnemstečajuinodpustuobveznosti• Izpodbijanjepravnihdejanjdolžnika• Posledicevpisovinnevpisovvsodniregister• Spregledpravneosebe–sodnapraksa• Spremembadružbenikovdružbezomejenoodgovornostjo

• Drugeaktualnetemespodročjagospodarskegaprava

7. srečanje: april 2015Predavatelj: dr. Zdravko Zupančič Poslovna retorika in veščina prepričevanja strank (naročnikov)

• Kakogovoritijasno,razločno,čisto,prijetno,spoudarki,znaravnogovoricotelesa,vključevanjemhumorjainizločanjemmašil

8. srečanje: maj 2015Predavateljica: mag. Tanja UrbanijaObračun DDV in poročanje pri komplek­snih mednarodnih transakcijah z blagom

• TrikotniposliinDDVterIntrastatporočanje,

• VerižniposliznotrajEU: - verižniposlizblagom - verižni/trikotniposliindodelave

(predelave,popravila) - verižniposlizvmesnimskladiščenjem• Verižniposlipriprodajahvinnabavahiztretjihdržav(vključnospostopki42)

• Administriranje:podatkinaračunu,poročanjevDDV-OinRP-O

9. srečanje: junij 2015Predavateljica: Maja BohoričObdavčitev z davčnim odtegljajem

• Kajjedavčniodtegljaj–opredelitevinprimeripovrstahdavkov

• Postopkiobračunadavčnegaodtegljajaoddividend,obrestiinpremoženjskihpravicinoprostitve

• Preprečevanjedvojnegaobdavčevanja-uporabamednarodnihsporazumovoizogibanjudvojnemuobdavčevanju

• Kakšnesomožnostizavračilodavčnegaodtegljajainpostopekvzvezistem

• Praktičniprimeriobračunavanjadavčnegaodtegljajainpregledpredpisanihobrazcev

Page 14: Zbornik 2014

12 | Inštitut za računovodstvo

Prepričani smo,da znanje vrti svet.Dejstvo,da jedandanespotdo znanjamarsikomuotežena,nasvednoznovaopominjanato,damoramopomagati,zlasti,kosozaznanjeprikrajšaniotroci.Potrebapopridobivanjuznanjaznajrazličnejšihpodročij,kipomembnovplivanaotrokovcelostnirazvoj,jevdanašnjemsvetuvsevečja.Otrocisoželjniznanja,večkotgabodoimeli,boljodločnoinsamozavestnobodozakorakalivsvetodraslihinsvojikarierinaproti.

Da bi otrokom, ki jim finančni položaj njihovih staršev ne omogoča brezskrbnega izobraževanja, olajšali pot do znanja, na Inštitutu že tretje leto 1 eur od vsakega udeleženca na izobraževanjih Inštituta za računovodstvo in 10 eur od vsakega udeleženca Akademije IR namenjamo za potrebe šolanja otrok iz socialno najšibkejših okolij. Tako bodo tudi oni lažje našli pot do znanja.

Dokaz,dagredonašaprizadevanjavpravosmer,sozadovoljniobraziotrok,kismo jimznašimiprispevkidoslejževečkratpolepšalidan.

PrinakupušolskihpotrebščinindrugihprepotrebnihdobrinsmopomagalidruštvuSOStelefonprinakupušolskihtorbinšolskihpotrebščinzaštevilneotroke,kisopravkarzakorakalivnovošolskoleto.Prepričani smo,da lahkoskupajmarsikaj spremenimo, zatobomo tudi vbodočedelovali vsmerizbiranjasredstevzanjihovoizobraževanje.

Iskreno se vam zahvaljujemo, ker z obiskom naših izobraževanj prispevate za dobro otrok.

skupaj pomagamo najšibkejšimIR v dobro znanja

Page 15: Zbornik 2014

Teden računovodij 2014 | 13

Catering po Vaši meri E: igor@modernakulinarika. si M: 00386 41 752 332

Page 16: Zbornik 2014

16 | Inštitut za računovodstvo

PROGRAM PREDAVANJ ­ Teden računovodij 2014

14.15–15.15 (60 min)Aktualno iz dohodnine (Biserka Šubelj)

Predavalnica TISA - 28 mest

10.30–12.00 (90 min)Pregled pomembnejših poslovnih dogodkov pri poslova­nju kmeta (dr. Tatjana Jovanovič)

13.45–15.15 (90 min)Vloga računovodje pri pripravi strategije družbe ­ Accountant’s Role in Strategy (mag. Andrew Rajapakse)

Sreda, 10. september 2014Predavalnica BOR - 85 mest

8.30–10.00 (90 min)Samostojni podjetnik z davčnega vidika (Vesna Bartolj Maver)

10.15–11.45 (90 min)Kaj davčni inšpektorji najdejo na področju transfernih cen (mag. Barbara Guzina)

12.00–13.30 (90 min)Novosti na področju DDV v letih 2013 in 2014 (Maja Dolinar Dubokovič)

13.45–14.45 (60 min)Posebnosti knjigovodstva ob prenosu s.p. na d.o.o. (dr. Tatjana Jovanovič)

15.00–17.00 (120 minut) Priprave na e­račun (mag. Tanja Urbanija, Tina Pelicon) – sponzor predavanja: SAOP d.o.o.

Ponedeljek, 8. september 2014Predavalnica BOR - 85 mest

9.00–9.45 (45 min)Kaj prinaša nova računovodska direktiva (Kristinka Vukovič)

10.00–11.30 (90 min)Pravice in obveznosti malih davčnih zavezancev (mag. Tamara Prezelj)

11.45–13.15 (90 min)Samoobdavčitev pri DDV na tisoč in en način (mag. Tanja Urbanija)

13.30–15.00 (90 min)Novosti in spremembe pri obračunu DDPO v letu 2014 (mag. Barbara Guzina)

Torek, 9. september 2014Predavalnica BOR - 85 mest

8.30–10.00 (90 min)Dohodki zaposlenih ­ obdavčitev odpravnin in jubilejnih nagrad (Beti Božnar)

10.15–11.45 (90 min)Popravek DDV v primeru insolvenčnih postopkov, po­stopku izvršbe in v primeru izbrisa zavezanca iz predpi­sanih evidenc (Branka Svilar Mugoša)

12.00–13.30 (90 min)Sodbe Sodišča EU na temo pravice do odbitka vstopnega DDV (mag. Tamara Prezelj)

Page 17: Zbornik 2014

Teden računovodij 2014 | 17

Predavalnica TISA - 28 mest

9.30–10.15 (45 min)Knjiženje državnih podpor (Kristinka Vukovič)

10.30–12.00 (90 min)Društva z davčnega vidika (Vesna Bartolj Maver)

12.30–13.30 (60 min)English for accounting (mag. Andrew Rajapakse)

13.45–14.45 (60 min)Poslovanje z gotovino in transakcijskim računom (Kristinka Vukovič)

Četrtek, 11. september 2014Predavalnica BOR - 85 mest

8.30–10.00 (90 min)Aktualne sodbe sodišča EU na področju DDV (Branka Svilar Mugoša)

10.15–11.45 (90 min)Matematika za računovodje ­ računanje obresti (Kristinka Vukovič)

12.00–13.30 (90 min)Metode vrednotenja zalog in njihov pomen v proizvo­dnih podjetjih (Miro Dečman)

13.45–15.15 (90 min)Dividendam podobni dohodki na primerih (Mitja Černe)

Predavalnica TISA - 28 mest

9.00–9.45 (45 min)Konsolidacija v praksi (Vesna Bartolj Maver)

10.30–11.30 (60 min)Moč izgovorjene besede (veščina premisleka preden spre­govorimo) Zdravko Zupančič

Petek, 12. september 2014Predavalnica BOR - 85 mest

8.30–10.00 (90 min)Tanka kapitalizacija (Mitja Černe)

10.15–11.45 (90 min)Kraj obdavčitve storitev z DDV (Maja Dolinar Dubokovič)

12.00–13.00 (60 min)Obračun DDPO za leto 2014 (Mitja Černe)

13.15–14.15 (60 min) Slovenski računovodski standardi in nepremičnine (Kristinka Vukovič)

Predavalnica TISA - 28 mest

9.00–9.45 (45 min)Kaj prinaša nova računovodska direktiva (Kristinka Vukovič)

Sponzorsko predavanjeLEGENDA:

Page 18: Zbornik 2014

18 | Inštitut za računovodstvo

Definicija davčnega zavezanca – je mali davčni zave­zanec ›zavezanec‹ ali končni kupec?

Davčni zavezanec je vsaka ose­

ba, ki kjerkoli neodvisno opra­

vlja katerokoli ekonomsko de­

javnost, ne glede na namen ali

rezultat te dejavnosti, vendar

je davčni zavezanec oproščen

obračunavanja DDV, če v ob­

dobju zadnjih 12 mesecev ni

presegel oziroma ni verjetno,

da bo presegel znesek 50.000 €

obdavčljivega prometa.

V izračun vrednosti obdavčljivega prometa se vključuje­jo obdavčene transakcije in tiste oproščene transakcije, ki dajejo zavezancu pravico do odbitka vstopnega davka (›prave oprostitve‹), katerih kraj obdavčitve je Slovenija.

Posebna ureditev za ›male davčne zavezance‹ (v nadaljeva­nju: MDZ) je namenjena subjektom, ki opravljajo ekonom­sko dejavnost v manjšem obsegu ali opravljajo pretežno ali zgolj transakcije brez pravice do odbitka vstopnega DDV.

Čeprav v vsakdanjem jeziku malega davčnega zavezanca pogosto označujemo kot ›nezavezanca‹, pa je tudi MDZ dolžan upoštevati Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV­1) in ravnati v skladu z njim.

Obveznosti MDZ v skladu z ZDDV­1 in PravilnikomKakor vsaka druga oseba mora tudi MDZ davčnemu or­ganu prijaviti začetek opravljanja svoje dejavnosti ter ga obveščati o vsaki spremembi in prenehanju opravljanja dejavnosti.

Domači MDZ se mora identificirati za DDV v Sloveniji, če utemeljeno pričakuje, da bo presegel 50.000 € obdavčlji­vega prometa. Identifikacijsko številko mora pridobiti že za mesec, v katerem bo presegel ›vstopni prag‹.

Če ne dosega predpisanega letnega prometa, sme MDZ pridobiti številko DDV prostovoljno in na ta način vstopi­ti v sistem DDV ter izpolnjevati vse obveznosti in uvelja­vljati vse pravice, ki so povezane z identifikacijo.

Vendar je obveznost identifikacije predpisana še v nekate­rih drugih primerih, in sicer:

• čeMDZpridobivablagooddavčnihzavezancevizEUinznesek pridobitev preseže letno 10.000 € neto,

• čeopravljastoritvenaozemljudrugedržavečlanice,zakatere je plačnik DDV prejemnik storitve,

• čemuopravijo storitve,prikaterih jekrajobdavčitveSlovenija, tudi zavezanci, obveznost obdavčitve pa je določena za prejemnika.

Tuji davčni zavezanec, ki opravlja v Sloveniji obdavčene transakcije, mora pridobiti številko za DDV v vseh prime­

Položaj malega davčnega zavezanca v sistemu DDV

Page 19: Zbornik 2014

Teden računovodij 2014 | 19

rih, ko obveznost obračuna DDV ni prenesena na preje­mnika, ne glede na obseg prometa, ki ga opravi, in še pre­den začne opravljati obdavčljive transakcije.

Podobno velja tudi za MDZ, kadar opravlja transakcije, ki so obdavčene v tujini, saj se posebni status nanaša in po­deli samo v domači državi; ta v tujini ne velja in se nanj ni mogoče sklicevati. Če prejemnik ni davčni zavezanec ali če obveznost obračuna ni prenesena na prejemnika, se bo moral MDZ identificirati v drugi državi in obračunavati DDV od tam opravljenih transakcij ali uvoza blaga. Hkrati si bo lahko odbijal vstopni DDV od nabav blaga in storitev, ki jih bo opravil v državi identifikacije v zvezi z obdavčeni­mi transakcijami.

Če se zavezanec na ozemlju določene države ni identi­ficiral za DDV in ni obračunal DDV, čeprav bi ga moral, ne sme vložiti zahtevka za vračilo DDV od nabav v tisti državi. To velja tudi takrat, kadar je DDV namesto njega obračunala in plačala druga oseba.

Čeprav MDZ nima številke za DDV, pa mora izdajati ra­čune v skladu z 81.–84.a členom zakona in hraniti doku­mentacijo, ki davčnemu organu omogoča nadzor nad nje­govim poslovanjem.

Položaj MDZMDZ, ki ni identificiran, ker ne presega določenega letnega obdavčljivega prometa in se ni identificiral na podlagi tran­sakcij s tujimi zavezanci, ne obračunava DDV in nima pravi­ce do odbitka vstopnega davka doma niti do vračila v tujini.

MDZ, ki ne dosega vstopnega praga letnega prometa in ne posluje s tujimi zavezanci, a se za DDV identificira prosto­

voljno, mora obračunavati DDV in ima pravico do odbitka (in vračila) vstopnega DDV. Na podlagi prostovoljne iden­tifikacije mora ostati v sistemu DDV najmanj 60 mesecev.

MDZ, ki opravlja storitve za tuje zavezance, ki so obdav­čene v tujini, in/ali nabavlja od tujih zavezancev blago v vrednosti nad 10.000 € letno oziroma storitve, ne glede na znesek, mora pridobiti ›posebno‹ številko za DDV. Na tej podlagi obračunava DDV od nabav iz tujine in v reka­pitulacijskem poročilu poroča o storitvah, ki jih opravi za zavezance iz EU. MDZ s posebno številko za DDV ne ob­računava DDV na transakcije, ki jih opravi v Sloveniji, in nima pravice do odbitka vstopnega DDV od nabav ne v zvezi s transakcijami, obdavčenimi v tujini, ne v zvezi z domačimi transakcijami.

Poslovni partnerji MDZZavezanci, ki poslujejo z MDZ, morajo vedeti, da MDZ ni upravičen obračunavati DDV. Če ga vseeno izkaže na raču­nu, bi ga moral po izrecni zakonski določbi plačati državi, kupec pa izkazanega DDV ne sme odbiti, ker ga je obraču­nala oseba, ki te pravice nima. Posebna pozornost je torej potrebna predvsem pri poslovanju s tistimi zavezanci, ki imajo ›posebno‹ številko za DDV, saj ta kaže, kot da gre za ›običajnega‹ davčnega zavezanca, dejansko pa se za njim skriva oseba s statusom MDZ.

mag. Tamara Prezelj

Page 20: Zbornik 2014

20 | Inštitut za računovodstvo

Znašopomočjodovašeciljnepublike!Postanite partner Inštituta za računovodstvo!

PARTNER

INŠT

ITUTA ZA RAČUNOVODSTVOPartnerstvo IR

Inštitut za računovodstvo že od leta 2006 zaposlenim v računovodski dejavnosti nudi ustrezno podporo pri po­glabljanju strokovnih znanj, seznanjanju s tekočimi spre­membami zakonodaje, reševanju računovodskih, davčnih in kadrovskih dilem ter konkretnih vprašanj.

V letih delovanja je kot ponudnik strokovnih izobraževanj s področja računovodenja in davkov, kot organizator naj­večjega srečanja računovodske stroke v Sloveniji ­ Tedna računovodij in založnik dosegel veliko prepoznavnost in ugled v strokovni javnosti.

Inštitut za računovodstvo s svojim strokovnim delovanjem v skupnosti skrbi za dvig ugleda računovodske stroke, po­klica računovodje in celotne dejavnosti računovodenja.

Kako lahko sodelujete z nami?Najrazličnejše možnosti in oblike sodelovanja z Inštitu­tom za računovodstvo vam bodo omogočile učinkovito predstavitev vaših storitev udeležencem naših izobraže­vanj, udeležencem Tedna računovodij, strokovni javnosti in našim partnerjem. Partnerstvo z Inštitutom za računo­vodstvo je odličen način nevsiljive komunikacije s ciljno javnostjo in večanja prepoznavnosti vašega podjetja.

Kdo je naša ciljna javnost?Udeleženci naših izobraževalnih dogodkov so vsi zaposle­ni v računovodski dejavnosti, računovodskih servisih in

računovodje, ki delujejo v večjih podjetjih. Prav tako pri nas pridobivajo in poglabljajo svoje znanje vsi, ki se pri svojem delu srečujejo tudi s kadrovskim in davčnim ter pravnim področjem. Udeleženci prihajajo tako iz gospo­darstva kot tudi javnega sektorja.

Predvsem pa vsi, ki se zavedajo, da so ustrezna strokovna znanja, sposobnosti in veščine postali ključnega pomena za soočanje z novimi izzivi na področju računovodstva in davkov.

Na izobraževalnih dogodkih svoje znanje z udeleženci de­lijo najboljši strokovnjaki računovodske, davčne in kadro­vske stroke.

Kako izbrati paket partnerstva?V nadaljevanju so predstavljeni paketi partnerstev, ki vse­bujejo kombinacijo različnih promocijskih aktivnosti s katerimi si lahko zagotovite učinkovite promocijo. Da pa bo predstavitev vašega podjetja čim bolj prilagojena vašim pričakovanjem, imate seveda možnost paket partnerstva sooblikovati z nami ali ga poljubno prilagoditi vašim po­trebam.

Plačilni pogoji in pogoji sodelovanjaPogodba o Partnerstvu IR se sklene za obdobje enega leta. Možno je plačilo na obroke (3 ali 9 obrokov). Za plačilo v enkratnem znesku nudimo 5 % popust.

Page 21: Zbornik 2014

Teden računovodij 2014 | 21

Naziv partnerstva in vsebina

Generalni partner IR

Zlati partner IR

Srebrni partner IR

Bronasti partner IR

SponzorstvoAkademijeIR2014/2015

DA NE NE NE

ČlanstvovKlubuIR Zlatočlanstvo Zlatočlanstvo Srebrnočlanstvo Bronastočlanstvo

PopustprinajemudvoranPhUnija 20% 20% 20% 20%

Izvedbaizobraževanjazazaposlenevpodjetjupartnerja

1seminar–5šolskihur

1kratekseminar–3šolskeure

1kratekseminar–2šolskiuri

Sponzoriranjeizobraževanj 10x 5x 3x

OglaševanjevmesečnembiltenuUnikum

5x1/2oglas

5x1/4oglas

11xobjavalogotipavbiltenuUnikum

5x1/4oglas

11xobjavalogotipavbiltenuUnikum

5x1/8oglas

11xobjavalogotipavbiltenuUnikum

1x1/8oglas)

11xobjavalogotipavbiltenuUnikum

OglaševanjenaportaluIR 1mesec 1teden 1teden 1teden

SponzorstvoTednaračunovodij

Generalnisponzor

Zlatisponzor

Srebrnisponzor

Bronastisponzor

Vrednostpartnerstva 10.000EUR+DDV 5.000EUR+DDV 3.000EUR+DDV 1.500EUR+DDV

VEČ INFORMACIJ o vsebini posameznih paketov Partnerstva IR boste našli na portalu Inštituta za računovodstvo www.iracunovodstvo.eu.

Za dodatna pojasnila pa smo vam na voljo tudi na mail: [email protected] ali na telefon: 01 360 20 20.

Page 22: Zbornik 2014

22 | Inštitut za računovodstvo

Izplačilo dobička matični družbi iz druge države članice EU

Izplačilo dividend je izplačilo

take vrste dohodkov, od kate­

rih je treba na podlagi 70. člena

Zakona o davku od dohodkov

pravnih oseb obračunati, odte­

gniti in plačati davčni odtegljaj

v višini 15 odstotkov dohodka.

Če ima torej slovenska družba bilančni dobiček, družbeni­ki (pravne osebe) pa sprejmejo sklep o njegovem izplačilu denimo v višini 100 enot, slovensko hčerinsko podjetje odtegne 15 enot davka in ga plača v slovenski proračun, 85 enot pa nakaže prejemniku dohodka na tuje. Tako je v primeru, ko ne uveljavlja ugodnosti, ki jih omogočajo zakonodaja in sporazumi. Najkasneje na dan izplačila je treba preko eDavkov predložiti še obračun davčnega odte­gljaja na obrazcu ODO­1.

Pri izplačilu dobička v tujino je dobro prebrati tudi kon­vencije, ki jih je Slovenija sklenila z drugimi državami, saj v njih najdemo določbe o možni nižji obdavčitvi ali celo oprostitvi. V nadaljevanju bomo pojasnili ravnanje na konkretnem primeru, recimo da je družbenik podjetje, ki prihaja iz Nizozemske. Slovenija je z Nizozemsko sklenila konvencijo o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, zaradi katere je za prejemnika dohodka mogoče doseči ugodnej­šo obdavčitev. Konvencija namreč določa, da se lahko ob­davči dividenda po stopnji:

a) 5 odstotkov bruto zneska dividend, če je upravičeni la­stnik družba (razen osebne družbe), ki ima v lasti naj­manj 10 odstotkov kapitala družbe, ki plačuje dividende;

b) 15 odstotkov bruto zneska dividend v vseh drugih pri­merih.

Ob izpolnjevanju pogojev iz točke a) je torej namesto v pr­vem odstavku tega članka zapisane obdavčitve po stopnji 15 odstotkov možno doseči zgolj 5­odstotno obdavčitev, in sicer na dva načina:

1. S postopkom pred davčnim organom pred izplačilom dividend. V tem primeru ravnamo po 260. členu Zako­na o davčnem postopku, tako da vložimo zahtevek na obrazcu KIDO 1 na Furs najmanj 15 dni pred izplačilom dividende. Izplačilo lahko izvedemo na podlagi odobri­tve zahtevka s strani Fursa, ob izplačilu pa se namesto 15­odstotnega obračuna 5­odstotni davčni odtegljaj in prikaže v obrazcu ODO­1.

2. S postopkom za vračilo plačanega davka po izplačilu dividend po 262. členu Zakona o davčnem postopku, in sicer s predložitvijo obrazca KIDO 9. V tem primeru najprej obračunamo in plačamo odtegljaj v polnem zne­sku (torej v višini 15 odstotkov), nato pa razliko ›pre­več‹ plačanega davčnega odtegljaja refundiramo.

Poleg navedene 15­ ali 5­odstotne obdavčitve je mogoče iz­plačati dividende (ne velja za plačilo dividendam podobnih dohodkov) tudi brez plačila davčnega odtegljaja (torej 0 od­stotkov davka), če so izpolnjeni pogoji iz 71. člena Zakona o davku od dohodka pravnih oseb. To velja za primere ma­tičnih in odvisnih družb iz različnih držav članic EU. Brez davčnega odtegljaja je mogoče nakazati dividende, če:

Page 23: Zbornik 2014

Teden računovodij 2014 | 23

1. ima prejemnik – v našem primeru nizozemski družbenik – najmanj 10 odstotkov vrednosti ali števila delnic ali deležev v delniškem kapitalu, osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah osebe, ki deli dobiček, torej slovenskega hčerinskega podjetja;

2. traja najnižja udeležba iz prejšnje točke najmanj 24 mesecev;

3. je prejemnik:a) oseba, ki ima eno od oblik, za katere se uporablja sku­

pen sistem obdavčenja, ki velja za matične družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic EU: ›naamloze vennnootschap‹, ›besloten vennootschap met beperk­te aansprakelijkheid‹, ›Open commanditaire vennoot­schap‹, ›Coöperatie‹, ›onderlinge waarborgmaatscha­ppij‹, ›Fonds voor gemene rekening‹, ›vereniging op coöperatieve grondslag‹, ›vereniging welke op onderlin­ge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optre­edt‹ in druge družbe, ustanovljene v skladu z nizozem­sko zakonodajo, ki so zavezane za nizozemski davek od dohodka pravnih oseb;

b) za davčne namene rezident v državi članici EU v skladu s pravom te države (torej Nizozemske) in se ne šteje kot rezident zunaj EU v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka, sklenjeno z državo nečlanico;

c) zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za matič­ne družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic EU, to je za vennootschapsbelasting na Nizozemskem, in kjer se za zavezanca ne šteje družba, ki je davka opro­ščena ali ima možnost izbire.

Dividenda, izplačana osebi, ki še ne izpolnjuje pogoja trajanja udeležbe 24 mesecev, sicer pa izpolnjuje pogoje o višini udeležbe, se lahko izplača brez odtegljaja davka tudi takrat, kadar izplačevalec dividende ali posrednik za zavarovanje izpolnitve morebitne davčne obveznosti izro­či ustrezno bančno garancijo pristojnemu davčnemu or­ganu. Znesek bančne garancije je znesek davka, izračunan od osnove, ki je enaka znesku dividende, izračunane na podlagi preračunane stopnje.

Dokazila o izpolnjevanju naštetih pogojev za oprostitev plačila davčnega odtegljaja od izplačanih dividend je treba predložiti prek eDavkov za vsako izplačilo dividend pose­bej (predložiti je treba le dokazila in morebitno bančno ga­rancijo, obračun davčnega odtegljaja na posebnem obraz­cu pa se ne opravi). Pri tem ravnamo po 375. členu Zakona o davčnem postopku. Vsakokrat je treba predložiti:

1. dokazilo o rezidentstvu prejemnika za davčne namene v času izplačila;

2. dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 3.a in 3.c točke 1. odstavka 71. člena ZDDPO­2 v času izplačila;

3. dokazilo o minimalni neposredni udeležbi po 1. točki 1. odstavka 71. člena ZDDPO­2 in obdobju (trajanju) ude­ležbe iz 2. točke 1. odstavka 71. člena ZDDPO­2 v času izplačila.

Kristinka Vukovič

Page 24: Zbornik 2014

22 | Inštitut za računovodstvo

Kje pa vi najemate prostore za poslovna srečanja?

V Poslovno hišo Unija se mnogi radi vračajo, saj menijo:»Večkrat najemamo – vedno zelo zadovoljni. Priporočamo vsem, ki želijo delati z najboljšimi.«

»Končno smo našli prostore, kjer vsi udeleženci lahko parkirajo in kjer nam nudijo vso potrebno tehnično in ostalo podporo.«

»Ustrežljivi, fleksibilni in profesionalni. Naši dogodki so bili vedno odlično izpeljani.«

»Super zadovoljni – dovolj parkirišč, izredno lepe dvorane in preddverje, super pogostitev!«

Pridružite se tudi vi tistim, ki so z našo pomočjo uspešno izpeljali že vrsto poslovnih dogodkov.

Vabljeni na obisk, kjer si lahko dvorane tudi ogledate in se dogovorite o vseh podrobnostih poteka dogodka.

Ob večkratnem najemu dvoran vam nudimo popust, zato vas vabimo, da si čim prej rezervirate želene termine!

Več informacij o dvoranah najdete na www.phunija.si.

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica; info: 01 360 20 20; [email protected]

Kje pa vi najemate prostore za poslovna srečanja?

V Poslovno hišo Unija se mnogi radi vračajo, saj menijo:»Večkrat najemamo – vedno zelo zadovoljni. Priporočamo vsem, ki želijo delati z najboljšimi.«

»Končno smo našli prostore, kjer vsi udeleženci lahko parkirajo in kjer nam nudijo vso potrebno tehnično in ostalo podporo.«

»Ustrežljivi, fleksibilni in profesionalni. Naši dogodki so bili vedno odlično izpeljani.«

»Super zadovoljni – dovolj parkirišč, izredno lepe dvorane in preddverje, super pogostitev!«

Pridružite se tudi vi tistim, ki so z našo pomočjo uspešno izpeljali že vrsto poslovnih dogodkov.

Vabljeni na obisk, kjer si lahko dvorane tudi ogledate in se dogovorite o vseh podrobnostih poteka dogodka.

Ob večkratnem najemu dvoran vam nudimo popust, zato vas vabimo, da si čim prej rezervirate želene termine!

Več informacij o dvoranah najdete na www.phunija.si.

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica; info: 01 360 20 20; [email protected]

Kje pa vi najemate prostore za poslovna srečanja?

Page 25: Zbornik 2014

Teden računovodij 2014 | 25

Kje pa vi najemate prostore za poslovna srečanja?

V Poslovno hišo Unija se mnogi radi vračajo, saj menijo:»Večkrat najemamo – vedno zelo zadovoljni. Priporočamo vsem, ki želijo delati z najboljšimi.«

»Končno smo našli prostore, kjer vsi udeleženci lahko parkirajo in kjer nam nudijo vso potrebno tehnično in ostalo podporo.«

»Ustrežljivi, fleksibilni in profesionalni. Naši dogodki so bili vedno odlično izpeljani.«

»Super zadovoljni – dovolj parkirišč, izredno lepe dvorane in preddverje, super pogostitev!«

Pridružite se tudi vi tistim, ki so z našo pomočjo uspešno izpeljali že vrsto poslovnih dogodkov.

Vabljeni na obisk, kjer si lahko dvorane tudi ogledate in se dogovorite o vseh podrobnostih poteka dogodka.

Ob večkratnem najemu dvoran vam nudimo popust, zato vas vabimo, da si čim prej rezervirate želene termine!

Več informacij o dvoranah najdete na www.phunija.si.

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica; info: 01 360 20 20; [email protected]

Kakovostnegaprevajalcaoblikujejonatančnost,zanesljivostinnenazadnjezaupnost–vletihsodelovanjavamboprihranilčasindenar.

Overjeni prevodi – fizična izmenjava dokumentov s prevajalcemČepodjetje,vašastranka,potrebujeoverjenprevoddokumenta,moratepoiskatisodnegatolmača.NašligabostevimenikuMinistrstvazapravosodje,kiomogočaiskanjepojezikuinkrajubivanja.

Podjetjanajpogostejepotrebujejooverjenprevodaktaoustanovitvioz.družbenepogodbeoz.statuta,izpiskaizposlovnegaregistraterraznihpooblastilinpogodb.Zazaposlenepotrebujejotudiprevodediplom,potrdilonekaznovanostiipd.Diplomonpr.morajofotokopirati,fotokopijopanajprejoveritinaupravnienotiinjošeletakooverjenopredložitisodnemutolmaču.Sodnitolmačdokumentprevede,prevodudodapotrdilooistovetnostizizvirnikom,kigapodpišeinnanjodtisnesvojžig,natopaprevodinpotrdiloznarodnovrvicozvežezizvirnikom.

Neoverjeni prevodi – elektronska izmenjava doku-mentov s prevajalcemPodjetjapogostopotrebujejo»navaden«,tojeneoverjenprevodraznihdopisovinpogodb,patudiračunovodskihizkazov,letnihporočilipd.Zatakšenprevodjepotrebenspecializiranprevajalec,kipoznaračunovodskopodročje,računovodskestandarde,zakonodajospodročjagospo-darskihdružbipd.Takšnegaizkušenegaprevajalcabostemoralinajtisamialipasezanestinapriporočilokolegov.

Podjetjemoraprevajalcuposlatidokumentvelektronskiobliki,vtakšnibonazajdobilotudiprevod.

Povpraševanje, ponudba in naročiloPovpraševanjePrevajalcupošljetedokument,kigaželiteprevesti,ingaprositezaponudbo.Čejedokumentzaupen,gapre-vajalcusamoopišete(področje,številostrani).Navestimoratešedatum,dokateregapotrebujeteprevod.

PonudbaPrevajalec,kigašenepoznate,sevammoravponudbipredstaviti:običajnobopovedalvsaj,kolikočasažedelakotprevajalec,zakaterapodročjajespecializiraninizkaterihpanogsonjegovestranke.

Cenazaprevodseobičajnodoločikot:A. številostraniizvirnikaxcenanastran. Številostraniizvirnikalahkoizračunatesami,takoda

preštejetešteviloznakovbrezpresledkov,kijihimadokument,ingadelites1.500.

B.Prevajalecmoraposebejnavestistoritve,ki jih tacenavključuje,oz.posebejnavesticenododatnihstoritev,npr.:

- lektoriranjainoverjanja - pregledapredtiskom - administrativnihinpoštnihstroškov.

Ponudbamoravsebovaticelotnocenoprevoda,torejznesek,izračunanpoformuliiztočkeA.,povečanzastroškedodatnihstoriteviztočkeB.,inzmanjšanzamorebitnepopuste(zakoličino,stalnostipd.).KončnizneseksepovečašezaDDV,čejeprimerno.

NaročiloVnaročilupotrditecenoprevoda,šeenkratnavedetedatumoddajeprevodainpomožnostitudikontaktneosebe,kibodoprevajalculahkopomagale.

Mojca Berceje sodna tolmača za angleški jezik in dipl. univ. ekonomistka z več kot 20-letnimi izkušnjami.

ZanesljivprevajalecjezlatavredenPrevajanje za stranke računovodskega servisa

PR

ČLA

NE

K

AKORD MOJCA BERCE S.P.•[email protected]•www.prevajanje-berce.si

Page 26: Zbornik 2014

24 | Inštitut za računovodstvo

Dopolnite svojozbirko obvezneliterature!Dopolnite svojo zbirko obvezne literature s po so dobljeno izdajo Priročnika za knjiženje poslov nih dogodkov družb in zasebnikov po sistemu dvostavnega knjigovodstva, v kateri je knjiženje poslovnih dogodkov usklajeno z novimi stopnjami DDV, ki so v veljavo stopile s 1. julijem 2013.

S1.1.2013smosicerdobilipoenotenekontneokvirerazličnihsubjektov,kivodijoknjigeporaču-novodskihstandardih.Kerpriročnikvključujetudipojasnilaspremembvknjiženjuzarazličnesub-jekte,bosteznjimlahkovsaktrenutekpreverilialistenovkontniokvirpravilnouporabilioziromastesepriknjiženju,razvidovanjuodločilizaustreznekonte.

Posodobljeni priročnik, ki je za računovodjenepogrešljivpripomočekpri vsakodnevnemkn-jiženjuposlovnihdogodkovvposlovneknjige,jesimpatičnegaformata,zatogaimatelahkoved-nopriroki.

PriročniklahkonaročitevKnjigarniportalaInštitutazaračunovodstvo:www.iracunovodstvo.eu [email protected]

• 155strani• številneponazoritveknjiženj• preglednetabele• koristninasveti• pomembnaopozorila

NAROČILO

Vsi naročniki

prejšnjih izdaj lahko izkoristijo

40 % popustob naročilu nove

izdaje.

Cena priročnika: 62,00 € + ddv

Page 27: Zbornik 2014

Jesenska šola retorikev Ljubljani z začetkom 13. vinotoka (oktobra) 2014

Vsebine 1. letnika šole retorike so odgovori na naslednja vprašanja:

Kako zgraditi svoj PRISTNI GOVORNI SLOGs katerim smo najbolj prepričljivi?

Kako vzpostaviti VERODOSTOJNOST insi pridobiti ZAUPANJE svojih poslušalcev?

KAKO in KDAJ smiselno uporabiti pomagala kot so POWERPOINT in druge računalniške projekcije?

Kako obvladovati STRAH pred izpostavitvijo in ga spremeniti v VOLJO do nastopa?

Kako pritegniti POZORNOST poslušalcev in jih držati v NAPETOSTI?

Kako se znebiti MAŠIL ter govoriti JASNO ter PRODORNO?

Kako se napolniti z GOVORNO MOČJO inpostati vzdržljiv govorec ter poslovni pogajalec?

Kako ZASNOVATI in SESTAVITI svoj govorni nastop (predavanje, posl. predstavitev, izjavo)?

Kako ENOLIČNO BRANJEspremeniti v PRIVLAČNO PRIPOVEDOVANJE?

Kako strniti svoj govorni nastop v USTREZNI ČASOVNI OKVIR?

Kako VODITI SESTANEK,srečanje, okroglo mizo, posvet, razpravo?

Kako se obnašati pri nastopu na RADIU in na TELEVIZIJI?

Kako izpeljati UDARNO PREDSTAVITEV (sebe,svoje dejavnosti, podjetja, ustanove, storitve ali izdelka)?

Kako besedam PODELITI TEŽO, vrednost in pomen?

Šolnina:880 EUR (DDV, je vključen v ceno).

Kraj izvedbe:POSLOVNA HIŠA UNIJABrezovica pri Ljubljani (500 m od izvoza iz avtoceste)

Urnik:Ob ponedeljkih,od 16. do 20. urev naslednjih terminih: 13.10., 20.10., 3.11.,10.11., 17.11., 24.11.,1.12. in 8.12.2014

Informacije in prijave:Šola retorike d.o.o., www.sola-retorike.si; E-pošta: [email protected], Telefon: 041 510 731 ali 01 283 28 65.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Prijava je veljavna s 30% predplačilom pristojbine.

Page 28: Zbornik 2014

28 | Inštitut za računovodstvo

Unija App

Unija App

Da boste vedeli, pri čem ste.ODPRTE

TERJATVE

TEKOČE

POSLO

VANJE

PRIMERJAVE

SPRETEKLIM

POSLO

VANJEM

DOKUMENTI

AKTIPODJETJA

DOPUSTI

DOHODNINA

PLAČILNALISTA

OBVESTILA

VODSTVO ZAPOSLENI

Unijaračunovodskahišad.d.Tržaškacesta5151351BrezovicapriLjubljani

www.unija.si

BREZPLAČNO

zastrankeUnije

Z aplikacijo Unija App imate v vsakem trenutku dostop do zbranih, posodobljenih in pregledno urejenih podatkov o poslovanju vašega podjetja.

Vodstvo ima vpogled v celotno stanje v podjetju, odračunovodskih in statističnihpodatkovoposlovanju,doprijavljenihdopustovinbolniških.

Zaposleniimajodostopdovsehpodatkovvzveziznjihovozaposlitvijo,plačo,dopustom,regresomindohodnino.Vsiinterniakti,pravilnikiinpriročnikisozbraninaenemmestu.Jasnoinpregledno.

In vsi vejo pri čem so.

T:+38613602000F:+38613602040E:[email protected]

Page 29: Zbornik 2014

Teden računovodij 2014 | 29

Oglas_SAOP_104x130mm.indd 3 8/23/13 6:38 PM

sistem povezanih dokumentovUčinkovit

www.findinfo.si

Page 30: Zbornik 2014

30 | Inštitut za računovodstvo

Kolofon

Izdaja:Inštitut za računovodstvoTržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri LjubljaniT: 01 360 20 08F: 01 360 20 50

[email protected]

Datum izdaje: september 2014

Oblikovanje: Sonja ErženTisk: Birografika Bori d.o.o.

Naklada: 1000 izvodov

Spoštovani,

časa za izmenjavo koristnih informacij in mnenj bo preko celega tedna sicer veliko, pa vseeno verjamemo, da bo dogodek prehitro minil. Prepričani smo, da vam bo obisk strokovnih predavanj osvetlil marsikatero temo in vam bodo nasveti in pojasnila predavateljev v pomoč pri vašem strokovnem delu.

Tudi za novo šolsko leto smo razpisali številna aktualna izobraževanja, ki vam bodo omogočila pridobivanje novih znanj ter poglabljanje že obstoječih, hkrati pa bomo še naprej objavljali zanimive in praktično naravnane strokovne član­ke v biltenu Unikum in na portalu www.iracunovodstvo.eu.

V upanju, da se na Tednu računovodij 2015 ponovno srečamo, vam želimo veliko uspehov pri delu.

Page 31: Zbornik 2014

-10 %

V mesečnem biltenu Unikum, ki ga lahko prejemate kot elektronsko ali tiskano verzijo, objavljamo strokovne članke in prispevke z računovodskega, davčnega, pravnega in kadrovskega področja. Skrbimo, da članki obravnavajo najbolj zanimiva in aktualna področja ter da so praktično naravnani.

VbiltenuUnikumvsakmeseclahkopreberetetudiizbranastrokovnamnenjaIR,kipodajajorešitveinodgovorenakonkretnavprašanjaizprakse!

Hkratiobjavljamotudirokovnik,kivsebujedatumeaktualnihračunovodskihindavčnihobveznosti,kijihnesmetezamudititermesečnepodatkezaizplačiloplač.

Zlati,srebrniinbronastičlaniKlubaIRprejemajoBREZPLAČNOelektronskoverzijobiltenaUnikum,AkademijskičlanipaBREZPLAČNOprejemajotiskanoverzijo.

NaročitebiltenUnikuminboditevsakmesecnatekočem!

Vsem udeležencem Tedna računovodij 2014 ob naročilu biltena Unikum do 30. septembra 2014 priznamo 10 % popust!Unikumlahkonaročitevknjigarniportalawww.iracunovodstvo.eu,kjervopombenapišete,dasteseudeležiliTednaračunovodij2014.

Letna naročnina na bilten Unikum znaša:

Tiskanaizdaja: 52EUR+DDV

Elektronskaizdaja: 20EUR+DDV Brezplačni izvod si lahko ogledate na www.iracunovodstvo.eu

Page 32: Zbornik 2014

Inštitut za računovodstvo

Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri LjubljaniT 01 360 20 20 | F 01 360 20 50 | [email protected]

www.iracunovodstvo.eu

Nagradna igra nagrajuje vse udeležence!

Na info točki Tedna računovodij boste poleg gradiv prejeli tudi nagradni kupon. Na njem izpolnite vaše podatke in ga oddajte v nabiralnik pri stojnici Inštituta za računovodstvo.

Razveselile vas bodo naslednje nagrade:

•knjiga Priročnik za knjiženje poslovnih dogodkov družb in zasebnikov

po sistemu dvostavnega knjigovodstva (avtorica: Marija Ravnik)•

knjiga Trženje računovodskih storitev v Sloveniji (avtor: Tomaž Glažar)•

kratek seminar po izbiri•

letna naročnina na spletno verzijo biltena Unikum•

letna naročnina na tiskano verzijo biltena Unikum•

5 % popust na izobraževanje IR•

10 % popust na izobraževanje IR•

20 % popust na seminarje IR•

30 % popust na seminarje IR•

spletni tečaj po izbiri

Ker vsak kupon prinaša nagrado, srečnim dobitnikom že zdaj čestitamo!