of 148 /148
UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA ZBIRKA TESTOVA I REŠENJA SA PRIJEMNIH ISPITA NOVI SAD, 2015.

ZBIRKA TESTOVA I REŠENJA SA PRIJEMNIH ISPITA · PDF file1 S A D R Ž A J Opšte informacije o ... Tehnička mehanika i dizajn u tehnici). 1c. ... Zbirka testova i rešenjima sa prijemnih

 • Author
  voquynh

 • View
  320

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of ZBIRKA TESTOVA I REŠENJA SA PRIJEMNIH ISPITA · PDF file1 S A D R Ž A J Opšte...

 • UNIVERZITET U NOVOM SADU

  FAKULTET TEHNIKIH NAUKA

  ZBIRKA TESTOVA I REENJA SA PRIJEMNIH ISPITA

  NOVI SAD, 2015.

 • Izdava: Fakultet tehnikih nauka

  Trg Dositeja Obradovia 6 21000 Novi Sad

  Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr Rade Doroslovaki, dekan

  Ureivaki odbor: Prof. dr Rade Doroslovaki

  Prof. dr Dragia Viloti Prof. dr Vladimir Kati

  Prof. dr Sran Kolakovi Prof. dr Dragan elija Prof. dr Ilija Kovaevi

  Tehnika obrada: dr Ranko Bojani Gordana Bajeti

  Bratislav Radumilo Dragomir Nikoli

  Ljubomir Milainovi

  Informacije: Trg Dositeja Obradovia 6

  Telefon: (021) 459-141; 485 - 2061 Telefaks: (021) 458-133

  www.ftn.uns.ac.rs

  Tira:

  500 primeraka

  tampa: Grafiki centar GRID, Novi Sad

 • 1

  S A D R A J Opte informacije o prijemnom ispitu ....................................................................................................... 2 Program prijemnog ispita iz matematike za upis elektrotehnike i raunarstva; biomedicinskog inenjerstva; graevinarstva; saobraaja; mehatronike; geodezije i geomatike; raunarske grafike, energetske tehnologije ............................................................................................................................... 4

  Program prijemnog ispita za upis: arhitekture .......................................................................................... 4 Program prijemnog ispita za upis: scenske arhitekture, tehnike i dizajna .............................................. 6

  Program prijemnog ispita iz matematike sa logikom za upis: mainstava; industrijskog inenjerstva i inenjerskog menadmenta ....................................................................................................................... 8

  Program prijemnog ispita iz matematike sa proverom sklonosti za studije odgovarajue oblasti za upis: grafikog inenjerstva i dizajna; inenjerstva zatite ivotne sredine, inenjerstva zatite na radu i upravljanje rizikom od katastrofalnih dogaaja i poara ................................................................ 9 Provera sklonosti industrijsko inenjerstvo i inenjerski menadment ................................................. 10

  Povera sklonosti industrijsko inenjerstvo i inenjerski menadment; mainstvo ................................ 25 Provera sklonosti grafiko inenjerstvo i dizajn ..................................................................................... 35

  Provera sklonosti inenjerstvo zatite ivotne sredine ........................................................................... 62 Inenjerstvo zatite ivotne sredine i zatite na radu ............................................................................... 75

  Inenjerstvo zatite ivotne sredine, inenjerstvo zatite na radu, upravljanje rizikom od katastrofalnih dogaaja i poara................................................................................................................ 77

  Prijemni ispit aritekture ............................................................................................................................. 85 Prijemni ispit scenska arhitektura, tehnika i dizajn ............................................................................... 134

 • 2

  OPTE INFORMACIJE O PRIJEMNOM ISPITU

  1. Prijemni ispit

  1a. Prijemni ispit iz Matematike polau kandidati koji ele da upiu sledee oblasti: - Elektrotehnika i raunarstvo (kandidati se upisuju na jedan od sledeih studijskih programa: Energetika, elektronika i telekomunikacije; Raunarstvo i automatika, Elektroenergetski softverski inenjering; Merenje i regulacija, Softversko inenjerstvo i informacione tehnologije (Novi Sad, Loznica); Biomedicinsko inenjerstvo). - Saobraaj (kandidati se upisuju na jedan od sledea dva studijska programa: Saobraaj i transport;

  Potanski saobraaj i telekomunikacije). - Graevinarstvo (kandidati se upisuju na studijski program: Graevinarstvo). - Mehatronika (kandidati se upisuju na studijski program: Mehatronika). - Geodezija (kandidati se upisuju na studijski program: Geodezija i geomatika). - Raunarska grafika (kandidati se upisuju na studijski program: Animacije u inenjerstvu). - Energetske tehnologije (kandidati se upisuju na studijski program: iste energetske tehnologije).

  1b. Prijemni ispit iz Matematike sa logikom polau kandidati koji ele da upiu sledeu oblast: - Industrijsko inenjerstvo i inenjerski menadment (kandidati se upisuju na jedan od sledea dva

  studijsk program: Industrijsko inenjerstvo; Inenjerski menadment). - Mainstvo (kandidati se upisuju na jedan od sledea etiri studijsk program: Proizvodno mainstvo;

  Mehanizacija i konstrukciono mainstvo; Energetika i procesna tehnika; Tehnika mehanika i dizajn u tehnici).

  1c. Prijemni ispit iz Matematike sa proverom sklonosti za studije odgovarajue oblasti polau kandidati koji ele da upiu sledee oblasti: - Grafiko inenjerstvo i dizajn Matematika sa proverom sklonosti za studije grafikog inenjerstva i

  dizajna (kandidati se upisuju na jedan studijski program: Grafiko inenjerstvo i dizajn). - Inenjerstvo zatite ivotne sredine i zatite na radu, Inenjerstvo zatite od katastrofalnih

  dogaaja i poara Matematika sa proverom sklonosti za studije inenjerstva zatite ivotne sredine (kandidati se upisuju na jedan od sledea tri studijska programa: Inenjerstvo zatite ivotne sredine; Inenjerstvo zastite na radu; Upravljanje rizikom od katastrofalnih dogaaja i poara).

  1d. Prijemni ispit iz Geometrije i matematike sa arhitektonskom i optom kulturom; Slobodoruno crtanje i Prostorna kompozicija polau kandidati koji ele da upiu sledeu struku (oblast):

  - Arhitektura (kandidati se upisuju na studijski program: Arhitektura).

  1e. Prijemni ispit iz Testa opte kulture i informisanosti; Provere posebnih sklonosti i sposobnosti, Pisanog eseja, Slobodorunog crtanja i razgovora sa kandidatima polau kandidati koji ele da upiu sledeu struku (oblast):

  - Scenska dizajn (kandidati se upisuju na studijski program: Scenska arhitektura, tehnika i dizajn).

  2. Nain bodovanja

  Ukupan broj bodova na osnovu kojeg se vri rangiranje kandidata za upis na Fakultet formira se kao zbir bodova ostvarenih po sledeem kriterijumu:

  1. Opti uspeh u srednjem obrazovanju podrazu meva zbir prosenih ocena iz svih predmeta u I, II, III i IV razredu, pomnoen sa brojem 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat moe stei najmanje 16, a najvie 40 bodova. Opti uspeh u srednjem obrazovanju rauna se zaokruivanjem na dve decimale.

  2. Kandidat je poloio prijemni ispit (i time stekao pravo na rangiranje radi upisa) ukoliko na prijemnom ispitu osvoji najmanje 14 bodova.

  3. Uspeh na prijemnom ispitu iz matematike za upis na Elektrotehniku i raunarstvo, Mehatroniku i Raunarsku grafiku boduje se od 0 do 60 bodova.

 • 3

  4. Uspeh na prijemnom ispitu iz matematike za upis na Graevinarstvo, Saobraaj, Geodeziju i geomatiku i iste energetske tehnologije boduje se od 0 do 60 bodova.

  5. Uspeh na prijemnom ispitu iz matematike sa logikom za upis na Mainstvo, Industrijsko inenjerstvo i inenjerski menadment boduje se od 0 do 60 bodova:

  a) Matematika se boduje od 0 do 30 bodova, b) Logika se boduje od 0 do 30 bodova.

  6. Uspeh na prijemnom ispitu iz matematike sa proverom sklonosti za studije odgovarajue oblasti za upis na Grafiko inenjerstvo i dizajn i Inenjerstvo zatite ivotne sredine i zatite na radu i Upravljanje rizikom od katastrofalnih dogaaja i poara boduje se od 0 do 60 bodova:

  a) Matematika se boduje od 0 do 30 bodova, b) Provera sklonosti za studije odgovarajue oblasti se boduje od 0 do 30 bodova.

  7. Uspeh na prijemnom ispitu za upis na Arhitekturu i urbanizam boduje se od 0 do 60 bodova:

  a) Geometrija i matematika sa arhitektonskom i optom kulturom boduje se od 0 do 30 bodova,

  b) Prostorna kompozicija boduje se od 0 do 15 boda, c) Slobodoruno crtanje boduje se od 0 do 15 boda.

  8. Uspeh na prijemnom ispitu za upis na Scenska arhitrktura, tehnika i dizajn boduje se od 0 do 60 bodova:

  a) Test opte kulture i informinasti boduje se od 0 do 15 bodova, b) Provera posebnih sklonosti i sposobnosti boduje se od 0 do 10 boda, c) Slobodoruno crtanje boduje se od 0 do 10 boda, d) Pisani esej boduje se od 0 do 10 boda, e) Razgovor sa komisijom boduje se od 0 do 15 bodova.

  Maksimalan broj bodova je 100.

  Kandidat se moe upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budeta (status budetskog studenta) ili studenta koji sam finansira studije (status samofinansirajueg studenta) u zavisnosti od ukupnog broja ostvarenih bodova, mesta na rang listi i broja utvrenog za upis kandidata. Kandidat se moe upisati u statusu budetskog studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budeta i ako osvoji najmanje 50,01 bod. Kandidat se moe upisati u statusu samofinansirajueg studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrenog za upis samofinansirajuih studenata i ako osvoji najmanje 30,01 bodova.

  Priprema za polaganje prijemnog ispita za upis arhitekture i scenske arhitekture, tehnike i dizajna se izvodi na Fakultetu tokom cele godine. Informacije se mogu dobiti na telefon: 021 / 485 2223. Informacije za pripremnu nastavu iz matematike se mogu dobiti na telefon : 021/6350-770

 • 4

  PROGRAM PRIJEMNOG ISPITA IZ MATEMATIKE ZA UPIS ELEKTROTEHNIKE I RAUNARSTVA; BIOMEDICINSKOG INENJERSTVA; GRAEVINARSTVA;

  SAOBRAAJA; MEHATRONIKE; GEODEZIJE I GEOMATIKE; RAUNARSKE GRAFIKE, ENERGETSKE TEHNOLOGIJE (10 zadataka)

  Na ispitu iz mat