Zadaci s Prijemnih

 • Author
  mirna

 • View
  239

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Zadaci s Prijemnih

 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  1/52

  MEHANIKA

  JEDNOLIKO UBRZANO

  aje konstantna akceleracija u m/s!je "o#etna $r%ina u trenutku !

  &rije'eni "ut o()o*ara "o*r+ini is"o( "ra*ca u *,t (ija)ramu!

  Ako je "o#etna $r%ina - *rije(i.

  1. D*a tijela krenu isto(o$no s isto) mjesta u me'uso$no okomitim smjero*ima! Je(no se

  kree stalnom $r%inom - a (ru)o stalnim u$r%anjem $e% "o#etne

  $r%ine! Kolika je u(aljenost i%me'u tijela nakon "o#etka )i$anja0

  A. 12 m B. !3 m C.42 m D.2 m E.45!1 m

  Potrebne formule: Jednoliko gibanje po pravcu, Jednoliko ubrzano gibanje, Udaljenostdviju toaka

  &r*o tijelo koje se kree stalnom $r%inom "rije'e "ut.

  Dru)o tijelo ima stalno u$r%anje - te "rije'e "ut.

  http://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-02/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Mat21-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Mat21-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-02/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Mat21-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Mat21-01/Default.aspx
 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  2/52

  m

  &o)le(ajmo sa(a na slici koje su to#ke!

  &r*o tijelo je (o+lo (o to#ke - a (ru)o tijelo (o to#ke !

  U(aljenost to#akaAiBje tra6ena u(aljenost.

  m

  Rjeenje:B www.holo.hr

  2. Je(an kraj o"ru)e (u)a#ke 7 m %atitran je 8rek*encijom 72 H%! 9al koji se +iri o"ru)om(ose)ne (ru)i kraj %a 2!: s! Koliko i%nosi *alna (uljina *ala0

  A. 4!4 m B. 2!: m C. :!5 m D. 5! m E. 2! m

  Potrebne formule: Frekvencija i valna duljina, ar!oniko titranje, Jednoliko gibanjepo pravcu, "ru#no gibanje

  9alna (uljina .

  =vT

  )(je je v$r%ina *ala- a T"erio( titranja!

  9e%a i%me'u 8rek*encijef koja je %a(ana i "erio(a T.

  ; =2!2477 s,4

  Br%ina *ala v.

  http://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz05-04/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz05-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-03/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz05-04/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz05-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-03/Default.aspx
 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  3/52

 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  4/52

  &reostali> *isine- ku)le "a(aju je(noliko u$r%ano "a je

  Rije+imo k*a(ratnu je(na(6$u %a t.

  Ne)ati*no rje+enje o($acujemo kao ne8i%ikalno- "a je

  Rjeenje: B www.holo.hr

  4. ;ijelo je $a#eno $r%inom *ertikalno u*is! Na *isini 4: m nala%i se >ori%ontalna"lo#a o( koje se tijelo sa*r+eno elasti#no o($ije! Nakon koliko se *remena ?o( trenutka

  i%$a#[email protected] tijelo *rati natra)0

  A. 4!= s B. 2!== s C. 4!73 s D. 2!1 s E. 4!44 s

  Potrebne formule: $ra% i rjeenja kvadratne jednad#be, Jednoliko ubrzano gibanje

  ;ijelo se nakon *ertikalno) i%$aci*anja $r%inom )i$a je(noliko us"oreno s akceleracijom- i kro% *rijeme t"rije'e "uts (o "lo#e!

  Rije+imo k*a(ratnu je(na(6$u %a t.

  http://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Mat29-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-02/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Mat29-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-02/Default.aspx
 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  5/52

  U%mimo manje rje+enje jer ono o()o*ara "r*om "rolasku tijela na *isinis! 9rijeme $i $ilo*rijeme (ru)o) "rolaska ?"ri "a([email protected] ka(a ne $i $ilo "lo#e!

  Nakon elasti#no) su(ara s "lo#om o(*ija se in*er%no )i$anje "rema (olje s istim *remenskimtrajanjem- "a je uku"no *rijeme leta

  Rjeenje: A www.holo.hr

  5. 9lak ula%i u 6elje%ni#ku "ostaju )i$ajui se je(noliko us"oreno! Kolika je $r%ina *laka na"o#etku us"ora*anja ako u "r*i> : s "rije'e :2 m- a %a slje(ei> 5 s jo+ :2 m0

  A. B. C. D. E.

  Potrebne formule: Jednoliko ubrzano gibanje, 'rapez

  Nacrtamo vt(ija)ram je(noliko us"oreno) )i$anja! &o*r+ina is"o( "ra*ca u (ija)ramuje(naka je "rije'enom "utu!

  Cle(amo "o*r+ine tra"e%a i tako (a im je osno*ica na v osi a *isina na

  t osi!

  - -

  m- m- s- s

  - -

  http://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-02/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Mat13-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-02/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Mat13-01/Default.aspx
 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  6/52

  Do$ili smo susta* tri je(na(6$e s tri ne"o%nanice koji mo6emo rije+iti je(nosta*nimu*r+ta*anjem! Re%ultat je.

  km/>

  Rjeenje: B

  6. D*ije su lo"te $a#ene isto*remeno *ertikalno "rema )ore! &r*a ima "o#etnu $r%inuv4=2m/s- a (ru)a v=3m/s! Kolika je u(aljenost i%me'u nji> ka(a je "r*a lo"ta namaksimalnoj *isini0

  A.

  2-32 mB.

  -:7 mC.

  47- mD.

  -4: mE.

  43- mPotrebne formule: Jednoliko ubrzano gibanje

  Lo"ta je na maksimalnoj *isini ka(a joj je $r%ina 2!

  Za to *rijeme lo"ta "osti)ne *isinu

  Za isto *rijeme (ru)a lo"ta "osti)ne *isinu

  Ra%lika u *isini je hh4 -4: m

  Rjeenje: D

  KRUNO CIBANJE

  http://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-02/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-02/Default.aspx
 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  7/52

  r, "olumjer kru6nicev, o$o(na linearna ili tan)encijalna $r%ina u m/s

  , kutna $r%ina u je kut u ra(ijanima "rije'en u sekun(i

  T je o">o(no *rijeme ili "erio(- *rijeme "otre$no (a tijelo o$i'e "uni kru)!

  f je 8rek*encija u je(inicama >ert%- o%naka je(inice je H%! !

  &ri kru6nom )i$anju tijelo osjea centri8u)alnu akceleraciju u ra(ijalnom smjeru!

  7. U trenutku ka(a se %ama+njak motora okree s 72okr/s- isklju#en je "o)onski motor!Zama+njak se %austa*i nakon 2s! Koliki je kut o"isala %a to *rijeme to#ka na o$o(u%ama+njaka0

  A. 72 B. 7322 C. 322 D. =22 E. =722

  Potrebne formule: Jednoliko ubrzano gibanje

  ;o#ka na o$o(u %ama+njaka se )i$a je(noliko us"oreno- i %a tak*o )i$anje *rije(i %akon.

  )(je je v$r%ina na "o#etku- t *rijeme %austa*ljanja- as "rije'en "ut! &o(ijelimo li taj i%ra% s"olumjerom %ama+njaka r(o$i*amo i%ra% %a kut.

  http://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-02/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-02/Default.aspx
 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  8/52

  )(je je s"o#etna kutna $r%ina- f- af je $roj o$rtaja u sekun(i!

 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  9/52

  , kut ele*acije

  , "o#etna $r%inad (ometh, maksimalna *isinat, *rijeme leta

  U *o(ora*nom smjeru )i$anje je je(noliko- a u okomitom u$r%ano s akceleracijom

  !

  9. ;ijelo $a#eno *ertikalno u*is *raa se na isto mjesto nakon 42 s! Kolika je $r%ina u trenuka(a tijelo "a(ne0

  A. B. C. D. E.

  Potrebne formule: Jednoliko ubrzano gibanje

  ;ijelo $a#eno u*is "o#etnom $r%inom )i$a se je(noliko us"oreno akceleracijom !

  ;ijelo (osti6e maksimalnu *isinu i $r%inu nakon *remena t!

  Nakon to)a tijelo slo$o(no "a(a akceleracijom i "a(a na tlo nakon isto) *remena t-

  $r%inom kojom je $a#eno.

  http://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-02/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-02/Default.aspx
 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  10/52

  Uku"no *rijeme leta je t!

  Rjeenje: A

  10. 9o%ilo koje se )i$alo je(noliko "ra*ocrtno $r%inom "o#inje ko#iti stalnomsilom! Ko#ei- *o%ilo "rije'e 2 m (o %austa*ljanja! O(re(ite akceleraciju tijekom ko#enja!

  1. 2. 3. 4. 5.

  Potrebne formule: Jednoliko ubrzano gibanje

  ;ijekom ko#enja *o%ilo se )i$a je(noliko u$r%ano s ne)ati*nom akceleracijom!

  Kro% *rijeme t- $r%ina se smanji %a

  Za to *rijeme *o%ilo "rije'e "ut

  K*a(riramo "r*u je(na(6$u.

  U*rstimo u (ru)u je(na(6$u.

  http://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-02/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-02/Default.aspx
 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  11/52

  Rjeenje: 3 www.holo.hr

  11. Je(an kraj o"ru)e (u)a#ke 7 m %atitran je 8rek*encijom 72 H%! 9al koji se +iri o"ru)om(ose)ne (ru)i kraj %a 2!: s! Koliko i%nosi *alna (uljina *ala0

  A. 4!4 m B. 2!: m C. :!5 m D. 5! m E. 2! m

  Potrebne formule: Frekvencija i valna duljina, ar!oniko titranje, Jednoliko gibanjepo pravcu, "ru#no gibanje

  9alna (uljina .

  =vT

  )(je je v$r%ina *ala- a T"erio( titranja!

  9e%a i%me'u 8rek*encijef koja je %a(ana i "erio(a T.

  ; =2!2477 s,4

  Br%ina *ala v.

  ori%ontalnoj ra*nini $r%inom

  ! Zatim nai'e na ni%$r(icu- "a "ono*no nasta*lja "o ra*nom (ijelu "uta! < kolikose okretaja u sekun(i kotrlja ku)la na (onjoj ra*nini- ako je *isinska ra%lika (*iju ra*nina

  je(naka : m0 ? - moment tromosti ku)le s o$%irom na os kro% sre(i+te ku)le

  i%nosi @

  http://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz05-04/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz05-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-03/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz05-04/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz05-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-03/Default.aspx
 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  12/52

  A. 2!1 B. 7!5 C.4!: D. 3! E.5!1

  Potrebne formule: $ravitacijska potencijalna energija, "inetika energija, "ru#nogibanje

  Ra%lika u "otencijalnoj ener)iji je(naka je ra%lici u ener)iji kotrljanja!

  Ener)ija kotrljanja sastoji se o( kineti#ke ener)ije "ra*ocrtno) )i$anja i ener)ije rotacijeku)le.

  U*r+ta*anjem- i u% - imamo.

  Grek*encijafi%ra6ena u okretajima u sekun(i je !

  Rjeenje: B www.holo.hr

  13. O(re(ite "olumjer kru6no) (iska koji rotira oko *ertikalne osi kro% nje)o*o sre(i+te!Linearna $r%ina to#ke na ru$u je -: "uta *ea o( linearne $r%ine to#ke : cm $li6e osi (iska!

  http://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz03-03/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz03-02/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-03/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-03/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz03-03/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz03-02/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-03/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-03/Default.aspx
 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  13/52

  A. 2-: cm B. 41-1 cm C. -1 cm D. 47-: cm E. 4-: cm

  Potrebne formule: "ru#no gibanje

  Linearna $r%ina to#ke na u(aljenosti o( osi je.

  je kru6na 8rek*encija!

  U na+em slu#aju.

  Rjeenje: C

  O&I ZAKON CRA9I;AFIJE

  D*a tijela mase i u(aljena %a rosjeaju )ra*itacijsku silu "ri*la#enja.

  je uni*er%alna )ra*itacijska konstanta i i%nosi !

  14. Koliko je "uta Netono*a )ra*itacijska sila i%me'u (*a "rotona u *akuumu manja o(Foulom$ske o($ojne sile i%me'u nji>- ako ra%mak i%me'u sre(i+ta (*aju "rotona i%nosi

  0 ?Masa "rotona jest - na$oj "rotona je $roj#ano je(nak na$oju

  elektrona - Netono*a o"a )ra*itacijska konstanta

  - (ielektri#na konstanta *akuuma [email protected]

  A. B. 4 C. D. E.

  Potrebne formule: +oulo!bov zakon, p-i zakon gravitacije

  Cra*itacijska sila i%me'u (*a "rotona.

  Foulom$ska [email protected] sila i%me'u (*a "rotona.

  http://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-03/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz08-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz04-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz01-03/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz08-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz04-01/Default.aspx
 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  14/52

  Omjer sile je

  !

  u *akuumu i%nosi 4- "a je

  !

  Omjer ne o*isi o r- "a "o(atak o u(aljenosti nismo niti tre$ali!

  Rjeenje: A www.holo.hr

 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  15/52

 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  16/52

  ;ijelo *olumena Vuronjeno u tekuinu )ustoe i%)u$i na te6ini onoliko kolika je te6ina

  istisnute tekuine- a to je !

  ;a ra%lika u te6ini je(naka je te6ini uklonjeni> ute)a !

  &rema tome je

  9olumen tijela mo6emo i%ra%iti "reko nje)o*e )ustoe i mase m- "a je

  Rjeenje: C

  45! D*a su tijela *e%ana tankom niti i le6e na )latkoj *o(ora*noj "o(lo%i! &r*o tijelo imamasu 72 )- a (ru)o tijelo ima masu 42 )! Kolikom naj*eom silom mo6emo *ui "r*o tijelo(a nit- koja mo6e i%(r6ati silu o( 7 N- ne "ukne0

  A. 7 N B. 5 N C. N D. = N E. 42 N

  Potrebne formule: (rugi )ewtonov zakon

  , sile kojom "o*la#imo susta* (*a tijela

  , na"etost niti koja "o*la#i (ru)o tijelo

  http://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-01/Default.aspx
 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  17/52

  ;ijela su "o*e%ana "reko niti i )i$aju se sku"a akceleracijama! &rimjenimo Netono* %akon

  )i$anja na silu - koja (jeluje na o$a tijela.

  Netono* %akon %a silu - koja (jeluje na tijelo .

  Kriti#na sila na kojoj nit "uca je - "a je.

  Rjeenje: D

  4! Kamen te6ak : N "ri*e%an je na u6e (u)o 4!: m i okree se u kru)u 4 "ut u sekun(i!

  Koliko i%nosi centri"etalna sila0A.12 k) B. 3: N C.4 (in D. =!7 N E.12! N

  Potrebne formule: +entri%ugalna sila, (rugi )ewtonov zakon

  -

  Fentri"etalna sila.

  12! N

  Rjeenje: E

  http://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-04/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-04/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-01/Default.aspx
 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  18/52

  4=! U ot*orena "ra%na kolica mase 22k)- koja se )i$aju >ori%ontalno $r%inom 4-:m/s-"a(ne okomito o(o%)o 722k) +ljunka! Kolika e $iti $r%ina kolica na"unjeni> +ljunkom0

  A. 4-:2 m/s B. -22 m/s C. 4-2 m/s D. 2-7 m/s E. 2-71 m/s

  Potrebne formule: (rugi )ewtonov zakon

  Koristimo %akon sa#u*anja im"ulsa ?ili- "o( (ru)im na%i*om- koli#ine )[email protected]! Im"lus jesa#u*an "o kom"onentama- mi )le(amo samo *o(ora*nu kom"onentu! Na "o#etku imamokolica mase mkoja se kreu $r%inom v.

  U kolica "a(ne +ljunak maseMkoji nema *o(ora*nu kom"onentu im"ulsa ?na)la+eno je (a"a(a [email protected]! Br%ina se "romjeni na v'.

  &o %akonu sa#u*anja im"ulsa o$a su im"ulsa je(naka- i i% to)a (o$ijemo $r%inu kolica sa+ljunkom.

  Br%ina kolica na"unjeni> +ljunkom se smanji na 2-7 m/s!

  Rjeenje: D

  2! ;ijelo mase :2k) u6etom se *u#e "o >ori%ontalnoj "o(lo%i s koe8icijentom trenja 2-!Koliki kut #ini u6e s >ori%ontalom ako sila- i%nosa =5N- koja (jeluje u smjeru na"eto) u6eta*u#e tijelo je(noliko "o "o(lo%i0

  A. 4-5 B. 2 C. 3: D. 44- E. -3

  Potrebne formule: (rugi )ewtonov zakon, $ra% i rjeenja kvadratne jednad#be, *ilatrenja

  ;ijelo se kree je(noliko +to %na#i (a na nje)a ne (jeluje sila.FxiFtrse "oni+ta*aju!

  ;e6ina je umanjena %aFy.

  http://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Mat29-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-03/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-03/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Mat29-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-03/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-03/Default.aspx
 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  19/52

  O*a je je(na(6$a "rili#no ne%)o(na %a rije+iti! U*e(imo su"stitucije.

  Nakon k*a(riranja je(na(6$e i %amjene (o$i*amo

  U"otre$om 8ormule %a rje+enje k*a(ratne je(na(6$e i nakon sre'i*anja.

  Kao +to *i(imo- "ostoje rje+enja! Dru)o je "onu'eno kao o()o*or- a %a "r*o ne %namo (a lije "osta*lja#u %a(atka "romaklo ili )a namjerno nije tra6io!

  Rjeenje: A

  4! Raketa se "o(i6e *ertikalno u *is s u$r%anjem 3g! Koliko i%nosi te6ina tijela mase muraketi0

  A.: mg B.4 mg C.3 mg D. mg E.2

  Potrebne formule: (rugi )ewtonov zakon

  ;ijela u raketi koja u$r%a*a "rema )ore akceleracijom aosjeaju silu "rema (olje- sakceleracijom isto) i%nosa!

  &ri*i(na te6ina tijela mase mje. G [email protected] a =3gG =:mg

  Rjeenje: A

  ! Ci$ajui se $r%inom 4 km/> *a)on mase :2 tona nalijee na mirni *a)on mase 12 tona!

 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  20/52

  m4=:2 t =:2222 k)m=12 t =12222 k)v4=4 km/> =1-11 m/sv=2=2!2:

  &oslije su(ara *a)oni nasta*ljaju )i$anje $r%inom kao je(no tijelo! Im"uls je sa#u*an.

  Rjeenje: B

  1! Na'ite u$r%anje elektrona koji uleti $r%inom vu >omo)eno ma)netsko "olje in(ukcijeBi elektri#no "olje jakostiE.

 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  21/52

  Rjeenje: C

  3! &lo#a "ra*okutno) o$lika "li*a na *o(i! Masa "lo#e je 2-4k)- "o*r+ina )ornje) (ijela"lo#e :2cmi *isina "lo#e 7cm! O(re(ite *isinu ono) (ijela "lo#e koji je i%na( "o*r+ine *o(e!

  A. 4 cm B. 3 cm C. 2-: cm D. 1-: cm E. : cm

  Potrebne formule: (rugi )ewtonov zakon, $usto-a, Uzgon

  ;e6ina "lo#e je ura*note6ena u%)onom.

  http://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz06-04/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz06-02/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz06-04/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz06-02/Default.aspx
 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  22/52

  Custou "lo#e i%ra#unamo i% mase i *olumena.

  Rjeenje: B www.holo.hr

  :! Balon uku"ne mase 22k) s"u+ta se konstantnom $r%inom! Kolika je masa $alasta kojitre$a i%$aciti- (a $i se isti $alon "o(i%ao je(nakom $r%inom0

 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  23/52

  U(arom u %i( molekula "romjeni im"uls %a (*ostruki i%nos kom"onente okomite na %i(.

  Rjeenje: E

  5! Ute) o( 1k) nala%i se na "o(u (i%ala! Ako se (i%alo "enje $r%inom 4ms,4- kolikom silomute) "riti+e na "o(0

  A. 1 k) B. 12 k) C. -31 N D. =-31 N E. 7-31 N

  Potrebne formule: (rugi )ewtonov zakon

  Ute) "riti+e "o( (i%ala isklju#i*o %$o) sile te6e- $u(ui (a se (i%alo ne )i$a u$r%ano- "a sus*e sile u njemu kao i (a stoji.

  Rjeenje: D

  ! Ute) mase 7 k) o$jesimo na (inamometar u (i%alu koje se )i$a "rema )ore s u$r%anjem

  o( ! Koju te6inu "oka%uje (inamometar0

  A. 5 k) B. 5 N C. 7 N D. 3 k) E. 3 N

  Potrebne formule: (rugi )ewtonov zakon

  http://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-01/Default.aspx
 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  24/52

  ;ijelo u susta*u koji se )i$a u$r%ano osjea akceleraciju su"rotnu akceleraciji susta*a!

  Osim to)a- tijelo osjea i akceleracijug- uslije( sile te6e!

  Uku"na akceleracija je.

  Rjeenje: B

  IM&UL<

 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  25/52

  Uslje( slo$o(no) "a(a s *isine h(o *isine - "r*a ku)la mase m"riku"i im"uls

  U trenutku su(ara (ru)a ku)la ima im"uls 2! Nakon su(ara ku)le nasta*ljaju %aje(no s

  "o#etnim im"ulsom - o(nosno "o#etnom $r%inom

  &reostali> *isine- ku)le "a(aju je(noliko u$r%ano "a je

  Rije+imo k*a(ratnu je(na(6$u %a t.

  Ne)ati*no rje+enje o($acujemo kao ne8i%ikalno- "a je

  Rjeenje: B www.holo.hr

  14! Neki tenisa# "ri ser*isu u(ara tenisku lo"tu mase 72 ) sre(njom silom o( 32 N u*remenskom inter*alu o( 2!2: s! Kolika je $r%ina lo"te "ri ser*isu to) tenisa#a0

  A. B. C. D. E.

  Potrebne formule: &!puls sile i koliina gibanja

  Im"uls sile =Koli#ina )i$anja

  Ka( i% )ornje) i%ra%a i%lu#imo $r%inu v(o$ijemo.

  http://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-02/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-02/Default.aspx
 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  26/52

  ori%ontalne ceste "o kru6noj "utanji"olumjera 4:2 m! Koe8icijent stati#ko) trenja i%me'u )uma i "o*r+ine ceste je 2!:! Koju

  maksimalnu $r%inu automo$il mo6e imati- a (a ne "rokli%a*a0

  A. 3!4 B. 1:!3 C. 7!5 D. 1!3 E. 14!1

  Potrebne formule: +entri%ugalna sila, *ila trenja

  http://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-04/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-03/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-04/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-03/Default.aspx
 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  27/52

  ori%ontalom ako sila- i%nosa =5N- koja (jeluje u smjeru na"eto) u6eta*u#e tijelo je(noliko "o "o(lo%i0

  A. 4-5 B. 2 C. 3: D. 44- E. -3

  Potrebne formule: (rugi )ewtonov zakon, $ra% i rjeenja kvadratne jednad#be, *ilatrenja

  ;ijelo se kree je(noliko +to %na#i (a na nje)a ne (jeluje sila.FxiFtrse "oni+ta*aju!

  ;e6ina je umanjena %aFy.

  http://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Mat29-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-03/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-03/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Mat29-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-03/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-03/Default.aspx
 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  28/52

  O*a je je(na(6$a "rili#no ne%)o(na %a rije+iti! U*e(imo su"stitucije.

  Nakon k*a(riranja je(na(6$e i %amjene (o$i*amo

  U"otre$om 8ormule %a rje+enje k*a(ratne je(na(6$e i nakon sre'i*anja.

  Kao +to *i(imo- "ostoje rje+enja! Dru)o je "onu'eno kao o()o*or- a %a "r*o ne %namo (a lije "osta*lja#u %a(atka "romaklo ili )a namjerno nije tra6io!

  Rjeenje: A www.holo.hr

  13! ;ijelo mase 1:k) )i$a se stalnom $r%inom "o >ori%ontalnoj "o(lo%i "o( utjecajem sileo( 422N koja je "aralelna s "o(lo)om! Koliko i%nosi koe8icijent trenja i%me'u tijela i

  "o(lo)e0

  A.2!: B.2!4: C.4 D.2!= E.2!4Potrebne formule: *ila trenja

  Ako se tijelo kree stalnom $r%inom- sila *u#enja to#no i%je(na#a*a silu trenja "o i%nosu.Ftr=F

  Rjeenje: D

  http://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-03/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-03/Default.aspx
 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  29/52

  1:! Ci$ajui se $r%inom 4 km/> *a)on mase :2 tona nalijee na mirni *a)on mase 12 tona!

 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  30/52

  U %a*oju na automo$il (jeluje centri8u)alna sila.

  &rokli%a*anje "o#inje ka(a je centri8u)alna sila *ea o( trenja- a )rani#ni slu#aj je.

  je koe8cijent trenja! I% to)a (o$ijemo "olumjer %a*oja.

  Rjeenje: B

  FEN;RIGUCALNA ori%ontalne ceste "o kru6noj "utanji"olumjera 4:2 m! Koe8icijent stati#ko) trenja i%me'u )uma i "o*r+ine ceste je 2!:! Koju

  maksimalnu $r%inu automo$il mo6e imati- a (a ne "rokli%a*a0

  A. 3!4 B. 1:!3 C. 7!5 D. 1!3 E. 14!1

  Potrebne formule: +entri%ugalna sila, *ila trenja

  http://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-04/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-03/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-04/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-03/Default.aspx
 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  31/52

 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  32/52

  Do$ili smo ciklotronsku je(na(6$u!

  Masu #estice mo6emo (o$iti i% nje%ine ener)ije i $r%ine.

  U*rstili smo ener)iju i%ra6enu u e9 "a je re%ultat u je(inicama e- o(nosno na$oj elektrona! Dasmo koristili ener)iju u J (o$ili $ismo na$oj u F!

  Rjeenje: E

  1=! Kamen te6ak : N "ri*e%an je na u6e (u)o 4!: m i okree se u kru)u 4 "ut u sekun(i!

  Koliko i%nosi centri"etalna sila0

  A.12 k) B. 3: N C.4 (in D. =!7 N E.12! N

  Potrebne formule: +entri%ugalna sila, (rugi )ewtonov zakon

  -

  Fentri"etalna sila.

  12! N

  Rjeenje: E

  MOMEN;

 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  33/52

  RAD

  Ra( je (jelo*anje sile na "utu!

  F silas , "rije'eni "ut

  , kut i%me'u smjera )i$anja i smjera (jelo*anja sile

  Ako sila (jeluje u smjeru )i$anja- kut "a je ra( !

  Je(inica %a ra(- kao i %a ener)iju je joule- a o%naka je(inice je J! !

  32! Metak mase 2 ) i "o#etne $r%ine 722 m/s %a$ije se u(asku (e$ljine cm i "ro$i*+i jui%leti $r%inom 22m/s! Kolika je "rosje#na sila ot"ora (jelo*ala na metak "rilikom "ro$ijanja(aske0

  A. -4423N B. 1-5423N C. 7- 423N D. =-423N E. 47423N

  Potrebne formule: "inetika energija, Rad

  &o#etna kineti#ka ener)ija metka je.

  &ri "rolasku kro% (asku metak *r+i ra(.

  Nakon "rolaska kro% (asku kineti#ka ener)ija je.

  http://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz03-02/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz03-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz03-02/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz03-01/Default.aspx
 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  34/52

  Rjeenje: E

  34! est,cilin(ri#ni #et*erotaktni motor automo$ila ima "romjer kli"a -:cm- a >o( ?(uljina"[email protected] kli"a je 42cm! Ako je sre(nji tlak na kli" %a *rijeme ra(no) takta 3-42: &a- ta(a je

  sna)a koju ra%*ija motor "ri 222o/minA. 5-3 k B. 1:-1 k C. 4 k D. k E. 31 k

  Potrebne formule: Rad, *naga, 'lak

  rje+enja naj"ri$li6nije je 5-3 k!

  Rjeenje: A

  KINE;IKA ENERCIJA

  http://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz03-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz03-05/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz06-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz03-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz03-05/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz06-01/Default.aspx
 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  35/52

  Kineti#ka ener)ija je ra( koji tre$a ulo6iti (a $i se tijelo i% miro*anja u$r%alo (o neke $r%ine!;ijelo mase mkoje se )i$a $r%inom vima kineti#ku ener)iju.

  &ose$ni o$lik kineti#ke ener)ije je ener)ija rotacije! Ener)ija rotacije kruto) tijela je

  )(je jeImoment tromosti tijela a kru6na 8rek*encija rotacije!

  3! &lo#a o( cinka o$asjana je 8otonima *alne (uljine 2 nm! Ako je i%la%ni ra( %a cink3e9- kolika je maksimalna $r%ina 8otoelektrona0

  A. B. C. D. E.

  Potrebne formule: de 1roglieve relacije, Fotoelektrini e%ekt, "inetika energija

  Maksimalna kineti#ka ener)ija 8otoelektrona je

  )(je jef8rek*encija 8otona- i%la%ni ra( materijala- a h&lancko*a konstanta!

  Grek*encija i *alna (uljina *e%ane su relacijom

  &rema tome je

  Rjeenje: A www.holo.hr

  http://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz14-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz14-02/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz03-02/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz14-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz14-02/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz03-02/Default.aspx
 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  36/52

  31! &re(met mase 1 k) s"u+ta se i% miro*anja s *r>a kosine 3 m! Koliki je ra( utro+en natrenje "re(meta s kosinom ako $r%ina "re(meta na "o(no6ju kosine i%nosi : m/s0

  A. 15! J B. 2! J C. 42!: J D. 42:! J E. 4:7!= J

  Potrebne formule: $ravitacijska potencijalna energija, "inetika energija

  &otencijalna ener)ija "re(meta na *r>u kosine je ! Dio te ener)ije "rije'e u

  kineti#ku ener)iju - a (io se utro+i na ra( %$o) sile trenja!

  Rjeenje: B

  33! Elektron je i% miro*anja u$r%an ra%likom "otencijala !=1229 i )i$a se "aralelnora*nom *o(i#u na u(aljenosti a =3mm! Kolika sila (jeluje na elektron ako kro% *o(i# te#estruja jakostiI=:A0 ?e =4-742,4= F- me==-42=:42,14 k)-2=342,5 ;m/[email protected]

  A. -342,43N B. 3-442,4=N C. 4-142,4:N D. 3-442,47N E. 4-142,4N

  Potrebne formule: lektrino polje i potencijal, "inetika energija, /orentzova sila,2agnetsko polje elektrine struje, 2agnetsko polje i !agnetska indukcija

 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  37/52

  Br%ina elektrona se mo6e o(re(iti i% kineti#ke ener)ije.

  je%)ri nakon u$r%anja- ako jenji>o*a relati*na masa 5-247""ri #emu je 4"=4-7742,5k)0 ?&lancko*a konstanta je h=7-7742,13Js- a na$oj elektrona e=4-742,[email protected]

  A. -42,4: m B. 1-=42,4: m C. 3-=42,4: m D. 442,4: m E. 1-342,4: m

  Potrebne formule: de 1roglieve relacije, lektrino polje i potencijal, "inetika energija

  estici mase mi $r%ine vo()o*ara *alna (uljina.

  Br%inu koju #estice "osti)nu u akceleratoru o(re(imo i% %akona o#u*anja ener)ije.

  Elektrostatska ener)ija na$ijene #estice u elektri#nom "olju "ret*ara se u kineti#ku ener)iju!

  Je%)ra litija 1Li5ima 1 "rotona i 3 neutrona "a joj je na$oj.

 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  38/52

  U*r+ta*anjem u "r*u je(na(6$u slije(i (a je =- 42,4:m!

  Rjeenje: A www.holo.hr

  37! Metak mase 2 ) i "o#etne $r%ine 722 m/s %a$ije se u(asku (e$ljine cm i "ro$i*+i jui%leti $r%inom 22m/s! Kolika je "rosje#na sila ot"ora (jelo*ala na metak "rilikom "ro$ijanja(aske0

  A. -4423N B. 1-5423N C. 7- 423N D. =-423N E. 47423N

  Potrebne formule: "inetika energija, Rad

  &o#etna kineti#ka ener)ija metka je.

  &ri "rolasku kro% (asku metak *r+i ra(.

  Nakon "rolaska kro% (asku kineti#ka ener)ija je.

  Rjeenje: E

  35! Ku)licu koja *isi na niti (u)oj m otklonimo i% "olo6aja ra*note6e %a kut 4:i "ustimo!Koliku e $r%inu imati ku)lica u #asu ka(a "rola%i kro% "olo6aj ra*note6e0

  A. cm/s B. 42 cm/s C. 4-35 cm/s D. 4-47 m/s E. 1-: m/s

  Potrebne formule: $ravitacijska potencijalna energija, "inetika energija

  Br%inu mo6eno i%ra#unati i% "otencijalne ener)ije koju smo (ali masi tako +to smo je otklonilii% ra*note6e %a kut .

  http://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz03-02/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz03-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz03-03/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz03-02/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz03-02/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz03-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz03-03/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz03-02/Default.aspx
 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  39/52

  Otklanjajui masu %a kut mi smo joj (ali ener)iju.

  U #asu ka(a masa "rola%i ra*note6nom to#kom s*a se ener)ija "ret*orila u kineti#ku- "a*rije(i.

  Rjeenje: D www.holo.hr

  3! Kro% ra%liku "otencijala o( 472 9 u$r%ani su i% stanja miro*anja "roton i elektron!

  Koliki je omjer nji>o*i> $r%ina ako je omjer nji>o*i> masa 0

  A. =4 B. 417 C. 3:= D. 4 E. 31

  Potrebne formule: lektrino polje i potencijal, "inetika energija

  Ra( (o$i*en u$r%anjem na$oja # kro% ra%liku "otencijala !je(nak je.

  ;aj ra( "rela%i u kineti#ku ener)iju #estice.

  Na$oji "rotona i elektrona su je(nako) i%nosa "a je omjer nji>o*i> $r%ina.

  http://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz08-02/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz03-02/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz08-02/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz03-02/Default.aspx
 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  40/52

  Rjeenje: E

  CRA9I;AFIJ

 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  41/52

  :2! Ako se na o"ru)u o$jesi i %atitra neki ute)- titrajno *rijeme ?"erio(@ je je(nako 2-4s! Zakoliko e "ro(uljiti neraste)nutu o"ru)u ute) (*ostruke mase0

  A. 47-2 cm B. 4- cm C. 41-7 cm D. 1-7 cm E. 73- cm

  Potrebne formule: lastina potencijalna energija, ar!oniko titranje, 'itranje !ase

  na opruzi

  Ako imamo o"ru)u konstante $na koju je o$je+ena masa m- ja*lja se titranje 8rek*encije

 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  42/52

  Je(inica %a sna)u je att- a o%naka je(inice je ! !

  ;ijelo koje se )i$a je(noliko $r%inom vi "ritom sa*la(a*a konstantnu siluF?n"r! trenje ilius"on u% [email protected] ra%*ija sna)u

  :4! Koliko 8otona emitira s*ake sekun(e ra(io,o(a+ilja# sna)e 42k koji ra(i na *alnoj(uljini o( 22m0 &lancko*a konstanta i%nosi 7-7742,13Js- a $r%ina s*jetlosti -==5=:42ms,4!

  A. 44214 B. 142= C. 425 D. 14211 E. 42

  Potrebne formule: de 1roglieve relacije, *naga

  Je(an 8oton nosi ener)iju ?&lancko* %[email protected]

  8otona.

  &rema tome je u je(noj sekun(i.

  Rjeenje: A

  CU

 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  43/52

  A. 42-1 cm1 B. - cm1 C. 21 cm1 D. 1:-4 cm1 E. -3 cm1

  Potrebne formule: $usto-a

  Ako tijelo le$(i u *o(i "rosje#na )ustoa mu je ista kao )ustoa *o(e!

  Rjeenje: E

  :1! Custoa je(ne *rste #elika na i%nosi ! O(re(ite )ustou to) #elika na

  ako mu je koe8icijent linearno) raste%anja u cijelom tem"eraturnom inter*alu i%nosa

  !

  1. 2. 3. 4. 5.

  Potrebne formule: $usto-a, 'oplinsko rastezanje

  O%na#imo s koe8icijent *olumno) raste%anja- a s koe8icijent linearno) raste%anja koji je

  %a(an! &ri$li6no je !

  &o*eanje *olumena "ri %a)rija*anju je

  http://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz06-04/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz06-04/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz07-05/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz06-04/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz06-04/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz07-05/Default.aspx
 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  44/52

  Custoa tijela je - a kako se masa ne mijenja- imamo.

  Rjeenje: 1

  ;LAK;lak je sila "o je(inici "o*r+ine!

  Je(inice %a tlak su "ascal- o%naka je(inice je &a i $ar sa o%nakom je(inice $ar!

  ;lak u tekuini )ustoe na (u$ini h.

  )(je je tlak na "o*r+ini tekuine!

  :3! D*ije "osu(e sa kisikom s"ojene su "omou cije*i koja ima *entil! Masa kisika je ista u

  o$je "osu(e! &ri %at*orenom *entilu tlak u je(noj "osu(i je &a- a u (ru)oj &a!

  Koliki je tlak u "osu(ama ka( se *entil ot*ori0 ;em"eratura u "osu(ama je ista i ne mijenjase! Zanemarite *olumen cije*i sa *entilom

  A.4! $ar B. : $ar C. 7 $ar D. !3 $ar E. 5!: $ar

  Potrebne formule: Jednad#ba stanja idealnog plina, 'lak

  http://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz07-02/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz06-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz07-02/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz06-01/Default.aspx
 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  45/52

  Ka(a je *entil %at*oren *rije(i.

  &o(ijelimo te (*ije je(na(6$e.

  Ka(a je *entil ot*oren.

  Uku"ni *olumen.

  Uku"na masa.

  - "o(ijelimo sa

  ;lak u "osu(i "ri ot*orenom *entilu i%nosi.

  &a

  $ar

  Rjeenje: D www.holo.hr

  ::! U >ori%ontalnoj cije*i "romjera 42 cm *o(a te#e $r%inom "ri stati#kom tlaku $ar! Koliki je tlak u u6em (ijelu cije*i "romjera : cm!

  1. 2!1 $ar 2. 4!4 $ar 3. 4!3 $ar 4. 4!5 $ar 5. 4!3 $ar

  Potrebne formule: 1ernoullijev teore!, 'lak

  http://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz06-05/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz06-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz06-05/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz06-01/Default.aspx
 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  46/52

  Da $i tok *o(e kro% +iri i kro% u6i (io cije*i $io je(nak mora *rije(iti

  - o(nosno !

  &o*r+ine "resjeka su "ro"orcionalne "romjerima- "a je

  &rema Bernoullije*om teoremu je

  U*rstimo.

  Rjeenje: 4 www.holo.hr

  UZCON&rema Ar>ime(o*om %akonu tijelo uronjeno u tekuinu )u$i o( s*oje te6ine onoliko koliko jete6ina istisnute tekuine! ;a ra%lika te6ine (ola%i o( sile u%)ona.

 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  47/52

  , sila u%)onaV, *olumen tijela

  , )ustoa 8lui(a

  :7! Koliko e (u$lje uroniti (r*ena kocka $ri(a 4 m u slatkoj *o(i ne)o u morskoj *o(i0

  Custoa (r*eta je - morske *o(e - a slatke *o(e !

  A. 2!4 m B. 2!2: m C. 2! m D. 2!24 m E. 2!25 m

  Potrebne formule: "ocka, *ila te#a, Uzgon

  Na kocku koja "luta u *o(i (jeluje sila te6a "rema (olje i sila u%)ona "rema )ore! ;esu (*ije sile su"rotni> smjero*a i je(nake "o i%nosu "a se "oni+ta*aju!

 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  48/52

  :5! Kolika je najmanja masa ute)a koji moramo "olo6iti na le(enu "lo#u (a $i ona utonula u

  *o(u0 &o*r+ina >ori%ontalno) "resjeka "lo#e je - (e$ljina "lo#e je 2! m- )ustoa le(a

  - a )ustoa *o(e !

  A. 2 k) B. 5: k) C. 422 k) D. 41: k) E. 22 k)

  Potrebne formule: Uzgon

  9olumen "lo#e.

  Masa "lo#e.

 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  49/52

  "a je tlak na (u$ini o( :22 m &a!

  ;lak je u s*im smjero*ima isti- "a tako i okomito na "ro%or!

 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  50/52

  Rjeenje: C

  72! &lo#a "ra*okutno) o$lika "li*a na *o(i! Masa "lo#e je 2-4k)- "o*r+ina )ornje) (ijela"lo#e :2cmi *isina "lo#e 7cm! O(re(ite *isinu ono) (ijela "lo#e koji je i%na( "o*r+ine *o(e!

  A. 4 cm B. 3 cm C. 2-: cm D. 1-: cm E. : cm

  Potrebne formule: (rugi )ewtonov zakon, $usto-a, Uzgon

  ;e6ina "lo#e je ura*note6ena u%)onom.

  Custou "lo#e i%ra#unamo i% mase i *olumena.

  Rjeenje: B

  74! Balon uku"ne mase 22k) s"u+ta se konstantnom $r%inom! Kolika je masa $alasta kojitre$a i%$aciti- (a $i se isti $alon "o(i%ao je(nakom $r%inom0

 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  51/52

  A. 11 k) B. : k) C. = k) D. 31 k) E. 15 k)

  Potrebne formule: (rugi )ewtonov zakon, Uzgon

  Na $alon (jeluju sile.

  , sila te6a ?"rema ([email protected]

  , u%)on ?"rema )[email protected]

  Ako se $alon kree konstantnom $r%inom te sile se "oni+ta*aju! Imamo (*a slu#aja.

  (i%anje.

  s"u+tanje.

  < smo o%na#ili masu $alasta koje) smo i%$acili! Z$rojimo te (*ije je(na(6$e.

  &rema tome je masa $alasta.

  Rjeenje: A

  ;OK GLUIDA

  ;ok je *olumen koji "roti#e u je(inici *remena! On je je(nak umno+ku $r%ine vi "o*r+ine"resjeka ot*ora (.

  Je(inica %a tok je !

  Br%ina istjecanja tekuine kro% ot*or.

  hje u(aljenost ot*ora o( "o*r+ine tekuine- agakceleracija sile te6e!

  &ri stacionarnom toku u >ori%ontalnoj cije*i %$roj stati#ko) tlaka i (inami#ko) tlakaje je(nak s*u(a u cije*i! je )ustoa tekuine a $r%ina "rotjecanja!

  http://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz06-02/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz02-01/Default.aspxhttp://www.holo.hr/Formule/Pregled/tabid/62/fid/Fiz06-02/Default.aspx
 • 7/26/2019 Zadaci s Prijemnih

  52/52

  7