Click here to load reader

13.9 Test sa prijemnog ispita, za upis na Fakultet, juna ... Prijemni.pdf · Ţ. Micić, N. Stanković: Zbirka zadataka i testova iz INFORMATIKE za prijemni ispit… Testovi za prijemnih

 • View
  258

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of 13.9 Test sa prijemnog ispita, za upis na Fakultet, juna ... Prijemni.pdf · Ţ. Micić, N....

 • . Mici, N. Stankovi: Zbirka zadataka i testova iz INFORMATIKE za prijemni ispit Testovi za prijemnih ispita

  136

  U n i v e r z i t e t u K r a g u j e v c u T e h n i k i f a k u l t e t a a k

  S m e r : T e h n i k a i i n f o r m a t i k a

  ifra kandidata

  TEST IZ

  INFORMATIKE

  XI II

  I I

  I I I

  XI

  X

  IX

  VI I I

  VI IVI

  V

  IV

  5

  5

  55

  5

  7,55

  5

  63

  4,5

  4

  60

  Maksimalan broj poena 60

  Rezultat testa: osvojen ukupan broj poena _ _ _ _

  lanovi komisije:

  prof. dr Dragan Golubovi__________________________________________________ dr ivadin Mici________________________________________________________ mr Danijela Miloevi

  a a k , j u l a 2 0 0 3 .

 • . Mici, N. Stankovi: Zbirka zadataka i testova iz INFORMATIKE za prijemni ispit Testovi za prijemnih ispita

  137

  1.1 Napisati sledee skraenice u punom obliku (priznaje se objanjenje na srpskom):

  MS DOS/ PC DOS _____________________________________________ 0,2 poena

  IT ___________________________________________________________ 0,1 poen

  FORTRAN____________________________________________________ 0,1 poen

  MIS__________________________________________________________ 0,1 poen

  Mbps ________________________________________________________ 0,1 poen

  MIPS_________________________________________________________ 0,1 poen

  CAD_________________________________________________________ 0,1 poen

  CDD_________________________________________________________ 0,1 poen

  HP___________________________________________________________ 0,1 poen

  1.2 ta je to "Start" dugme, gde se nalazi i ta se "krije" iza njega? 1 poen

  1.3 Objasnite znaaj funkcijskog tastera F8? 1 poen

  1.4 U kom sluaju se javlja ova poruka na monitoru: 1 poen

  Non-System disk or disk error

  Replace and press any key when ready

  1.5 Informacija i podatak su: c1) sinonimi; c2) razliiti pojmovi; c3) slini pojmovi 1 poen

  2.1 Windows Explorer je: 0.5 poena

  a) softver za pretraivanje Interneta b) alat za izradu Web prezentacija

  c) softver raunarske grafike d) softver pomou koga organizujemo podatke na raunaru

  2.2 Tastaturne preice povezati sa komandom na koju se odnose: 1,5 poena

  Ctrl+X 1) Copy

  Ctrl+Z 2) Cut

  Ctrl+A 3) Paste

  Ctrl+V 4) Undo

  Ctrl+F 5) Select All

  Ctrl+C

  2.3 Objasniti znak + odnosno - sa leve strane foldera (sa sledee slike) 1 poen

  ______________________________________

  2.4 Objasni znaenje sledee komande: 1 poen

  ATTRIB [ R] [ A] [ H] [ S]

 • . Mici, N. Stankovi: Zbirka zadataka i testova iz INFORMATIKE za prijemni ispit Testovi za prijemnih ispita

  138

  2.5 Poreajte po veliini sledee termine: 1 poen

  BP Polje Bit Slog Blok Datoteka Znak

  3.1 U programskim jezicima (na primer, BASIC, PASCAL, FORTRAN), vrednost promenljive -

  0.00069 definie se slubenim reima tipa: 1 poen

  a) integer ili int b) long double ili char

  c) real ili float d) integer i float

  e) int i long double f) real i char

  3.2 Da bi se od teksta zadatka i programa dolo do izvrnog programa i rezultata koristi se vie

  sistemsko-uslunih programa. Svrstaj ih po redosledu korienja: 0,5 poena

  Poveziva Kompajler Treblja Punilac (Loader) Editor

  3.3 Predstaviti (nacrtati) algoritam za izraunavanje i tampanje zbirnog preenog puta svih 160

  kandidata u jednom pravcu, ako je poznato vreme i brzina kretanja svakog od njih.

  2 poena

  3.4 Navesti razlike GWBASIC-a, QBASIC-a i VisualBASIC-a? 1,5 poena

  4.1 Objasniti ta znai termin Software (softver)? 1 poen

  4.2 Definii informacioni sistem? 1 poen

  4.3 Opiite postupak instaliranja/deinstaliranja jednog Freeware programa. 1 poen

  4.4 Upisati u kuicu broj koji se odnosi na elemente informacionog sistema? 1 poen

  tehniko-mainska 1. software

  kadrovska podrka 2. orgware

  organizaciona podrka 3. hardware

  programska oprema 4. lifeware

 • . Mici, N. Stankovi: Zbirka zadataka i testova iz INFORMATIKE za prijemni ispit Testovi za prijemnih ispita

  139

  5.1 ta je Internet? 0.5 poena

  5.2 ta korisnik moe oekivati od Interneta? (nabrojati) 1 poen

  5.3 Zaokruiti alate za Web podrku: 1 poen

  a) MS Word b) MS PowerPoint

  c) MS FrontPage d) Corel Draw

  e) Windows 98 f) MS Excel

  5.4 Objasniti funkcije sledeih foldera u Outlook Express-u? 1 poen

  Inbox_____________________________________________________________

  Outbox________________________________________________________________

  Sent Items______________________________________________________________

  Deleted Items____________________________________________________________

  Drafts__________________________________________________ ________________

  5.5 ta ne pripada skupu protokola kojima raunari komuniciraju na Internetu: 1 poen

  a) TCP/IP b) PPP Internet protokol

  c) WAN d) POP3/SMTP

  6.1 Nabrojati najmanje etiri elementa bez kojih LAN ne mo`e da funkcionie: 1 poen

  6.2 Zaokrui komponente koje ine raunarsku mreu: 1 poen

  a) mreni softver b) mreni hardver

  c) skener e) modemi d) klijenti

  6.3 Navesti neke od odgovornosti administratora mree: 1 poen

  7.1 Na koja dva naina moemo aktivirati ikonu programa? 1 poen

  a) b)

  7.2 a) Kako se zove linija na sledeoj slici i gde se ona nalazi na raunaru? 2 poena

  a)

  b) Objasnite najmanje pet ikona/objekata na ovoj liniji (ta predstavljaju, emu slue?)

  7.3 Objasnite znaenje ovih ikona? 1 poen

  7.4 Zaokruite elemente standardnog prozora u Windows-u 0.5 poena

  a) Taskbar b) Title bar c) Menu bar d) Toolbar e) Status bar

 • . Mici, N. Stankovi: Zbirka zadataka i testova iz INFORMATIKE za prijemni ispit Testovi za prijemnih ispita

  140

  7.5 VGA je: 0,5 poena

  a) Muzika kartica b) Monitor c) Grafika kartica d) Mrena kartica

  7.6 Izdvojite formate datoteka koji se odnose na grafiku: 1 poen

  a) GIF b) JPG c) MP3 d) COM e) BMP f) CDR

  8.1 Objasniti pojam Hardware (hardver)? 1 poena

  8.2 Veza izmeu monitora i matine ploe ostvaruje se uz pomo: 1 poen

  a1) mgistrale a2) zvune kartice a3) grafike kartice a4)__________________

  8.3 Povei strelicama odgovarajue termine: 2 poena

  Monitor 20GB

  HD ( hard disk) 15"

  CPU (procesor) 800X600

  FDD (disketna jedinica) 1,44MB

  RAM( radna memorija) 512 MB

  1,7 GHz

  8.4 Kako se zove kanal koji omoguava komunikaciju mikroprocesora sa drugim ureajima?

  __________________________ 0,5 poena

  8.5 Ako je procesor mozak raunara, onda se za asovnik kae: 0,5 poena

  a) da generie impulse kojima se definiu trenuci kada se ta deava u raunaru

  b) da meri vreme rada raunara

  c) da je srce raunarskog sistema

  9.1 Objasnite na ta se odnose i ta predstavljaju sledei podaci: 1 poen

  a) 800x600, 1024x768, 1600x1280___________________________________________

  b) 15",17", 19", 21"_______________________________________________________

  c) 85Hz_________________________________________________________________

  9.2 Navedite tri ulazno-izlazne jedinice: ________________________________________ 1 poen

  9.3 Zaokruite tastere koji se nalaze na tastaturi i posebno izdvojite funkcijske 1 poen

  a) Esc b) CapsLock c) Start d) Save e) File f) F1 g) F8 h) End

  9.4 Koje su osnovne razlike izme|u FDD i FD? 1 poen

  9.5 Navedite tri najpopularnije kategorije tampaa, danas u upotrebi? 1 poen

  10.1 Kojom od navedenih putanja se instalira ili uklanja program u Windows-u? 1 poen

  a) Start/Programs/Microsoft/Word

  b) Start/Settings/Control Panel/Add-Remove Programs

  c) Start/Search/For Files or Folders...

  10.2 Navedite nain i put za sistemsko podeavanje vremena i datuma? 1 poen

  10.3 Opiite (u tri koraka) postupak za proveru slobodnog prostora na disku? 1 poen

  a) ______________________________________________________________________

  b) ______________________________________________________________________

  c) ______________________________________________________________________

 • . Mici, N. Stankovi: Zbirka zadataka i testova iz INFORMATIKE za prijemni ispit Testovi za prijemnih ispita

  141

  10.4 Kako se kreira sistemska disketa (objasnite postupak) i emu slui? 1 poen

  10.5 Koje su interne a koje eksterne komande DOS-a od navedenih? 1 poen

  a) COPY; b) MD; c) RD; d) CD;

  INTERNE: EKSTERNE:

  11.1 Svrstajte (oznaite) od najmanjeg po kapacitetu sledee ureaje: 1 poen

  CD ROM Hard disk Flopi disk 3,5" Flopi disk 5,25"

  11.2 ta je bit a ta bajt? (Objasnite odnos) 1 poen

  11.3 Oznaka CD ROM 2X, ... 3X, ...30X.....50X odnosi se na: 1 poen

  a) kapacitet

  b) kontinualnost itanja

  c) brzinu itanja

  11.4 ta spada u spoljne memorije? 1 poen

  11.5 Koliko bajtova ima u: 1 poen

  d1) 1,5 MB _____________________________________________________________

  d2) 2,1 KB _____________________________________________________________

  d3) 3,5 GB ______________________________________________________________

  12.1 Toolbar je: 1 poen

  Radna povrina Linija za naslov Meni linija Statusna linija Linija sa alatima

  12.2 EAN je: 1 poen

  a1) sistem numerikog ifriranja proizvoda iroke potronje i simbolikog predstavljanja ifara

  a2) globalni distribucioni sistem sa globalnim rezervacionim sistemom

  a3) jedan od sedam slojeva za meusobno povezivanje otvorenih sistema

  12.3 Baza podataka je: 1 poen

  b1) ureeni skup svih podataka koji podravaju funkcionisanje poslovnih sistema

  b2) strukturni skup informacija o prolosti i sadanjosti sistema

  b3) proces transformacija relacija u jednu ili vie relacija

  b4) jedan od sedam slojeva za meusobno povezivanje otvorenih sistema

  12.4 Pove`ite navedene programe sa odgovarajuim ekstenzijama: 1,5 poena

  AutoCAD 2. cdr

  Corel Draw 3. dwg

  Winamp 4. pdf

  Acrobat Reader 5. doc

  MS Word 1. mp3

  12.5 Objasniti gde se nalazi i kako se zove ova linija; ta se sve na njoj nalazi, kao i emu slue ikonice

  na liniji? 3 poena

 • . Mici, N. Stankovi: Zbirka zadataka i testova iz INFORMATIKE za prijemni ispit Testovi za prijemnih ispita

  142

  : , ,

  ,

  -

  XII I

  II

  III

  XI

  X

  IX

  VIII

  VII VI

  V

  IV

  1

  2

  3 9

  8

  12

  11

  10

  7

  6

  5

  4

  60

  60

  max 3,0 _ _ _ _ _ _ I ______

  max 5,5 _ _ _ _ _ _ II ______

  max 2,0 _ _ _ _ _ _ III ______

  max 15,0 _ _ _ _ _ _ IV ______

  max 7,0 _ _ _ _ _ _ V ______

  max 7,5 _ _ _ _ _ _ VI ______

  : = 1,5 * ______

  :

  __________________________________________________ ________________________________________________________

  , 2 9. 2 0 0 9 .

 • . Mici, N. Stankovi: Zbirka zadataka i testova iz INFORMATIKE za prijemni ispit Testovi za prijemnih ispita

  143

  I . ,

  1. QBASIC , ) )

  2. ) )

  3. pixel ) )

  4. Compact Disc-om CDD ) )

  5. Excel je ) )

  6. ) )

  II

  1. () ?

  ) RAM ) ) ) )

  2. ()...

  ) ) RAM-a ) ) )

  3. Fortan je...

  ) ) ) MS Office )

  4. Novi Sad ( )?

  ) 7 ) 2 ) 88=64 ) 78=56 )

  5. ...

  ) Windows 98 ) Windows XP ) Linux ) DOS )

  6. ?

  ) MS Excel ) Delphi ) MS Visio ) PowerPoint )

  7. ?

  ) MS Office ) Google ) ) Internet Explorer )

  8. ...

  ) LAN ) WAN ) MAN ) )

  9. ...

  ) ADSL-a ) ISDN-a ) Wireless-a ) )

  10. ALU (- ) ...

  ) ) ) )

  11. ...

  ) RAM ) R ) EPROM ) FIFI )

  III e e

  1. :

  ) Kaspersky ) utlook Express ) NOD 32 ) Nero Express ) Winamp

  2. :

  ) WWW ) Goole ) E-mail ) Mozilla ) Facebook ) Youtube

 • . Mici, N. Stankovi: Zbirka zadataka i testova iz INFORMATIKE za prijemni ispit Testovi za prijemnih ispita

  144

  IV

  1. ,

  , .

  ___

  ___

  ___

  ___

  ___

  1. Pointer

  2. Menu bar

  3. Title bar

  4. Desktop

  5. Toolbar

  2. , .

  ___ SuncMaster 943N

  ___ HD

  ___ CPU

  ___ RAM

  ___ CDROM

  1. 3.2 GHZ

  2. 300 GB

  3. 700 MB

  4. 1280 x 1024 pixels

  5. 1024 MB

  3. , .

  ____ Delete

  ____ Enter

  ____ BackSpace

  ____ Space

  ____ CapsLock

  1.

  2.

  3.

  4. / /

  5.

  4. , .

  ____ Ctrl + G

  ____ Ctrl+B

  ____ Ctrl+C

  ____ Ctrl+X

  ____ Ctrl+V

  1. Copy

  2. Cut

  3. Paste

  4. Go To

  5. Bold

  5. , .

  ____ WWW

  ____ IRC

  ____ E-mail

  ____ FTP

  ____ Usenet

  1.

  2. World Wide Web

  3.

  4.

  5.

 • . Mici, N. Stankovi: Zbirka zadataka i testova iz INFORMATIKE za prijemni ispit Testovi za prijemnih ispita

  145

  6. , .

  ____ MS Excel

  ____ AutoCad

  ____ MS Word

  ____ Acrobat Reader

  ____ Corel Draw

  1. cdr

  2. pdf

  3. doc

  4. xls

  5. dwg

  V

  1. ISO? ( )

  ______________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________

  2. DBMS? ( )

  ______________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________

  3. CPU? ( )

  ______________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________

  4. ) -mail _________________.

  ) -mail :______________________________.

  5. a) )

  ) Screen resolution:________________________

  ) Screen refresh rate: ______________________

  VI

  1. "" 3 KB?

  ____________________________________________________________ :

  2. (QBasic, Pascal C), X Y.

  ______________________________________________________________________________________________________________________

  3. 01011010 .

  ____________________________________________________________ :

  4. 25 , 75 , , ?

  ____________________________________________________________ :

 • . Mici, N. Stankovi: Zbirka zadataka i testova iz INFORMATIKE za prijemni ispit Testovi za prijemnih ispita

  146

  : , ,

  ,

  - -

  XII I

  II

  III

  XI

  X

  IX

  VIII

  VII VI

  V

  IV

  1

  2

  3 9

  8

  12

  11

  10

  7

  6

  5

  4

  60

  60

  max 5 _ _ _ _ _ _ I ______

  max 15 _ _ _ _ _ _ II ______

  max 12 _ _ _ _ _ _ III ______

  max 8 _ _ _ _ _ _ IV ______

  max 10 _ _ _ _ _ _ V ______

  max 10 _ _ _ _ _ _ VI ______

  : = ______

  :

  __________________________________________________

  , 29. 2 0 1 1 .

 • . Mici, N. Stankovi: Zbirka zadataka i testova iz INFORMATIKE za prijemni ispit Testovi za prijemnih ispita

  147

  I .

  1. . ) )

  2. RAM () . ) )

  3. Fortran je o . ) )

  4. . ) )

  5. DOS . ) )

  6. ADSL-a. ) )

  7. Pascal . ) )

  8. Open Suse je Linux . ) )

  9. .png . ) )

  10. . ) )

  II . .

  11. A : ) Debian ) Panda ) Winamp ) Kaspersky ) Internet Explorer

  12. Ubuntu je... a) ) MS Office ) )

  13. . ) zilla Firefox ) Windows Explorer ) Opera ) Google Chrome ) FrontPage ) Dreamviewer

  14. TF Cacak ? ) 2 ) 8 ) 64 ) 7 )

  15. . ) .jpg ) .bmpxx ) .jpeg ) .mdb ) .docx ) .bmp

  16. ()... ) ) RAM-a ) ) )

  17. .IFF? ) e ) ) )

  18. Office ? ) xcel ) Nero Express ) Power Point ) Access ) Skype ) Statistica

  19. ? ) Debian ) Ubuntu ) DOS ) MS Visual Studio ) Windows 7

  20. ? ) MS Office ) WinRar ) Facebook ) Internet Explorer )

  21. : a) CsSQL ) MySQL ) MCSQL ) Oracle

  22. Access-a. ) ) ) mdb )

  23. : ) Facebook ) E-mail ) Google ) Mozilla ) Youtube ) WWW

  24. . ) AutoCad ) Photoshop ) Corel Draw ) Paint ) Adobe Illustrator ) Gimp

  25. . ) ) C ) Basic )

  26. : a) ) printer ) ) TIF ) Inkjet

 • . Mici, N. Stankovi: Zbirka zadataka i testova iz INFORMATIKE za prijemni ispit Testovi za prijemnih ispita

  148

  III .

  27. , .

  _____ WWW 1.

  _____ IRC 2. World Wide Web

  _____ E-mail 3.

  _____ Usenet 4.

  28. , , .

  _____ Desktop 1.

  _____ Pointer 2.

  _____ Title bar 3.

  _____ Toolbar 4.

  29. , .

  _____ CPU 1. 1280 x 1024 pixels

  _____ HD 2. 2 GB

  _____ RAM 3. 4.3 GHZ

  _____ SuncMaster 943N 4. 1.5 TB

  30. Word- , .

  _____ Justify 1. Ctrl + I

  _____ Copy 2. Ctrl + Z

  _____ Undo 3. Ctrl + J

  _____ Italic 4. Ctrl + C

  31. , .

  _____ Acrobat Reader 1. ppt

  _____ PowerPoint 2. doc

  _____ Pascal 3. pdf

  _____ MS Word 4. pas

  32. , .

  _____ Delete 1.

  _____ CapsLock 2.

  _____ Enter 3.

  _____ Space 4. / /

  IV .

  33. Word- (Paragraph) ( cm).

  _________ cm.

  ,

  cm.

  34. __________________________________________________.

  35. (e-mail ): _________________________________.

  36. , , ROM-, ______________________

  _______________________________________________________________.

  37. , F8, __________________________ .

  38. DOS- : _______________________________ _______________________________.

 • . Mici, N. Stankovi: Zbirka zadataka i testova iz INFORMATIKE za prijemni ispit Testovi za prijemnih ispita

  149

  V .

  39. FDD ( )?

  40. WAN ( )?

  41. , bps?

  42. 4 () .

  43. DOS Windows.

  VI / .

  44. [email protected] [email protected], .

  .

  .

  45. "" 2GB?

  46. 73 .

  47. , :

  ) X = 0, Y = 4 ________

  ) X = -5, Y = 7 ________

  48. : , .

 • : ;

  -

  XII I

  II

  III

  XI

  X

  IX

  VIII

  VII VI

  V

  IV

  1

  2

  3 9

  8

  12

  11

  10

  7

  6

  5

  4

  60

  60

  max 5 ............................ I ________

  max 15 .......................... II ________

  max 5 ......................... III ________

  max 10 ......................... IV ________

  max 10 .......................... V ________

  max 15 ......................... VI ________

  : = ________

  , 1 5 . 2 0 1 3 .

 • - , 15. 2013.

  I . !

  1. JUS ISO. ) )

  2. (Hz). ) )

  3. 8 . ) )

  4. (). ) )

  5. . ) )

  6. Windowsa Linux. ) )

  7. Linux . ) )

  8. Internet Explorer FTP . ) )

  9. Word Adobe. ) )

  10. , #DIV/0! . ) )

  II . .

  11. Branislav .

  ) 9 ) 90 ) 72 ) 1 )

  12. .

  ) HTTP ) HTML ) FTP ) DNS )

  13. .

  ) PPP Internet protokol ) TCP/IP ) LAN ) POP3/SMTP )

  14. .

  ) Ctrl+Alt+BackSpace ) Ctrl+Alt+F8 ) Ctrl+Alt+Del ) Alt+Del+X )

  15. .

  ) Ctrl+X ) Ctrl+Y ) Ctrl+F1 ) Ctrl+Z )

  16. LAN, MAN WAN.

  ) ) ) ) )

  17. .

  ) SUM ) IF ) COUNT ) MIN )

  18. .

  ) Insert Function ) Name Box ) Formula Bar ) Sheet )

  19. .

  ) ) ) ) )

  20. IP .

  ) 194.247.192.52 ) 91.187.132.12.18 ) 192.168.10.5 ) 173.15.18.3.3 ) 120.1010.10

  21. .

  ) Windows XP ) Android ) Windows 3.11 ) Linux ) iOS

  22. Windowsa.

  ) Windows 2000 ) Windows 11 ) Windows 2004 ) Windows 97 ) Windows 7

 • - , 15. 2013.

  III .

  23. (1 - 4 - ).

  ____ Linux

  ____ UNIX

  ____ Android

  ____ Windows

  24. /, .

  ____ 1. 4

  ____ 2. 65

  ____ 3. 2,4

  ____ 4. 8

  25. , .

  ____ Ctrl+C 1. Paste

  ____ Ctrl+X 2. Copy

  ____ Ctrl+V 3. Bold

  ____ Ctrl+B 4. Cut

  26. , ().

  ____ Macromedia Flash

  ____ PowerPoint

  ____ AutoCad

  ____ Corel Draw 1 2 3 4

  27. , .

  ____ Currency 1. ,

  ____ Accounting 2.

  ____ Fraction 3.

  ____ Scientific 4.

  IV .

  28. ______________________________.

  29. w ________________________.

  30. ____________________.

  31. _________________________.

  32. , , __________________.

  33. ________________________.

  34. _________________________.

  35. , __________________.

  36. ____________________________.

  37. Microsoft- ,

  _________________________.

  V .

  38. ?

  39. MIDI?

  40. ?

 • - , 15. 2013.

  41. DSS (S-)?

  42. LIFO?

  43. .

  44. .

  45. BIOS?

  46. ?

  47. (Zoom)?

  VI / .

  48. "" 2,5 B ()?

  49. 82 .

  50. Word: (Paragraph) ( cm).

  Right Indent _________ cm. Hanging Indent cm.

  51. Word: ?

  3.25 cm _____________

  4.75 cm _____________

  52. [email protected] [email protected] :

  Jovan Mari;

  Mar Jovanu;

  : Pozivnica;

  : Pozivam te na zurku.

  .

  53. Excel: , ?

  =COUNT(A1:A3;A4) _________

  =SUM(A1:A4)____________

  =SUMIF(A1:A4;>9)_________

  =COUNTIF(A1:A4;9) ___________

  =AVERAGE(A1+A3;A4) ______________

  =MAX(A1;A3) ____________

  54. Excel: A3 =A2*1 ( ). (" "). 3 3 ( )?

  B3________________, C3_________________

 • : ;

  -

  XII I

  II

  III

  XI

  X

  IX

  VIII

  VII VI

  V

  IV

  1

  2

  3 9

  8

  12

  11

  10

  7

  6

  5

  4

  60

  60

  max 5 ............................ I ________

  max 15 .......................... II ________

  max 5 ......................... III ________

  max 10 ......................... IV ________

  max 10 .......................... V ________

  max 15 ......................... VI ________

  : = ________

  , 1 5 . 2 0 1 3 .

 • - , 15. 2013.

  I . !

  1. JUS ISO. ) )

  2. (Hz). ) )

  3. 8 . ) )

  4. . ) )

  5. Windowsa Linux. ) )

  6. Linux . ) )

  7. Internet Explorer FTP . ) )

  8. Word Adobe. ) )

  9. , #DIV/0! . ) )

  10. . ) )

  II . .

  11. Branislav .

  ) 9 ) 90 ) 72 ) 1 )

  12. .

  ) HTTP ) HTML ) FTP ) DNS )

  13. .

  ) PPP Internet protokol ) TCP/IP ) LAN ) POP3/SMTP )

  14. .

  ) Ctrl+Alt+BackSpace ) Ctrl+Alt+F8 ) Ctrl+Alt+Del ) Alt+Del+X )

  15. .

  ) Ctrl+X ) Ctrl+Y ) Ctrl+F1 ) Ctrl+Z )

  16. LAN, MAN WAN.

  ) ) ) ) )

  17. .

  ) SUM ) IF ) COUNT ) MIN )

  18. .

  ) Insert Function ) Name Box ) Formula Bar ) Sheet )

  19. .

  ) ) ) ) )

  20. IP .

  ) 194.247.192.52 ) 91.187.132.12.18 ) 192.168.10.5 ) 173.15.18.3.3 ) 120.1010.10

  21. .

  ) Windows XP ) Android ) Windows 3.11 ) Linux ) iOS

  22. Windowsa.

  ) Windows 2000 ) Windows 11 ) Windows 2004 ) Windows 97 ) Windows 7

 • - , 15. 2013.

  III .

  23. (1 - 4 - ).

  ____ Linux

  ____ UNIX

  ____ Android

  ____ Windows

  24. /, .

  ____ 1. 4

  ____ 2. 65

  ____ 3. 2,4

  ____ 4. 8

  25. , .

  ____ Ctrl+C 1. Paste

  ____ Ctrl+X 2. Copy

  ____ Ctrl+V 3. Bold

  ____ Ctrl+B 4. Cut

  26. , ().

  ____ Macromedia Flash

  ____ PowerPoint

  ____ AutoCad

  ____ Corel Draw 1 2 3 4

  27. , .

  ____ Currency 1. ,

  ____ Accounting 2.

  ____ Fraction 3.

  ____ Scientific 4.

  IV .

  28. _______________________________.

  29. w ________________________________.

  30. __________________.

  31. _______________________.

  32. , , __________________.

  33. _______________________.

  34. _______________________________________.

  35. , __________________.

  36. _________________________.

  37. Microsoft- ,

  _________________________.

  V .

  38. ?

  39. MIDI?

  40. ?

 • - , 15. 2013.

  41. DSS (S-)?

  42. LIFO?

  43. .

  44. .

  45. BIOS?

  46. - ; ; ; ;

  47. (Zoom)?

  VI / .

  48. "" 2,5 B ()?

  49. 82 .

  50. Word: (Paragraph) ( cm).

  Right Indent cm. Hanging Indent cm.

  51. Excel: , ?

  =COUNT(A1:A3;A4) _________

  =SUM(A1:A4)____________

  =SUMIF(A1:A4;>9)_________

  =COUNTIF(A1:A4;9) ___________

  =AVERAGE(A1+A3;A4) ______________

  =MAX(A1;A3) ____________

  52. 50 .

  100

  .

  53. .

 • : ;

  -

  XII I

  II

  III

  XI

  X

  IX

  VIII

  VII VI

  V

  IV

  1

  2

  3 9

  8

  12

  11

  10

  7

  6

  5

  4

  60

  60

  max 5 ............................ I ________

  max 12 .......................... II ________

  max 5 ......................... III ________

  max 10 ......................... IV ________

  max 10 .......................... V ________

  max 18 ......................... VI ________

  : = _______

  :

  ____________________________________________

  ____________________________________________

  ____________________________________________

  ____________________________________________

  , 0 3 . 2 0 1 3 .

 • - (, ) 03. 2013.

  I . !

  Linux ( ) . ) )

  Excel- COUNT . ) )

  LAN . ) )

  . ) )

  () () . ) )

  HTML. ) )

  ( ). ) )

  IP 194.247.192.52 . ) )

  () . ) )

  . ) )

  II . .

  JUS?

  ) RS ) SRB ) SRP ) SRPS )

  ?

  ) GHz ) byte ) MIPS ) Gbps )

  Marko ?

  ) 40 ) 1 ) 30 ) 5 )

  ?

  ) ) ) ) )

  : LAN, MAN WAN?

  ) ) ) ) )

  ?

  ) ) ) ) )

  w ?

  ) Cookies ) Favorites ) History ) Back )

  ( ) ?

  ) #N/A ) #NUM! ) #VALUE! ) #NAME? )

  ( e)?

  ) Nero ) Avast ) Norton ) Avira ) Opera

  MS Office?

  ) Excel ) Windows ) Visual Basic ) Media Player ) Access

  ?

  ) Windows XP ) Android ) Windows 97 ) Linux ) iOS

  browser-?

  ) Outlook Express ) Google Chrome ) Debian ) Opera ) Front Page

 • - (, ) 03. 2013.

  III .

  , (1 - 4 - ).

  ____

  ____

  ____

  ____ /

  (), ().

  ____ *.bmp 1.

  ____*.BAT 2.

  ____ *.sys 3.

  ____ *.doc 4.

  , e .

  ___ Visio 1.

  ___ Adobe Photoshop 2.

  ___ 3D Studio 3.

  ___ AutoCad 4.

  /, .

  ____ 1.

  ____ 2.

  ____ 3.

  ____ 4.

  , (, , , ) .

  _____ 0001 ) 2

  _____ 0010 ) 9

  _____ 0100 ) 1

  _____ 1001 ) 4

  IV .

  _________________________ .

  Word __________________________________.

  e _______________________________.

  _____________________________ .

  () ___________________________________.

  ____________________.

  ( ) ___________________.

  __________________________________________________.

  ________________________ .

  , Excel-, ________________________________ .

  V .

  FIFO ( )?

  WAN ( )?

  ()?

  cooler () ?

 • - (, ) 03. 2013.

  (e-mail ) web .

  e-mail : ________________________________ ; web : ______________________________________

  Control bus?

  je ?

  , bps?

  ?

  Excel?

  VI / .

  20 , 50 ,

  ,

  CD (700 MB)?

  1000110 .

  Word: ( )?

  3 cm ____________________

  4,5 cm __________________

  5,5 cm ____________________

  6,25 cm ___________________

  Word: 36 pt ?

  [email protected] [email protected] :

  Maja Milanu;

  Milan Maji; : Obavestenje

  .

  Excel: , ?

  = COUNT(A1:B3) ___________

  =SUM(A1:A3;B2;B4)_________

  = SUMIF(A1:A4;>=8)________

  = COUNTIF(B1:B4;"

 • : ;

  -

  XII I

  II

  III

  XI

  X

  IX

  VIII

  VII VI

  V

  IV

  1

  2

  3 9

  8

  12

  11

  10

  7

  6

  5

  4

  60

  60

  max 5 ............................ I ________

  max 12 .......................... II ________

  max 5 ......................... III ________

  max 10 ......................... IV ________

  max 10 .......................... V ________

  max 18 ......................... VI ________

  : = _______

  :

  ____________________________________________

  ____________________________________________

  ____________________________________________

  ____________________________________________

  , 0 3 . 2 0 1 3 .

 • - (, ) 03. 2013.

  I . !

  Linux ( ) . ) )

  Excel- COUNT . ) )

  LAN . ) )

  . ) )

  () () . ) )

  HTML. ) )

  ( ). ) )

  IP 194.247.192.52 . ) )

  () . ) )

  . ) )

  II . .

  JUS?

  ) RS ) SRB ) SRP ) SRPS )

  ?

  ) GHz ) byte ) MIPS ) Gbps )

  Marko ?

  ) 40 ) 1 ) 30 ) 5 )

  ?

  ) ) ) ) )

  : LAN, MAN WAN?

  ) ) ) ) )

  ?

  ) ) ) ) )

  w ?

  ) Cookies ) Favorites ) History ) Back )

  ( ) ?

  ) #N/A ) #NUM! ) #VALUE! ) #NAME? )

  ( e)?

  ) Nero ) Avast ) Norton ) Avira ) Opera

  MS Office?

  ) Excel ) Windows ) Visual Basic ) Media Player ) Access

  ?

  ) Windows XP ) Android ) Windows 97 ) Linux ) iOS

  browser-?

  ) Outlook Express ) Google Chrome ) Debian ) Opera ) Front Page

 • - (, ) 03. 2013.

  III .

  , (1 - 4 - ).

  ____

  ____

  ____

  ____ /

  (), ().

  ____ *.bmp 1.

  ____*. BAT 2.

  ____ *.sys 3.

  ____ *.doc 4.

  , e .

  ___ Visio 1.

  ___ Adobe Photoshop 2.

  ___ 3D Studio 3.

  ___ AutoCad 4.

  /, .

  ____ 1.

  ____ 2.

  ____ 3.

  ____ 4.

  , (, , , ) .

  _____ 0001 ) 2

  _____ 0010 ) 9

  _____ 0100 ) 1

  _____ 1001 ) 4

  IV .

  _________________________ .

  Word ___________________________.

  e _________________________.

  ___________________________ .

  () ____________________________.

  ____________________.

  ( ) ___________________.

  ______________________________________________.

  _______________________.

  , Excel-, ______________________________.

  V .

  FIFO ( )?

  WAN ( )?

  ()?

  cooler () ?

  (e-mail ) web .

  e-mail : ________________________________ ; web : ______________________________________

  Control bus?

 • - (, ) 03. 2013.

  je ?

  , bps?

  ?

  , ?

  VI / .

  20 , 50 ,

  ,

  CD (700 MB)?

  1000110 .

  Word: ( )?

  3 cm ____________________

  4,5 cm __________________

  5,5 cm ____________________

  6,25 cm ___________________

  Excel:

  , ?

  = COUNT(A1:B3) ___________

  =SUM(A1:A3;B2;B4)_________

  = AVERAGE(A2:3) __________

  =MAX(A1;A3;B1:B3) __________

  = SUMIF(A1:A4;>=8)_________

  = COUNTIF(B1:B4;"