of 27 /27
Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na petoj śednici drugog redovnog zasijedanja u 2010. godini, dana 9. decembra 2010. godine, donijela je ZAKO ZAKO ZAKO ZAKON O ŠUMAMA N O ŠUMAMA N O ŠUMAMA N O ŠUMAMA I. OSNOVNE ODREDBE I. OSNOVNE ODREDBE I. OSNOVNE ODREDBE I. OSNOVNE ODREDBE Predmet Predmet Predmet Predmet Član 1 Član 1 Član 1 Član 1 Ovim zakonom uređuje se uzgoj, zaštita, očuvanje i unaprjeđenje šuma, planiranje, način i uslovi korišćenja šuma, izgradnja i održavanje šumskih puteva, monitoring šuma, kao i druga pitanja od značaja za šume, šumsko zemljište i šumarstvo. Ovaj zakon primjenjuje se i na zaštitu, očuvanje i korišćenje šumskog drveća koje se nalazi van šume i šumskog zemljišta (u daljem tekstu: drveće van šume). Opšti interes Opšti interes Opšti interes Opšti interes Član 2 Član 2 Član 2 Član 2 Šume i šumska zemljišta, kao dobra od opšteg interesa, uživaju posebnu zaštitu, koja se ostvaruje: - trajnim očuvanjem i unaprjeđivanjem šuma i šumskih zemljišta i njihovih funkcija; - održivim i multifunkcionalnim gazdovanjem šumama; - očuvanjem i unaprjeđivanjem biološke i pejzažne raznovrsnosti šuma, kao i kvaliteta njihove životne sredine. Definicija šuma, šumskog zemljišta Definicija šuma, šumskog zemljišta Definicija šuma, šumskog zemljišta Definicija šuma, šumskog zemljišta, drve drve drve drveća van van van van šume ume ume ume i goleti i goleti i goleti i goleti Član 3 Član 3 Član 3 Član 3 Šumom, u smislu ovog zakona, smatra se zemljište veće od 50 ari, koje je obraslo šumskim drvećem čiji je sklop krošanja iznad 10% površine zemljišta i visine dominantnih stabala iznad 5 m, odnosno drvećem koje je sposobno da u doba fiziološke zrelosti dostigne tu visinu. Šumskim zemljištem, u smislu ovog zakona, smatra se zemljište veće od 50 ari, koje je obraslo šumskim drvećem: - visine iznad 5 m, odnosno drvećem koje je u doba fiziološke zrelosti sposobno da dostigne tu visinu i čiji je sklop krošanja 5 – 10 % površine zemljišta; - koje nije sposobno da dostigne visinu iznad 5 m, odnosno koje je pokriveno kombinacijom drveća i niske šumske vegetacije, ako je obraslost veća od 10 % površine zemljišta. Šumom ili šumskim zemljištem smatraju se i privremeno neobrasle površine zemljišta na kojima je započelo prirodno obnavljanje šumskog drveća; protivpožarni prosjeci, zemljište obraslo nešumskom vegetacijom površine manje od 50 ari, ako je u okviru kompleksa šume ili šumskog zemljišta; zaštitni pojasevi šumskog drveća površine veće od 50 ari i širine veće od 20 m i šumski putevi. Goleti su obešumljena, potpuno gola ili zemljišta slabo obrasla šumskim drvećem, koja ne ispunjavaju uslove iz st. 1 i 2 ovog člana . Šumom, odnosno šumskim zemljištem ne smatraju se: drvoredi i parkovi u naseljenim mjestima, šumski rasadnici, sjemenske plantaže i plantaže brzorastućih vrsta drveća na poljo- privrednom zemljištu.

Zakon o sumama - NGO Green Home · grmlje; trava, mahovina, paprat, šušanj, treset i humus; ljekovito, aromatično i jestivo bilje; šumsko voće i gljive ;

 • Author
  voduong

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zakon o sumama - NGO Green Home · grmlje; trava, mahovina, paprat, šušanj, treset i humus;...

 • Na osnovu lana 82 stav 1 taka 2 i lana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skuptina Crne

  Gore 24. saziva, na petoj ednici drugog redovnog zasijedanja u 2010. godini, dana 9. decembra 2010. godine, donijela je

  ZAKOZAKOZAKOZAKON O UMAMAN O UMAMAN O UMAMAN O UMAMA

  I. OSNOVNE ODREDBEI. OSNOVNE ODREDBEI. OSNOVNE ODREDBEI. OSNOVNE ODREDBE

  PredmetPredmetPredmetPredmet

  lan 1lan 1lan 1lan 1 Ovim zakonom ureuje se uzgoj, zatita, ouvanje i unaprjeenje uma, planiranje, nain i

  uslovi korienja uma, izgradnja i odravanje umskih puteva, monitoring uma, kao i druga pitanja od znaaja za ume, umsko zemljite i umarstvo.

  Ovaj zakon primjenjuje se i na zatitu, ouvanje i korienje umskog drvea koje se nalazi van ume i umskog zemljita (u daljem tekstu: drvee van ume).

  Opti interesOpti interesOpti interesOpti interes

  lan 2lan 2lan 2lan 2

  ume i umska zemljita, kao dobra od opteg interesa, uivaju posebnu zatitu, koja se ostvaruje:

  - trajnim ouvanjem i unaprjeivanjem uma i umskih zemljita i njihovih funkcija; - odrivim i multifunkcionalnim gazdovanjem umama; - ouvanjem i unaprjeivanjem bioloke i pejzane raznovrsnosti uma, kao i kvaliteta

  njihove ivotne sredine.

  Definicija uma, umskog zemljitaDefinicija uma, umskog zemljitaDefinicija uma, umskog zemljitaDefinicija uma, umskog zemljita,,,, drvedrvedrvedrveaaaa vanvanvanvan umeumeumeume i goletii goletii goletii goleti

  lan 3lan 3lan 3lan 3 umom, u smislu ovog zakona, smatra se zemljite vee od 50 ari, koje je obraslo umskim drveem iji je sklop kroanja iznad 10% povrine zemljita i visine dominantnih stabala iznad 5 m, odnosno drveem koje je sposobno da u doba fizioloke zrelosti dostigne tu visinu. umskim zemljitem, u smislu ovog zakona, smatra se zemljite vee od 50 ari, koje je obraslo umskim drveem:

  - visine iznad 5 m, odnosno drveem koje je u doba fizioloke zrelosti sposobno da dostigne tu visinu i iji je sklop kroanja 5 10 % povrine zemljita; - koje nije sposobno da dostigne visinu iznad 5 m, odnosno koje je pokriveno kombinacijom drvea i niske umske vegetacije, ako je obraslost vea od 10 % povrine zemljita.

  umom ili umskim zemljitem smatraju se i privremeno neobrasle povrine zemljita na kojima je zapoelo prirodno obnavljanje umskog drvea; protivpoarni prosjeci, zemljite obraslo neumskom vegetacijom povrine manje od 50 ari, ako je u okviru kompleksa ume ili umskog zemljita; zatitni pojasevi umskog drvea povrine vee od 50 ari i irine vee od 20 m i umski putevi.

  Goleti su obeumljena, potpuno gola ili zemljita slabo obrasla umskim drveem, koja ne ispunjavaju uslove iz st. 1 i 2 ovog lana .

  umom, odnosno umskim zemljitem ne smatraju se: drvoredi i parkovi u naseljenim mjestima, umski rasadnici, sjemenske plantae i plantae brzorastuih vrsta drvea na poljo-privrednom zemljitu.

 • -2-

  Drveem van ume smatraju se pojedinana stabla ili grupe stabala na zemljitu koja ne ispunjavaju uslove iz st. 1 i 2 ovog lana. Listu umskog drvea, odnosno ostale umske vegatacije iz st. 1, 2 i 3 ovog lana utvruje organ dravne uprave nadlean za ume (u daljem tekstu: Ministarstvo).

  U sluaju sumnje ili spora da li se radi o umi, umskom zemljitu, drveu van ume ili goleti, odluuje organ uprave nadlean za upravljanje i gazdovanje umama (u daljem tekstu: nadleni organ uprave).

  Znaenje izrazaZnaenje izrazaZnaenje izrazaZnaenje izraza

  lan 4lan 4lan 4lan 4 Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedee znaenje: 1) korienje umakorienje umakorienje umakorienje uma je korienje drvnih umskih proizvoda; ; ; ; 2) odriv nain gazdovanjaodriv nain gazdovanjaodriv nain gazdovanjaodriv nain gazdovanja umamaumamaumamaumama je obezbjeivanje prirodnog naina obnavljanja i

  prirodne selekcije, podsticanje mjeovite strukture sastojina koje su prilagoene staninim uslovima, obezbjeivanje ouvanja trajne proizvodne sposobnosti uma i unaprjeenja umskog fonda u pogledu kvantiteta i kvaliteta i poveavanja prinosa uma, unaprjeivanje vitalnosti i ekoloke stabilnosti uma, obezbjeivanje ouvanja bioloke raznovrsnosti uma, umskog zemljita i vodnog reima, kao i drugih povoljnih uticaja koje ima uma na ivotnu sredinu i ljude;

  3) multifunkcionalni nain gazdovanjamultifunkcionalni nain gazdovanjamultifunkcionalni nain gazdovanjamultifunkcionalni nain gazdovanja umamaumamaumamaumama je korienje uma na odriv nain u skladu sa proizvodnim, ekolokim i socijalnim funkcijama uma;

  4) umska infrastrukturaumska infrastrukturaumska infrastrukturaumska infrastruktura su umski putevi i mostovi, umske vlake i objekti u umama koji su u funkciji gazdovanja umama;

  5) umski puteviumski puteviumski puteviumski putevi su izgraena umska saobraajna infrastruktura koja je namijenjena prevozu umskih sortimenata, odnosno gazdovanju umama;

  6) umska vlakaumska vlakaumska vlakaumska vlaka je izgraena umska infrastruktura namijenjena privlaenju i izvlaenju drvnih sortimenata do puta;

  7) sastojinasastojinasastojinasastojina je dio ume sa karakteristinim stanitem i nainom nastanka, strukturom drvea po vrstama, starosti, razvojnim stadijumima i visinama, kao i nainom uzgoja, po emu se jasno razlikuje od drugih sastojina;

  8) plantaa plantaa plantaa plantaa brzorastuih vrsta drveabrzorastuih vrsta drveabrzorastuih vrsta drveabrzorastuih vrsta drvea je vjetaki podignuta sastojina sa ophodnjom kraom od 40 godina;

  9) umski proizvodiumski proizvodiumski proizvodiumski proizvodi su drvni i nedrvni; 10) drvni proizvodi drvni proizvodi drvni proizvodi drvni proizvodi su drvna biomasa, granje, kora i korijenje;

  11) nedrvni proizvodinedrvni proizvodinedrvni proizvodinedrvni proizvodi su cvjetovi, sjeme, plodovi, smola, etine i lie umskog drvea i grmlje; trava, mahovina, paprat, uanj, treset i humus; ljekovito, aromatino i jestivo bilje; umsko voe i gljive ; 12) zatita uma zatita uma zatita uma zatita uma je preduzimanje mjera za uspostavljanje umskog reda (nakon sjee) i sprjeavanje tetnih uticaja (biotikih, abiotikih i poara) na ume, kao i uklanjanje oteenih i oboljelih stabala; 13) sanitarna sjeasanitarna sjeasanitarna sjeasanitarna sjea je sjea kojom se uklanjaju oteena, oboljela i suva stabla u cilju sprjeavanja irenja tetnih uticaja;

  14) dedededegradirana uma gradirana uma gradirana uma gradirana uma je uma koja je znatno izgubila kvalitet, vitalnost i sposobnost priratanja i prirodnog obnavljanja;

  15) sanacija degradirane umesanacija degradirane umesanacija degradirane umesanacija degradirane ume,,,, odnosno sastojine odnosno sastojine odnosno sastojine odnosno sastojine je njena obnova sadnjom; 16) njega umanjega umanjega umanjega uma je sprovoenje uzgojnih mjera sjee i radova u umskoj sastojini; 17) obnova umaobnova umaobnova umaobnova uma je proces osnivanja novih sastojina na mjestu postojeih zrelih sastojina

  prirodnim podmlaivanjem ili popunjavanjem prirodnog podmlatka sadnjom; 18) konverzija umakonverzija umakonverzija umakonverzija uma je proces prevoenja niskih, odnosno izdanakih uma u visoke ume

  direktnim (sadnjom) ili indirektnim putem (njegom odnosno prirodnom obnovom); 19) biolobiolobiolobiolokakakaka raznovrsnostraznovrsnostraznovrsnostraznovrsnost je raznovrsnost ivih organizama svih ekosistema, kao i

  raznovrsnost u okviru vrste, izmeu vrsta i njihovih ivotnih zajednica;

 • -3-

  20) bioloka ravnotea bioloka ravnotea bioloka ravnotea bioloka ravnotea je optimalno stanje uma, odnosno umskog ekosistema u pogledu njegovog sastava, strukture i funkcije, kao i razvoja biljnih, ivotinjskih i drugih vrsta.

  II. PRAVA I OBAVEZE VLASNIKA UMAII. PRAVA I OBAVEZE VLASNIKA UMAII. PRAVA I OBAVEZE VLASNIKA UMAII. PRAVA I OBAVEZE VLASNIKA UMA

  Prava vlasnika umaPrava vlasnika umaPrava vlasnika umaPrava vlasnika uma

  lan 5lan 5lan 5lan 5 ume i umsko zemljite, kao dobro od opteg interesa, koriste se na nain i pod uslovima

  utvrenim zakonom. ume, umska zemljita i drvee van ume mogu se koristiti samo na nain kojim se

  obezbjeuje njihova privredna, ekoloka i socijalna funkcija u skladu sa zakonom.

  Pravni reim korienja umaPravni reim korienja umaPravni reim korienja umaPravni reim korienja uma

  lan 6lan 6lan 6lan 6 umom, umskim zemljitem, drveem van ume i goletima u privatnoj svojini upravljaju i

  gazduju njihovi vlasnici u skladu sa zakonom. umom, umskim zemljitem, drveem van ume i goletima u dravnoj svojini upravlja i

  gazduje nadleni organ uprave u skladu sa zakonom. Upravljanje iz stava 2 ovog lana obuhvata pripremu i odluivanje u pogledu gazdovanja

  umama i umskim zemljitem u dravnoj svojini, kao i monitoring i kontrolu nad gazdovanjem umama u skladu sa zakonom.

  Gazdovanje umama iz st. 1 i 2 ovog lana obuhvata poumljavanje, odnosno podizanje novih uma, uzgoj (njegu, obnovu i konverziju) uma, zatitu, ouvanje i sanaciju uma, korienje uma (sjeu, izradu, privlaenje, izvoz, iznoenje i druge vidove transporta drvnih sortimenata), korienje nedrvnih umskih proizvoda, izgradnju i odravanje umske infrastrukture, promet i prodaju umskih proizvoda, kao i odravanje i unaprjeivanje funkcija uma. umom i umskim zemljitem, kao ekosistemom, upravlja se i gazduje na odriv i multifunkcionalni nain u skladu sa kriterijumima i indikatorima koje utvruje Ministarstvo.

  Otuivanje uma i umskog zemljita u dravnoj svojini Otuivanje uma i umskog zemljita u dravnoj svojini Otuivanje uma i umskog zemljita u dravnoj svojini Otuivanje uma i umskog zemljita u dravnoj svojini

  lan 7lan 7lan 7lan 7 uma, odnosno umsko zemljite u dravnoj svojini moe se otuiti samo na osnovu

  odluke Vlade, u sluaju ako se: - nalazi na podruju koje je prostornim planom predvieno za promjenu namjene zbog

  izgradnje objekata od javnog interesa; - radi o zamjeni parcela uma, odnosno umskog zemljita u dravnoj svojini sa privatnim u

  cilju objedinjavanja ume, odnosno umskog zemljita u dravnoj svojini, pod uslovom da se vrijednost dravnih uma, odnosno umskog zemljita ne smanji.

  Pravo slubenostiPravo slubenostiPravo slubenostiPravo slubenosti

  lan 8lan 8lan 8lan 8 Vlasnik, odnosno dralac zemljita duan je da omogui vlasniku ili korisniku ume ili

  umskog zemljita nesmetan pristup preko svog zemljita, odnosno zemljita kojeg koristi do ume, radi sjee i izvoza umskih sortimenata.

  Za pristup iz stava 1 ovog lana vlasnik, odnosno korisnik ume duan je da plati naknadu. Meusobna prava i obaveze iz stava 1 ovog lana utvruju se ugovorom. Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik ume i vlasnik, odnosno dralac zemljita ne postignu

  sporazum o vremenu, nainu i naknadi za korienje zemljita, odluuje nadleni sud.

 • -4-

  III. INVENTURA UMA I PLANIRANJEIII. INVENTURA UMA I PLANIRANJEIII. INVENTURA UMA I PLANIRANJEIII. INVENTURA UMA I PLANIRANJE

  Nacionalna inventura umaNacionalna inventura umaNacionalna inventura umaNacionalna inventura uma

  lan 9lan 9lan 9lan 9 Nacionalna inventura uma vri se periodino prikupljanjem podataka o stanju i

  promjenama na umama i umskom zemljitu. Nacionalna inventura uma obavlja se radi izrade planskih dokumenata u umarstvu i

  razmjene informacija u skladu sa zakonom. Nacionalnom inventurom uma obuhvataju se ume i umska zemljita na teritoriji Crne

  Gore u odnosu na povrine, tipove i strukturu uma, drvne zalihe, prirast, izvrene sjee, bioloku raznovrstnost i drugi podaci o umama u skladu sa meunarodnim standardima.

  Nacionalnu inventuru uma vri nadleni organ uprave, po pravilu, svakih 10 godina. Nain i metodologija vrenja nacionalne inventure uma i blii podaci iz stava 3 ovog lana

  utvruju se propisom Ministarstva. Ministarstvo na osnovu izvrene nacionalne inventure uma sainjava izvjetaj o inventuri

  uma koji dostavlja Vladi Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), najkasnije est mjeseci po zavretku nacionalne inventure uma.

  Strunu osnovu za izvjetaj iz stava 6 ovog lana priprema nadleni organ uprave.

  Planski dokumenti u umarstPlanski dokumenti u umarstPlanski dokumenti u umarstPlanski dokumenti u umarstvuvuvuvu

  lan 10lan 10lan 10lan 10 Planski dokumenti u umarstvu su: 1) nacionalna umarska politika; 2) strategija sa planom razvoja uma i umarstva (u daljem tekstu: strategija); 3) plan razvoja uma za umsko podruje (u daljem tekstu: plan razvoja uma); 4) program gazdovanja umama za gazdinsku jedinicu (u daljem tekstu: program

  gazdovanja umama). Za sprjeavanje bespravnih aktivnosti u umama Vlada moe donijeti akcioni plan na

  period do pet godina u skladu sa zakonom.

  Nacionalna umarska politikaNacionalna umarska politikaNacionalna umarska politikaNacionalna umarska politika

  lan 11lan 11lan 11lan 11 Nacionalnom umarskom politikom definiu se pravci razvoja i odrivog gazdovanja

  umama. Nacionalna umarska politika i prostorni plan Crne Gore moraju biti usklaeni. Nacionalnu umarsku politiku donosi Skuptina Crne Gore, na period od 10 godina. Nacionalna umarska politika blie se razrauje i sprovodi strategijom, planom razvoja

  uma i programom gazdovanja umama.

  Strategija Strategija Strategija Strategija

  lan 12lan 12lan 12lan 12 Strategijom se utvruju ciljevi i smjernice za razvoj uma i umarstva, u skladu sa

  nacionalnom umarskom politikom, mjere za unaprjeenje uma, kao i orjentaciona finansijska sredstva za sprovoenje strategije i nain njihovog obezbjeivanja.

  Strategiju donosi Vlada, na period do 10 godina.

 • -5-

  Plan razvoja umaPlan razvoja umaPlan razvoja umaPlan razvoja uma

  lan 13lan 13lan 13lan 13 Planom razvoja uma blie se razrauju ciljevi i smjernice gazdovanja umama za umsko

  podruje utvreni strategijom i odreuju gazdinske jedinice za to podruje. Plan razvoja uma sastoji se od tekstualnog i kartografskog prikaza. Tekstualni dio, naroito, sadri: analizu stanja uma i umskog zemljita, vrednovanje

  funkcija i namjenu uma, ciljeve, kao i opte smjernice i mjere za zatitu, ouvanje, unaprjeenje i korienje uma.

  Plan razvoja uma, uz prethodno pribavljeno miljenje organa dravne uprave nadlenih za zatitu ivotne sredine i turizam i jedinice lokalne samouprave ije podruje je obuhvaeno planom, donosi Vlada, na period od 10 godina.

  Program gazdovanja umamaProgram gazdovanja umamaProgram gazdovanja umamaProgram gazdovanja umama

  lan 14lan 14lan 14lan 14 Program gazdovanja umama izrauje se za gazdinsku jedinicu i njime se obuhvataju ume

  u dravnoj i privatnoj svojini. Program gazdovanja umama sastoji se od tekstualnog i kartografskog prikaza. Tekstualni dio, naroito, sadri: - podatke o stanju uma; - analizu gazdovanja u prethodnom periodu; - ciljeve i smjernice za odrivo upravljanje i gazdovanje i mjere za realizaciju programa. Program gazdovanja umama donosi nadleni organ uprave, uz saglasnost Ministarstva, po

  prethodno pribavljenom miljenju organa dravne uprave nadlenog za zatitu ivotne sredine i udruenja vlasnika uma koje su obuhvaene programom gazdovanja umama.

  Program gazdovanja umama donosi se na period od 10 godina u skladu sa strategijom i planom razvoja uma.

  Ukoliko se program gazdovanja umama ne donese do isteka roka iz stava 5 ovog lana, umama se moe gazdovati na osnovu programa donesenog za prethodni period najdue godinu dana, uz saglasnost Ministarstva.

  Izvoaki projekatIzvoaki projekatIzvoaki projekatIzvoaki projekat

  lan 15lan 15lan 15lan 15 Izvoaki projekat se izrauje za period od godinu dana u skladu sa programom

  gazdovanja umama, na osnovu utvrenog stanja uma i izvrenog odabiranja, obiljeavanja i evidentiranja stabala na terenu.

  Izvoaki projekat, naroito, sadri: mjere uzgoja, zatite i korienja uma i plan izgradnje umske infrastrukture u okviru odjeljenja ili odsjeka za dravne ume, odnosno za posjede ili parcele za ume u privatnoj svojini, sa uslovima, nainom sprovoenja i rokovima za izvrenje tih mjera.

  Izvoaki projekat za ume u dravnoj, odnosno za ume u privatnoj svojini izrauje i donosi nadleni organ uprave.

  Izvoaki projekat za ume u privatnoj svojini izrauje se i donosi u obliku orjentacionog plana.

  Izvoaki projekat iz st. 1, 2 i 3 ovog lana donosi se najkasnije do 15. decembra tekue za narednu godinu.

  Nadleni organ uprave duan je da u postupku izrade izvoakog projekta ostvari saradnju sa korisnicima, odnosno vlasnicima uma .

  Izvoaki projekat iz stava 4 ovog lana je osnova za programsko budetsko sufinansiranje umskih radova privatnim vlasnicima uma u skladu sa ovim zakonom.

 • -6-

  Sufinansiranje radova i mjera u privatnim umama iz budeta Crne Gore vri se u skladu sa izvoakim projektom na osnovu godinjeg programa gazdovanja umama.

  Uee javnosti u postupku donoenja planskihUee javnosti u postupku donoenja planskihUee javnosti u postupku donoenja planskihUee javnosti u postupku donoenja planskih dokumenata u umarstvu dokumenata u umarstvu dokumenata u umarstvu dokumenata u umarstvu

  lan 16lan 16lan 16lan 16

  Nadleni organ uprave duan je da objavi nacrte planskih dokumenata iz lana 10 stav 1 ta. 1, 2 i 3 ovog zakona na svojoj internet stranici i obavijesti javnost o vremenu i mjestu odravanja javne rasprave i nainu dostavljanja miljenja na planske dokumente.

  Obavjetenje o vremenu i mjestu odravanja javne rasprave objavljuje se i u najmanje jednom dnevnom tampanom mediju koji se distribuira na cijeloj teritoriji Crne Gore.

  Javna rasprava traje najmanje 15 dana od dana objavljivanja nactra planskih dokumenata. Javnu raspravu iz stava 1 ovog lana sprovodi nadleni organ uprave i sainjava izvjetaj o

  ueu lica, organa i organizacija na javnoj raspravi i rezultatima javne rasprave.

  Izvjetaj sa javne raspraveIzvjetaj sa javne raspraveIzvjetaj sa javne raspraveIzvjetaj sa javne rasprave

  lan 17lan 17lan 17lan 17 Izvjetaj sa javne rasprave o nacrtu planskih dokumenata u umarstvu sainjava se u roku

  od 15 dana od dana zavretka javne rasprave i, pored podataka iz lana 16 stav 4 ovog zakona, sadri obrazloenje o prihvaenim i neprihvaenim sugestijama datim u postupku javne rasprave i dostavljenim miljenjima.

  Izvjetaj iz stava 1 ovog lana objavljuje se na internet stranici nadlenog organa uprave. Izvjetaj iz stava 1 ovog lana je sastavni dio predloga planskog dokumenta.

  Usklaivanje i revizija strategije Usklaivanje i revizija strategije Usklaivanje i revizija strategije Usklaivanje i revizija strategije

  lan 18lan 18lan 18lan 18

  Strategija se usklauje sa Prostornim planom Crne Gore i drugim stratekim dokumentima i reviduje u skladu sa promjenama i novim potrebama uma i umarstva.

  Sprovoenje strategije Sprovoenje strategije Sprovoenje strategije Sprovoenje strategije

  lan 19lan 19lan 19lan 19

  Strategija se sprovodi na osnovu planskih dokumenata iz lana 10 stav 1 ta. 3 i 4 ovog zakona i godinjeg programa gazdovanja umama.

  umska podrujaumska podrujaumska podrujaumska podruja

  lan 20lan 20lan 20lan 20 U cilju racionalnog planiranja, odrivog razvoja i gazdovanja umama i umskim zemljitima

  ustanovljavaju se umska podruja. umsko podruje obuhvata sve ume, umska zemljita i goleti u granicama najmanje

  jedne jedinice lokalne samouprave. umska podruja, na predlog Ministarstva, odreuje Vlada. umska podruja prostorno se dijele na gazdinske jedinice, bez obzira na vlasnitvo uma.

 • -7-

  Gazdinske jediniceGazdinske jediniceGazdinske jediniceGazdinske jedinice

  lan 21lan 21lan 21lan 21 Povrina gazdinske jedinice, po pravilu, obuhvata od 1.000 do 5.000 ha, u skladu sa

  prirodnim uslovima i reljefom terena, funkcijama i namjenom uma, organizacionim potrebama, intenzitetom i ciljevima gazdovanja, kao i vlasnikom strukturom uma.

  Gazdinske jedinice se dijele na manje prostorne jedinice: odjeljenja i odsjeke u dravnoj svojini, a u privatnoj svojini na posjed, odnosno parcelu.

  Gazdinske jedinice odreuju se planom razvoja uma.

  Izmjena planskih dokumenata u umarstvu Izmjena planskih dokumenata u umarstvu Izmjena planskih dokumenata u umarstvu Izmjena planskih dokumenata u umarstvu i nain njihovog uvanjai nain njihovog uvanjai nain njihovog uvanjai nain njihovog uvanja

  lan 22lan 22lan 22lan 22

  Ukoliko se u periodu sprovoenja planskih dokumenata u umarstvu bitno izmijene uslovi na kojima se zasnivaju planski dokumenti pristupa se njihovoj izmjeni, na nain i po postupku propisanom za njihovo donoenje.

  Planski dokumenti iz lana 10 stav 1 ovog zakona izrauju se najkasnije est mjeseci prije isteka perioda za koji je donesen vaei planski dokument.

  Planska dokumentacija iz lana 10 ovog zakona uva se trajno, u skladu sa zakonom.

  Izvjetavanje o realizaciji planovaIzvjetavanje o realizaciji planovaIzvjetavanje o realizaciji planovaIzvjetavanje o realizaciji planova

  lan 23lan 23lan 23lan 23 Nadleni organ uprave duan je da saini izvjetaj o realizaciji planskih dokumenata iz

  lana 10 stav 1 ovog zakona i najkasnije do 31. marta tekue za prethodnu godinu dostavi Ministarstvu.

  Izvjetaj iz stava 1 ovog lana Ministarstvo je duno da dostavi Vladi do 30. aprila.

  Propis o formiranju umskih podruja i gazdinskih jedinica Propis o formiranju umskih podruja i gazdinskih jedinica Propis o formiranju umskih podruja i gazdinskih jedinica Propis o formiranju umskih podruja i gazdinskih jedinica i sadraju ii sadraju ii sadraju ii sadraju i nainu izrade planova nainu izrade planova nainu izrade planova nainu izrade planova

  lan 24lan 24lan 24lan 24

  Propis o uslovima za formiranje umskog podruja, gazdinskih jedinica i niih prostornih jedinica, nainu obiljeavanja granica, bliem sadraju i nainu izrade planova razvoja, programa gazdovanja umama, izvoakog projekta i godinjeg programa gazdovanja umama donosi Ministarstvo.

  InformacioniInformacioniInformacioniInformacioni sistemsistemsistemsistem

  lanlanlanlan 25252525 Radi obezbjeenja neophodnih podataka i informacija o umama, umskim zemljitima i

  goletima uspostavlja se informacioni sistem za ume i umarstvo Crne Gore (u daljem tekstu: informacioni sistem).

  Informacioni sistem vodi nadleni organ uprave u elektronskoj formi. U informacioni sistem naroito se upisuju podaci o stanju i promjenama u ekosistemu

  uma, podaci prikupljeni inventurom uma, mrei umske infrastrukture, izvrenim radovima u umama i vlasnicima i korisnicima uma.

  Pristup informacionom sistemu imaju Ministarstvo i organ dravne uprave nadlean za informaciono drutvo.

  Blia sadrina podataka koji se unose u informacioni sistem i nain odravanja i korienja informacionog sistema utvruje se propisom koji donosi Ministarstvo, uz saglasnost organa dravne uprave nadlenog za informaciono drutvo.

 • -8-

  IV. FUNKCIJE I NAMJENA UMAIV. FUNKCIJE I NAMJENA UMAIV. FUNKCIJE I NAMJENA UMAIV. FUNKCIJE I NAMJENA UMA

  Vrste funkcija umaVrste funkcija umaVrste funkcija umaVrste funkcija uma

  lan 26 lan 26 lan 26 lan 26 Funkcije uma i umskih zemljita (u daljem tekstu: funkcije uma) su proizvodne, ekoloke

  i socijalne. Proizvodne funkcije uma su, naroito : 1) proizvodnja drvnih umskih proizvoda; 2) proizvodnja nedrvnih umskih proizvoda. Ekoloke funkcije uma su, naroito: 1) zatita umskog tla od spiranja i erozije; 2) ouvanje vodnog reima; 3) ouvanje bioloke i pejzane raznovrsnosti; 4) ublaavanje makro klimatskih promjena, regulacija i poboljanje mikro klime; 5) vezivanje ugljenika iz vazduha; 6) proizvodnja kiseonika; 7) ouvanje staninih uslova za razvoj divlje flore i faune. Socijalne funkcije uma su, naroito: 1) zatita naselja i infrastrukturnih objekata od erozije i klizita; 2) povoljan uticaj na snabdijevanje vodom za razliite namjene, 3) obezbjeivanje prostora za odmor i rekreaciju; 4) razvoj ekoturizma; 5) povoljan uticaj na paarenje i lov; 6) istraivanje i obrazovanje; 7) zatita prirodne batine; 8) zatita kulturne batine; 9) obezbjeivanje lokalnog stanovnitva drvetom;

  10) ouvanje ruralnih podruja; 11) odbrana zemlje.

  Vrednovanje funkcija umaVrednovanje funkcija umaVrednovanje funkcija umaVrednovanje funkcija uma

  lan 27lan 27lan 27lan 27 Vrednovanje funkcija uma vri se radi odreivanja namjene uma. Vrednovanjem funkcija uma procjenjuje se naglaenost proizvodne, ekoloke i socijalne

  funkcije i njihov uticaj na gazdovanje umama.

  Namjena umaNamjena umaNamjena umaNamjena uma

  lan 28lan 28lan 28lan 28 ume se prema namjeni, u skladu sa funkcijom uma, dijele na privredne, zatitne i ume

  posebne namjene. Namjena uma se odreuje planom razvoja uma. Blii propis o nainu vrednovanja funkcija i namjeni uma donosi Ministarstvo, uz pret-

  hodno pribavljeno miljenje organa dravne uprave nadlenog za poslove zatite ivotne sredine.

  Privredne umePrivredne umePrivredne umePrivredne ume

  lan 29lan 29lan 29lan 29 Privredne ume su ume u kojima je naglaena proizvodna funkcija. ume iz stava 1 ovog lana utvruju se planom razvoja uma.

 • -9-

  Zatitne umeZatitne umeZatitne umeZatitne ume

  lan 30lan 30lan 30lan 30 Zatitne ume su ume u kojima je naglaena ekoloka funkcija. Zatitne ume odreuju se aktom Vlade na osnovu elaborata o uspostavljanju i ouvanju

  zatitnih uma koji priprema nadleni organ uprave. Nadleni organ uprave je duan da nacrt elaborata iz stava 2 ovog lana objavi na svojoj

  internet stranici i obavijesti javnost o nainu dostavljanja miljenja i sugestija na elaborat, pribavi miljenje jedinica lokalne samouprave na ijoj teritoriji se zatitna uma predvia i organa dravne uprave nadlenog za poslove zatite prirode i ivotne sredine.

  Aktom iz stava 2 ovog lana odreuje se reim zatite, odnosno gazdovanja zatitnim umama.

  Vlasnici privatnih uma obuhvaenih zatitnim umama imaju pravo na obeteenje za izgubljenu dobit od ogranienja korienja tih uma.

  Potrebne mjere i sredstva za sprovoenje reima gazdovanja zatitnim umama odreuju se aktom iz stava 2 ovog lana.

  ume posebne namjeneume posebne namjeneume posebne namjeneume posebne namjene

  lan 31lan 31lan 31lan 31 ume posebne namjene mogu biti ume u kojima su izuzetno naglaene socijalne funkcije i

  ume koje se nalaze u okviru nacionalnih parkova. ume iz stava 1 ovog lana, ako zakonom nije drukije odreeno, utvruju se planom

  razvoja uma. umama posebne namjene gazduje se u skladu sa ovim zakonom i zakonima kojima je

  ureena zatita prirode i nacionalni parkovi. Plan i program upravljanja nacionalnim parkovima i plan razvoja uma meusobno se

  usklauju. Gazdovanje umama posebne namjene vri se na osnovu plana razvoja uma i na osnovu

  planova i programa upravljanja nacionalnim parkovima.

  ume u okviru zatienih podruja prirode i ume u okviru zatienih podruja prirode i ume u okviru zatienih podruja prirode i ume u okviru zatienih podruja prirode i ekoloke mree NATURAekoloke mree NATURAekoloke mree NATURAekoloke mree NATURA 2000200020002000

  lan 32 lan 32 lan 32 lan 32

  U umama, u okviru zatienih prirodnih dobara, moe se vriti sanitarna sjea i mjere neophodne za njegu kojima se obezbjeuje zatita, stabilnost i prirodna obnova uma, u skladu sa zakonom.

  U umama, u okviru ekoloke mree NATURA 2000, gazduje se na odriv nain u cilju zatite i ouvanja staninih tipova i ekoloki zatienih lokaliteta, u skladu sa zakonom.

  V.V.V.V. MJERE ZATITE, OUVANJE I MONITORING UMAMJERE ZATITE, OUVANJE I MONITORING UMAMJERE ZATITE, OUVANJE I MONITORING UMAMJERE ZATITE, OUVANJE I MONITORING UMA

  Zabranjene radnje u umamaZabranjene radnje u umamaZabranjene radnje u umamaZabranjene radnje u umama

  lan 33lan 33lan 33lan 33

  Zabranjeno je, osim u sluajevima i pod uslovima utvrenim ovim zakonom: 1) pustoenje i krenje uma; 2) ista sjea uma i sjea velikog intenziteta koja nije planirana kao redovan vid

  obnavljanja uma; 3) sjea koja nije u skladu sa programom gazdovanja umama; 4) sjea stabala zatienih i strogo zatienih vrsta drvea;

 • -10-

  5) podbjeljivanje stabala; 6) sakupljanje nedrvnih umskih proizvoda; 7) sjea sjemenskih sastojina i sjemenskih stabala koja nije predviena programom

  gazdovanja umama, odnosno izvoakim projektom; 8) samovoljno zauzimanje uma i umskog zemljita, unitavanje ili oteivanje umskih

  zasada, oznaka i graninih znakova; 9) odlaganje otpada,tetnih i opasnih materija i otpadaka, kao i zagaivanje uma na bilo

  koji nain; 10) preduzimanje drugih radnji kojima se slabi prinosna snaga uma ili ugroava funkcija ume.

  uvanjeuvanjeuvanjeuvanje umaumaumauma iiii umskogumskogumskogumskog zemljizemljizemljizemljitatatata

  lanlanlanlan 34343434 Poslove uvanja uma i umskog zemljita moe da vri lice koje ima srednju strunu

  spremu umarskog smjera (u daljem tekstu: uvar uma) sa poloenim strunim ispitom i koje ispunjava uslove za noenje oruja, u skladu sa zakonom kojim je ureeno oruje. uvar uma ima pravo i obavezu, naroito, da:

  - legitimie lica zateena u vrenju protivpravnih radnji u umama i umskim zemljitima, odnosno lica za koja postoji osnovana sumnja da su izvrila takve radnje, ako ne moe da utvrdi identitet tog lica na drugi nain;

  - pregleda vozila kojima se drvo prevozi i tovara kojima se drvo prenosi u cilju pronalaska predmeta krivinog djela ili prekraja;

  - pregleda mjesta, osim stanova, na kojima se moe nalaziti drvo koje je predmet krivinog djela ili prekraja;

  - vri kontrolu sakupljanja nedrvnih umskih proizvoda u umama i na umskim zemlji-tima;

  -11-

  - vri privremeno oduzimanje bespravno posjeenog drveta i predmeta kojima je izvreno krivino djelo ili prekraj i bez odlaganja ih preda nadlenom organu;

  - preduzima mjere u cilju sprjeavanja pomjeranja ili unitavanja graninih oznaka, odnosno protivpravnog zauzimanja uma i umskog zemljita;

  - saini zapisnik o protivpravnoj radnji i utvrenom injeninom stanju i dostavi ga nadlenom organu uprave, a po potrebi policiji i nadlenom inspekcijskom organu;

  - preduzima i druge mjere i radnje za koje je zakonom i drugim propisima ovlaen. uvanje uma radi njihove zatite od protivpravnog prisvajanja, korienja, unitavanja i

  drugih nezakonitih radnji (odlaganje otpadnih i otrovnih tetnih materija, zagaivanje ume, unitavanje graninih znakova i oznaka i slino) obezbjeuje nadleni organ uprave.

  Struni ispit iz stava 1 ovog lana polae se pred komisijom koju obrazuje Ministarstvo. Program i nain polaganja i iznos trokova polaganja strunog ispita utvruje Ministarstvo.

  uvar umauvar umauvar umauvar uma

  lan 35lan 35lan 35lan 35

  uvar uma vri poslove uvanja uma i umskog zemljita u uniformi i naoruan slubenim orujem.

  uvar uma ima slubenu legitimaciju i duan je da prilikom preduzimanja radnji iz lana 34 stav 2 ovog zakona pokae legitimaciju.

  Blii propis o uniformi i legitimaciji uvara uma, na predlog nadlenog organa uprave, donosi Ministarstvo.

 • -11-

  Obaveza sanacije degradiranih uma i umskih zemljitaObaveza sanacije degradiranih uma i umskih zemljitaObaveza sanacije degradiranih uma i umskih zemljitaObaveza sanacije degradiranih uma i umskih zemljita

  lan 36lan 36lan 36lan 36 Lice koje je izvrilo sjeu, odnosno degradaciju ume i umskog zemljita iz lana 33 stav 1

  ta. 1 do 4 ovog zakona duno je da izvri sanaciju ume i umskog zemljita u roku odreenom izvoakim projektom.

  Ako sanaciju ne izvri lice iz stava 1 ovog lana, sanaciju e sprovesti nadleni organ uprave o troku tog lica.

  Ako je lice iz stava 1 ovog lana nepoznato, sanaciju obezbjeuje nadleni organ uprave na osnovu plana sanacije iz lana 48 ovog zakona.

  ista sjea i sjea velikog intenzitetaista sjea i sjea velikog intenzitetaista sjea i sjea velikog intenzitetaista sjea i sjea velikog intenziteta

  lan 37lan 37lan 37lan 37 ista sjea iz lana 33 stav 1 taka 2 ovog zakona je zahvat kojim se uklanjaju sva stabla u

  sastojini, na povrini veoj od 50 ari, na kojoj nije predviena promjena namjene zemljita ili nije predviena kao neophodna uzgojna ili sanaciona mjera,

  Sjea velikog intenziteta iz lana 33 stav 1 taka 2 ovog zakona je zahvat kojim se uklanja vie od 50% dominantnih stabala, koja su glavni nosioci drvne zalihe, odnosno prirasta u sastojini, na povrini veoj od 50 ari, na kojoj sjea nije predviena kao uzgojna ili sanaciona mjera.

  Izuzetno od lana 33 stav 1 ovog zakona, ista sjea i sjea velikog intenziteta mogu se primjeniti u sluaju direktne konverzije izdanakih uma i sanacije uma od tetnog uticaja prirodnih nepogoda, biljnih bolesti i tetoina, ako je to predvieno planskim dokumentima u umarstvu.

  Promjena namjene uma krenjemPromjena namjene uma krenjemPromjena namjene uma krenjemPromjena namjene uma krenjem

  lan 38lan 38lan 38lan 38 Promjena namjene uma, odnosno umskog zemljita u graevinsko ili drugo zemljite

  krenjem moe se izvriti samo u skladu sa prostorno planskim dokumentom, odnosno planom razvoja uma u skladu sa zakonom.

  Krenje ume iz stava 1 ovog lana je zahvat kojim se uklanja svo umsko drvee u sastojini zbog promjene namjene umskog zemljita.

  Promjena namjene iz stava 1 ovog lana moe se vriti: - radi izgradnje objekata za zatitu od elementarnih nepogoda i odbrane zemlje; - u postupku komasacije i arondacije poljoprivrednog zemljita i uma u skladu sa zako-

  nom; - u sluajevima kada to zahtijeva javni interes utvren zakonom ili na osnovu zakona. Krenje ume, odnosno umskog zemljita zbog izgradnje umskih puteva i drugih infra-

  strukturnih objekata koji slue gazdovanju umama, koji su sastavni dio ume, odnosno umskog zemljita, ne smatra se promjenom namjene.

  umom za koju je, u skladu sa stavom 1 ovog lana, izvrena promjena namjene, do pri-voenja planiranoj namjeni, gazduje vlasnik, odnosno korisnik uma, u skladu sa ovim zakonom.

  Sjea koja nije u skladu sa programom gazdovanja umamaSjea koja nije u skladu sa programom gazdovanja umamaSjea koja nije u skladu sa programom gazdovanja umamaSjea koja nije u skladu sa programom gazdovanja umama

  lan 39lan 39lan 39lan 39 Sjea iz lana 33 stav 1 taka 3 ovog zakona je sjea koja prelazi koliinu utvrenu

  programom gazdovanja umama i izvoakim projektom, odnosno rjeenjem za sjeu.

 • -12-

  Paa, kresanje grana i korienje opalog lia u umiPaa, kresanje grana i korienje opalog lia u umiPaa, kresanje grana i korienje opalog lia u umiPaa, kresanje grana i korienje opalog lia u umi

  lan 40lan 40lan 40lan 40 Paa u umi, odnosno na umskom zemljitu moe se vriti samo na nain koji ne ugroava

  funkcije uma, na povrinama koje su za pau odreene izvoakim projektima. Kresanje grana i korienje opalog lia u dravnoj umi, odnosno na umskom zemljitu

  moe se vrtiti samo na osnovu odobrenja nadlenog organa uprave, ako umsko tlo nije degradirano.

  Blii uslovi pod kojima se moe vriti paa, kresanje grana i sakupljanje opalog lia utvr-uju se propisom Ministarstva.

  Zabrana izgradnje objekata u umiZabrana izgradnje objekata u umiZabrana izgradnje objekata u umiZabrana izgradnje objekata u umi

  lan 41lan 41lan 41lan 41 Zabranjena je izgradnja trajnih ili privremenih objekata u umi, na umskom zemljitu i na

  goletima, koji nijesu u funkciji gazdovanja umama, divljai i lovstva, zatite prirode ili u javnom interesu .

  Za postavljanje objekata iz stava 1 ovog lana koji su u funkciji gazdovanja umama, divljai i lovstva,zatite prirode ili u javnom interesu odobrenje izdaje nadleni organ uprave, u skladu sa zakonom.

  Zabrana odlaganja otpada u umiZabrana odlaganja otpada u umiZabrana odlaganja otpada u umiZabrana odlaganja otpada u umi

  lan 42lan 42lan 42lan 42 Zabranjeno je odlaganje otpada u umi, na umskom zemljitu i na goletima, osim na

  mjestima odreenim za tu namjenu. Lice koje je izvrilo odlaganje otpada u umi, na umskom zemljitu ili na goletima, na

  mjestu koje nije namijenjeno za odlaganje otpada, duno je da otpad o svom troku ukloni. Vlasnici i korisnici uma duni su da iz ume, odnosno sa umskog zemljita uklone otpad

  koji su odloila nepoznata lica.

  Upotreba sredstava Upotreba sredstava Upotreba sredstava Upotreba sredstava za zatitu bilja u umamaza zatitu bilja u umamaza zatitu bilja u umamaza zatitu bilja u umama

  lan 43lan 43lan 43lan 43 U umi se mogu upotrebljavati samo sredstva za zatitu bilja u skladu sa zakonom, koja ne

  ugroavaju bioloku ravnoteu i to iskljuivo za zatitu umskog podmlatka od tetnog uticaja divljai, zatitu od biljnih bolesti i tetoina koje nije mogue drukije brojno smanjiti, kao i za potrebe gaenja poara.

  Opte mjere zatite umaOpte mjere zatite umaOpte mjere zatite umaOpte mjere zatite uma

  lan 44lan 44lan 44lan 44 Vlasnici i korisnici uma duni su da, nakon sjee i izvoza drvnih sortimenata iz ume ili

  nakon sanacije tete u umi, uspostave umski red i preduzmu druge mjere, na osnovu strunih uputstava nadlenog organa uprave, u skladu sa propisima.

  umski red iz stava 1 ovog lana je odravanje stanja uma nakon korienja, koje obezbjeuje uslove za ouvanje uma od biljnih bolesti, tetoina i poara, kao i ouvanje stabala, podmlatka, umskih zemljita, izvorita voda i stanita rijetkih i ugroenih biljnih vrsta.

 • -13-

  Vanredne mjere zatite umaVanredne mjere zatite umaVanredne mjere zatite umaVanredne mjere zatite uma

  lan 45lan 45lan 45lan 45 U sluajevima pojave bolesti ili tetoina veeg obima Ministarstvo moe narediti posebne

  mjere zatite uma. Mjere iz stava 1 ovog lana, naroito se odnose na: - privremenu zabranu planirane sjee, osim sjee u cilju otklanjanja tetnih posljedica; - suzbijanje bolesti i tetoina ili sprjeavanje njihovog irenja; - unitavanje umskog reproduktivnog materijala zaraenog bolestima ili napadnutog

  tetoinama. Sprovoenje mjera iz stava 2 al. 2 i 3 ovog lana obezbjeuje nadleni organ uprave u

  saradnji sa organom uprave nadlenim za zatitu bilja.

  Zatita uma od poaraZatita uma od poaraZatita uma od poaraZatita uma od poara

  lan 46lan 46lan 46lan 46 Zabranjeno je loenje otvorene vatre i odlaganje predmeta koji mogu prouzrokovati poar u

  umi i na umskom zemljitu, osim na mjestima odreenim za tu namjenu . Nadleni organ uprave, u periodu poveane opasnosti od poara u umi i umskom

  zemljitu, duan je da obezbijedi poslove uvanja uma uspostavljanjem stalnih deurstava. Za ume i umska zemljita koja su izloena poveanoj opasnosti od poara primjenjuju se posebne mjere za sprjeavanje i pripremu za gaenje poara, u skladu sa zakonom.

  Vlasnici i korisnici uma duni su da preventivno djeluju, suzbijaju i uestvuju u gaenju poara u svojim umama, odnosno umama koje koriste.

  Monitoring umaMonitoring umaMonitoring umaMonitoring uma

  lan 47lan 47lan 47lan 47 Praenje i procjenu zdravstvenog stanja uma i odrivog gazdovanja, odnosno monitoring

  uma vri nadleni organ uprave. Monitoring se sprovodi na osnovu godinjeg programa monitoringa koji donosi Ministarstvo,

  u skladu sa strategijom. Sredstva za sprovoenje programa iz stava 2 ovog lana obezbjeuju se iz budeta drave. Na osnovu rezultata sprovedenog monitoringa, nadleni organ uprave duan je da izvjetaj

  o monitoringu dostavi Ministarstvu do 31. marta tekue za prethodnu godinu. Izvjetaj iz stava 4 ovog lana, naroito, sadri: informacije i podake o zdravstvenom stanju

  i odrivosti gazdovanja umama, preduzetim mjerama na neposrednoj zatiti uma i obimu i lokacijama bespravnih sjea.

  Izvjetaj iz stava 4 ovog lana sa predlogom mjera za poboljanje stanja uma Ministarstvo je duno da dostavi Vladi najkasnije do 30. aprila tekue za prethodnu godinu.

  Ministarstvo obavjetava javnost o zdravstvenom stanju uma utvrenom monitoringom putem medija.

  Plan sanacije umaPlan sanacije umaPlan sanacije umaPlan sanacije uma

  lan 48lan 48lan 48lan 48 Za degradirane ume prouzrokovane abiotikim ili biotikim iniocima i umskim poarima

  donosi se plan sanacije uma. Plan sanacije uma, naroito, sadri: - analizu uzroka teta; - procjenu obima tete sa kartografskim prikazom oteenih povrina; - povrine planirane za sanaciju;

 • -14-

  - mjere za sanaciju tete; - nain i rok izvoenja radova; - potrebna finansijska sredstva za realizaciju plana. Plan sanacije uma utvruje Ministarstvo, do 30. aprila tekue godine, uz saglasnost Vlade

  . Blii propisi o zatiti umaBlii propisi o zatiti umaBlii propisi o zatiti umaBlii propisi o zatiti uma

  lan lan lan lan 49494949

  Ministarstvo donosi blii propis o mjerama za sprjeavanje i suzbijanje biljnih bolesti, tetoina i nainu uspostavljanja umskog reda.

  Organ dravne uprave nadlean za poslove zatite i spaavanja, uz saglasnost Mini-starstva, blie propisuje mjere za sprjeavanje i suzbijanje umskih poara.

  VI. UZGOJ I PODIZANJE NOVIH UMAVI. UZGOJ I PODIZANJE NOVIH UMAVI. UZGOJ I PODIZANJE NOVIH UMAVI. UZGOJ I PODIZANJE NOVIH UMA

  Srazmjernost uzgSrazmjernost uzgSrazmjernost uzgSrazmjernost uzgojnih radova i obima sjeeojnih radova i obima sjeeojnih radova i obima sjeeojnih radova i obima sjee

  lan 50lan 50lan 50lan 50 Vlasnici i korisnici uma duni su da izvre radove na uzgoju uma srazmjerno vrsti i obimu

  sjee. Radovi iz stava 1 ovog lana nalau se vlasnicima privatnih uma rjeenjem kojim se

  dozvoljava sjea, a korisniku dravne ume izvoakim projektom, odnosno godinjim programom gazdovanja u skladu sa ovim zakonom i ugovorom.

  Srazmjernost uzgojnih radova u odnosu na obim sjea, u zavisnosti od tipova uma, odnosno vrsta i razvojnih faza sastojina, utvruje se na osnovu kriterijuma i indikatora iz lana 6 stav 5 ovog zakona.

  Podizanje novih umaPodizanje novih umaPodizanje novih umaPodizanje novih uma

  lan 51lan 51lan 51lan 51

  Nove ume podiu se na goletima, za koje se utvrdi da bi mogle biti produktivnije od postojeeg korienja zemljita ili mogle imati znaajniju ekoloku, odnosno socijalnu funkciju.

  Podizanje novih uma vri se u skladu sa strategijom, odnosno planom razvoja uma.

  Poumljavanje i uzgojni radoviPoumljavanje i uzgojni radoviPoumljavanje i uzgojni radoviPoumljavanje i uzgojni radovi

  lan 52lan 52lan 52lan 52 Podizanje novih uma poumljavanjem i uzgojni radovi u postojeim umama vre se u

  skladu sa kriterijumima i indikatorima iz lana 6 stav 5 ovog zakona.

  VII. VII. VII. VII. DOZNAKADOZNAKADOZNAKADOZNAKA, SJEA STABALA I PROMET DRVNIH SORTIMENATA, SJEA STABALA I PROMET DRVNIH SORTIMENATA, SJEA STABALA I PROMET DRVNIH SORTIMENATA, SJEA STABALA I PROMET DRVNIH SORTIMENATA

  Doznaka stabala za sjeuDoznaka stabala za sjeuDoznaka stabala za sjeuDoznaka stabala za sjeu

  lan 53lan 53lan 53lan 53 Stabla se mogu sjei samo nakon njihovog odabiranja, obiljeavanja i evidentiranja (u

  daljem tekstu: doznaka), u skladu sa programom gazdovanja umama i izvoakim projektom. Doznaku stabala za sjeu u visokim umama mogu da vre ovlaena lica sa visokom

  strunom spremom umarskog smjera koja su zaposljena kod nadlenog organa uprave. Doznaku stabala za sjeu u umi u privatnoj svojini mogu da vre i pravna lica i

  preduzetnici koji u pogledu strune spreme ispunjavaju uslove iz lana 67 ovog zakona. Doznaka stabala za sjeu u privatnoj umi vri se u saradnji sa vlasnikom ume.

 • -15-

  Zahtjev za sjeuZahtjev za sjeuZahtjev za sjeuZahtjev za sjeu

  lan 54lan 54lan 54lan 54 Zahtjev za sjeu ume u privatnoj svojini sa dokazom o svojini podnosi se nadlenom

  organu uprave. Zahtjev za sjeu iz stava 1 ovog lana ukoliko ovim zakonom nije drukije odreeno, vlasnik

  ume podnosi najkasnije do 1. decembra tekue za narednu godinu. Na osnovu zahtjeva iz stava 1 ovog lana priprema se izvoaki projekat.

  Rjeenje kojim se odobrava sjeaRjeenje kojim se odobrava sjeaRjeenje kojim se odobrava sjeaRjeenje kojim se odobrava sjea

  lan 55lan 55lan 55lan 55

  Sjea ume u privatnoj svojini moe se vriti samo na osnovu rjeenja nadlenog organa uprave kojim se dozvoljava sjea.

  Rjeenje iz stava 1 ovog lana donosi se najkasnije u roku od tri dana od dana izvrene doznake i uplate naknade, u skladu sa zakonom kojim se ureuje opti upravni postupak.

  Rjeenje iz stava 1 ovog lana sadri: - ime i prezime vlasnika ume i broj katastarske parcele; - vrstu, koliinu i debljinsku strukturu doznaene drvne mase; - uslove za vrenje sjee i izvoza drvnih sortimenata; - potrebne mjere zatite uma i uspostavljanja umskog reda; - potrebne vrste i obim uzgojnih radova proporcionalnih obimu sjee; - vrijeme i rok za izvrenje radova; - iznos naknade iz stava 2 ovog lana .

  Uslovi za transport i promet drvnih sortimenata Uslovi za transport i promet drvnih sortimenata Uslovi za transport i promet drvnih sortimenata Uslovi za transport i promet drvnih sortimenata

  lan 56lan 56lan 56lan 56

  Pomjeranje drvnih sortimenata sa mjesta sjee moe se vriti samo nakon prijema drvnih sortimenata.

  Prijem iz stava 1 ovog lana, naroito, obuhvata premjer, evidentiranje i obiljeavanje drv-nih sortimenata (igom, bar kodom i dr.) nakon to se prethodno utvrdi da je uspostavljen umski red.

  Vlasnik, odnosno korisnik ume duan je da o izvrenoj sjei obavijesti nadleni organ uprave u roku od tri dana od dana izvrene sjee.

  Prijem iz stava 1 ovog lana vri nadleni organ uprave. Drvni sortimenti iz ume mogu se stavljati u promet samo na osnovu uvjerenja o porijeklu,

  koje izdaje korisnik ume u dravnoj svojini, odnosno vlasnik ume u privatnoj svojini.

  Blii propis o doznaci, sjei, prijemu, igosanju i uvjerenjuBlii propis o doznaci, sjei, prijemu, igosanju i uvjerenjuBlii propis o doznaci, sjei, prijemu, igosanju i uvjerenjuBlii propis o doznaci, sjei, prijemu, igosanju i uvjerenju o porijekluo porijekluo porijekluo porijeklu drvnih sortimenadrvnih sortimenadrvnih sortimenadrvnih sortimena

  lan 57lan 57lan 57lan 57

  Ministarstvo donosi blii propis o: 1) doznaci i sjei stabala, nainu prijema i obiljeavanju drvnih sortimenata, a koji sadri:

  nain i uslove za doznaku i evidentiranje doznaenih stabala za sjeu, obrazac zahtjeva za izdavanje rjeenja kojim se dozvoljava sjea, nain obavjetavanja o izvrenoj sjei, nain obiljeavanja i evidentiranja posjeene drvne mase, obiljeavanju panjeva bespravno posjeenih stabala i oblik i sadrinu igova;

  2) uvjerenju o porijeklu drvnih sortimenata, a koji sadri: dokaz o porijeklu drvnih sortimenata, nain obavjetavanja o otpremi sortimanata, voenje registra dokumenata, kao i evidenciju prometa drvnih sortimenata.

 • -16-

  VIII. UMSKA INFRASTRUKTURAVIII. UMSKA INFRASTRUKTURAVIII. UMSKA INFRASTRUKTURAVIII. UMSKA INFRASTRUKTURA

  Uslovi za izgradnju i odravanjeUslovi za izgradnju i odravanjeUslovi za izgradnju i odravanjeUslovi za izgradnju i odravanje

  lan 58lan 58lan 58lan 58 U umama i na umskom zemljitu moe se graditi umska infrastruktura samo u skladu

  sa programom gazdovanja umama i izvoakim projektom, u skladu sa zakonom. Planiranje, projektovanje, graenje i odravanje umske infrastrukture moe se vriti samo

  u skladu sa principima zatite prirode, potrebama gazdovanja umama i tehnikim propisima, na nain kojim se ne:

  - ugroavaju izvorita vode i vodni tokovi; - uzrokuje pojava erozije; - naruavaju umski ekosistemi; - ugroavaju stanita rijetkih i zatienih biljnih i ivotinjskih vrsta; - sprjeava normalan tok vode iz bujica; - destabilizuje zemljite i poveava opasnost od odrona; - ugroavaju optekorisne funkcije uma. umska infrastruktura je sastavni dio ume, odnosno umskog zemljita.

  Korienje umskih putevaKorienje umskih putevaKorienje umskih putevaKorienje umskih puteva

  lan 59lan 59lan 59lan 59

  Putevi koji su u funkciji gazdovanja umama smatraju se umskim putevima. umske puteve mogu koristiti pravna i fizika lica pod uslovima koje utvrdi nadleni organ

  uprave. Izgraene umske puteve, kojima se omoguava pristup seoskim gazdinstvima, turistikim

  i drugim objektima, a koji su javnog karaktera, Vlada moe prenijeti na upravljanje jedinici lokalne samouprave.

  Izgradnja i odravanje umskih putevaIzgradnja i odravanje umskih putevaIzgradnja i odravanje umskih putevaIzgradnja i odravanje umskih puteva

  lanlanlanlan 60606060 umske puteve u dravnoj svojini gradi i odrava korisnik uma. umske puteve u privatnoj svojini gradi i odrava vlasnik uma. Izuzetno od stava 1 ovog lana, umski putevi u dravnoj svojini iz lana 59 stav 3 ovog

  zakona mogu da se sufinansiraju iz budeta drave, odnosno jedinice lokalne samouprave. Nadleni organ uprave vodi evidenciju umskih puteva.

  Tehniki prijem Tehniki prijem Tehniki prijem Tehniki prijem umskih putevaumskih putevaumskih putevaumskih puteva

  lan 61lan 61lan 61lan 61

  Tehniki prijem izgraenog umskog puta vri komisija koju imenuje Ministarstvo.

  Blii propis o umskoj iBlii propis o umskoj iBlii propis o umskoj iBlii propis o umskoj infrastrukturinfrastrukturinfrastrukturinfrastrukturi

  lan 62lan 62lan 62lan 62 Nain projektovanja, tehniki uslovi za izgradnju, odravanje i tehniki prijem i oznaavanje

  umske infrastrukture utvruje se propisom koji donosi Ministarstvo, uz saglasnost nadlenog organa dravne uprave za poslove saobraaja.

 • -17-

  IX. KORIENJE NEDRVNIH UMSKIH PROIZVODA I FUNKCIJA UMAIX. KORIENJE NEDRVNIH UMSKIH PROIZVODA I FUNKCIJA UMAIX. KORIENJE NEDRVNIH UMSKIH PROIZVODA I FUNKCIJA UMAIX. KORIENJE NEDRVNIH UMSKIH PROIZVODA I FUNKCIJA UMA

  Uslovi za korienje nedrvnih umskih proizvodaUslovi za korienje nedrvnih umskih proizvodaUslovi za korienje nedrvnih umskih proizvodaUslovi za korienje nedrvnih umskih proizvoda

  lan 63lan 63lan 63lan 63 Nedrvni umski proizvodi iz uma u dravnoj svojini mogu se koristiti u komercijalne i

  nekomercijalne svrhe, u skladu sa programom gazdovanja umama, na nain kojim se ne ugroavaju ekosistemi i funkcije uma.

  Komercijalno korienje nedrvnih umskih proizvoda obuhvata njihovo sakupljanje, radi stavljanja u promet, na osnovu ugovora.

  Nekomercijalno korienje nedrvnih proizvoda iz stava 1 ovog lana je njihovo sakupljanje u koliinama dnevnih potreba pojedinca, odnosno manje od 2 kg dnevno jestivih umskih proizvoda.

  Nedrvni umski proizvodi u umama i na umskom zemljitu u dravnoj svojini za komercijalno korienje mogu se davati na osnovu sprovedenog postupka po javnom oglasu pravnom odnosno fizikom licu registrovanom za otkup nedrvnih umskih proizvoda u Centralnom registru Privrednog suda, u skladu sa zakonom.

  Javni poziv iz stava 4 ovog lana za komercijalno korienje nedrvnih proizvoda u umama u dravnoj svojini objavljuje se u najmanje jednom tampanom mediju koji se distribuira na teritoriji Crne Gore.

  Postupak po javnom oglasu sprovodi nadleni organ uprave. Odluku o dodjeli prava na komercijalno korienje nedrvnih proizvoda u umama u dravnoj

  svojini donosi Vlada. Javnim pozivom iz st. 4 i 5 ovog lana naroito se utvruje vrsta nedrvnih umskih

  proizvoda, procijenjene koliine, lokaliteti, uslovi koje moraju da ispunjavaju korisnici nedrvnih proizvoda i drugi podaci od znaaja za sprovoenje postupka.

  Za komercijalno korienje nedrvnih proizvoda iz stava 2 ovog lana plaa se naknada u visini 5% trine cijene otkupljenih proizvoda po kilogramu.

  Naknada iz stava 9 ovog lana prihod je budeta drave. Trinu cijenu iz stava 9 ovog lana utvruje nadleni organ uprave na osnovu cijena koje

  se formiraju na tritu u maloprodaji (trnicama, maloprodajnim objektima i sl.). Nedrvni umski proizvodi mogu se sakupljati u skladu sa posebnim propisom. Blii nain sprovoenja postupka iz stava 4 ovog lana utvruje se propisom Ministarstva.

  Zabrane i ogranienja korienja funkcija uma od strane treih licaZabrane i ogranienja korienja funkcija uma od strane treih licaZabrane i ogranienja korienja funkcija uma od strane treih licaZabrane i ogranienja korienja funkcija uma od strane treih lica

  lan 64lan 64lan 64lan 64

  Zabranjeno je u umi, naroito : - oteivati ili pomjerati znakove, biljege ili druga obiljeja; - motornim vozilima koristiti umske vlake, osim onih koje vlasnici posebno izdvoje za te

  svrhe; - ulaziti u podruja gdje se vri sjea, izvlaenje i transport drveta, poumljavanje, u ogra-

  ena umska podruja i umske rasadnike. Zabranjeno je bez odobrenja vlasnika, odnosno korisnika uma, naroito: - koristiti umske puteve motornim vozilima u sluaju manifestacionih dogaaja, kao i za

  komercijalne namjene treih lica; - organizovanje masovnog okupljanja koje moe nanijeti tetu umi; - postavljanje ograda; - postavljanje tabli i oznaka na nain kojim se oteuju stabla; - parkirati se i kampovati u umama i na umskim zemljitima; - smjetati pelinjake, lovnotehnike i druge objekte u umama i na umskim zemljitima.

 • -18-

  Odobrenjem iz stava 2 ovog lana moe se utvrditi i obaveza plaanja odgovarajue naknade, iji iznos kod ume u dravnoj svojini utvruje nadleni organ uprave.

  Naknada iz stava 2 ovog lana kod ume u dravnoj svojini je prihod budeta drave.

  Naknada za komercijalno korienje funkcija umaNaknada za komercijalno korienje funkcija umaNaknada za komercijalno korienje funkcija umaNaknada za komercijalno korienje funkcija uma

  lan 65lan 65lan 65lan 65 Pravna i fizika lica koja koriste ume i umska zemljita u komercijalne svrhe za postavlja-

  nje objekata i ureaja elektronske komunikacione infrastrukture, preraivake industrije, crne i obojene metalurgije, kao i objekata za odmor i rekreaciju, ekoturizam, paarenje i sl., plaaju naknadu na osnovu ugovora o korienju, zakljuenim sa nadlenim organom uprave.

  Metodologiju za odreivanje visine naknade iz stava 1 ovog lana utvruje Ministarstvo. Visinu naknade na osnovu metodologije iz stava 2 ovog lana odreuje Vlada.

  X. ORGANIZACIJA POSLOVA U UMARSTVUX. ORGANIZACIJA POSLOVA U UMARSTVUX. ORGANIZACIJA POSLOVA U UMARSTVUX. ORGANIZACIJA POSLOVA U UMARSTVU

  NadlenostNadlenostNadlenostNadlenost

  lan 66lan 66lan 66lan 66

  Nadleni organ uprave obavlja upravne i sa njima povezane strune poslove u umarstvu, koji se odnose na:

  1) izradu i pripremu planova u umarstvu; 2) sprovoenje nacionalne inventure uma; 3) ustupanje radova u umama u dravnoj svojini na izvoenje; 4) prikupljanje podataka o stanju uma; 5) izradu karata umskih stanita i tipova uma (kartiranje); 6) sprovoenje monitoringa zdravstvenog stanja uma, odrivosti gazdovanja umama i

  bespravnih aktivnosti u umama; 7) podizanje novih uma, ukljuujui poumljavanje i njegu novih kultura; 8) uspostavljanje, voenje i odravanje informacionog sistema o umama; 9) odravanje i sanaciju umskih puteva u skladu sa ovim zakonom; 10) pripremu strunih osnova za propise, planove i programe, koje na osnovu ovlaenja

  utvrenih ovim zakonom donose Vlada i Ministarstvo; 11) sprovoenje mjera za ouvanje biodiverziteta i prirodnih vrijednosti uma; 12) sprovoenje zatite uma od biotikih i abiotikih inilaca i poara, ukljuujui dijagno-

  zno-prognozne poslove; 13) uvanje uma i umskog zemljita od protivpravnih radnji; 14) doznaku stabala za sjeu, igosanje sortimenata i prijem sjeita, odnosno umskih

  radova; 15) pruanje strune pomoi vlasnicima uma u privatnoj svojini u pogledu korienja i

  zatite uma; 16) kontrolu izvedenih radova po izvoakom projektu; 17) saradnju sa nauno istraivakim institucijama iz oblasti umarstva; 18) druge poslove u skladu sa zakonom. Za strune poslove iz stava 1 ta. 1 i 2 i 4 do 10 ovog lana nadleni organ uprave moe

  angaovati drugo pravno lice koje ispunjava propisane uslove u skladu sa zakonom.

  Uslovi za vrenje Uslovi za vrenje Uslovi za vrenje Uslovi za vrenje strunihstrunihstrunihstrunih poslova u umarstvu poslova u umarstvu poslova u umarstvu poslova u umarstvu

  lan 67lan 67lan 67lan 67 Strune poslove u umarstvu moe da vri pravno lice, odnosno preduzetnik koji ima

  najmanje jedno zapo[ljeno lice sa visokom strunom spremom umarskog smjera sa licencom za

 • -19-

  vrenje strunih poslova u umarstvu (u daljem tekstu: licenca), koji je registrovan u Centralnom registru Privrednog suda i koji ispunjava uslove u pogledu opreme za obavljanje te djelatnosti.

  Blii uslovi u pogledu opreme i broja zapoljenih iz stava 1 ovog lana utvruju se propisom Ministarstva.

  Licencu iz stava 1 ovog lana moe stei lice sa visokom strunom spremom umarskog smjera i najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci, koje ima poloen struni ispit za vrenje strunih poslova u umarstvu.

  Licencu iz st. 1 i 3 ovog lana izdaje Ministarstvo. Program polaganja strunog ispita za sticanje licence, nain polaganja i visinu trokova za

  polaganje strunog ispita utvruje Ministarstvo.

  Naknada za vrenje odreenih strunih poslova u umarstvuNaknada za vrenje odreenih strunih poslova u umarstvuNaknada za vrenje odreenih strunih poslova u umarstvuNaknada za vrenje odreenih strunih poslova u umarstvu

  lan 68lan 68lan 68lan 68 Za vrenje doznake stabala, premjer i igosanje drvnih sortimenata i izradu izvoakog

  projekta vlasnici i korisnici uma plaaju naknadu. Visinu naknade iz stava 1 ovog lana utvruje Ministarstvo. Naknada iz stava 1 ovog lana je prihod budeta drave.

  Struni posloviStruni posloviStruni posloviStruni poslovi

  lan 69lan 69lan 69lan 69

  Struni poslovi u umarstvu, koje mogu da vre pravna lica i preduzetnici, su: 1) poumljavanje zemljita, osim podizanja brzorastuih plantaa; 2) njega,uzgoj i zatita uma; 3) sanacija degradiranih uma; 4) konverzija izdanakih uma; 5) proizvodnja umskog reproduktivnog materijala autohtonih i rijetkih vrsta drvea; 6) odravanje i opremanje uma za potrebe socijalnih funkcija; 7) odravanje i unaprjeivanje potencijala ekolokih funkcija uma; 8) izgradnja i odravanje umskih puteva. Strune poslove iz stava 1 ovog lana mogu obavljati vlasnici i korisnici uma koji

  ispunjavaju uslove iz lana 67 ovog zakona. Obavljanje strunih poslova u umama u dravnoj svojini obezbjeuje nadleni organ

  uprave.

  Savjet za ume Savjet za ume Savjet za ume Savjet za ume

  lan 70lan 70lan 70lan 70 Radi davanja strunih miljenja i predloga za odluivanje o strunim pitanjima i za strunu

  pomo u postupku donoenja odluka i pripreme propisa iz oblasti uma i umarstva Vlada moe osnovati Savjet za ume (u daljem tekstu: Savjet), u skladu sa ovim zakonom.

  Savjet, naroito, daje: 1) miljenje na predloge zakona i drugih propisa kojima se ureuju pitanja iz oblasti uma i

  umarstva; 2) miljenje na nacrte planskih dokumenata u umarstvu; 3) predloge za edukaciju i struno usavravanje zaposlenih u umarstvu; 4) predloge od znaaja za unaprjeenje stanja u oblasti uma i umarstva. U vrenju poslova iz stava 2 ovog lana Savjet sarauje sa Ministarstvom i nadlenim

  organom uprave . Administrativno-tehnike poslove za potrebe Savjeta obavlja Ministarstvo.

 • -20-

  Blii djelokrug rada, sastav i trajanje mandata lanova Savjeta utvruje se aktom o osnivanju.

  Sredstva za rad Savjeta obezbeuju se iz budetske pozicije Ministarstva.

  XI. NAIN I USLOVI ZA KORIENJE UMA U DRAVNOJ SVOJINIXI. NAIN I USLOVI ZA KORIENJE UMA U DRAVNOJ SVOJINIXI. NAIN I USLOVI ZA KORIENJE UMA U DRAVNOJ SVOJINIXI. NAIN I USLOVI ZA KORIENJE UMA U DRAVNOJ SVOJINI

  1.1.1.1. Korienje uma u dravnoj svojiniKorienje uma u dravnoj svojiniKorienje uma u dravnoj svojiniKorienje uma u dravnoj svojini

  Dodjeljivanje koncesije Dodjeljivanje koncesije Dodjeljivanje koncesije Dodjeljivanje koncesije

  lan 71lan 71lan 71lan 71 ume u dravnoj svojini mogu se dati na korienje na osnovu ugovora o koncesiji

  zakljuenog u skladu sa zakonom. Koncesije iz stava 1 ovog lana dodjeljuju se za jednu ili vie gazdinskih jedinica, na period

  od pet do 30 godina. Postupak za davanje koncesije sprovodi nadleni organ uprave u skladu sa zakonom.

  Uslovi za koncesionare iUslovi za koncesionare iUslovi za koncesionare iUslovi za koncesionare i uslovi za dodjelu koncesijeuslovi za dodjelu koncesijeuslovi za dodjelu koncesijeuslovi za dodjelu koncesije

  lan 72lan 72lan 72lan 72

  ume u dravnoj svojini mogu se davati na korienje putem koncesije pravnim licima koja imaju zaposleno najmanje jedno lice sa visokom kolskom spremom umarskog smjera i dva lica sa srednjom strunom spremom umarskog smjera, koja su registrovana u Centralnom registru Privrednog suda za obavljanje djelatnosti umarstva i ispunjavaju uslove u pogledu tehniko-tehnoloke opremljenosti.

  Blie uslove u pogledu tehniko-tehnoloke opremljenosti iz stava 1 ovog lana i broja zaposlenih, srazmjerno veliini gazdinskih jedinica i vrsti koncesije, utvruje Ministarstvo.

  Obim koncesijeObim koncesijeObim koncesijeObim koncesije

  lan 73lan 73lan 73lan 73 Obim koncesije okvirno se utvruje na osnovu programa gazdovanja umama i izvoakim

  projektom. Obim sjee na godinjem nivou moe varirati u odnosu na obim utvren koncesionim

  ugovorom, u granicama odstupanja 20%, s tim to u ukupnom obimu koncesije ne smije odstupati 10%.

  Ukoliko koncesionar ne realizuje ugovoreni obim sjee drvne mase dvije godine uzastopno, u skladu sa st. 1 i 2 ovog lana, obim koncesije mu se smanjuje, srazmjerno po koliini i kvalitetu, za preostali period trajanja koncesije.

  Koncesionar ima pravo na odtetu za eventualno smanjivanje obima korienja uma pod koncesijom bez njegove krivice, osim ako se taj obim smanji zbog restitucije, promijenjenih prirodnih uslova, koji trae izmjenu programa gazdovanja i izvoakog projekta ili vie sile, u skladu sa zakonom.

  Obaveze koncesionaraObaveze koncesionaraObaveze koncesionaraObaveze koncesionara

  lan 74lan 74lan 74lan 74 Pored obaveza utvrenih zakonom koncesionar je duan da: - sprovodi mjere utvrene programom gazdovanja umama, preduzima mjere utvrene

  izvoakim projektom i vodi evidenciju o koliinama izraenih i prodatih drvnih sortimenata; - izvrava obaveze utvrene ugovorom (vodi evidenciju umskih radova, radova na izgradnji

  i odravanju umskih puteva, trokova sopstvene prerade drvnih proizvoda i dr.)

 • -21-

  Koncesiona naknadaKoncesiona naknadaKoncesiona naknadaKoncesiona naknada

  lan 75lan 75lan 75lan 75 Za dodijeljenu koncesiju za korienje uma u dravnoj svojini plaa se naknada u skladu

  sa zakonom i koncesionim ugovorom. Poetni iznos naknade iz stava 1 ovog lana, koja se odreuje javnim oglasom, odreuje

  se za prvu godinu trajanja koncesije na osnovu ukupne vrijednosti drvnih proizvoda i procijenjenih trokova radova planiranih izvoakim projektom.

  Trokovi radova iz stava 2 ovog lana procjenjuju se na osnovu vrste drveta, sortimentne strukture, otvorenosti uma, prirodnih i tehnolokih uslova korienja, odnosno gazdovanja umama.

  Visina koncesione naknade za poetnu godinu, postignuta na osnovu javnog oglasa, odreuje se koncesionim ugovorom i godinje se usklauje sa realizovanim obimom i strukturom sjea i radova koji su predmet ugovora, kao i cijenama na tritu.

  Metodologiju za obraun i godinje usklaivanje koncesione naknade utvruje Vlada.

  Kontrola izvravanja koncesionih i drugih ugovora Kontrola izvravanja koncesionih i drugih ugovora Kontrola izvravanja koncesionih i drugih ugovora Kontrola izvravanja koncesionih i drugih ugovora u umama u dravnoj svojiniu umama u dravnoj svojiniu umama u dravnoj svojiniu umama u dravnoj svojini

  lan 76lan 76lan 76lan 76

  Kontrolu realizacije ugovora o koncesiji i preduzimanja mjera prema izvoakom projektu vri nadleni organ uprave.

  Prodaja drveta Prodaja drveta Prodaja drveta Prodaja drveta

  lan 77lan 77lan 77lan 77 ume u dravnoj svojini mogu se davati na korienje prodajom drveta u dubeem stanju,

  odnosno prodajom drvnih sortimenata u skladu sa programom gazdovanja umama, odnosno izvoakim projektom.

  Prodaja drveta iz stava 1 ovog lana vri se u skladu sa zakonom kojim je ureena dravna imovina.

  Sredstva od prodaje iz stava 1 ovog lana prihod su budeta drave. 2. 2. 2. 2. Obezbjeivanje drvetom stanovnitva u ruralnim podrujimaObezbjeivanje drvetom stanovnitva u ruralnim podrujimaObezbjeivanje drvetom stanovnitva u ruralnim podrujimaObezbjeivanje drvetom stanovnitva u ruralnim podrujima

  Nain i uslovi za obezbjeivanje drvetomNain i uslovi za obezbjeivanje drvetomNain i uslovi za obezbjeivanje drvetomNain i uslovi za obezbjeivanje drvetom

  lan 78lan 78lan 78lan 78 Drvo u umi u dravnoj svojini moe se, u skladu sa programom gazdovanja umama i

  izvoakim projektom, davati stanovnicima sa prebivalitem u ruralnim podrujima za sopstvene potrebe do 10 m3 po domainstvu.

  Davanje drveta iz stava 1 ovog lana obuhvata: - besplatno sakupljanje drvnih ostataka nakon sjea na osnovu rjeenja nadlenog organa

  uprave; - besplatno korienje ogrijevnog drveta u dubeem stanju pod uslovima koje utvrdi

  nadleni organ uprave (socijalni sluajevi i sl.); - kupovinu ogrijevnog i tehnikog drveta u dubeem stanju; - kupovinu ogrijevnog i tehnikog drveta na umskom putu. Cijenu za kupovinu drvnih sortimenata iz stava 2 al. 3 i 4 ovog lana utvruje Vlada.

 • -22-

  Postupak za obezbjeivanje davanja drvetaPostupak za obezbjeivanje davanja drvetaPostupak za obezbjeivanje davanja drvetaPostupak za obezbjeivanje davanja drveta

  lan 79lan 79lan 79lan 79 Davanje drveta iz lana 78 stav 2 ovog zakona vri se na osnovu zahtjeva rjeenjem

  nadlenog organa uprave.

  RegistracijaRegistracijaRegistracijaRegistracija privatnihprivatnihprivatnihprivatnih umskihumskihumskihumskih gazdinstavagazdinstavagazdinstavagazdinstava

  lanlanlanlan 80808080 Privatna umska gazdinstva veliine od 5 ha upisuju se u registar koji vodi nadleni organ

  uprave i sastavni je dio informacionog sistema Ministarstva, na zahtjev vlasnika. Registar iz stava 1 ovog lana vodi se u okviru registra poljoprivrednih gazdinstava u skladu

  sa zakonom.

  XII. OBEZBJEIVANJE SREDSTAVA ZA SPROVOENJE XII. OBEZBJEIVANJE SREDSTAVA ZA SPROVOENJE XII. OBEZBJEIVANJE SREDSTAVA ZA SPROVOENJE XII. OBEZBJEIVANJE SREDSTAVA ZA SPROVOENJE PLANSKIH DOKUMENATA U UMARSTVUPLANSKIH DOKUMENATA U UMARSTVUPLANSKIH DOKUMENATA U UMARSTVUPLANSKIH DOKUMENATA U UMARSTVU

  Godinji program gazdovanja umamaGodinji program gazdovanja umamaGodinji program gazdovanja umamaGodinji program gazdovanja umama

  lan lan lan lan 81818181

  Sredstva za sprovoenje programa gazdovanja umama i izvoakih projekata obezbjeuju se iz budeta drave na osnovu godinjeg programa gazdovanja umama.

  Godinji program gazdovanja umama izrauje nadleni organ uprave. Program iz stava 2 ovog lana, naroito, sadri: planirane aktivnosti kvantifikovane po

  obimu i vrsti radova na uzgoju i zatiti uma, korienju, izgradnji i odravanju umske infrastrukture, sa finansijskim sredstvima za njihovo sprovoenje po gazdinskim jedinicama i umskim podrujima, kao i sredstva za sufinansiranje radova u privatnim umama.

  Godinji program iz stava 2 ovog lana donosi Vlada do 31. decembra tekue za narednu godinu.

  Podsticajne mjere u umarstvuPodsticajne mjere u umarstvuPodsticajne mjere u umarstvuPodsticajne mjere u umarstvu

  lan 82lan 82lan 82lan 82 Sredstva za realizaciju podsticajnih mjera u umarstvu i sufinansiranje izvoenja radova mogu se, u skladu sa godinjim programom gazdovanja umama, obezbjeivati iz bueta drave za:

  - jaanje konkurentnosti u umarstvu; - poboljanje uslova ivotne sredine; - poboljanje kvaliteta ivota seoskog stanovnitva i diverzifikaciju ruralne ekonomije. Podsticajna sredstva iz stava 1 ovog lana mogu se dodijeliti privatnim umskim

  gazdinstvima, koja su upisana u registar gazdinstava iz lana 80 ovog zakona. Raspodjelu sredstava vri nadleni organ uprave po postupku sprovedenom po javnom

  pozivu na osnovu kriterijuma koje utvruje Ministarstvo.

  Nain naplate naknada Nain naplate naknada Nain naplate naknada Nain naplate naknada

  lan 83lan 83lan 83lan 83 U pogledu obrauna, naplate, kamate, prinudne naplate i rokova zastarjelosti za plaanje

  naknada utvrenih ovim zakonom, primjenjuje se zakon kojim je ureena poreska administracija.

 • -23-

  Finansiranje mjera u umarstvu po osnovu drugih programaFinansiranje mjera u umarstvu po osnovu drugih programaFinansiranje mjera u umarstvu po osnovu drugih programaFinansiranje mjera u umarstvu po osnovu drugih programa

  lan 84lan 84lan 84lan 84 Sredstva za finansiranje sprovoenja mjera za ouvanje staninih tipova u umama (NATU-

  RA 2000) obezbjeuju se u skladu sa zakonom.

  KontrolaKontrolaKontrolaKontrola namjenske upotrebe budetskih sredstavanamjenske upotrebe budetskih sredstavanamjenske upotrebe budetskih sredstavanamjenske upotrebe budetskih sredstava

  lan 85lan 85lan 85lan 85 Kontrolu namjenske upotrebe podsticajnih sredstava za sufinansiranje izvoenja radova i

  podsticajnih mjera vri nadleni organ uprave. Kontrola iz stava 1 ovog lana obuhvata kontrolu sprovoenja mjera koje se finansiraju,

  odnosno sufinansiraju iz budeta drave, namjenski utroak sredstava i ocjenu efekata spro-vedenih mjera.

  XIII. NADZORXIII. NADZORXIII. NADZORXIII. NADZOR

  Nadlenost Nadlenost Nadlenost Nadlenost

  lan 86lan 86lan 86lan 86

  Nadzor nad sprovoenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona, u okviru utvrenih nadlenosti, vre Ministarstvo, ministarstva nadlena za poslove finansija, zatite ivotne sredine, ureenja prostora i saobraaja i nadleni organ uprave.

  Poslove inspekcijskog nadzora iz stava 1 ovog lana, u okviru svoje nadlenosti, u oblasti uma i umarstva, vri Ministarstvo, preko inspektora nadlenog za umarstvo (u daljem tekstu: umarski inspektor), u skladu sa zakonom.

  Ovlaenja umarskog inspektoraOvlaenja umarskog inspektoraOvlaenja umarskog inspektoraOvlaenja umarskog inspektora

  lan 87lan 87lan 87lan 87 umarski inspektor je ovlaen, naroito, da kontrolie:

  - vrenje sjee i svih radova u umama sa aspekta zakonitosti, usklaenosti sa planovima i struno tehnikim standardima; - promet drvnih sortimenata umskim putevima i njihovo porijeklo;

  - da li se sakupljanje nedrvnih umskih proizvoda, kao i njihov promet umskim putevima vri u skladu sa propisima;

  - skladitenje umskih sortimenata sa aspekta zatite uma; - sprovoenje mjera osiguranja i zatite od poara;

  - ispunjavanje uslova za izvoenje radova u umama; - sprovoenje postupka promjene namjene (krenja) uma;

  - korienje uma; - izvrenje radova kod krajnjih korisnika budetskih sredstava (vlasnika privatnih uma).

  Kada utvrdi da je povrijeen zakon ili drugi propis ili da se ne potuju standardi ili normativi, umarski inspektor je obavezan da, pored upravnih mjera i radnji propisanih zakonom kojim se ureuje inspekcijski nadzor, preduzme i sljedee upravne mjere i radnje:

  - naredi izvravanje planiranih i drugih potrebnih radova, ije bi neizvrenje prouzrokovalo tetne posljedice;

  - naredi obustavu: iste sjee, sjee velikog intenziteta i druge protivpravne sjee stabala, krenja ume; ispae, kresanja grana i sakupljanja lia, prometa vozilima izvan umskih saobra-ajnica, protivpravnog sakupljanja umskih proizvoda;

  - naredi obnovu sastojina u kojima je izvrena ista sjea ili sjea velikog intenziteta;

 • -24-

  - naredi sanaciju sastojina; - privremeno oduzme protivpravno posjeeno drvo, drvo protivpravno stavljeno u promet i

  druge protivpravno prisvojene ili proizvedene umske proizvode, kao i sredstva i predmete kojima su izvrene ove radnje;

  - naredi sprovoenje utvrenih mjera na zatiti uma i zatiti od poara; - u hitnim sluajevima, u kojima bi nastupila teta po opti interes, naredi mjere za sprje-

  avanje tete; - naredi uklanjanje smea i ostalog otpada iz ume i sa umskog zemljita; - zabrani izvoenje umskih radova pravnim i fizikim licima koja ne ispunjavaju struno-

  tehnike, tehnoloke i druge uslove predviene ovim zakonom; - preduzima mjere u cilju sprjeavanja protivpravnog prisvajanja uma i protivpravne izgra-

  dnje objekata; - predlae mjere u cilju otklanjanja utvrenih nepravilnosti u pogledu sprovoenja konce-

  sionih i drugih ugovora o korienju uma, kao i oduzimanje prava korienja uma u dravnoj svojini.

  XIV. KAZNENE ODREDBEXIV. KAZNENE ODREDBEXIV. KAZNENE ODREDBEXIV. KAZNENE ODREDBE

  lan lan lan lan 88888888 Novanom kaznom od pedesetostrukog do dvjestopedesetostrukog iznosa minimalne

  zarade u Crnoj Gori kaznie se za prekraj pravno lice, ako: 1) ne izvri sanaciju uma, odnosno umskog zemljita u skladu sa lanom 36 stav 1 ovog

  zakona; 2) se ne pridrava posebnih mjera zatite uma koje naredi Ministarstvo (lan 45 stav 1); 3) loi otvorenu vatru u umi ili na umskom zemljitu ili odlae predmete koji mogu

  prouzrokovati poar osim na mjestima odreenim za tu namjenu (lan 46 stav 1); 4) za ume i umska zemljita koja su izloena poveanoj opasnosti od poara ne

  primjenjuje posebne mjere za sprjeavanje i pripremu za gaenje poara (lan 46 stav 3); 5) vri sjeu stabla bez prethodne doznake (lan 53 stav 1), odnosno bez donijetog

  rjeenja za sjeu ili u suprotnosti sa tim rjeenjem (lan 55 stav 1); 6) vri pomjeranje drvnih sortimenata od mjesta sjee bez prethodnog prijema drvnih

  sortimenata (lan 56 stav 1); 7) umsku infrastrukturu gradi bez programa gazdovanja umama i izvoakog projekta

  ili u suprotnosti sa tim dokumentima (lan 58 stav 1). Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se odgovorno lice u pravnom licu, odnosno

  fiziko lice novanom kaznom od petostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori.

  Za prekraj iz stava 1 ta. 2, 3, 5 i 6 ovog lana, pored novane kazne, uiniocu e se izrei i zatitna mjera oduzimanja predmeta.

  lan 89lan 89lan 89lan 89 Novanom kaznom od dvadesetostrukog do dvjestostrukog iznosa minimalne zarade u

  Crnoj Gori kaznie se za prekraj pravno lice, ako: 1) postupi suprotno zabrani iz lana 33 ta. 3 i 5 do 10 ovog zakona, osim ako sakuplja

  nedrvne umske proizvode u nekomercijalne svrhe; 2) vri pau u umi, odnosno na umskom zemljitu na nain koji ugroava funkcije uma,

  na povrinama koje za pau nijesu odreene u izvoakom projektu (lan 40 stav 1); 3) gradi trajne ili privremene objekte u umi, odnosno na umskom zemljitu bez

  odobrenja nadlenog organa uprave ili suprotno tom odobrenju (lan 41); 4) u umi, na umskom zemljitu ili na goletima odlae otpad ili ga ne ukloni (lan 42 st.

  1 i 2);

 • -25-

  5) ne ukloni otpad koji su odloila nepoznata lica (lan 42 stav 3); 6) u umi upotrebljava sredstva za zatitu bilja suprotno lanu 43 ovog zakona; 7) nakon sjee i izvoza drvnih sortimenata iz ume ili nakon sanacije tete u umi, na

  osnovu strunih uputstava nadlenog organa uprave, ne uspostavi umski red ili ne preduzme druge mjere (lan 44 stav 1);

  8) preventivno ne djeluje, suzbija ili ne uestvuje u gaenju poara u svojoj umi, odnosno umi koju koristi (lan 46 stav 4);

  9) ne izvri radove na uzgoju uma srazmjerno vrsti i obimu sjee, u skladu sa rjeenjem za sjeu odnosno izvoakim projektom ili godinjim programom gazdovanja (lan 50 st. 1 i 2);

  10) ne obavijesti nadleni organ uprave o izvrenoj sjei, u roku od tri dana od dana izvrene sjee (lan 56 stav 3);

  11) stavi u promet drvne sortimente bez izdatog uvjerenja o porijeklu (lan 56 stav 5); 12) umske puteve koristi suprotno uslovima koje utvrdi nadleni organ uprave (lan 59

  stav 2); 13) bez ugovora vri komercijalno sakupljanje nedrvnih umskih proizvoda (lan 63 stav 2); 14) vri strune poslove u umarstvu, a ne ispunjava uslove za vrenje tih poslova (lan 67

  stav 1). Za prekraj iz stava 1 taka 14 ovog lana kaznie se preduzetnik novanom kaznom od

  dvadesetostrukog do dvjestastrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori. Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se odgovorno lice u pravnom licu, a fiziko lice za

  prekraj iz stava 1 ta. 1 13 ovog lana novanom kaznom od petostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori.

  Za prekraj iz stava 1 ta. 2, 4, 5, 6, 8, 10 i 12 ovog lana ovlaeno lice fizikom licu moe naplatiti novanu kaznu na licu mjesta u dvostrukom iznosu minimalne zarade u Crnoj Gori.

  Za prekraj iz stava 1 ta. 1, 11 i 13 ovog lana, pored novane kazne, uiniocu e se izrei i zatitna mjera oduzimanja predmeta.

  lan 90lan 90lan 90lan 90 Novanom kaznom od petostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj

  Gori kaznie se za prekraj fiziko lice, ako: 1) suprotno zabrani iz lana 33 taka 6 ovog zakona vri sakupljanje nedrvnih proizvoda u

  nekomercijalne svrhe; 2) na zahtjev uvara uma ne pokae linu ispravu kojom se utvruje identitet i omogui

  mu pregled vozila i tovara kojima se prevozi ili prenosi drvo, mjesta, osim stanova, na kojima se moe nalaziti drvo i onemogui privremeno oduzimanje bespravno posjeenog drveta i predmeta kojim je izvreno krivino djelo ili prekraj (lan 34 stav 2);

  3) vri kresanje grana ili korienje opalog lia u dravnoj umi, odnosno na umskom zemljitu bez odobrenja nadlenog organa uprave (lan 40 stav 2) ili u suprotnosti sa propisom iz lana 40 stav 3 ovog zakona;

  4) postupi suprotno zabrani iz lana 64 stav 1 ovog zakona ili bez odobrenja vlasnika, odnosno korisnika uma postupi suprotno zabrani iz stava 2 istog lana.

  Za prekraj iz stava 1 ovog lana ovlaeno lice fizikom licu moe naplatiti novanu kaznu na licu mjesta u dvostrukom iznosu minimalne zarade u Crnoj Gori.

  XV. PRELAZNE XV. PRELAZNE XV. PRELAZNE XV. PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBEI ZAVRNE ODREDBEI ZAVRNE ODREDBEI ZAVRNE ODREDBE

  Uvjerenje o porijeklu drvnih sortimenataUvjerenje o porijeklu drvnih sortimenataUvjerenje o porijeklu drvnih sortimenataUvjerenje o porijeklu drvnih sortimenata

  lan 91lan 91lan 91lan 91 Uvjerenje o porijeklu iz lana 56 stav 5 ovog zakona najdalje do prijema Crne Gore u

  Evropsku uniju izdavae nadleni organ uprave.

 • -26-

  Planski dokumenti za ume i umarstvoPlanski dokumenti za ume i umarstvoPlanski dokumenti za ume i umarstvoPlanski dokumenti za ume i umarstvo

  lan 92lan 92lan 92lan 92 Nacionalna inventura uma izvrie se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu

  ovog zakona. Nacionalna umarska politika donijee se u roku od pet godina od dana stupanja na

  snagu ovog zakona. Strategija e se donijeti u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Planovi razvoja uma donijee se u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog

  zakona. Programi gazdovanja umama donijee se u roku od dvije godine od dana donoenja

  planova razvoja uma. Do donoenja planskih dokumenata iz st. 4 i 5 ovog lana umama e se gazdovati na

  osnovu optih i posebnih osnova koje su donijete do stupanja na snagu ovog zakona.

  Uspostavljanje informacionog sistemaUspostavljanje informacionog sistemaUspostavljanje informacionog sistemaUspostavljanje informacionog sistema

  lan 93lan 93lan 93lan 93 Informacioni sistem e se uspostaviti u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog

  zakona

  Polaganje strunog ispita za vrenje strunih poslova u umarstvuPolaganje strunog ispita za vrenje strunih poslova u umarstvuPolaganje strunog ispita za vrenje strunih poslova u umarstvuPolaganje strunog ispita za vrenje strunih poslova u umarstvu

  lan 94lan 94lan 94lan 94 Lica zaposlena kod nadlenog organa uprave koja su do stupanja na snagu ovog zakona obavljala strune poslove, a nemaju poloen struni ispit, duna su da struni ispit poloe u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

  Zapoeti postupci i steena pravaZapoeti postupci i steena pravaZapoeti postupci i steena pravaZapoeti postupci i steena prava

  lan 95lan 95lan 95lan 95 Korisnici uma koji ume koriste na osnovu zakljuenih ugovora do stupanja na snagu

  ovog zakona duni su da svoje poslovanje usaglase sa ovim zakonom, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

  Ugovori o korienju uma zakljueni do dana stupanja na snagu ovog zakona vae do isteka rokova utvrenih tim ugovorima.

  Rok za donoenje propisaRok za donoenje propisaRok za donoenje propisaRok za donoenje propisa

  lan 96lan 96lan 96lan 96 Podzakonski akti za sprovoenje ovog zakona donijee se u roku od dvije godine od dana

  stupanja na snagu ovog zakona. Do donoenja propisa iz stava 1 ovog lana primjenjivae se podzakonski akti doneeni na

  osnovu Zakona o umama ("Slubeni list RCG", br. 55/00).

  Prestanak vaenja zakonaPrestanak vaenja zakonaPrestanak vaenja zakonaPrestanak vaenja zakona

  lan 97lan 97lan 97lan 97 Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da vai Zakon o umama ("Slubeni list RCG",

  br. 55/00).

 • -27-

  Stupanje na snaguStupanje na snaguStupanje na snaguStupanje na snagu

  lan 98lan 98lan 98lan 98 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom listu Crne

  Gore". SU-SK Broj 01-680/14

  Podgorica, 9. decembra 2010. godine

  SKUPTINA CRNE GORE 24. SAZIVA

  PREDEDNIK Ranko Krivokapi