of 55 /55
Z A K O N O PREVOZU OPASNIH MATERIJA I OSNOVNE ODREDBE Član 1. (1) Ovim zakonom uređuju se uslovi pod kojima se u Republici Srpskoj prevoze opasne materije i radnje koje su u vezi s tim prevozom (pripremanje materije za prevoz, utovar i istovar i usputne manipulacije), uslovi za ambalažu i vozila, uslovi imenovanja savjetnika za bezbjednost, te njegova prava i dužnosti, nadležnosti i uslovi za sprovođenje osposobljavanja lica koja učestvuju u prevozu, nadležnosti organa u vezi sa tim prevozom, kao i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona. (2) Određivanje uslova i radnji koji su u vezi sa prevozom opasnih materija, vrši se primjenom Evropskog sporazuma o međunarodnom drumskom prevozu opasnih materija, (u daljem tekstu: ADR), Pravilnika o međunarodnom prevozu opasnih materija željeznicom (u daljem tekstu: RID), Evropskog sporazuma o međunarodnom prevozu opasnih materija unutrašnjim plovnim putevima (u daljem tekstu: ADN), akta Svjetskog poštanskog saveza (UPN) i Bečke konvencija o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu. Član 2. (1) Opasne materije u smislu ovog zakona su: a) klasa 1 Eksplozivne materije i predmeti: razred 1. 1 materije i predmeti kod kojih postoji opasnost od masovne eksplozije, razred 1. 2 materije i predmeti kod kojih postoji opasnost od "ispaljivanja" ali ne masovne eksplozije, razred 1. 3 materije i predmeti kod kojih postoji opasnost od zapaljenja i manja eksplozivna opasnost ili "ispaljivanje", ali ne opasnost od masovne eksplozije, razred 1. 4 materije i predmeti koji ne predstavljaju značajnu opasnost,

Z a K O N o Prevozu Opasnih Materija RS

Embed Size (px)

DESCRIPTION

opasne materije

Text of Z a K O N o Prevozu Opasnih Materija RS

Z A K O N

Z A K O NO PREVOZU OPASNIH MATERIJAI OSNOVNE ODREDBElan 1.(1) Ovim zakonom ureuju se uslovi pod kojima se u Republici Srpskoj prevoze opasne materije i radnje koje su u vezi s tim prevozom (pripremanje materije za prevoz, utovar i istovar i usputne manipulacije), uslovi za ambalau i vozila, uslovi imenovanja savjetnika za bezbjednost, te njegova prava i dunosti, nadlenosti i uslovi za sprovoenje osposobljavanja lica koja uestvuju u prevozu, nadlenosti organa u vezi sa tim prevozom, kao i nadzor nad sprovoenjem ovog zakona.(2) Odreivanje uslova i radnji koji su u vezi sa prevozom opasnih materija, vri se primjenom Evropskog sporazuma o meunarodnom drumskom prevozu opasnih materija, (u daljem tekstu: ADR), Pravilnika o meunarodnom prevozu opasnih materija eljeznicom (u daljem tekstu: RID), Evropskog sporazuma o meunarodnom prevozu opasnih materija unutranjim plovnim putevima (u daljem tekstu: ADN), akta Svjetskog potanskog saveza (UPN) i Beke konvencija o graanskoj odgovornosti za nuklearnu tetu.lan 2.(1) Opasne materije u smislu ovog zakona su:a) klasa 1Eksplozivne materije i predmeti:razred 1. 1materije i predmeti kod kojih postoji opasnost od masovneeksplozije,razred 1.2materije i predmetikod kojih postoji opasnost od"ispaljivanja" ali ne masovne eksplozije,razred 1. 3materije i predmetikod kojih postoji opasnost od zapaljenja i manja eksplozivna opasnost ili "ispaljivanje", ali ne opasnost od masovne eksplozije,razred 1.4materije i predmetikoji ne predstavljaju znaajnuopasnost,razred 1.5vrlo neosjetljive materije kod kojih postoji opasnost odmasovne eksplozije,razred 1.6ekstremno neosjetljive materije kod kojih postoji opasnostod masovne eksplozije,b) klasa 2 Zbijeni gasovi, gasovi pretvoreni u tenost i gasovi rastvoreni pod pritiskom,v) klasa 3 Zapaljive tenosti,g) klasa 4. 1 Zapaljive vrste materije,d) klasa 4. 2 Materije sklone samopaljenju,) klasa 4. 3 Materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove,e) klasa 5. 1 Oksidirajue materije,) klasa 5. 2 Organski peroksidi,z) klasa 6. 1 Otrovi,i) klasa 6. 2 Zagaujue i zarazne materije,j) klasa 7 Radioaktivne materije,k) klasa 8 Korozivne (nagrizajue) materije,l) klasa 9 Ostale opasne materije.(2) Opasne materije iz stava 1. ovog lana razvrstane su u klase, u skladu sa meunarodnim sporazumom o prevozu opasnih materija za pojedine grane saobraaja.(3) Eksplozivne materije u smislu ovog zakona su:a) vrste ili tene materije, ili mjeavina materija, koje usljed hemijske reakcije mogu da razvijaju gasove takvom brzinom i takve temperature i pritiska da izazivaju oteenje okoline,b) materije ili mjeavine materija (pirotehnike materije), koje samoodvijajuim egzotermnim hemijskim reakcijama bez detonacije proizvode toplotni, svjetlosni, zvuni, gasni, dimni ili vie ovih efekata zajedno.(4) Zbijeni gasovi, gasovi pretvoreni u tenost i gasovi rastvoreni pod pritiskom (u daljem tekstu: gasovi) su materije koje imaju kritinu temperaturu niu od 50 oS ili na 50 oS pritisak pare vii od 300 kPa (3 bara).(5) Zapaljive tenosti su tenosti ili smjese tenosti koje na temperaturi od 50oS imaju pritisak pare nii od 300 kPa (3 bar), a taku paljenja niu od 100 oS.(6) Zapaljive vrste materije su materije koje u suvom stanju mogu lako da se zapale u dodiru sa plamenom ili varnicom (sumpor, celuloid, nitroceluloza, crveni fosfor i dr.), ali nisu samozapaljive.(7) Materije sklone samopaljenju su materije koje se pale u dodiru sa vazduhom ili vodom bez posredstva drugih materija (bijeli i uti fosfor, cinkovi alkili, otpaci, nitrocelulozni filmovi, sirovi pamuk, upotrijebljene namaene krpe i dr.).(8) Materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove su materije koje u dodiru sa vodom razvijaju gasove koji se pale u dodiru sa plamenom ili varnicom (natrijum, kalijum, kalcijum, kalcijum-karbid, alkalni silicidi i dr.).(9) Oksidirajue materije su materije koje se u dodiru sa drugim materijama razlau i pri tom mogu prouzrokovati vatru (hloridi, perflorati, vodeni rastvor vodonik-super-oksida, peroksidi alkalnih metala i njihove smjese i dr.).(10) Organski peroksidi su organske materije sa viim stepenom oksidacije koje mogu da izazovu tetne posljedice po zdravlje ili ivot ljudi ili oteenje materijalnih dobara, a manje su osjetljive na eksploziju od dinitrobenzola u dodiru sa plamenom ili na udar, odnosno trenje.(11) Otrovi su supstance sintetikog, biolokog ili prirodnog porijekla i preparati proizvedeni od tih supstanci, koji uneseni u organizam ili u dodiru sa organizmom mogu da ugroze ivot ili zdravlje ljudi ili mogu tetno djelovati na ivotnu sredinu.(12) Zagaujue i zarazne materije su supstance koje ire neprijatan miris ili sadre uzronike zaraznih bolesti ili njihove toksine za koje se zna da mogu izazvati zarazna oboljenja kod ljudi i ivotinja (svjea nesoljena ili usoljena koa, otpaci, iznutrice, lijezde, fekalije i dr.).(13) Radioaktivne materije su materije ija specifina aktivnost ne prelazi vrijednosti predviene propisima o zatiti od jonizujueg zraenja i meunarodnim sporazumima o prevozu opasnih materija u pojedinim granama saobraaja.(14) Korozivne (nagrizajue) materije su materije koje u dodiru sa drugim materijama i ivim organizmima izazivaju njihovo oteenje ili unitenje (sumporna kiselina, azotna kiselina, brom, mravlja kiselina, natrijum-hloroksid i dr.).(15) Ostale opasne materije su supstance koje za vrijeme prevoza predstavljaju opasnost, a koje se ne mogu svrstati u klase od 1 do 8 (azbest, suvi led, magnetni materijali, medicinski i farmaceutski otpad, opasni otpad i sl.).(16) Opasnim materijama smatraju se i sirovine od kojih se proizvode opasne materije i otpaci ako imaju osobine tih materija.lan 3.(1) Preduzea, druga pravna lica, preduzetnici i fizika lica koja prevoze ili predaju radi prevoza opasne materije i vre radnje u vezi s tim prevozom, kao i fizika lica koja u toku prevoza neposredno rukuju ili na drugi nain dolaze u dodir sa opasnim materijama, duna su da preduzimaju preventivne i zatitne mjere kojima se obezbjeuje zatita ivota i zdravlja ljudi, ivotne sredine ili materijalnih dobara, odnosno bezbjednost saobraaja.(2) Ako opasna materija ima i osobine neke druge opasne materije, a te osobine mogu da ugroze ivot i zdravlje ljudi, ivotnu sredinu ili materijalna dobra, preduzea, druga pravna lica, preduzetnici i fizika lica koja prevoze takve materije ili vre radnje u vezi s tim prevozima, kao i fizika lica koja u toku prevoza rukuju ili na drugi nain dolaze u dodir sa takvim materijama, duna su da preduzimaju preventivne i zatitne mjere za spreavanje i takvihopasnosti.(3) Ako materija iz stava 2. ovog lana ima jednu ili vie osobina zbog kojih se moe svrstati u opasne materije za iji je prevoz potrebno posebno odobrenje, takva se materija moe prevoziti samo uz odobrenje nadlenog organa.lan 4.(1) Preduzea, druga pravna lica i preduzetnici sa sjeditem u Republici Srpskoj, ija djelatnost obuhvata prevoz opasnih materija u drumskom saobraaju,eljeznikom saobraaju i saobraaju na unutranjim plovnim putevima, te u vezi sa tim pakovanje, utovar, punjenje, pranjenje i istovar, moraju imati najmanje jednog savjetnika za bezbjednost prevoza opasnih materija.(2) Poslove savjetnika za bezbjednost moe obavljati lice zaposleno kod preduzea, drugog pravnog lica i preduzetnika, iz stava 1. ovog lana, kome je to osnovni posao ili obavlja i druge poslove, kao i lice koje nije zaposleno kod preduzea, drugog pravnog lica i preduzetnika, iz stava 1. ovog lana, a vezano je ugovorom za obavljanje ovih poslova.(3) Savjetnik za bezbjednost mora imati certifikat o profesionalnoj osposobljenosti za obavljanje poslova savjetnika za bezbjednost.(4) Preduzea, druga pravna lica i preduzetnik, iz stava 1. ovog lana, duni su da podatke o savjetniku za bezbjednost dostave Ministarstvu saobraaja i veza.(5) Uslove za preduzea, druga pravna lica i preduzetnike koji prevoze opasne materije, a nisu duna da angauju savjetnika za bezbjednost, iz stava 1. ovog lana, propisae ministar saobraaja i veza u saradnji sa ministrom unutranjih poslova, ministrom zdravlja i socijalne zatite i ministrom za prostorno ureenje, graevinarstvo i ekologiju.(6) Propise o nainu i postupku strunog osposobljavanja, provjere znanja i izdavanja certifikata o profesionalnoj osposobljenosti savjetnika za bezbjednost, voenje evidencija o savjetniocima za bezbjednost, kao i o uslovima i obavezama koje moraju da ispunjavaju, u skladu sa direktavama Evropske unije, donosi ministar saobraaja i veza u saradnji sa ministrom unutranjih poslova, ministrom zdravlja i socijalne zatite, ministrom za prostorno ureenje, graevinarstvo i ekologiju i direktorom Inspektorata.lan 5.Poslovi savjetnika za bezbjednost su:a)praenje i primjena propisa u oblasti prevoza opasnih materija,b) nadgledanje, sprovoenje i usklaivanje optih akata preduzea, drugog pravnog lica i preduzetnika sa propisima kojima je regulisan prevoz opasnih materija,v) nadzor nad rukovanjem opasnim materijama kod preduzea, drugog pravnog lica i preduzetnika, u skladu sa propisima u oblasti prevoza opasnih materija,g)savjetovanje odgovornih lica u preduzeu, drugom pravnom licu i preduzetnika i drugih zaposlenih, u vezi sa prevozom opasnih materija,d) nadgledanje i praenje strunog osposobljavanja zaposlenih lica u preduzeu, drugom pravnom licu i kod preduzetnika, koja uestvuju u procesu prevoza opasnih materija i voenje evidencija o izvrenom osposobljavanju zaposlenih,) preduzimanje odgovarajuih mjera radi spreavanja nezgoda i nesprovoenja propisa,e)preduzimanje odgovarajuih mjera u sluaju nezgode,)izrada izvjetaja o vanrednim dogaajima u toku prevoza opasnih materija,z)izrada godinjeg izvjetaja i drugih uputstava.lan6.Novootkrivene opasne materije mogu da se prevoze ako ispunjavaju uslove koji su prethodno naunim ispitivanjem utvreni kao uslovi koji pruaju punu bezbjednost pri njihovom prevozu.lan7.(1) Opasnim materijama mogu da rukuju samo punoljetna lica koja su za to struno osposobljena.(2) Opasne materije mogu da prevoze samo lica koja su za rukovanje i prevoz opasnih materija struno osposobljena i koja su napunila 21 godinu.(3) Lica koja nisu struno osposobljena za rukovanje opasnim materijama mogu, ako su prethodno upoznata sa nainom rada, opasnostima i zatitnim mjerama na radu, samo prenositi, utovarati, istovarati ili pretovarati opasne materije i to pod rukovodstvom i nadzorom struno osposobljenog lica za rukovanje opasnim materijama.(4) Struno osposobljavanje lica koja rukuju opasnim materijama i prevoze opasne materije vre preduzea ili druga pravna lica koja ispunjavaju tehnike uslove i raspolau strunim kadrovima za vrenje takvih poslova u skladu sa ADR sporazumom i koje za to ovlasti nadleni organ u Republici Srpskoj.(5) Struno osposobljena lica koja su zavrila obuku i poloila odgovarajue ispite pred nadlenom komisijom, dobijaju certifikat o strunoj osposobljenosti za prevoz opasnih materija.(6) Pod pojmom nadleni organ u smislu stava 4, odnosno nadlene komisije u smislu stava (5) ovog lana, podrazumijeva se Ministarstvo unutranjih poslova, za opasne materije klase 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 8. i 9, iz lana 2. stav 1. Zakona,Ministarstvo zdravlja i socijalne zatite, za opasne materije klase 6.1, 6.2 i 7, iz lana 2. stav 1. Zakona.lan 8.Preduzea, druga pravna lica i preduzetnici koji prevoze opasne materije i vre radnje u vezi s tim prevozom duni su da organizuju i trajno vre kontrolu sprovoenja mjera i ispunjavanja uslova propisanih za prevoz opasnih materija i vrenja radnji u vezi s tim prevozom u skladu sa odredbama ovog zakona i meunarodnih sporazuma o prevozu opasnih materija u pojedinim granama saobraaja.lan 9.U pogledu zajednikog pakovanja, zabrane zajednikog prevoenja u istom prevoznom sredstvu, odnosno istom prostoru za smjetaj tovara i iskljuenja iz prevoza pojedinih opasnih materija u svim granama unutranjeg saobraaja, primjenjuju se odgovarajue odredbe meunarodnih sporazuma koje se odnose na prevoz opasnih materija u pojedinim granama saobraaja.lan 10.(1) Nosilac prava raspolaganja, odnosno vlasnik, duan je da osigura opasnu materiju za sluaj tete priinjene treim licima usljed smrti, povrede tijela ili zdravlja, oteenja ili unitenja stvari ili zagaivanja ivotne sredine u toku prevoza.(2) Odredba stava 1. ovog lana ne primjenjuje se na male koliine opasnih materija iz lana 74. stav 3. ovog zakona.lan 11.(1) Odredbe ovog zakona koje se odnose na izdavanje odobrenja za prevoz opasnih materija ne odnose se na prevoz opasnih materija prevoznim sredstvima policije Republike Srpske i Republike uprave civilne zatite Republike Srpske.(2) Odredbe ovog zakona ne odnose se na pogonsko gorivo u rezervoaru prevoznog sredstva, niti na druge opasne materije koje slue za pogon prevoznog sredstva smjetene u za to odreene posude, koje ine cjelinu sa prevoznim sredstvom.IIZAJEDNIKE MJERE BEZBJEDNOSTIZA SVE OPASNE MATERIJEI ZA ODREENE VRSTE TIH MATERIJA1. Pakovanjelan 12.(1) Ambalaa u kojoj se prevoze opasne materije mora da obezbjeuje zatitu ivota i zdravlja ljudi i ivotne sredine pri prevozu opasnih materija i rukovanju opasnim materijama.(2) Ambalaa u kojoj se prevoze opasne materije mora da bude zatvorena i nepropustljiva, tako da pri prevozu spreava svako gubljenje ili prosipanje sadraja.(3) Ambalaa, zajedno sa zatvaraima mora u svim dijelovima da bude dovoljno vrsta i jaka da bi se onemoguilo labavljenje za vrijeme prevoza.(4) Opasna materija ne smije da nagriza materijal od koga su izraeni ambalaa i zatvarai, niti da sa njima stvara tetna ili opasna jedinjenja.(5) Ako je opasna materija pakovana u ambalau koja je osjetljiva na vlagu, prostor u prevoznom sredstvu u koji je takva materija smjetena mora biti zatien od vlage i pokriven nepropustljivim pokrivaem.(6) Proizvoa ambalae za opasne materije duan je da pribavi odobrenje za ambalau.(7) Proizvoa ambalae duan je da ambalau koju stavlja u promet oznai u skladu sa odredbama ugovora iz lana 1. ovog zakona.(8) Odobrenje za ambalau za prevoz radioaktivnih materija i nuklearnih materija izdaje preduzee i drugo pravno lice koje odredi Ministarstvo zdravlja i socijalne zatite Odsjek za zatitu od zraenja.(9) Odobrenje za ambalau za prevoz zapaljivih tenosti i gasova, cisterni, fiksno privrenih za vozila u drumskom prevozu, izdaje preduzee ili drugo pravno lice koje odrediMinistarstvo saobraaja i veza.(10) Preduzee ili druga pravna lica iz st. 8. i 9. ovog lana mogu izdati odobrenje samo za ambalau koja zadovoljava odredbe ugovora iz lana 1. ovog zakona.(11) Ovlaena preduzea i druga pravna lica iz ovog lana st. 8. i 9. duna su da u odobrenju ambalae odrede nain oznaavanja (kodiranja) koje mora odgovarati odredbama ugovora iz lana 1. ovog zakona.lan 13.(1) Posude, cisterne, kontejneri i druga vrsta ambalae za prevoz opasnih materija moraju biti izraeni u skladu sa propisanim standardima za odgovarajuu klasu opasnih materija.(2) Ako se opasne materije prevoze u posudama od lomljivog materijala ili neotporne plastine mase, posude moraju da se smjeste u zatitnu ambalau i obezbijede materijalom za popunjavanje praznog prostora radi spreavanja loma posude pri normalnim uslovima prevoza.(3) Materijal za popunjavanje praznog prostora mora da bude podeen prema prirodi opasne materije, a naroito mora da bude podoban da upije tenu opasnu materiju ili tenost koju opasna materija moe da lui.lan 14.Posude za prevoz tene opasne materije ili opasne materije potopljene u neku tenost i posude za prevoz rastvora opasne materije, kao i njihovi zatvarai moraju da budu takvi da izdre unutranji pritisak pri promjenama temperatura koje materije mogu da postignu prilikom prevoza, vodei rauna o potrebnom praznom prostoru, za irenje tenosti.lan 15.(1) Posude za prevoz opasne materije zapremine vee od 200 litara moraju da budu izraene od elinog lima ili drugog pogodnog materijala.(2) Ako su posude za prevoz opasne tene materije izraene od lomljivog materijala i pakovane u grupi, ukupna masa tih posuda napunjenih opasnom tenom materijom ne smije da bude vea od 75kg, a ako su posude izraene od materijala koji nije lomljiv i pakovan u grupi ukupna masa tih posuda, zajedno sa opasnom tenom materijom, ne smije da bude vea od 150kg.lan 16.(1) Boce u kojima se prevoze opasne materije pakuju se, odnosno stavljaju u palete prilikom prevoza u vertikalnom poloaju, a boce sa gasovima u vertikalnom ili horizontalnom poloaju.(2) Niske boce sa prenikom veim od 30cm u kojima se prevozi teni naftni gas mogu se pakovati, odnosno stavljati u vozilo za prevoz i prevoziti bez paleta, pri emu stranice prostora u kojem se stavljaju boce nije nii od etiri petine visine boce.(3) Ako su boce pakovane ili smjetene u paletu u horizontalnom poloaju, moraju da budu obezbijeene od kotrljanja ili pomjeranja, a ako su pakovane, odnosno smjetene u palete u vertikalnom poloaju ili iroke boce bez paleta moraju se obezbijediti od prevrtanja.lan 17.(1) Ambalaa/paketi u kojima se prevoze opasne materije moraju da budu na vidljivom mjestu oznaeni odgovarajuom oznakom opasnosti.(2) Ambalaa/paketi sa posudama izraenim od lomljivog materijala moraju da budu oznaeni listicama kojima se oznaava lomljivost posude, a po potrebi, i poloaj ambalae/paketa pri prevozu.lan 18.(1) Prazne neoiene posude u kojima su se nalazile opasne materije moraju da budu zatvorene i oznaene na isti nain kao da su napunjene opasnom materijom.(2) Prevozna sredstva kojima se prevoze posude iz stava 1. ovog lana moraju da budu oznaena na isti nain kao i prevozna sredstva kojima se prevoze posude napunjene opasnom materijom.2. Utovar i istovarlan 19.(1) Utovar i istovar opasnih materija (utovar, utakanje, pretovar, pretakanje, istovar, istakanje, uvanje i druge manipulacije u vezi sa utovarom ili istovarom) moe da se vri samo na posebno odreenim mjestima na kojima se ne ugroavaju ivot i zdravlje ljudi, ivotna sredina ili materijalna dobra, odnosno bezbjednost saobraaja.(2) Mjesto na kome se utovaraju ili istovaraju opasne materije mora da bude snabdjeveno propisanim ureajima i opremom i na vidljivom mjestu oznaeno odgovarajuom oznakom opasnosti.lan 20.Na eljeznikim stanicama, u lukama i pristanitima na kojima se utovaraju ili istovaraju opasne materije, Ministarstvo saobraaja i veza u saglasnosti sa Ministarstvom unutranjih poslova i Ministarstvom zdravlja i socijalne zatite, odredie posebno mjesto na kome e se utovarati i istovarati te materije.lan 21.Na mjestu na kome se utovaraju ili istovaraju opasne materije zabranjen je pristup licima koja neposredno ne uestvuju pri utovaru ili istovaru tih materija.lan 22.Na mjestu na kome se utovaraju ili istovaraju eksplozivne materije ili zapaljive opasne materije, zabranjeno je:a) dranje materija i ureaja koji mogu da izazovu poar ili omogue njegovo irenje,b) dranje otvorenog plamena ili rad sa otvorenim plamenom (zavarivanje i sl.),v) puenje i upotreba sredstava za paljenje (ibice, upaljai),g) upotreba ureaja ili sredstava koji imaju vatreno loite,d) rad sa alatomili ureajem koji varnii,) postavljanje nadzemnih elektrinih vodova, bez obzira na napon,e) rad motora vozila, izuzev kada slui za pogon pumpi i kompresora smjetenih na autocisterni, i kada je snabdjeven hvataem varnica na izduvnoj cijevi motora.lan 23.(1) Opasne materije po pravilu se utovaraju i istovaraju danju.(2) Ako se opasne materije utovaraju ili istovaraju nou, osvjetljenje na mjestu utovara i istovara mora da bude elektrino sa najmanjom jainom rasvjete od 500 lx, a elektrini ureaji izraeni tako da ne mogu izazvati poar ili eksploziju.lan 24.Ureaji za utovar i istovar opasnih materija moraju da budu ispravni, tako da je iskljuena svaka mogunost curenja, odnosno isticanja ili prosipanja opasne materije, i da su izvedeni na nain kojim se ne oteuje ambalaa opasne materije. Ureaji moraju biti ispravni i odravaniu skladu sa odredbama ugovora iz lana 1. ovog zakona.lan 25.Mjesto na kome se utovaraju ili istovaraju eksplozivne materije, gasovi ili zapaljive opasne materije mora da bude snabdjeveno aparatima ili drugim ureajima za gaenje poara.lan 26.(1) Zatvoreni prostor u kome se utovaraju ili istovaraju opasne materije koje razvijaju gasove ili utovaraju ili istovaraju radioaktivne materije, mora da ima najmanje jedan aparat za mjerenje koncentracije gasova u vazduhu, odnosno radioaktivnosti u tom prostoru.(2) Aparati za mjerenje koncentracije gasova, odnosno radioaktivnosti moraju se redovno pregledati i badariti.lan 27.(1) Preduzea, druga pravna lica i preduzetnici koji utovaraju i istovaraju opasne materije naroito su duni da kontroliu ispravnost ureaja i elektrinih instalacija na mjestima na kojima se utovaraju ili istovaraju opasne materije, organizuju fiziko obezbjeenje tih mjesta i brinu se o ispravnosti tehnike opreme i drugih sredstava za gaenje poara na tim mjestima, i o tome vode odgovarajuu evidenciju.(2) Preduzea, druga pravna lica i preduzetnici koji utovaraju i istovaraju opasne materije duni su da imaju vlastiti program osposobljavanja, obuke i provjere znanja lica koja rukuju opasnim materijama u skladu sa odredbama ugovora iz lana 1. ovog zakona.lan 28.(1) Cisterne i druga prevozna sredstva kojima se prevozi zapaljiva tenost ija je taka paljenja nia od 60oS, zapaljivi gas u posudama koje se pune na vozilima ili kojima se prevozi druga zapaljiva materija ija je taka paljenja via od 55oS ako se iz tehnolokih razloga prilikom manipulacije ta materija mora zagrijati na temperaturi vioj od etiri petine njene take paljenja, moraju za vrijeme utovara ili istovara tih materija da budu uzemljeni preko propisanog ureaja za odvod statikog elektriciteta, a izduvna cijev motora vozla iz lana 74. stav 11. ovog zakona, mora biti opremljena i hvataem varnica.(2) Za vrijeme utovara, istovara ili pretovara tenosti ili gasova iz stava 1. ovog lana, rad motora i ureaja za zagrijavanje kabine prevoznog sredstva mora biti zaustavljen, osim ako se motor prevoznog sredstva koristi za pogon pumpi ili drugih ureaja za utovar ili istovar.3. Prevozlan 29.(1) Preduzea, druga pravna lica, preduzetnici i fizika lica koja predaju na prevoz opasnu materiju ili je prevoze vlastitim prevoznim sredstvima, duni su da opasnu materiju pripreme tako da ispunjava sve uslove za prevoz koji su propisani ovim zakonom.(2) Opasna materija ne moe se predati ili primiti na prevoz ako nisu ispunjeni propisani uslovi za njen prevoz.lan 30.(1) Zabranjeno je privremeno ili trajno odlaganje opasnih materija inostranog porijekla na teritoriji Republike Srpske.(2) Ministarstvo unutranjih poslova ili Ministarstvo zdravlja i socijalne zatite, mogu da zabrane prevoz pojedinih vrsta opasnih materija preko odreenog podruja ili da odrede da se te vrste opasnih materija prevoze samo odreenom vrstom prevoznih sredstava.lan 31.Prevozna sredstva kojima se prevoze opasne materije, moraju biti proizvedena i opremljena u skladu sa meunarodnim standardima, da imaju vaei certifikat za vozilo koje prevozi odreenu opasnu materiju, ako je to odreeno tim meunarodnim standardima i moraju biti oznaena znakovima upozorenja, natpisima, oznakama, listicama za oznaavanje opasnosti i drugim podacima o opasnim materijama i vozilu, u skladu sa odredbama meunarodnih standarda iz lana 1. stav 2. ovog zakona.lan 32.(1) Opasna materija ne moe se predavati niti primati na prevoz kao prtljag.(2) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog lana, u prtljagu se mogu prenositi aparati, naprave i drugi slini predmeti koji sadre minimalne koliine opasne materije koje ne predstavljaju opasnost po okolinu, a slue za linu upotrebu (upaljai, ibice, lakovi i sl.).lan 33.Preduzea, druga pravna lica, preduzetnici i fizika lica koja prevoze opasne materije duna su da u sluaju nestanka opasne materije pri prevozu preduzmu potrebne mjere da se ona pronae i da o opasnosti koju predstavlja opasna materija obavijeste Republiku upravu za inspekcijske poslove (u daljem tekstu: Inspektorat) ili najbliu policijsku stanicu, a po potrebi i javnost.lan 34.(1) Opasne materije koje su na bilo koji nain prilikom prevoza ispale ili prosute, prevoznik je duan da obezbijedi, prikupi ili odstrani, odnosno smjesti na za to odreena mjesta ili da ih na drugi nain uini bezopasnim i da o tome obavijesti najbliu stanicu policije i Inspektorat.(2) Ako prevoznik nije u mogunosti da opasne materije koje su ispale ili prosute prikupi, odstrani, smjesti na odreeno mjesto ili na drugi nain neutralizuje, Ministarstvo unutranjih poslova pozvae preduzee koje raspolae tehnikim sredstvima za izvrenje takvog zadatka da to uradi na raun prevoznika.(3) Mjesto iz stava 1. ovog lana odreuje Ministarstvo unutranjih poslova u saglasnosti sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zatite i Ministarstvom za prostorno ureenje, graevinarstvo i ekologiju.lan 35.(1) Poiljalac koji daje opasnu materiju na prevoz, duan je da za svaku poiljku opasne materije ispostavi ispravu o prevozu i uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti koje se pri prevozu opasne materije moraju da preduzmu, i da ih preda prevozniku.(2) Isprava o prevozu opasne materije mora da sadri:a) podatke o vrsti opasne materije (hemijski, tehniki i trgovaki naziv opasne materije, klasa u koju spada i redni broj u toj klasi, kao i identifikacioni broj iz odgovarajueg meunarodnog sporazuma kad je on utvren),b) podatke o koliini opasne materije (bruto i neto masa, broj komada i dr.),v) naznaenje poiljaoca da su ispunjeni uslovi propisani za prevoz odreene opasne materije,g) naziv, odnosno lino ime, adresu i broj telefona poiljaoca i primaoca,d) naznaenje da je uz ispravu o prevozu opasne materije prevozniku predato i pisano uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti koje se pri prevozu opasne materije moraju preduzeti,) potpis i peat poiljaoca.(3) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog lana, isprava o prevozu opasne materije ne ispostavlja se ako tovarni list ili druga odgovarajua isprava o prevozu sadri sve podatke o opasnoj materiji navedene u stavu 2. ovog lana.lan 36.(1) Isprava o prevozu opasne materije koja se upuuje u inostranstvo mora da bude napisana na jednom od slubenih jezika Republike Srpske i jednom stranom jeziku (engleski, njemaki, francuski ili dr.).(2) Za opasnu materiju koja se uvozi iz inostranstva u Republiku Srpsku, isprava o prevozu opasne materije mora da bude napisana i na jednom od slubenih jezika Republike Srpske.lan 37.(1) Isprava o prevozu opasne materije daje se u tri istovjetna primjerka, od kojih jedan ostaje kod poiljaoca, jedan se uruuje prevozniku, a jedan se dostavlja primaocu opasne materije.(2) Lice koje upravlja prevoznim sredstvom kojim se prevozi opasna materija duno je da posjeduje ispravu o prevozu opasne materije, certifikat o ispravnosti vozila, certifikat o strunoj osposobljenosti za upravljanje tim vozilom i uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti, odobrenje za prevoz i odobrenje za nabavku opasnih materija u sluajevima propisanim ovim zakonom, a na zahtjev ovlatenog slubenog lica duno je da na uvid pokae isprave i odobrenja.(3) Ovlateno slubeno lice, ukoliko utvrdi da prevoznik nema kod sebe propisane isprave ili odobrenja, naredie prevozniku da vozilo kojim se prevoze opasne materije parkira na za to odreenom mjestu, dok se ne obezbijede uslovi za dalji prevoz.(4) Trokovi koji nastaju u sluajevima iz stava 3. ovog lana snosi prevoznik.lan 38.(1) Uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti koje moraju da se preduzmu pri prevozu opasne materije treba da sadri:a) naziv i oznaku opasne materije, naznaenje vrste opasnosti koju predstavlja, i posljedice koje moe da izazove,b) naznaenje posebnih mjera koje treba da se preduzmu pri prevozu opasne materije i mjera za spreavanje, odnosno ublaavanje tetnih posljedica koje mogu da nastanu usljed nezgode ili udesa na prevoznom sredstvu (poar, lom ambalae, prosipanje ili isticanje opasne materije i sl.),v) postupak sa licem koje doe u dodir sa opasnom materijom,g) naziv preduzea ili naziv organa koji mora da se obavijesti o nezgodi ili udesu koji se desio prilikom prevoza opasne materije.(2) Uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti mora biti napisano na jeziku i pismu lica koje upravlja vozilom.lan 39.Lice koje upravlja prevoznim sredstvom kojim se prevozi opasna materija duno je da na ispravi o prevozu opasne materije svojim potpisom potvrdi prijem deklarisane opasne materije za prevoz, kao i lice koje predaje na prevoz opasnu materiju.lan 40.(1) Ako u toku prevoza, prevoznik ili lice koje upravlja prevoznim sredstvima kojima se prevozi opasna materija utvrdi ili na drugi nain sazna da prevozi opasnu materiju iji je prevoz zabranjen zakonom, duan je da odmah obustavi dalje prevoenje opasne materije i o tome obavijesti najbliu stanicu policije i poiljaoca.(2) Poiljalac opasne materije iz stava 1. ovog lana duan je da odmah po primljenom obavjetenju o obustavljanju prevoza preuzme opasnu materiju i preduzme odgovarajue mjere da ne doe do ugroavanja zdravlja ljudi, ivotne sredine i dobara.lan 41.(1) Ako se u toku prevoza utvrdi da opasna materijane ispunjava uslove propisane za prevoz ili koja nije deklarisana kao opasna materija ili je netano deklarisana, prevoznik ili lice koje upravlja prevoznim sredstvom kojim se prevozi opasna materija, duano je da obustavi dalje prevoenje opasne materije i o tome obavijesti poiljaoca.(2) Poiljalac opasne materije iz stava 1. ovog lana duan je da odmah po primljenom obavjetenju o obustavljanju prevoza otkloni utvrene nedostatke ili preuzme opasnu materiju.III POSEBNE MJERE BEZBJEDNOSTI ZA PREVOZ ODREENIH VRSTA OPASNIH MATERIJA1. Eksplozivne materijelan 42.Utovar i istovar eksplozivnih materija van kruga preduzea koja te materije proizvode ili dre za svoju redovnu djelatnost mogu da se vre samo na mjestima koja odredi Ministarstvo unutranjih poslova, izuzev mjesta iz lana 20. ovog zakona.lan 43.(1) Za prevoz eksplozivnih materija potrebno je odobrenje.(2) Odobrenje za prevoz eksplozivnih materija u unutranjem saobraaju izdaje nadlena organizaciona jedinica Ministarstva unutranjih poslova, u mjestu iz kojeg se upuuje eksplozivna materija.(3) Za prevoz eksplozivnih materija preko granice Bosne i Hercegovine i teritorije Republike Srpske (uvoz, izvoz i tranzit) odobrenje izdaje Ministarstvo unutranjih poslova u sjeditu.lan 44.(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za prevoz eksplozivnih materija podnosi poiljalac, uvoznik, kupac ili isporuilac (u daljem tekstu: poiljalac) eksplozivne materije, i on sadri:a) naziv, odnosno lino ime i adresu poiljaoca,b) vrstu, tehniki naziv, koliinu i nain pakovanja eksplozivne materije,v) identifikacioni broj pod kojim se eksplozivna materija vodi u nomenklaturi opasnih materija odgovarajueg meunarodnog sporazuma za prevoz opasnih materija,g) naziv i adresu proizvoaa,d) naziv i adresu prevoznika, odnosno lino ime vozaa, suvozaa ilipratioca,) datum i priblini as poinjanja prevoza, plan putovanja i krajnje mjestoprevoza,e) naznaenje vrste, tipa i registarske oznake prevoznog sredstva,) naziv, odnosno lino ime i adresu primaoca,z) vanredne mjere bezbjednosti za vrijeme prevoza eksplozivne materije,i) naziv ulaznog ili izlaznog graninog prelaza i vrijeme kad e se izvriti prevoz eksplozivne materije preko graninog prelaza, odnosno teritorije Republike Srpske,j) odobrenje za uvoz/izvoz eksplozivnih materija izdato od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (samo prilikom prevoza preko granice).(2) Preduzea, druga pravna lica i preduzetnici koji u okviru svojedjelatnosti izvode minerske radove, u zahtjevu za izdavanje odobrenja za prevoz eksplozivnih materija u unutranjem saobraaju, pored podataka iz stava 1. ovog lana, duni su da priloe i ugovor ili drugi dokument, kao dokaz o izvoenju radova miniranja.lan 45.(1) Nadleni organ iz lana 43. stav 2. Zakona moe, po potrebi, da naredi preduzimanje i posebnih mjera bezbjednosti pri prevozu odreene eksplozivne materije (pravac kretanja, pratnja poiljaoca ili prevoznika, pratnja pripadnika policije i dr.).(2) Trokove posebnih mjera bezbjednosti iz stava 1. ovog lana u unutranjem saobraaju snosi poiljalac ili primalac eksplozivne materije, a pri uvozu, izvozu ili tranzitu eksplozivne materije prevoznik ili primalac.lan 46.Ako je ugovoren uvoz ili izvoz vee koliine eksplozivnih materija koje ne mogu da se prevezu preko granice Bosne i Hercegivine i teritorije Republike Srpske jednim prevoznim sredstvom, niti istovremeno sa vie prevoznih sredstava, odobrenje za prevoz moe da se izda za cijelu koliinu eksplozivnih materija. U tom sluaju, prevoz cijele koliine eksplozivnih materija mora da se izvri preko istog graninog prelaza i u roku koji ne moe da bude dui od dva mjeseca.lan 47.(1) Eksplozivne materije i sredstva za njihovo iniciranje ne smiju da se prevoze zajedno u istom prostoru prevoznog sredstva, osim u sluajevima kada su ispunjeni uslovi propisani odgovarajuim odredbama ADR-a, RID-a ili ADN-a.(2) Odredba stava 1. ovog lana nee se primjenjivati na prevoz predmeta napunjenih eksplozivnim materijama kod kojih su sredstva za paljenje ugraena u toku proizvodnje (municija, protivgradne rakete, privredna municija i dr.).(3) Eksplozivne materije nije dozvoljeno prevoziti u kabini vozaa i u prostoru prevoznog sredstva u kome se prevoze lica.(4) Eksplozivne materije nije dozvoljeno predati niti primiti na prevoz kao prtljag.lan 48.Preduzea, druga pravna lica, preduzetnici i pojedinci koji prevoze eksplozivne materije duni su da o svakoj nestaloj koliini eksplozivne materije pri prevozu odmah obavijeste najbliu stanicu policije.2. Gasovilan 49.Posudekoje su namijenjene za prevoz odreenog gasa mogu se puniti i drugom vrstom gasa pod uslovom da najmanji probni pritisak za taj gas ne bude vei od probnog pritiska za koji je posuda ispitana i da naziv gasa i najvea dozvoljena teina punjenja budu upisani na posudi, uzimajui pri tom u obzir odgovarajue mjere bezbjednosti koje zahtijevaju svojstva pojedinog gasa.lan 50.Posude u kojima se prevoze gasovi moraju da budu snabdjevene ispravnim ventilima.Ventili na tim posudama moraju da budu zatieni zatitnom kapom ili zatitnim prstenom i hermetiki zatvoreni za vrijeme prevoza.lan 51.(1) Posude sa gasovima prevoze se po pravilu otvorenim prevoznim sredstvom na kome tovar mora da bude zatien od tetnih atmosferskih uticaja, osim posuda koje su izraene od materijala otpornog na atmosferske uticaje.(2) Prevoz posuda sa gasovima moe da se vri i zatvorenim prevoznim sredstvom ako je obezbijeena ventilacija tovarnog prostora.(3) Lica koja prevoze otrovne gasove i druge opasne materije koje stvaraju pare i gasove opasne po zdravlje moraju za vrijeme prevoza imati odgovarajuu opremu za linu zatitu.3. Zapaljive tenostilan 52.(1) Posude u kojima se prevoze zapaljive tenosti moraju odgovarati tehnikim uslovima propisanim za odreenu vrstu zapaljivih tenosti.(2) Ako se zapaljive tenosti prevoze u metalnim bavama ili metalnim bocama, te bave i boce moraju da budu izraene prema standardu koji se primjenjuje u Republici Srpskoj, odnosno prema stranom ili meunarodnom standardu koji nije u suprotnosti sa standardima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj.4. Otrovilan 53.(1) Za prevoz otrova preko granice Bosne i Hercegovine i teritorije Republike Srpske potrebno je odobrenje koje izdaje Ministarstvo zdravlja i socijalne zatite uz saglasnost Ministarstva unutranjih poslova u sjeditu.(2) Odobrenje iz stava 1. ovog lana nee se izdati ako se otrov ne nalazi na listi dozvoljenih otrova, koje rjeenjem odreuje ministar zdravlja i socijalne zatite i ako se uz zahtjev ne podnese dokaz da krajnji korisnik u Republici Srpskoj ispunjava uslove za promet otrova, u skladu sa posebnim zakonom.(3) Otrovi ne smiju da se prevoze u istom tovarnom prostoru sa ivotnim namirnicama, stonom hranom, lijekovima i predmetima opte upotrebe koji podlijeu zdravstvenom nadzoru.lan 54.(1) Za prevoz otrova u unutranjem saobraaju potrebno je odobrenje.(2) Odobrenje za prevoz otrova iz stava 1. ovog lana izdaje Ministarstvo zdravlja i socijalne zatite uz saglasnost nadlene organizacione jedinice Ministarstva unutranjih poslova, u mjestu odakle se upuuje otrov.(3) Odobrenje iz stava 1. ovog lana nee se izdati ako se otrov ne nalazi na listi dozvoljenih otrova, koje rjeenjem odreuje ministar zdravlja i socijalne zatite i ako se uz zahtjev ne podnese dokaz da krajnji korisnik u Republici Srpskoj ispunjava uslove za promet otrova, u skladu sa posebnim zakonom.lan 55.(1) Organ nadlean za izdavanje odobrenja za prevoz otrova iz lana 53. stav 1. i lana 54. stav 2. ovog zakona moe, po potrebi, da naredi preduzimanje i posebnih mjera bezbjednosti pri prevozu odreenog otrova (pravac kretanja, pratnja poiljaoca ili prevoznika, pratnja policije ili zdravstveno-sanitarnog inspektora).(2) Sastav, zadatke i opremu ekipe koju ini tehnika pratnja poiljaoca ili prevoznika pri prevozu otrova propisae ministar zdravlja i socijalne zatite.(3) Trokove posebnih mjera bezbjednosti iz stava 1. ovog lana u unutranjem saobraaju snosi poiljalac otrova.lan 56.(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za prevoz otrova podnosi poiljalac ili primalacotrova.(2) Zahtjev iz stava 1. ovog lana sadri:a) trovaki naziv otrova,b) meunarodni naziv otrova i hemijski sastav,v) koliina otrova,g) nain pakovanja otrova,d) naziv i adresa proizvoaa otrova,) naziv i adresa primaoca otrova,e) granini prelaz poiljke,) datum i priblian as poetka prevoza,z) redni broj i grupa otrova prema listi otrova,i)trasa kretanja prevoznog sredstva,j) izjava koja sadri obrazloenje svrhe uvoza otrova,k) CAS broj ili drugi identifikacioni broj,l) uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti pri prevozu otrova,lj) listu podataka o mjerama bezbjednosti, u skladu sa direktivom EU broj91/155,m) ADR certifikat za motorno vozilo kojim se prevozi otrov,n) ADR certifikat za lice koje upravlja motornim vozilom kojim se prevoziotrov.3) Uz zahtjev iz stava 1. ovog lana obavezno se podnosi i odobrenje nadlenog organa za obavljanje proizvodnje, prometa ili upotrebe otrova.lan 57.Ako u toku prevoza otrova nastane rasipanje ili oticanje otrova usljed havarije prevoznog sredstva ili iz drugih razloga zbog kojih postoji opasnost od kontaminacije ivotne sredine, prevoznik je duan da na vidljiv nain oznai mjesto na kome je nastalo rasipanje otrova, i da o tome odmah obavijesti Inspektorat i najbliu stanicu policije i da do dolaskazdravstveno-sanitarnog inspektora, odnosno pripadnika policije, sprijei pristup ljudi i ivotinja tom mjestu.5. Radioaktivne materijelan 58.(1) Radioaktivne materije mogu da se pakuju i prevoze samo u ambalai namijenjenoj za odreenu vrstu radioaktivnih materija, zavisno od veliine i jaine izvora, agregatnog stanja i drugih svojstava radioaktivne materije.(2) Doza zraenja na povrini ambalae i na odreenom odstojanju od ambalae i nivo kontaminacije na povrini ambalae ne smiju da budu vei od iznosa odreenih za dati tip i kategoriju pakovanja i predvienih propisima o zatiti od jonizujuih zraenja i meunarodnim sporazumima o prevozu opasnih materija u pojedinim granama saobraaja.lan 59.Ako je radioaktivna materija istovremeno i toksina, eksplozivna ili zapaljiva, prilikom pripremanja takve radioaktivne materije za prevoz i za vrijeme prevoza moraju se preduzeti mjere bezbjednosti propisane za svaku od navedenih vrsta opasnosti.lan 60.Radioaktivne materije ne smiju da se prevoze u unutranjem saobraaju u istom tovarnom prostoru sa ivotnim namirnicama, predmetima opte upotrebe koji podlijeu zdravstvenom nadzoru, lijekovima i sa stonom hranom.lan 61.(1) Za prevoz radioaktivnih materija potrebno je odobrenje.(2) Odobrenje za prevoz preko granice Bosne i Hercegovine i teritorije Republike Srpske, kao i odobrenje za prevoz radioaktivnih materija u unutranjem saobraaju, izdaje Ministarstvo zdravlja i socijalne zatite uz saglasnost Ministarstva unutranjih poslova u sjeditu.(3) Organi iz stava 2. ovog lana mogu, po potrebi, da narede preduzimanje i posebnih mjera bezbjednosti pri prevozu odreene radioaktivne materije (pravac kretanja, pratnja poiljaoca ili prevoznika, pratnja pripadnika policije i dr.).(4) Trokove za sprovoenje mjera iz stava 3. ovog lana u unutranjem saobraaju snosi poiljalac radioaktivne materije, a pri tranzitu radioaktivne materije prevoznik ili primalac.(5) Radioaktivne materije dozvoljeno je prevoziti samo preko graninih prelaza gdje je organizovan inspekcijski nadzor i gdje su postavljeni monitori jonizujueg zraenja.lan 62.(1) Preduzeu, drugom pravnom licu i preduzetniku ija je djelatnost u vezi sa korienjem radioaktivne materije moe se izdati odobrenje za viekratni prevoz te materije sa rokom vaenja do est mjeseci.(2) U odobrenju iz stava 1. ovog lana mora se naznaiti koliina radioaktivne materije, odnosno broj izvora jonizujueg zraenja i njihova ukupna aktivnost koji se mogu zajedno prevoziti odreenim prevoznim sredstvom.(3) Preduzee, drugo pravno lice i preduzetnici duni su da najkasnije 24 asa prije poetka prevoza radioaktivne materije, Ministarstvu unutranjih poslova i Ministarstvu zdravlja i socijalne zatite Odsjeku za zatitu od zraenja dostave obavjetenje koje sadri:a) vrstu i registarski broj prevoznog sredstva kojim e prevozitiradioaktivne materije,b) broj i datum izdatog odobrenja za prevoz,g) vrstu i koliinu radioaktivne materije, odnosno o broju izvora i njihovoj ukupnojaktivnosti,g) line podatke o licima koja e prevoziti radioaktivne materije,d) vrijeme i mjesto poetka prevoza radioaktivne materije,) trasu kretanja prevoznog sredstva,e) vrijeme dolaska prevoznog sredstva sa radioaktivnom materijom u mjesto koritenja i ime, odnosno naziv i adresu korisnika,) dokaz o obezbjeenju pratnje ako je odreena u odobrenju.lan 63.(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za prevoz radioaktivnih materija podnosi poiljalac ili uvoznik radioaktivne materije.(2) Zahtjev iz stava 1. ovog lana sadri:a) naziv radioaktivnog izvora,b) kategoriju izvora i kategoriju rizika,v) vrstu izvora otvoreni ili zatvoreni izvor,g) radioaktivnost,d) naziv i adresu proizvoaa,) naziv i adresu uvoznika,e) naziv i adresu izvoznika,) naziv graninog prelaza,z) datum ili priblino vrijeme poinjanja prevoza,i) naziv ulaznog i izlaznog graninog prelaza, ako se prevoz vri preko graninih prelaza u Republici Srpskoj,j) trasa kretanja od mjesta predaje radioaktivne materije do mjesta njenog korienja,k) za izvoz i prevoz preko granice Bosne i Hercegovine i teritorije Republike Srpske, uz zahtjev se prilae i odobrenje regulatornog tijela zemlje izvoznika i saglasnost organa unutrnjih poslova dotine zemlje.(3) Preduzea i druga pravna lica koja se bave prevozom izvora jonizujueg zraenja, moraju posjedovati licencu od Ministarstva zdravlja i socijalne zatite.lan 64.Radioaktivne materije koje u sluaju nezgode ili udesa mogu da dovedu do kontaminacije ili ugroavanja ivotne sredine zraenjem, prevoze se uz pratnju lica osposobljenog za rukovanje tim materijama.lan 65.(1) U sluaju rasipanja radioaktivne materije, prevoznik je duan da na vidljiv nain obiljei mjesto na kome je dolo do rasipanja i da do dolaska strunog lica sprijei pristup ljudi i ivotinja tom mjestu.(2) Ako u toku prevoza doe do rasipanja ili nestanka radioaktivne materije, prevoznik je duan da o tome odmah obavijesti najbliu stanicu policije i Inspektorat.6. Opasni otpadlan 66.Opasni otpad prevozi se u skladu sa propisima o upravljanju opasnim otpadom.IVPOSEBNE MJERE BEZBJEDNOSTI ZA PREVOZ OPASNIHMATERIJA, PO GRANAMA SAOBRAAJA1. Prevoz u drumskom saobraajulan 67.Prilikom prevoza opasnih materija u drumskom saobraaju primjenjuju se, pored mjera bezbjednosti za prevoz opasnih materija propisanih ovim zakonom, i odredbe ADR-a.lan 68.U motornom vozilu kojim se prevoze opasne materije ne smiju da se nalaze druga lica osim vozaa, suvozaa i pratioca.lan 69.U motornom vozilu u kojem se prevoze opasne materije, pored vozaa, mora da se nalazi i suvoza u sluajevima predvienim odredbama ADR-a.lan 70.(1) U vozilu kojim se prevoze opasne materije ne smiju da se dre materije koje mogu da izazovu poar.(2) Na vozilu natovarenom opasnim materijama ne smiju da se vre popravke koje mogu usljed varnienja ili udara da izazovu poar ili eksploziju, ili da otete ambalau.(3) U kabini vozila kojim se prevoze opasne materije klase 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 i 5.2. iz lana 2. ovog zakona, puenje cigareta nije dozvoljeno.lan 71.(1) Voza motornog vozila koji prevozi opasne materije duan je da vozilom upravlja sa naroitim oprezom.(1) Brzina kretanja motornog vozila kojim se prevoze opasne materije ne smije da bude vea od 80% od najvee dozvoljene brzine odreene prema vrsti puta, odnosno odreene saobraajnim znacima postavljenim na putu, a ne smije da bude vea od 70km na as, a za otrove vea od 60km na as.lan 72.(1) Od trenutka prijema do trenutka predaje opasne materije, voza motornog vozila ne smije da se udaljava od vozila kojim se prevozi opasna materija.(2) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog lana, voza motornog vozila smije da napusti vozilo, u zavisnosti o klasi i koliini opasne materije koju prevozi u skladu sa odredbama ADR-a, koji propisuje sljedee naine ostavljanja vozila:a)na parkiralitu pod nadzorom uvara, koji je upoznat sa osobinama tereta i boravkom vozaa,b) na javnom i privatnom parkiralitu za vozila gdje vozilima ne prijeti opasnostod drugih vozila,v) na pogodnom otvorenom prostoru odvojenom od dnevnog saobraaja ili stambenih objekata, gdje nije predvien uobiajen prolaz niti dolazak ljudi i vozila.(3) Parkiranje propisano takom b) moe se koristiti jedino ako nije mogue obezbijediti parkiranje propisano takom a), a parkiranje propisano takom v), moe se koristiti samo ako nije mogue obezbijediti parkiranje propisao t. a) i b) iz stava (2) ovog lana.lan 73.(1) O svakoj nezgodi ili udesu koji se dogodi prilikom prevoza opasnih materija, ije posljedice posada motornog vozila ne moe sama da otkloni ili zbog kojih ne moe da nastavi vonju, jedan od lanova posade duan je da odmah obavijesti najbliu stanicu policije.(2) Ako se u motornom vozilu sa opasnim materijama koje je pretrpjelo nezgodu ili udes nalazi samo voza, lice koje se zateklo na mjestu nezgode ili udesa ili lice koje prvo naie na to mjesto duno je da na zahtjev vozaa o tome obavijesti najbliu stanicu policije.lan 74.(1) Opasne materije prevoze se motornim i prikljunim vozilima posebno konstruisanim za prevoz pojedine opasne materije ili vozilima koja odgovaraju uslovima propisanim ovim zakonom i odredbama ADR-a.(2) Prilikom prevoza malih i ogranienih koliina opasnih materija, koje su propisno zapakovane ili su u posudama, primjenjuju se odredbe ADR-a.(3) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog lana, prenos, raznoenje ili dostavljanje danju, i to za vrijeme dobre vidljivosti, manjih koliina opasnih materija koje definiu odredbe ADR-a, osim radioaktivnih, moe se vriti i putnikim automobilom i drugim prevoznim sredstvima, koja moraju biti oznaena znacima, u skladu sa odredbom lana 76. ovog zakona, ili zastavicama istog oblika, dimenzija i boja, koja na prevoznom sredstvu moraju da budu istaknuta na vidljivom mjestu.(4) Radioaktivne materije mogu da se prevoze i prevoznim sredstvima iz stava (4) ovog lana ako to odobri Ministarstvo zdravlja i socijalne zatite.(5) Vozila za prevoz opasnih materija dijele se na:a) vozila sa oznakom "EH/II", namijenjena za prevoz eksplozivnih materija i predmeta klase 1,b) vozila sa oznakom "EH/III", namijenjena za prevoz eksplozivnih materija i predmetaklase 1, na koja se postavljaju stroi zahtjevi nego na vozila tip EH/II,v) vozila sa oznakom "FL", namijenjena za prevoz tenosti ija taka paljenja nije vea od 60oC (sa izuzetkom dizel goriva koje odgovara normi EN 590: 1993, plinskog ulja i lakog lo-ulja identifikacionog broja 1202 sa takom paljenja kako je odreuje norma EN 590: 1993) ili zapaljivih gasova u: kontejnerskim rezervoarima, prenosnim rezervoarima ili MEGC-ijima zapremine vee od 3m3, fiksnim ili rastavljivim rezervoarima zapremine vee od 1m3 ili baterijskim vozilima zapremine vee od 1m3, a namijenjenih za prevoz zapaljivih gasova,g)vozila sa oznakom "OH", namijenjena za prevoz stabilizovanog vodonikovog peroksidaili vodonikovog peroksida stabilizovanog i u vodi rastopljenog sa vie od 60% vodonikovog peroksida (klase 5.1, UN br. 2015) i to u kontejnerskim rezervoarima ili prenosnim rezervoarima zapremine vee od 3m3, kao i u fiksnim ili rastavljivim rezervoarima zapremine vee od 1m3,d) vozila sa oznakom "AT", namijenjena za prevoz opasnih materija u kontejnerskim rezervoarima, prenosivim rezervoarima ili MEGC-ijima ija je zapremina vea od 3 m3, u fiksnim ili rastavljivim rezervoarima ija je zapremina vea od 1 m3 ili u baterijskim vozilima ija je zapremina vea od 1 m3, a ne spadaju u tip "FL" vozila (MEGC je skup elemenata meusobno spojenih glavnom sabirnom cijevi i uvrenim okvirom. Elementi MEGC-ija su: cilindri pod pritiskom (boce pod pritiskom); tube; snopovi cilindra (okviri); bave pod pritiskom, kao i rezervoari namijenjeni za prevoz gasova klase 2 zapremine vee od 450 litara),) druga vozila namijenjena za transport ostalih opasnih materija u vrstom, tenom ili gasovitom stanju, pri emu su ispunjeni uslovi u pogledu pakovanja, bezbjednog rukovanja i prevoza ovih materija i ija koliina prelazi tzv. "male koliine" propisane ADR-om.(6) Vozila iz stava 6. ovog lana, podlijeu periodinom ispitivanju ispunjenosti tehnikih i bezbjednosnihuslova propisanih ADR-om i ovim zakonom.(7) Ispitivanje vozila iz stava 6. ovog lana, vri institucija koju za to ovlasti Ministarstvo privrede, energetike i razvoja.(8) Ovlaena institucija iz stava 8. ovog lana, nakon izvrenog ispitivanja vozila za prevoz opasnih materija, izdaje certifikat sa rokom vaenja do jedne godine, koji se po isteku roka vaenja moe produiti nakon obavljenog kontrolnog pregleda.(9) Certifikat iz stava 9. ovog lana, mora biti napisan na jednom od jezika u slubenoj upotrebi u Republici Srpskoj i na engleskom, njemakom, francuskom jeziku ili drugim jezicima.(10) Izled certifikata iz stava 9. ovog lana propisan je odredbama ADR-a.(11) Izuzetno od odredaba stava 1. ovog lana, na teritoriji Republike Srpskedozvoljava se prevoz opasnih materija vozilima koja ne ispunjavaju u potpunosti odredbe ADR-a i ovog zakona, a posjeduju vaei ADR certifikat, pod uslovom da se pregledom od ovlaene institucije iz stava 8. ovog lana utvrdi da ispunjavaju propisane uslove koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovog zakona.lan 75.(1) Vozila za prevoz opasnih materija, zapaljivih gasova, odnosno zapaljivih tenosti sa temperaturom paljenja ispod 60oS treba da imaju ureaj za razelektrisanje odvod statikog elektriciteta koji prije utovara ili istovara opasnih materija treba da bude prikljuen na uzemljenje.(2) Vozila za prevoz opasnih materija klase od 1. do 5.2 iz lana 2. stav 1. ovog zakona, treba da budu galvanski povezana u jednopotencijalnu cjelinu.Galvanske veze i ureaje za odvod statikog elektriciteta treba provjeriti prije utovara, odnosno istovara.(3) Vozila za prevoz opasnih materija klase od 1. do 5.2 iz stava 2. ovog lana, treba opremiti tako da je omoguen odvod statikog elektriciteta sa vozila na kolovoz i sa dvije ploice za prikljuenje ureaja za odvod statikog elektriciteta.(4) Vozila za prevoz opasnih materija treba opremiti odgovarajuim prekidaem za iskljuenje svih elektrinih krunih tokova, za koja je to propisano odredbama ADR-a.lan 76.(1) Vozilo kojim se prevoze opasne materije mora da ima dva znaka za oznaavanje vozila kojim se prevoze opasne materije.(2) Ako je opasna materija koja se prevozi na popisu ADR-a, na znacima za oznaavanje vozila kojim se prevoze opasne materije moraju da budu ispisani i utisnuti identifikacioni brojevi opasne materije koja se prevozi.(3) Znakovi za oznaavanje vozila kojim se prevoze opasne materije, identifikacioni brojevi pojedinih opasnih materija, kao i mjesta za postavljanje znakova na vozilu moraju da budu izvedeni u skladu sa odredbama ADR-a.(4) Odredbe st. 1, 2. i 3. ovog lana primjenjuju se i kad se motornim vozilom prevoze prazne neoiene posude u kojima su se nalazile opasne materije.lan 77.(1) Motorno i prikljuno vozilo kojim se prevoze radioaktivne materije mora da ima, umjesto znaka za oznaavanje vozila kojim se prevoze opasne materije, tri simbola upozorenja za oznaavanje vozila kojim se prevoze radioaktivne materije.(2) Simboli upozorenja za oznaavanje vozila kojima se prevoze radioaktivne materije stavljaju se na bone strane i na zadnju stranu motornog i prikljunog vozila, ako nije drugaije propisano odredbama ADR-a.lan 78.(1) Motorno vozilo kojim se prevoze opasne materije, pored opreme predviene optim propisima i odredbama ADR-a, mora da ima i sljedeu opremu:a) vozaki alat i dizalicu za vozilo,b) najmanje dva aparata za gaenje poara, od kojih jedan za gaenje poara na motoru, a drugi za gaenje poara na tovaru vozila, i to takvog punjenja, koje s obzirom na koliinu i druge osobine opasne materije, omoguava efikasno gaenje poara,v) dvije rune baterijske elektrine lampe (svjetiljke) sa trepuom ili stalnom svjetlou narandaste boje, koja se vidi sa udaljenosti od najmanje 150 m,g) dva znaka kojima se oznaava motorno vozilo zaustavljeno na kolovozu,d) dvije zastavice za oznaavanje vozila kojim se prevoze opasne materije,) dvije lopate i jedan pijuk,e) prenosnu lampu koja se moe ukljuiti na akumulator vozila i koja je izraena tako da ne moe izazvati eksploziju ili poar,) dva klinasta podmetaa za tokove,z) odgovarajuu linu zatitnu opremu vozaa,i) znak za ogranienje brzine (70 km/as),j) lina zatitna sredstva, prema uputstvu o posebnim mjerama bezbjednosti za klasu opasne materija koja se prevozi.(2) Pored opreme iz stava 1. t. a) do g) i t. ) do j) ovog lana, motorno vozilo kojim se prevoze radioaktivne materije mora da ima:a) ureaj za kontrolu zraenja i sredstva za zatitu i oznaavanje terena,b) dvije zastavice za oznaavanje vozila kojim se prevoze radioaktivnematerije.lan 79.(1) Ako se opasne materije prevoze prikljunim vozilom na kome ma koja osovina ima jednostruke tokove, prikljuno vozilo mora da ima poseban ureaj koji pomou zvunog ili svjetlosnog signala upozorava vozaa ako pone da opada pritisak vazduha u pneumatiku vie od 20% na bilo kom toku prikljunog vozila.(2) Ako prikljuno vozilo kojim se prevoze opasne materije, nije snabdjeveno konicama koje automatski koe nakon to se odvoji od vunog vozila, mora da bude vezano za vuno vozilo sigurnosnim lancima.lan 80.(1) Prevoz opasnih materija motornim vozilom moe se vriti samo na putevima koji su odreeni za takvu vrstu vozila.(2) Motorna vozila kojima se prevoze opasne materije mogu se zaustavljati i parkirati samo na mjestima koja su za tu vrstu vozila odreena i obiljeena.(3) Ministarstvo saobraaja i veza u saglasnosti sa Ministarstvom unutranjih poslova odreuje puteve iz stava 1. ovog lana i mjesta za parkiranje iz stava 2. ovog lana.(4) Voza koji je zbog kvara na vozilu, saobraajne nezgode, utovara ili istovara, ili iz drugog opravdanog razloga prinuen da vozilo sa opasnom materijom zaustavi na kolovozu ili na parkiralitu u naselju, duan je da preduzme sve mjere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila, a naroito da uesnike u saobraaju upozori:a) danju i nou postavljanjem iza zaustavljenog vozila dva znaka kojima se oznaava motorno vozilo zaustavljeno na kolovozu,b) nou i u vrijeme smanjene vidljivosti zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika postavljanjem svjetiljke iz lana 78. stav 1. taka v) ovog zakona,v) upuivanjem suvozaa ili pratioca poiljke da na udaljenosti od 100m do 150m iza zaustavljenog vozila, danju zastavicom za oznaavanje vozila kojim se prevoze opasne materije, a nou i u uslovima slabe vidljivosti svjetiljkom, upozorava vozae koji nailaze onom stranom kolovoza na kojoj se nalazi zaustavljeno vozilo da blagovremeno zaustave vozila ili smanje brzinu i da se pripreme za bezbjedno zaobilaenje zaustavljenog vozila.(5) Znakovi i svjetiljke iz stava 4. t. a) i b) ovog lana postavljaju se na udaljenosti od najmanje 100m od vozila i to tako da budu vidljivi sa udaljenosti od najmanje 150m za vozae motornih vozila koja nailaze istom stranom kolovoza na kojoj se nalazi zaustavljeno vozilo.lan 81.Propise o nainu prevoza opasnih materija u drumskom saobraaju, strunom osposobljavanju vozaa motornih vozila za prevoz opasnih materija i drugih lica koja uestvuju u tom prevozu (priprema opasnih materija za prevoz, utovar, pretovar, istovar i usputne manipulacije) i tehnikim uslovima koje moraju da ispunjavaju preduzea koja vre struno osposobljavanje tih lica, donosi ministar unutranjih poslova uz saglasnost ministra zdravlja i socijalne zatite i ministra saobraaja i veza.lan 82.(1) Vozilo kojim se prevoze opasne materije, a oznaeno je ifrom osnovne opasnosti, prema ADR-u, kojoj je prvi broj 2 osim 20, ili ga ine dva jednaka broja ili poinje znakom "H" ili se prevoze eksplozivne materije kroz tunel duine vee od 1.000m, mora imati jednu svjetiljku trepeeg ili rotirajueg svjetla narandaste boje.(2) Svjetiljka mora biti postavljena na vozilo tako da je dobro vidljiva iz svih smjerova i mora se ukljuiti 50m prije ulaska u tunel.lan 83.(1) Prije prevoza opasnih materija navedenih u lanu 82. stav 1. ovog zakona, kroz tunel dui od 1.000m, prevoznik je duan da pribavi saglasnost za prolaz kroz tunel od nadlene organizacije za odravanje i upravljanje tunelom.(2) Prevoz opasnih materija iz lana 82. stav 1. ovog zakona, kroz tunel dui od 1.000 m, dozvoljen je samo uz pratnju najmanje jednog prateeg vozila.(3) Prevoz eksplozivnih materija kroz dvosmjerni tunel, iz stava 1. ovog lana, doputen je samo uz pratnju dva pratea vozila.(4) Prevoz eksplozivnih materija kroz jednosmjerni tunel, iz stava 1. ovog lana, doputen je uz pratnju jednog prateeg vozila.(5) Prilikom prevoza eksplozivnih materija kroz jednosmjerni tunel pratee vozilo mora se kretati najmanje 50m iza vozila koje prevozi eksplozivne materije.(6) Prilikom prevoza eksplozivnih materija kroz dvosmjerni tunel jedno pratee vozilo mora se kretati najmanje 50m ispred vozila, a drugo pratee vozilo na istoj udaljenosti iza vozila.(7) Pratee vozilo mora imati najmanje jedno trepue ili rotirajue svjetlo narandaste boje koje mora biti ukljueno za vrijeme pratnje vozila koje prevozi opasnu materiju.(8) Pratnja prateeg vozila iz st. 2. i 3. ovog lana nije potrebna kada teret prati policijsko vozilo.(9) Kada se prevoz opasnih materija izlana 82. stav 1. ovog zakona, obavlja kroz tunel uz pratnju jednog prateeg vozila, ono se mora kretati najmanje 50m iza vozila sa opasnim materijama.(10) Brzina kretanja motornog vozila koje prevozi opasne materije kroz dvosmjerni tunel ne smije biti vea od 40km/as.2. Prevoz u eljeznikom saobraajulan 84.Prilikom prevoza opasnih materija u eljeznikom saobraaju primjenjuju se, pored mjera bezbjednosti za prevoz opasnih materija propisanih ovim zakonom, i odredbe RID-a.lan 85.Opasne materije ne smiju da se prevoze eljeznikim vozilima u kojima se nalaze putnici.lan 86.eljeznika kompanija za javni prevoz duna je da obezbijedi uvanje opasnih materija koje prevozi, i to od trenutka prijema do trenutka isporuke tih materija.lan 87.(1) eljeznikim vozilima natovarenim opasnim materijama smije da se manevrie samo ako su prethodno preduzete odgovarajue mjere bezbjednosti.(2) eljeznika kompanija za javni prevoz ureuje jedinstvene mjere bezbjednosti pri manevrisanju eljeznikim vozilima iz stava 1. ovog lana.lan 88.(1) eljeznika vozila i cisterne natovarene opasnim materijama uvrtavaju se u vozove pod uslovima i na nain koji su utvreni jedinstvenim pravilima koja donosi eljeznika kompanija za javni prevoz.(2) Propise o nainu prevoza opasnih materija u eljeznikom saobraaju donosi ministar saobraaja i veza, uz saglasnost ministra unutranjih poslova i ministra zdravlja i socijalne zatite.(3) Certifikat o utvrivanju tehnike ispravnosti, ugradnje ureaja i opreme za transport opasnih materija prema odredbama RID-a, eljeznikih vozila izdaje nadleni organ ili organizacija koju za to ovlasti Ministarstvo saobraaja i veza.3. Prevoz na unutranjim plovnim putevimalan 89.(1) Prilikom prevoza opasnih materija na unutranjim plovnim putevima, pored mjera bezbjednosti propisanih ovim zakonom, shodno se primjenjuju i odredbe ADN-a.(2) Propise o nainu prevoza opasnih materija na unutranjim plovnim putevima donosi ministar saobraaja i veza uz saglasnost ministra unutranjih poslova i ministra zdravlja i socijalne zatite.(3) Tehnika pravila o podobnosti brodova za prevoz opasnih materija na unutranjim plovnim putevima donosi Ministarstvo saobraaja i veza.lan 90.(1) Na unutranjim plovnim putevima dozvoljen je prevoz opasne materije teretnim brodovima ili tankerima koji su za to namijenjeni.(2) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog lana, opasne materije mogu da se prevoze i putnikim brodovima, ako su te materije smjetene u posebnom prostoru odvojenom od putnika.(3) Opasne materije mogu da se prevoze s jedne obale na drugu obalu i skelama, s tim da se za vrijeme prevoza opasnih materija na skeli ne smijunalazitiputnici.lan 91.Manje koliine opasnih materija za potrebe domainstva ili radilita mogu da se raznose i dostavljaju i amcima i ploveimnapravama.lan 92.(1) Za vrijeme utovara opasnih materija na brod ili tanker, ili istovara sa broda ili tankera, i za vrijeme ienja i provjetravanja broda ili tankera kojim se prevoze opasne materije zabranjeno je puenje cigareta i upotreba vatre i drugih sredstava koja mogu da izazovu varnienje, poar ili eksploziju.(2) Odredba stava 1. ovog lana odnosi se i na potiskivae i druge plovne objekte koji se nalaze u potiskivanom sastavu, ako se u takvom sastavu nalazi makar i jedan tanker.lan 93.(1) Na unutranjim plovnim putevima dozvoljen je prevoz zapaljive tenosti samo tankerima koji su posebno izgraeni za prevoz tih tenosti.(2) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog lana, zapaljive tenosti mogu da se prevoze i teretnim brodovima ako je ambalaa izraena od nelomljivog materijala.lan 94.Brodovi natovareni opasnim materijama zimi mogu da budu smjeteni u zimovnicima samo ako pri tom mogu da se sprovedu sve mjere bezbjednosti propisane za uskladitenje i uvanje opasnihmaterija.4. Prenos u potanskom saobraajulan 95.Zabranjeno je stavljati eksplozivne, zapaljive i druge opasne materije u pismonosne poiljke i potanske pakete i takve poiljke i pakete primati na prenos u potanskom saobraaju.V NADZORlan 96.(1) Inspekcijski nadzor nad izvravanjem ovog zakona neposredno vre Ministarstvounutranjih poslova i Inspektorat.(2) U sprovoenju neposrednog inspekcijskog nadzora, nadleni organi iz stava 1. ovog lana ovlaeni su da:a) narede da se utvrene nepravilnosti otklone u odreenom roku,b) zabrane dalji prevoz ili rukovanje opasnim materijama licima koja nisustruno osposobljena za prevoz i rukovanje opasnim materijama,v) zabrane dalji prevoz sa vozilima koja ne posjeduju certifikat o ispunjavanjuuslova za prevoz pojedine opasne materije,g) privremeno zabrane vrenje pojedinih radnji u vezi sa prevozom (pripremeza prevoz, utovar, pretovar i istovar) opasnih materija ako u pogledu mjesta ili vremena za obavljanje te radnje nisu ispunjeni propisani uslovi,d) zabrane preduzeu ili drugom pravnom licu, preduzetniku ili pojedincu prevozniku prevoz opasne materije ako utvrde da su u toku pripreme za prevoz ili u toku prevoza uinjeni tei propusti u pogledu preduzimanja mjera bezbjednosti.(3) U rjeenjima kojima se nalau zabrane iz stava 2. t. b) do d), alba ne odgaa izvrenje rjeenja.lan 97.(1) Ministarstvo unutranjih poslova vri inspekcijski nadzor nad postupanjem preduzea, drugih pravnih lica, preduzetnika i fizikih lica u izvrenju odredaba ovog zakona koje se odnose na prevoz opasne materije klase 1 iz lana 2. stav 1. ovog zakona, kao i sprovoenje mjera i radnji i izvravanje zadataka u ovoj oblasti.(2) Inspektorat vri inspekciju nad postupanjem preduzea, drugih pravnih lica, preduzetnika i fizikih lica u izvravanju odredbi ovog zakona, propisa donesenih na osnovu ovog zakona i meunarodnih ugovora koji se odnose na prevoz opasnih materija klase 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8. i 9, iz lana 2. stav 1. ovog zakona, sprovoenje mjera i radnji i izvravanje zadataka u ovoj oblasti.(3) Preduzea, druga pravna lica, preduzetnici i fizika lica, kod kojih se vri inspekcijski nadzor duani su da ovlaenom slubenom licu omogue uvid u sve predmete koji se odnose na njihovo postupanje u sprovoenju propisanih mjera bezbjednosti pri prevozu opasnih materija i da prue potrebne podatke i obavjetenja o sprovoenju ovog zakona, propisa donesenihna osnovu ovog zakona i meunarodnih ugovora.(4) Ako ovlaeno slubeno lice koje vri inspekcijski nadzor, utvrdi da pravno lice ne sprovodi propisane mjere bezbjednosti pri prevozu opasnih materija ili utvrdi druge nepravilnosti u sprovoenju ovog zakona i meunarodnih ugovora, upoznae s tim nepravilnostima rukovodioca preduzea, drugo pravno lice, preduzetnika ili pojedinca i naloie mjere koje treba preduzeti.VI KAZNENE ODREDBElan 98.(1) Novanom kaznom od 1.500KM do 15.000KM kaznie se za prekraj preduzee ili drugo pravno lice, ako:a) ne imenuje najmanje jednog savjetnika za bezbjedan prevoz opasnih materija, ili ne dostavi Ministarstvu saobraaja i veza podatke o savjetniku za bezbjedan prevoz opasnih materija(lana 4. st. 1. i 4),b) bez ovlaenja nadlenog organa vri struno osposobljavanje lica koja rukuju i prevoze opasne materije ili izdaje certifikat za lica koja prevoze opasne materije (lan 7. stav 3), kao i certifikat za motorno i prikljuno vozilo o ispunjavanju uslova za prevoz pojedinih opasnih materija (lan 74. st. 7. i 8),v) ne organizuje ili ne vri kontrolu nad sprovoenjem mjera ispunjavanjem uslova za prevoz opasnihmaterija i vrenje radnji u vezi s tim prevozom (lan 8),g) zajedniki pakuje ili zajedniki prevozi u istom prevoznom sredstvu, odnosno istom prostoru za smjetaj tovara opasnu materiju ili ako prevozi opasnu materiju koja je iskljuena iz prevoza, protivno odredbama meunarodnih sporazuma iz lana 9. ovog zakona,d) ne osigura opasnu materiju za sluaj tete priinjene treim licima usljed smrti, povrede tijela ili zdravlja, oteenja ili unitenja stvari ili zagaivanja ivotne sredine u toku prevoza (lan 10),) ambalaa u kojoj prevozi opasnu materiju ne odgovara propisanim uslovima (lan 10. st. 1. do 7), ili izda odobrenje za ambalau koja ne zadovoljava odredbe ugovora izlana 1. ovog zakona (lan 10. st. 10. i 11),e) posuda zapremine vee od 200 litara u kojoj prevozi opasnu tenu materiju nije od elinog lima ili drugog pogodnog materijala (lan 15. stav 1),) utovar ili istovar opasne materije vri na mjestu gdje se ugroava ivot ili zdravlje ljudi, materijalnih dobara, ivotna sredina ili bezbjednost saobraaja (lan 19. stav 1),z) na eljeznikoj stanici, u luci i pristanitu vri utovar ili istovar opasnih materija van mjesta koje je odredio nadleni organ (lan 20),i) na mjestu na kome se utovaraju ili istovaraju eksplozivne materije ili zapaljive opasne materije, izvri neku od radnji predvienih u lanu 22. stav 1. t. a) do e),j) mjesto na kome se utovaraju ili istovaraju eksplozivne materije, gasovi ili zapaljive opasne materije, ne snabdije aparatima ili drugim ureajima za gaenje poara (lan 25),k) u zatvorenom prostoru u kome se utovaraju ili istovaraju opasne materije koje razvijaju gasove ili radioaktivne materije, ne postavi aparat za mjerenje koncentracije gasova u vazduhu, odnosno aparat za mjerenje radioaktivnosti u tom prostoru, ili redovno ne vri pregled i badarenje tih aparata (lan 26),l) uveze otpatke opasnih materija inostranog porijekla radi trajnog ili privremenog odlaganja na teritoriji Republike Srpske (lan 30. stav 1),lj) prevozi opasne materije u prevoznim sredstvima koja nisu tehniki ispravna ili izraena, opremljena i obiljeena u skladu sa propisanim standardima (lan 31),m) opasnu materiju preda ili primi na prevoz kao prtljag, osim aparata, naprava i drugih slinih predmeta koji sadre minimalne koliine opasnih materija koje ne predstavljaju opasnost po okolinu, a slue za linu upotrebu (upaljai, ibice, lakovi i sl.), (lan 32),n) odmah ne obustavi dalje prevoenje opasne materije koja je iskljuena iz prevoza ili o tome ne obavijesti najbliu stanicu policije i poiljaoca, im utvrdi ili na drugi nain sazna da prevozi takvu opasnu materiju (lan 40. stav 1),nj) po primljenom obavjetenju o obustavljanju prevoza opasne materije koja je iskljuena iz prevoza ne preuzme tu materiju ili ne preduzme odgovarajue mjere da se ona uini bezopasnom (lan 40. stav 2),o) ne obustavi dalje prevoenje opasne materije i o tome ne obavijesti poiljaoca kad u toku prevoza utvrdi da prevozi opasnu materiju koja ne ispunjava uslove propisane za prevoz ili koja nije deklarisana kao opasna materija ili je netano deklarisana (lan 41. stav 1).(2) Novanom kaznom od 1.000KM do 10.000KM, kaznie se za prekraj preduzee ili drugo pravno lice, ako:a) eksplozivnu materiju iji se utovar ili istovar vri van kruga preduzea koja te materije proizvode ili dre kao svoju redovnu djelatnost, utovaraju ili istovaraju van mjesta koje je odredio nadleni organ (lan 42),b) prevozi eksplozivnu materiju bez odobrenja nadlenog organa (lan 43),v) ne preduzme posebne mjere bezbjednosti pri prevozu odreene eksplozivne materije koje je propisao nadleni organ (lan 45. stav 1),g) posudu u kojoj prevozi gas puni vrstom gasa za koji on nije namijenjen, a ne ispunjava uslov iz lana 49,d) posuda u kojoj prevozi zapaljivu tenost ne odgovara tehnikim uslovima propisanim za odreenu vrstu zapaljive tenosti (lan 52. stav 1),) prevozi zapaljive tenosti u metalnim bavama ili metalnim bocama koje nisu izraene prema vaeem standardu ili prema stranom ili meunarodnom standardu koji ispunjava uslove vaeeg standarda u Republici Srpskoj (lan 52. stav 2),e) bez odobrenja nadlenog organa prevozi otrov preko dravne granice ili teritorije Republike Srpske (uvoz, izvoz, tranzit), (lan 53. stav 1),) prevozi otrov u istom tovarnom prostoru sa ivotnim namirnicama, ili stonom hranom, ili lijekovima, ili predmetima opte upotrebe koji podlijee zdravstvenom nadzoru (lan 53. stav 3),z) prevozi otrov u unutranjem saobraaju bez odobrenja nadlenog organa ili ako prilikom prevoza otrova ne preduzme nareene posebne mjere bezbjednosti (l. 54. i 55. stav 1),i) u sluaju rasipanja otrova ne obiljei na vidljiv nain mjesto na kome je nastalo rasipanje ili ne sprijei pristup tom mjestu ljudima, ili ivotinjama do dolaska struno osposobljenog lica (lan 57),j) pakuje ili prevozi radioaktivnu materiju u ambalai koja ne odgovara odreenoj vrsti radioaktivne materije ili ako je doza zraenja na povrini ambalae vea od dozvoljene (lan 58),k) prilikom pripremanja za prevoz ili prilikom prevoza radioaktivne materije koja je istovremeno i toksina, eksplozivna ili zapaljiva ne preduzme mjere bezbjednosti propisane za svaku od navedenih vrsta opasnosti (lan 59),l) prevozi radioaktivnu materiju u unutranjem saobraaju u istom tovarnom prostoru sa ivotnim namirnicama, ili odreenim predmetima opte upotrebe koji podlijee zdravstvenom nadzoruili s lijekovima, ili sa stonom hranom (lan 60),lj) prevozi radioaktivnu materiju bez odobrenja nadlenog organa ili pri njenom prevozu ne preduzme nareene posebne mjere bezbjednosti (lan 61),m) prevozi veu koliinu radioaktivne materije, odnosno broj izvora jonizujuih zraenja ija je aktivnost vea od aktivnosti odreene u odobrenju ili ne obavijesti nadleni organ u Republici, o poetku prevoza ili obavjetenje ne sadri sve propisane podatke (lan 62),n) radioaktivnu materiju ili izvor jonizujueg zraenja, koji u sluaju nezgode ili udesa moe da dovede do kontaminacije ili ugroavanja ivotne sredine zraenjem, prevozi bez pratnje lica struno osposobljenog za rukovanje tom materijom ili izvorom (lan 64),nj) u sluaju rasipanja radioaktivne materije ne obiljei na vidljiv nain mjesto na kome je dolo do rasipanja ili ne sprijei pristup tom mjestu ljudima ili ivotinjama do dolaska struno osposobljenih lica (lan 65. stav 1),o) opasne materije prevozi motornim vozilom koje ne ispunjava tehnike uslove za prevoz odreene opasne materije(lan 74. st 1. i 2),p) opasnu materiju prevozi u eljeznikom vozilu u kome se nalaze putnici (lan 85),r) od trenutka prijema do trenutka isporuke ne obezbijedi uvanje opasne materije koju prevozi (lan 86),s) opasnu materiju prevozi na unutranjem plovnom putu putnikim brodom u prostoru koji nije odvojen od putnika ili ako prevozi opasnu materiju skelom zajedno sa putnicima (lan 90. st. 2. i 3),t) stavi eksplozivnu, zapaljivu ili drugu opasnu materiju u pismonosnu poiljku ili potanski paket, ili ako takvu poiljku ili paket primi na prenos u potanskom saobraaju (lan 95).(3) Za radnje iz st. 1. i 2. ovog lana kaznie se za prekraj novanom kaznom od 100 do 500 KM i odgovorno lice u preduzeu ili u drugom pravnom licu.lan 99.(1) Novanom kaznom od 800KM do 8.000KM kaznie se za prekraj preduzee ili drugo pravno lice, ako:a) naredi ili dozvoli da opasnom materijom rukuje lice koje nije punoljetno ili lice koje nije struno osposobljeno za rukovanje tim materijama (lan 7. stav 1),b) prevozi opasnu materiju u posudi, cisterni, kontejneru ili drugoj vrsti ambalae za prevoz opasnih materija koja nije izraena u skladu sa propisanim standardima za odgovarajuu klasu opasne materije, u posudi od lomljivog materijala ili neotporne plastine mase koja nije smjetena u zatitnu ambalau i nije obezbijeena odgovarajuim materijalom za popunjavanje praznog prostora (lana 13),v) posude od lomljivog materijala u kojima se prevozi opasna tena materija pakuje u grupi ija je ukupna masa vea od 75kg ili posude od nelomljivog materijala u kojima se prevozi opasna tena materija pakuje u grupi ija je ukupna masa vea od 150kg (lan 15. stav 2),g) mjesto na kome se utovaraju ili istovaraju opasne materije nije snabdjeveno propisanim ureajima ili opremom ili ako na vidljivom mjestu nije oznaeno odgovarajuom oznakom opasnosti (lan 19. stav 2),d) ureaj za utovar ili istovar opasnih materija nije ispravan ili izveden tako da ne oteuje ambalau opasne materije (lan 24),) na mjestu na kome se utovaraju ili istovaraju opasne materije ne kontrolie ispravnost ureaja ili elektrinih instalacija, ne organizuje fiziko obezbjeenje tih mjesta ili se ne brine o ispravnosti tehnike opreme i drugih sredstava za gaenje poara na tim mjestima (lan 27),e) opasnu materiju preda ili primi na prevoz ili je prevozi vlastitim prevoznim sredstvom, a nije pripremilo opasnu materiju u skladu sa uslovima za njen prevoz (lan 29),) opasnu materiju koja je ispala ili se prosula prilikom prevoza ne prikupi ili ne odstrani, odnosno prospe na za to odreeno mjesto ili je na drugi nain ne uini bezbjednom, ili o tome ne obavijesti najblii organ zdravstveno-sanitarne inspekcije ili policijsku stanicu (lan 34),z) ne preda prevozniku ispravu o prevozu opasne materije ili uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti koje moraju da se preduzmu pri prevozu opasne materije (lan 35. stav 1),i) odmah poslije primljenog obavjetenja o obustavljanju prevoza opasne materije ne otkloni utvrene nedostatke ili ne preuzme opasnu materiju (lan 41. stav 2),j) u motornom vozilu kojim se prevozi opasna materija nema suvozaa u sluajevima kad je to predvieno meunarodnim sporazumom o prevozu opasne robe u drumskom saobraaju (lan 69),k) dozvoli ili naredi da se na vozilu natovarenom opasnom materijom vri popravka koja usljed varnienja ili udara moe da izazove poar ili eksploziju ili da oteti ambalau (lan 70. stav 2),l) prevozi opasnu materiju motornim ili prikljunim vozilom koje nije posebno konstruisano za prevoz pojedine opasne materije ili teretnim motornim vozilom koje ne odgovara uslovima propisanim ovim zakonom i meunarodnim sporazumom o prevozu opasne robe u drumskom saobraaju, ili izdaje certifikat bez ovlaenja nadlenog organa (lan 74. st. 1, 2. i 7),lj) brod natovaren opasnom materijom dri u zimovniku, a da nisu sprovedene propisane mjere bezbjednosti za uskladitenje i uvanje opasnih materija (lan 94),(2) Za radnje iz stava 1. ovog lana kaznie se za prekraj novanom kaznom od 100KM do 300KM i odgovorno lice u preduzeu ili drugom pravnom licu.lan 100.(1) Novanom kaznom od 500KM do 5.000KM kaznie se za prekraj preduzee ili drugo pravno lice, ako:a) posude, cisterne, kontejnere i drugu vrstu ambalae ne izradi ili ne ispita prema propisanim standardima (lan 13. stav 1),b) boce u kojima se prevoze opasne materije, osim niskih boca sa prenikom veim od 30 cm u kojima se prevozi teni naftni gas ne pakuje, odnosno ne stavlja u palete u vertikalnom poloaju ili ako boce sa gasom pakuje u horizontalnom poloaju, a ne obezbijedi ih tako da se ne mogu kotrljati ili pomjerati ili ako boce pakovane u paletama u vertikalnom poloaju ne obezbijedi da se ne mogu prevrtati (lan 16),v) ambalaa/paket u kome prevozi opasnu materiju nije na vidnom mjestu oznaena listiima opasnosti, odnosno listiima lomljivosti posude (lan 17),g) prazne neoiene posude u kojima su se nalazile opasne materije ne zatvori i ne oznai na isti nain kao da su pune ili ako prevozna sredstva u kojima se prevoze posude u kojima su se nalazile opasne materije ne oznai na isti nain kao i prevozna sredstva kojima se prevoze posude napunjeneopasnim materijama (lan 18),d) utovara ili istovara opasne materije nou bez elektrinog osvjetljenja ili ako elektrini ureaji na mjestu utovara ili istovara nisu izraeni tako da mogu izazvati poar ili eksploziju (lan 23. stav 2),) pojedine vrste opasnih materija prevozi preko podruja na kome je zabranjen prevoz takve materije ili vri prevoz materije prevoznim sredstvom kojim je zabranjen prevoz takve materije (lan 30. stav 2),e) prevozi opasne materije prevoznim sredstvom koje nije tehniki ispravno ili nije izraeno, opremljeno i obiljeeno na nain propisan meunarodnim ugovorom o prevozu opasnih materija u pojedinim granama saobraaja (lan 31),) u sluaju nestanka opasne materije pri prevozu ne preduzme potrebne mjere za njeno pronalaenje i ako o njenom nestanku i o opasnosti koju predstavlja ta opasna materija ne obavijesti javnost, najblii organ zdravstveno-sanitarne inspekcije ili najbliu stanicu policije (lan 33),z) o nestaloj koliini eksplozivne materije pri prevozu odmah ne obavijesti najbliu stanicu policije (lan 48),i) posude sa gasom prevozi otvorenim prevoznim sredstvom, a tovar ne zatiti od atmosferskih uticaja ili ako ih prevozi zatvorenim prevoznim sredstvom koje nije snabdjeveno ventilacionim ureajem ili nije omogueno stalno provjetravanje, ili ako ne obezbijedi osoblje prevoznog sredstva odgovarajuom opremom za linu zatitu (lan 51),j) dozvoli da se u vozilu kojimprevozi opasnu materiju nalaze druga lica, osim vozaa, suvozaa i pratioca (lan 68),k) u vozilu kojim prevozi opasnu materiju dri materiju koja moe da izazove poar (lan 70. stav 1),l) motorno vozilo kojim prevozi opasnu materiju ili prazne neoiene posude u kojima su se nalazile opasne materije nema znakova, ili ureaja propisanih u lanu 76. ovog zakona,lj) motorno vozilo kojim prevozi radioaktivnu materiju ne oznai oznakama za oznaavanje radioaktivnih materija ili oznake ne postavi na odgovarajue mjesto (lan 77),m) motorno vozilo kojim prevozi opasnu materiju nema propisanu opremu (lan 78),n) prikljuno vozilo na kome ma koja osovina ima jednostruke tokove kojim se prevozi opasna materija nema poseban ureaj koji upozorava na smanjenje pritiska vazduha u pneumatiku ispod 80% (lan 79. stav 1),nj) prikljuno vozilo kojim prevozi opasnu materiju nije vezano za vuno vozilo i posebnim lancima kad nije snabdjeveno konicama koje automatski koe prilikom otkainjanja od vunog vozila (lan 79. stav 2),o) manevrie eljeznikim vozilima natovarenim opasnom materijom, a prethodno ne preduzme propisane mjere bezbjednosti (lan 87. stav 1),p) uvrsti u voz eljezniko vozilo ili cisternu natovarenu opasnom materijom protivno uslovima i nainu koje je utvrdila eljeznika kompanija za javni prevoz (lan 88).(2) Za radnje iz stava 1. ovog lana kaznie se za prekraj novanom kaznom od 100 KMdo 400 KM i odgovorno lice u preduzeu ili u drugom pravnom licu.lan 101.Za radnje iz lana 98. st. 1. t. a) do d) i t. ) do t) i stav 2. t. a) do r), lana 99. stav 1. t. a) do ) i t. i) do lj) i lana 100. stav 1. ovog zakona kaznie se za prekraj preduzetnik novanom kaznom od 100 KMdo 1.500 KM.lan 102.Novanom kaznom od 50KM do 1.000KM kaznie se za prekraj fiziko lice, ako:a) utovara ili istovara opasnu materiju na mjestu gdje se ugroava ivot ili zdravlje ljudi ili materijalna dobra ili ivotna sredina (lan 19. stav 1),b) pristupi mjestu na kome se utovaraju ili istovaraju opasne materije, a ne uestvuje u utovaru ili istovaru (lan 21),v) na mjestu na kome se utovaraju ili istovaraju eksplozivne materije ili zapaljive opasne materije pui ili upotrebljava sredstva za paljenje (ibice, upaljai) ili ne iskljui rad motora vozila (lan 22),g) za vrijeme utovara ili istovara zapaljivih tenosti ili gasova ne uzemlji prevozno sredstvo ili za vrijeme utovara, istovara ili pretovara ne zaustavi rad motora prevoznog sredstva kojim prevozi zapaljivu tenost ili zapaljivi gas kad je bio obavezan da to uini (lan 28),d) opasnu materiju preda na prevoz ili je prevozi vlastitim prevoznim sredstvima, a nije pripremio opasnu materiju u skladu sa uslovima za njen prevoz (lan 29),) uveze otpatke opasnih materija inostranog porijekla radi trajnog ili privremenog odlaganja na teritoriji Republike Srpske (lan 30. stav 1),e) u prtljagu prenosi opasnu materiju ili je preda na prevoz kao prtljag, osim aparata, naprava i drugih slinih predmeta koji sadre minimalne koliine opasne materije koje ne predstavljaju opasnost po okolinu, a slue za linu upotrebu (upaljai, ibice, lakovi i sl.), (lan 32. stav 1),) u sluaju nestanka opasne materije pri prevozu ne preduzme mjere za njeno pronalaenje i ako o njenom nestanku ne obavijesti najbliu stanicu policije, a po potrebi, i najblii organ zdravstveno-sanitarne inspekcije (lan 33),z) ispalu ili prosutu opasnu materiju prilikom prevoza ne pokupi ili ne odstrani, odnosno ne smjesti je na za to odreeno mjesto ili je na drugi nain ne uini bezopasnom ili o tome ne obavijesti najblii organ zdravstveno-sanitarne inspekcije ili policijsku stanicu (lan 34. stav 1),i) kao lice koje upravlja prevoznim sredstvom kojim se prevozi opasna materija ne posjeduje ispravu o prevozu opasne materije, certifikat o ispravnosti vozila, uvjerenje o strunoj osposobljenosti za upravljanje takvim vozilomili uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti (lan 37. stav 2),j) kao lice iz lana 39. ovog zakona, na ispravi o prevozu opasne materije svojim potpisom ne potvrdi prijem ili predaju deklarisane opasne materije za prevoz (lan 39),k) kao lice koje upravlja prevoznim sredstvom odmah ne obustavi dalje prevoenje opasne materije koja je iskljuena iz prevoza ili o tome ne obavijesti stanicu policije i poiljaoca im utvrdi ili na drugi nain sazna da prevozi takve opasne materije (lan 40. stav 1),l) kao lice koje upravlja prevoznim sredstvom ne obustavi dalje prevoenje opasne materije ili o tome ne obavijesti poiljaoca u sluajevima kad utvrdi da postoje uslovi za obustavljanje prevoza predvieni u lanu 41. stav 1. ovog zakona,lj) o nestaloj koliini eksplozivne materije pri prevozu odmah ne obavijesti najbliu stanicu policije (lan 48),m) o rasutoj ili nestaloj radioaktivnoj materiji u toku prevoza odmah ne obavijesti najbliu policijsku stanicu, a po mogunosti i najblii organ zdravstveno-sanitarne inspekcije (lan 65. stav 2),n) kao voza motornog vozila prilikom prevoza opasne materije primi u vozilo lice koje nije suvoza ili pratilac (lan 68.),nj) u vozilu kojim prevozi opasne materije dri materije koje mogu da izazovu poar ili opravlja vozilo natovareno opasnim materijama ili pui u kabini vozila kojim se prevoze opasne materije klase 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1. i 5.2. (lan 70),o) kao voza motornog vozila pri prevozu opasne materije ne upravlja vozilom sa naroitom opreznou ili ako vozi veom brzinom od 80% od dozvoljene ili propisane brzine ili bre od 70km na as, a za otrove od 60 km na as (lan 71.),p) se kao voza motornog vozila udalji od vozila kojim se prevozi opasna materija i vozilo ostavi bez nadzora suprotno odredbilana 72. (lan 72),r) kao lan posade motornog vozila kome se desila nezgoda ili udes pri prevozu opasne materije, a ije posljedice posada ne moe sama da otkloni ili zbog kojih ne moe da nastavi vonju, odmah o tome ne obavijesti najbliu stanicu policije (lan 73. stav 1),s) na zahtjev vozaa ne obavijesti najbliu stanicu policije u sluaju nezgode ili udesa vozila koje prevozi opasne materije (lan 73. stav 2),t) prevozi opasnu materiju vozilom iz lana 74. stav 4. ovog zakona, a ne oznai vozilo propisanom zastavicom istaknutom na vidljivom mjestu (lan 74. stav 4),) kao voza upravlja motornim vozilom natovarenim opasnim materijama koje nije oznaeno znacima za oznaavanje vozila kojim se prevoze opasne materije ili na tim znacima nisu ispisani odgovarajui identifikacioni brojevi, ili ti znaci na vozilu nisu izvedeni i postavljeni na nain predvien meunarodnim sporazumom o prevozu opasne robe u drumskom saobraaju (lan 76),u) kao voza motornog vozila prilikom prevoza opasne materije zaustavi ili parkira motorno ili prikljuno vozilo na mjestu koje nije odreeno i obiljeeno za tu vrstu vozila ili ne preduzme mjere iz lana 80. st. 2. i 4. u sluaju kad je vozilo zaustavljeno zbog kvara, nezgode, utovara ili istovara ili iz drugih opravdanihrazloga (lan 80),f) za vrijeme utovara ili istovara opasne materije sa broda ili tankera ne uzemlji brod u propisanim sluajevima, ili za vrijeme ienja i provjetravanja brodova, odnosno tankera vri radnju ili upotrebljava sredstvo koje moe da izazove varnienje, poar ili eksploziju (lan 92),h) stavi eksplozivnu, zapaljivu ili drugu opasnu materiju u pismonosnu poiljku ili potanski paket (lan 95).VII PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBElan 103.(1) Organi nadleni za sprovoenje ovog zakona duni su da Vladi Republike Srpske dostavljaju obavjetenja i izvjetaje o primjeni ovog zakona, propisa donesenih na osnovu ovog zakona i meunarodnih ugovora, najmanje jedanput godinje.(2) Ministar unutranjih poslova uz saglasnost ministra zdravlja i socijalne zatite, ministra saobraaja i veza i ministra za prostorno ureenje, graevinarstvo i ekologiju i direktora Inspektorata, odreuje podatke koje treba da sadri obavjetenje i izvetaji iz stava 1. ovog lana i nain njihovog dostavljanja.lan 104.(1) Nadlena ministarstva i Inspektorat duni su da ustroje i vode bazu podataka o vrstama opasnih materija, njihovim osobinama koje predstavljaju opasnost po ivot i zdravlje ljudi i materijalna dobra, mjerama koje treba preduzeti za spreavanje ili uklanjanje opasnosti i o preduzeima i fizikim licima koji mogu pruiti pomo pri uklanjanju nastale opasnosti.(2) Bazu podataka iz stava 1. ovog lana, nadlena ministarstva i Inspektorat, duna su da ustroje u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.(3) Pravilnik o nainu formiranja baze podataka o opasnim materijama donosi ministar unutranjih poslova na prijedlog komisije koja se formira od predstavnika nadlenih ministarstava i Inspektorata.lan 105.(1) Ministar unutranjih poslova u saglasnosti sa ministrom saobraaja i veza, ministrom zdravlja i socijalne zatite i ministrom za prostorno ureenje, graevinarstvo i ekologiju donijee propise o strunom osposobljavanju vozaa motornih vozila za prevoz opasnih materija i drugih lica koja uestvuju u prevozu opasnih materija i o tehnikim uslovima koje moraju da ispunjavaju preduzea koja vre struno osposobljavanje tih lica, u roku od est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.(2) Ministar saobraaja i veza u saglasnosti sa ministrom unutranjih poslova i ministrom zdravlja i socijalne zatite donijee propise o prevozu opasnih materija u eljeznikom saobraaju, u roku od est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.(3) Ministar saobraaja i veza donijee tehnika pravila o podobnosti brodova za prevoz opasnih materija na unutranjim plovnim putevima, u roku od est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.(4) Ministar saobraaja i veza u saradnji sa ministrom unutranjih poslova, ministrom zdravlja i socijalne zatite, ministrom za prostorno ureenje, graevinarstvo i ekologiju i direktorom Inspektorata, donijee propise o nainu i postupku strunog osposobljavanja, provjere znanja i izdavanja certifikata o profesionalnoj osposobljenosti savjetnika za bezbjednost, voenje evidencija o savjetniocima za bezbjednost, kao i o uslovima i obavezama koje moraju da ispunjavaju, u roku od est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.(5) Ministar saobraaja i veza u saradnji sa ministrom unutranjih poslova, ministrom zdravlja i socijalne zatite i ministrom za prostorno ureenje, graevinarstvo i ekologiju, propisae uslove za preduzea, druga pravna lica i preduzetnike koji prevoze opasne materije, a nisu duna angaovati savjetnika za bezbjednost, u roku od est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.lan 106.(1) Preduzea i druga pravna lica i preduzetnici iz lana 4. ovog zakona, duni su da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, imenuju najmanje jednog savjetnika za bezbjednost prevoza opasnih materija, i o tome dostave podatke Ministarstvu saobraaja i veza.(2) Proizvoai ambalae za opasne materije moraju u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, ispuniti uslove propisane lanom 12. st. od 6. do 11. ovog zakona.(3) Za vozila iz lana 74. stav 11. ovog zakona, dozvoljava se periodian pregled i izdavanje ADR certifikata najkasnije do 1. januara 2010. godine.lan 107.Do donoenja podzakonskih akata predvienih ovim zakonom primjenjivae se vaei podzakonski akti ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.lan 108.Stupanjem na snagu ovog zakona, u Republici Srpskoj prestaje primjena Zakona o prevozu opasnih materija ("Slubene list SFRJ", br. 27/90 i 45/90).lan 109.Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srpske".Broj: 01-1612/07PREDSJEDNIKDatum: 10. oktobra 2007. godineNARODNE SKUPTINEMr Igor Radojii