of 52 /52
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE VLADA NACRT Z A K O N O PRIJEVOZU OPASNIH MATERIJA Sarajevo, mart 2016. godine

Bosna i Hercegovina - paragraf.ba · siguran transport opasnih materija zrakom (International Civil Aviation Organisation – 6 ICAO Technical Instructions for the Safe Transport

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bosna i Hercegovina - paragraf.ba · siguran transport opasnih materija zrakom (International Civil...

 • BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE VLADA

  NACRT

  Z A K O N

  O PRIJEVOZU OPASNIH MATERIJA

  Sarajevo, mart 2016. godine

 • 2

  Z A K O N O PRIJEVOZU OPASNIH MATERIJA

  I - OSNOVNE ODREDBE

  lan 1. (Predmet Zakona)

  Ovim zakonom ureuju se uvjeti za prijevoz opasnih materija u pojedinim

  oblastima prijevoza (cestovnom, eljeznikom, zranom saobraaju i saobraaju na unutranjim plovnim putevima), dunosti pravnih i fizikih lica koja sudjeluju u prijevozu opasnih materija, uvjeti za ambalau i vozila, uvjeti za imenovanje savjetnika za sigurnost, poslovi organa uprave u vezi s prijevozom opasnih materija i uvjeti za provoenje osposobljavanja lica koja sudjeluju u prijevozu ili u rukovanju opasnim materijama, nadzor nad provoenjem zakona i druga pitanja koja se odnose na prijevoz opasnih materija na/preko teritorije Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

  lan 2. (Subjekti prijevoza)

  (1) Prijevoz opasnih materija na teritoriji Federacije mogu vriti preduzea i druga

  pravna lica (u daljnjem tekstu: pravna lica) i fizika lica preduzetnici (u daljnjem tekstu: fizika lica), ija registrirana djelatnost obuhvata prijevoz opasnih materija u cestovnom, eljeznikom i zranom saobraaju i saobraaju unutranjim plovnim putevima, a koji se vri pod uvjetima utvrenim ovim zakonom i ugovorima iz lana 6. ovog zakona.

  (2) U toku prijevoza opasnih materija ili obavljanja odreenih radnji u vezi s tim prijevozom iz stava (1) ovog lana, pravna i fizika lica su duna svaku radnju s opasnim materijama obavljati tako da se preduzimaju preventivne i zatitne mjere kojima se osigurava zatita ivota i zdravlja ljudi, zatita od zagaivanja ivotne sredine i materijalnih dobara i radi sigurnosti saobraaja.

  lan 3.

  (Izuzee od primjene Zakona)

  (1) Odredbe ovog zakona ne odnose se na prijevoz opasnih materija koje za svoje potrebe obavljaju vlastitim prijevoznim sredstvima:

  a) Oruane snage Bosne i Hercegovine koje prijevoz opasnih materija za svoje potrebe vre prema Pravilniku o nainu pijrevoza opasnih materija u Ministarstvu odbrane i Oruanim snagama Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 2/14);

  b) meunarodni vojni savezi, meunarodne vojne organizacije ili oruane snage drugih drava, koji su ugovorom vezani sa Bosnom i Hercegovinom;

  c) policijske, sigurnosne i obavjetajne strukture Bosne i Hercegovine;

  d) policijske snage organa unutranjih poslova Federacije i kantona;

  e) snage civilne zatite prilikom provoenja mjera zatite od neeksplodiranih ubojitih sredstava.

 • 3

  (2) Propis o nainu prijevoza opasnih materija koji za svoje potrebe obavljaju organi iz stava (1) taka d) ovog lana donosi federalni ministar unutranjih poslova (u daljnjem tekstu: federalni ministar), a za snage civilne zatite iz take e) ovog lana primjenjuje se propis iz lana 96. taka b) ovog zakona.

  (3) Odredbe ovog zakona ne odnose se na promet opasnih materija koje su

  izuzete od primjene utvrene u ugovoru iz lana 6. taka a) ovog zakona, a odnose se na odreene koliine i namjene utvrene u tom ugovoru, i to izuzea koja se odnose na namjenu prijevoza, prijevoz gasova, prijevoz tekuih goriva, prijevoz materija koje su upakovane u ogranienim koliinama, prijevoz prazne neoiene ambalae i prijevoz koliina materije koje se prevoze u prijevoznoj jedinici, kao i druge materije izuzete po osnovu ugovora iz lana 6. ta. b. do f. ovog zakona.

  (4) Svi poslovi u vezi sa prijevozom opasnih materija klase 7 iz lana 4. ovog

  zakona (radioaktivne materije) obavljaju se u skladu sa Zakonom o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini (Slubeni glasnik BiH, broj 88/07) i podzakonskim propisima koji se donose na osnovu tog zakona.

  (5) Svi poslovi u vezi sa prijevozom opasne materije iz klase 1, lana 4. ovog zakona, a koje su navedene u taki PN1 do take PN2 Liste roba Posebne namjene (Slubeni glasnik BiH, broj 40/10), obavljaju se u skladu sa Zakonom o kontroli kretanja oruja i vojne opreme (Slubeni glasnik BiH, broj 53/09 - u daljnjem tekstu: Zakon o kontroli oruja) i podzakonskim propisima koji su doneseni na osnovu Zakona o kontroli oruja i odredbama ovog zakona za pitanja koja nisu regulirana Zakonom o kontroli oruja.

  (6) Dravni organi, pravna i fizika lica sa teritorije Federacije koji se bave poslovima prometa radioaktivnim materijama duni su ostvarivati neposrednu saradnju sa Dravnom regulatornom agencijom za radijacijsku i nuklearnu sigurnost (u daljnjem tekstu: Dravna regulatorna agencija).

  lan 4.

  (Vrste opasnih materija)

  (1) Pod opasnim materijama, u smislu ovog zakona, smatraju se:

  a) klasa 1 - eksplozivne materije i predmeti s eksplozivnim materijama;

  b) klasa 2 - gasovi (zbijeni gasovi, gasovi pretvoreni u tenost i gasovi rastvoreni pod pritiskom);

  c) klasa 3 - zapaljive tene materije;

  d) klasa 4.1 - zapaljive vrste materije, samoreagirajue materije i desenzitizirane eksplozivne vrste materije;

  e) klasa 4.2 - samozapaljive materije;

 • 4

  f) klasa 4.3 - materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove;

  g) klasa 5.1 - oksidirajue materije;

  h) klasa 5.2 - organski peroksidi;

  i) klasa 6.1 - otrovne materije;

  j) klasa 6.2 - zagaujue (infektivne) i zarazne materije;

  k) klasa 7 - radioaktivne materije;

  l) klasa 8 - korozivne (nagrizajue) materije;

  m) klasa 9 - ostale opasne materije.

  (2) Opasne materije iz stava (1) ovog lana razvrstane su u klase, u skladu s meunarodnim ugovorom iz lana 6. taka a) ovog zakona.

  (3) Blii pojam, sadraj i definicije opasnih materija iz stava (1) ovog lana te njihova klasifikacija i razvrstavanje u ambalanu grupu vri se u skladu sa meunarodnim ugovorom iz stava (2) ovog lana.

  lan 5. (Prijevoz opasnih materija klase 3)

  Radi zatite ivota i zdravlja ljudi, ivotne sredine, materijalnih dobara i sigurnosti saobraaja, prijevoz opasnih materija klase 3, koji se odnose na naftu i naftne derivate na teritoriji Federacije do rafinerije i naftnih skladita (terminala) vri se eljeznikim saobraajem, a od naftnih skladita (terminala) do krajnjeg kupca (stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila) cestovnim saobraajem, osim ako je ugovorima iz lana 6. ovog zakona drugaije odreeno.

  lan 6.

  (Meunarodni ugovori)

  Na prijevoz opasnih materija, pored odredbi ovog zakona, istovremeno se primjenjuju i odredbe sljedeih meunarodnih ugovora kojima se ureuju pitanja prijevoza opasnih materija i to:

  a) na prijevoz opasnih materija u cestovnom saobraaju primjenjuje se Evropski sporazum o meunarodnom cestovnom prijevozu opasnih materija (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road ADR), eneva, septembar 1957. godine, ukljuujui i aneks A i B te izmjene i dopune;

  b) na prijevoz opasnih materija u eljeznikom saobraaju primjenjuje se Zakon o potvrivanju Protokola od 3. juna 1999. godine s izmjenama, Konvencija o meunarodnom eljeznikom prijevozu (Convention concerning the International Carriage by Rail COTIF), od 9. maja 1980. godine (Protokol iz 1999.) i Konvencija o meunarodnom eljeznikom prijevozu (COTIF) od 9. maja 1989. godine u verziji

 • 5

  Protokola o izmjenama od 3. juna 1999. godine sa pripadajuim dodacima - Dodatak C (Pravilnik o meunarodnom eljeznikom prijevozu opasnih materija (Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail RID);

  c) na prijevoz opasnih materija unutranjim plovnim putevima primjenjuje se: Evropski sporazum o meunarodnom prijevozu opasnih materija unutranjim plovnim putevima (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways ADN), eneva, maj 2000. godine, ukljuujui odgovarajue anekse te izmjene i dopune;

  d) na prijevoz opasnih materija u pomorskom saobraaju primjenjuje se:

  1) Meunarodna konvencija za zatitu ivota na moru (The International Convention for the Safety of Life at Sea SOLAS, 1972.), sa pripadajuim izmjenama i dopunama i, prema potrebi, i sljedei meunarodni akti i to:

  2) Meunarodni pomorski kodeks za opasne materije (The International Maritime Dangerous Goods Code IMDG Code) sa pripadajuim izmjenama i dopunama (svi brodovi bez obzira na vrstu i veliinu);

  3) Meunarodni kodeks za sigurnosne procedure za prijevoz opasnih materija u rasutom stanju (The Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes - BC Code) sa pripadajuim izmjenama i dopunama;

  4) Meunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz ukapljenih gasova (The International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk IGC Code) sa pripadajuim izmjenama i dopunama;

  5) Meunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz opasnih hemikalija u rasutom stanju (The International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk IBC Code) sa pripadajuim izmjenama i dopunama;

  6) Kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz opasnih hemikalija u rasutom stanju (The Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk BCH Code) sa pripadajuim izmjenama i dopunama;

  7) Meunarodni kodeks za siguran prijevoz brodovima pakiranog osiromaenog nuklearnog goriva, plutonija i visokoradioaktivnih otpada (The International Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes on board Ships INF Code) sa pripadajuim izmjenama i dopunama;

  8) Meunarodna konvencija o spreavanju zagaenja koja uzrokuju brodovi (The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973.), izmijenjena Protokolom iz 1978. (MARPOL 73/78), sa pripadajuim izmjenama i dopunama;

  e) na prijevoz opasnih materija zranim putem primjenjuje se: 1) Aneks 18 Konvencije o meunarodnom civilnom zrakoplovstvu (Convention on

  International Civil Aviation); 2) Tehnike instrukcije Meunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo za

  siguran transport opasnih materija zrakom (International Civil Aviation Organisation

 • 6

  ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air) te izmjenama i dopunama;

  3) Uputstvo za postupanje u sluaju opasnosti za avionske nezgode koje su povezane s opasnim materijama (ICAO Doc. 9481 Emergency response guidence for Aircraft Iucidents Involiving Dangerous Goods);

  4) IATA Dangerous Goods Regulations (IATA Trening knjigama i regulativom)

  f) na prijevoz opasnih materija u potanskom saobraaju primjenjuju se propisi Svjetskog potanskog saveza (Universal Postal Union).

  lan 7.

  (Znaenje pojmova koji se koriste u Zakonu)

  (1) Pojedini pojmovi, koji se koriste u ovom zakonu, imaju sljedea znaenja:

  a) opasne materije predstavljaju materije utvrene u lanu 4. ovog zakona, a koje po svojim osobinama mogu u toku proizvodnje, rukovanja, prijevoza, skladitenja ili upotrebe ugroziti zdravlje ljudi, izazvati zagaenje ivotne sredine ili nanijeti materijalnu tetu imovini; b) vozilo je svako motorno vozilo namijenjeno za upotrebu na cesti, koje ima najmanje etiri kotaa i maksimalno projektiranu brzinu od 25 km/h, te njegove prikolice, s izuzetkom vozila koja se kreu inama, pokretnim ureajima te poljoprivredni i umski traktori koji u toku prijevoza opasnih materija ne voze brzinom veom od 40 km/h; c) ambalaa je svaka jedinica izraena, provjerena i odobrena prema ugovorima iz lana 6. ovog zakona, namijenjena za pakovanje ili punjenje opasnih materija (kutije, bave, vree, kanisteri, kombinirana ambalaa, posude, cisterne i ostale jedinice ambalae); d) pakovanje je jedinica ambalae u koju je izvreno pakovanje ili punjenje opasne materije i koja je na taj nain kao cjelina spremna za prijevoz sa znakovima upozorenja, natpisima, oznakama i naljepnicama te ukoliko nisu prekoraeni limiti po pakovanju ili brutokilai; e) punitelj je struno lice koje preuzima opasne materije u tenom, gasovitom, prakastom ili rasutom stanju i puni u predviene prostore vozila koja slue za prijevoz opasnih materija, odnosno koji priprema tako napunjene teretne prostore i vozila za prijevoz; f) pakiratelj je struno lice koje pakuje, puni ili priprema pakovanje opasne materije za prijevoz; g) utovaritelj je struno lice koje vri utovar opasne materije u prijevozno sredstvo (vozilo i dr.) namijenjeno za prijevoz opasne materije; h) organizator prijevoza je svako fiziko ili pravno lice koje organizira prijevoz opasnih materija ili obavlja kao organizator druge usluge koje se odnose na prijevoz opasnih materija; i) poiljalac je lice koje predaje opasne materije na prijevoz i koje je u ugovoru o prijevozu, odnosno u dokumentu o prijevozu navedeno kao poiljalac; j) prijevoznik je pravno ili fiziko lice koje obavlja prijevoz opasnih materija i koje je u ugovoru o prijevozu, odnosno u dokumentu o prijevozu, navedeno kao prijevoznik;

 • 7

  k) primalac je lice koje preuzima opasne materije i koje je u ugovoru o prijevozu, odnosno u dokumentu o prijevozu navedeno kao primalac; l) plovilo je bilo koje plovilo za plovidbu unutranjim plovnim putevima ili pomorsko vozilo; m) savjetnik za sigurnost je lice koje ima meunarodno priznati certifikat o strunoj osposobljenosti kao dokaz da je osposobljen da primijeni vaee meunarodne propise o prijevozu opasnih materija na odgovarajue vidove prijevoza opasnih materija; n) nadzor je svaka provjera, pregled ili drugi postupak koji ima za cilj da se utvrdi da li se provode sve sigurnosne mjere propisane za prijevoz opasnih materija koje vre nadleni organi odreeni ovim zakonom; o) voza je lice koje rukuje i upravlja prijevoznim sredstvom koje se koristi za prijevoz opasnih materija u cestovnom saobraaju;

  p) vagon je eljezniko vozilo bez vlastitog pogona, koje se vozi na svojim vlastitim kotaima na eljeznikim prugama te se upotrebljava za prijevoz tereta.

  (2) Ostali izrazi i pojmovi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju isto znaenje kao i u ugovorima iz lana 6. ovog zakona.

  lan 8. (Donoenje rjeenja i drugih akata)

  Postupci koji se vode po ovom zakonu, po zahtjevu stranke ili po slubenoj

  dunosti, radi utvrivanja injeninog stanja i donoenja rjeenja ili drugih akata, provode se po odredbama Zakona o upravnom postupku (Slubene novine Federacije BiH, br. 2/98 i 48/99), osim u pitanjima u kojima je ovim zakonom i ugovorima iz lana 6. ovog zakona drukije odreeno.

  II - PRAVA I DUNOSTI ORGANA UPRAVE FEDERACIJE I KANTONA

  lan 9. (Federalni i kantonalni organi uprave u postupku provoenja ovog zakona)

  Osnovni nosioci provoenja ovog zakona, podzakonskih propisa i meunarodnih

  ugovora iz lana 6. ovog zakona u oblasti prijevoza opasnih materija na/preko teritorije Federacije su federalni i kantonalni organi uprave prema poslovima utvrenim u l. 10. do 14. ovog zakona, osim ako je ovim zakonom drugaije odreeno.

  lan 10.

  (Poslovi federalnih ministarstava i federalnih uprava u vezi s prijevozom opasnih materija)

 • 8

  Federalno ministarstvo unutranjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Federalni MUP), Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo zdravstva te Federalna uprava za inspekcijske poslove, u oblasti prijevoza opasnih materija, obavljaju sljedee poslove:

  a) provode utvrenu politiku i osiguravaju izvrenje ovog zakona i meunarodnih ugovora iz lana 6. ovog zakona u pitanjima koja su ovim zakonom stavljena u poslove tih organa uprave;

  b) donose podzakonske propise ili uestvuju u donoenju tih propisa sa drugim federalnim ministarstvima za koja su ovlatena ovim zakonom i osiguravaju izvravanje tih propisa;

  c) odluuju o davanju odobrenja ili drugih akata, koja su ovim zakonom stavljena u poslove tih organa uprave;

  d) vre inspekcijski nadzor, u skladu s ovim zakonom;

  e) rjeavaju po albama koje se izjave na prvostepena rjeenja koja donose odgovarajua kantonalna ministarstava iz pojedinih oblasti ili ovlatena pravna lica, u skladu s ovim zakonom;

  f) ostvaruju odgovarajuu meusobnu saradnju i koordinaciju u rjeavanju pitanja od zajednikog interesa u oblasti prijevoza opasnih materija na teritoriji Federacije i pruaju meusobnu potrebnu strunu i drugu pomo;

  g) najmanje jednom godinje, a prema potrebi i ee, informiraju Vladu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) o stanju i problemima prijevoza opasnih materija na teritoriji Federacije i primjeni propisa u pitanjima iz svoje nadlenosti, a mogu podnijeti i zajedniki izvjetaj ili informaciju;

  h) obavljaju i druge poslove u oblasti prijevoza opasnih materija na/preko teritorije Federacije koji su ovim zakonom stavljeni u nadlenost tih ministarstava.

  lan 11. (Dodatni poslovi Federalnog MUP-a)

  Federalni MUP, pored poslova iz lana 10. ovog zakona, obavlja i sljedee

  poslove:

  a) ostvaruje odgovarajuu saradnju sa kantonalnim ministarstvima unutranjih poslova u pitanjima koja su ovim zakonom stavljena u njihovu nadlenost radi pravilnog obavljanja tih poslova i pruanja strune i duge pomoi,

  b) ostvaruje odgovarajuu saradnju sa Ministarstvom sigurnosti i nadlenim organom unutranjih poslova Republike Srpske u rjeavanju pitanja od zajednikog interesa u oblasti prijevoza opasnih materija na/preko teritorije Federacije.

 • 9

  lan 12. (Poslovi Federalne uprave civilne zatite u vezi s prijevozom opasnih materija)

  (1) Federalna uprava civilne zatite uestvuje u svim aktivnostima na

  pronalaenju i prikupljanju opasnih materija i njihovoj zatiti kada doe do gubitka ili nestanka opasne materije ili kada u toku prijevoza doe do ispadanja ili prosipanja opasne materije sa ciljem da se te materije pronau, prikupe i smjeste na odreena sigurna mjesta i provodi sve aktivnosti i mjere na spreavanju tetnih posljedica po ljude, okoli i materijalna dobra, to se vri u skladu sa l. 56. i 57. ovog zakona. Uee u tim aktivnostima vri se putem angairanja odgovarajuih snaga i sredstava civilne zatite (jedinice i slube) kojima raspolae uprava.

  (2) U izvravanju zadataka iz stava (1) ovog lana dune su da se angairaju i kantonalne uprave civilne zatite i opinske i gradske slube civilne zatite koje e angairati odgovarajue snage i sredstva civilne zatite kojima uprava, odnosno sluba raspolae (jedinice i slube).

  (3) Jedinice i slube civilne zatite iz st. (1) i (2) ovog lana poslove iz svoje nadlenosti obavljaju prema ovlatenjima koja su utvrena u propisima iz oblasti civilne zatite.

  lan 13. (Poslovi kantonalonog ministarstva unutranjih poslova u vezi s

  prijevozom opasnih materija)

  Kantonalno ministarstvo unutranjih poslova - (policijska uprava ili policijska stanica) vri kontrolu i praenje prijevoza opasnih materija na podruju kantona, u skladu sa svojim ovlatenjima koja su utvrena ovim ili drugim zakonom, odluuje o davanju odobrenja i drugih akata za koja je ovlateno ovim zakonom, ostvaruje saradnju sa Federalnim MUP-om u pitanjima prijevoza opasnih materija i postupa po nalozima i uputama tog ministarstva, s tim da ostvaruje odgovarajuu saradnju i sa kantonalnim ministarstvom nadlenim za promet i komunikacije i drugim organima kantona koji uestvuju u prijevozu opasnih materija.

  lan 14. (Poslovi kantonalnog organa uprave nadlenog za promet i komunikacije

  u vezi s prijevozom opasnih materija)

  Kantonalni organ uprave nadlean za promet i komunikacije, u oblasti prijevoza opasnih materija, obavlja sljedee poslove:

  a) u saradnji sa kantonalnim ministarstvom unutranjih poslova i kantonalnim ministarstvom nadlenim za prostorno ureenje odreuje mjesta za parkiranje vozila koja prevoze opasne materije;

  b) vodi evidencije o pravnim licima koja vre ispitivanje vozila koja prevoze opasne materije i daje odobrenja da su ta vozila ispravna;

 • 10

  c) uestvuje u radu komisije koja vri ispitivanje vozaa i drugih lica ako je to zakonom ili drugim aktima odreeno;

  d) vri i druge poslove iz oblasti prijevoza opasnih materija ako je to zakonom i podzakonskim aktima propisano.

  III - SAVJETNIK ZA SIGURNOST I LICA KOJA VRE PRIJEVOZ ILI RUKOVANJE OPASNIM MATERIJAMA

  1. Savjetnik za sigurnost

  lan 15. (Imenovanje savjetnika za sigurnost)

  (1) Pravna i fizika lica koja imaju sjedite, odnosno prebivalite u Federaciji, ija

  djelatnost obuhvaa prijevoz opasnih materija cestom, zrakom, eljeznicom ili u unutranjoj plovidbi te, u vezi s tim, vre pakovanje, utovar, punjenje, prijevoz, pretovar i istovar opasnih materija ili druge poslove u vezi sa rukovanjem opasnih materija, moraju imati najmanje jednog savjetnika za sigurnost prijevoza opasnih materija (u daljnjem tekstu: savjetnik).

  (2) Poslove savjetnika moe obavljati lice koje je u radnom odnosu kod pravnog ili fizikog lica iz stava (1) ovog lana, a koje moe imati i druge poslove, kao i lice koje nije u radnom odnosu kod pravnog ili fizikog lica iz stava (1) ovog lana, a angairan je ugovorom za obavljanje poslova savjetnika.

  (3) Savjetnik je duan imati meunarodno priznati certifikat o profesionalnoj osposobljenosti za obavljanje poslova savjetnika, izdat od nadlenog organa ili institucije u Bosni i Hercegovini, odnosno Federaciji ili inozemstvu, u skladu s odgovarajuim ugovorima iz lana 6. ovog zakona.

  (4) Pravno ili fiziko lice iz stava (1) ovog lana duno je dostaviti Federalnom MUP-u i Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, kao i kantonalnom ministarstvu unutranjih poslova i kantonalnom ministarstvu nadlenom za promet i komunikacije podatke o savjetniku, u roku od 15 dana od dana njegovog imenovanja, odnosno od dana angairanja po ugovoru za obavljanje poslova savjetnika.

  lan 16. (Poslovi savjetnika)

  (1) Savjetnik je ovlaten da prati primjenu propisa u oblasti prijevoza opasnih

  materija i, u vezi s tim, nadgleda, provodi i usklauje ope akte pravnog ili fizikog lica i osigurava njihovu usklaenost s ovim zakonom i ugovorima iz lana 6. ovog zakona te obavlja druge poslove koji se utvrde u propisu iz lana 96. taka a) ovog zakona.

  (2) Savjetnik je odgovoran za pravilno i zakonito obavljanje poslova iz svoje nadlenosti.

  (3) Savjetnik je duan da izradi i pripremi opi akt kojim e se urediti pitanja u vezi s rukovanjem opasnih materija sa mjerama sigurnosti u pravnom ili fizikom licu za koje vri poslove savjetnika.

 • 11

  lan 17. (Struno osposobljavanje savjetnika i polaganje ispita)

  (1) Savjetnik podlijee obavezi strunog osposobljavanja radi sticanja certifikata o

  osposobljenosti za poslove savjetnika i polaganju ispita za sticanje tog certifikata, to e se blie propisati propisom iz lana 96. taka a) ovog zakona.

  (2) Federalni MUP, u saradnji sa kantonalnim ministarstvima obrazovanja, donosi program strunog osposobljavanja savjetnika i imenuje komisiju za polaganje ispita za sticanje certifikata o strunoj osposobljenosti savjetnika.

  (3) Program obuke i imenovanje komisije organi iz stava (2) ovog lana obavljaju u saradnji sa Federalnim ministarstvom za promet i komunikacije i Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije.

  (4) Obavezi strunog osposobljavanja i polaganja ispita iz stava (1) ovog lana ne podlijeu lica koja su certifikat za savjetnika stekla u inozemstvu ili u Bosni i Hercegovini od ovlatenih stranih lica u skladu s odgovarajuim ugovorima iz lana 6. ovog zakona.

  (5) Struna obuka i polaganje ispita za savjetnika za oblast prometa radioaktivnim materijama vri se po propisima i u nadlenosti Dravne regulatorne agencije.

  2. Struna obuka lica koja obavljaju prijevoz i rukovanje opasnim materijama

  lan 18. (Nain obuke vozaa i lica koja rukuju opasnim materijama)

  (1) Opasne materije mogu da prevoze i da tim opasnim materijama rukuju samo lica

  koja su za to struno osposobljena i koja su navrila 21 godinu ivota.

  (2) Lica koja vre prijevoz i lica koja uestvuju u rukovanju opasnim materijama moraju imati zavrenu strunu obuku za obavljanje tih poslova, u zavisnosti od poslova radnog mjesta, i poloiti ispit strune obuke za obavljanje poslova vozaa, odnosno za obavljanje poslova rukovanja opasnim materijama, to se vri u skladu sa propisom iz lana 96. taka a) ovog zakona.

  (3) Struna obuka lica iz stava (2) ovog lana vri se po programu obuke koji se donosi na osnovu lana 17. st. (2) i (3) ovog zakona.

  (4) Strunu obuku po programu iz stava (3) ovog lana mogu obavljati pravna lica koja imaju potrebne materijalno-tehnike uvjete i strune kadrove za obavljanje poslova iz programa obuke, u skladu s ugovorom iz lana 6. taka a) ovog zakona, koja ovlaste:

  a) Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, u saradnji sa Federalnim MUP-om i Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije - za opasne materije iz lana 4. stav (1), klase: 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 8 i 9 ovog zakona,

  b) Federalni zavod za javno zdravstvo, u saradnji sa Federalnim MUP-om, za opasne materije iz lana 4. stav (1), klase 6.1 i 6.2 ovog zakona.

 • 12

  (5) Struna obuka vozaa i lica koja rukuju radioaktivnim materijama vri se po propisima i u nadlenosti Dravne regulatorne agencije.

  (6) Struna obuka rukovalaca prijevoznih sredstava (aviona - zrakoplova i dr.) i lica koja rukuju opasnim materijama koje se prevoze zranim prometom vri se u skladu sa propisima koje donosi Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine.

  lan 19. (Komisija za ispit vozaa, odnosno rukovanje opasnim materijama)

  (1) Struni ispit za vozaa, odnosno struni ispit za lica koja rukuju opasnim

  materijama iz lana 18. stav (4) taka a) ovog zakona polae se pred komisijom koju imenuje federalni ministar u saradnji sa federalnim ministrom prometa i komunikacija i federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije, a za opasne materije iz lana 18. stav (4) taka b) ovog zakona komisiju imenuje federalni ministar zdravstva u saradnji sa federalnim ministrom.

  (2) Lice koje je zavrilo strunu obuku i poloilo struni ispit pred komisijom iz stava (1) ovog lana dobija certifikat o strunoj osposobljenosti za poslove vozaa, odnosno za poslove rukovanja opasnim materijama, koju izdaje ta komisija.

  (3) Certifikat o osposobljenosti vozaa koji prevozi opasne materije vai pet godina i izdaje se na jednom od jezika u slubenoj upotrebi u Federaciji i na engleskom ili francuskom ili njemakom jeziku, ukoliko to nije drugaije odreeno ugovorima iz lana 6. ovog zakona.

  (4) U zranom saobraaju, certifikat o osposobljenosti za prijevoz opasnih materija vai dvije godine, s tim da je lice kojem je istekao certifikat u roku od tri mjeseca od isteka tog certifikata obavezno izvriti obnovu znanja u skladu s ugovorom iz lana 6. taka e) ovog zakona i Pravilnikom o strunom osposobljavanju lica na aerodromu (Slubeni glasnik BiH, br. 27/07 i 90/10).

  IV - MJERE SIGURNOSTI KOJE SE ODNOSE

  NA PRIJEVOZ SVIH VRSTA OPASNIH MATERIJA

  1. Ambalaa za opasne materije

  lan 20. (Doputena ambalaa)

  Prijevoz opasnih materija moe se obavljati samo ako su upakovane u odgovarajuu

  ambalau koja ispunjava sljedee uvjete i to:

  a) koja prema kvalitetu i izradi odgovara koliini i posebnostima opasnih materija koje se u njoj prevoze;

  b) u kojoj je doputen prijevoz opasnih materija, u skladu s odredbama ugovora iz lana 6. ovog zakona;

 • 13

  c) koja je provjerena i odobrena, u skladu s odredbama ugovora iz lana 6. ovog zakona;

  d) koja ima znakove upozorenja, natpise, oznake i listice za oznaavanje opasnosti te druge podatke o opasnim materijama i ambalai, u skladu s odredbama ugovora iz lana 6. ovog zakona.

  lan 21. (Odobrenje za ambalau)

  (1) Proizvoa ambalae za opasne materije duan je pribaviti odobrenje za

  ambalau koje izdaju sljedei organi:

  a) za ambalau za prijevoz tekuih zapaljivih tenosti i gasova i cisterni koje su fiksno privrene za vozila u cestovnom prijevozu - izdaje pravno lice koje odredi Federalno ministarstvo prometa i komunikacija,

  b) za ambalau za prijevoz opasnih materija koja nije obuhvaena odredbom stava (1) taka a) ovog lana izdaje pravno lice koje odredi Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

  (2) Pravna lica iz stava (1) ovog lana odobrenje mogu izdati samo za ambalau koja zadovoljava uvjete utvrene u odgovarajuim ugovorima iz lana 6. ovog zakona, to u postupku izdavanja odobrenja pravno lice mora da utvrdi.

  (3) U odobrenju za ambalau mora se odrediti nain oznaavanja (kodiranja) koji mora odgovarati odgovarajuim ugovorima iz lana 6. ovog zakona. U tom odobrenju se mogu utvrditi i odreena ogranienja za upotrebu ambalae, ako su potrebna (posebni uvjeti, rok vaenja odobrenja i sl.).

  (4) Odobrenje iz stava (1) ovog lana izdaje se u obliku rjeenja.

  lan 22.

  (Oduzimanje odobrenja za ambalau)

  (1) Ako organ nadlean za nadzor utvrdi da ambalaa ne odgovara uvjetima predvienim u ugovorima iz lana 6. ovog zakona, donosi rjeenje kojim zabranjuje njenu upotrebu za prijevoz opasnih materija i o tome pismeno obavjetava organ iz lana 21. stav (1) ovog zakona koji je nadlean za tu ambalau.

  (2) Kada nadleni organ primi to obavjetenje, duan je odmah po slubenoj dunosti pokrenuti postupak za oduzimanje odobrenja za ambalau iz stava (1) ovog lana, to se vri donoenjem rjeenja.

  lan 23.

  (Uvjeti za izradu ambalae)

  (1) Posude, cisterne, kontejneri i druga vrsta ambalae za prijevoz opasnih materija moraju biti izraeni u skladu s ugovorima iz lana 6. ovog zakona.

 • 14

  (2) Ako se opasne materije prevoze u posudama od lomljivog materijala ili neotporne plastine mase, posude moraju da se smjeste u zatitnu ambalau (natpakete) i osiguraju materijalom (polimernim granulama i sl.) za popunjavanje praznog prostora radi spreavanja loma posude pri normalnim uvjetima prijevoza.

  (3) Materijal (apsorbirajui materijal i sl.) za popunjavanje praznog prostora mora da bude podeen prema prirodi opasne materije, a naroito mora da bude podoban da upije tenu opasnu materiju ili tenost koju moe da isputa opasna materija.

  lan 24.

  (Ambalaa za tene opasne materije)

  Posude za prijevoz tene opasne materije ili opasne materije potopljene u neku tenost i posude za prijevoz rastvora opasne materije, kao i njihovi zatvarai moraju da budu takvi da izdre unutranji pritisak pri promjenama temperatura koje materije mogu da postignu prilikom prijevoza, vodei rauna o potrebnom praznom prostoru za irenje tenosti.

  lan 25. (Materijal za izradu ambalae)

  Materijal za izradu ambalae za prijevoz opasnih materija iz lana 4. ovog zakona bira se u skladu s odgovarajuim odredbama ugovora iz lana 6. ovog zakona, koje se odnose na ambalae.

  lan 26.

  (Smjetaj boca u prijevozno sredstvo)

  (1) Boce u kojima se prevoze tene opasne materije pakuju se, odnosno stavljaju u palete prilikom prijevoza u vertikalnom ili horizontalnom poloaju.

  (2) Niske boce sa prenikom veim od 30 cm u kojima se prevozi teni naftni gas mogu se pakovati, odnosno stavljati u vozilo za prijevoz i prevoziti bez paleta, pri emu stranice prostora u kojem se stavljaju boce nisu nie od etiri petine visine boce i prostor prijevoznog sredstva je u potpunosti popunjen, a ukoliko nije, boce se moraju osigurati od prevrtanja.

  (3) Ako su boce pakirane ili smjetene u paletu u vertikalnom poloaju, moraju da budu osigurane od kotrljanja ili pomjeranja, a ako su pakirane, odnosno smjetene u palete u vertikalnom poloaju ili iroke boce bez paleta moraju se osigurati od prevrtanja.

  lan 27.

  (Oznaavanje ambalaa oznakama opasnosti)

  (1) Ambalaa/paketi u kojima se prevoze opasne materije moraju da budu na vidljivom mjestu oznaeni odgovarajuom naljepnicom koja oznaava vrstu opasnosti i naljepnicom koja oznaava nain rukovanja poiljkom, to se vri u skladu s ugovorima iz lana 6. ovog zakona.

 • 15

  (2) Ambalaa/paketi sa posudama izraenim od lomljivog materijala moraju da budu oznaeni listicama (naljepnicom FRAGILE - LOMLJIVO) kojima se oznaava lomljivost posude, a po potrebi (vrsta opasne materije, odnosno agregatno stanje opasne materije) i poloaj ambalae/paketa pri prijevozu.

  lan 28.

  (Postupak sa praznim posudama)

  (1) Prazne neoiene posude u kojima su se nalazile opasne materije moraju da budu zatvorene i oznaene na isti nain kao da su napunjene opasnom materijom.

  (2) Vozilo, voz, avion i drugo prijevozno sredstvo kojima se prevoze posude iz stava (1) ovog lana moraju da budu oznaena na isti nain kao i vozilo, voz, avion i drugo prijevozno sredstvo kojima se prevoze posude napunjene opasnom materijom.

  lan 29. (Prijevoz prazne neoiene ambalae)

  Za prijevoz praznih neoienih posuda, boca ili druge ambalae u kojima su se

  nalazile opasne materije primjenjuju se odgovarajue odredbe ugovora iz lana 6. ovog zakona.

  2. Dunosti pravnih i fizikih lica koji su uesnici u prijevozu opasnih materija

  lan 30. (Vrste radnji u prijevozu opasnih materija)

  Pravna i fizika lica koja su uesnici u prijevozu opasnih materija mogu biti:

  poiljalac, pakiratelj, punitelj, vlasnik ili korisnik sredstava za prijevoz (vozila, cisterni i sl.), utovaritelj, prijevoznik i primatelj opasne materije.

  Lica iz stava (1) ovog lana u obavljanju poslova iz svoje nadlenosti imaju dunosti utvrene u l. 31. do 37. i drugim odredbama ovog zakona, kao i dunosti utvrene u ugovorima iz lana 6. ovog zakona.

  lan 31.

  (Dunosti poiljaoca)

  Poiljalac moe predati opasne materije na prijevoz pod uvjetom da je prijevoz te materije doputen, da je izdato odobrenje za prijevoz opasne materije, da je upakovana ili punjena u odgovarajuu ambalau, da su osigurani uvjeti za nain prijevoza, utovara, rukovanja, uvanja, ienja i drugi uvjeti iz ugovora iz lana 6. ovog zakona i da su prijevozniku, odnosno vozau koji rukuje i upravlja sredstvom prijevoza za prijevoz uruene predviene isprave za prijevoz opasnih materija iz lana 51. ovog zakona, odgovarajue listice opasnosti koje se odnose na opasnu materiju koja se prevozi i primijeniti druge mjere sigurnosti koje su utvrene u ugovorima iz lana 6. ovog zakona.

 • 16

  lan 32. (Dunosti pakiratelja)

  Pakiratelj je duan pakiranje opasne materije vriti na propisani nain i pri tome

  potovati znakove opasnosti, natpise i druge oznake koje se odnose na oznaavanje vrste opasnosti kod pripreme pakovanja i potovati druge mjere sigurnosti predviene u ugovorima iz lana 6. ovog zakona, koje se odnose na pakovanje opasnih materija.

  lan 33. (Dunosti punitelja)

  (1) Punitelj opasnih materija za prijevoz je duan da punjenje obavlja samo na

  mjestu (prostoru) koje je posebno odreeno i odobreno za punjenje, da prije punjenja provjeri da li su sredstva za prijevoz namijenjena za prijevoz opasnih materija i njihova oprema oieni i tehniki ispravni, da se prijevozna sredstva pune samo opasnom materijom koja se moe prevoziti tim prijevoznim sredstvima, da se punjenje obavlja do propisanog niova, odnosno doputene mase punjenja po litri zapremine, da po zavretku punjenja provjeri da na vanjskoj i unutranjoj strani prijevoznog sredstva ne postoje ostaci opasne materije, ukloniti stare naljepnice i oznake opasnosti i da potuje druge mjere sigurnosti utvrene u ugovorima iz lana 6. ovog zakona.

  (2) Mjesta (prostore) iz stava (1) ovog lana, kao i mjesta (prostore) iz l.: 35., 37. i 38. ovog zakona koja slue za punjenje, utovar ili istovar opasnih materija odreuje kantonalno ministarstvo unutranjih poslova u saradnji sa kantonalnom upravom civilne zatite u skladu s odgovarajuim odredbama ugovora iz lana 6. ovog zakona.

  lan 34. (Dunosti vlasnika ili korisnika vozila, voza, aviona)

  Vlasnik ili korisnik vozila, voza, aviona ili drugog prijevoznog sredstva za prijevoz

  opasnih materija (vozila, cisterne i dr.) duan je osigurati da sredstvo za prijevoz bude izraeno, opremljeno i oznaeno propisanim oznakama upozorenja, natpisima i drugim podacima o opasnim materijama i vozilu, da ima certifikat o ispravnosti vozila za prijevoz opasne materije, da sredstva za prijevoz i opremu odrava u ispravnom stanju, da osigura potrebne provjere ispravnosti kod popravki ili prepravki prijevoznog sredstva i provodi druge mjere sigurnosti utvrene u ugovorima iz lana 6. ovog zakona koje se odnose na prijevozna sredstva, kao i opremu za vozilo prema tim ugovorima.

  lan 35.

  (Dunosti utovaritelja)

  Utovaritelj opasnih materija za prijevoz duan je utovar obavljati kada se utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti iz lana 31. ovog zakona, da potuje zabrane o utovaru i obaveznom razdvajanju opasnih materija, da se utovar vri samo na mjestu (prostoru) koje je odreeno i opremljeno za utovar i da primjenjuje druge mjere sigurnosti utvrene u ugovorima iz lana 6. ovog zakona.

 • 17

  lan 36. (Dunosti prijevoznika)

  (1) Prijevoznik opasne materije je duan prije i u toku prijevoza opasne materije

  preduzimati preventivne i sigurnosne mjere kojima se stvaraju uvjeti za siguran prijevoz, odnosno uvjeti za zatitu ivota i zdravlja ljudi, ivotne sredine i materijalnih dobara.

  (2) Radi postizanja zatite iz stava (1) ovog lana, prijevoznik je duan preduzimati sljedee mjere: da su ispunjeni uvjeti iz l. 31. do 35. ovog zakona, da se radi o namjenskom vozilu, da je tehniki ispravno i da je pravilno natovareno i optereeno, da posjeduje dokaz o osiguranju iz stava (3) ovog lana i da primjenjuje druge mjere sigurnosti utvrene u odgovarajuim ugovorima iz lana 6. ovog zakona.

  (3) Prijevoznik opasne materije duan je izvriti osiguranje opasne materije kod osiguravajueg drutva za sluaj tete prema treim licima ili prema ivotnoj sredini, osim kada se prijevoz opasne materije vri eljeznicom, kada za sluaj tete odgovara poiljalac opasne materije ili drugo lice koje je u ugovoru o prijevozu opasne materije navedeno da odgovara za nastalu tetu prema treim licima ili prema ivotnoj sredini.

  lan 37. (Dunosti primaoca)

  Primalac opasne materije duan je materiju preuzeti u to kraem roku i izvriti

  njen istovar na propisan nain, samo na mjestu (prostor) koje je odreeno i opremljeno za istovar opasne materije, izvriti ienje vozila i teretnog prostora i sa vozila ukloniti znakove upozorenja, natpise i druge oznake i provoditi i druge mjere sigurnosti predviene odgovarajuim ugovorima iz lana 6. ovog zakona, koje se odnose na istovar opasne materije

  3. Utovar i istovar opasne materije

  lan 38. (Mjesta utovara ili istovara opasne materije)

  (1) Utovar ili istovar opasnih materija (utovar, utakanje, pretovar, pretakanje,

  istovar, istakanje, uvanje i druge vrste rukovanja u vezi s utovarom ili istovarom) moe se vriti samo na posebno odreenim mjestima na kojima se ne ugroavaju ivot i zdravlje ljudi, ivotna sredina ili materijalna dobra, odnosno sigurnost saobraaja, s tim to se utovar vri prema lanu 35., a istovar prema lanu 37. ovog zakona.

  (2) Mjesta na kojima se obavljaju radnje iz stava (1) ovog lana moraju biti osigurana propisanim ureajima i opremom te na odgovarajui nain osigurana i na vidljivom mjestu oznaena oznakama opasnosti.

  lan 39.

  (Mjesta utovara ili istovara na eljeznici ili luci ili zranoj luci - aerodromu)

  Mjesta utovara ili istovara opasne materije na eljeznikim stanicama, u lukama i pristanitima (pomorska i rijena) i zranim lukama - aerodromima odreuje Federalno

 • 18

  ministarstvo pometa i komunikacija u saradnji sa Federalnim MUP-om i federalnim ministarstvima nadlenim za poslove zdravstva, graenja i zatite ivotne sredine.

  lan 40.

  (Zabrane za neovlatena lica)

  Neovlatenim licima zabranjen je pristup mjestima na kojima se obavljaju radnje iz l. 38. i 39. ovog zakona koja neposredno ne uestvuju u utovaru ili istovaru opasnih materija.

  lan 41. (Zabrane kod utovara, istovara i pretovara)

  Na mjestu na kome se vri utovar, istovar i pretovar eksplozivnih materija i

  opasnih materija koje imaju svojstvo zapaljivosti, zabranjeno je: a) dranje materija i ureaja koji mogu izazvati poar ili omoguiti njegovo

  irenje;

  b) dranje otvorenog plamena ili rad s otvorenim plamenom (zavarivanje i sl.);

  c) puenje i upotreba sredstava za paljenje (ibice, upaljai za cigarete i sl.);

  d) upotreba ureaja ili sredstva koji imaju loite;

  e) raditi alatom ili drugim ureajima koji iskre;

  f) postavljanje nadzemnih elektrinih vodova bez obzira na napon;

  g) pokretanje motora vozila, osim u sluajevima kako je propisano odgovarajuim odredbama ugovora iz lana 6. ovog zakona.

  lan 42.

  (Vrijeme i vremenski uvjeti utovara, istovara i pretovara)

  (1) Utovar, istovar i pretovar opasnih materija vri se, po pravilu, danju. (2) Ako se utovar, istovar i pretovar opasnih materija vri nou, na mjestu

  utovara, istovara i pretovara mora biti vjetako osvjetljenje (elektrino i dr.), a elektrini ureaji izraeni tako da ne mogu izazvati poar ili eksploziju u skladu s ugovorima iz lana 6. ovog zakona.

  (3) Utovar, istovar i pretovar opasnih materija ne moe se vriti za vrijeme elementarnih nepogoda i drugih nesrea koje ugroavaju sigurno obavljanje tih radnji.

  lan 43.

  (Ureaji i oprema za utovar, istovar i pretovar)

  (1) Ureaji i oprema za utovar, istovar i pretovar opasnih materija moraju biti ispravni, tako da je iskljuena svaka mogunost curenja, odnosno isticanja ili prosipanja opasne materije.

 • 19

  (2) Lice koje rukuje ureajima iz stava (1) ovog lana prije utovara, istovara i pretovara mora provjeriti da li su ti ureaji ispravni, pa ih upotrebljavati tek nakon provjere.

  (3) Mjesto na kojem se vri utovar ili istovar eksplozivnih materija, zapaljivih tenosti i gasova i drugih opasnih materija koje imaju svojstvo zapaljivosti, mora biti osigurano aparatima ili drugim ureajima za gaenje poara u skladu s ugovorima iz lana 6. ovog zakona.

  lan 44. (Ureaj i oprema za utovar ili istovar opasne materije, klase 4.3)

  (1) Zatvoreni prostor u kome se vri utovar ili istovar opasnih materija, klase 4.3,

  mora biti osiguran najmanje jednim ureajem (aparat) za mjerenje koncentracije zapaljivih gasova u zraku.

  (2) Ureaji iz stava (1) ovog lana moraju biti redovno pregledani i badareni u laboratorijama ovlatenih od Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine.

  (3) Vlasnik ureaja iz stava (1) ovog lana mora voditi odgovarajuu evidenciju o redovnim pregledima i badarenjima tih ureaja.

  lan 45.

  (Kontrola ureaja i opreme za utovar ili istovar)

  Pravno ili fiziko lice koje vri utovar ili istovar opasnih materija duno je kontrolirati ispravnost ureaja i elektrinih instalacija na mjestima na kojima se vri utovar ili istovar opasnih materija i organizirati fiziku zatitu tih mjesta u skladu sa Zakonom o agencijama i unutranjoj slubi za zatitu ljudi i imovine (Slubene novine Federacije BiH, br. 78/08 i 67/13) i starati se o ispravnosti tehnikih ureaja, opreme i drugih sredstava za zatitu od poara i eksplozija te o tome voditi odgovarajuu evidenciju.

  lan 46.

  (Uvjeti za poetak utovara i radnje poslije istovara)

  (1) Utovar opasnih materija ne moe zapoeti ukoliko nisu ispunjeni svi uvjeti propisani u lanu 35. ovog zakona i odgovarajuim odredbama ugovora iz lana 6. ovog zakona.

  (2) Nakon istovara opasnih materija, a prije utovara opasne materije drugog sadraja ili karakteristika, prijevozno sredstvo mora biti oieno (vozilo i teretni prostor) u skladu sa lanom 33. ovog zakona.

  lan 47. (Zatitne mjere u toku utovara, istovara ili pretovara)

  U toku utovara, istovara ili pretovara opasnih materija primjenjuju se

  odgovarajue zatitne mjere u skladu s odgovarajuim odredbama ugovora iz lana 6. ovog zakona.

 • 20

  4. Prijevoz opasne materije

  lan 48. (Dunosti poiljaoca opasne materije na prijevoz)

  (1) Poiljalac opasnu materiju moe dati na prijevoz kada ispunjava uvjete iz

  lana 31. ovog zakona i prijevozniku (vozau) preda ispravu o prijevozu i uputstvo o posebnim mjerama sigurnosti koje se pri prijevozu opasne materije moraju preduzeti. Isprava i uputstvo se izdaju za svaku poiljku opasne materije.

  (2) Ispravu o prijevozu i uputstvo iz stava (1) ovog lana poiljalac opasne materije izdaje na obrascu koji je utvren u propisu iz lana 95. taka a) ovog zakona.

  (3) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog lana isprava o prijevozu opasne materije ne izdaje se ako tovarni list ili druga odgovarajua isprava o prijevozu sadri sve podatke o opasnoj materiji predviene na obrascu iz stava (2) ovog lana.

  lan 49. (Prijevoz opasnih materija blizu kola ili predkolskih ustanova)

  (1) Prilikom prijevoza opasnih materija u blizini kola i predkolskih ustanova ili u

  najmanjoj udaljenosti 200 metara od kole, odnosno predkolskih ustanova, prijevoznik je duan da obavijesti policiju na ijem podruju se nalaze kole ili predkolske ustanove u ijoj e se blizini prevoziti opasna materija, a policija e, ukoliko ocijeni da je potrebno, obavijestiti ovlateno lice kole ili predkolske ustanove o vremenu i vrsti prijevoza opasne materije.

  (2) Prijevoznik je duan da u sluajevima iz stava (1) ovog lana, odnosno kada postoji mogunost da e prijevozom opasne materije na odreenom podruju ugroziti zdravlje ljudi i ivotnu sredinu, izvorite pitke vode i u drugim sluajevima, koristiti druge (alternativne) pravce za prijevoz opasnih materija, koje utvrdi Komisija iz lana 91. ovog zakona.

  lan 50. (Isprava o prijevozu za inozemstvo)

  (1) Isprava o prijevozu opasne materije koja se upuuje u inozemstvo mora da

  bude napisana na jednom od slubenih jezika u Federaciji i jednom stranom jeziku (engleski ili njemaki ili francuski).

  (2) Za opasnu materiju koja se uvozi iz inozemstva u Federaciju isprava o prijevozu opasne materije mora da bude napisana i na jednom od slubenih jezika u Federaciji.

  lan 51. (Isprave koje mora imati lice koje upravlja prijevoznim sredstvom)

  (1) Lice koje upravlja vozilom, vozom, avionom ili drugim prijevoznim sredstvom

  kojim se prevozi opasna materija duno je da posjeduje ispravu i uputstvo iz lana 48. ovog zakona, certifikat o ispravnosti vozila, ako se prijevoz vri vozilom, certifikat o

 • 21

  strunoj osposobljenosti za upravljanje tim vozilom, odobrenje za prijevoz i odobrenje za nabavku opasnih materija u sluajevima propisanim ovim zakonom, a na zahtjev ovlatenog slubenog lica duno je pokazati na uvid sve te isprave i odobrenja.

  (2) Lice koje upravlja vozilom, vozom, avionom ili drugim prijevoznim sredstvom kojim se prevozi opasna materija duno je da na ispravi o prijevozu opasne materije svojim potpisom potvrdi prijem deklarirane opasne materije za prijevoz, s tim da tu ispravu potpisuje i lice koje predaje na prijevoz opasnu materiju.

  lan 52. (Uvjeti za vozilo kojim se prevozi opasna materija)

  Prijevoz opasne materije moe se obavljati samo vozilom, avionom, vozom,

  brodom i dr. koji ispunjavaju uvjete iz lana 34. ovog zakona i uvjete utvrene u odgovarajuim odredbama ugovora iz lana 6. ovog zakona.

  lan 53.

  (Meunarodni prijevoz i ogranienja u prijevozu)

  (1) Prijevoz opasnih materija u meunarodnom prijevozu moe se vriti samo preko graninih prijelaza koji su tehniki opremljeni i na kojima je organiziran nadzor za tu vrstu opasnih materija koja odredi nadleni organ Bosne i Hercegovine.

  (2) Federalni MUP moe, iz opravdanih razloga, privremeno zabraniti prijevoz pojedinih vrsta opasnih materija preko odreenog podruja, u odreenom vremenskom razdoblju ili odrediti da se te materije prevoze samo odreenom vrstom prijevoznih sredstava, o emu se donosi rjeenje.

  (3) Izuzetno, u sluajevima neposredne opasnosti, i kantonalno ministarstvo unutranjih poslova moe privremeno zabraniti prijevoz pojedinih vrsta opasnih materija preko podruja za koje je nadleno, o emu se donosi rjeenje.

  lan 54.

  (Privremeno ili trajno odlaganje opasne materije)

  (1) Federalni MUP, u saradnji sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija, Federalnim ministarstvom okolia i turizma i Federalnim ministarstvom zdravstva, moe rjeenjem zabraniti privremeno ili trajno odlaganje opasnih materija inozemnog porijekla na teritoriji Federacije.

  (2) Organi iz stava (1) ovog lana odluuju o mjestima u kojima se mogu privremeno ili trajno odlagati domae opasne materije na teritoriji Federacije, o emu ti organi donose rjeenje.

  lan 55. (Postupak u sluaju prijevoza opasne materije iji je prijevoz zabranjen)

  (1) Ukoliko tokom prijevoza prijevoznik ili lice koje upravlja prijevoznim sredstvom

  kojim se prevozi opasna materija utvrdi ili na drugi nain sazna da prevozi opasnu materiju iji je prijevoz zabranjen, duan je odmah obustaviti daljnje prevoenje opasne

 • 22

  materije i o tome obavijestiti najblie kantonalno ministarstvo unutranjih poslova (policijsku stanicu ili policijsku upravu) i poiljaoca.

  (2) Poiljalac opasne materije iz stava (1) ovog lana duan je odmah po primljenoj obavijesti o obustavljanju prijevoza preuzeti opasnu materiju i preduzeti odgovarajue mjere sigurnosti da ne doe do ugroavanja ivota i zdravlja ljudi, ivotne sredine i materijalnih dobara i postupiti po naredbama ministarstva iz stava (1) ovog lana.

  (3) Pored lica iz st. (1) i (2) ovog lana i druga lica koja uestvuju u prijevozu opasnih materija duna su postupati u sluajevima iz st. (1) i (2) ovog lana i preduzimati potrebne mjere i radnje u skladu s odgovarajuim ugovorima iz lana 6. ovog zakona.

  lan 56. (Postupak u sluaju nestanka opasne materije)

  U sluaju nestanka (gubitka) opasne materije tokom prijevoza, prijevoznik je

  duan odmah po saznanju o njenom nestanku preduzeti sve to je nuno kako bi se izgubljena opasna materija pronala i obavezno o gubitku te materije obavijestiti sljedee organe:

  a) najbliu policijsku upravu ili policijsku stanicu kantonalnog ministarstva unutranjih poslova radi provoenja daljnje procedure na pronalasku opasne materije i nadleni inspekcijski organ, a po potrebi i javnost,

  b) nadleni organ civilne zatite opine ili grada ili kantona ili Federacije putem operativnog centra civilne zatite radi njihovog angairanja na preduzimanju aktivnosti na pronalasku opasne materije i spreavanja nastanka negativnih tetnih posljedica po ljude i ivotnu sredinu.

  lan 57.

  (Postupak sa materijom koja u toku prijevoza ispadne ili se prospe)

  (1) Ukoliko su opasne materije ispale ili se prosule prilikom prijevoza, prijevoznik je duan bez odlaganja preduzeti sve aktivnosti da se osigura, prikupi ili odstrani, odnosno smjesti opasna materija u za to odreena mjesta ili te materije na drugi nain uiniti bezopasnim te istovremeno obavezno obavijestiti organe iz lana 56. ovog zakona.

  (2) Ako prijevoznik nije u mogunosti ispale ili prosute opasne materije zbog kojih postoji opasnost od kontaminacije ivotne sredine prikupiti, odstraniti, smjestiti na odreeno mjesto ili ih na drugi nain neutralizirati, lice koje vri prijevoz duno je na vidljiv nain oznaiti takvo mjesto i do dolaska ovlatenih lica iz lana 56. ovog zakona sprijeiti pristup tom mjestu licima i ivotinjama.

  (3) U sluaju iz stava (2) ovog lana, kantonalno ministarstvo unutranjih poslova e pozvati pravno lice koje raspolae tehnikim sredstvima za izvrenje takvog zadatka da to uradi na raun prijevoznika. To pravno lice je duno postupiti po pozivu i izvriti sanaciju terena na kome je dolo do prosipanja opasne materije u saradnji sa kantonalnom ili Federalnom upravom civilne zatite.

 • 23

  (4) Mjesto za prikupljanje opasne materije iz stava (1) ovog lana (skladite) na podruju kantona odreuje kantonalno ministarstvo unutranjih poslova u suradnji sa pravnim licem iz stava (3) ovog lana i kantonalnom upravom civilne zatite, s tim da to mogu biti skladita ureena i odobrena u skladu s odgovarajuim odredbama ugovora iz lana 6. ovog zakona. U aktu o odreivanju skladita ureuju se i uvjeti koritenja skladita sa vlasnikom skladita, s tim da se ta skladita mogu koristiti i za privremeno odlaganje oduzete opasne materije.

  (5) Skladita iz stava (4) ovog lana moraju biti specijalizirana za odreenu vrstu opasne materije za koja su namijenjena, o emu izdaje odobrenje nadlean organ zavisno od vrste opasne materije koja je predmet skladitenja.

  (6) Federalno ministarstvo prometa i komunikacija utvruje spisak pravnih lica koja su osposobljena za obavljanje poslova iz stava (3) ovog lana, s adresama i telefonskim brojevima, koji se objavljuje u Slubenim novinama Federacije BiH.

  (7) Pored lica iz st. (1) i (2) ovog lana i druga lica koja uestvuju u prijevozu opasnih materija duna su postupati u sluajevima iz st. (1) i (2) ovog lana te preduzimati potrebne mjere i radnje u skladu s odgovarajuim ugovorima iz lana 6. ovog zakona.

  lan 58. (Zabrana prijenosa opasne materije u prtljagu)

  (1) Opasne materije ne mogu se predati niti primati na prijevoz kao prtljag niti

  unositi kao runi prtljag, u skladu s odgovarajuim odredbama ugovora iz lana 6. ovog zakona.

  (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog lana, u prtljagu se mogu prenositi aparati, ureaji, naprave i drugi slini predmeti koji sadre minimalne koliine opasne materije koje ne predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi i ivotnu sredinu, a slue za linu upotrebu (upaljai - osim upaljaa PLAVI PLAMEN ili CIGARETA, ibice - osim samozapaljivih, lakovi i sl.).

  lan 59.

  (Preusmjeravanje prijevoza opasnih materija)

  (1) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Komisije iz lana 91. ovog zakona moe preusmjeriti prijevoz opasnih materija sa cestovnog na eljezniki saobraaj ili obrnuto, utvrditi zabranu prijevoza opasnih materija na odreenom podruju (praznicima, vikendima, za vrijeme turistike sezone i dr.).

  V - POSEBNE MJERE SIGURNOSTI ZA PRIJEVOZ ODREENIH VRSTA OPASNIH MATERIJA

  1. Eksplozivne materije

  lan 60. (Odobrenje za prijevoz eksplozivne materije)

 • 24

  (1) Za prijevoz eksplozivne materije klase 1 iz lana 4. ovog zakona potrebno je odobrenje. To odobrenje se izdaje na zahtjev organizatora prijevoza, poiljaoca ili primaoca, a izdaje se u obliku rjeenja.

  (2) Odobrenje za prijevoz eksplozivne materije iz stava (1) ovog lana preko granice Bosne i Hercegovine i teritorije Federacije (uvoz, izvoz i tranzit) izdaje Federalni MUP, osim ako se radi o eksplozivnim materijama koje su navedene u taki PN1 do take PN2 Liste roba Posebne namjene (Slubeni glasnik BiH, broj 40/10), kada odobrenje za prijevoz tih materija (uvoz, izvoz i tranzit) izdaje Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o kontroli oruja.

  (3) Organi iz stava (2) ovog lana duni su odmah o izdatom odobrenju obavijestiti pisanim putem nadlene policijske agencije Bosne i Hercegovine i kantonalna ministarstva unutranjih poslova na pravcu kretanja prijevoza.

  (4) Odobrenje za prijevoz eksplozivnih materija klase 1 iz lana 4. ovog zakona u unutranjem prijevozu u Federaciji izdaje kantonalno ministarstvo unutranjih poslova - policijska uprava ili policijska stanica u mjestu iz kojeg se upuuje eksplozivna materija.

  (5) Kantonalno ministarstvo unutranjih poslova - policijska uprava ili policijska stanica duna je odmah po izdavanju odobrenja iz stava (4) ovog lana o izdatom odobrenju obavijestiti pisanim putem ostala kantonalna ministarstva unutranjih poslova na pravcu kretanja prijevoza i Federalni MUP.

  lan 61. (Posebne mjere sigurnosti)

  (1) Kantonalno ministarstvo unutranjih poslova moe, po potrebi, u odobrenju za

  prijevoz utvrditi i odreene posebne mjere sigurnosti pri prijevozu eksplozivnih materija klase 1 iz lana 4. ovog zakona (pravac kretanja, pratnja poiljaoca ili prijevoznika, pratnja policije i dr.).

  (2) Ako su u odobrenju iz stava (1) ovog lana utvrene posebne mjere sigurnosti u toku prijevoza odreene eksplozivne materije klase 1 iz lana 4. ovog zakona, organ koji je utvrdio te mjere duan je o tome obavijestiti pisanim putem kantonalna ministarstva unutranjih poslova i kantonalna ministarstva nadlena za promet i komunikacije na pravcu prijevoza eksplozivne materije.

  (3) Mjere sigurnosti iz stava (1) ovog lana moe utvrditi i Federalni MUP kada ocijeni da su te mjere neophodne.

  (4) Trokove provoenja posebnih mjera sigurnosti iz stava (1) ovog lana snosi podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za prijevoz.

  lan 62. (Uvoz ili izvoz eksplozivnih materija)

 • 25

  (1) Ako je ugovoren uvoz ili izvoz vee koliine eksplozivne materije klase 1 iz lana 4. ovog zakona koja ne moe da se preveze preko granice Bosne i Hercegovine jednim prijevoznim sredstvom niti istovremeno sa vie prijevoznih sredstava, odobrenje za prijevoz moe se izdati za cijelu koliinu opasne materije klase 1. U tom sluaju prijevoz eksplozivne materije klase 1 vri se sukcesivno, preko istog graninog prijelaza i u roku koji ne moe biti dui od tri mjeseca, ako nadleni organ Bosne i Hercegovine drugaije ne odredi.

  (2) Zranim putem, u putnikom avionu - zrakoplovu moe da se prevozi samo eksploziv koji pripada klasi 1. potklasa 1. 4S.

  2. Gasovi

  lan 63. (Posude za prijevoz gasova)

  Posude namijenjene za prijevoz odreenog gasa klase 2 iz lana 4. ovog zakona

  mogu se puniti na nain utvren u odgovarajuim odredbama ugovora iz lana 6. ovog zakona, s tim to se te posude mogu puniti i drugom vrstom gasa pod uvjetom da najmanji probni pritisak za taj gas ne bude vei od probnog pritiska za koji je posuda ispitana i da naziv gasa i najvea dozvoljena teina punjenja budu upisani na posudi, naljepnice o vrsti opasnosti i naljepnice o nainu rukovanja, uzimajui pritom u obzir odgovarajue mjere sigurnosti koje zahtijevaju svojstva pojedinog gasa.

  lan 64. (Ventili za posude za prijevoz gasova)

  Posude u kojima se prevoze gasovi moraju da budu snabdjevene ispravnim

  ventilima koji na tim posudama moraju da budu zatieni zatitnom kapom ili zatitnim prstenom i hermetiki zatvoreni za vrijeme prijevoza.

  lan 65.

  (Nain prijevoza posuda sa gasovima)

  (1) Posude sa gasovima prevoze se, po pravilu, otvorenim prijevoznim sredstvom na kome tovar mora da bude zatien od tetnih atmosferskih uticaja, osim posuda koje su izraene od materijala otpornog na atmosferske uticaje.

  (2) Prijevoz posuda sa gasovima moe da se obavlja zatvorenim prijevoznim sredstvom ako je osigurana ventilacija tovarnog prostora.

  (3) Lica koja prevoze otrovne gasove (komprimirani gas potklase 2.1 koji u dodiru sa zrakom u odreenom omjeru stvara zapaljivu smjesu, potklasa 2.2. kriogenine tenosti koje pod izuzetno niskim temperaturama imaju opasnost isticanja gasa kroz ventil koji zbog nastale kondenzacije stvara paru i gasove opasne po njihovo zdravlje) moraju za vrijeme prijevoza imati odgovarajuu opremu za linu zatitu.

 • 26

  (4) Ako se prijevoz poiljke iz stava (3) ovog lana vri zajedno sa ivotinjama, u tom sluaju poiljka mora biti odvojena od ivotinja u poseban dio.

  3. Zapaljive tene materije i otrovne materije

  lan 66. (Posuda za prijevoz zapaljive tene materije)

  (1) Posude u kojima se prevoze zapaljive tene materije moraju odgovarati

  tehnikim uvjetima za odreenu vrstu zapaljivih tenosti utvreni u odgovarajuem ugovoru iz lana 6. ovog zakona.

  (2) Ako se zapaljive tenosti prevoze u metalnim bavama ili metalnim bocama, te bave i boce moraju da budu izraene prema standardu koji se primjenjuje u Federaciji, odnosno prema odgovarajuim ugovorima iz lana 6. ovog zakona.

  lan 67. (Odobrenje za prijevoz otrovne materije)

  (1) Za prijevoz otrovnih materija preko granice Bosne i Hercegovine i teritorije

  Federacije potrebno je odobrenje koje izdaje Federalno ministarstvo zdravstva u saradnji sa Federalnim MUP-om.

  (2) Za prijevoz otrovnih materija u unutranjem saobraaju u Federaciji odobrenje izdaje kantonalni organ uprave nadlean za zdravstvo u saradnji sa kantonalnim ministarstvom unutranjih poslova u mjestu odakle se upuuje otrovna materija.

  (3) Otrovne materije ne smiju se prevoziti u istom tovarnom prostoru sa posmrtnim ostacima, ivotinjama, ivotnim namirnicama, stonom hranom, lijekovima i predmetima ope upotrebe koji podlijeu zdravstvenom nadzoru.

  (4) Odobrenje iz stava (2) ovog lana nee se izdati ako se otrovna materija ne nalazi na listi dozvoljenih otrovnih materija koju utvruje federalni ministar zdravstva u skladu sa propisom koji ureuje pitanje prometa otrovima i ako se uz zahtjev ne podnese dokaz da krajnji korisnik u Federaciji ispunjava uvjete za promet otrovnim materijama, u skladu sa posebnim zakonom koji ureuje pitanje prometa otrovima, a nee se izdati ni ako se prijevoz obavlja u suprotnosti s odgovarajuim odredbama ugovora iz lana 6. ovog zakona.

  (5) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz st. (1) i (2) ovog lana podnosi poiljalac ili primalac otrovne materije.

  lan 68. (Posebne mjere sigurnosti za prijevoz otrovnih materija)

  (1) Organi nadleni za izdavanje odobrenja za prijevoz otrovnih materija iz lana

  67. ovog zakona mogu, po potrebi, u tom odobrenju utvrditi i posebne mjere sigurnosti koje se preduzimaju u toku prijevoza za odreene otrovne materije (pravac kretanja, pratnja poiljaoca ili prijevoznika, pratnja policije ili zdravstveno-sanitarnog inspektora i dr.).

 • 27

  (2) Sastav, zadaci i oprema ekipe koju ini tehnika pratnja poiljaoca ili prijevoznika pri prijevozu otrovnih materija ureuju se propisom iz lana 97. taka b) ovog zakona.

  (3) Trokove posebnih mjera sigurnosti iz stava (1) ovog lana snosi poiljalac otrovne materije, ako ugovorom o prijevozu nije drugaije odreeno.

  lan 69. (Postupak u sluaju rasipanja ili oticanja

  otrovne materije u toku prijevoza)

  (1) Ako u toku prijevoza otrovne materije doe do rasipanja ili oticanja otrovne materije usljed havarije prijevoznog sredstva ili iz drugih razloga, pa zbog toga postoji opasnost od kontaminacije ivotne sredine, prijevoznik je duan odmah bez odlaganja na vidljiv nain oznaiti mjesto na kome je nastalo rasipanje otrovne materije i da o tome odmah obavijesti najbliu zdravstveno-sanitarnu inspekciju, organe iz lana 57. ovog zakona i da do dolaska tih organa sprijei pristup ljudima i ivotinjama tom mjestu.

  (2) Pored lica iz stava (1) ovog lana i druga lica koja uestvuju u prijevozu

  opasnih materija duna su postupati u sluajevima iz stava (1) ovog lana i da preduzmu potrebne mjere i radnje u skladu s odgovarajuim ugovorima iz lana 6. ovog zakona.

  VI - POSEBNE MJERE SIGURNOSTI ZA PRIJEVOZ OPASNIH MATERIJA U POJEDINIM GRANAMA PRIJEVOZA

  1. Prijevoz u cestovnom saobraaju

  lan 70.

  (Vozila koja mogu vriti prijevoz u cestovnom saobraaju)

  (1) Prijevoz opasnih materija u cestovnom saobraaju vri se vozilima koja ispunjavaju uvjete utvrene u odgovarajuim odredbama ovog zakona, drugim propisima i odgovarajuim odredbama ugovora iz lana 6. taka a) ovog zakona.

  (2) Vozila kojima se vri prijevoz opasnih materija u cestovnom saobraaju moraju biti proizvedena i opremljena u skladu s odredbama ugovora iz lana 6. taka a) ovog zakona i podlijeu obavezi provjere ispunjavanja tehnikih i sigurnosnih uvjeta propisanih u odredbama tog ugovora.

  (3) Ispitivanje tehnikih i sigurnosnih uvjeta za vozila iz stava (2) ovog lana obavlja struno pravno lice koje na osnovu propisanih uvjeta ovlasti kantonalno ministarstvo unutranjih poslova u saradnji sa kantonalnim ministarstvom nadlenim za promet i komunikacije i ta se pravna lica objavljuju u Slubenim novinama Federacije BiH.

 • 28

  (4) Za vozilo koje ispunjava propisane uvjete iz stava (2) ovog lana izdaje se certifikat sa rokom vanosti do jedne godine, koji mora biti napisan na jednom od jezika u slubenoj upotrebi u Federaciji i na njemakom ili engleskom ili francuskom jeziku.

  lan 71. (Kontrolni pregled vozila)

  Kontrolni pregled vozila te ispitivanje i testiranje posuda za prijevoz opasne

  materije vri se u skladu sa preporukama i rokovima utvrenim u odgovarajuim odredbama ugovora iz lana 6. taka a) ovog zakona.

  lan 72. (Zabrana prisustva lica u vozilu koja ne ine posadu vozila)

  U motornom vozilu kojim se prevoze opasne materije ne mogu se nalaziti druga

  lica osim posade vozila, a to su suvoza i pratilac ukoliko je to odreeno ugovorom iz lana 6. taka a) ovog zakona.

  lan 73.

  (Zabrana dranja u vozilu materije koja moe izazvati poar)

  (1) U vozilu kojim se prevoze opasne materije, osim pogonskog goriva i goriva za rad ureaja za dodatno grijanje kabine, ne mogu se drati materije koje mogu izazvati poar.

  (2) Na vozilu natovarenom opasnim materijama (eksplozivne i zapaljive materije) ili cisternama koje su prevozile te materije, a nisu oiene, ne mogu se vriti popravke koje mogu, usljed iskrenja ili udara, izazvati poar ili eksploziju ili otetiti ambalau.

  (3) U vozilu i u blizini vozila kojim se prevoze opasne materije iz lana 4. ovog zakona puenje nije dozvoljeno.

  lan 74.

  (Postupak u sluaju kvara vozila u toku prijevoza)

  (1) Motorno vozilo kojim se prevoze opasne materije moe se kretati samo cestovnim pravcima i u vremenskom razdoblju odreenom za kretanje takvih vozila i mogu se zaustavljati i parkirati samo na mjestima koja su odreena i obiljeena za tu vrstu vozila.

  (2) Voza motornog vozila koji je zbog kvara na vozilu, saobraajne nesree, utovara ili istovara ili iz drugog opravdanog razloga prinuen da vozilo s opasnom materijom zaustavi na cesti ili na parking mjestu u naselju, duan je preduzeti sve mjere kako zaustavljeno vozilo ne bi dovelo u opasnost druga vozila, a obavezno uesnike u saobraaju upozoriti na opasnost, to se vri na sljedei nain:

  a) danju i nou postavljanjem iza zaustavljenog vozila dva znaka kojima se oznaava motorno vozilo zaustavljeno na cesti;

 • 29

  b) nou i u vrijeme smanjene vidljivosti zbog atmosferskih ili drugih neprilika postavljanjem odgovarajue svjetiljke;

  c) upuivanjem suvozaa ili pratioca poiljke da na udaljenosti od 100 do 150 m iza zaustavljenog vozila, danju zastavicom za oznaavanje vozila kojim se prevoze opasne materije, a nou i u uvjetima slabe vidljivosti svjetiljkom, upozorava vozae koji nailaze onom stranom ceste na kojoj se nalazi zaustavljeno vozilo da blagovremeno zaustave vozila ili smanje brzinu i da se pripreme za sigurno zaobilaenje zaustavljenog vozila.

  (3) Znakovi i svjetiljke iz stava (2) ovog lana postavljaju se na udaljenosti od najmanje 50 m od vozila i to tako da budu vidljivi s udaljenosti od najmanje 150 m za vozae motornih vozila koja nailaze istom stranom ceste na kojoj se nalazi zaustavljeno vozilo, a u gradskom podruju na udaljenosti od najmanje 100 m.

  (4) Kantonalno ministarstvo unutranjih poslova, u saradnji sa kantonalnim ministarstvom koje je nadleno za promet i komunikacije i za prostorno ureenje i zatitu ivotne sredine, odredit e mjesta za zaustavljanje i parkiranje vozila iz stava (1) ovog lana, u skladu sa propisom iz lana 96. taka g) ovog zakona.

  2. Prijevoz u eljeznikom saobraaju

  lan 75.

  (Uvjeti za prijevoz opasne materije u eljeznikom saobraaju)

  (1) Poiljalac i primalac opasne materije moe predati opasne materije na prijevoz u eljeznikom saobraaju ako su ispunjeni uvjeti propisani ovim zakonom i odgovarajuim ugovorima iz lana 6. taka b) ovog zakona.

  (2) Opasne materije se ne smiju prevoziti eljeznikim vozilima u kojima se nalaze putnici niti se uvrtavati u vozove za prijevoz putnika.

  (3) Fiziko lice (putnik) ne smije ponijeti sa sobom opasne materije, odnosno ne smije stavljati u runi prtljag ili te materije predati kao prtljag niti utovariti vozilo s opasnim materijama na voz ako nisu ispunjeni uvjeti utvreni u ugovoru iz lana 6. taka b) ovog zakona.

  lan 76. (Obaveze Javnog preduzea eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine

  i drugih eljeznikih operatera)

  (1) Javno preduzee eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno drugi eljezniki operateri koji pruaju usluge prijevoza roba, odnosno prijevoza putnika eljeznicom u skladu sa Zakonom o eljeznicama Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 26/04 i 37/04) duni su osigurati uvanje opasnih materija koje prevoze i to od vremena (momenta) prijema do vremena (momenta) isporuke opasne materije.

  (2) eljeznikim vozilima natovarenim opasnim materijama moe se rukovati samo ako su prethodno poduzete odgovarajue mjere sigurnosti.

 • 30

  (3) Javno poduzee i operateri iz stava (1) ovog lana ureuju jedinstvene mjere sigurnosti pri rukovanju eljeznikim vozilima iz stava (2) ovog lana u skladu s odgovarajuim ugovorima iz lana 6. taka b) ovog zakona.

  lan 77.

  (Nain uvrtavanja natovarenih eljeznikih vozila u vozove)

  (1) eljeznika vozila i cisterne natovarene opasnim materijama uvrtavaju se u vozove pod uvjetima i na nain koji su utvreni jedinstvenim mjerama iz lana 76. stav (3) ovog zakona.

  (2) Certifikat o utvrivanju tehnike ispravnosti, ugradnje ureaja i opreme za prijevoz opasnih materija prema odredbama odgovarajuih ugovora iz lana 6. taka b) ovog zakona za eljeznika vozila izdaje pravno lice koje za to ovlasti Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

  3. Prijevoz opasnih materija pomorskim i unutranjim plovnim putevima

  lan 78. (Mjere sigurnosti za pomorski i unutranji prijevoz)

  Prijevoz opasnih materija pomorskim brodovima i plovilima na unutranjim

  plovnim putevima (jezerima i rijekama) vri se u skladu sa mjerama sigurnosti za prijevoz opasnih materija propisanih ovim zakonom i odredbama ugovora iz lana 6. ta. c) i d) ovog zakona.

  lan 79. (Zimovanje natovarenih brodova)

  Brodovi natovareni opasnim materijama mogu zimovati u zimovnicima samo ako se pritom mogu provesti sve mjere sigurnosti propisane za uskladitenje i uvanje opasnih materija.

  lan 80. (Vrste brodova za prijevoz pomorskim putevima)

  (1) Pomorskim plovnim putevima opasne materije mogu se prevoziti teretnim

  brodovima ili tankerima koji su za to namijenjeni ukoliko su ispunjeni svi uvjeti utvreni u ugovoru iz lana 6. taka d) ovog zakona.

  (2) Opasne materije mogu se prevoziti sa jedne na drugu obalu i skelama, s tim da se na skeli ne smiju nalaziti putnici.

  lan 81. (Zabrana puenja i upotreba vatre)

  Za vrijeme utovara, istovara, ienja ili provjetravanja broda, tankera ili

  potiskivaa koji prevoze opasne materije, izvan prostorija za boravak posade, u skladu s odredbama ugovora iz lana 6. ta. c) i d) ovog zakona, nije dozvoljeno puenje, upotreba vatre i drugih sredstava koja mogu izazvati iskrenje, poar ili eksploziju.

 • 31

  4. Prijevoz opasnih materija zranim - aviosaobraajem i potanskim saobraajem

  lan 82. (Nain prijevoza u zranom saobraaju)

  (1) Prijevoz opasnih materija u zranom saobraaju vri se u skladu s

  odredbama ovog zakona, Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 39/09), ugovora iz lana 6. taka e) ovog zakona i propisom iz stava (4) ovog lana.

  (2) Prijevoz opasnih materija u zranom saobraaju vri se putnikim i teretnim zrakoplovima - avionima u skladu s odredbama ugovora iz lana 6. taka e) ovog zakona.

  (3) Prijevoz opasnih materija u zranom saobraaju, u skladu sa propisima iz stava (1) ovog lana, osigurava Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo.

  (4) Sva pitanja koja se odnose na prijevoz opasnih materija zranim saobraajem blie se ureuju propisom iz lana 96. taka i) ovog zakona.

  lan 83. (Nain prijevoza u potanskom saobraaju)

  Prijevoz opasnih materija u potanskom saobraaju vri se u skladu s

  odredbama ovog zakona, Zakona o potama Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 33/05) i ugovorom iz lana 6. taka f) ovog zakona.

  lan 84. (Zabrane za pismonosne poiljke i pakete)

  Zabranjeno je stavljati eksplozivne, zapaljive i druge opasne materije u

  pismonosne poiljke i potanske pakete i takve poiljke i pakete primati na prijevoz u potanskom saobraaju.

  VII - UPRAVNI NADZOR NAD PROVOENJEM ZAKONA

  lan 85. (Nadlenost organa za upravni nadzor)

  Nadzor nad provoenjem ovog zakona i podzakonskih propisa donesenih na

  osnovu ovog zakona provode federalna i kantonalna ministarstva iz l.: 10., 13. i 14. ovog zakona, svaki u odnosu na pitanja koja su ovim zakonom stavljena u njihovu nadlenost.

  lan 86. (Nadlenost organa za inspekcijski nadzor)

 • 32

  (1) Inspekcijski nadzor nad provoenjem ovog zakona i podzakonskih propisa

  donesenih na osnovu ovog zakona vre sljedea ministarstva:

  a) za prijevoz opasnih materija klase 1 iz lana 4. ovog zakona vri Federalni MUP;

  b) za prijevoz opasnih materija klase 6.1 i 6.2 iz lana 4. ovog zakona vri Federalna uprava za inspekcijske poslove;

  c) za prijevoz opasnih materija klase: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 8 i 9 iz lana 4. ovog zakona vre inspektori za zatitu od poara iz kantonalnih ministarstava unutranjih poslova.

  (2) Izuzetno, poslove inspekcijskog nadzora iz take c) stava (1) ovog lana mogu vriti i inspektori za zatitu od poara Federalnog MUP-a ukoliko se radi o sloenijim pitanjima, kao i u sluajevima ako se opasna materija prevozi na podruju dva ili vie kantona i u drugim sluajevima kada to zatrai kantonalno ministarstvo unutranjih poslova ili drugi zainteresirani pravni subjekt, kao i u sluaju prijevoza opasnih materija koje vre pravna lica iji je osniva Federacija.

  lan 87. (Inspektori i obaveze pravnih i fizikih lica)

  (1) Inspekcijski nadzor vre inspektori i druga ovlatena lica (u daljnjem tekstu:

  inspektor) koja imaju potrebna posebna znanja iz oblasti opasnih materija, u odnosu na pitanja u kojima vre inspekcijski nadzor.

  (2) Sva pravna i fizika lica kod kojih se vri inspekcijski nadzor duna su dopustiti izvrenje nadzora i inspektorima omoguiti uvid u sve predmete koji se odnose na njihovo postupanje u provoenju propisanih mjera sigurnosti u toku prijevoza opasnih materija i da pokau sve to podlijee nadzoru po ovom zakonu, podzakonskim propisima i ugovorima iz lana 6. ovog zakona i dati potrebna objanjenja.

  (3) Sva pravna i fizika lica iz lana 30. ovog zakona koja uestvuju u prijevozu opasnih materija, od poiljaoca, prijevoznika do primaoca, duna su postupiti po zahtjevu inspektora.

  (4) Na zahtjev inspektora voza je duan omoguiti pregled opasnih materija, uzimanje potrebne koliine uzorka opasnih materija za analizu, pregled vozila i prateih dokumenata.

  (5) Inspektor je duan po izvrenom pregledu sainiti zapisnik - kontrolni list, a njegovu kopiju uruiti vozau.

  (6) Ovlateno slubeno lice (policijski slubenik), ukoliko utvrdi da prijevoznik nema kod sebe propisane isprave ili odobrenja iz lana 51. ovog zakona, naredit e prijevozniku da vozilo kojim se prevoze opasne materije parkira na za to odreenom mjestu dok se ne osiguraju uvjeti za daljnji prijevoz, o emu je duan da obavijesti inspektora, te postupati po uputama inspektora. Trokovi koji nastanu zbog primjene tih mjera snosi prijevoznik, ako ugovorom o prijevozu nije drugaije odreeno.

 • 33

  lan 88. (Mjere za privremenu zabranu u toku prijevoza)

  (1) Inspektor moe, po potrebi, privremeno zabraniti daljnji nastavak prijevoza,

  odrediti mjere za otklanjanje nepravilnosti te primijeniti druge propisane mjere. Nedostaci se, po nalogu inspektora, otklanjaju na licu mjesta, ako se time ne ugroavaju ivot i zdravlje ljudi, materijalna dobra i ivotna sredina.

  (2) U sluaju krenja odredbi o privremenoj zabrani prijevoza, odnosno izreenih mjera, inspektor ima pravo sprijeiti nastavak prijevoza na nain da vozilo iskljui iz prometa te ga na troak prijevoznika zadri na primjerenom, osiguranom mjestu.

  (3) Ako inspektor utvrdi da pravno ili fiziko lice ne provodi propisane mjere sigurnosti u toku prijevoza opasnih materija ili utvrdi druge nepravilnosti, nareuje mjere koje treba preduzeti.

  lan 89. (Ovlatenja inspektora)

  (1) U vrenju neposrednog inspekcijskog nadzora, inspektori imaju sljedea

  ovlatenja:

  a) da narede da se utvrene nepravilnosti otklone u odreenom roku;

  b) da zabrane daljnji prijevoz ili rukovanje opasnim materijama licima koja nisu struno osposobljena za prijevoz, odnosno za rukovanje opasnim materijama;

  c) da zabrane daljnji prijevoz vozilima koja ne posjeduju certifikat o ispunjavanju uvjeta za prijevoz pojedine vrste opasne materije;

  d) da privremeno zabrane obavljanje pojedinih radnji u vezi sa prijevozom opasnih materija (priprema za prijevoz, utovar, pretovar i istovar) ako u pogledu mjesta ili vremena za obavljanje te radnje nisu ispunjeni propisani uvjeti;

  e) da zabrane pravnom ili fizikom licu prijevoz opasne materije ako utvrde da su u toku pripreme za prijevoz ili u toku prijevoza uinjeni tei propusti u pogledu preduzimanja mjera sigurnosti utvrenih ovim zakonom i ugovorima iz lana 6. ovog zakona.

  (2) U rjeenju kojim se nalae zabrana iz stava (1) ta. b) do e) ovog lana alba ne odlae izvrenje rjeenja.

  (3) Pravna i fizika lica koja su uesnici u prijevozu opasnih materija duna su postupiti po rjeenju inspektora donesena na osnovu stava (1) ovog lana u roku utvrenom u rjeenju.

  lan 90. (Obaveze pravnih i fizikih lica)

  Pravna i fizika lica koja obavljaju djelatnost prijevoza opasnih materija, kao i lica

  koja obavljaju pojedine radnje u vezi s tim prijevozom, duna su organizirati i trajno obavljati kontrolu provoenja mjera sigurnosti, ispunjavanja uvjeta propisanih za

 • 34

  prijevoz opasnih materija i obavljanja radnji u vezi s tim prijevozom, u skladu s odredbama ovog zakona i ugovorima iz lana 6. ovog zakona.

  VIII - KOMISIJA ZA NADZOR NAD PRIJEVOZOM OPASNIH MATERIJA

  lan 91. (Osnivanje Komisije za nadzor nad prijevozom opasnih

  materija na teritoriji Federacije)

  (1) Radi efikasnijeg stratekog upravljanja prijevozom opasnih materija i meuresorne koordinacije prijevoza opasnih materija na teritoriji Federacije ureene ovim zakonom, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osniva Komisiju za nadzor nad prijevozom opasnih materija na teritoriji Federacije, koju ine odgovarajui strunjaci iz federalnih ministarstava i drugih institucija i tijela koji imaju nadlenost u oblasti prijevoza opasnih materija prema ovom zakonu.

  (2) Komisija iz stava (1) ovog lana imenuje se na prijedlog Federalnog MUP-a.

  lan 92.

  (Sastav Komisije)

  (1) Komisiju iz lana 91. ovog zakona ine: predstavnici Federalnog MUP-a, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Federalnog ministarstva zdravstva, Federalnog ministarstva okolia i turizma, preduzee eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalnih ministarstava unutranjih poslova i strunjaci za opasne materije iz institucija koje se bave poslovima opasnih materija iz ovog zakona, kao i predstavnik Dravne regulatorne agencije.

  (2) U aktu o osnivanju Komisije utvruje se: njen sastav, nadlenost, nain rada, finansiranje i druga pitanja vana za njenu organizaciju i nain rada.

  (3) Akt o osnivanju Komisije donosi Vlada Federacije na prijedlog Federalnog MUP-a u saradnji sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija.

  (4) Administrativne poslove i uvjete rada Komisije osigurava Federalni MUP.

  IX - EVIDENCIJE

  lan 93. (Evidencije odobrenja za prijevoz)

  (1) Organi iz lana 60. ovog zakona koji su ovlateni za izdavanje odobrenja za

  prijevoz opasnih materija vode evidenciju tih odobrenja. Evidencija se vodi u pisanom i elektronskom obliku.

  (2) Centralni registar evidencija iz stava (1) ovog lana je u Federalnom MUP-u.

 • 35

  (3) Na prikupljanje, obradu, uvanje, posredovanje i upotrebu podataka iz evidencija iz ovog lana primjenjuju se odredbe Zakona o zatiti linih podataka (Slubeni glasnik BiH, br.: 49/06, 76/11 i 89/11).

  lan 94. (Evidencije o uvjerenjima o osposobljenosti vozaa

  i imenovanih savjetnika)

  (1) Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vodi evidenciju o izdatim uvjerenjima o osposobljenosti vozaa za prijevoz opasnih materija u cestovnom saobraaju i evidenciju o pravnim i fizikim licima koja su imenovala savjetnike iz lana 15. ovog zakona.

  (2) Podatke za evidencije iz stava (1) ovog lana duna su dostavljati pravna lica koja su ovlatena za osposobljavanje i strunu provjeru znanja vozaa, odnosno pravna lica koja su imenovala savjetnike.

  X - PODZAKONSKI PROPISI

  lan 95. (Propisi koje donosi Federalni MUP)

  Federalni MUP donosi:

  a) propis o obliku i sadraju obrasca isprave za prijevoz opasnih materija i uputstva o posebnim mjerama sigurnosti za vrijeme prijevoza opasne materije, u saradnji sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija;

  b) propis o sadraju zahtjeva i dokumentacije potrebne za dobijanje odobrenja za prijevoz opasnih materija u saradnji sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija;

  c) propis o nainu provoenja inspekcijskog nadzora u cestovnom prijevozu, nain sticanja posebnog znanja iz oblasti prijevoza opasnih materija, ovlatenjima lica za provoenje nadzora, obaveze lica koja uestvuju u prijevozu, obrascu sadraja zapisnika, postupku i mjerama koje se nalau u sluaju uoenih nedostataka, u saradnji sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove;

  d) propise o obliku i sadraju evidencija o izdatim odobrenjima za prijevoz opasnih materija.

  lan 96. (Propisi koje donosi Federalno ministarstvo prometa i komunikacija)

  Federalno ministarstvo prometa i komunikacija donosi:

  a) propis o nainu i postupku strunog osposobljavanja, programu obuke i nainu polaganja ispita za sticanje certifikata savjetnika, vozaa motornih vozila i lica koja rukuju opasnim materijama, poslovima savjetnika i voenju evidencije o savjetnicima, kao i uvjetima koje moraju ispunjavati pravna lica koja vre struno osposobljavanje

 • 36

  savjetnika, vozaa motornih vozila kojima se prevoze opasne materije i lica koja rukuju tim materijama u skladu sa meunarodnim ugovorima iz lana 6. ovog zakona u saradnji sa Federalnim MUP-om i Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije;

  b) propis o uvjetima i nainu prijevoza neeksplodiranih i minskoeksplozivnih ubojitih sredstava i eksplozivnih materija za njihovo unitavanje na teritoriji Federacije, u saradnji sa Federalnim MUP-om i Federalnom upravom civilne zatite;

  c) program strune obuke u skladu s odgovarajuim ugovorima iz lana 6. ovog zakona i uvjete i nain polaganja ispita vozaa i struni ispit za lica koja vre rukovanje opasnim materijama, sadraj certifikata za opasne materije iz lana 18. stav (4) taka a) ovog zakona;

  d) propis o uvjetima za sticanje ovlatenja za obavljanje poslova ispitivanja tehnikih i sigurnosnih uvjeta za cestovna vozila za prijevoz opasnih materija te obrazac, uvjete i postupak izdavanja certifikata kojim se potvruje da vozilo ispunjava propisane uvjete za prijevoz opasnih materija u skladu s odredbama ugovora iz lana 6. taka a) ovog zakona;

  e) propis o nainu i uvjetima prijevoza opasnih materija po pojedinim oblastima prijevoza, usklaen s odgovarajuim ugovorima iz lana 6. ovog zakona u saradnji sa Federalnim MUP-om;

  f) propis o kontrolnim ispitivanjima vozila, o ispitivanjima i testiranju posuda za prijevoz opasne materije i uvjetima koje moraju ispunjavati u skladu s odredbama ugovora iz lana 6. taka a) ovog zakona;

  g) propis o odreivanju cestovnih pravaca za prijevoz opasnih materija, kao i reim i vrijeme kretanja za odgovarajuu klasu opasnih materija te uvjete za odreivanje mjesta za zaustavljanje i parkiranje vozila sa pripadajuom opremom i signalizacijom za odgovarajue klase opasnih materija, u saradnji sa Federalnim MUP-om;

  h) propis o sadraju i nainu voenja evidencije o izdatim uvjerenjima o osposobljenosti vozaa za prijevoz opasnih materija u cestovnom saobraaju i evidencije pravnih i fizikih lica koja su imenovala savjetnike;

  i) propis o svim pitanjima koja se odnose na prijevoz opasnih materija u zranom saobraaju.

  lan 97. (Propisi koje donosi Federalno ministarstvo zdravstva)

  (1) Federalno ministarstvo zdravstva donosi:

  a) program strune obuke u skladu s odgovarajuim ugovorima iz lana 6. ovog zakona i uvjete i nain polaganja ispita vozaa i struni ispit za lica koja rukuju opasnim materijama te sadraj certifikata za opasne materije iz lana 18. stav (4) taka b) ovog zakona,

  b) propis o sastavu, zadacima i opremi ekipe koju ine tehnika pratnja poiljaoca ili prijevoznika pri prijevozu otrovnih materija.

 • 37

  XI - KAZNENE ODREDBE

  lan 98. (Novana kazna i prekraji za pravno lice)

  (1) Novanom kaznom od 5.000,00 KM do 50.000,00 KM kaznit e se za prekraj

  pravno lice koje je registrirano za obavljanje djelatnosti:

  a) ako pri prijevozu opasnih materija ne preduzima preventivne i zatitne mjere kojima se osigurava zatita ivota i zdravlja ljudi, zatita od zagaivanja ovjekove sredine i materijalnih dobara i radi sigurnosti saobraaja (lan 2. stav (2));

  b) ako nije imenovalo savjetnika prema lanu 15. st. (1) i (2) ovog zakona;

  c) ako ambalaa u kojoj prevozi opasnu materiju ne odgovara propisanim uvjetima (lan 20.);

  d) ako proizvodi ambalau za opasne materije, a nije pribavio predvieno odobrenje (lan 21. stav (1));

  e) ako izda odobrenje za izradu ambalae za opasne materije, a nisu ispunjeni propisani uvjeti (lan 21. stav (2));

  f) ako opasnu materiju utovara ili istovara na mjestima koja nisu posebno odreena za tu namjenu (lan 33. stav (2));

  g) ako ne osigura opasnu materiju za sluaj tete priinjene treem licu zbog smrti, povrede tijela ili naruavanja zdravlja, oteenja ili unitenja stvari ili zagaenja ivotne sredine tokom prijevoza (lan 36. stav (3));

  h) ako na eljeznikoj stanici, u luci i pristanitu ili u zranoj luci vri utovar ili istovar opasnih materija izvan mjesta koje je odredio nadleni organ (lan 39.);

  i) ako mjesto na kome se vri utovar ili istovar opasne materije klase 1 ili zapaljivih tenosti i gasova i drugih opasnih materija ne osigura aparatima ili drugim ureajima za gaenje poara (lan 43. stav (3));

  j) ako u zatvorenom prostoru u kome se vri utovar ili istovar opasnih materija klase 4.3 ne postavi aparat za mjerenje koncentracije zapaljivih gasova u zraku ili redovno ne vri pregled i badarenje tog aparata te o tome ne vodi evidenciju (lan 44.);

  k) ako prevozi opasne materije vozilom, avionom, vozom, brodom i dr. koja nisu tehniki ispravna ili izraena, opremljena i obiljeena u skladu sa propisanim standardima (lan 52.);

  l) ako opasnu materiju preda ili primi na prijevoz kao prtljag, osim aparata, naprava i drugih slinih predmeta koji sadre minimalne koliine opasnih materija koje ne predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi i ivotnu sredinu, a slue za linu upotrebu (upaljai osim upaljaa PLAVI PLAMEN ili CIGARETA, ibice - osim samozapaljivih, lakovi i sl.) - lan 58.;

  m) ako prevozi opasnu materiju klase 1 bez odobrenja nadlenog organa (lan 60.);

 • 38

  n) ako ne poduzme posebne mjere sigurnosti prilikom prijevoza odreene opasne materije klase 1 koje je propisao nadleni organ (lan 61. stav (1));

  o) ako opasne materije prevozi motornim vozilom koje ne ispunjava tehnike uvjete za prijevoz odreene opasne materije (lan 70. st. (1) i (2));

  p) ako opasnu materiju predaje na prijevoz u eljeznikom prometu suprotno odredbama lana 75. stav (1) ovog zakona;

  r) ako od momenta prijema do momenta isporuke ne osigura uvanje opasne materije koju prevozi (lan 76. stav (1));

  s) ako opasnu materiju prevozi teretnim brodovima suprotno odredbama lana 78. ovog zakona;

  t) ako opasnu materiju prevozi zrakoplovom suprotno odredbama l