of 33 /33
Z A K O N O PREVOZU OPASNIH MATERIJA I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ureenja lan 1 Ovim zakonom ureuju se uslovi pod kojima se vrši prevoz opasnih materija i radnje koje su u vezi s tim prevozom (pripremanje materije za prevoz, utovar i istovar i usputne manipulacije), kao i nadzor nad sprovoenjem ovog zakona. Vrste opasnih materija lan 2 Opasne materije, u smislu ovog zakona, su: Klase 1a - Eksplozivne materije; Klase 1b - Predmeti punjeni eksplozivnim materijama; Klase 1c - Sredstva za paljenje, vatrometni predmeti i drugi predmeti; Klase 2 - Zbijeni gasovi, gasovi pretvoreni u tenost i gasovi rastvoreni pod pritiskom; Klase 3 - Zapaljive tenosti; Klase 4.1 - Zapaljive vrste materije; Klase 4.2 - Materije sklone samopaljenju; Klase 4.3 - Materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove; Klase 5.1 - Oksidirajue materije; Klase 5.2 - Organski peroksidi; Klase 6.1 - Otrovi; Klase 6.2 - Gadne i zarazne materije; Klase 7 - Radioaktivne materije; Klase 8 - Korozivne (nagrizajue) materije; Klase 9 - Ostale opasne materije. Definicije opasnih materija lan 3 Eksplozivne materije, predmeti punjeni eksplozivnim materijama, sredstva za paljenje, vatrometni predmeti i drugi predmeti (u daljem tekstu: eksplozivne materije) su vrste i tene hemijske materije koje imaju osobinu da, pod pogodnim spoljnim dejstvom (udar ili trenje), eksplozivnim hemijskim razlaganjem oslobaaju energiju u obliku toplote ili gasova. Zbijeni gasovi, gasovi pretvoreni u tenost i gasovi rastvoreni pod pritiskom (u daljem tekstu: gasovi) su materije koje imaju kritinu temperaturu nižu od 50 o C ili na 50 o C pritisak pare viši od 300 kPa (3 bar). Zapaljive tenosti su tenosti ili smješe tenosti koje na temperaturi od 50 o C imaju pritisak pare niži od 300 kPa (3 bar), a taku paljenja nižu od 100 o C. Zapaljive vrste materije su vrste materije koje, kad su u suvom stanju, mogu lako da se zapale u dodiru sa plamenom ili varnicom (sumpor, celuloid, nitroceluloza, crveni fosfor i dr.), ali nijesu sklone samopaljenju.

Zakon o Prevozu Opasnih Materija Cg

Embed Size (px)

Text of Zakon o Prevozu Opasnih Materija Cg

ZAKON O PREVOZU OPASNIH MATERIJA

I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ure enja lan 1 Ovim zakonom ure uju se uslovi pod kojima se vri prevoz opasnih materija i radnje koje su u vezi s tim prevozom (pripremanje materije za prevoz, utovar i istovar i usputne manipulacije), kao i nadzor nad sprovo enjem ovog zakona. Vrste opasnih materija lan 2 Opasne materije, u smislu ovog zakona, su: Klase 1a - Eksplozivne materije; Klase 1b - Predmeti punjeni eksplozivnim materijama; Klase 1c - Sredstva za paljenje, vatrometni predmeti i drugi predmeti; Klase 2 - Zbijeni gasovi, gasovi pretvoreni u te nost i gasovi rastvoreni pod pritiskom; Klase 3 - Zapaljive te nosti; Klase 4.1 - Zapaljive vrste materije; Klase 4.2 - Materije sklone samopaljenju; Klase 4.3 - Materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove; Klase 5.1 - Oksidiraju e materije; Klase 5.2 - Organski peroksidi; Klase 6.1 - Otrovi; Klase 6.2 - Gadne i zarazne materije; Klase 7 - Radioaktivne materije; Klase 8 - Korozivne (nagrizaju e) materije; Klase 9 - Ostale opasne materije. Definicije opasnih materija lan 3 Eksplozivne materije, predmeti punjeni eksplozivnim materijama, sredstva za paljenje, vatrometni predmeti i drugi predmeti (u daljem tekstu: eksplozivne materije) su vrste i te ne hemijske materije koje imaju osobinu da, pod pogodnim spoljnim dejstvom (udar ili trenje), eksplozivnim hemijskim razlaganjem osloba aju energiju u obliku toplote ili gasova. Zbijeni gasovi, gasovi pretvoreni u te nost i gasovi rastvoreni pod pritiskom (u daljem tekstu: gasovi) su materije koje imaju kriti nu temperaturu niu od 50 oC ili na 50 oC pritisak pare vii od 300 kPa (3 bar). Zapaljive te nosti su te nosti ili smjee te nosti koje na temperaturi od 50 oC imaju pritisak pare nii od 300 kPa (3 bar), a ta ku paljenja niu od 100 oC. Zapaljive vrste materije su vrste materije koje, kad su u suvom stanju, mogu lako da se zapale u dodiru sa plamenom ili varnicom (sumpor, celuloid, nitroceluloza, crveni fosfor i dr.), ali nijesu sklone samopaljenju.

2 Materije sklone samopaljenju su materije koje se pale u dodiru sa vazduhom ili vodom bez posredstva drugih materija (bijeli i uti fosfor, cinkovi alkili, otpaci, nitrocelulozni filmovi, sirovi pamuk, upotrijebljene krpe i dr.). Materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove su materije koje u dodiru sa vodom razvijaju gasove koji se pale u dodiru sa plamenom i varnicom (natrijum, kalijum, kalcijum, kalcijum-karbid, alkalni silicidi i dr.). Oksidiraju e materije su materije koje se u dodiru sa drugim materijama razlau i pri tom mogu prouzrokovati vatru (hloridi, perflorati, vodeni rastvor vodonik-super-oksida, peroksidi alkalnih metala i njihove smjee i dr.). Organski peroksidi su organske materije sa viim stepenom oksidacije koje mogu da izazovu tetne posljedice po zdravlje ili ivot ljudi ili ote enje materijalnih dobara, a manje su osjetljive na eksploziju od dinitrobenzola u dodiru sa plamenom ili na udar, odnosno trenje. Otrovi su supstancije sinteti kog, biolokog ili prirodnog porijekla i preparati proizvedeni od tih supstancija koji, uneseni u organizam ili u dodiru sa organizmom, mogu ugroziti ivot ili zdravlje ljudi ili tetno djelovati na ivotnu sredinu. Gadne i zarazne materije su supstancije koje ire neprijatan miris ili sadre mikroorganizme ili njihove toksine za koje se zna da mogu izazvati zarazna oboljenja kod ljudi i ivotinja (svjea nesoljena ili usoljena koa, otpaci, iznutrice, lijezde, fekalije i dr.). Radioaktivne materije su materije ija specifi na aktivnost prelazi 74 bekerela (0,02 mikrokirija) po gramu. Korozivne (nagrizaju e) materije su materije koje u dodiru sa drugim materijama i ivim organizmima izazivaju njihovo ote enje ili unitenje (sumporna kisjelina, azotna kisjelina, brom, mravlja kisjelina, natrijum-hloroksid i dr.). Ostale opasne materije su supstancije koje za vrijeme prevoza predstavljaju opasnost, a koje se ne mogu svrstati u klase od 1 do 8 (azbest, suvi led, magnetni materijali i sl.). Opasnim materijama smatraju se i sirovine od kojih se proizvode opasne materije i otpad ako imaju osobine tih materija. Preventivne i zatitne mjere lan 4 Privredna drutva, druga pravna lica, preduzetnici i fizi ka lica koji vre prevoz opasnih materija i druge radnje u vezi s tim prevozom ili predaju na prevoz opasne materije, kao i fizi ka lica koja upravljaju prevoznim sredstvom kojim se prevoze opasne materije ili u toku prevoza neposredno rukuju ili na drugi na in dolaze u dodir sa takvim materijama duni su da preduzimaju preventivne i zatitne mjere kojima se obezbje uje zatita ivota i zdravlja ljudi, ivotne sredine ili materijalnih dobara, odnosno bezbjednost saobra aja. Ako opasna materija ima i osobine druge opasne materije koja spada u klasu 2, a te osobine mogu ugroziti ivot i zdravlje ljudi, ivotnu sredinu ili materijalna dobra, privredno drutvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji vri prevoz opasne materije ili druge radnje u vezi s tim prevozom (u daljem tekstu: prevoznik), kao i fizi ko lice koje u toku prevoza rukuje ili na drugi na in dolazi u dodir sa takvim materijama, duni su da preduzimaju preventivne i zatitne mjere za sprje avanje i takvih opasnosti. Ako materija iz stava 2 ovog lana ima jednu ili vie osobina zbog kojih se moe svrstati u opasne materije za iji prevoz je potrebno posebno odobrenje, takva materija se moe prevoziti samo uz odobrenje nadlenog organa dravne uprave odre enog ovim zakonom, bez obzira na to kako je klasifikovana.

3 Novootkrivene opasne materije lan 5 Novootkrivene opasne materije mogu da se prevoze ako ispunjavaju uslove koji su prethodno nau nim ispitivanjem utvr eni kao uslovi koji obezbje uju punu sigurnost prilikog njihovog prevoza. Rukovanje opasnim materijama lan 6 Lice koje upravlja prevoznim sredstvom kojim se prevoze opasne materije mora biti stru no osposobljeno za rukovanje i prevoz opasnih materija u skladu sa zakonom i imati navrenih 21 godinu ivota. Lica koja nijesu stru no osposobljena za rukovanje opasnim materijama mogu, ako su prethodno upoznata sa na inom rada, opasnostima i zatitnim mjerama na radu, samo prenositi, utovarati, istovarati ili pretovarati opasne materije i to pod rukovodstvom i nadzorom stru no osposobljenog lica za rukovanje opasnim materijama. Kontrola propisanih mjera i uslova prevoza lan 7 Prevoznici su duni da organizuju i trajno vre kontrolu sprovo enja mjera i ispunjenosti uslova propisanih za prevoz opasnih materija i vrenja radnji u vezi s tim prevozom u skladu sa odredbama ovog zakona, propisa donesenih na osnovu ovog zakona i me unarodnim ugovorima o prevozu opasnih materija u pojedinim granama saobra aja. Shodna primjena me unarodnih ugovora i pravila opteg upravnog postupka lan 8 Na pitanja u vezi zajedni kog pakovanja, zabrane zajedni kog prevoza u istom prevoznom sredstvu, odnosno istom prostoru za smjetaj tovara i isklju enja iz prevoza opasnih materija u unutranjem saobra aju, shodno se primjenjuju odredbe me unarodnih ugovora koje se odnose na prevoz opasnih materija u pojedinim granama saobra aja. Na postupke koji su predmet ovog zakona primjenjuju se odredbe zakona kojim je ure en opti upravni postupak, ako ovim zakonom nije druk ije odre eno. Osiguranje za slu aj tete tre im licima lan 9 Vlasnik opasne materije je duan da osigura opasnu materiju za slu aj tete pri injene tre im licima usljed smrti, povrede tijela ili zdravlja, ote enja ili unitenja stvari ili zaga ivanja ivotne sredine u toku prevoza. Odredba stava 1 ovog lana ne primjenjuje se na male koli ine opasnih materija iz lana 52 stav 2 i lana 72 stav 3 ovog zakona.

4 Izuze e lan 10 Odredbe ovog zakona ne odnose se na prevoz opasnih materija prevoznim sredstvima Vojske Crne Gore (u daljem tekstu: Vojska). Prevoz opasnih materija prevoznim sredstvima Vojske vri se u skladu sa posebnim propisima. Odredbe ovog zakona ne odnose se ni na pogonsko gorivo u rezervoaru prevoznog sredstva, kao ni na druge opasne materije koje slue za pogon prevoznog sredstva smjetene u za to odre ene sudove, koji ine cjelinu sa prevoznim sredstvom. II. ZAJEDNI KE MJERE BEZBJEDNOSTI ZA SVE OPASNE MATERIJE ILI ZA ODRE ENE VRSTE TIH MATERIJA 1. Pakovanje Ambalaa za pakovanje lan 11 Ambalaa u kojoj se prevoze opasne materije mora da objezbje uje zatitu ivota i zdravlja ljudi i ivotne sredine prilikom prevoza opasnih materija i rukovanja opasnim materijama. Ambalaa u kojoj se prevoze opasne materije mora da bude zatvorena i nepropustljiva, tako da pri prevozu sprje ava gubitak ili prosipanje sadraja. Ambalaa, zajedno sa zatvara ima, mora u svim djelovima da bude dovoljno vrsta i jaka da bi se onemogu ilo labavljenje za vrijeme prevoza. Opasna materija ne smije da nagriza materijal od koga su izra eni ambalaa i zatvara i niti da sa njima stvara tetna ili opasna jedinjenja. Ako je opasna materija pakovana u ambalau koja je osjetljiva na vlagu, prostor u prevoznom sredstvu u koji je takva materija smjetena mora biti zati en od vlage i pokriven nepropustljivom pokrivkom. Izrada ambalae u skladu sa propisanim standardima lan 12 Sudovi, cistijerne, kontejneri i druga vrsta ambalae za prevoz opasnih materija moraju biti izra eni prema standardima za odgovaraju u klasu opasnih materija, u skladu sa zakonom. Ako se opasne materije prevoze u sudovima od lomljivog materijala ili neotporne plasti ne mase, sudovi moraju da se smjeste u zatitnu ambalau i obezbijede materijalom za popunjavanje praznog prostora radi sprje avanja loma suda pri normalnim uslovima prevoza. Materijal za popunjavanje praznog prostora mora da bude podeen prema prirodi opasne materije, a naro ito mora da bude podoban da upije te nu opasnu materiju ili te nost koju opasna materija moe da lu i. Sudovi za prevoz lan 13 Sudovi za prevoz te ne opasne materije ili opasne materije potopljene u neku te nost i sudovi za prevoz rastvora opasne materije, kao i njihovi zatvara i moraju da budu takvi da izdre unutranji pritisak pri promjenama temperatura koje materije mogu da postignu prilikom prevoza, vode i ra una o potrebnom praznom prostoru za irenje te nosti.

5 Ako se prevoz te ne opasne materije vri vazduhoplovom u ijoj unutranjosti vazduni pritisak pri promjenama visine za vrijeme letjenja nije normalan, sudovi u koje je smjetena te na opasna materija i njihovi zatvara i moraju da budu takvi da mogu izdrati promjene vazdunog pritiska. Masa sudova za prevoz lan 14 Sudovi za prevoz opasne materije zapremine ve e od 200 l moraju da budu izra eni od eli nog lima ili drugog pogodnog materijala. Ako su sudovi za prevoz opasne te ne materije izra eni od lomljivog materijala i pakovani zajedno, ukupna masa tih sudova napunjenih opasnom te nom materijom ne smije da bude ve a od 75 kg, a ako su sudovi izra eni od materijala koji nije lomljiv i pakovani zajedno, ukupna masa tih sudova, zajedno sa opasnom te nom materijom, ne smije da bude ve a od 150 kg. Boce u kojima se prevoze opasne materije lan 15 Boce u kojima se prevoze opasne materije pakuju se, odnosno stavljaju u palete prilikom prevoza u vertikalnom poloaju, a boce sa gasovima - u vertikalnom ili horizontalnom poloaju. Niske boce pre nika dueg od 30 cm u kojima se prevozi naftni te ni gas mogu se pakovati, odnosno stavljati u vozilo za prevoz i prevoziti bez paleta. Ako su boce pakovane ili smjetene u palete u horizontalnom poloaju, moraju da budu obezbije ene od kotrljanja ili pomjeranja, a ako su pakovane, odnosno smjetene u palete u vertikalnom poloaju ili iroke boce bez paleta, moraju se obezbijediti od prevrtanja. Koleta u kojima se prevoze opasne materije lan 16 Koleta u kojima se prevoze opasne materije moraju da budu na vidnom mjestu obiljeena odgovaraju im oznakama opasnosti. Koleta sa sudovima izra enim od lomljivog materijala moraju da budu obiljeena oznakama kojima se nazna uje lomljivost suda a, po potrebi, i poloaj koleta pri prevozu. Prazni neo i eni sudovi lan 17 Prazni neo i eni sudovi u kojima su se nalazile opasne materije moraju da budu zatvoreni i obiljeeni na isti na in kao da su napunjeni opasnom materijom. Prevozna sredstva kojima se prevoze sudovi iz stava 1 ovog lana moraju da budu obiljeena na isti na in kao i prevozna sredstva kojima se prevoze sudovi napunjeni opasnom materijom. 2. Utovar i istovar Mjesta za utovar i istovar lan 18 Utovar i istovar opasnih materija (utovar, utakanje, pretovar, pretakanje, istovar, istakanje, uvanje i druge manipulacije u vezi sa utovarom ili istovarom) mogu da se vre samo na posebno

6 odre enim mjestima na kojima se ne ugroavaju ivot i zdravlje ljudi, ivotna sredina ili materijalna dobra, odnosno bezbjednost saobra aja. Mjesto na kome se vri utovar ili istovar opasnih materija mora da bude snabdjeveno propisanim ure ajima i opremom i na vidnom mjestu obiljeeno odgovaraju om oznakom opasnosti, u skladu sa zakonom. Posebna mjesta za utovar i istovar lan 19 Na eljezni kim stanicama, u lukama i pristanitima, kao i na aerodromima, na kojima se vri utovar ili istovar opasnih materija ministarstvo nadleno za unutranje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo) e odrediti posebno mjesto na kome e se vriti utovar i istovar tih materija. Odre ivanje posebnog mjesta za utovar i istovar opasnih materija iz stava 1 ovog lana vri Ministarstvo, u saglasnosti sa ministarstvom nadlenim za poslove saobra aja i pomorstva i ministarstvom nadlenim za poslove zdravlja. Zabrana pristupa lan 20 Na mjestu na kome se vri utovar ili istovar opasnih materija zabranjen je pristup licima koja neposredno ne u estvuju pri utovaru ili istovaru tih materija. Druge zabrane lan 21 Na mjestu na kome se vri utovar ili istovar eksplozivnih materija ili zapaljivih opasnih materija, zabranjeno je: 1) dranje materija i ure aja koji mogu da izazovu poar ili omogu e njegovo irenje; 2) dranje otvorenog plamena ili rad sa otvorenim plamenom (zavarivanje i sl.); 3) puenje i upotreba sredstava za paljenje (ibice, upalja i); 4) upotreba ure aja ili sredstava koji imaju vatreno loite; 5) rad sa alatom ili ure ajem koji varni i; 6) postavljanje nadzemnih elektri nih vodova, bez obzira na napon; 7) rad motora vozila. Vrijeme utovara i istovara lan 22 Utovar i istovar opasnih materija vri se, po pravilu, danju. Ako se utovar ili istovar opasnih materija vri no u, osvjetljenje na mjestu utovara i istovara mora da bude elektri no, a elektri ni ure aji izra eni tako da ne mogu izazvati poar ili eksploziju. Ispravnost ure aja lan 23 Ure aji za utovar i istovar opasnih materija moraju da budu ispravni, tako da je isklju ena svaka mogu nost curenja, odnosno isticanja ili prosipanja opasne materije i izvedeni na na in kojim se ne ote uje ambalaa opasne materije.

7 Snabdjevenost ure ajima za gaenje poara lan 24 Mjesto na kome se vri utovar ili istovar eksplozivnih materija, gasova ili zapaljivih opasnih materija mora da bude snabdjeveno aparatima ili drugim ure ajima za gaenje poara. Aparati za mjerenje koncentracije gasova u vazduhu lan 25 Zatvoreni prostor u kome se vri utovar ili istovar opasnih materija koje razvijaju gasove ili utovar ili istovar radioaktivnih materija mora da bude snabdjeven najmanje jednim aparatom za mjerenje koncentracije gasova u vazduhu, odnosno radioaktivnosti u tom prostoru. Aparati za mjerenje koncentracije gasova, odnosno radioaktivnosti moraju se redovno pregledati i badariti. Kontrola ispravnosti ure aja i instalacija lan 26 Privredna drutva, druga pravna lica, preduzetnici i fizi ka lica koja vre utovar i istovar opasnih materija naro ito su duni da kontroliu ispravnost ure aja i elektri nih instalacija na mjestima na kojima se vri utovar ili istovar opasnih materija, organizuju fizi ko obezbje enje tih mjesta i staraju se o ispravnosti tehni ke opreme i drugih sredstava za gaenje poara na tim mjestima. Uzemljenost cistijerni i drugih prevoznih sredstava lan 27 Cistijerne i druga prevozna sredstva kojima se prevozi zapaljiva te nost ija je ta ka paljenja nia od 55 oC, zapaljivi gas u sudovima koji se pune na vozilima ili kojima se prevozi druga zapaljiva materija ija je ta ka paljenja via od 55 oC, ako se iz tehnolokih razloga prilikom manipulacije ta materija mora zagrijati na temperaturi vioj od etiri petine njene ta ke paljenja, kao i prevozna sredstva u kojima se prevoze opasne materije klase 1a, 1b, 1c, 4.1, 4.2, 5.1 i 5.2, moraju za vrijeme utovara ili istovara tih materija da budu uzemljeni, a izduvna cijev motora mora biti opremljena hvata em varnica. Za vrijeme utovara, istovara ili pretovara te nosti ili gasova iz stava 1 ovog lana, rad motora i ure aja za zagrijevanje kabine prevoznog sredstva mora biti zaustavljen, osim ako se motor prevoznog sredstva koristi za pogon pumpi ili drugih ure aja za utovar ili istovar. 3. Prevoz Priprema za prevoz lan 28 Privredno drutvo, drugo pravno lice, preduzetnik i fizi ko lice koje predaje na prevoz opasnu materiju (u daljem tekstu: poiljalac) ili je prevozi sopstvenim prevoznim sredstvom duno je da opasnu materiju pripremi tako da ispunjava sve propisane uslove za njen prevoz, u skladu sa zakonom. Opasna materija ne smije se predati ili primiti na prevoz ako nijesu ispunjeni propisani uslovi za njen prevoz.

8 Zabrana prevoza opasnih materija lan 29 Organ dravne uprave koji izdaje odobrenje za prevoz opasnih materija u skladu sa ovim zakonom, moe zabraniti prevoz pojedinih vrsta opasnih materija preko odre enog podru ja ili odrediti da se te vrste opasnih materija prevoze samo odre enom vrstom prevoznih sredstava, uz poja ane mjere bezbjednosti. Ispravnost i primjena tehni kih standarda lan 30 Prevozna sredstva kojima se prevoze opasne materije moraju biti tehni ki ispravna, izra ena, opremljena i obiljeena prema standardima, u skladu sa zakonom. Zabrana prevoza i predaje u prtljagu lan 31 Opasne materije ne smiju da se predaju niti primaju na prevoz kao prtljag. Izuzetno od stava 1 ovog lana, u prtljagu se mogu prenositi aparati, naprave i drugi sli ni predmeti koji sadre minimalne koli ine opasne materije koje ne predstavljaju opasnost po okolinu, a slue za li nu upotrebu (upalja i, ibice, lakovi i sl.). Mjere u slu aju nestanka lan 32 Prevoznik je duan da u slu aju nestanka opasne materije prilikom prevoza preduzme potrebne mjere da se ona prona e i da o opasnosti koju predstavlja opasna materija obavijesti Ministarstvo, ministarstvo nadleno za poslove zdravlja i organ uprave nadlean za poslove policije, a po potrebi, i javnost. Ispadanje i prosipanje opasnih materija lan 33 U slu aju ispadanja ili prosipanja opasne materije, prevoznik je duan da je obezbijedi, prikupi i odstrani, odnosno da je smjesti na za to odre eno mjesto ili da je na drugi na in u ini bezopasnom i o tome obavijesti Ministarstvo, organ uprave nadlean za poslove policije a, po potrebi, ministarstvo nadleno za poslove zdravlja. Ako prevoznik nije u mogu nosti da ispale ili prosute opasne materije prikupi, odstrani, smjesti na odre eno mjesto ili na drugi na in neutralizuje, Ministarstvo e pozvati privredno drutvo, drugo pravno lice ili preduzetnika, koje raspolae tehni kim sredstvima za izvrenje takvog posla, da to uradi na ra un prevoznika. Mjesta iz stava 1 ovog lana odre uje Ministarstvo, u saglasnosti sa ministarstvom nadlenim za poslove saobra aja i pomorstva i ministarstvom nadlenim za poslove zdravlja.

9 Isprava o prevozu i uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti lan 34 Poiljalac koji predaje opasnu materiju na prevoz duan je da za svaku poiljku opasne materije izda ispravu o prevozu i uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti koje prilikom prevoza opasne materije moraju da se preduzmu i da ih preda prevozniku. Isprava o prevozu opasne materije sadri: 1) podatke o vrsti opasne materije (hemijski, tehni ki i trgova ki naziv opasne materije, klasa u koju spada i redni broj u toj klasi, kao i identifikacioni broj iz odgovaraju eg me unarodnog ugovora kad je on utvr en); 2) podatke o koli ini opasne materije (bruto i neto masa, broj komada i dr.); 3) nazna enje poiljaoca da su ispunjeni uslovi propisani za prevoz opasne materije; 4) naziv, odnosno li no ime, adresu i broj telefona poiljaoca i primaoca; 5) nazna enje da je uz ispravu o prevozu opasne materije prevozniku predato i pisano uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti koje pri prevozu opasne materije moraju da se preduzimaju; 6) potpis i pe at poiljaoca. Izuzetno od stava 1 ovog lana, isprava o prevozu opasne materije ne izdaje se ako tovarni list ili druga odgovaraju a isprava o prevozu sadri sve podatke o opasnoj materiji navedene u stavu 2 ovog lana. Isprava kojom se materija upu uje u inostranstvo lan 35 Isprava o prevozu opasne materije koja se upu uje u inostranstvo mora da bude napisana na crnogorskom jeziku i na engleskom, francuskom, ruskom ili njema kom jeziku. Izuzetno od stava 1 ovog lana, ako se opasna materija upu uje u zemlju koja se grani i sa Crnom Gorom, isprava o prevozu opasne materije moe biti napisana na crnogorskom jeziku i na jeziku te zemlje. Broj primjeraka isprave lan 36 Isprava o prevozu opasne materije izdaje se u tri istovjetna primjerka, od kojih jedan ostaje kod poiljaoca, jedan se uru uje prevozniku, a jedan se dostavlja primaocu opasne materije. Lice koje upravlja prevoznim sredstvom kojim se prevozi opasna materija duno je da posjeduje ispravu o prevozu opasne materije, certifikat o ispravnosti vozila, uvjerenje o stru noj osposobljenosti za upravljanje tim vozilom i uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti iz lana 34 stav 1 ovog zakona. Uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti lan 37 Uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti koje moraju da se preduzmu prilikom prevoza opasne materije treba da sadri, naro ito: 1) nazna enje vrste opasnosti koju predstavlja i posljedice koje moe da izazove opasna materija; 2) nazna enje posebnih mjera koje treba da se preduzmu prilikom prevoza opasne materije i mjera za sprje avanje, odnosno ublaavanje tetnih posljedica koje mogu da nastanu usljed nezgo-

10 de ili udesa na prevoznom sredstvu (poar, lom ambalae, ispadanje, prosipanje ili isticanje opasne materije i sl.); 3) postupanje sa licem koje do e u dodir sa opasnom materijom; 4) naziv, adresu i broj telefona prevoznika ili naziv i broj telefona organa koji mora da se obavijesti o nezgodi ili udesu koji se desio prilikom prevoza opasne materije. Potpis o prijemu deklasirane opasne materije lan 38 Prevoznik i lice koje upravlja prevoznim sredstvom kojim se prevozi opasna materija duni su da na ispravi o prevozu opasne materije svojim potpisom potvrde prijem deklarisane opasne materije za prevoz. Obustava prevoza i preduzimanje mjera lan 39 Ako u toku prevoza prevoznik ili lice koje upravlja prevoznim sredstvom kojim se prevozi opasna materija utvrdi ili na drugi na in sazna da prevozi opasnu materiju iji je prevoz zabranjen, duan je da odmah obustavi dalji prevoz opasne materije i o tome obavijesti Ministarstvo, organ uprave nadlean za poslove policije i poiljaoca. Poiljalac opasne materije iz stava 1 ovog lana duan je da odmah po prijemu obavjetenja o obustavljanju prevoza preuzme opasnu materiju i preduzme odgovaraju e mjere da ne do e do ugroavanja zdravlja ljudi, ivotne sredine i dobara. Obavjetavanje poiljaoca o obustavi lan 40 Prevoznik ili lice koje upravlja prevoznim sredstvom kojim se prevozi opasna materija koje u toku prevoza utvrdi da prevozi opasnu materiju koja ne ispunjava uslove propisane za prevoz ili koja nije deklarisana kao opasna materija ili je neta no deklarisana, duan je da obustavi dalji prevoz opasne materije i o tome obavijesti poiljaoca. Poiljalac opasne materije iz stava 1 ovog lana duan je da odmah po prijemu obavjetenja o obustavljanju prevoza otkloni utvr ene nedostatke ili preuzme opasnu materiju. III. POSEBNE MJERE BEZBJEDNOSTI ZA PREVOZ ODRE ENIH VRSTA OPASNIH MATERIJA 1. Eksplozivne materije Mjesta za utovar i istovar lan 41 Utovar i istovar eksplozivnih materija van kruga privrednih drutava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji te materije proizvode ili dre za potrebe svoje redovne djelatnosti mogu da se vre samo na mjestima koja odredi Ministarstvo.

11 Odobrenje za prevoz lan 42 Za prevoz eksplozivnih materija potrebno je odobrenje. Odobrenje za prevoz eksplozivnih materija izdaje Ministarstvo. Odobrenje iz stava 1 ovog lana nije potrebno ako se prevoz eksplozivnih materija vri za potrebe Vojske i uz vojno obezbje enje. Vojska je obavezna da o prevozu iz stava 3 ovog lana obavijesti Ministarstvo, najkasnije 48 asova prije po etka prevoza, u pisanoj formi, sa svim podacima o prevozu (vrsta, koli ina, putni pravac i dr.). Zahtjev za izdavanje odobrenja lan 43 Zahtjev za izdavanje odobrenja za prevoz eksplozivnih materija podnosi poiljalac eksplozivne materije. Zahtjev iz stava 1 ovog lana sadri: 1) naziv, odnosno li no ime i adresu poiljaoca; 2) vrstu, tehni ki naziv, koli inu i na in pakovanja eksplozivne materije; 3) ivi ni broj pod kojim se eksplozivna materija vodi u nomenklaturi opasnih materija me unarodnog ugovora za prevoz opasnih materija; 4) naziv i adresu proizvo a a eksplozivne materije; 5) naziv, odnosno li no ime i adresu prevoznika; 6) datum i priblini as zapo injanja prevoza, itinerer i krajnje mjesto prevoza; 7) nazna enje vrste i oznaku prevoznog sredstva; 8) naziv, odnosno li no ime i adresu primaoca; 9) vanredne mjere bezbjednosti za vrijeme prevoza eksplozivne materije; 10) naziv ulaznog ili izlaznog grani nog prelaza i vrijeme kad e se izvriti prevoz eksplozivne materije preko grani nog prelaza, odnosno teritorije Crne Gore. Posebne mjere bezbjednosti lan 44 Ministarstvo moe, po potrebi, da naredi preduzimanje i posebnih mjera bezbjednosti prilikom prevoza odre ene eksplozivne materije (pravac kretanja, pratnja poiljaoca ili prevoznika, pratnja ovla enog policijskog slubenika i dr.). Trokove posebnih mjera bezbjednosti iz stava 1 ovog lana, u unutranjem saobra aju snosi poiljalac eksplozivne materije, a prilikom uvoza, izvoza ili tranzita eksplozivne materije trokove snosi prevoznik. Koli ina eksplozivnih materija koje se prevoze lan 45 Ako je ugovoren uvoz ili izvoz ve e koli ine eksplozivnih materija koje ne mogu da se prevezu preko granice Crne Gore jednim prevoznim sredstvom niti istovremeno sa vie prevoznih sredstava, odobrenje za prevoz moe da se izda za cijelu koli inu eksplozivnih materija. U tom slu aju, prevoz cijele koli ine eksplozivnih materija mora da se izvri preko istog grani nog prelaza i u roku koji ne moe da bude dui od tri mjeseca, uz obavezu prevoznika da o svakom po -

12 jedina nom prevozu, u pisanoj formi, obavijesti Ministarstvo, sa svim podacima o prevozu (vrsta, koli ina, putni pravac i dr.). U unutranjem saobra aju prevoz eksplozivnih materija po jednom odobrenju vri se jednovremeno. Izuzetno od stava 2 ovog lana, moe se odobriti i viekratni prevoz eksplozivnih materija po jednom odobrenju, ali ne vie od koli ine koja se moe uskladititi u skladitu privrednog drutva, drugog pravnog lica i preduzetnika kome je izdato odobrenje za nabavku eksplozivnih materija. Prevoz eksplozivnih materija iz stava 3 ovog lana mora da se izvri u roku od dva mjeseca, uz obavezu prevoznika da o svakom pojedina nom prevozu, u pisanoj formi, obavijesti Ministarstvo, sa svim podacima o prevozu (vrsta, koli ina, putni pravac i dr.). Zabrana prevoza sa drugim eksplozivnim materijama lan 46 Eksplozivne materije i sredstva za njihovo iniciranje ne smiju da se prevoze zajedno u istom prostoru prevoznog sredstva. Odredba stava 1 ovog lana ne e se primjenjivati na prevoz predmeta napunjenih eksplozivnim materijama kod kojih su sredstva za paljenje ugra ena u toku proizvodnje (municija, protivgradne rakete, privredna municija i dr.), kao ni na zajedni ki prevoz eksploziva do 50 kg, osim eksploziva oznake 9a i 10a iz Evropskog sporazuma o me unarodnom prevozu opasne robe u drumskom saobra aju - ADR, potrebne koli ine detonatorskog tapina za taj eksploziv i najvie 200 upalja a, pod uslovom da se upalja i nalaze u originalnom pakovanju i da je eksploziv odvojen od detonatora. Eksplozivne materije nije dozvoljeno prevoziti u kabini voza a i u prostoru prevoznog sredstva u kome se prevoze lica. Obavjetenje o prevozu lan 47 Prevoznik eksplozivne materije duan je da o svakoj nestaloj koli ini eksplozivne materije prilikom prevoza odmah obavijeste Ministarstvo i organ uprave nadlean za poslove policije. 2. Gasovi Sudovi za prevoz gasa lan 48 Sudovi koji su namijenjeni za prevoz odre enog gasa mogu se puniti i drugom vrstom gasa pod uslovom da najmanji probni pritisak za taj gas ne bude ve i od probnog pritiska za koji je posuda ispitana i da naziv gasa i najve a dozvoljena teina punjenja budu upisani na posudi, uzimaju i u obzir odgovaraju e mjere bezbjednosti koje zahtijevaju svojstva pojedinog gasa.

13 Snabdjevenost ventilima lan 49 Sudovi u kojima se prevoze gasovi moraju da budu snabdjeveni ispravnim ventilima. Ventili na tim sudovima moraju da budu zati eni zatitnom kapom ili zatitnim prstenom i hermeti ki zatvoreni za vrijeme prevoza. Sredstva za prevoz sudova i oprema za li nu zatitu lan 50 Prevoz sudova sa gasovima vri se, po pravilu, otvorenim prevoznim sredstvom na kome tovar mora da bude zati en od tetnih atmosferskih uticaja, osim sudova koji su izra eni od materijala otpornog na atmosferske uticaje. Prevoz sudova sa gasovima moe da se vri i zatvorenim prevoznim sredstvom ako je ono snabdjeveno ventilacionim ure ajem ili je omogu eno stalno provjetravanje. Osoblje prevoznog sredstva kojim se prevoze otrovni gasovi i druge opasne materije koje stvaraju pare i gasove opasne po zdravlje mora za vrijeme prevoza imati odgovaraju u opremu za li nu zatitu, u skladu sa zakonom. 3. Zapaljive te nosti Sudovi za prevoz i primjena standarda lan 51 Sudovi u kojima se prevoze zapaljive te nosti moraju da odgovaraju tehni kim uslovima propisanim za odnosnu vrstu zapaljivih te nosti, u skladu sa zakonom. Ako se zapaljive te nosti prevoze u metalnim ba vama ili metalnim bocama, te ba ve i boce moraju da budu izra ene prema utvr enim standardima, u skladu sa zakonom, odnosno prema stranom ili me unarodnom standardu koji nije u suprotnosti sa doma im standardima. 4. Otrovi Odobrenje za prevoz preko dravne granice lan 52 Za prevoz otrova preko dravne granice ili teritorije Crne Gore (uvoz, izvoz i tranzit) potrebno je odobrenje koje izdaje ministarstvo nadleno za poslove zdravlja, u saglasnosti sa Ministarstvom. Izuzetno, manje koli ine otrova namijenjene za laboratorijske i nau ne svrhe mogu se prevoziti preko dravne granice ili teritorije Crne Gore bez odobrenja iz stava 1 ovog lana, uz obavezu prevoznika da o svakom prevozu, u pisanoj formi, obavijesti organe iz stava 1 ovog lana, sa svim podacima o prevozu (vrsta, koli ina, putni pravac i dr.). Ministarstvo nadleno za poslove zdravlja propisuje koli inu otrova koja se smatra manjom koli inom namijenjenom za laboratorijske i nau ne svrhe.

14 Otrovi ne smiju da se prevoze u istom tovarnom prostoru sa ivotnim namirnicama, sto nom hranom, lijekovima i predmetima opte upotrebe koji podlijeu zdravstvenom nadzoru. Odobrenje za prevoz u unutranjem saobra aju lan 53 Za prevoz otrova u unutranjem saobra aju potrebno je odobrenje. Odobrenje za prevoz otrova iz stava 1 ovog lana izdaje ministarstvo nadleno za poslove zdravlja, u saglasnosti sa Ministarstvom. Odobrenje iz stava 1 ovog lana nije potrebno ako se prevoz otrova vri za potrebe Vojske i uz vojno obezbe enje, uz obavezu prevoznika da o svakom prevozu, u pisanoj formi, obavijesti organe iz stava 1 ovog lana, sa svim podacima o prevozu (vrsta, koli ina, putni pravac i dr.). Posebne mjere bezbjednosti lan 54 Ministarstvo nadleno za poslove zdravlja moe, po potrebi, da naredi preduzimanje posebnih mjera bezbjednosti prilikom prevoza odre enog otrova (pravac kretanja, pratnja poiljaoca ili prevoznika, ovla enog policijskog slubenika ili sanitarnog inspektora). Trokove posebnih mjera bezbjednosti iz stava 1 ovog lana, u unutranjem saobra aju, snosi poiljalac otrova. Sastav, zadatke i opremu osoblja koje ini tehni ku pratnju poiljaoca ili prevoznika prilikom prevoza otrova iz stava 1 ovog lana propisuje ministarstvo nadleno za poslove zdravlja. Sadraj zahtjeva i uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti lan 55 Zahtjev za izdavanje odobrenja za prevoz otrova podnosi poiljalac otrova. ahtjev iz stava 1 ovog lana sadri: 1) naziv, odnosno li no ime i adresu poiljaoca; 2) naziv, odnosno li no ime i adresu prevoznika; 3) naziv i koli inu otrova, na in pakovanja otrova i identifikacioni broj; 4) nazna enje vrste i oznaku prevoznog sredstva; 5) naziv, odnosno li no ime i adresu primaoca; 6) datum i priblian as po etka prevoza; 7) itinerer prevoznog sredstva. Uz zahtjev iz stava 1 ovog lana poiljalac je duan da priloi uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti prilikom prevoza otrova. Rasipanje ili oticanje otrova lan 56 Ako u toku prevoza otrova nastane rasipanje ili oticanje otrova usljed havarije prevoznog sredstva ili iz drugih razloga zbog kojih postoji opasnost od kontaminacije ivotne sredine, prevoznik je duan da na vidljiv na in ozna i mjesto na kome je nastalo rasipanje otrova, da o tome odmah obavijesti ministarstvo nadleno za poslove zdravlja, Ministarstvo i organ uprave nadlean za poslove policije i da, do dolaska nadlenog inspektora, odnosno ovla enog policijskog slubenika, sprije i pristup ljudi i ivotinja tom mjestu.

15 5. Radioaktivne materije Ambalaa za pakovanje i prevoz lan 57 Radioktivne materije mogu da se pakuju i prevoze samo u ambalai namijenjenoj za odre enu vrstu radioaktivnih materija, zavisno od veli ine i ja ine izvora, agregatnog stanja i drugih svojstava radioaktivne materije. Doza zra enja na povrini ambalae i na odre enom odstojanju od ambalae i nivo kontaminacije na povrini ambalae ne smiju da budu ve i od iznosa odre enih za dati tip i kategoriju pakovanja i predvi enih propisima o zatiti od jonizuju ih zra enja i me unarodnim ugovorima o prevozu opasnih materija u pojedinim granama saobra aja. Mjere bezbjednosti prema vrsti opasnosti lan 58 Ako je radioaktivna materija istovremeno i toksi na, eksplozivna ili zapaljiva, prilikom pripremanja takve radioaktivne materije za prevoz, kao i za vrijeme prevoza, moraju se preduzeti mjere bezbjednosti propisane za svaku od navedenih vrsta opasnosti, u skladu sa zakonom. Tovarni prostor za prevoz u unutranjem saobra aju lan 59 Radioaktivne materije ne smiju da se prevoze u unutranjem saobra aju u istom tovarnom prostoru sa ivotnim namirnicama, predmetima opte upotrebe koji podlijeu zdravstvenom nadzoru, lijekovima i sto nom hranom. Odobrenje za prevoz i posebne mjere bezbjednosti lan 60 Za prevoz radioaktivnih materija potrebno je odobrenje. Odobrenje za prevoz radioaktivnih materija izdaje ministarstvo nadleno za poslove zdravlja, u saglasnosti sa Ministarstvom. Organ iz stava 2 ovog lana moe, po potrebi, da naredi preduzimanje i posebnih mjera bezbjednosti prilikom prevoza odre ene radioaktivne materije (pravac kretanja, pratnja poiljaoca ili prevoznika, pratnja ovla enog policijskog slubenika i dr.). Trokove za sprovo enje mjera iz stava 3 ovog lana, u unutranjem saobra aju, snosi poiljalac radioaktivne materije, a prilikom uvoza ili tranzitu radioaktivne materije, prevoznik. Odobrenje iz stava 1 ovog lana nije potrebno ako se prevoz radioaktivnih materija vri za potrebe Vojske i uz vojno obezbje enje, uz obavezu prevoznika da o svakom prevozu, u pisanoj formi, obavijesti Ministarstvo, sa svim podacima o prevozu ( vrsta, koli ina, putni pravac i dr.). Odobrenje za viekratni prevoz i obavjetenje prije po etka prevoza lan 61 Privrednom drutvu, drugom pravnom licu i preduzetniku ija je djelatnost vezana za kori enje radioaktivne materije moe se izdati odobrenje za viekratni prevoz te materije sa rokom vaenja do tri mjeseca.

16 U odobrenju iz stava 1 ovog lana mora se nazna iti koli ina radioaktivne materije, odnosno broj izvora jonizuju eg zra enja i njihova ukupna aktivnost koji se mogu zajedno prevoziti odre enim prevoznim sredstvom. Privredno drutvo, drugo pravno lice i preduzetnik su duni da, najkasnije 24 asa prije po etka prevoza radioaktivne materije, ministarstvu nadlenom za poslove zdravlja i Ministarstvu dostave obavjetenje koje sadri: 1) vrstu i registarski broj prevoznog sredstva kojim e se izvriti prevoz radioaktivne materije; 2) broj i datum izdatog odobrenja za prevoz; 3) podatke o vrsti i koli ini radioaktivne materije, odnosno o broju izvora i njihovoj ukupnoj aktivnosti; 4) li ne podatke o licima koja e izvriti prevoz radioaktivne materije; 5) vrijeme i mjesto po etka prevoza radioaktivne materije; 6) itinerer prevoznog sredstva; 7) vrijeme dolaska prevoznog sredstva sa radioaktivnom materijom u mjesto kori enja i ime, odnosno naziv i adresu korisnika.

Zahtjev i sadraj zahtjeva za izdavanje odobrenja lan 62 Zahtjev za izdavanje odobrenja za prevoz radioaktivnih materija podnosi poiljalac radioaktivne materije. Zahtjev iz stava 1 ovog lana sadri: 1) naziv, odnosno li no ime i adresu prevoznika, a ako se prevoz vri preko granice Crne Gore i naziv, odnosno li no ime i adresu uvoznika, odnosno izvoznika radioaktivne materije; 2) naziv i adresu privrednog drutva, drugog pravnog lica ili preduzetnika koji je izvrio pakovanje poiljke; 3) naziv i adresu proizvo a a radioaktivne materije; 4) naziv vrste i tehni ki naziv radioaktivne materije; 5) ja inu izvora i na in mjerenja radioaktivne materije (ukupna i pojedina na aktivnost); 6) nazna enje prevoznog sredstva (vazduhoplov, eljeznica, brod, drumsko vozilo); 7) itinerer prevoznog sredstva od mjesta predaje radioaktivne materije do mjesta njenog kori enja; 8) naziv ulaznog i izlaznog grani nog prelaza, ako se prevoz vri preko granice Crne Gore; 9) naziv, odnosno li no ime i adresu primaoca; 10) datum ili priblino vrijeme zapo injanja prevoza. Uz zahtjev iz stava 1 ovog lana poiljalac je duan da priloi: 1) prepis odobrenja za proizvodnju, promet i kori enje radioaktivne materije koja se prevozi; 2) atest o ambalai radioaktivne materije; 3) uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti prilikom prevoza radioaktivne materije; 4) spisak posebne zatitne opreme.

17 Prevoz uz pratnju lica lan 63 Radioaktivne materije koje u slu aju nezgode ili udesa mogu da dovedu do kontaminacije ili ugroavanja ivotne sredine zra enjem prevoze se uz pratnju lica osposobljenog za rukovanje tim materijama. Rasipanje ili nestanak radioaktivne materije lan 64 U slu aju rasipanja radioaktivne materije, prevoznik je duan da na vidljiv na in obiljei mjesto na kome je dolo do rasipanja i da, do dolaska stru nog lica, sprije i pristup ljudi i ivotinja tom mjestu. Ako u toku prevoza do e do rasipanja ili nestanka radioaktivne materije, prevoznik je duan da o tome odmah obavijesti Ministarstvo, organ uprave nadlean za poslove policije a, po mogu nosti, i ministarstvo nadleno za poslove zdravlja. IV. POSEBNE MJERE BEZBJEDNOSTI ZA PREVOZ OPASNIH MATERIJA, PO GRANAMA SAOBRA AJA 1. Prevoz u drumskom saobra aju

Primjena mjera bezbjednosti propisanih zakonom i me unarodnim ugovorom lan 65 Prilikom prevoza opasnih materija u drumskom saobra aju primjenjuju se, pored mjera bezbjednosti za prevoz opasnih materija propisanih ovim zakonom, i odredbe Evropskog sporazuma o me unarodnom prevozu opasne robe u drumskom saobra aju - ADR. Zabrana prevoza drugih lica lan 66 U motornom vozilu kojim se prevoze opasne materije ne smiju da se nalaze druga lica osim voza a, suvoza a i pratioca. Stru no osposobljavanje lica iz stava 1 ovog lana, koja upravljaju prevoznim sredstvom kojim se prevoze opasne materije i rukuju opasnim materijama, vre privredna drutva i druga pravna lica koja ispunjavaju uslove u pogledu prostora, opreme i kadra i koja za vrenje tih poslova imaju odobrenje. Odobrenje izdaje Ministarstvo, u saglasnosti sa ministarstvom nadlenim za poslove saobra aja i pomorstva, na zahtjev privrednog drutva ili drugog pravnog lica, kada utvrdi da su ispunjeni uslovi iz stava 2 ovog lana. Uslove iz stava 2 ovog lana, kao i na in utvr ivanja ispunjenosti uslova, blie propisuje Ministarstvo, u saradnji sa ministarstvom nadlenim za poslove saobra aja i pomorstva.

18 Obaveza prisustva suvoza a lan 67 U motornom vozilu kojim se prevoze opasne materije, pored voza a, mora da se nalazi i suvoza u slu ajevima predvi enim Evropskim sporazumom o me unarodnom prevozu opasne robe u drumskom saobra aju - ADR. Zabrana dranja materija koje mogu da izazovu poar, zabrana vrenja popravki i zabrana puenja lan 68 U vozilu kojim se prevoze opasne materije ne smiju da se dre materije koje mogu da izazovu poar. Na vozilu natovarenom opasnim materijama ne smiju da se vre opravke koje mogu, usljed varni enja ili udara, da izazovu poar ili eksploziju ili da otete ambalau. U kabini vozila kojim se prevoze opasne materije klase 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 i 5.2 puenje nije dozvoljeno. Opreznost pri upravljanju vozilom lan 69 Voza motornog vozila koji prevozi opasne materije duan je da vozilom upravlja sa naro itom oprezno u. Brzina kretanja motornog vozila kojim se prevoze opasne materije ne smije da prelazi 80% od najve e dozvoljene brzine odre ene prema vrsti puta, odnosno odre ene saobra ajnim znakovima postavljenim na putu, a ni u kom slu aju ne smije da bude ve a od 70 km na as, a za otrove od 60 km na as. Udaljavanje od vozila lan 70 Od trenutka prijema do trenutka predaje opasne materije voza motornog vozila ne smije da se udaljava od vozila kojim se prevozi opasna materija. Izuzetno od stava 1 ovog lana, voza motornog vozila moe da se udalji od vozila kojim se prevozi opasna materija samo ako vozilo ostavi pod nadzorom suvoza a ili pratioca, odnosno ako vozilo parkira na kontrolisanom i opremljenom prostoru za parkiranje. Uslovi iz st. 1 i 2 ovog lana ne odnose se na vozilo kojim se prevoze opasne materije za koje po Evropskom sporazumu o me unarodnom prevozu opasne robe u drumskom saobra aju ADR nema posebnih zahtjeva u pogledu parkiranja. Obavjetavanje o nezgodi ili udesu lan 71 O svakoj nezgodi ili udesu koji se dogodi prilikom prevoza opasnih materija, ije posljedice voza , suvoza i pratilac motornog vozila ne mogu sami da otklone ili zbog kojih ne mogu da nastave vonju, jedan od njih duan je da odmah obavijesti Ministarstvo i organ uprave nadlean za poslove policije.

19 Ako se u motornom vozilu sa opasnim materijama koje je pretrpjelo nezgodu ili udes nalazi samo voza , lice koje se zateklo na mjestu nezgode ili udesa ili lice koje prvo nai e na to mjesto duno je da na zahtjev voza a o tome obavijesti Ministarstvo i organ uprave nadlean za poslove policije. Prevoz odre enim vrstama vozila lan 72 Opasne materije mogu da se prevoze motornim i priklju nim vozilima posebno konstruisanim za prevoz pojedine opasne materije ili vozilima koja odgovaraju uslovima propisanim ovim zakonom i Evropskim sporazumom o me unarodnom prevozu opasne robe u drumskom saobra aju - ADR. U unutranjem drumskom saobra aju opasne materije mogu da se prevoze i kombi vozilima iji je prostor za utovar robe odvojen od prostora za putnike stalno fiksiranom pregradom. Izuzetno od st. 1 i 2 ovog lana, prenos, raznoenje ili dostavljanje danju, i to za vreme dobre vidljivosti, manjih koli ina opasnih materija koje definie Evropski sporazum o me unarodnom prevozu opasne robe u drumskom saobra aju - ADR, osim radioaktivnih, moe da se vri i putni kim automobilom, kombi vozilom, traktorom sa prikolicom ili drugim vozilom. Radioaktivne materije mogu da se prevoze i prevoznim sredstvima iz stava 3 ovog lana, ako to odobri ministartvo nadleno za poslove zdravlja. Koli ine opasnih materija koje mogu da se prevoze vozilima iz stava 3 ovog lana propisuje Ministarstvo. Ure aj za razelektrisanje, galvanska povezanost, ure aj za odvod stati kog elektriciteta i prekida za isklju ivanje svih elektri nih krunih tokova lan 73 Vozila za prevoz opasnih materija, zapaljivih gasova, odnosno zapaljivih te nosti sa temperaturom paljenja ispod 55 oC treba da imaju ure aj za razelektrisanje - odvod stati kog elektriciteta koji prije utovara ili istovara opasnih materija treba da bude priklju en na uzemljenje. Vozila za prevoz opasnih materija klase od 1 do 5.2 treba da budu galvanski povezana u jednopotencijalnu cjelinu. Galvanske veze i ure aje za razelektrisanje treba provjeriti prije utovara, odnosno istovara. Vozila za prevoz opasnih materija klase od 1 do 5.2 treba opremiti ure ajem za odvod stati kog elektriciteta na kolovoz i sa dvije plo ice za priklop uzemljenja na zadnjem dijelu vozila (lijevo, desno). Vozila za prevoz opasnih materija treba opremiti odgovaraju im prekida em za isklju ivanje svih elektri nih krunih tokova (direktno priklopljen moe biti samo tahograf). Kori enje prekida a za vozila za koja to zahtijeva Evropski sporazum o me unarodnom prevozu opasne robe u drumskom saobra aju ADR, treba da bude sa dva mjesta, a za sva ostala vozila sa jednog ili dva mjesta. Znaci za obiljeavanje vozila lan 74 Vozilo kojim se prevoze opasne materije mora da ima dva znaka za obiljeavanje vozila kojim se prevoze opasne materije. Ako je opasna materija koja se prevozi sa spiska B5 Evropskog sporazuma o me unarodnom prevozu opasne robe u drumskom saobra aju - ADR, na znacima za ozna avanje

20 vozila kojim se prevoze opasne materije moraju da budu ispisani identifikacioni brojevi opasne materije koja se prevozi. Znakovi za ozna avanje vozila kojim se prevoze opasne materije, identifikacioni brojevi pojedinih opasnih materija, kao i mjesta za postavljanje znakova na vozilu moraju biti izvedeni u skladu sa odredbama Evropskog sporazuma o me unarodnom prevozu opasne robe u drumskom saobra aju - ADR. Odredbe st. 1, 2. i 3. ovog lana primjenjuju se i kad se motornim vozilom prevoze prazni neo i eni sudovi u kojima su se nalazile opasne materije. Zastavica za ozna avanje vozila lan 75 Ako se opasne materije prevoze prevoznim sredstvima iz lana 72 stav 3 ovog zakona, umjesto znaka za obiljeavanje vozila kojim se prevoze opasne materije moe se upotrijebiti zastavica istog oblika, dimenzija i boja, koja na prevoznom sredstvu mora da bude istaknuta na vidnom mjestu. Simboli upozorenja za ozna avanje vozila lan 76 Motorno i priklju no vozilo kojim se prevoze radioaktivne materije moraju da imaju, umjesto znaka za ozna avanje vozila kojim se prevoze opasne materije, tri simbola upozorenja za ozna avanje vozila kojim se prevoze radioaktivne materije. Simboli upozorenja za ozna avanje vozila kojim se prevoze radioaktivne materije stavljaju se na bo ne strane i na zadnju stranu motornog i priklju nog vozila. Oprema vozila lan 77 Motorno vozilo kojim se prevoze opasne materije mora, pored opreme predvi ene optim propisima o bezbjednosti saobra aja na putevima i Evropskim sporazumom o me unarodnom prevozu opasne robe u drumskom saobra aju - ADR, da ima i sljede u opremu: 1) voza ki alat i dizalicu za vozilo; 2) najmanje dva aparata za gaenje poara, od kojih jedan za gaenje poara na motoru, a drugi za gaenje poara na tovaru vozila, i to takvog punjenja koje, s obzirom na koli inu i druga svojstva opasne materije, omogu ava efikasno gaenje poara; 3) dvije ru ne baterijske elektri ne lampe (svjetiljke) sa trep u om ili stalnom svjetlo u narandaste boje, koja se vidi sa udaljenosti od najmanje 150 m; 4) dva znaka kojima se ozna ava motorno vozilo zaustavljeno na kolovozu; 5) dvije zastavice za ozna avanje vozila kojima se prevoze opasne materije; 6) dvije lopate i jedan pijuk; 7) prenosnu lampu koja se moe uklju iti na akumulator vozila i koja je izra ena tako da ne moe izazvati eksploziju ili poar. Pored opreme iz stava 1 ta . 1 do 4 i ta . 6 i 7 ovog lana, motorno vozilo kojim se prevoze radioaktivne materije mora da ima: 1) ure aj za kontrolu zra enja i sredstva za zatitu i ozna avanje terena; 2) dvije zastavice za ozna avanje vozila kojim se prevoze radioaktivne materije.

21 Poseban ure aj upozorenja za opadanje pritiska vazduha lan 78 Ako se opasne materije prevoze priklju nim vozilom na kome bilo koja osovina ima jednostruke to kove, priklju no vozilo mora da ima poseban ure aj koji, pomo u zvu nog ili svjetlosnog signala, upozorava voza a ako po ne da opada pritisak vazduha u pneumatiku vie od 20% na bilo kom to ku priklju nog vozila. Priklju no vozilo kojim se prevoze opasne materije, ako nije snabdjeveno ko nicama koje automatski ko e prilikom otka ivanja od vu nog vozila, mora da bude vezano za vu no vozilo i snabdjeveno lancima. Putevi za kretanje, zaustavljanje i parkiranje, mjere u slu aju zaustavljanja i postavljanje znakova upozorenja lan 79 Motorno vozilo kojim se prevoze opasne materije moe se kretati samo putevima koji su odre eni za kretanje takvih vozila. Motorna vozila kojima se prevoze opasne materije mogu se zaustavljati i parkirati samo na mjestima koja su za tu vrstu vozila odre ena i obiljeena. Ministarstvo nadleno za poslove saobra aja i pomorstva, u saradnji sa organom dravne uprave nadlenim za izdavanje odobrenja za prevoz odre ene opasne materije odre uje puteve iz stava 1 ovog lana i mjesta za parkiranje iz stava 2 ovog lana. Voza koji je zbog kvara na vozilu, saobra ajne nezgode, utovara ili istovara ili iz drugog opravdanog razloga prinu en da vozilo sa opasnom materijom zaustavi na kolovozu ili na parkiralitu u naselju, duan je da preduzme sve mjere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila, a naro ito da u esnike u saobra aju upozori: 1) danju i no u - postavljanjem, iza zaustavljenog vozila, dva znaka kojima se ozna ava motorno vozilo zaustavljeno na kolovozu; 2) no u i u vreme smanjene vidljivosti zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika postavljanjem svjetiljke iz lana 77 stav 1 ta ka 3 ovog zakona; 3) upu ivanjem suvoza a ili pratioca poiljke da na udaljenosti od 100 m do 150 m iza zaustavljenog vozila, danju - zastavicom za ozna avanje vozila kojim se prevoze opasne materije, a no u i u uslovima slabe vidljivosti - svjetiljkom, upozorava voza e koji nailaze onom stranom kolovoza na kojoj se nalazi zaustavljeno vozilo da blagovremeno zaustave vozila ili smanje brzinu i da se pripreme za bezbjedno zaobilaenje zaustavljenog vozila. Znakovi i svjetiljke iz stava 3 ta . 1 i 2 ovog lana postavljaju se na udaljenosti od najmanje 50 m od vozila i to tako da budu vidljivi sa udaljenosti od najmanje 150 m za voza e motornih vozila koja nailaze istom stranom kolovoza na kojoj se nalazi zaustavljeno vozilo. Donoenje podzakonskog propisa lan 80 Na in prevoza opasnih materija u drumskom saobra aju blie se ure uje propisom koji donosi Ministarstvo, u saradnji sa ministarstvom nadlenim za poslove saobra aja i pomorstva.

22 2. Prevoz u eljezni kom saobra aju Primjena mjera bezbjednosti lan 81 Prilikom prevoza opasnih materija u eljezni kom saobra aju primjenjuju se, pored mjera bezbjednosti za prevoz opasnih materija propisanih ovim zakonom, i odredbe Pravilnika o me unarodnom prevozu opasnih materija eljeznicom - RID. Zabrana prevoza u eljezni kim vozilima u kojima se nalaze putnici lan 82 Opasne materije ne smiju da se prevoze eljezni kim voznim sredstvima u kojima se nalaze putnici. Obezbje enje uvanja opasnih materija lan 83 Privredna drutva koja obavljaju djelatnost prevoza u oblasti eljezni kog saobra aja duna su da obezbijede uvanje opasnih materija koje prevoze od momenta prijema do momenta isporuke tih materija. Manevrisanje eljezni kim vozilom lan 84 eljezni kim voznim sredstvima natovarenim opasnim materijama moe da se manevrie samo ako su prethodno preduzete odgovaraju e mjere bezbjednosti. Privredna drutva koja obavljaju djelatnost prevoza u oblasti eljezni kog saobra aja ure uju jedinstvene mjere bezbjednosti prilikom manevrisanja eljezni kim voznim sredstvom iz stava 1 ovog lana. Uvr ivanje u vozove i donoenje propisa o na inu prevoza lan 85 eljezni ka vozna sredstva i cistijerne natovareni opasnim materijama uvr uju se u vozove pod uslovima i na na in koji su utvr eni jedinstvenim pravilima koja donose privredna drutva koja obavljaju djelatnost eljezni kog prevoza. Na in prevoza opasnih materija u eljezni kom saobra aju blie se ure uje propisom koji donosi ministarstvo nadleno za poslove saobra aja i pomorstva, u saradnji sa Ministarstvom. 3. Prevoz na unutranjim plovnim putevima Primjena mjera bezbjednosti i donoenje propisa o na inu prevoza lan 86 Prilikom prevoza opasnih materija na unutranjim plovnim putevima, pored mjera bezbjednosti propisanih ovim zakonom, shodno se primjenjuju i odredbe Pravila evropskih odredbi o me unarodnom prevozu opasnih tereta na unutranjim plovnim putevima - AND.

23 Na in vrenja prevoza opasnih materija na unutranjim plovnim putevima blie se ure uje propisom koji donosi ministarstvo nadleno za poslove saobra aja i pomorstva, u saradnji sa Ministarstvom . Tehni ka pravila o sposobnosti brodova za prevoz opasnih materija na unutranjim plovnim putevima propisuje ministarstvo nadleno za poslove saobra aja i pomorstva. Prevoz teretnim brodovima ili tankerima lan 87 Na unutranjim plovnim putevima opasne materije mogu da se prevoze teretnim brodovima ili tankerima koji su za to namijenjeni. Izuzetno od odredbe stava 1 ovog lana, opasne materije mogu da se prevoze i putni kim brodovima ako su te materije smjetene u posebnom prostoru odvojenom od putnika. Opasne materije mogu da se prevoze s jedne obale na drugu obalu i skelama, samo ako za vrijeme prevoza opasnih materija na skeli nema putnika. Raznoenje i dostavljanje za potrebe doma instava lan 88 Manje koli ine opasnih materija za potrebe doma instava ili radilita mogu da se raznose i dostavljaju i amcima i plove im napravama. Utovar, istovar na brod ili tanker, provjetravanje i zabrane lan 89 Za vrijeme utovara opasnih materija na brod ili tanker ili istovara sa broda ili tankera i za vrijeme i enja i provjetravanja broda ili tankera kojim se prevoze opasne materije zabranjeno je puenje i upotreba vatre i drugih sredstava koja mogu da izazovu varni enje, poar ili eksploziju. Na tankerima kojima se prevoze eksplozivne ili zapaljive materije zabranjeno je, van prostorija za smjetaj lica, puenje i upotreba vatre i drugih sredstava koja mogu da izazovu varni enje, poar ili eksploziju, a za vrijeme utovara i istovara tih materija i za vrijeme i enja tankera zabranjene su te radnje i u prostorijama za smjetaj lica na tankeru. Posebno izgra eni tankeri za prevoz lan 90 Na unutranjim plovnim putevima mogu da se prevoze zapaljive te nosti samo tankerima koji su posebno izgra eni za prevoz tih te nosti. Izuzetno od stava 1 ovog lana, zapaljive te nosti mogu da se prevoze i teretnim brodovima, ako je ambalaa izra ena od nelomljivog materijala. Potiskiva i i drugi plovni objekti lan 91 Odredbe lana 89 ovog zakona odnose se i na potiskiva e i druge plovne objekte, koji se nalaze u potiskivanom sastavu, ako se u takvom sastavu nalazi makar i jedan tanker.

24 Prevoz istim brodovima lan 92 Ako se opasne materije prevoze istim brodovima djelimi no u saobra aju na unutranjim plovnim putevima, a djelimi no u pomorskom saobra aju, primjenjuju se propisi koji vae za prevoz opasnih materija u pomorskom saobra aju. Zimovanje u zimovnicima lan 93 Brodovi natovareni opasnim materijama mogu da zimuju u zimovnicima samo ako mogu da se sprovedu sve mjere bezbjednosti propisane za uskladitenje i uvanje opasnih materija, u skladu sa zakonom 4. Prevoz u pomorskom saobra aju Primjena mjera bezbjednosti lan 94 Prilikom prevoza opasnih materija pomorskim brodovima primjenjuju se, pored mjera bezbjednosti za prevoz opasnih materija propisanih ovim zakonom, i odredbe Me unarodne konvencije za zatitu ljudskih ivota na moru - SOLAS 1974, Me unarodnog kodeksa opasnih materija - IMDG Code, Me unarodnog kodeksa za gradnju i opremu brodova koji prevoze ukapljene plinove u razlivenom stanju - IGC Code 1975, Me unarodne konvencije o sprje avanju zaga ivanja mora sa brodova s Protokolom - MARPOL 73/78, Me unarodnog kodeksa za gradnju i opremanje brodova za prevoz opasnih hemikalija u razlivenom stanju iz 1971 i 1983. godine - BC Code 1971 i 1983 godine i Me unarodnog kodeksa za sigurno ukrcavanje brodova za prevoz rasutih tereta - BLU Code 1988. Uslovi za prevoz putni kim pomorskim brodovima lan 95 Putni kim pomorskim brodovima mogu da se prevoze opasne materije samo ako je ispunjen uslov iz lana 87 stav 2 ovog zakona. Primjena odredbi ovog zakona lan 96 Odredbe lana 89 ovog zakona primjenjuju se i u pomorskom saobra aju. Donoenje propisa lan 97 Na in vrenja prevoza opasnih materija u pomorskom saobra aju blie se ure uje propisom koji donosi ministarstvo nadleno za poslove saobra aja i pomorstva, u saradnji sa Ministarstvom. Tehni ka pravila o sposobnosti brodova za prevoz opasnih materija u pomorskom saobra aju propisuje ministarstvo nadleno za poslove saobra aja i pomorstva.

25 5. Prevoz u vazdunom saobra aju Primjena propisa lan 98 Prilikom prevoza opasnih materija u vazdunom saobra aju primjenjuju se odredbe Aneksa 18 (bezbjedan prevoz opasnih materija vazdunim putem) uz Konvenciju o me unarodnom civilnom vazduhoplovstvu ( ikago, 1944. godine), kao i tehni ke instrukcije uz taj aneks. Vazduhoplovi za prevoz lan 99 U vazdunom saobra aju opasne materije se prevoze vazduhoplovima namijenjenim za prevoz tereta ili vazduhoplovima koji su specijalno namijenjeni za prevoz opasnih materija. Prevoz opasnih materija vazduhoplovima za prevoz putnika moe se vriti samo u slu ajevima i pod uslovima koji su utvr eni me unarodnim sporazumima o prevozu opasne robe u vazdunom saobra aju. Pirofori ne radioaktivne te nosti ne smiju da se prevoze vazduhoplovima. Poiljke sa radioaktivnim materijama lan 100 Ako se putni kim vazduhoplovima prevoze radioaktivne materije, poiljke sa tim materijama primaju se na aerodromu polaska vazduhoplova. Prilikom prenosa radioaktivnih materija poiljalac je duan da odredi stru no lice koje e prihvatiti poiljke sa radioaktivnim materijama do unoenja u vazduhoplov, odnosno poslije iznoenja iz vazduhoplova. Utovar ili istovar eksplozivnih materija lan 101 Za vrijeme utovara eksplozivnih materija u vazduhoplov ili istovara iz vazduhoplova, vazduhoplov ne smije da se puni gorivom. Nepogodne atmosferske prilike lan 102 Utovar opasnih materija u vazduhoplov ili istovar iz vazduhoplova ne smije da se vri za vrijeme nepogodnih atmosferskih prilika koje bi mogle da izazovu eksploziju, poar, unitenje ili prosipanje opasne materije. Zabrana zagrijavanja prostora lan 103 Dok se u vazduhoplovu nalaze eksplozivne ili zapaljive materije, prostor u koji su one smjetene ne smije da se zagrijava.

26 Potvrda primaoca poiljke o stru nom licu za prihvat lan 104 Poiljke sa opasnim materijama mogu da se prime i ukrcaju na stranom aerodromu u vazduhoplov koji leti prema doma em aerodromu samo ako poiljalac ima potvrdu primaoca poiljke da je obezbije eno da poiljku prihvati stru no lice odmah poslije slijetanja vazduhoplova. Odobrenje za prelet lan 105 Vazduhoplov koji je isklju ivo natovaren opasnim materijama moe da preleti teritoriju Crne Gore ako za to dobije odobrenje organa uprave nadlenog za poslove civilnog vazduhoplovstva. Odobrenje iz stava 1 ovog lana izdaje se u saglasnosti sa Ministarstvom, ministarstvom nadlenim za poslove odbrane i ministarstvom nadlenim za inostrane poslove. U zahtjevu za izdavanje odobrenja iz stava 1 ovog lana, prevoznik je duan da nazna i vrstu i koli inu opasne materije, aerodrom polijetanja i aerodrom slijetanja vazduhoplova. Obavjetenje o prevozu lan 106 Ako se vazduhoplovom prevoze opasne materije, prevoznik je duan da o tome unaprijed obavijesti organ uprave nadlean za poslove civilnog vazduhoplovstva. Donoenje propisa lan 107 Na in vrenja prevoza opasnih materija u vazdunom saobra aju blie se ure uje propisom koji donosi ministarstvo nadleno za poslove saobra aja i pomorstva, u saradnji sa Ministarstvom. 6. Prenos u potanskom saobra aju Zabrana stavljanja u pismonosne poiljke lan 108 Zabranjeno je stavljati eksplozivne, zapaljive i druge opasne materije u pismonosne poiljke i potanske pakete. 7. Evidencije Sadraj i na in vo enja evidencija lan 109 Organi dravne uprave, u okviru nadlenosti utvr enih ovim zakonom, duni su da vode evidencije o vrstama opasnih materija, njihovim osobinama koje predstavljaju opasnost po ivot i zdravlje ljudi i materijalna dobra, mjerama koje treba preduzeti za sprje avanje ili uklanjanje opa -

27 snosti i o privrednim drutvima, drugim pravnim licima, preduzetnicima i fizi kim licima koji mogu pruiti pomo pri uklanjanju nastale opasnosti. Na in vo enja evidencije o opasnim materijama blie se ure uje propisom koji donosi Ministarstvo. V. INSPEKCIJKI NADZOR Vrenje inspekcijskog nadzora lan 110 Inspekcijski nadzor nad sprovo enjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona, u skladu sa zakonom kojim se ure uje inspekcijski nadzor, vre: 1) Ministarstvo - u odnosu na prevoz opasnih materija klase 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 8. i 9 u drumskom i eljezni kom saobra aju i radnje koje su u vezi sa tim prevozom, preko inspekcije za eksplozivne materije, zapaljive materije i te nosti i gasove; 2) Ministarstvo nadleno za poslove zdravlja i Ministarstvo - u odnosu na prevoz opasnih materija klase 6.1, 6.2. i 7 u drumskom i eljezni kom saobra aju i radnje koje su u vezi sa tim prevozom, preko sanitarne inspekcije i inspekcije za eksplozivne materije, zapaljive materije i te nosti i gasove; 3) Ministarstvo nadleno za poslove saobra aja i pomorstva, Ministarstvo i ministarstvo nadleno za poslove zdravlja - u odnosu na prevoz opasnih materija na unutranjim plovnim putevima i u pomorskom saobra aju i radnje koje su u vezi sa tim prevozom, preko inspekcije za bezbjednost plovidbe, inspekcije za eksplozivne materije, zapaljive materije i te nosti i gasove, odnosno sanitarne inspekcije kada se radi o prevozu opasnih materija klase 6.1, 6.2. i 7 i radnjama koje su u vezi sa tim prevozom; 4) Organ uprave nadlean za poslove civilnog vazduhoplovstva, Ministarstvo i ministarstvo nadleno za poslove zdravlja - u odnosu na prevoz opasnih materija u vazdunom saobra aju i druge radnje koje su u vezi sa tim prevozom, preko inspekcije za civilno vazduhoplovstvo, inspekcije za eksplozivne materije, zapaljive materije i te nosti i gasove, odnosno sanitarne inspekcije kada se radi o prevozu opasnih materija klase 6.1, 6.2. i 7 i radnjama koje su u vezi sa tim prevozom. Upravne mjere i radnje lan 111 Pored upravnih mjera i radnji propisanih zakonom kojim je ure en inspekcijski nadzor, inspektor za eksplozivne materije, zapaljive materije i te nosti i gasove, sanitarni inpektor, inspektor za pomorsku sigurnost i inspektor za civilno vazduhoplovstvo, u okviru nadlenosti utvr enih ovim zakonom, ovla en je da: 1) zabrani dalji prevoz ili rukovanje opasnim materijama licima koja nijesu stru no osposobljena za prevoz i rukovanje opasnim materijama; 2) privremeno zabrani vrenje pojedinih radnji u vezi sa prevozom (pripreme za prevoz, utovar, pretovar i istovar) opasnih materija ako u pogledu mjesta ili vremena za obavljanje te radnje nijesu ispunjeni propisani uslovi; 3) zabrani privrednom drutvu, drugom pravnom licu i preduzetniku - prevozniku prevoz opasne materije ako utvrdi da su u toku pripreme za prevoz ili u toku prevoza u injeni propusti u pogledu preduzimanja mjera bezbjednosti.

28 VI. KAZNENE ODREDBE Prekraj privrednog drutva, drugog pravnog lica i preduzetnika lan 112 Nov anom kaznom u iznosu od dvadesetostrukog do tristostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori kazni e se za prekraj privredno drutvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, ako: 1) ambalaa u kojoj prevozi opasnu materiju ne odgovara propisanim uslovima ( lan 11 st. 1 do 4.); 2) sud u kome prevozi opasnu materiju ili opasnu materiju potopljenu u neku te nost ili sud za prevoz rastvora opasne materije ili sud za prevoz opasne materije vazduhoplovom i njihovi zatvara i ne odgovaraju propisanim uslovima ( lan 13); 3) sud zapremine ve e od 200 litara u kome prevozi opasnu te nu materiju nije od eli nog lima ili drugog pogodnog materijala ( lan 14 stav 1); 4) na eljezni koj stanici, u luci i pristanitu ili na aerodromu vri utovar ili istovar opasnih materija van mjesta koje je odredio nadleni organ iz lana 19 ovog zakona ( lan 19); 5) na mjestu na kome se vri utovar ili istovar eksplozivnih materija ili zapaljivih opasnih materija izvri neku od radnji predvi enih u lanu 21 stav 1. ta . 1, 2, 3, 4, 5. i 6; 6) mjesto na kome se vri utovar ili istovar eksplozivnih materija, gasova ili zapaljivih opasnih materija ne snabdije aparatima ili drugim ure ajima za gaenje poara ( lan 24); 7) u zatvorenom prostoru u kome se vri utovar ili istovar opasnih materija koje razvijaju gasove ili radioaktivnih materija ne postavi aparat za mjerenje koncentracije gasova u vazduhu, odnosno aparat za mjerenje radioaktivnosti u tom prostoru ili redovno ne vri pregled i badarenje tih aparata ( lan 25); 8) prevozi opasne materije u prevoznim sredstvima koja nijesu tehni ki ispravna ili izra ena, opremljena i obiljeena prema propisanim standardima ( lan 30); 9) opasnu materiju preda ili primi na prevoz kao prtljag, osim aparata, naprava i drugih sli nih predmeta koji sadre minimalne koli ine opasnih materija koje ne predstavljaju opasnost po okolinu, a slue za li nu upotrebu (upalja i, ibice, lakovi i sl) - ( lan 31); 10) odmah ne obustavi dalje prevoenje opasne materije koja je isklju ena iz prevoza ili o tome ne obavijesti nadleni organ iz lana 39 stav 1 ovog zakona i poiljaoca, im utvrdi ili na drugi na in sazna da prevozi takvu opasnu materiju ( lan 39 stav 1); 11) po primljenom obavjetenju o obustavljanju prevoza opasne materije koja je isklju ena iz prevoza ne preuzme tu materiju ili ne preduzme odgovaraju e mjere da se ona u ini bezopasnom ( lan 39 stav 2); 12) ne obustavi dalje prevoenje opasne materije i o tome ne obavijesti poiljaoca kad u toku prevoza utvrdi da prevozi opasnu materiju koja ne ispunjava uslove propisane za prevoz ili koja nije deklarisana kao opasna materija ili je neta no deklarisana ( lan 40 stav 1); 13) eksplozivnu materiju iji se utovar ili istovar vri van kruga privrednog drutva, drugog pravnog lica i preduzetnika koja te materije proizvode ili dre za svoju redovnu djelatnost utovaruje ili istovaruje van mesta koje je odredio nadleni organ iz lana 41 ovog zakona ( lan 41); 14) prevozi eksplozivnu materiju bez odobrenja nadlenog organa iz lana 42 ovog zakona ( lan 42); 15) ne preduzme posebne mjere bezbjednosti prilikom prevoza odre ene eksplozivne materije koje je propisao nadleni organ iz lana 44 ovog zakona ( lan 44 stav 1); 16) sud u kome prevozi gas puni vrstom gasa za koji on nije namijenjen, a ne ispunjava uslov iz lana 48 ( lan 48);

29 17) sud u kome prevozi zapaljivu te nost ne odgovara tehni kim uslovima propisanim za odnosnu vrstu zapaljive te nosti ( lan 51 stav 1); 18) prevozi zapaljive te nosti u metalnim ba vama ili metalnim bocama koje nijesu izra ene prema utvr enim standardima ili prema stranom ili me unarodnom standardu koji ispunjava uslove doma eg standarda ( lan 51 stav 2); 19) bez odobrenja nadlenog organa iz lana 52 stav 1 ovog zakona prevozi otrov preko dravne granice ili teritorije Crne Gore (uvoz, izvoz, tranzit) - ( lan 52 stav 1); 20) prevozi otrov, odnosno radioaktivnu materiju u istom tovarnom prostoru sa ivotnim namirnicama, ili sto nom hranom ili lijekovima ili predmetima opte upotrebe koji podlijee zdravstvenom nadzoru ( lan 52 stav 4 i lan 59); 21) prevozi otrov, odnosno radioaktivnu materiju bez odobrenja nadlenog organa ili ako prilikom prevoza otrova ne preduzme nare ene posebne mjere bezbjednosti ( lan 53, lan 54 stav 1 i lan 60); 22) u slu aju rasipanja otrova, odnosno radioaktivne materije ne obiljelei, na vidljiv na in, mjesto na kome je nastalo rasipanje ili ne sprije i pristup tom mjestu ljudima ili ivotinjama do dolaska stru no osposobljenog lica ( lan 56 i lan 64 stav 1); 23) pakuje ili prevozi radioaktivnu materiju u ambalai koja ne odgovara odre enoj vrsti radioaktivne materije ili ako je doza zra enja na povrini ambalae ve a od dozvoljene ( lan 57); 24) prilikom pripremanja za prevoz ili prilikom prevoza radioaktivne materije koja je istovremeno i toksi na, eksplozivna ili zapaljiva ne preduzme mjere bezbjednosti propisane za svaku od navedenih vrsta opasnosti ( lan 58); 25) prevozi ve u koli inu radioaktivne materije, odnosno broj izvora jonizuju ih zra enja ija je aktivnost ve a od aktivnosti odre ene u odobrenju ili ne obavijesti nadleni organ iz lana 61 ovog zakona o po etku prevoza ili obavjetenje ne sadri sve propisane podatke ( lan 61); 26) radioaktivnu materiju ili izvor jonizuju ih zra enja, koji u slu aju nezgode ili udesa moe da dovede do kontaminacije ili ugroavanja ivotne sredine zra enjem, prevozi bez pratnje lica stru no osposobljenog za rukovanje tom materijom ili izvorom ( lan 63); 27) opasne materije prevozi motornim vozilom koje ne ispunjava tehni ke uslove za prevoz odre ene opasne materije ( lan 73 st. 1 i 2); 28) od momenta prijema do momenta isporuke ne obezbijedi uvanje opasne materije koju prevozi ( lan 83); 29) zapaljivu te nost prevozi tankerom koji nije posebno izgra en za prevoz te te nosti ili teretnim brodom kad je zapaljiva te nost pakovana u lomljivoj ambalai ( lan 90); 30) pri prenosu radioaktivne materije ne odredi stru no lice koje e prihvatiti poiljku sa radioaktivnom materijom do unoenja u vazduhoplov, odnosno poslije iznoenja iz vazduhoplova ( lan 100 stav 2); 31) za vrijeme utovara ili istovara eksplozivne materije iz vazduhoplova puni vazduhoplov gorivom ( lan 101). Za prekraj iz stava 1 ovog lana kazni e se i odgovorno lice u pravnom licu nov anom kaznom u iznosu od petostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori. Prekraj privrednog drutva, drugog pravnog lica i preduzetnika lan 113 Nov anom kaznom u iznosu od dvadesetostrukog do dvjestostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori kazni e se za prekraj privredno drutvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, ako:

30 1) prevozi opasnu materiju u sudu, cistijerni, kontejneru ili drugoj vrsti ambalae za prevoz opasnih materija koji nijesu izra eni prema propisanim standardima za odgovaraju u klasu opasne materije, u sudu od lomljivog materijala ili neotporne plasti ne mase koji nije smjeten u zatitnu ambalau i nije obezbije en odgovaraju im materijalom za popunjavanje praznog prostora ( lan 12); 2) sudove od lomljivog materijala u kojima se prevozi opasna te na materija pakuje zajedno ija ukupna masa prelazi 75 kg ili sudove od nelomljivog materijala u kojima se prevozi opasna te na materija pakuje zajedno ija masa prelazi 150 kg ( lan 14 stav 2); 3) mjesto na kome se utovaruju ili istovaruju opasne materije nije snabdjeveno propisanim ure ajima ili opremom ili ako na vidnom mjestu nije obiljeeno odgovaraju om oznakom opasnosti ( lan 18 stav 2); 4) ure aj za utovar ili istovar opasnih materija nije ispravan ili izveden tako da ne ote uje ambalau opasne materije ( lan 23); 5) na mjestu na kome se utovaruju ili istovaruju opasne materije ne kontrolie ispravnost ure aja ili elektri nih instalacija, ne organizuje fizi ko obezbje enje tih mjesta ili se ne stara o ispravnosti tehni ke opreme i drugih sredstava za gaenje poara na tim mjestima ( lan 26); 6) opasnu materiju preda ili primi na prevoz ili je prevozi sopstvenim prevoznim sredstvom, a nije pripremilo opasnu materiju u skladu sa uslovima za njen prevoz ( lan 28); 7) opasnu materiju koja je ispala ili se prosula prilikom prevoza ne prikupi ili ne odstrani, odnosno smjesti na za to odre eno mesto ili je na drugi na in ne u ini bezopasnom ili o tome ne obavijesti nadleni organ iz lana 33 ovog zakona ( lan 33); 8) ne preda prevozniku ispravu o prevozu opasne materije ili uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti koje moraju da se preduzmu prilikom prevoza opasne materije ( lan 34 stav 1); 9) odmah poslije primljenog obavjetenja o obustavljanju prevoza opasne materije ne otkloni utvr ene nedostatke ili ne preuzme opasnu materiju ( lan 40 stav 2); 10) eksplozivnu materiju i sredstva za njeno iniciranje prevozi u istom prostoru prevoznog sredstva ( lan 46); 11) u motornom vozilu kojim se prevozi opasna materija nema suvoza a u slu ajevima kad je to predvi eno Evropskim sporazumom o me unarodnom prevozu opasne robe u drumskom saobra aju - ADR ( lan 67); 12) prevozi opasnu materiju motornim ili priklju nim vozilom koje nije posebno konstruisano za prevoz pojedine opasne materije ili teretnim motornim vozilom koje ne odgovara uslovima propisanim ovim zakonom i Evropskim sporazumom o me unarodnom prevozu opasne robe u drumskom saobra aju - ADR ( lan 72); 13) brod natovaren opasnom materijom dri u zimovniku, a da nijesu sprovedene propisane mjere bezbjednosti za uskladitenje i uvanje opasnih materija ( lan 93); 14) utovaruje ili istovaruje opasne materije iz vazduhoplova za vrijeme nepogodnih atmosferskih prilika ( lan 102). 15) unaprijed ne obavijesti organ uprave nadlean za poslove civilnog vazduhoplovstva, kad se vazduhoplovom prevozi opasna materija ( lan 106); Za prekraj iz stava 1 ovog lana kazni e se i odgovorno lice u pravnom licu nov anom kaznom u iznosu od petostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori.

31 Prekraj privrednog drutva, drugog pravnog lica i preduzetnika lan 114 Nov anom kaznom u iznosu od desetostrukog do stostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori kazni e se za prekraj privredno drutvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, ako: 1) boce u kojima se prevoze opasne materije, osim niskih boca pre nika dueg od 30 cm u kojima se prevozi te ni naftni gas ne pakuje, odnosno ne stavlja u palete u vertikalnom poloaju ili ako boce sa gasom pakuje u horizontalnom poloaju, a ne obezbijedi ih tako da se ne mogu kotrljati ili pomjerati ili ako boce pakovane u paletama u vertikalnom poloaju ne obezbijedi da se ne mogu prevrtati ( lan 15); 2) koleto u kome prevozi opasnu materiju nije na vidnom mjestu obiljeeno oznakama opasnosti, odnosno oznakama lomljivosti suda ( lan 16); 3) prazne neo i ene sudove u kojima su se nalazile opasne materije ne zatvori i ne ozna i na isti na in kao da su pune ili ako prevozna sredstva u kojima se prevoze sudovi u kojima su se nalazile opasne materije ne obiljei na isti na in kao i prevozna sredstva kojima se prevoze sudovi napunjeni opasnim materijama ( lan 17); 4) utovaruje ili istovaruje opasne materije no u bez elektri nog osvjetljenja ili ako elektri ni ure aji na mjestu utovara ili prostora nisu izra eni tako da ne mogu izazvati poar ili eksploziju ( lan 22 stav 2); 5) u slu aju nestanka opasne materije prilikom prevoza ne preduzme potrebne mjere za njeno pronalaenje i ako o njenom nestanku i o opasnosti koju predstavlja ta opasna materija ne obavijesti javnost i nadleni organ iz lana 32 ovog zakona ( lan 32); 6) o nestaloj koli ini eksplozivne materije prilikom prevoza odmah ne obavijesti nadleni organ iz lana 47 ovog zakona ( lan 47); 7) sudove sa gasom prevozi otvorenim prevoznim sredstvom, a tovar ne zatiti od atmosferskih uticaja ili ako ih prevozi zatvorenim prevoznim sredstvom koje nije snabdjeveno ventilacionim ure ajem ili nije omogu eno stalno provjetravanje ili ako ne obezbijedi osoblje prevoznog sredstva odgovaraju om opremom za li nu zatitu ( lan 50); 8) u vozilu u kojem prevozi opasnu materiju dri materiju koja moe da izazove poar ( lan 68 stav 1); 9) motorno vozilo kojim prevozi opasnu materiju ili prazni neo i eni sudovi u kojima su se nalazile opasne materije nemaju znakova ili ure aja propisanih u lanu 74 i 75 ovog zakona; 10) motorno vozilo kojim prevozi radioaktivnu materiju ne ozna i znacima za ozna avanje radioaktivnih materija ili oznake ne postavi na odgovaraju e mjesto ( lan 76); 11) motorno vozilo kojim prevozi opasnu materiju nema propisanu opremu ( lan 77); 12) priklju no vozilo na kome ma koja osovina ima jednostruke to kove kojim se prevozi opasna materija nema poseban ure aj koji upozorava na smanjenje pritiska vazduha u pneumatiku ispod 80% ( lan 78 stav 1); 13) priklju no vozilo kojim prevozi opasnu materiju nije vezano za vu no vozilo i posebnim lancima kad nije snabdjeveno ko nicama koje automatski ko e prilikom otka ivanja od vu nog vozila ( lan 78 stav 2); 14) manevrie eljezni kim voznim sredstvima natovarenim opasnom materijom, a prethodno ne preduzme propisane mjere bezbjednosti ( lan 84 stav 1); 15) primi ili ukrca poiljku sa opasnom materijom u vazduhoplov na stranom aerodromu, a nema potvrde primaoca poiljke da je obezbije eno prihvatanje poiljke od stru nog lica odmah posle slijetanja vazduhoplova ( lan 104). Za prekraj iz stava 1 ovog lana kazni e se i odgovorno lice u pravnom licu nov anom kaznom u iznosu od petostrukog do desetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori.

32 Prekraj fizi kog lica lan 115 Nov anom kaznom u iznosu od trostrukog do desetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori kazni e se za prekraj fizi ko lice, ako: 1) na mjestu na kome se utovaruju ili istovaruju eksplozivne materije ili zapaljive opasne materije pui ili upotrebljava sredstvo za paljenje (ibice, upalja i) ili ne isklju i rad motora vozila ( lan 21); 2) za vrijeme utovara ili istovara zapaljivih te nosti ili gasova ne uzemlji prevozno sredstvo ili za vrijeme utovara, istovara ili pretovara ne zaustavi rad motora prevoznog sredstva kojim prevozi zapaljivu te nost ili zapaljivi gas kad je bio obavezan da to u ini ( lan 27); 4) opasnu materiju preda na prevoz ili je prevozi sopstvenim prevoznim sredstvima, a nije pripremio opasnu materiju u skladu sa uslovima za njen prevoz ( lan 28); 5) u prtljagu prenosi opasnu materiju ili je preda na prevoz kao prtljag, osim aparata, naprava i drugih sli nih predmeta koji sadre minimalne koli ine opasne materije koje ne predstavljaju opasnost po okolinu, a slue za li nu upotrebu (upalja i, ibice, lakovi i sl.) - ( lan 31); 6) u slu aju nestanka opasne materije prilikom prevoza ne preduzme mjere za njeno pronalaenje i ako o njenom nestanku ne obavijesti nadleni organ iz lana 32 ovog zakona ( lan 32); 7) ispalu ili prosutu opasnu materiju prilikom prevoza ne pokupi ili ne odstrani, odnosno smjesti na za to odre eno mjesto ili je na drugi na in ne u ini bezopasnom ili o tome ne obavijesti nadleni organ iz lana 33 stav 1 ovog zakona ( lan 33); 8) kao lice koje upravlja prevoznim sredstvom kojim se prevozi opasna materija ne posjeduje ispravu o prevozu opasne materije, certifikat o ispravnosti vozila, uvjerenje o stru noj osposobljenosti za upravljanje takvim vozilom ili uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti ( lan 36 stav 2); 9) kao lice koje upravlja prevoznim sredstvom kojim se prevozi opasna materija, na ispravi o prevozu materije svojim potpisom ne potvrdi prijem deklarisane opasne materije za prevoz ( lan 38); 10) kao lice koje upravlja prevoznim sredstvom odmah ne obustavi dalje prevoenje opasne materije koja je isklju ena iz prevoza ili o tome ne obavijesti policiju i poiljaoca im utvrdi ili na drugi na in sazna da prevozi takve opasne materije ( lan 39 stav 1); 11) kao lice koje upravlja prevoznim sredstvom ne obustavi dalje prevoenje opasne materije ili o tome ne obavijesti poiljaoca u slu ajevima kad utvrdi da postoje uslovi za obustavljanje prevoza predvi eni u lanu 40 stav 1 ovog zakona; 12) eksplozivnu materiju i sredstva za njeno iniciranje prevozi u istom prostoru prevoznog sredstva ili ako eksplozivnu materiju prevozi u kabini voza a ili prostoru prevoznog sredstva u kome se prevoze lica ( lan 46 st. 1 i 3); 13) o nestaloj koli ini eksplozivne materije prilikom prevoza odmah ne obavijesti nadleni organ iz lana 47 ovog zakona ( lan 47); 14) o rasutoj ili nestaloj radioaktivnoj materiji u toku prevoza odmah ne obavijesti nadleni organ iz lana 64 stav 2 ovog zakona ( lan 64 stav 2); 15) u vozilu kojim prevozi opasne materije dri materije koje mogu da izazovu poar ili opravlja vozilo natovareno opasnim materijama ili pui u kabini vozila kojim se prevoze opasne materije klase 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1. i 5.2. ( lan 68); 17) se kao voza motornog vozila udalji od vozila kojim se prevozi opasna materija i vozilo ostavi bez nadzora suvoza a ili pratioca ( lan 70);

33 18) kao voza upravlja motornim vozilom natovarenim opasnim materijama koje nije obiljeeno znacima za ozna avanje vozila kojim se prevoze opasne materije ili na tim znacima nijesu ispisani odgovaraju i identifikacioni brojevi ili ti znaci na vozilu nijesu izvedeni i postavljeni na na in predvi en Evropskim sporazumom o me unarodnom prevozu opasne robe u drumskom saobra aju - ADR ( lan 74 st. 1 do 3). Za prekraj iz stava 1 ovog lana fizi kom licu se moe izre i i nov ana kazna, na licu mjesta, do trostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori. VII. PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE Rok za donoenje podzakonskih propisa lan 116 Podzakonski akti za sprovo enje ovog zakona donije e se u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Prestanak vaenja ranijeg zakona lan 117 Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da se primjenjuje Zakon o prevozu opasnih materija ("Slubeni list SFRJ", br. 27/90, 45/90 i ''Slubeni list SRJ'', br. 68/02). Stupanje na snagu lan 118 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom listu Crne

Gore".

SU-SK Broj 01-788/7 Podgorica, 26. decembra 2007.godine

SKUPTINA CRNE GORE PREDSJEDNIK Ranko Krivokapi