Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

 • Author
  zlatko

 • View
  246

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  1/49

  Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine

  FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA

  FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

  SARAJEVO

  NACRT

  Z A K O N

  O PRIJEVOZU OPASNIH MATERIJA

  Sarajevo, januar 2012. godine

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  2/49

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  3/49

  3

  tekstu: federalni ministar), a za snage civilne zatite iz take 5) ovog lana primjenjujese propis iz lana 94. stav 1. taka 2) ovog zakona .

  Odredbe ovog zakona ne odnose se na promet opasnih materija koje su izuzeteod primjene utvrene u ugovoru iz lana 5. stav 1. taka 1. ovog zakonaa odnose se na

  odreene koliine i namjene utvrene u tom ugovoru i to izuzea koja se odnose nanamjenu prijevoza, prijevoz plinova, prijevoz tekuih goriva, prijevoz materija koje suupakovane u ogranienim koliinama, prijevoz prazne neoiene ambalae i prijevozkoliina materije koje se prevoze u prijevoznoj jedinici, kao i druge materije izuzete poosnovu ugovora iz lana 5. stav 1. ta . 2. do 6. ovog zakona.

  Svi poslovi na prijevozu opasnih materija klase 7 iz lana 4. ovog zakona(radioaktivne materije) obavljaju se u skladu sa Zakonom o radijacijskoj i nuklearnojsigurnosti u Bosni i Hercegovini (Slubeni glasnik BiH, broj 88/07) i podzakonskimpropisima koji se donose na osnovu tog zakona, a u okviru nadlenosti Dravneregulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, koja je osnovana tim

  zakonom.

  Dravni organi, pravna i fizika lica sa podruja Federacije koji se baveposlovima prometa radioaktivnim materijama duni su u vezi s tim ostvarivatineposrednu saradnju sa Dravnom agencijom iz stava 4. ovog lana.

  lan 4.

  (Vrste opasn ih materi ja)

  Pod opasnim materijama, u smislu ovog zakona, smatraju se:

  1) klasa 1 - Eksplozivne materije i predmeti s eksplozivnim materijama i to:

  - potklasa 1.1 - materije i predmeti koji su sposobni za masovnu eksploziju(masnovna eksplozija je eksplozija koja, praktino, istovremeno obuhvata gotovocijeli tovar);

  - potklasa 1.2 - materije i predmeti koji pokazuju opasnost od "ispaljivanja"(stvaranje odlomaka rasprsnutih i odbaenih komada), ali nisu sposobni zamasovnu eksploziju;

  - potklasa 1.3 - materije i predmeti koji posjeduju opasnost od poara ilipokazuju malu opasnost od eksplozija "ispaljivanje" (opasnost od odlomaka,rasprsnutih i odbaenih komada) ili oboje, ali nisu sposobni za masovne

  eksplozije;

  - potklasa 1.4 - materije i predmeti koji predstavljaju samo malu opasnostod eksplozije u sluaju zapaljivanja ili paljenja tokom prijevoza;

  - potklasa 1.5 - vrlo neosjetljive materije s opasnou od masovneeksplozivnosti, koje su tako neosjetljive da je vrlo mala vjerovatnoa prijelazapoara u detonaciju (eksploziju) pod normalnim uvjetima prijevoza;

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  4/49

  4

  - potklasa 1.6 - ekstremno neosjetljive materije koje nemaju opasnost odmasovne eksplozije;

  2) klasa 2 - Gasovi (zbijeni gasovi, gasovi pretvoreni u tenost i gasovi rastvorenipod pritiskom);

  3) klasa 3 - Zapaljive tene materije;

  4) klasa 4.1 - Zapaljive vrste materije, samoreagirajue materije i desenzitiziraneeksplozivne vrste materije;

  5) klasa 4.2 - Samozapaljive materije;

  6) klasa 4.3 - Materije, koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove;

  7) klasa 5.1 - Oksidirajue materije;

  8) klasa 5.2 - Organski peroksidi;

  9) klasa 6.1 - Otrovne materije;

  10) klasa 6.2 - Zagaujue(infektivne) i zarazne materije;

  11) klasa 7 - Radioaktivne materije;

  12) klasa 8 - Korozivne (nagrizajue) materije;

  13) klasa 9 - Ostale opasne materije.

  Opasne materije iz stava 1. ovog lana razvrstane su u klase, u skladu sameunarodnim ugovorom iz lana 5. stav 1. taka 1. ovog zakona.

  Blii pojam,sadraj i definicije opasnih materija iz stava 1. ovog lana tenjihovaklasifikacija i razvrstavanje u ambalanu grupu vri se u skladu sa meunarodnimugovorom iz stava 2. ovog lana.

  lan 5.

  (Meunarodni ugovori)

  Na prijevoz opasnih materija, pored primjene ovog zakona, istovremeno seprimjenjuju i sljedei meunarodni ugovori i to:

  1) na prijevoz opasnih materija u drumskom saobraaju primjenjuje se:

  - Evropski sporazum o meunarodnom cestovnom prijevozu opasnih materija(European Agreement concerning the International Carriage of DangerousGoods by RoadADR), eneva, septembar 1957. godine, ukljuujui i aneks

  A i B, te izmjene i dopune (Objavljen u Slubenom glasniku BiH, broj 25/93);

  2) na prijevoz opasnih materija u eljeznikom saobraaju primjenjuje se:

  - Konvencija o meunarodnom eljeznikom prijevozu (Convention concerningthe International Carriage by RailCOTIF), ukljuujui i Prilog C Pravilnik o

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  5/49

  5

  meunarodnom eljeznikom prijevozu opasnih materija (Regulationconcerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail RID) teizmjene i dopune, objavljen u Slubenom glasniku BiH, broj___________);

  3) na prijevoz opasnih materija unutranjim plovnim putevima primjenjuje se:- Evropski sporazum o meunarodnom prijevozu opasnih materija unutranjim

  plovnim putevima (European Agreement Concerning the InternationalCarriage of Dangerous Goods by Inland Waterways ADN), eneva, maj2000. godine, ukljuujui odgovarajue anekse, te izmjene i dopune , objavljenu Slubenom glasniku BiH, broj___________);

  4) na prijevoz opasnih materija u pomorskom saobraaju primjenjuje seMeunarodna konvencija za zatitu ivota na moru (The International Conventionfor the Safety of Life at Sea SOLAS, 1972.), sa pripadajuim izmjenama idopunama i prema potrebi, i sljedei meunarodni akti i to:- Meunarodni pomorski kodeks za opasne materije (The International

  Maritime Dangerous Goods CodeIMDG Code) sa pripadajuim izmjenamai dopunama (svi brodovi bez obzira na vrstu i veliinu);

  - Meunarodni kodeks za sigurnosne procedure za prijevoz opasnih materija urasutom stanju (The Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes - BC Code)s pripadajuim izmjenama i dopunama;

  - Meunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz ukapljenihgasova (The International Code for the Construction and Equipment of ShipsCarrying Liquefied Gases in Bulk IGC Code) sa pripadajuim izmjenama idopunama;

  - Meunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz opasnihhemikalija u rasutom stanju (The International Code for the Construction andEquipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk IBC Code) sapripadajuim izmjenama i dopunama;

  - Kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz opasnih hemikalija urasutom stanju (The Code for the Construction and Equipment of ShipsCarrying Dangerous Chemicals in Bulk BCH Code) sa pripadajuimizmjenama i dopunama;

  - Meunarodni kodeks za siguran prijevoz brodovima pakiranog osiromaenognuklearnog goriva, plutonija i visokoradioaktivnih otpada (The InternationalCode for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutoniumand High-Level Radioactive Wastes on board Ships INF Code) sapripadajuim izmjenama i dopunama;

  - Meunarodna konvencija o spreavanju zagaenja koja uzrokuju brodovi(The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships,1973.), izmijenjena Protokolom iz 1978. (MARPOL 73/78), sa pripadajuimizmjenama i dopunama;

  5) na prijevoz opasnih materija zranimputem primjenjuje se:- Aneks 18 Konvencije o meunarodnom civilnom zrakoplovstvu (Convention

  on International Civil Aviation);- Tehnike instrukcije Meunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo za

  siguran transport opasnih materija zrakom (International Civil AviationOrganisation ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  6/49

  6

  Dangerous Goods by Air) te izmjenama i dopunama, objavljene uSlubenom glasniku BiH, broj______________;

  - Uputstvo za postupanje u sluaju opasnosti za avionske nezgode koje supovezane s opasnim materijama (ICAO Doc. 9481Emergency response

  - guidence for Aircraft Iucidents Involiving Dangerous Goods).

  - IATA Dangerous Goods Regulations (IATA Trening knjigama i regulativom);

  6) na prijevoz opasnih materija u potanskom saobraaju primjenjuju se propisiSvjetskog potanskog saveza (Universal Postal Union) - objavljeni u Slubenomglasniku BiH, broj______________.

  lan 6.

  (Znaenje pojmov a koj i se kor iste u Zakon u)

  Pojedini pojmovi, koji se koriste u ovom zakonu, imaju sljedea znaenja:

  1) opasne materije su materije utvrene u lanu 4. ovog zakona;

  2) voziloje svako prijevozno sredstvo kojim se obavlja prijevoz opasnih materija(motorno vozilo ili prikljuno vozilo, cisterna, eljezniko vozilo, brod- plovilo, zrakoploviili drugo prijevozno sredstvo);

  3) ambalaaje svaka jedinica izraena, provjerena i odobrena prema ugovorimaiz lana 5. ovog zakona, namijenjena za pakovanje ili punjenje opasnih materija (kutije,bave, vree, kanisteri, kombinirana ambalaa, posude, cisterne i ostale jediniceambalae);

  4) pakovanjeje jedinica ambalae u koju je izvreno pakovanje ili punjenjeopasne materije i koja je na taj nain kao cjelina spremna za prijevoz sa znakovimaupozorenja, natpisima, oznakama i naljepnicama te ukoliko nisu prekoraeni limiti popakovanju ili brutokilai;

  5) punitelj je struno lice koje preuzima opasne materije u tenom, plinskom,prakastom ili rasutom stanju i puni u predviene prostore vozila koja slue za prijevozopasnih materija, odnosno koji priprema tako napunjene teretne prostore i vozila zaprijevoz;

  6) pakirateljje strunolice koje pakuje, puni ili priprema pakovanje za prijevoz;

  7) utovariteljje struno lice koje vri utovar opasne materije u prijevozno sredstvo(vozilo dr.) namijenjeno za prijevoz opasne materije;

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  7/49

  7

  8) organizator prijevoza je svako fiziko ili pravno lice koje organizira prijevozopasnih materija ili obavlja kao organizator druge usluge koje se odnose na prijevozopasnih materija;

  9) poiljalacje lice koje predaje opasne materije na prijevoz i koje je u ugovoru o

  prijevozu, odnosno u dokumentu o prijevozu navedeno kao poiljalac. Ako se prijevozobavlja bez ugovora o prijevozu, odnosno bez dokumenta o prijevozu, poiljalac je licekoje predaje opasne materije na prijevoz;

  10) prijevoznik je pravno ili fiziko lice koje obavlja prijevoz opasnih materija ikoje je u ugovoru o prijevozu, odnosno u dokumentu o prijevozu, navedeno kaoprijevoznik. Ako se prijevoz obavlja bez ugovora o prijevozu, odnosno bez dokumenatao prijevozu, prijevoznik je lice koje prevozi opasne materije;

  11) primalac je lice koje preuzima opasne materije i koje je u ugovoru oprijevozu, odnosno u dokumentu o prijevozu navedeno kao primalac. Ako se prijevoz

  obavlja bez ugovora o prijevozu, odnosno bez dokumenta o prijevozu, primalac je licekoje preuzima opasne materije;

  12) savjetnik za sigurnost je lice koje ima meunarodno priznati certifikat ostrunoj osposobljenosti kao dokaz da je osposobljen da primijeni vaee meunarodnepropise o prijevozu opasnih materija na odgovarajue vidove transporta;

  13) nadzor je svaka provjera, pregled ili drugi postupak koji ima za cilj da seutvrdi da i se provode sve sigurnosne mjere propisane za prijevoz opasnih materija kojevrenadleni organiodreeni ovim zakonom;

  14) voza je lice koje rukuje i upravlja prijevoznim sredstvom koje se koristi zaprijevoz opasnih materija u zranom, cestovnom i eljeznikom saobraaju iunutranjim plovnim putevima.

  lan 7.

  (Donoenje rjeenja i drug ih akata)

  Postupci koji se vode po ovom zakonu, po zahtjevu stranke ili po slubenojdunosti, radi utvrivanja injeninog stanja i donoenja rjeenja ili drugih akata,provode se po odredbama Zakona o upravnom postupku (Slubene novine Federacije

  BiH, br. 2/98 i 48/99), osim u pitanjima u kojima je ovim zakonom i ugovorima iz lana5. ovog zakona drukije odreeno.

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  8/49

  8

  II - PRAVA I DUNOSTI ORGANA UPRAVE FEDERACIJE I KANTONA

  lan 8.

  (Nadlenos t federalnih i kanton alnih organa uprave)

  Osnovni nosioci porovoenja ovog zakona, podzakonskih propisa i

  meunarodnih ugovora iz lana 5. ovog zakona, u oblasti prijevoza opasnih materija nateritoriji Federacije su federalni i kantonalni organi uprave prema nadlenostima iz l. 9.do 13. ovog zakona.

  lan 9.

  (Nadlenost federalnih ministarstava)

  Federalno ministarstvo unutranjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjihposlova (u daljnjem tekstu: Federalni MUP), Federalno ministarstvo prometa ikomunikacija, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalnoministarstvo obrazovanja i nauke i Federalno ministarstvo zdravstva, u oblasti prijevozaopasnih materija, obavljaju sljedee poslove:

  1) provode utvrenu politiku i osiguravaju izvrenje ovog zakona i meunarodnihugovora iz lana 5. ovog zakona u pitanjima koja su ovim zakonom stavljena u njihovunadlenost;

  2) donose podzakonske propise ili uestvuju u donoenju tih propisa sa drugimfederalnim ministarstvima za koja su ovlatena ovim zakonom i osiguravaju izvravanjetih propisa;

  3) odluuju o davanju odobrenja ili drugih akata, koja su ovim zakonom stavljenau njihovu nadlenost;

  4) vre inspekcijski nadzor, u skladu s ovim zakonom;

  5) rjeavaju po albama koje se izjave na prvostepena rjeenja koja donoseodgovarajua kantonalna ministarstava iz pojedinih oblasti ili ovlatena pravna lica, uskladu s ovim zakonom;

  6) ostvaruju odgovarajuu meusobnu saradnju u rjeavanju pitanja odzajednikog interesa u oblasti prijevoza opasnih materija na teritoriji Federacije ipruaju meusobnu potrebnu strunu i drugu pomo;

  7) najmanje jednom godinje, a prema potrebi i ee, informiraju VladuFederacije o stanju i problemima prijevoza opasnih materija na teritoriji Federacije iprimjeni propisa u pitanjima iz svoje nadlenosti, a mogu podnijeti i zajedniki izvjetajili informaciju;

  8) obavljaju i druge poslove u oblasti prijevoza opasnih materija na teritorijiFederacije koji su ovim zakonom stavljeni u nadlenost tih ministarstava.

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  9/49

  9

  lan 10.

  (Dodatna nadlenost Federalnog MUP-a)

  Federalni MUP, pored poslova iz lana 9. ovog zakona, obavlja i sljedeeposlove:

  1) ostvaruje odgovarajuu saradnju sa kantonalnim ministarstvima unutranjihposlova u pitanjima koja su ovim zakonom stavljena u njihovu nadlenost radi pravilnogobavljanja tih poslova i pruanja strune i duge pomoi,

  2) ostvaruje odgovarajuu saradnju sa Ministarstvom sigurnosti Bosne iHercegovine i nadlenim organom unutranjih poslova Republike Srpske u rjeavanjupitanja od zajednikog interesa u oblasti prijevoza opasnih materija na teritorijiFederacije.

  lan 11.

  (Nadlenost Federalne uprave civilne zatite)

  Federalna uprava civilne zatiteuestvuje u svim aktivnostima na pronalaenju iprikupljanju opasnih materija i njihovoj zatiti kada doe do gubitka ili nestanka opasnematerije ili kada u toku prijevoza doe do ispadanja ili prosipanja opasne materije saciljem da se te materije pronau, prikupe ismjeste na odreena sigurna mjesta i provodisve aktivnosti i mjere na spreavanju tetnih posljedica po ljude, okoli i materijalnadobra (l. 54. i 55.). Uee u tim aktivnostima vri se putem angairanja odgovarajuihsnaga i sredstava civilne zatite (jedinice i slube) kojima raspolae uprava.

  U izvravanju zadataka iz stava 1. ovog lana dune su da se angairaju ikantonalne uprave civilne zatite i opinske i gradske slube civilne zatite koje eangairati odgovarajue snage i sredstva civilne zatite kojima uprava, odnosno slubaraspolae(jedinice i slube).

  Jedinice i slube civilne zatite iz st. 1. i 2. ovog lana poslove iz svojenadlenosti obavljajuprema ovlatenjima koja su utvrena u propisima iz oblasti civilnezatite.

  lan 12.

  (Nadlenost kantonalonog ministarstva unutranjih poslova)

  Kantonalno ministarstvo unutranjih poslova - (policijska uprava) vrikontrolu ipraenje prijevoza opasnih materija na podruju kantona, u skladu sa svojimovlatenjima koja su utvrena ovim ili drugim zakonom, odluujeo davanju odobrenja i

  drugih akata za koja je ovlateno ovim zakonom, ostvaruje saradnju sa FederalnimMUP-om u pitanjima prijevoza opasnih materija i postupa po nalozima i uputama togministarstva, s tim da ostvaruje odgovarajui saradnju i sa kantonalnim ministarstvomnadlenim za promet i komunikacije i drugim organima kantona koji uestvuju uprijevozu opasnih materija.

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  10/49

  10

  lan 13.

  (Nadlenost kantonalnog organa nadlenog za promet i komunikacije)

  Kantonalni organ uprave nadlean za promet i komunikacije, u oblasti prijevozaopasnih materija, obavlja sljedee poslove:

  1) u saradnji sa kantonalnim ministarstvom unutranjih poslova i kantonalnimministarstvom nadlenim za prostorno ureenje odreuje parking mjesta za parkiranjevozila koja prevoze opasne materije, kao i kretanje ovih vozila u urbanim sredinama;

  2) vodi evidencije o pravim licima koja vre ispitivanje vozila koja prevoze opasnematerije i daje odobrenja da su ta vozila ispravna;

  3) uestvuje u radu komisije koja vri ispitivanje vozaa.

  III - SAVJETNIK ZA SIGURNOST I LICA KOJA VREPRIJEVOZ ILI RUKOVANJEOPASNIM MATERIJAMA

  1. Savjetnik za sigurnost

  lan 14.

  ( Imenovan je savjetnika za sigu rno st)

  Pravna i fizika lica koja imaju sjedite, odnosno prebivalite u Federaciji, ijadjelatnost obuhvaa prijevoz opasnih materija cestom, zrakom, eljeznicom ili uunutranjoj plovidbi, te u vezi s tim vrepakovanje, utovar, punjenje, prijevoz, pretovari istovar opasnih materija, moraju imati najmanje jednog savjetnika za sigurnostprijevoza opasnih materija (u daljnjem tekstu: savjetnik).

  Poslove savjetnika moe obavljati lice koje je u radnom odnosu kod pravnog ili

  fizikog lica iz stava 1. ovog lana, a koje moe imati i druge poslove, kao i lice koje nijeu stalnom radnom odnosu kod pravnog ili fizikog lica iz stava 1. ovog lana, aangairano je ugovorom za obavljanje poslova savjetnika.

  Savjetnik je duan imati meunarodno priznati certifikat o profesionalnojosposobljenosti za obavljanje poslova savjetnika, izdat od nadlenog organa iliinstitucije u Bosni i Hercegovini, odnosno Federaciji ili inozemstvu, u skladu sodgovarajuim ugovorima iz lana 5. stav 1. taka 1) ovog zakona.

  Pravno ili fiziko lice iz stava 1. ovog lana duno je dostaviti Federalnom MUP-u iFederalnom ministarstvu prometa i komunikacija podatke o savjetniku, u roku od 15dana od dana njegovog imenovanja, odnosno od dana angairanja po ugovoru za

  obavljanje poslova savjetnika.Pravno ili fiziko lice koje prevozi opasne materije, prema izuzecima odreenim

  meunarodnim ugovorima iz lana 5. ovog zakona, nije duno imati savjetnika uradnom odnosu, odnosno angairati savjetnika po ugovoru.

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  11/49

  11

  lan 15.

  (Poslovi savjetnik a)

  Savjetnik je ovlaten da prati primjenu propisa u oblasti prijevoza opasnih materija is tim u vezi nadgleda, provodi i usklauje ope akte pravnog ili fizikog lica i osiguravanjihovu usklaenost s ovim zakonom i ugovorima iz lana 5. ovog zakona te obavljadruge poslove koji se utvrde u propisu iz lana 94. taka 1) ovog zakona u skladu saDirektivom Vijea Evropske unije 96/35 od 3. juna 1996. godine o imenovanju i strunojosposobljenosti savjetnika za sigurnost u prijevozu opasnog tereta cestovnim,eljeznikim i unutranjim plovnim putevima (Slubeni l ist L 145, 19. juni 1996. str.0010-0015).

  Savjetnik je odgovoran za pravilno i zakonito obavljanje poslova iz svojenadlenosti.

  lan 16.

  (Struno osposobljavanjesavjetnika i polagan je ispita)

  Savjetnik podlijee obavezi strunog osposobljavanja radi sticanja certifikata oosposobljenosti za poslove savjetnika i polaganju ispita za sticanje tog certifikata , to sevri po propisu iz lana 94. stav 1. taka 1) ovog zakona.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u saradnji sa kantonalnimministarstvima obrazovanja donosi program strunog osposobljavanja savjetnika iimenuje komisiju za polaganje ispita za sticanje certifikata o strunoj osposobljenostisavjetnika.

  Program obuke i imenovanje komisije organi iz stava 2. ovog lana obavljaju usaradnji sa Federalnim ministarstvom za promet i komunikacije, Federalnim MUP-om iFederalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije.

  Obavezi strunog osposobljavanja i polaganja ispita iz stava 1. ovog lana nepodlijeu lica koja su certifikat za savjetnika stekla u inozemstvu ili u Bosni i Hercegoviniod ovlatenih stranih lica u skladu s odgovarajuim ugovorima iz lana 5. ovog zakona.

  Struna obuka i polaganje ispita za savjetnika za oblast prometa radioaktivnimmaterijama vri se po propisima i u nadlenosti Dravne agencije iz lana 3. stav 4.ovog zakona.

  2. Struna obuka lica kojaobavljaju prijevoz i rukovanje opasnim materijama

  lan 17.

  (Nain obuke vozaa i lica koja rukuju opasnim materijama)

  Opasne materije mogu da prevoze samo lica (vozai) koja su za to strunoosposobljena i koja su navrila 21 godinu ivota, a rukovanje opasnim materijama moevriti punoljetno lice struno osposobljeno za obavljanje tih poslova.

  Lica koja vre prijevoz i lica koja uestvuju u rukovanju opasnim materijama morajuimati zavrenu strunu obuku za obavljanje tih poslova, u zavisnosti od poslova radnogmjesta i poloiti ispit strune obuke za obavljanje poslova vozaa, odnosno za

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  12/49

  12

  obavljanje poslova rukovanja opasnim materijama, to se obavlja u skladu sa propisomiz lana 94. stav 1. taka 1) ovog zakona.

  Struna obuka lica iz stava 2. ovog lana vri se po programu obuke koji se donosina osnovu lana 16. st. 2. i 3. ovog zakona.

  Strunu obukupo programu iz stava 3. ovog lana mogu obavljati pravna lica kojaimaju potrebne materijalno-tehnike uvjete i strune kadrove za obavljanje poslova izprograma obuke, u skladu s ugovorom iz lana 5. stav 1. taka 1) ovog zakona, kojaovlasti:

  1) Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, u saradnji sa Federalnimministarstvom obrazovanja, Federalnim MUP-om i Federalnim ministarstvomenergije, rudarstva i industrije - za opasne materije iz lana 4. stav 1., klase:1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 8 i 9 ovog zakona,

  2) Federalno ministarstvo zdravstva, u saradnji sa Federalnim ministarstvomobrazovanja - za opasne materije iz lana 4. stav 1., klase 6.1 i 6.2 ovogzakona.

  Struna obuka vozaa i lica koja rukuju radioaktivnim materijama vri se popropisima i u nadlenosti Dravne agencije iz lana 3. stav 4. ovog zakona.

  Struna obuka vozaa i lica koja rukuju opasnim materijama koje se prevozezranim prometom obavlja Federalna direkcija za civilnu avijaciju po propisima kojedonosi Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH.

  lan 18.

  (Kom isi ja za ispit vozaa, odn osn o ruko vanje opasnim m ater i jama)

  Ispit iz strune obuke za vozaa, odnosno struni ispit za lica koja rukujuopasnim materijama iz lana 17. stav 4. taka 1) ovog zakona polae se predkomisijom koju imenuje federalni ministar obrazovanja i naukena prijedlog kantonalnihministara obrazovanja i u saradnji sa federalnim ministrom prometa i komunikacija ifederalnim ministrom unutranjih poslova, a za opasne materije iz lana 17. stav 4.taka 2) ovog zakona komisiju imenuje federalni ministar zdravstva u saradnji safederalnim ministrom obrazovanja i nauke.

  Lice koje je zavrilo strunu obuku i poloilo ispit strune obuke pred komisijom izstava 1. ovog lana dobija certifikat o strunoj osposobljenosti za poslove vozaa,odnosno za poslove rukovanja opasnim materijama.

  Certifikat o osposobljenosti vozaa koji prevozi opasne materije vai pet godina iizdaje se na jednom od jezika u slubenoj upotrebi u Federaciji i engleskom ili

  francuskom jeziku, ukoliko to nije drugaije odreeno ugovorima iz lana 5. ovogzakona.

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  13/49

  13

  IV - MJERE SIGURNOSTI KOJE SE ODNOSE

  NA PRIJEVOZ SVIH VRSTA OPASNIH MATERIJA

  1. Ambalaaza opasne materije

  lan 19.

  (Doputena ambalaa)

  Prijevoz opasnih materija moe se obavljati samo ako su upakovane u odgovarajuuambalaukoja ispunjava sljedee uvjete:

  1) koja prema kvalitetu i izradi odgovara koliini i posebnostima opasnih materijakoje se u njoj prevoze;

  2) u kojoj je doputen prijevoz opasnih materija, u skladu s odredba meunarodnihugovora iz lana 5. ovog zakona;

  3) koja je provjerena i odobrena, u skladu s odredbama meunarodnih ugovora izlana 5. ovog zakona;

  4) koja ima znakove upozorenja, natpise, oznake i listice za oznaavanje opasnostite druge podatke o opasnim materijama i ambalai, u skladu s odredbamameunarodnih ugovora iz lana 5. ovog zakona.

  lan 20.

  (Odobrenje za ambalau)

  Proizvoa ambalae za opasne materije duan je pribaviti odobrenje za ambalaukoje izdaju sljedei organi:

  1) za ambalau za prijevoz tekuih zapaljivih tenosti i gasova i cisterni koje sufiksno privrene za vozila u drumskom prijevozu - izdaje pravno lice kojeodredi Federalno ministarstvo prometa i komunikacija;

  2) za ambalau za prijevoz opasnih materija koja nije obuhvaena odredbom stava1. taka 1) ovog lana izdaje pravno lice koje odredi Federalno ministarstvoenergije, rudarstva i industrije.

  Pravna lica iz stava 1. ovog lanaodobrenje mogu izdati samo za ambalau kojazadovoljava uvjete utvrene u odgovarajuim ugovorima iz lana 5. ovog zakona, to upostupku izdavanja odobrenja pravno lice mora da utvrdi.

  U odobrenju za ambalau mora se odrediti nain oznaavanja (kodiranja) kojimora odgovarati odgovarajuim ugovorima iz lana 5. ovog zakona. U tom odobrenju semogu utvrditi i odreena ogranienja za upotrebu ambalae, ako su potrebna (posebniuvjeti, rok vaenjaodobrenja i sl.).

  Odobrenje iz stava 1. ovog lana izdaje se u obliku rjeenja.

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  14/49

  14

  lan 21.

  (Oduzimanje odobrenja za ambalau)

  Ako organ nadlean za nadzor utvrdi da ambalaa ne odgovara uvjetimapredvienim u ugovorima iz lana 5. ovog zakona, donosi rjeenje kojim zabranjujenjenu upotrebu za prijevoz opasnih materija i o tome pismeno obavjetava organ izlana20. stav 1. ovog zakona koji je nadlean za te ambalae.

  Kada nadleni organ primi to obavjetenje, duan je odmah po slubenojdunosti pokrenuti postupak za oduzimanje odobrenja za ambalau iz stava 1. ovoglana, to se vri donoenjem rjeenja.

  lan 22.(Uvjeti za izradu ambalae)

  Posude, cisterne, kontejneri i druga vrsta ambalae za prijevoz opasnih materijamoraju biti izraeni u skladu s ugovorima iz lana 5. ovog zakona.

  Ako se opasne materije prevoze u posudama od lomljivog materijala ili neotporneplastine mase, posude moraju da se smjeste u zatitnu ambalau i osigurajumaterijalom za popunjavanje praznog prostora radi spreavanja loma posude prinormalnim uvjetima prijevoza.

  Materijal za popunjavanje praznog prostora mora da bude podeen premaprirodi opasne materije, a naroito mora da bude podoban da upije tenu opasnumateriju ili tenost koju moe da lui opasna materija.

  lan 23.(Ambalaa za tene opasne materije)

  Posude za prijevoz tene opasne materije ili opasne materije potopljene u nekutenost i posude za prijevoz rastvora opasne materije, kao i njihovi zatvarai moraju dabudu takvi da izdre unutranji pritisak pri promjenama temperatura koje materije moguda postignu prilikom prijevoza, vodei rauna o potrebnom praznom prostoru za irenjetenosti.

  lan 24.(Materijal za izradu ambalae)

  Materijal za izradu ambalae za prijevoz opasnih materija iz lana 4. ovogzakona bira se u skladu s odgovarajuim odredbama ugovora iz lana 5. ovog zakona,koje se odnose na ambalae.

  lan 25.(Smjetaj boca u pr i jevozno sredstvo)

  Boce u kojima se prevoze tene opasne materije pakuju se, odnosno stavljaju upalete prilikom prijevoza u vertikalnom poloaju, a boce sa gasovimau vertikalnom ilihorizontalnom poloaju.

  Niske boce sa prenikom veim od 30 cm u kojima se prevozi teni naftni gasmogu se pakovati, odnosno stavljati u vozilo za prijevoz i prevoziti bez paleta, pri emustranice prostora u kojem se stavljaju boce nisu nieod etiri petine visine boce.

  Ako su boce pakovane ili smjetene u paletu u horizontalnom poloaju, morajuda budu osigurane od kotrljanja ili pomjeranja, a ako su pakovane, odnosno smjetene

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  15/49

  15

  u palete u vertikalnom poloaju ili iroke boce bez paleta moraju se osigurati odprevrtanja.

  lan 26.(Oznaavanje ambalaa oznakama opasnosti)

  Ambalaa/paketi u kojima se prevoze opasne materije moraju da budu navidljivom mjestu oznaeni odgovarajuom oznakom opasnosti, to se vri u skladu sugovorima iz lana 5. ovog zakona.

  Ambalaa/paketi sa posudama izraenim od lomljivog materijala moraju da buduoznaeni listicama kojima se oznaava lomljivost posude, a po potrebi, i poloajambalae/paketa pri prijevozu.

  lan 27.(Postup ak sa praznim pos udama)

  Prazne neoiene posude u kojima su se nalazile opasne materije moraju dabudu zatvorene i oznaene na isti nain kao da su napunjene opasnom materijom. Prijevozna sredstva kojima se prevoze posude iz stava 1. ovog lana moraju da

  budu oznaena na isti nain kao i prijevozna sredstva kojima se prevoze posudenapunjene opasnom materijom.

  lan 28.

  (Pri jevoz prazne neoiene ambalae)

  Za prijevoz praznih neoienih posuda, boca ili druge ambalae u kojima su senalazile opasne materije primjenjuju se odgovarajue odredbe meunarodnih ugovora

  iz lana 5. ovog zakona.

  2. Dunosti pravnih i fizikih lica koji su uesnici u prijevozu opasnihmaterija

  lan 29.

  (Vrste radnj i u pr i jevozu opasnih mater i ja)

  Pravna i fizika lica koja su uesnici u prijevozu opasnih materija mogu biti:poiljalac, pakiratelj, puniltelj, vlasnik ili korisnik sredstava za prijevoz (vozila, cisterni isl.), utovaritelj, prijevoznik i primatelj opasne materije. Ta lica u obavljanju poslova izsvoje nadlenosti imaju dunosti utvrene u l. 30. do 36. i drugim odredbama ovogzakona i dunostiutvrene u ugovorima iz lana 5. ovog zakona.

  lan 30.

  (Dunosti poiljaoca)

  Poiljalac moe predati opasne materije na prijevoz pod uvjetom da je prijevoz tematerije doputen, da je izdato odobrenje za prijevoz opasne materije, da je upakovanaili punjena u odgovarajuu ambalau, da su osigurani uvjeti za nain prijevoza, utovara,

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  16/49

  16

  rukovanja, uvanja, ienja i drugi uvjeti iz ugovora iz lana 5. ovog zakona i da suvozau koji rukuje i upravlja sredstvom za prijevoz uruene predviene isprave zaprijevoz opasnih materija iz lana 47. ovog zakona.

  lan 31.

  (Dunosti pakiratelja)

  Pakiratelj je duan pakiranje opasne materije vriti na propisani nain i pri tomepotovati znakove opasnosti, natpise i druge oznake koje se odnose na oznaavanjeopasnosti kod pripreme pakovanja i potovati druge mjere sigurnosti predviene uugovorima iz lana 5. ovog zakona, koje se odnose na pakovanje opasnih materija.

  lan 32.

  (Dunosti punitelja)

  Punitelj opasnih materija za prijevoz je duan da punjenje obavlja samo namjestu (prostoru) koje je posebno odreeno i odobreno za punjenje, da prije punjenjaprovjeri da li su sredstva za prijevoz namijenjena za prijevoz i njihova oprema oieni itehniki ispravni, da se prijevozna sredstva pune samo opasnom materijom koja semoe prevoziti tim prijevoznim sredstvima, da se punjenje obavlja do propisanog niova,odnosno doputene mase punjenja po litri zapremine, da po zavretku punjenja provjerida na vanjskoj strani prijevoznog sredstva ne postoje ostaci opasne materije i dapotuje druge mjere sigurnosti utvrene u ugovorima iz lana 5. ovog zakona.

  Mjesta (prostori) iz stava 1. ovog lana, kao i mjesta (prostori) iz l.: 34., 36. i 37.ovog zakona koja slue za punjenje, utovar ili istovar opasnih materija odreujekantonalno ministarstvo unutranjih poslova u saradnji sa kantonalnom upravom civilnezatite u skladu sodgovarajuim odredbama ugovora iz lana 5. ovog zakona.

  lan 33.(Dunosti vlasnika ili korisnika pri jevo znih sreds tava)

  Vlasnik ili korisnik sredstava za prijevoz opasnih materija (vozila, cisterne i dr.)duan je osigurati da sredstvo za prijevoz bude izraeno, opremljeno i oznaenopropisanim oznakama upozorenja, natpisima i drugim podacima o opasnim materijama ivozilu, da ima certifikat o ispravnosti vozila za prijevoz opasne materije, da sredstva zaprijevoz i opremu odrava u ispravnom stanju, da osigura potrebne provjere ispravnostikod popravki ili prepravki prijevoznog sredstva i provodi druge mjere sigurnosti utvreneu ugovorima iz lana 5. ovog zakona, koje se odnose na prijevozna sredstva, kao iopremu za vozilo prema tim ugovorima.

  lan 34.

  (Dunosti utovaritelja)

  Utovaritelj opasnih materija za prijevoz duan je utovar obavljati onda kada seutvrdi da su ispunjeni svi uvjeti iz lana 30. ovog zakona, da potuje zabrane o utovaru iobaveznom razdvajanju opasnih materija od ivotinjskih namirnica i stone hrane, dautovar vri samo na mjestu (prostoru) koje je odreeno i opremljeno za utovar i daprimjenjuje druge mjere sigurnosti utvrene u ugovorima iz lana 5. ovog zakona.

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  17/49

  17

  lan 35.

  (Dunosti pri jevoznika)

  Prijevoznik opasne materije je duan prije i u toku prijevoza opasne materijepreduzimati preventivne i sigurnosne mjere kojima se stvaraju uvjeti za siguran prijevoz,odnosno uvjeti za zatitu ivota i zdravlja ljudi, ivotne sredine i materijalnih dobara.

  Radi postizanja zatite iz stava 1. ovog lana, prijevoznik je duan preduzimatisljedee mjere: da su ispunjeni uvjeti iz l. 30. do 34. ovog zakona, da se radi onamjenskom vozilu, da je tehniki ispravno i da je pravilno natovareno i optereeno, daposjeduje dokaz o osiguranju iz stava 3. ovog lana i da primjenjuje druge mjeresigurnosti utvrene u odgovarajuim ugovorima iz lana 5. ovog zakona.

  Prijevoznik opasne materije duan je izvriti osiguranje opasne materije kodosiguravajueg drutva za sluaj tete prema treim licima ili prema ivotnoj sredini.

  lan 36.

  (Dunosti primaoca)

  Primalac opasne materije duan je materiju preuzeti u to kraem roku i izvritinjen istovar na propisan nain, istovar opasne materije izvriti samo na mjestu(prostor) koje je odreeno i opremljeno za istovar opasne materije, izvriti ienjevozila i teretnog prostora i sa vozila ukloniti znakove upozorenja, natpise i druge oznakei provoditi i druge mjere sigurnosti predviene odgovarajuim ugovorima iz lana 5.ovog zakona, koje se odnose na istovar opasne materije.

  3. Utovar i istovar opasne materije

  lan 37.

  (Mjesta uto vara i l i istovara opasne materi je)

  Utovar ili istovar opasnih materija (utovar, utakanje, pretovar, pretakanje, istovar,istakanje, uvanje i druge manipulacije u vezi s utovarom ili istovarom) moe se vritisamo na posebno odreenim mjestima na kojima se ne ugroavaju ivot i zdravlje ljudi,ivotna sredina ili materijalna dobra, odnosno sigurnost saobraaja, s tim to se utovarvri prema lanu 34., a istovar prema lanu 36. ovog zakona.

  Mjesta na kojima se obavljaju radnje iz stava 1. ovog lana moraju biti osiguranapropisanim ureajima i opremom, na odgovarajui nain osigurana i na vidljivom mjestuoznaenooznakama opasnosti.

  lan 38.

  (Mjesta utovara ili istovara na eljeznici ili luci ili zranoj luci)

  Mjesta utovara ili istovara opasne materije na eljeznikim stanicama, u lukama ipristanitima (pomorska i rijena) i zranim lukama odreuje Federalno ministarstvopometa i komunikacija u saradnji sa Federalnim MUP-om i federalnim ministarstvimanadlenim za poslove zdravstva, graenja i zatite ivotne sredine.

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  18/49

  18

  lan 39.

  (Zabrane za neovlatena lica)

  Zabranjen je neovlatenim licima pristup mjestima na kojima se obavljaju radnjeiz l. 37. i 38. ovog zakona koja neposredno ne uestvuju uutovaru ili istovaru opasnihmaterija.

  lan 40.

  (Zabrane kod utovara, istovara i pretovara)

  Na mjestu na kome se vri utovar, istovar i pretovar eksplozivnih materija iopasnih materija koje imaju svojstvo zapaljivosti, zabranjeno je:

  1) dranje materija i ureaja koji mogu izazvati poar ili omoguiti njegovoirenje;

  2) dranje otvorenog plamena ili rad s otvorenim plamenom (zavarivanje isl.);

  3) puenje i upotrebasredstava za paljenje (ibice, upaljai za cigarete i sl.);4) upotreba ureajaili sredstva koji imaju loite;

  5) raditi alatom ili drugim ureajima koji iskre;

  6) postavljanje nadzemnih elektrinih vodova bez obzira na napon;

  7) pokretanje motora vozila, osim u sluajevima kako je propisanoodgovarajuim odredbama ugovora iz lana 5. ovog zakona.

  lan41.

  (Vri jeme uto vara, istov ara i pretovara)

  Utovar, istovar i pretovar opasnih materija vri se, po pravilu, danju.Ako se utovar, istovar i pretovar opasnih materija vri nou, osvjetljenje na

  mjestu utovara, istovara i pretovara mora biti elektrino, a elektrini ureaji izraeni takoda ne mogu izazvati poar ili eksploziju.

  Utovar, istovar i pretovar opasnih materija ne moe se vriti za vrijemeelementarnih nepogoda i drugih nesrea koje ugroavaju sigurno obavljanje tih radnji.

  lan 42.

  (Ureaji i op rema za utovar, istovar i pretovar)

  Ureaji i oprema za utovar, istovar i pretovar opasnih materija moraju biti

  ispravni, tako da je iskljuena svaka mogunost curenja, odnosno isticanja ili prosipanjaopasne materije.

  Lice koje rukuje ureajima iz stava 1. ovog lana prije utovara, istovara ipretovara mora provjeriti da li su ti ureaji ispravni, pa ih upotrebljavati tek nakonprovjere. Mjesto na kojem se vri utovar ili istovar eksplozivnih materija, zapaljivihtenosti i gasova i drugih opasnih materija koje imaju svojstvo zapaljivosti, mora bitiosigurano aparatima ili drugim ureajima za gaenje poara.

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  19/49

  19

  lan 43.

  (Ureaj i oprema za utovar ili istovarop asne m ateri je, klase 4.3)

  Zatvoreni prostor u kome se vri utovar ili istovar opasnih materija , klase 4.3,mora biti osiguran najmanje jednim ureajem (aparat) za mjerenje koncentracijezapaljivih gasova u zraku.

  Ureaji iz stava 1. ovog lana moraju biti redovno pregledani i badareni ulabaratorijama ovlatenih od Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine.

  Vlasnik ureaja iz stava 1. ovog lana mora voditi odgovarajuu evidenciju oredovnim pregledima i badarenjima tih ureaja.

  lan 44.

  (Kontrola ureaja i opreme za utovar ili istovar)

  Pravno ili fiziko lice koje vri utovar ili istovar opasnih materija duno jekontrolirati ispravnost ureaja i elektrinih instalacija na mjestima na kojima se vri

  utovar ili istovar opasnih materija i organizirati fiziku zatitu tih mjesta u skladu saZakonom o agencijama i unutranjoj slubi zatite za zatitu ljudi i imovine (Slubenenovine Federacije BiH, broj78/08) i starati se o ispravnosti tehnikih ureaja, opreme idrugih sredstava za zatitu od poara i eksplozija te o tome voditi odgovarajuuevidenciju.

  lan 45.

  (Uvjeti za poetak utovara i radnje pos li je is tovara)

  Utovar opasnih materija ne moe zapoeti ukoliko nisu ispunjeni svi uvjetipropisani u lanu 34. ovog zakona i odgovarajuim odredbama ugovora iz lana 5.ovog zakona.

  Nakon istovara opasnih materija, a prije utovara opasne materije drugogsadraja ili karakteristika, prijevozno sredstvo mora biti oieno (vozilo i teretniprostor).

  lan 46.

  (Zatitne mjere u toku utovara, istov ara i l i pretov ara)

  U toku utovara, istovara ili pretovara opasnih materija primjenjuju seodgovarajue zatitne mjere u skladu s odgovarajuim odredbama ugovora iz lana 5.ovog zakona.

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  20/49

  20

  4. Prijevoz opasne materije

  lan 47.

  (Dunosti poiljaoca opasne materije na pri jevoz)

  Poiljalac opasnu materiju moe dati na prijevoz onda kada ispunjava uvjete izlana 30. ovog zakona i prijevozniku (vozau) preda ispravu o prijevozu i uputstvo oposebnim mjerama sigurnosti koje se pri prijevozu opasne materije moraju preduzeti.Isprava i uputstvo se izdaju za svaku poiljku opasne materije.

  Ispravu o prijevozu i uputstvo iz stava 1. ovog lanapoiljalac opasne materijeizdaje na obrascu koji je utvren u propisu iz lana93. stav 1. taka1) ovog zakona.

  Izuzetno od odredbe stava 1. ovog lana isprava o prijevozu opasne materije neizdaje se ako tovarni list ili druga odgovarajua isprava o prijevozu sadri sve podatke oopasnoj materiji predviene na obrascu iz stava 2. ovog lana.

  lan 48.

  ( Isp rava o pri jevozu za ino zemstvo )

  Isprava o prijevozu opasne materije koja se upuuje u inozemstvo mora da budenapisana na jednom od slubenih jezika u Federaciji i jednom stranom jeziku (engleskiili njemakiili francuski ili dr.).

  Za opasnu materiju koja se uvozi iz inozemstva u Federaciju isprava o prijevozuopasne materije mora da bude napisana i na jednom od slubenih jezika u Federaciji.

  lan 49.

  (Isprave koje mora im at i l ice koje up ravl ja pr i jevoznim s redstvom )

  Lice koje upravlja prijevoznim sredstvom kojim se prevozi opasna materija dunoje da posjeduje ispravu i uputstvo iz lana 47. ovog zakona, certifikat o ispravnostivozila, certifikat o strunoj osposobljenosti za upravljanje tim vozilom, odobrenje zaprijevoz i odobrenje za nabavku opasnih materija u sluajevima propisanim ovimzakonom, a na zahtjev ovlatenog slubenog lica duno je pokazati na uvid sve teisprave i odobrenja.

  Lice koje upravlja prijevoznim sredstvom kojim se prevozi opasna materija dunoje da na ispravi o prijevozu opasne materije svojim potpisom potvrdi prijem deklariraneopasne materije za prijevoz, s tim da tu ispravu potpisuje i lice koje predaje na prijevoz

  opasnu materiju.

  lan 50.

  (Uvjeti za vozi lo k oj im s e prevozi opas na materi ja)

  Prijevoz opasne materije moe seobavljati samo vozilom koje ispunjava uvjete izlana 33. ovog zakona i uvjete utvrene u odgovarajuim odredbama ugovora iz lana5. ovog zakona.

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  21/49

  21

  lan 51.

  (Meunarodni pr i jevoz i ogranienja u pr i jevozu)

  Prijevoz opasnih materija u meunarodnom prijevozu moe se vriti samo prekograninih prijelaza koji su tehniki opremljeni i na kojima je organiziran nadzor za tuvrstu opasnih materija koja odredi nadleni organ Bosne i Hercegovine.

  Federalni MUP moe, iz opravdanih razloga, privremeno zabraniti prijevozpojedinih vrsta opasnih materija preko odreenog podruja, u odreenom vremenskomrazdoblju ili odrediti da se te materije prevoze samo odreenom vrstom prijevoznihsredstava, o emu se donosi rjeenje.

  Izuzetno, u sluajevima neposredne opasnosti, i kantonalno ministarstvounutranjih poslova moe privremeno zabraniti prijevoz pojedinih vrsta opasnih materijapreko podruja za koje je nadleno, o emu se donosi rjeenje.

  lan 52.

  (Privremen o il i trajno od laganje opasne materi je)

  Federalni MUP, u saradnji sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija,Federalnim ministarstvom okolia i turizmai Federalnim ministarstvom zdravstva, moerjeenjem zabraniti privremeno ili trajno odlaganje opasnih materija inozemog porijeklana teritoriji Federacije.

  Organi iz stava 1. ovog lana odluuju o mjestima u kojima se mogu privremenoili trajno odlagati domae opasne materije na teritoriji Federacije, o emu ti organidonose rjeenje.

  lan 53.

  (Postupak u sluaju pri jevoza opasne materije iji je pri jevo z zabranjen )

  Ukoliko tokom prijevoza prijevoznik ili lice koje upravlja prijevoznim sredstvomkojim se prevozi opasna materija utvrdi ili na drugi nain sazna da prevozi opasnumateriju iji je prijevoz zabranjen, duan je odmah obustaviti daljnje prevoenje opasnematerije i o tome obavijestiti najblie kantonalno ministarstvo unutranjih poslova ipoiljaoca.

  Poiljalacopasne materije iz stava 1. ovog lana duan je odmah po primljenojobavijesti o obustavljanju prijevoza preuzeti opasnu materiju i preduzeti odgovarajuemjere sigurnosti da ne doe do ugroavanja ivota i zdravlja ljudi, ivotne sredine imaterijalnih dobara i postupiti po naredbama ministarstva iz stava 1. ovog lana.

  lan 54.

  (Postupak kod nestanka opasne m ater i je)

  U sluaju nestanka (gubitka) opasne materije tokom prijevoza, prijevoznik jeduan odmah po saznanju o njenom nestanku preduzeti sve to je nuno kako bi se

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  22/49

  22

  izgubljena opasna materija pronala i obavezno o gubitku te materije obavijestitisljedee organe:

  1) najbliu policijsku upravu kantonalnog ministarstva unutranjih poslova radiprovoenja daljnje procedure na pronalasku opasne materije i nadleniinspekcijski organ, a po potrebi i javnost,

  2) nadleni organ civilne zatite opine ili grada ili kantona ili Federacije putemoperativnog centra civilne zatite radi njihovog angairanja na preduzimanjuaktivnosti na pronalasku opasne materije i spreavanja nastanka negativnihtetnih posljedica po ljude i okolinu.

  lan 55.

  (Postup ak sa mater i jom k oja u toku pr i jevoza ispadne i l i se prospe)

  Ukoliko su opasne materije ispale ili se prosule prilikom prijevoza, prijevoznik jeduan bez odlaganja preduzeti sve aktivnosti da se osigura, prikupi ili odstrani, odnosnosmjesti opasna materija u za to odreena mjesta ili te materije na drugi nain uiniti

  bezopasnim te istovremeno obavezno obavijestiti organe iz lana 54. ovog zakona.Ako prijevoznik nije u mogunosti ispale ili prosute opasne materije zbog kojih

  postoji opasnost od kontaminacije ivotne sredine prikupiti, odstraniti, smjestiti naodreeno mjesto ili ih na drugi nain neutralizirati, lice koje vri prijevoz duno je navidljiv nain oznaiti takvo mjesto i do dolaska ovlatenih lica iz organa iz lana 54.ovog zakona sprijeiti pristuptom mjestu licima i ivotinjama.

  U sluaju iz stava 2. ovog lana, kantonalno ministarstvo unutranjih poslova epozvati pravno lice koje raspolae tehnikim sredstvima za izvrenje takvog zadatka dato uradi na raun prijevoznika. To pravno lice je duno postupiti po pozivu i izvritisanaciju terena na kome je dolo do prosipanja opasne materije u saradnji sa

  kantonalnom ili Federalnom upravom civilne zatite.Mjesto za prikupljanje opasne materije iz stava 1. ovog lana (skladite) na

  podruju kantona odreuje kantonalno ministarstvo unutranjih poslova u suradnji sapravnim licem iz stava 3. ovog lanai kantonalnom upravom civilne zatite, s tim da tomogu biti skladita ureena i odobrena u skladu s odgovarajuim odredbama ugovora izlana 5. ovog zakona. U aktu o odreivanju skladita ureuju se i uvjeti koritenjaskladita sa vlasnikom skladita, s tim da se ta skladita mogu koristiti i za odlaganjeoduzete opasne materije.

  Federalno ministarstvo prometa i komunikacija utvruje spisak pravnih lica kojasu osposobljena za obavljanje poslova iz stava 3. ovog lana, sadresama i telefonskimbrojevima, koji se objavljuje u Slubenim novinama Federacije BiH.

  lan 56.

  (Zabrana pri jeno sa opasne materi je u prtl jagu )

  Opasne materije ne mogu se predati niti primati na prijevoz kao prtljag niti unositikao runi prtljag, u skladu s odgovarajuim odredbama ugovora iz lana 5. ovogzakona.

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  23/49

  23

  Izuzetno od odredbe stava 1. ovog lana u prtljagu se mogu prenositi aparati,ureaji, naprave i drugi slini predmeti koji sadre minimalne koliine opasne materije koje ne predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi i ivotnu sredinu, a slue za linuupotrebu (upaljai, ibice, lakovi i sl.).

  V - POSEBNE MJERE SIGURNOSTI ZA PRIJEVOZ ODREENIH VRSTAOPASNIH MATERIJA

  1. Eksplozivne materije

  lan 57.

  (Odobren je za pri jevoz eksplo zivne materi je)

  Za prijevoz eksplozivnih materija klase 1 iz lana 4. ovog zakona potrebno jeodobrenje. To odobrenje se izdaje na zahtjev organizatora prijevoza, poiljaoca iliprimaoca, a izdaje se u obliku rjeenja.

  Odobrenje za prijevoz eksplozivne materije iz stava 1. ovog lana preko graniceBosne i Hercegovine i teritorije Federacije (uvoz, izvoz i tranzit) izdaje Federalni MUP, stim to je duan odmah o izdatom odobrenju obavijestiti pisanim putem nadlenepolicijske agencije Bosne i Hercegovine i kantonalna ministarstva unutranjih poslovana pravcu kretanja prijevoza.

  Odobrenje za prijevoz eksplozivnih materija klase 1 iz lana 4. ovog zakona, uunutranjem prijevozu u Federaciji, izdaje kantonalno ministarstvo unutranjih poslova-policijska uprava u mjestu iz kojeg se upuuje eksplozivna materija.

  Kantonalno ministarstvo unutranjih poslova - policijska uprava duna je odmahpo izdavanju odobrenja iz stava 3. ovog lana o izdatom odobrenju obavijestiti pisanimputem ostala kantonalna ministarstva unutranjih poslova na pravcu kretanjaprijevoza iFederalni MUP.

  lan 58.

  (Posebne m jere sigurno st i )

  Kantonalno ministarstvo unutranjih poslova moe, po potrebi, u odobrenju zaprijevoz utvrditi i odreene posebne mjere sigurnosti pri prijevozu eksplozivnih materijaklase 1 iz lana 4. ovog zakona (pravac kretanja, pratnja poiljaoca ili prijevoznika,pratnja policije i dr.).

  Ako su u odobrenju iz stava 1.ovog lana utvrene posebne

  mjere sigurnosti utoku prijevoza odreene eksplozivne materije klase 1 iz lana 4. ovog zakona, organkoji je utvrdio te mjere duan je o tome obavijestiti pisanim putem kantonalnaministarstva unutranjih poslova i kantonalna ministarstva nadlena za promet ikomunikacije na pravcu prijevoza eksplozivne materije.

  Mjere sigurnosti iz stava 1. ovog lanamoe utvrditi i Federalni MUPkada ocijenida su te mjere neophodne.

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  24/49

  24

  Trokovi provoenja posebnih mjera sigurnosti iz stava 1. ovog lana snosipodnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za prijevoz.

  lan 59.

  (Uvoz i l i izvoz eksplozivn ih materi ja)

  Ako je ugovoren uvoz ili izvoz vee koliine eksplozivne materije klase 1 iz lana4. ovog zakona koja ne moe dase preveze preko granice Bosne i Hercegovine jednimprijevoznim sredstvom niti istovremeno sa vie prijevoznih sredstava, odobrenje zaprijevoz moe se izdati za cijelu koliinu opasne materije klase 1. U tom sluaju prijevozeksplozivne materije klase 1 vri se sukcesivno, preko istog graninog prijelaza i u rokukoji ne moe biti dui od tri mjeseca, ako nadleni organ Bosne i Hercegovine drugaijene odredi.

  2. Gasovi

  lan 60.

  (Posude za pri jevoz gasov a)

  Posude koje su namijenjene za prijevoz odreenog gasaklase 2 iz lana 4. ovogzakona mogu se puniti na nain utvren u odgovarajuimodredbama ugovora iz lana5. ovog zakona, s tim to se te posude mogu puniti i drugom vrstom gasa pod uvjetomda najmanji probni pritisak za taj gas ne bude vei od probnog pritiska za koji je posudaispitana i da naziv gasa i najvea dozvoljena teina punjenja budu upisani na posudi,uzimajui pritom u obzir odgovarajue mjere sigurnosti koje zahtijevaju svojstvapojedinog gasa.

  lan 61.

  (Venti l i za posude za pri jevoz gaso va)

  Posude u kojima se prevoze gasovi moraju da budu snabdjevene ispravnimventilima koji na tim posudama moraju da budu zatieni zatitnom kapom ili zatitnimprstenom i hermetiki zatvoreni za vrijeme prijevoza.

  lan 62.

  (Nain pr i jevoza posuda s a gasovima)

  Posude sa gasovima prevoze se, po pravilu, otvorenim prijevoznim sredstvom nakome tovar mora da bude zatien od tetnih atmosferskih uticaja, osim posuda koje suizraene od materijala otpornog na atmosferske uticaje.

  Prijevoz posuda sa gasovima moe da se obavlja zatvorenim prijevoznimsredstvom ako je osigurana ventilacija tovarnog prostora.

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  25/49

  25

  Lica koja prevoze otrovne gasove i druge opasne materije koje stvaraju pare igasove opasne po njihovo zdravlje moraju za vrijeme prijevoza imati odgovarajuuopremu za linu zatitu.

  3. Zapaljive tene materije

  lan 63.

  (Pos uda za pri jevoz zapaljive tene materije)

  Posude u kojima se prevoze zapaljive tene materije moraju odgovaratitehnikim uvjetima za odreenu vrstu zapaljivih tenosti utvreni u odgovarajuemugovoru iz lana 5. ovog zakona.

  Ako se zapaljive tenosti prevoze u metalnim bavama ili metalnim bocama, tebave i boce moraju da budu izraene prema standardu koji se primjenjuje u Federaciji,odnosno prema odgovarajuim ugovorima iz lana 5. ovog zakona.

  4. Otrovne materije

  lan 64.

  (Odobren je za pri jevoz otrov ne materi je)

  Za prijevoz otrovnih materija preko granice Bosne i Hercegovine i teritorijeFederacije potrebno je odobrenje koje izdaje Federalno ministarstvo zdravstva usaradnji sa Federalnim MUP-om.

  Za prijevoz otrovnih materija u unutranjem saobraaju u Federaciji odobrenjeizdaje kantonalni organ uprave nadlean za zdravstvo u saradnji sa kantonalnimministarstvom unutranjih poslova u mjestu odakle se upuuje otrovna materija.

  Otrovne materije ne smiju se prevoziti u istom tovarnom prostoru sa ivotnimnamirnicama, stonom hranom, lijekovima i predmetima ope upotrebe koji podlijeuzdravstvenom nadzoru.

  Odobrenje iz stava 2. ovog lananee se izdati ako se otrovna materija ne nalazina listi dozvoljenih otrovnih materija koje rjeenjem odreuje federalni ministarzdravstva i ako se uz zahtjev ne podnese dokaz da krajnji korisnik u Federacijiispunjava uvjete za promet otrovnim materijama, u skladu sa posebnim zakonom, anee se izdati ni u sluaju ako se prijevoz obavlja u suprotnosti s odgovarajuimodredbama ugovora iz lana 5. ovog zakona.

  Zahtjev za izdavanje odobrenja iz st. 1. i 2. ovog lana podnosi poiljalac iliprimalac otrovne materije.

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  26/49

  26

  lan 65.

  (Posebne m jere sigurnost i za pr i jevoz otrovnih mater i ja)

  Organi nadleni za izdavanje odobrenja za prijevoz otrovnih materija iz lana 65.ovog zakona mogu, po potrebi, u tom odobrenju utvrditi i posebne mjere sigurnosti koje

  se preduzimaju u toku prijevoza za odreene otrovne materije (pravac kretanja, pratnjapoiljaoca ili prijevoznika, pratnja policije ili zdravstveno-sanitarnog inspektora i dr.).

  Sastav, zadaci i oprema ekipe koju ini tehnika pratnja poiljaoca ili prijevoznikapri prijevozu otrovnih materija ureuju se propisom iz lana 95. stav 1. taka 2) ovogzakona.

  Trokove posebnih mjera sigurnosti iz stava 1. ovog lana snosi poiljalacotrovne materije, ako ugovorom o prijevozu nije drugaije odreeno.

  lan 66.

  (Postupak u sluaju rasipanja ili oticanja otrovne materije u toku prijevoza)Ako u toku prijevoza otrovne materije doe do rasipanja ili oticanja otrovne

  materije usljed havarije prijevoznog sredstva ili iz drugih razloga, pa zbog toga postojiopasnost od kontaminacije ivotne sredine, prijevoznik je duanodmah bez odlaganjana vidljiv nain oznaiti mjesto na kome je nastalo rasipanje otrovne materije i da otome odmah obavijesti najbliu zdravstveno-sanitarnu inspekciju, organe iz lana 54.ovog zakona i da do dolaska tih organa sprijei pristup ljudima i ivotinjama tom mjestu.

  VI - POSEBNE MJERE SIGURNOSTI ZA PRIJEVOZ OPASNIH MATERIJA

  U POJEDINIM GRANAMA PRIJEVOZA1. Prijevoz u cestovnom saobraaju

  lan 68.

  (Vozila koja mogu vriti pr i jevoz u cestovnom saobraaju)

  Prijevoz opasnih materija u cestovnom saobraaju vri se vozilima kojaispunjavaju uvjete utvrene u odgovarajuim odredbama ovog zakona, drugimpropisima i odgovarajuim odredbama ugovora iz lana 5. stav 1. taka 1) ovog zakona.

  Vozila kojima se vri prijevoz opasnih materija u cestovnom saobraaju morajubiti proizvedena i opremljena u skladu s odredbama ugovora iz lana 5. stav 1. taka 1)

  ovog zakona i podlijeu obavezi provjere ispunjavanja tehnikih i sigurnosnih uvjetapropisanih u odredbama tog ugovora.

  Ispitivanje tehnikih i sigurnosnih uvjeta za vozila iz stava 2. ovog lana obavljastruno pravno lice koje na osnovu propisanih uvjeta ovlasti kantonalno ministarstvounutranjih poslova u saradnji sa kantonalnim ministarstvom nadlenim za promet ikomunikacije i ta se pravna lica objavljuju u Slubenim novinama Federacije BiH.

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  27/49

  27

  Za vozilo koje ispunjava propisane uvjete iz stava 2. ovog lana izdaje secertifikat sa rokom vanosti do jedne godine, koji mora biti napisan na jednom od jezikau slubenoj upotrebi u Federaciji i na njemakom ili engleskom ili francuskom jeziku.

  lan 69.

  (Kon trolni p regled vozi la)Kontrolni pregled vozila te ispitivanje i testiranje posuda za prijevoz opasne

  materije vri se u skladu sa preporukama i rokovima utvrenim u odgovarajuemugovoru iz lana 5. stav 1. taka 1) ovog zakona.

  lan 70.(Zabrana prisustva lica u vozilu koja ne ine posadu vozila)

  U motornom vozilu kojim se prevoze opasne materije ne mogu se nalaziti drugalica osim posade vozila, a to su suvoza i pratilac ukoliko je to odreeno ugovorom izlana 5. stav 1. taka 1) ovog zakona.

  lan 71.

  (Zabrana dranja u vozilu materije koja moe izazvatipoar)

  U vozilu kojim se prevoze opasne materije, osim pogonskog goriva i goriva zarad ureaja za dodatno grijanje kabine, ne mogu se drati materije koje mogu izazvatipoar.

  Na vozilu natovarenom opasnim materijama (eksplozivne i zapaljive materije) ilicisternama koje su prevozile te materije, a nisu oiene, ne mogu se vriti popravkekoje mogu, usljed iskrenja ili udara, izazvati poar ili eksploziju ili otetiti ambalau.

  U vozilu i u blizini vozila kojim se prevoze opasne materije sklonesamozapaljenju ili zapaljenju, eksploziji i drugim opasnim reakcijama (klase: 1, 2, 3, 4.1,

  4.2, 4.3, 5.1 i 5.2 iz lana 4. ovog zakona)puenje nije dozvoljeno.

  lan 72.

  (Postupak u sluaju kvara vozila u toku pri jevoza)

  Motorno vozilo kojim se prevoze opasne materije moe se kretati samocestovnim pravcima i u vremenskom razdoblju odreenom za kretanje takvih vozila imogu se zaustavljati i parkirati samo na mjestima koja su odreena i obiljeenaza tuvrstu vozila.

  Voza motornog vozila koji je zbog kvara na vozilu, saobraajne nesree,utovara ili istovara ili iz drugog opravdanog razloga prinuen da vozilo s opasnommaterijom zaustavi na cesti ili na parking mjestu u naselju, duan je preduzeti sve mjerekako zaustavljeno vozilo ne bi dovelo u opasnost druga vozila, a obavezno uesnike usaobraajuupozoriti na opasnost, to se vri na sljedei nain:

  1) danju i nou postavljanjem iza zaustavljenog vozila dva znaka kojima seoznaava motornovozilo zaustavljeno na cesti,

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  28/49

  28

  2) nou i u vrijeme smanjene vidljivosti zbog atmosferskih ili drugih neprilika postavljanjem odgovarajue svjetiljke,

  3) upuivanjem suvozaa ili pratioca poiljke da na udaljenosti od 100 do 150 miza zaustavljenog vozila, danju zastavicom za oznaavanje vozila kojim se prevozeopasne materije, a nou i u uvjetima slabe vidljivosti svjetiljkom, upozorava vozae

  koji nailaze onom stranom ceste na kojoj se nalazi zaustavljeno vozilo da blagovremenozaustave vozila ili smanje brzinu i da se pripreme za sigurno zaobilaenje zaustavljenogvozila.

  Znakovi i svjetiljke iz stava 2. ovog lana postavljaju se na udaljenosti odnajmanje 50 m od vozila i to tako da budu vidljivi s udaljenosti od najmanje 150 m zavozae motornih vozila koja nailaze istom stranom ceste na kojoj se nalazi zaustavljenovozilo, a u gradskom podruju na udaljenost od najmanje 100 m.

  Kantonalno ministarstvo unutranjih poslova u saradnji sa kantonalnimministarstvom koje je nadleno za promet i komunikacije i za prostorno ureenje izatitu ivotne sredine, odredit e mjesta za zaustavljanje i parkiranje vozila iz stava 1.

  ovog lana, u skladu sa propisom iz lana 94. stav 1. taka 6) ovog zakona.

  2. Prijevoz u eljeznikom saobraaju

  lan 73.

  (Uvjeti za pri jevoz op asne materi je u eljeznikom saobraaju)

  Organizator prijevoza poiljki i primalac opasne materije moe predati opasnematerije na prijevoz u eljeznikom saobraaju ako su ispunjeni uvjeti propisani ovimzakonom i odgovarajuim ugovorima iz lana 5. stav 1. taka 2) ovog zakona.

  Opasne materije se ne smiju prevoziti eljeznikim vozilima u kojima se nalazeputnici.

  Fiziko lice (putnik) nesmije ponijeti sa sobom opasne materije, odnosno u runiprtljag ili te materije predati kao prtljag niti utovariti vozilo s opasnim materijama na vozako nisu ispunjeni uvjeti utvreni u ugovoru iz lana 5. stav 1. taka 2) ovog zakona.

  lan 74.

  (Obaveze Javnog preduzea eljeznice Federaci je)

  Javno preduzee eljeznice Federacije je duno osigurati uvanje opasnihmaterija koje prevozi i to od momenta prijema do momenta isporuke opasne materije.

  eljeznikim vozilima natovarenim opasnim materijama moe se manevriratisamo ako su prethodno poduzete odgovarajue mjere sigurnosti.

  Javno poduzee iz stava 1. ovog lana ureuje jedinstvene mjere sigurnosti primanevriranju eljeznikim vozilima iz stava 2. ovog lana u skladu s odgovarajuimugovorima iz lana 5. stav 1. taka 2) ovog zakona.

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  29/49

  29

  lan 75.

  (Nain uvrtavanja natovarenih eljeznikih vozila u vozove)

  eljeznika vozila i cisterne natovarene opasnim materijama uvrtavaju se uvozove pod uvjetima i na nain koji su utvreni jedinstvenim pravilima iz lana 74. stav3. ovog zakona.

  Certifikat o utvrivanju tehnike ispravnosti, ugradnje ureaja i opreme zatransport opasnih materija prema odredbama odgovarajuih ugovora iz lana 5. stava 1.taka 2) ovog zakona za eljeznika vozila izdaje pravno lice koje za to ovlastiFederalno ministarstvo prometa i komunikacija.

  3. Prijevoz opasnih materija pomorskim i unutranjim plovnimputevima

  lan 76.

  (Mjere s igurno st i za pomorski i unutranji pr i jevoz)

  Prijevoz opasnih materija pomorskim brodovima i plovilima na unut ranjim

  plovnim putevima (jezerima i rijekama) vri se u skladu sa mjerama sigurnosti zaprijevoz opasnih materija propisanih ovim zakonom i odredbama ugovora iz lana 5.stav 1. ta. 3) i 4) ovog zakona.

  lan 77.

  (Zimov anje natovarenih b rodo va)

  Brodovi natovareni opasnim materijama mogu zimovati u zimovnicima samo akose pritom mogu provesti sve mjere sigurnosti propisane za uskladitenje i uvanjeopasnih materija.

  lan 78.

  (Vrste brodo va za pr i jevoz pomorsk im pu tevima)

  Pomorskim plovnim putevima opasne materije mogu se prevoziti teretnimbrodovima ili tankerima koji su za to namijenjeni, ukoliko su ispunjeni svi uvjeti utvreniu ugovoru iz lana 5. stav 1. taka 4) ovogzakona.

  Opasne materije mogu se prevoziti sa jedne na drugu obalu i skelama, s tim dase na skeli ne smiju nalaziti putnici.

  lan 79.

  (Zabrana puenja i upotreba vatre)

  Za vrijeme utovara, istovara, ienja ili provjetravanja broda, tankera ilipotiskivaa koji prevoze opasne materije, izvan prostorija za boravak posade, u skladus odredbama ugovora iz lana 5. stav 1. ta. 3) i 4) ovog zakona, nije dozvoljenopuenje, upotreba vatre i drugih sredstava koja mogu izazvati iskrenje, poar ilieksploziju.

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  30/49

  30

  4. Prijevoz opasnih materija zranim saobraajem

  lan 80.

  (Nain pri jevo za u zranom saobraaju)

  Prijevoz opasnih materija u zranom saobraaju vri se u skladu s odredbama

  ovog zakona, Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine, ugovora iz lana 5. stav 1.taka 5) ovog zakona ipropisom iz stava 4. ovog lana.

  Prijevoz opasnih materija u zranom saobraaju vri se zrakoplovima koji sunamijenjeni za prijevoz tih materija ili zrakoplovima koji su specijalno namijenjeni zaprijevoz opasnih materija.

  Prijevoz opasnih materija u zranom saobraaju, u skladu sa propisima iz stava1. ovog lana, osigurava Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo - Federalnadirekcija za civilnu avijaciju.

  Sva pitanja koja se odnose na prijevoz opasnih materija zranim saobraajemblie se ureuju propisom iz lana 94. stav 1. taka 9) ovog zakona.

  5. Prijevoz opasnih materija u potanskom saobraaju

  lan 81.

  (Nain pri jevoza u potanskom saobraaju)

  Prijevoz opasnih materija u potanskom saobraaju vri se u skladu sodredbama ovog zakona, Zakona o potama Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnikBiH, broj 33/05) i ugovorima iz lana 5. stav 1. taka 5) ovog zakona.

  lan 82.

  (Zabrane za pismonosne poiljke i pakete)

  Zabranjeno je stavljati eksplozivne, zapaljive i druge opasne materije upismonosne poiljke i potanske pakete i takve poiljke i pakete primati na prijevoz upotanskom saobraaju, osim zranog prijevoza infektivne supstance, kategorije B, UN3373, uzoraka pacijenata (krv, urin, tkiva) i radioaktivnog materijala sa radioaktivnou1/10 od propisane u IATA DGR Tabeli 10.3.D.

  VII - UPRAVNI NADZOR NAD PROVOENJEM ZAKONA

  lan 83.

  (Nadlenost organa za upravni nadzor)

  Nadzor nad provoenjem ovog zakona i podzakonskih propisa donesenih naosnovu ovog zakona provode federalna i kantonalna ministarstva iz l.: 9., 12. i 13.ovog zakona, svaki u odnosu na pitanja koja su ovim zakonom stavljena u njihovunadenost.

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  31/49

  31

  lan 84.

  (Nadlenost organa za inspekcijski nadzor)

  Inspekcijski nadzor nad provoenjem ovog zakona i podzakonskih propisadonesenih na osnovu ovog zakona vre sljedea ministarstva:

  1) za prijevoz opasnih materija klase 1 iz lana 4. ovog zakona vri FederalniMUP;

  2) za prijevoz opasnih materija klase 6.1 i 6.2 iz lana 4. ovog zakona vriFederalno ministarstvo zdravstva;

  3) za prijevoz opasnih materija klase: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 8 i 9 i z lana 4. ovogzakona vre inspektori za zatitu od poara iz kantonalnih ministarstava unutranjihposlova.

  Izuzetno, poslove inspekcijskog nadzora iz take 3) stava 1. ovog lana moguvriti i inspektori za zatitu od poara Federalnog MUP-a, ukoliko se radi o sloenijimpitanjima, kao i u sluajevima ako se opasna materija prevozi na podruju dva ili viekantona i u drugim sluajevima kada to zatrai kantonalno ministarstvo unutranjihposlova ili drugi zainteresirani pravni subjekt.

  lan 85.

  (Inspektori i obaveze pravnih i fizikih lica)

  Inspekcijski nadzor vre inspektori i druga ovlatena lica (u daljnjem tekstu:inspektor) koja imaju potrebna posebna znanja iz oblasti opasnih materija, u odnosu napitanja u kojima vreinspekcijski nadzor.

  Sva pravna i fizika lica kod kojih sevri inspekcijski nadzor dunasu dopustitiizvrenje nadzora i inspektorima omoguiti uvid u sve predmete koji se odnose na

  njihovo postupanje u provoenju propisanih mjera sigurnosti u toku prijevoza opasnihmaterija i da pokau sve to podlijee nadzoru po ovom zakonu, podzakonskimpropisima i ugovorima iz lana 5. ovog zakona i dati potrebna objanjenja.

  Sva pravna i fizika lica iz lana 29. ovog zakona koja uestvuju u prijevozuopasnih materija, od poiljaoca, prijevoznika do primaoca, duna su postupiti pozahtjevu inspektora.

  Na zahtjev inspektora voza je duan omoguiti pregled opasnih materija,uzimanje potrebne koliine uzorka opasnih materija za analizu, pregled vozila i prateihdokumenata.

  Inspektor je duan po izvrenom pregledu sainiti zapisnik - kontrolni list

  propisan u Direktivi broj 95/50 EZ, a njegovu kopiju uruiti vozau.Ovlateno slubeno lice, ukoliko utvrdi da prijevoznik nema kod sebe propisane

  isprave ili odobrenja iz lana 49. ovog zakona, naredit e prijevozniku da vozilo kojim seprevoze opasne materije parkira na za to odreenom mjestu, dok se ne osiguraju uvjetiza daljnji prijevoz. Trokovi koji nastanu zbog primjene tih mjera snosi prijevoznik, akougovorom o prijevozu nije drugaije odreeno.

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  32/49

  32

  lan 86.

  (Mjere za privremen u zabranu u to ku pri jevoza)

  Inspektor moe, po potrebi, privremeno zabraniti daljnji nastavak prijevoza,odrediti mjere za otklanjanje nepravilnosti te primijeniti druge propisane mjere.Nedostaci se, po nalogu inspektora, otklanjaju na licu mjesta, ako se time neugroavaju ivot i zdravlje ljudi, materijalna dobra i ivotna sredina.

  U sluaju krenja odredbi o privremenoj zabrani prijevoza, odnosno izreenihmjera, inspektor ima pravo sprijeiti nastavak prijevoza na nain da vozilo iskljui izprometa te ga na troakprijevoznika zadri na primjerenom, osiguranom mjestu.

  Ako inspektor utvrdi da pravno ili fiziko lice ne provodi propisane mjeresigurnosti u toku prijevoza opasnih materija ili utvrdi druge nepravilnosti, nareuje mjerekoje treba preduzeti.

  lan 87.

  (Ovlatenja inspektora)

  U vrenju neposrednog inspekcijskog nadzora, inspektori imaju sljedeaovlatenja:

  1) da narede da se utvrene nepravilnosti otklone u odreenom roku;

  2) da zabrane daljnji prijevoz ili rukovanje opasnim materijama licima koja nisustruno osposobljena za prijevoz, odnosno za rukovanje opasnim materijama;

  3) da zabrane daljnji prijevoz vozilima koja ne posjeduju certifikat o ispunjavanjuuvjeta za prijevoz pojedine vrste opasne materije;

  4) da privremeno zabrane obavljanje pojedinih radnji u vezi sa prijevozomopasnih materija (priprema za prijevoz, utovar, pretovar i istovar) ako u pogledu mjesta

  ili vremena za obavljanje te radnje nisu ispunjeni propisani uvjeti;

  5) da zabrane pravnom ili fizikom licu prijevoz opasne materije ako utvrde da suu toku pripreme za prijevoz ili u toku prijevoza uinjeni tei propusti u pogledupreduzimanja mjera sigurnosti utvrenih ovim zakonom i ugovorima iz lana 5. ovogzakona.

  U rjeenju kojim se nalae zabrana iz stava 1. ta. 2) do 5) ovog lana alba neodlae izvrenje rjeenja.

  Pravna i fizika lica koja su uesnici u prijevozu opasnih materija duna supostupiti po rjeenju inspektora donesena na osnovu stava 1. ovog lana u rokuutvrenom u rjeenju.

  lan 88.

  (Obaveze pravnih i fizikih lica)

  Pravna i fizika lica koja obavljaju djelatnost prijevoza opasnih materija, kao i licakoja obavljaju pojedine radnje u vezi s tim prijevozom, duna su organizirati i trajnoobavljati kontrolu provoenja mjera sigurnosti, ispunjavanja uvjeta propisanih za

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  33/49

  33

  prijevoz opasnih materija i obavljanja radnji u vezi s tim prijevozom, u skladu sodredbama ovog zakona i ugovorima iz lana 5. ovog zakona.

  VIII - KOMISIJA ZA NADZOR NAD PRIJEVOZOM OPASNIH MATERIJA

  lan 89.Radi efikasnijeg stratekog upravljanja prijevozom opasnih materija i

  meuresorne koordinacije prijevoza opasnih materija na teritoriji Federacije ureeneovim zakonom, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osniva Komisiju za nadzor nadprijevozom opasnih materija na teritoriji Federacije, koju ine odgovarajui strunjaci izfederalnih ministarstava i drugih institucija i tijela koja imaju nadlenost u oblastiprijevoza opasnih materija prema ovom zakonu.

  Komisija iz stava 1. ovog lana imenuje se na prijedlog Federalnog MUP-a.

  lan 90.

  Komisiju iz lana 89. ovog zakona ine: predstavnici Federalnog MUP-a,Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Federalnog ministarstva energije,rudarstva i industrije, Federalnog ministarstva zdravstva, Federalnog ministarstvaokolia i turizma, preduzee eljeznice Federacije, kantonalnih ministarstavaunutranjih poslova i strunjaci za opasne meterije iz institucija koje se bave poslovimaopasnih materija iz ovog zakona, kao i predstavnik Dravne agencije iz lana 3. stav 4.ovog zakona.

  U aktu o osnivanju Komisije utvruje se: njen sastav, nadlenost, nain rada,finansiranje i druga pitanja vana za njenu organizaciju i nain rada.

  Akt o osnivanju Komisije donosi Vlada Federacije na prijedlog Federalnog MUP-au saradnji sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija.

  Administrativne poslove i uvjete rada Komisije osigurava Federalni MUP.

  IX - EVIDENCIJE

  lan 91.

  (Evidenci je odobrenja za pri jevo z)

  Organi iz lana 57. ovog zakona koji su ovlateni za izdavanje odobrenja zaprijevoz opasnih materija vode evidenciju tih odobrenja. Evidencija se vodi u pisanom ielektronskom obliku.

  Centralni registar evidencija iz stava 1. ovog lana je u Federalnom MUP-u.

  Na prikupljanje, obradu, uvanje, posredovanje i upotrebu podataka iz evidencijaiz ovog lana primjenjuju se odredbe Zakona o zatiti linih podataka (Slubeni glasnikBiH, broj 49/06).

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  34/49

  34

  lan 92.

  (Eviden ci je o uvjerenj im a o osposobljenosti vozaa i imenovanihsavjetnika)

  Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vodi evidenciju o izdatimuvjerenjima o osposobljenosti vozaa za prijevoz opasnih materija u cestovnomsaobraaju i evidenciju o pravnim i fizikim licima koja su imenovala savjetnike izlana14. ovog zakona.

  Podatke za evidencije iz stava 1. ovog lana duna su dostavljati pravna licakoja su ovlatena za osposobljavanje i stunu provjeru znanja vozaa, odnosnopravna lica koja su imenovala savjetnike.

  X - PODZAKONSKI PROPISI

  lan 93.

  (Prop ise koje dono si Federalni MUP)Federalni MUP donosi:

  1) propis o obliku i sadraju obrasca isprave za prijevoz opasnih materija iuputstva o posebnim mjerama sigurnosti prijevoza opasne materije, u saradnji saFederalnim ministarstvom prometa i komunikacija;

  2) propis o sadraju zahtjeva i dokumentacije potrebne za dobijanje odobrenjaza prijevoz opasnih materija u saradnji sa Federalnim ministarstvom prometa ikomunikacija;

  3) propis o nainu provoenja inspekcijskog nadzora u cestovnom prijevozu,

  ovlatenjima lica za provoenje nadzora, obaveze lica koja uestvuju u prijevozu,obrascu sadraja zapisnika, postupku i mjerama koje se nalau u sluaju uoenihnedostataka, u saradnji sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove;

  4) propise o obliku i sadraju evidencija o izdatim odobrenjima za prijevozopasnih materija.

  lan 94.

  (Propis i koje don osi Federalno ministarstvo prom eta i komun ikaci ja)

  Federalno ministarstvo prometa i komunikacija donosi:

  1) propis o nainu i postupku strunog osposobljavanja, programu obuke i nainupolaganja ispita za sticanje certifikata savjetnika, vozaa motornih vozila i lica kojarukuju opasnim materijama, poslovima savjetnika i voenju evidencije o savjetnicima,kao i uvjetima koje moraju ispunjavati pravna lica koja vre struno osposobljavanjesavjetnika, vozaa motornih vozila kojima se prevoze opasne materije i lica koja rukujutim materijama u skladu sa meunarodnim ugovorima iz lana 5. i Direktivom iz lana

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  35/49

  35

  15. stav 1. ovog zakona u saradnji sa Federalnim MUP-om, Federalnim ministarstvomobrazovanja i nauke i Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije;

  2) propis o uvjetima i nainu prijevoza neeksplodiranih i minskoeksplozivnihubojitih sredstava i eksplozivnih materija za njihovo unitavanje na teritoriji Federacije, usaradnji sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija i Federalnom upravom

  civilne zatite;3) program strune obukeu skladu s odgovarajuim ugovorima iz lana 5. ovog

  zakona i uvjete i nain polaganja ispitavozaa i struni ispit za lica kojavre rukovanjeopasnim materijama, sadraj certifikata za opasne materije iz lana 17. stav 3 taka 1)ovog zakona;

  4) propis o uvjetima za sticanje ovlatenja za obavljanje poslova ispitivanjatehnikih i sigurnosnih uvjeta za cestovna vozila za prijevoz opasnih materija teobrazac, uvjete i postupak izdavanja certifikata da vozilo ispunjava propisane uvjete zaprijevoz opasnih materija u skladu s odredbama ugovora iz lana 5. stav 1. taka 1)ovog zakona;

  5) propis o nainu i uvjetima prijevoza opasnih materija po pojedinim oblastimaprijevoza, usklaene sodgovarajuim ugovorima iz lana 5. ovog zakona u saradnji saFederalnim MUP-om;

  6) propis o kontrolnim ispitivanjima vozila, o ispitivanjima i testiranju posuda zaprijevoz opasne materije i uvjetima koje moraju ispunjavati u skladu s odredbamaugovora iz lana 5. stav 1. taka 1) ovog zakona;

  7) propis o odreivanju cestovnih pravaca za prijevoz opasnih materija, kao ireim i vrijeme kretanja za odgovarajuu klasu opasnih materija te uvjete za odreivanjemjesta za zaustavljanje i parkiranje vozila sa pripadajuom opremom i signalizacijom zaodgovarajue klase opasnih materija, u saradnji sa Federalnim MUP-om;

  8) propis o sadraju i nainu voenja evidencije o izdatim uvjerenjima oosposobljenosti vozaa za prijevoz opasnih materija u cestovnom saobraaju ievidencije pravnih i fizikih lica koja su imenovala savjetnike;

  9) propis o svim pitanjima koja se odnose na prijevoz opasnih materija u zranomsaobraaju.

  lan 95.

  (Propise koje donosi Federalno ministarstvo zdravstva)

  Federalno ministarstvo zdravstva donosi:1) program strune obuke u skladu s odgovarajuim ugovorima iz lana 5. ovog

  zakona i uvjete i nain polaganja ispita vozaa i struni ispit za lica koja rukuju opasnimmaterijama te sadraj certifikata za opasne materije iz lana 17. stav 3. taka 2) ovogzakona.

  2) propis o sastavu, zadacima i opremi ekipe koju ine tehnika pratnjapoiljaoca ili prijevoznika pri prijevozu otrovnih materija.

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  36/49

  36

  XI - KAZNENE ODREDBE

  lan 96.

  Novanom kaznom od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM kaznit e se za prekraj

  pravno ili fiziko lice koje je registrirano za obavljanje djelatnosti:1) ako pri prijevozu opasnih materija ne preduzima preventivne i zatitne mjere

  kojima se osigurava zatita ivota i zdravlja ljudi, zatita od zagaivanja ovjekovesredine i materijalnih dobara i radi sigurnosti saobraaja (lan 2. stav 2.);

  2) ako nije imenovalo savjetnika prema lanu 14. st. 1. i 2. ovog zakona;

  3) ako ambalaa u kojoj prevozi opasnu materiju ne odgovara propisanimuvjetima (lan 19.);

  4) ako proizvodi ambalau za opasne materije, a nije pribavio predvienoodobrenje (lan 20. stav 1.);

  5) ako izda odobrenje za izradu ambalae za opasne materije, a nisu ispunjenipropisani uvjeti (lan 20. stav 2.);

  6) ako opasnu materiju utovara ili istovara na mjestima koja nisu posebnoodreena za tu namjenu (lan 32. stav 2.);

  7) ako ne osigura opasnu materiju za sluaj tete priinjene treem licu zbogsmrti, povrede tijela ili naruavanjazdravlja, oteenja ili unitenja stvari ili zagaenjaivotne sredine tokom prijevoza (lan 35. stav 3.);

  8) ako na eljeznikoj stanici, u luci i pristanitu ili u zranoj luci vri utovar iliistovar opasnih materija izvan mjesta koje je odredio nadleni organ (lan 38.);

  9) ako mjesto na kome se vri utovar ili istovar opasne materije klase 1 ilizapaljivih tenosti i gasova i drugih opasnih materija ne osigura aparatima ili drugimureajima za gaenje poara (lan 42. stav 3.);

  10) ako u zatvorenom prostoru u kome se vri utovar i li istovar opasnih materijaklase 4.3 ne postavi aparat za mjerenje koncentracije zapaljivih gasova u zraku iliredovno ne vri pregled i badarenje tog aparata te o tome ne vodi evidenciju (lan 43.);

  11) ako prevozi opasne materije prijevoznim sredstvima koja nisu tehnikiispravna ili izraena, opremljena i obiljeena u skladu sa propisanim standardima (lan50.);

  12) ako opasnu materiju preda ili primi na prijevoz kao prtljag, osim aparata,

  naprava i drugih slinih predmeta koji sadre minimalne koliine opasnih materija kojene predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi i ivotnu sredinu, a slue za linu upotrebu(upaljai za cigarete, ibice, lakovi za kosu i sl.) - lan 56.;

  13) ako prevozi opasnu materiju klase 1 bez odobrenja nadlenog organa (lan57.);

  14) ako ne poduzme posebne mjere sigurnosti prilikom prijevoza odreeneopasne materije klase 1 koje je propisao nadleni organ (lan 58. stav 1.);

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  37/49

  37

  15) ako opasne materije prevozi motornim vozilom koje ne ispunjava tehnikeuvjete za prijevoz odreene opasne materije (lan 68. st. 1. i 2.);

  16) ako opasnu materiju predaje na prijevoz u eljeznikom prometu suprotnoodredbama lana 73. stav 1. ovog zakona;

  17) ako od momenta prijema do momenta isporuke ne osigura uvanje opasnematerije koju prevozi (lan 74. stav 1.);

  18) ako opasnu materiju prevozi teretnim brodovima suprotno odredbama lana76. ovog zakona;

  19) ako opasnu materiju prevozi zrakoplovom suprotno odredbama lana 80.ovog zakona;

  20) ako opasnu materiju stavi u potanski promet suprotno odredbama lana 81.ovog zakona;

  21) ako ne dopusti izvrenje nadzora ili ne postupi po naloenim mjeramaovlatenog lica iz lana 85. st.: 2., 3. i 4. ovog zakona;

  22) ako ne organizira ili ne vri kontrolu nad provedbom mjera i ispunjavanjemuvjeta za prijevoz opasnih materija i vrenje radnji u vezi s tim prijevozom (lan 88.).

  Za radnje iz stava 1. ovog lana kaznit e se za prekraj novanom kaznom od500,00 KM do 1.500,00 KM odgovorno lice u pravnom licu.

  lan 97.

  Novanom kaznom od 1.500,00 do 6.000,00 KM kaznit e se za prekraj pravno

  ili fiziko lice koje je registrirano za obavljanje djelatnosti:1) ako naredi ili dozvoli da opasnom materijom rukuje lice koje nije punoljetno ili

  lice koje nije struno osposobljeno za rukovanje tim materijama (lan 17. stav 1.);

  2) ako prevozi opasnu materiju u ambalai koja nije izraena u skladu sodredbama lana 19. ovog zakona;

  3) ako mjesto na kojem se utovara ili istovara opasna materija nije osiguranopropisanim ureajima ili opremom ili ako na vidljivom mestu nije oznaenoodgovarajuom oznakom opasnosti (lan 37. stav 2.);

  4) ako na mjestu na kome se utovara ili istovara opasna materija ne kontroliraispravnost ureaja ili elektrinih instalacija, ne organizira fiziku zatitu tih mjesta ili sene brine o ispravnosti tehnike opreme i drugih sredstava za gaenje poara na timmjestima i ne vodi predvienu evidenciju (lan 44.);

  5) ako ne preda prijevozniku dokumente o prijevozu opasne materije u skladu sodredbama lana 47. ovog zakona;

  6) ako u sluaju ispadanja ili prosipanja opasne materije ne postupi u skladu sodredbama lana 55. st. 1. i 2. ovog zakona;

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  38/49

  38

  7) ako se u motornom vozilu kojim se prevozi opasna materija nalaze lica koja nespadaju u posadu propisanu u lanu 70. ovog zakona;

  8) ako opasnu materiju prevozi cestama koje nisu odobrene za prijevoz opasnihmaterija (lan72. stav 1.);

  9) ako brod natovaren opasnom materijom dri u zimovniku, a da nisu provedenepropisane mjere sigurnosti za uskladitenje i uvanje opasnih materija (lan 77.).

  Za radnje iz stava 1. ovog lana kaznit e se za prekraj novanom kaznom od500,00 KM do 1.500,00 KM i odgovorno lice u pravnom licu.

  lan 98.

  Novanom kaznom od 2.000,00 KM do 8.000,00 KM kaznit e se za prekrajpravno ili fiziko lice koje je registrirano za obavljanje djelatnosti:

  1) ako ambalaa u kojoj se prevozi opasna materija nije oznaena oznakama

  opasnosti (lan 26.);2) ako sa praznim posudama ne postupa na nain predvien u lanu 27.,

  odnosno prijevoz prazne neoiene ambalae ne vri na nain predvien u lanu 28.ovog zakona;

  3) ako prijevozno sredstvo kojim prevozi opasnu materiju ili prazne neoieneposude u kojima su se nalazile opasne materije nema propisane oznake upozorenja ilidruge podatke o opasnim materijama (lan 33.);

  4) ako opasne materije utovara ili istovara nou bez elektrinog osvjetljenja ili akoelektrini ureaji na mjestu utovara ili istovara nisu izraeni tako da ne mogu izazvatipoar ili eksploziju (lan 41. stav 2.);

  5) ako prevozi opasne materije prijevoznim sredstvom koje nije opremljeno iobiljeeno u skladu s odredbama ovog zakona (lan 50.);

  6) ako u sluaju nestanka opasne materije tokom prijevoza ne poduzme potrebnemjere u skladu s odredbama lana 54. ovog zakona;

  7) ako se u vozilu kojim prevozi opasnu materiju, osim posade zateknu i drugalica (lan 70.);

  8) ako na vozilu kojim prevozi opasnu materiju ili na cisterni kojom prevoziopasnu materiju vri popravke koje mogu usljed iskrenja ili udara izazvati poar ilieksploziju ili otetiti ambalau(lan 71. stav 2.);

  9) ako manevrira eljeznikim vozilima natovarenim opasnom materijom, aprethodno ne poduzme propisane mjere sigurnosti (lan 74. stav 2.);

  10) ako u voz uvrsti eljezniko vozilo natovareno opasnom materijom suprotnoodredbama lana 75. ovogzakona.

  Za radnje iz stava 1. ovog lana kaznit e se za prekraj novanom kaznom od500,00 KM do 1.500,00 KM odgovorno lice u pravnom licu.

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  39/49

  39

  lan 99.

  Novanom kaznom od 500,00 KM do 1.500,00 KM kaznit e se za prekrajfiziko lice:

  1) ako poslove savjetnika ne obavlja pravilno i zakonito i u skladu sa propisima iugovorima iz lana 15. stav 1. ili odbije obavezu strunog osposobljavanja i polaganjaispita (lan 15. stav 2. i lan 16. stav 1.);

  2) ako odbije pohaanje strune obuke i polaganje ispita strune obuke (lan 17.stav 2.);

  3) ako opasnu materiju preda na prijevoz ili je prevozi vlastitim prijevoznimsredstvom a nije pripremilo opasnu materiju u skladu s uvjetima za njen prijevoz (lan30.);

  4) ako utovara ili istovara opasnu materiju na mjestima koja nisu posebnoodreena za tu namjenu (lan 37. stav 1.);

  5) ako neovlateno pristupi mjestu na kome se utovaraju ili istovaraju opasne

  materije (lan 39.);

  6) ako za vrijeme utovara ili istovara opasnih materija ne preduzima zatitnemjere iz lana46. ovog zakona;

  7) ako upravlja prijevoznim sredstvom kojim se prevozi opasna materija bezpropisanih dokumenata (lan 49.);

  8) ako u prtljagu prenosi opasnu materiju ili je preda na prijevoz kao prtljagsuprotno odredbama lana 56. stav 1. ovog zakona;

  9) ako u sluaju nestanka opasne materije prilikom prijevoza ne poduzme mjereza pronalaenje i o njenom nestanku ne obavijesti najbliu policijsku upravu ili stanicu,

  (lan 54.);10) ako u sluaju ispadanja ili prosipanja opasne materije ne poduzme mjere da

  na vidljiv nain oznai takvo mjesto i sprijei pristup tom mjestu licima i ivotinjama(lan55. stav 2.);

  11) ako se prilikom prijevoza opasne materije u vozilu zatekne lice koje nije lanposade (lan 70.);

  12) ako se u vozilu kojim prevozi opasne materiju nalaze materije koje moguizazvati poar (lan 71.);

  13) ako voza motornog vozila tokom prijevoza opasnih materija u sluaju kvaravozila u toku prijevoza ne postupi u skladu s odredbama lana 72. st.: 1., 2. i 3. ovogzakona;

  14) ako za vrijeme utovara ili istovara opasne materije sa broda ili tankera ili zavrijeme ienja i provjetravanja brodova, odnosno tankera obavlja radnju iliupotrebljava sredstvo koje moe da izazove iskrenje, poar ili eksploziju (lan 79.);

 • 7/26/2019 Nacrt Zakona o Prijevozu Opasnih Materija FBiH

  40/49

  40

  15) ako ne postupi po naloenim mjerama ovlatenog licaiz lana 85. st. 3. i 4.ovog zakona.

  XII - PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

  lan 100.

  (Rokov i za donoenje podzakonskih propisa)Podzakonski propisi iz l.: 93., 94. i 95. ovog zakona donijet e se u roku od

  godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

  lan 101.

  (Rok za koritenje vozila koja ne ispunjavaju propisane uvjete)

  Vlasnici ili korisnici vozila kojima se do dana stupanja na snagu ovog zakonaobavljao prijevoz opasnih materija, a koja u potpunosti ne zadovoljavaju uvjete utvreneu odgovarajuim odredbama ugovora iz lana 5. stav 1. taka 1) ovog zakona,duni suu roku od est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona osigurati da se za ta

  vozila osiguraju svi propisani uvjeti za unutranji prijevoz na podrujuFederacije.Ukoliko se u roku iz stava 1. ovog lana za ta vozila ne osiguraju uvjeti propisani

  ovim zakonom, prestaje njihova upotreba za prijevoz opasnih materija.

  lan 102.

  (Primjena dosadanjih podzakonskih propisa)

  Do dana donoenje