of 23 /23
UPUTSTVOOISPITIVANJUVOZILAZA PREVOZOPASNIHMATERIJA /prijedlog/

UPUTSTVOOISPITIVANJUVOZILAZA PREVOZOPASNIHMATERIJA - final.pdf · Vozila koja učestvuju u prevozu opasnih materija u drumskom transportu trebaju da ispune odgovarajuće opšte i

 • Author
  others

 • View
  13

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of UPUTSTVOOISPITIVANJUVOZILAZA PREVOZOPASNIHMATERIJA - final.pdf · Vozila koja učestvuju u prevozu...

 • UPUTSTVO�O�ISPITIVANJU�VOZILA�ZA�PREVOZ�OPASNIH�MATERIJA�

  �/prijedlog/�

  ��

 • Automotive Center – Centar za vozila

  1/22 

  Amc

  UPUTSTVO O ISPITIVANJU VOZILA ZA PREVOZ OPASNIH MATERIJA   Osnova:  

  1. Pravilnik  o  certificiranju  vozila  i  uvjetima  koje  organizacije  za  certificiranje  vozila moraju ispuniti ‐ Službeni glasnik BiH br. 41 od 20.05.2008. godine, 

  2. ADR – Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasnih materija, 3. ECE Pravilnik br. 105 ‐ Jedinstvene odredbe o odobrenju vozila namijenjenih prevozu opasnih 

  materija s obzirom na njihove posebne konstrukcijske zahtjeve, 4. ECE Pravilnik br. 111 – Jedinstvene odredbe o odobrenju vozila sa posudama kategorije N i O 

  u pogledu bočne stabilnosti vozila, 5. Direktiva 98/91/EC Evropskoga parlamenta i Vijeća od 14.12.1998. koja se odnosi na motorna 

  vozila  i  njihove  prikolice  namijenjene  prevozu  opasnih materija  u  drumskom  transportu  i izmjene i dopune Direktive 70/156/EEC, 

   U sklopu pisanja Uputstva korišteni su i elementi iz dokumenata: 

  6. Nacrt Zakona o prevozu opasnih materija BiH, 7. Zakon o prevozu opasnih materija RS, Službeni glasnik RS br. 1/08, 8. Zakon o prevozu opasnih materija, Službeni list  SFRJ br. 20/84, 9. Pravilnik o prevozu opasnih materija, Službeni list SFRJ br. 82/90, 10. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta, Službeni  list SFRJ br. 

  62/73.   Klasifikacija vozila  Odredbe koje se definišu ovim Uputstvom se primjenjuju za vozila kategorije N  i O namijenjenih za prevoz opasnih materija.  Vozila kategorije N predstavljaju motorna vozila namijenjena za prevoz robe s najmanje 4 točka i to: a) N1 – vozila čija ukupna dozvoljena masa ne prelazi 3,5 t; b) N2 – vozila čija je ukupna dozvoljena masa između 3,5 i 12 t; c) N3 – vozila čija ukupna dozvoljena masa prelazi 12 t. Vozila kategorije O predstavljaju priključna vozila i to: a) O1 – vozila čija ukupna dozvoljena masa ne prelazi 0,75 t; b) O2 – vozila čija je ukupna dozvoljena masa između 0,75 i 3,5 t; c) O3 – vozila čija je ukupna dozvoljena masa između 3,5 i 10 t; d) O4 – vozila čija ukupna dozvoljena masa prelazi 10 t.  Za potrebe ovog poglavlja se uvode sljedeće definicije:  a) vozilo označava bilo koje vozilo namijenjeno za transport opasnih materija, b) vozilo tipa EX/II ili EX/III je namijenjeno za transport eksplozivnih materija i predmeta (klasa 1), c) vozilo tipa FL, je: 

  ‐ vozilo namijenjeno za transport tečnosti čija tačka zapaljenja ne prelazi 60°C (uz izuzetak dizel goriva  u  skladu  sa  standardom  EN  590:2004,  ulja  i  lož  ulja,  UN  broj  1202  čija  je  tačka zapaljenja  definisana  u  standardu  EN  590:2004)  u  fiksnim  posudama  ili  u  prenosivim (montažno‐demontažnim) posudama zapremine veće od 1m3 ili u kontejnerskim posudama ili prenosivim posudama pojedinačne zapremine veće od 3 m3; 

  ‐ vozilo  namijenjeno  za  transport  zapaljivih  gasova  u  fiksnim  posudama  ili  u  prenosivim (montažno‐demontažnim) posudama zapremine veće od 1m3 ili u kontejnerskim posudama ili 

 • Automotive Center – Centar za vozila

  2/22 

  Amc

  prenosivim posudama ili međusobno spojenim gasnim cilindrima (MEGC) zapremine veće od 3 m3; 

  ‐ baterijsko vozilo ukupne zapremine veće od 1 m3 za transport gasova, d) vozilo tipa OX je namijenjeno za transport stabiliziranog vodikovog peroksida ili stabiliziranog, u 

  vodi otopljenog rastvora sa više od 60 % vodikovog peroksida (klasa 5.1, UN broj 2015) u fiksnim posudama  zapremine  veće  od  1m3  ili  u  kontejnerskim  posudama  ili  prenosivim  posudama pojedinačne zapremine veće od 3 m3, 

  e) vozilo tipa AT je: ‐ vozilo koje ne spada u vozila tipa EX/III, FL  i OX, namijenjeno za transport opasnih materija 

  fiksnim  posudama  i  prenosivim  posudama  zapremine  veće  od  1  m3  ili  u  kontejnerskim posudama,  prenosivim  posudama  ili  međusobno  spojenim  cilindrima  (MEGC)  sa pojedinačnom zapreminom većom od 3 m3; 

  ‐ baterijsko vozilo čija je zapremina veća od 1m3, a ne spadaju u vozila tipa FL, f) vozilo tipa MEMU je vozilo koje zadovoljava pojam mobilna jedinica za izradu eksploziva 

    

  Tehnički zahtjevi za vozila koja prevoze opasne materije  Vozila  koja  učestvuju  u  prevozu  opasnih  materija  u  drumskom  transportu  trebaju  da  ispune odgovarajuće opšte i posebne tehničke zahtjeve.  Opšti tehnički zahtjevi  Vozila  tipa EX/II, EX/III,  FL, OX, AT, MEMU,  kao  i ostala  vozila  za prevoz opasnih materija,  trebaju zadovoljiti određene zahtjeve u pogledu izvedbe elektroopreme, sistema kočenja, zaštite od požara, ograničivača brzine i uređaja za spajanja vučnog i priključnog vozila, koji su dati u nastavku.  Elektrooprema  Za vozila  tipa EX/III, FL, OX, AT  i MEMU električni provodnici moraju biti dimenzionirani  tako da se izbjegne pregrijavanje i pravilno izolovani kako bi se izbjegla mogućnost kratkog spoja i eventualnog varničenja.  Svi  strujni  krugovi  trebaju  biti  opremljeni  sa  osiguračem  ili  automatskim  prekidačem strujnog kola, osim: ‐ provodnika od akumulatora do uređaja za hladan start i uređaja za zaustavljanje motora, ‐ provodnika od akumulatora do alternatora, ‐ provodnika od alternatora do osigurača prekidača strujnog kola, ‐ provodnika od akumulatora do uređaja za startovanje motora, ‐ provodnika  od  akumulatora  do  kućišta  kontrolne  jedinice  retardera  u  slučaju  da  se  radi  o 

  električnom ili elektromagnetnom retarderu, ‐ provodnika od akumulatora do mehanizma za električno podizanje prateće osovine. Pomenuti provodnici moraju biti  što kraći. Pored  toga, provodnici moraju biti pažljivo pričvršćeni  i postavljeni  tako  da  su  bezbjedni  od  eventualnih mehaničkih  udara  i  grijanja  koje  emituje  izduvni sistem i sam motor.  Prekidač strujnih krugova (tzv. «sklopka») kod vozila tipa EX/III, MEMU i FL treba biti postavljen što je moguće bliže akumulatoru. Ako  se koristi  jednopolna  sklopka, ona mora biti  smještena na dovodu električne energije  (»+«), a ne na uzemljenju. Zadnja odredba  se primjenjuje kod navedenih vozila registrovanih po prvi put poslije 01.07.2005.  Kontrolni  uređaj  koji  obavlja  funkciju  uređaja  za  prekidanje  električnog  napajanja  kod  vozila  tipa  EX/III, MEMU i FL treba biti instaliran u kabini vozača, dostupan sa vozačevog sjedišta i jasno označen. 

 • Automotive Center – Centar za vozila

  3/22 

  Amc

  Isti treba biti zaštićen od nenamjernog uključivanja/isključivanja dodavanjem zaštitnog poklopca ili sa mogućnošću pomjeranja u dva pravca  ili na neki drugi pogodan način. Dodatni prekidači  (sklopke) mogu se postaviti samo pod uslov da su jasno označeni i zaštićeni od nehotičnog djelovanja. Ako su prekidači  (sklopke) pokretani  električnom  energijom  tada  strujni  krugovi moraju  zadovoljiti uslove koji se postavljaju pred vodove sa stalnim napajanjem.  Kućište prekidača strujnih krugova (sklopke) kod vozila tipa FL treba biti izrađeno sa stepenom zaštite IP 65 u skladu sa IEC standardom 529.  Spojevi  provodnika  na  prekidaču  (sklopki)  kod  vozila  tipa  EX/III, MEMU  i  FL moraju  imati  stepen zaštite IP 54. Međutim, to se ne primjenjuje ako su ti spojevi u pokrivenom kućištu akumulatora. U tomu slučaju, dovoljno je izolirati spojeve od kratkoga spoja, na primjer gumenom kapicom.  Kućište akumulatora, posebno stezaljke (kontakti) akumulatora, kod vozila tipa EX/II, EX/III, MEMU i FL  trebaju  biti  elektro‐izolovano  ili  prekriveno  sa  izolovanim  poklopcem.  Ukoliko  su  akumulatori postavljeni na neko drugo mjesto, osim ispod poklopca motornog prostora, oni moraju biti smješteni u ventilisanoj kutiji.  Vodovi sa stalnim napajanjem kod vozila tipa FL trebaju da zadovolje sljedeće zahtjeve:  1. Dijelovi električne  instalacije koji ostaju pod naponom kad  je aktiviran prekidač strujnih krugova  

  moraju  biti  pogodni  za  upotrebu  u  opasnim  zonama.  Ovakvi  uređaji  (tahograf  i  sl.)  moraju zadovoljavati opšte odredbe  standarda  IEC  60079,  dijelovi od  0 do  14  i odgovarajuće dodatne zahtjeve iz standarda IEC 60079, dijelovi 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 ili 18. 

  2. Pri korištenju standarda IEC 60079, dio 14, biće korištena sljedeća klasifikacija:  a) Za električnu instalaciju pod stalnim naponom, uključujući vodove na koje se ne odnose ranije 

  definisani zahtjevi o elektro izolaciji, važe propisi za Zonu 1 (opšti zahtjevi za elektroopremu), ili zahtjevi  za  Zonu  2  (propisi  za  elektroopremu  smještenu  u  kabini  vozača).  Također,  ovdje moraju biti zadovoljeni uslovi za eksplozivnu grupu IIC, klase temperatura T6; 

  b)  Zaobilazni  vodovi  do  glavne  sklopke  akumulatora  za  elektroopremu  koja  mora  ostati  pod naponom nakon aktiviranja prekidača  strujnih krugova  trebaju biti  zaštićeni od pregrijavanja pomoću odgovarajućih sredstava kao što su osigurači, prekidači itd.. Temperaturna klasifikacija električne opreme pod stalnim naponom treba biti najmanje klase T4; 

  c)   Dovodni  vodovi  (»+«)  za  električnu  opremu  koja  je  pod  stalnim  naponom moraju  biti  ili  u skladu  s  odredbama  u  IEC  60079,  dio  7  (Povećana  sigurnost),  i  zaštićeni  osiguračem  ili automatskim  prekidačem  koji  mora  biti  postavljen  što  bliže  izvoru  energije  ili,  u  slučaju »samosigurne  opreme«,  moraju  biti  zaštićeni  sigurnosnom  sklopkom  koja  mora  biti postavljena što bliže izvoru energije 

   Kod vozila tipa EX/III i MEMU, premosni vodovi do glavne sklopke akumulatora za električnu opremu koja  mora  biti  pod  stalnim  naponom  kad  je  glavna  sklopka  akumulatora  otvorena,  moraju  biti prikladno  zaštićeni  od  pregrijavanja,  osiguračem,  prekidačem  ili  sigurnosnom  sklopkom  (strujnim ograničavačem).  Kod vozila tipa EX/III, MEMU i FL sva elektroinstalacija koja se nalazi iza kabine vozača mora biti tako konstruisana,  instalirana  i  zaštićena  da  se  ne  bi  pojavila  varnica  i  kratki  spoj  tokom  normalnog korištenja,  odnosno  upotrebe  vozila  i  da  se  smanji  rizik  od  ostalih  nesretnih  slučajeva  (sudar  ili prevrtanje). Međutim, kablovi davača  za ABS ne moraju  imati dodatnu  zaštitu. Također,  sijalice  za osvjetljenje  vozila  koja prevoz opasne materije ne  smiju biti  izvedene  sa navojem. Električne  veze između motornog  i priključnog vozila trebaju  imati stepen zaštite  IP 54 u skladu sa standardom  IEC 529 i izvedene na takav način koji sprečava nehotično odvajanje. Primjeri odgovarajućih veza su date u ISO 12098:2004 i ISO 7638:1997.   

 • Automotive Center – Centar za vozila

  4/22 

  Amc

  Sistem za kočenje  Sva motorna  i  priključna  vozila  namijenjena  za  transport  opasnih materija  u  potpunosti  trebaju zadovoljavati  tehničke  zahtjeve  ECE  13  ili  Direktive  71/320/EEC,  u  obliku  posljednje  dopune primjenjive u vrijeme izdavanja ADR certifikata za vozilo.   Vozila  tipa  EX/III, MEMU,  FL,  AT  i  OX,  registrovana  po  prvi  put  nakon  30.06.1993., moraju  biti opremljena sa antiblokirajućim sistemom (ABS) i to: ‐ motorna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 16 tona moraju biti opremljena sa kočionim 

  antiblokirajućim sistemom (ABS) kategorije 1 u skladu sa pravilnikom ECE‐R13, Aneks 5.  ‐ priključna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 10 tona, također moraju biti opremljena sa 

  kočionim antiblokirajućim sistemom (ABS) kategorije 1 u skladu sa pravilnikom ECE‐R13, Aneks 5. Prethodni  zahtjevi u pogledu antiblokirajućeg  sistema kočenja  (ABS) moraju biti  ispunjeni kod  svih vozila  koja  se  po  prvi  put  odobravaju  (certificiraju)  kao  vozila  za  prevoz  opasnih materija  nakon 30.06.2001. godine.   Od 01.01.2010,  sva vozila moraju udovoljiti  tehničkim  zahtjevima ECE Pravilnika br. 13  ili Direktive 71/320/EEC,  s  izmjenama  i dopunama, primjenjivim na datum njihove prve  registracije,  ili početka korištenja ako registracija nije obvezna, ali najmanje ECE Pravilnika br. 13, 06 serije izmjena i dopuna ili  Direktive  71/320/EEC,  sukladno  izmjenama  i  dopunama  Direktive  91/422/EEC. Motorna  vozila moraju biti opremljena sa antiblokirajućim sistemom kočenja (ABS), kategorije 1. Prikolice (prikolice, poluprikolice  i  centralnoosovinske  prikolice) moraju  biti  opremljene  sa  antiblokirajućim  sistemom kočenja (ABS),  kategorijom A.   Ministarstvo odlučuje da li će ići ovaj prijedlog Konzorcija i predstavnika iz RS. On je u suprotnosti sa ADR sporazumom, ali zbog velikog broja starih vozila u BiH koja ne posjeduju ABS insistira se na njegovom uvođenju. Prijedlog bi trebao da glasi: Omogućava  se  upotreba motornih  i  priključnih  vozila  za  prevoz  opasnih materija  u  drumskom transportu  samo na području BiH do 01.01.2013. godine u  koliko  vozilo ne  ispunjava odredbe u pogledu sistema kočenja definisanih prethodnim stavom (ABS).   Ako se usvoji ovaj prijedlog tada se mora definisati i izdavanje ADR certifikata što je predloženo na stranici 14. ovog dokumenta.  Kod vozila tipa EX/III, MEMU, FL, AT i OX, registrovana po prvi put nakon 30.06.1993., primjenjuju se trajni usporivači (trajne kočnice) s ciljem stabilizacije brzine kretanja vozila na dugim nizbrdicama i to bez upotrebe radne, pomoćne ili parkirne kočnice.  Motorna vozila tipa EX/III, MEMU, FL, AT i OX čija najveća dopuštena masa prelazi 16 tona moraju biti opremljena  sa  trajnim usporivačem. Trajnim usporivačem moraju biti opremljena  i motorna vozila namijenjena za vuču priključnih vozila kod kojih najveća dopuštena masa prelazi 10 tona.  Od  01.01.2010.  sva  motorna  vozila  tipa  EX/III,  MEMU,  AT,  FL  i  OX  moraju  udovoljiti  tehničkim zahtjevima ECE Pravilnika br. 13 ili Direktive 71/320/EEC, s izmjenama i dopunama, primijenjenih na datum  njihove  prve  registracije,  ali  najmanje  ECE  Pravilnika  br.  13,  06  serije  izmjena  i  dopuna  ili Direktive 71/320/EEC, u  skladu  sa    izmjenama  i dopunama Direktive 91/422/EEC. Trajni usporivač mora biti tip IIA.  Priključna vozila tipa EX/II moraju biti opremljeni djelotvornim sistemom za kočenje  ili zaustavljanje koji se mora aktivirati pri odvajanju od vučnog vozila.  

 • Automotive Center – Centar za vozila

  5/22 

  Amc

  Priključna  vozila  tipa  EX/III moraju  biti  opremljena  djelotvornim  sistemom  za  kočenje  koji mora djelovati na sve točkove i kojim se upravlja radnom kočnicom vučnog vozila, te automatski zaustavlja prikolicu u slučaju prekida veze između vučnog u priključnog vozila.  Zaštita od požara  Ako  kabina  motornog  vozila  tipa  OX  nije  izrađena  od  nezapaljivih  materijala  tada  je  potrebno postaviti pregradu izrađenu od metala ili nekog drugog posebnog materijala koji treba biti iste širine kao  širina  rezervoara. Ako  se na  zadnjoj  strani  kabine nalazi prozor onda on mora biti hermetički zatvoren  i  napravljen  od  vatrostalnog  stakla  sa  vatrostalnim  okvirom.  Slobodan  prostor  između kabine, odnosno postavljene pregrade, i rezervoara goriva ne smije biti manji od 15 cm.   Rezervoari  za  gorivo  koji  snabdijevaju  motor  vozila  tipa  EX/II,  EX/III,  MEMU,  FL  i  OX,  moraju zadovoljavati sljedeće uslove:  ‐ u slučaju bilo kakve propusnosti, gorivo mora oteći u tlo bez dodira s vrućim dijelovima vozila  ili 

  materije;  ‐ rezervoari  za  gorivo  koji  sadrže  benzin,  moraju  biti  opremljeni  efikasnim  uređajem  za 

  zaustavljanje  plamena  na  otvoru  za  punjenje  ili  na  zatvaraču  i  omogućiti  da  je  otvor  stalno hermetički zatvoren. 

   Motor koji pokreće vozilo tipa EX/II, EX/III, MEMU, FL i OX mora biti opremljen i smješten tako da se izbjegne opasnost za teret zagrijavanjem ili paljenjem. U slučaju vozila EX/II i EX/III, motor mora biti dizelski.  Izduvne cijevi vozila tipa EX/II, EX/III, MEMU, FL i OX trebaju biti tako opremljene i postavljene da se onemogući bilo kakva mogućnost zagrijavanja ili zapaljenja prevožene robe. Dijelovi izduvnog sistema postavljeni  u  blizini  rezervoara  goriva  moraju  biti  na  udaljenosti  najmanje  100  mm  ili  zaštićeni toplinskom zaštitom (pregradnim limom).  Kod vozila opremljenih sa trajnim usporivačem koji se nalazi iza kabine vozila i emituje veliku količinu toplotne  energije  prilikom  upotrebe  treba  postaviti  čvrstu  toplotnu  izolaciju  koja  sprečava zagrijavanje rezervoara goriva  i tereta koji se prevozi. Ova zaštita može biti  i postavljena  lokalno, tj. direktno na rezervoaru goriva ili na tovarnom prostoru, a izvodi se u vidu dvostrukog plašta. Ovo se primjenjuje kod vozila tipa EX/III, MEMU, AT, FL i OX, a koja posjeduju trajni usporivač.   Grijač  sa  unutrašnjim  sagorijevanjem  za  dodatno  grijanje  kabina  svih  tipova  vozila  EX/II,  EX/III, MEMU, AT, FL i OX, kao i pripadajući izduvni sistem moraju biti konstruisani, postavljeni, zaštićeni ili prekriveni  u  skladu  sa  ECE  Pravilnikom  br.  122  ili  Direktivom  2001/56/EC  tako  da  ne  dođe  do neželjenog  varničenja  prema  teretnom  prostoru  kao  ni  do  zagrijavanja  tereta.  Dijelovi  izduvnog sistema  grijača  sa  unutrašnjim  sagorijevanjem  koji  su  smješteni  neposredno  ispod  rezervoara  za napajanje  dizel  gorivom moraju  biti  ili  odmaknuti  najmanje  100 mm  od  rezervoara  ili moraju  biti prikladno toplotno izolovani pokrivnim zaštitnikom.  Grijač sa unutrašnjim sagorijevanjem za dodatno grijanje kabine vozila tipa FL mora imati mogućnost isključenja najmanje na sljedeća tri načina: 1) ručnim prekidačem za gašenje‐isključenje koji se nalazi u vozačkoj kabini; 2) automatski sa slučajnim ili namjernim gašenjem pogonskog motora vozila, ali tada ga vozač može 

  ponovo ručno uključiti; 3) uključivanjem pumpe za utakanje/istakanje opasne materija ako je ista integralni dio vozila.  Izduvavanje  toplog vazduha  je dopušteno  i nakon  isključivanja grijača. Kod vozila  tipa FL, u  slučaju isključivanja  na  način  opisan  u  prethodnom  pasusu  dio  2)  i  3),  nakon  gašenja  uređaja  dovod 

 • Automotive Center – Centar za vozila

  6/22 

  Amc

  zagrijanog  vazduha  treba na pouzdan način biti prekinut prije  isteka 40  sekundi.  Smiju  se  koristiti samo  oni  grijači  za  koje  postoji  dokaz  da  je  izmjenjivač  toplote  projektovan  za  predviđeni  ciklus izduvavanja zagrijanog vazduha iz prethodno ugašenog grijača.  Kod svih tipova vozila EX/II, EX/III, MEMU, AT, FL i OX, grijač sa unutrašnjim sagorijevanjem mora se uključivati/isključivati ručno. Uređaji kojima se programira uključivanje i isključivanje nisu dozvoljeni  Grijači sa unutrašnjim sagorijevanjem koji koriste gasovita goriva nisu dozvoljeni kod vozila tipa EX/II, EX/III i MEMU.  Ograničivač brzine 

  Teretna motorna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 12 tona, a koja su prvi put registrovana poslije 31.12.1987. i ostala motorna vozila čija najveća dopuštena masa se nalazi između 3,5 i 12 tona registrovana  poslije  31.12.2007.,  moraju  biti  opremljena  sa  ograničivačem  brzine  u  skladu  sa odredbama pravilnika ECE‐R89. Taj uređaj mora biti podešen tako da brzina vozila ne smije prelaziti 90 km/h uzimajući u obzir tehnološke tolerancije uređaja.  Uređaj sa spajanje vučnog i priključnog vozila  Kod  vozila  tipa  EX/II  i  EX/III  uređaji  za  spajanje  vučnog  i  priključnog  vozila moraju  zadovoljavati tehničke uslove ECE Pravilnika br. 55 ili Direktive 94/20/EC u formi posljednje dopune primijenjene u vrijeme odobravanja (certificiranja) vozila.  Dodatni tehnički zahtjevi za vozila koja prevoze opasne materije  Specifičnosti  vozila  tipa  EX/II,  EX/III  i  MEMU  namijenjenih  za  prevoz  eksplozivnih  materija  i predmeta u pakovanjima  Teretni prostor ne smije biti napravljen od materijala koji sa eksplozivnim materijama mogu stvarati opasna jedinjenja.  Grijači sa unutrašnjim sagorijevanjem kao  i pripadajući rezervoari goriva se ne smiju nalaziti unutar teretnih prostora  i moraju odgovarati odredbama  koje  se odnose na osnovne  zahtjeve u pogledu zaštite  od  požara  koja  se  primjenjuje  kod  vozila  tipa  EX/II  i  EX/III. Oni  se mogu  koristiti  samo  za grijanje kabine vozača ili motora.  Prekidač grijača može biti postavljen izvan kabine vozača.  U  teretnomu prostoru ne  smiju se postavljati grijači  sa unutrašnjim sagorijevanjem  ili spremnici za goriva, izvori struje, dovodi za zrak na sagorijevanje ili grijanje, kao ni ispušne cijevi koje su potrebne za rad grijača na sagorijevanje.  Vozila  tipa EX/II moraju biti konstruisana,  izrađena  i opremljena  tako da  su eksplozivi  zaštićeni od vanjskih opasnosti  i klimatskih uslova. Moraju biti zatvorena  ili zaštićena ceradom. Cerada mora biti otporna na  trganje  i od nepropusnoga materijala koji nije  lako  zapaljiv. Također,  cerada mora biti zategnuta  tako  da  prostor  za  utovar  pokriva  sa  svih  strana.  Na  otvorima  na  teretnom  prostoru zatvorenih  vozila moraju  biti  vrata  koja  se mogu  zaključavati,  biti  čvrsto  prianjajuća  ili  s  krutim poklopcima. Dio za vozača mora biti odvojen od teretnog prostora punom pregradom.  

 • Automotive Center – Centar za vozila

  7/22 

  Amc

  Vozila  tipa  EX/III  i MEMU moraju  biti  konstruirana,  izrađena  i  opremljena  tako  da  su  eksplozivi zaštićeni od vanjskih opasnosti  i klimatskih uslova. Vozila moraju biti  izvedena kao zatvorena  (kruti zidovi  –  cerade  nisu  dozvoljene).  Dio  za  vozača mora  biti  odvojen  od  teretnog  prostora  punom pregradom.  Teretni  prostor mora  biti  cjelovit. Mogu  se  postaviti  tačke  za  učvršćenja.  Svi  spojevi moraju biti zabrtvljeni. Svi otvori se moraju zaključavati. Vrata moraju biti izrađena i postavljena tako da se preklapaju na spojevima.  Zid  tovarnog  prostora  vozila  tipa  EX/III  i MEMU mora  biti  napravljen  od materijala  otpornog  na toplotu  i  gorenje  sa minimalnom  debljinom  od  10 mm. Materijali  klasifikovani  kao  klasa  B‐S3‐D2 prema standardu EN 13501‐1:2002 u potpunosti zadovoljavaju tražene zahtjeve. Ako je materijal koji se koristi za zatvoreni teretni prostor metal, cijela unutarnja stranica prostora mora biti prekrivena materijalima koji zadovoljavaju isti uslov.  Kod vozila  tipa EX/II  i EX/III motor mora biti  ispred prednjeg  zida  tovarnog prostora, ali ukoliko  je dijelom  ispod tog prostora mora biti obezbjeđeno da se dno teretnog prostora ni u kom slučaju ne zagrijava iznad 80 °C.  Kod vozila tipa EX/II i EX/III mora biti obezbjeđeno da se dno teretnog prostora ni u kojem slučaju ne zagrijava iznad 80 °C, čak ni u slučajevi ekscesnih situacija kvarova na izduvnom sistemu i sl.  Nominalni napon električnog sistema ne smije prelaziti 24 V.  Osvjetljenje u  tovarnom prostoru EX/II vozila može biti  samo na  stropu  i ne  smiju biti neizolovani električni vodovi i žarulje. U slučaju kompatibilne skupine J, električna instalacija mora biti najmanje IP65 (npr. neprodorni oklop Eex d).  Električna  instalacija vozila tipa EX/III mora odgovarati zahtjevima koji se odnose na osnovna vozila tipa  EX/III.  Električna  instalacija  teretnog  prostora mora  biti  nepropusna  za  prašinu  (najmanje  sa stepenom zaštite  IP54  ili ekvivalentno)  ili u slučaju kompatibilne skupine  J, neprodorni oklop Eex d (najmanje kao sa stepenom zaštite IP65 ili ekvivalentno).   Sva električna oprema, koja se nalazi unutar tovarnog prostora, mora biti zaštićena od mehaničkog uticaja.   Specifičnosti vozila namijenjenih prevozu opasnih materija u pakovanjima  (osim vozila tipa EX/II, EX/III, MEMU)  Grijači  sa  unutrašnjim  sagorijevanjem  za  dodatno  grijanje  kabine  moraju  zadovoljavati  sljedeće uslove: (a) prekidač se može postaviti izvan vozačeve kabine; (b) uređaj se može isključivati izvan teretnoga prostora i (c) nije potrebno dokazivati da je izmjenjivač topline otporan na smanjeni ciklus naknadnoga rada.  Ako je vozilo namijenjeno prijevozu opasnih materija za koju je propisana listica opasnosti u skladu s oblicima  broj  1,  1.4,  1.5,  1.6,  3,  4.1,  4.3,  5.1  ili  5.2,  u  teretnom  prostoru  ne  smiju  se  postavljati spremnici  za  gorivo,  izvori  energije,  dovodi  za  vazduh  za  sagorijevanje  ili  grijanje,  kao  ni  odvodi ispušnih cijevi potrebni za rad grijača na sagorijevanje.   U koliko postoji dovod vazduha u teretni prostor mora se osigurati da teret ne može blokirati odvod  vazduha za grijanje. Temperatura zagrijavanja pakovanja, ne smije prelaziti 50 °C. Uređaji za grijanje 

 • Automotive Center – Centar za vozila

  8/22 

  Amc

  koji  su  postavljeni  u  teretnom  prostoru,  moraju  biti  konstruirani  tako  da  sprječavaju  paljenje eksplozivne atmosfere u radnim uslovima.  Dodatni konstruktivni zahtijevi koji se odnose na pojedine vrste materija i načine pakovanja su dati u poglavlju 7.2 ADR. 

  Specifičnosti  vozila  namijenjenih  prevozu  opasnih  materija  koje  se  prevoze  kao  rasute  čvrste materije  Grijači  sa  unutrašnjim  sagorijevanjem  za  dodatno  grijanje  kabine  moraju  zadovoljavati  sljedeće uslove: (a) prekidač se može postaviti izvan vozačeve kabine; (b) uređaj se može isključivati izvan teretnoga prostora i (c) nije potrebno dokazivati da je izmjenjivač topline otporan na smanjeni ciklus naknadnoga rada.  Ako je vozilo namijenjeno prijevozu opasnih materija za koju je propisana listica opasnosti u skladu s oblicima broj 4.1, 4.3  ili 5.1, u teretnom prostoru ne smiju se postavljati spremnici za gorivo,  izvori energije, dovodi za vazduh za sagorijevanje  ili grijanje, kao ni odvodi  ispušnih cijevi potrebni za rad grijača na sagorijevanje.   U koliko postoji dovod vazduha u teretni prostor mora se osigurati da teret ne može blokirati odvod  vazduha za grijanje. Temperatura zagrijavanja pakovanja, ne smije prelaziti 50 °C. Uređaji za grijanje koji  su  postavljeni  u  teretnom  prostoru,  moraju  biti  konstruirani  tako  da  sprječavaju  paljenje eksplozivne atmosfere u radnim uslovima.  Dodatni konstruktivni zahtjevi koji se odnose na pojedine vrste materija i načine pakovanja su dati u poglavlju 6.11 i 7.3 ADR‐a.   Specifičnosti  vozila  namijenjenih  prevozu  temperaturno  kontrolisanih  samoreaktivnih  opasnih materija klase 4.1 i organskih peroksida klase 5.2  Izolovani  i  mehanički  izolovani  teretni  prostori  zatvorenih  vozila  moraju  biti  opremljeni  takvom izolacijom  i  takvim  rashladnim  uređajem  da  ne može  doći  do  prekoračenja  propisane  kontrolne temperature za pojedinu opasnu materiju. Koeficijent prelaza toplote ne smije biti veći od 0,4 W/m2K.  Teretni  prostori moraju  biti  opremljeni  na  način  da  opasne  pare  nastale mogućim  isparavanjem prevožene materija kao i pare rashladnog sistema ni na koji način ne mogu prodrijeti u kabinu.  Podešavanje  temperature  teretnog  prostora mora  biti moguće  komandnim  uređajem  iz  vozačke kabine.  Teretni prostori moraju biti opremljeni ventilacijom  ili odzračnim ventilima u  slučaju da prevožene materija imaju sklonost opasnom porastu pritiska.   Rashladna sredstva ne smiju  biti zapaljiva.  Rad  mehaničkih  rashladnih  uređaja  ne  smije  zavisiti  od  rada  motora,  tj.  uređaji  ne  smiju  biti pogonjeni motorom.  

 • Automotive Center – Centar za vozila

  9/22 

  Amc

  Dodatni  konstruktivni  Zahtjevi  s  obzirom  na  prevoz  temperaturno  kontrolisanih  samo‐reaktivnih opasnih materija klase 4.1 i organskih peroksida klase 5.2, a koji su traženi ADR‐om u poglavlju 7.2 i zavisno o primjenjivanoj metodi (R1 do R5), moraju također u cijelosti biti zadovoljeni.   Specifičnosti  za  vozila  cisterne,  baterijska  vozila  i montažno‐demontažne  posude  čija  zapremina prelazi  1m3  i  fiksne  posude, montažno‐demontažne  posude  i međusobno  spojene  gasne  cilindre (MEGC) čija zapremina prelazi 3 m3 (vozila tipa EX/III, FL, OX, AT)  Fiksne i demontažne posude napravljene od metalnih limova trebaju ispunjavati zahtjeve definisane u poglavlju 6.8 ADR. U slučaju da se jednom demontažna posuda spoji na vozilo, tada vozilo cisterna treba da ispunjava zahtjeve koji se odnose za takvo vozilo.  Elementi vozila baterije i MEGC‐a trebaju ispunjavati zahtjeve definsane u poglavlju 6.2 ADR u slučaju cilindara, cijevi, doboša pod pritiskom  i  snopova cilindara  i  zahtjeve definsane u poglavlju 6.8 ADR ako se radi o posudama.   Posude kontejneri napravljene od metala, trebaju ispunjavati zahtjeve definsane u poglavlju 6.8 ADR, a manje posude trebaju  ispunjavati zahtjeve  iz poglavlja 6.7 ADR,  ili ako su primjenjivi, one  iz IMDG koda.  Posude izrađene od ojačanih plastičnih vlakana trebaju ispunjavati zahtjeve definsane u poglavlju 6.9 ADR.  Vakuumske cisterne za otpad, trebaju zadovoljiti zahtjeve definisane u poglavlju 6.10 ADR.  Veze  za pričvršćenje posude  za vozilo  trebaju biti konstruisane  tako da  izdrže  statička  i dinamička naprezanja pri normalnim uslovima prevoza  i minimalna naprezanja  kako  je definisano u  tačkama 6.8.2.1.2, 6.8.2.1.11 do 6.8.2.1.15  i 6.8.2.1.16 poglavlja 6.8 ADR u  slučaju  cisterni,  vozila baterija  i vozilima koja nose demontažne posude.  Posude  koje  su  izrađene  od metala  ili od ojačanih plastičnih  vlakana  za  vozila  tipa  FL  trebaju biti povezane sa šasijom vozila barem jednim dobrim električnim provodnikom. Svi metalni kontakti koji mogu uzrokovati elektrohemijsku koroziju se  trebaju  izbjegavati. Dodatno pogledati  tačke 6.9.1.2.  i 6.9.2.14.3 poglavlja 6.9 ADR.  Srednja vrijednost traga točkova treba iznositi minimalno 90 % vrijednosti visine težišta opterećenog vozila.  Također,  osovinsko  opterećenje  opterećene  poluprikolice  ne  smije  da  prelazi  60  %  od nominalne ukupne mase opterećenog vučnog voza.   Nadalje, vozila sa  fiksnim posudama  čija zapremina prelazi 3 m3 namijenjenih za  transport opasnih materija u  tečnom  stanju  se podvrgavaju  testu  s pritiskom manjim od 4 bar, pri  čemu  se  trebaju zadovoljiti  svi  zahtjevi  ECE  pravilnika  br.  111  po  pitanju  bočne  stabilnosti.  Ovi  zahtjevi  će  se provjeravati za vozila koja se registruju po prvi put od 01.07.2003. godine.  Na zadnjem kraju vozila, odmah iza posude, potrebno je instalirati zaštitnik čija dužina odgovara širini posude  i koji  će štititi posudu u slučaju udara sa zadnje strane vozila. Rastojanje  između zaštitnika (branika)  i posude ne smije biti manje od 100 mm. Također, kod nekih  izvedbi posuda u kojima se prevoze praškaste i granularne opasne materije se zahtjeva ugradnja zaštite sa bočnih strana posude. Za vozila sa ceradom namijenjena za transport praškastih i granularnih materija i vakuum‐posude za otpad sa uređajem za samoistovar ne zahtjeva se zaštitnik ako  je oprema postavljena na zadnji dio snabdjevena zaštitom koja obezbjeđuje isti nivo zaštite kao odbojnik. 

 • Automotive Center – Centar za vozila

  10/22 

  Amc

   Pored osnovnih tehničkih zahtjeva u pogledu zaštite od požara, uređaji za dodatno grijanje trebaju zadovoljiti i sljedeće zahtjeve: (a) prekidač se može postaviti izvan vozačeve kabine; (b) uređaj se može isključivati izvan teretnoga prostora i (c) nije potrebno dokazivati da je izmjenjivač topline otporan na smanjeni ciklus naknadnoga rada.  Ako je vozilo namijenjeno prijevozu opasnih materija za koju je propisana listica opasnosti u skladu s oblicima broj:  1.5,  3,  4.1, 4.3,  5.1  i  5.2, u  teretnom prostoru ne  smiju  se postavljati  spremnici  za gorivo,  izvori  energije,  dovodi  za  vazduh  za  sagorijevanje  ili  grijanje,  kao  ni  odvodi  ispušnih  cijevi potrebni za rad grijača na sagorijevanje.   U koliko postoji dovod vazduha u teretni prostor mora se osigurati da teret ne može blokirati odvod  vazduha za grijanje. Temperatura zagrijavanja pakovanja, ne smije prelaziti 50 °C. Uređaji za grijanje koji  su  postavljeni  u  teretnom  prostoru,  moraju  biti  konstruirani  tako  da  sprječavaju  paljenje eksplozivne atmosfere u radnim uslovima.  Električna  instalacija  na  vozilima  tipa  FL  treba  da  ispunjava  osnovne  zahtjeve  u  pogledu  elektro instalacije.  Međutim,  dopune  ili  izmjene  električne  instalacije  na  ovim  vozilima  trebaju  da zadovoljavaju odgovarajuće  zahtjeve  za  elektroopremu u  zavisnosti od  toga  koju  će  vrstu opasnih materija prevoziti.  Elektrooprema  na  vozilima  tipa  FL,  smještena  u  eksplozivnu  atmosferu,  ili  se može  očekivati  da postane  eksplozivna  pri  takvoj  koncentraciji  za  koju  se  zahtijevaju  posebne  mjere,  treba  biti prilagođena  za  upotrebu  u  opasnim  zonama,  te moraju  zadovoljavati  opšte  odredbe  IEC  60079, dijelovi  0  i  14  i  odgovarajuće  dodatne  zahtjeve  iz  IEC  60079,  dijelovi  1,  2,  5,  6,  7,  11  ili  18.  Kod korištenja  IEC 60079, dio 14 biće korištena sljedeća klasifikacija: ‐ ZONA 0 – unutar  rezervoara uređaji  za punjenje  i pražnjenje  i vodovi  za vraćanje pare u  tečno 

  stanje. ‐ ZONA 1 – unutar prostora za opremu za punjenje i pražnjenje i unutar 0,5 m uređaja za ventilaciju 

  i sigurnosnih prelivnih ventila.  Za električnu  instalaciju pod  stalnim naponom, uključujući vodove  izvan Zona 0  i 1 važe propisi  za Zonu  1  prema  uopšteno  ili  moraju  zadovoljiti  uslove  za  Zonu  2  prema  IEC  60079  dio  14  za elektroopremu smještenu u kabinu vozača Ostali uslovi vezani za skupinu elektro aparata zavise od vrste opasne materije koja se prevozi.   Posude za prevoz opasnih materija  Posude  za  prevoz  opasnih  materija  mogu  se  izvoditi  kao:  fiksne  posude  (cisterne),  montažno‐demontažne posude, baterijskog tipa, posude‐kontejneri i višedjelni gas kontejneri (MEGC).  Posude koje se koriste za prevoz opasnih materija u drumskom saobraćaju trebaju da zadovoljavaju tehničke zahtjeve i to: ‐ za montažno‐demontažne posude u skladu sa Poglavljem 6.7 ADR ‐ za posude izrađene od metala u skladu sa Poglavljem 6.8 ADR ‐ za posude izrađene od ojačane plastike u skladu sa Poglavljem 6.9 ADR ‐ za vakuum‐posude za otpad u skladu sa Poglavljem 6.10 ADR  Pored  tehničkih  zahtjeva  za  različite  posude  u  navedenim  Poglavljima  ADR  propisani  su  i  načini označavanja  posuda  sa  svim  relevantnim  podacima,  načini  ispitivanja  u  svrhu  izdavanje  Potvrde 

 • Automotive Center – Centar za vozila

  11/22 

  Amc

  (odobrenja)  za  korištenje  posude,  provođenje  redovnih  kontrola  na  nepropusnost  i  radni  i  ispitni pritisak, načini provjere varova, kontrola debljine stijenke, itd.  Ministarstvo će u saradnji sa entitetskim Ministarstivima energetike, odnosno njihovim inspekcijskim tijelima  za  posude,  predložiti  uslove  i  odgovarajuće  laboratorije  u  BiH  koje  će  provoditi  kontrole posuda namijenjenih za prevoz opasnih materija u drumskom transportu.  Prilikom certificiranja vozila za prevoz opasnih materija u posudama u svrhu izdavanja ADR certifikata potrebno  je da podnosilac  zahtjeva dostavi  svu potrebnu dokumentaciju  i  Potvrdu  (odobrenje)  za upotebu posude za predviđenu namjenu.   Provjera  debljine  stijenke  posude  predstavlja  redovnu  operaciju  u  postupku  certificiranja  vozila  i provodi je Stručna institucija putem ispitnih tijela.   Označavanje vozila za prevoz opasnih materija  Svaka  transportna  jedinica  za  prevoz  opasnih  tereta  mora  biti  označena  s  dvije  pravougaone, reflektujuće i narandžasto obojene ploče širine 400 mm i najmanje visine 300 mm, te crno obojenim rubom širine 15 mm, što je prikazano u prilogu br. 1. Jedna od njih mora biti postavljena na prednji a druga na zadnji do transportne jedinice i to u vertikalnoj ravnini upravno na uzdužnu osu transportne jedinice  te  jasno  vidljive. U  izuzetnim  slučajevima  kada  je  veličina  i  konstrukcija  vozila  takva da  je raspoloživa površina vozila za spomenute opšte oznake opasnosti nije dovoljna, tada ploče sa opštim oznakama opasnosti mogu biti smanjenih dimenzija i to do 300 mm širine i 120 mm visine.  Cisterne  ili  transportne  jedinice  koje  imaju  jednu  ili  više  posuda  s  opasnim  materijama  će  kao dodatak nositi sa strana svake posude ili komore posude jasno vidljive i paralelne s uzdužnom osom vozila ploče identične onim opisanim naprijed. Ove ploče će prikazivati identifikacijski broj opasnosti i UN  broj  u  skladu  sa  Poglavljem  3.2 ADR,  za  svaku materiju  koja  se  prevozi  u  posudi  ili  u  komori posude. Brojevi su odvojeni horizontalnom linijom debljine 15 mm, dok su dimenzije identifikacionih brojeva: debljina 15 mm i visina 100 mm, kao što je to prikazano u prilogu br. 1. Identifikacioni broj opasnosti  je  dat u  gornjem dijelu, dok  se u donjem dijelu  nalazi  identifikacioni broj materije. Ovi brojevi moraju biti neizbrisivi i čitljivi 15 minuta poslije nagorijevanja. Za  vozila  cisterne  ili  prevozne  jedinice  koje  imaju  jedan  ili  više  cisterni  kojima  se  prevoze materije  s  UN  brojevima  1202,  1203  ili  1223,  ili  gorivo  za  vazduhoplove  razvrstano  pod  UN brojeve  1268  ili  1863,  ploče  narandžaste  boje  ne moraju  biti  pričvršćene  ako  ploče  koje  su pričvršćene  na  prednjemu  i  zadnjem  dijelu  imaju  identifikacijski  broj  opasnosti  i  UN  broj propisan za najopasniju materiju koja se prevozi, tj. materiju najniže temperature paljenja. Lisitice opasnosti trebaju biti nalijepljene na vanjsku stranu kontejnera, višedijelnog gas kontejnera, posude  kontejnera,  portabl  posude  i  vozila,  a  treba  odgovarati  propisima  iz  Poglavlja  3.2 ADR. U slučaju kontejnera, višedijelnog gas kontejnera i portabl posuda listice trebaju biti zalijepljene na obje strane  i  na  svakom  kraju  kontejnera,  višedijelnog  gas‐kontejnera,  posude  kontejnera  ili  portabl posude. U  slučaju  vozila  namijenjenih  za  prevoz  rasutih  tereta,  cisterni,  vozila‐baterija  i  vozila  sa demontažnim posudama naljepnice trebaju biti postavljene sa bočnih strana i sa zadnje strane vozila. Prazne  neočišćene  cisterne,  vozila  sa  demontažnim  posudama,  vozila‐baterije,  višedijelni  gas kontejneri, posude kontejneri i portabl posude, kao i prazna neočišćena vozila i kontejneri za prevoz rasutih tereta trebaju nositi naljepnice koje se zahtijevaju za teret koji se prevozi sve dok se  iste ne očiste.  Sve naljepnice, izuzev naljepnice za klasu 7, trebaju: - biti ne manje od 250 mm × 250 mm, sa linijom oko čitave naljepnice, 12,5 mm udaljenu od ivice 

  naljepnice i paralelnu sa njom, iste boje kao simboli upisani na njoj, 

 • Automotive Center – Centar za vozila

  12/22 

  Amc

  - odgovarati naljepnicama, navedenim na sljedećim slikama po boji i izvedbi, - prikazivati simbole (brojeve i slova) čija je visina najmanje 25 mm. kako je to prikazano u prilogu br. 2.   Oprema za vozila koja prevoze opasne materije  Transportna jedinica namijenjena prijevozu opasnih materija, najveće dopuštene mase veće od 7500 kg, mora biti opremljena s najmanje dva prenosiva uređaja za gašenje požara, klase zapaljivosti A, B i C, minimalnog ukupnog kapaciteta od 12 kg  suhog praha  (ili ekvivalentne količine druge prikladne materije). Dopuštene su različite kombinacije zapremina protivpožarnih uređaja pri  čemu najmanje jedan mora biti kapaciteta od 6 ili više kg i najmanje jedan kapaciteta od 2 ili više kg.  Transportna jedinica namijenjena prijevozu opasnih materija, najveće dopuštene mase veće od 3500 kg, ali ne veće od 7500 kg, mora biti opremljena s najmanje dva prenosiva uređaja za gašenje požara, klase  zapaljivosti  A,  B  i  C, minimalnog  ukupnog  kapaciteta  od  8  kg  suhog  praha  (ili  ekvivalentne količine  druge  prikladne  materije).  Dopuštene  su  različite  kombinacije  zapremina  protivpožarnih uređaja pri čemu najmanje jedan mora biti kapaciteta od 6 ili više kg i najmanje jedan kapaciteta od 2 ili više kg.  Transportna jedinica namijenjena prijevozu opasnih materija, čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg, mora biti opremljena s najmanje dva prenosiva uređaja za gašenje požara, klase zapaljivosti A,  B  i  C,  minimalnog  ukupnog  kapaciteta  od  4  kg  suhog  praha  (ili  ekvivalentne  količine  druge prikladne materije). Dopuštene su različite kombinacije zapremina protivpožarnih uređaja pri čemu najmanje jedan mora biti kapaciteta od 2 ili više kg.   Protivpožarni uređaji opisani u prethodnim  stavcima moraju  imati  ispravnu plombu  kao  i obilježje važećeg  roka  trajanja  (mjesec  i  godinu  do  kada  vrijedi  valjanost)  utemeljeno  na  periodičnom ispitivanju provedenom prema domaćim propisima.  Agens  sadržan  u  uređaju  za  gašenje  požara mora  biti  prikladan  za  korištenje  u  vozilima  i mora udovoljavati relevantnim zahtjevima europske norme EN 3 – Prenosivi vatrogasni uređaji, dio 1 do 6 (EN 3‐1:1996, EN 3‐2:1996, EN 3‐3:1994, EN 3‐4:1996, EN 3‐5:1996, EN 3‐6:1995).  Ako je u vozilo trajno ugrađena lako upravljiva ili automatska naprava za gašenje požara motora, tada nije nužno  imati,  gore  spominjani, prenosivi protupožarni uređaj od 2  kg  (čija bi osnovna  funkcija trebala biti gašenje požara na motoru vozila). Pri tome treba biti osigurano da sredstvo koje se koristi za gašenje nije takvo da stvara otrovne gasove u kabini vozila kada je izloženo uticaju toplote nastale požarom.  Protivpožarni uređaji  trebaju biti pozicionirani na mjestima gdje su  lako dostupni posadi vozila  i na način da su zaštićeni od nepriličnih atmosferskih utjecaja u pogledu njihove radne sigurnosti.  Svako  vozilo mora  biti  opremljeno  s  2  podmetača  za  točkove  u  skladu  sa  najvećom  dopuštenom masom vozila i s poluprečnikom zakrivljenosti koji odgovara poluprečniku točka.  Transportna jedinica mora biti opremljena sa dva samostojeća upozoravajuća znaka za obilježavanje vozila  zaustavljenog  na  cesti.  Ti  znakovi  za  vozila  registrirana  u  Republici  BiH moraju  biti  oblika istostraničnog trokuta s rubom crvene boje čija dužina  iznosi 40 cm, a širina najmanje 5 cm. Rubovi znaka moraju biti prevučeni  reflektirajućom materijom  ili crvenom katadiopterskom optikom širine 

 • Automotive Center – Centar za vozila

  13/22 

  Amc

  najmanje 2 cm. Znakovi moraju biti  izrađeni od  čvrstog materijala  i na način koji  im omogućuje da stabilno stoje u vertikalnom položaju.   Pored  upozoravajućih  znakova  za  obilježavanje  vozila  zaustavljenog  na  cesti  vozilo  mora  biti opremljeno sa reflektirajućim čunjevima  i  lampama s trepćućim žutim svjetlom sa vlastitim  izvorom električne energije (baterije).  U  transportnoj  jedinici mora  se  nalaziti  i  sredstvo  za  ispiranje  očiju,  osim  ako  se  prevoze  samo materije obilježene  listicama 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2  i 2.3. Za  svakog  člana posade  vozila u  vozilu mora biti: ‐ sigurnosni reflektirajući prsluk u skladu s onim koje opisuje Evropska norma EN 471; ‐ džepna svjetiljka takve konstrukcije da nema metalne površinske dijelove koji bi mogli proizvesti 

  varničenje; ‐ par zaštitnih rukavica; ‐ štitnik za oči (zaštitne naočale).  Kada  se prevoze opasne  robe označene  listicama opasnosti 2, 3  i/ili 6.1 u  transportnoj  jedinici,  za svakog  člana  posade, mora  se  nalaziti  prikladna  respiratorna  zaštitna maska.  Primjer  je maska  s filterom  koja  štiti  od  gasa  i  prašine  tipa  A1B1E1K1‐P1  ili  tipa  A2B2E2K2‐P2,  kako  je  opisano  u Evropskoj normi EN 141.  U transportnoj jedinici u kojoj se prevoze opasne robe označene listicama opasnosti 3, 4.1, 4.3, 8 i/ili 9 mora se nalaziti lopata.  U transportnoj jedinici u kojoj se prevoze opasne robe označene listicama opasnosti 3, 4.1, 4.3, 8 i/ili 9 mora se nalaziti drenaža za odvod koja služi za usmjeravanje odvodnje toka opasne tekućine.  U transportnoj jedinici u kojoj se prevoze opasne robe označene listicama opasnosti 3, 4.1, 4.3, 8 i/ili 9 mora se nalaziti plastična posuda‐kontejner za skupljanje opasne tekućine.   Tipsko odobrenje i certificiranje vozila u skladu sa ADR  Vozila  tipa EX/II, EX/III, FL, OX, AT  i MEMU moraju biti u  skladu  s prethodno definisanim opštim  i dodatnim tehničkim zahtjevima koje treba da ispune vozila namijenjena za prevoz opasnih materija, što se utvrđuje postupkom certificiranja vozila namijenjenih za prevoz opasnih materija.   Certificiranje  vozila  u  svrhu  izdavanja  ili  produžavanja  važnosti  ADR  certifikata  provodi  Stručna institucija putem ispitnih tijela.   Certificiranja vozila s ciljem izdavanja ADR certifikata po prvi put vrši se na osnovu: 

  a) tipskog odobrenja i pregleda vozila ili b) ispitivanja vozila. 

   Tipsko  odobrenje  se  izdaje  za  svako  vozilo  koje  zadovoljava  zahtjeve  ECE  Pravilnika  br.  105  ili Direktive 98/91/EC. Proizvođač vozila ili ovlašteni predstavnik proizvođača vozila mogu izdati potvrdu o  zadovoljavanju  tehničkih  uslova  na  osnovu  dobivenog  tipskog  odobrenja  od  strane  ovlaštene institucije za provođenje poslova homologacije u zemlji i inostranstvu.  U koliko vozilo  ima  tipsko odobrenje  i ako se vrši  izdavanje ADR certifikata po prvi put, podnosilac zahtijeva za certificiranje vozila  je dužan da pored osnovne dokumentacije o vozilu priloži  i potvrdu 

 • Automotive Center – Centar za vozila

  14/22 

  Amc

  proizvođača vozila  ili ovlaštenog predstavnika proizvođača vozila o zadovoljavanju  tehničkih uslova prema ECE Pravilniku br. 105  ili Direktivi 98/91/EC. Ako  je vozilo opremljeno  trajnim usporivačem, onda  podnosilac  zahtjeva  za  certificiranje  vozila mora  priložiti  i  potvrdu  o  ispunjavanju  tehničkih uslova u skladu sa Aneksom 5, ECE Pravilnika br. 13.  U  koliko  se  tokom  postupka  certificiranje  utvrdi  da  vozilo  tipa    EX/II,  EX/III,  FL, OX,   AT  i MEMU zadovoljava  sve  tehničke  zahtjeve,  Stručna  institucija  izdaje  ADR  certifikat  kojim  se  omogućava prevoz opasnih materija. ADR certifikat treba biti napisan na službenom jeziku u Bosni i Hercegovini i na engleskom, francuskom ili njemačkom jeziku, a važnost iznosi godinu od dana obavljenog pregleda, tj. provedenog certificiranja.  Nakon isteka važnosti ADR certifikata od godinu dana, vozilo podliježe novom pregledu koji ima za cilj produžavanje važnosti ADR certifikata.  ADR certifikat se izdaje na bijelom papiru, formata A4 (dimenzija 210 mm x 297 mm), sa ružičastom dijagonalnom crtom.  Izgled ADR certifikata sa svim potrebnim podacima dat  je u prilogu br. 3 ovog Uputstva.  U koliko Ministarstvo odluči usvojiti prijedlog sa stranice br. 4 i omogući upotrebu vozila za prevoz opasnih materija koja ne zadovoljavaju tehničke uslove u pogledu kočenja (ABS), tada se mora definisati izdavanje ADR certifikata sa važnošću samo na području BiH. Predlažemo da se za ta vozila izdaje ili poseban ADR certifikat samo na našem jeziku ili predviđeni ADR certifikat sa napomenom „VAŽI SAMO NA PODRUČJU BIH“ što je napisano na našem i engleskom jeziku.  Pored ADR certifikata Stručna institucija, a na osnovu obavljenog pregleda u postupku certificiranja, za vozila tipa EX/II, EX/III, FL, OX,  AT i MEMU koja zadovoljavaju osnovne i dodatne tehničke zahtjeve, te  zahtjeve  u  pogledu  označavanja  vozila  i  opreme  koju  treba  da  posjeduju,  izdaje  Potvrdu  o rezultatima certificiranja. Potvrda se  izdaje na bijelom papiru formata A4  (dimenzija 210 mm x 297 mm).  Izgled Potvrde o  rezultatima certificiranja sa  svim potrebnim podacima dat  je u prilogu br. 4 ovog Uputstva.   Pored vozila tipa EX/II, EX/III, FL, OX,  AT i MEMU, za ostala vozila koja učestvuju u prevozu opasnih materija, osim onih koja prevoze „male količine“, također se izdaje ADR certifikat.   Odvođenje statičkog elektriciteta  Pored  osnovnih  elemenata  zaštite  od  statičkog  elektriciteta  koji  su  navedeni  u  okviru  dodatnih zahtijeva za vozila tipa FL, kod vozila tipa EX/II, EX/III, FL, AT  i MEMU potrebno je  izvršiti odvođenje statičkog  elektriciteta  koji  nastaje  na  posudi  ili  tovarnom  prostoru.  Svi  elementi  vozila moraju  se nalaziti na istom ekvipotencijalnom nivou, a odvođenje elektrostatičkog elektriciteta se nadalje može vršiti pomoću elastične provodljive trake povezane sa kolovozom  U  tu  svhu  izdaje  se  Potvrda,  koja  je  data  u  Prilogu  br.  5  ovog Uputstva,  sa  rokom  važnosti  do  6 mjeseci.    

 • Automotive Center – Centar za vozila

  15/22 

  Amc

  Prilog 1. Oznake opasnosti  

        

  brojevi  koji označavaju  stepen  i  vrstu opasnosti     UN identifikacioni broj opasne  materije

 • Automotive Center – Centar za vozila

  16/22 

  Amc

  Prilog 2 . Listice opasnosti  

  Listice opasnosti za klasu 1 

       

   

     

   

   

     

   

   Listice opasnosti za klasu 2  

   

     

   

   Listice opasnosti za klasu 3 

        

   Listice opasnosti za klasu 4 

    

     

   

    

 • Automotive Center – Centar za vozila

  17/22 

  Amc

  Listice opasnosti za klasu 5 

   

     

   

   Listice opasnosti za klasu 6 

    

     

   

   Listice opasnosti za klasu 7 

   

                 Listice opasnosti za klasu 8 

        

   Listice opasnosti za klasu 9 

        

    

 • Automotive Center – Centar za vozila

  18/22 

  Amc

  Prilog 3: ADR certifikat  

  Prednja strana ADR certifikata 

 • Automotive Center – Centar za vozila

  19/22 

  Amc

  Zadnja strana ADR certifikata 

 • Automotive Center – Centar za vozila

  20/22 

  Amc

  Prilog 4. Potvrda o rezultatima certificiranja  

   Prednja strana Potvrde o rezultatima certificiranja 

 • Automotive Center – Centar za vozila

  21/22 

  Amc

   Zadnja strana Potvrde o rezultatima certificiranja 

    

 • Automotive Center – Centar za vozila

  22/22 

  Amc

   Prilog 5. Potvrda za odvođenje statičkog elektriciteta 

    

  Naslovna strana- Prevoz opasnih materija01-ADR_AMC_prijedlog.pdf