of 45 /45
TIAMIN, VITAMIN B 1 3 - (4 -am ino -2 -m etil-5 -pirim idinil)-m etil -5' -hidroksietil-4' -m etil-tiazolium hlorid 1. 2Cl - H 1 2 3 4 5 6 1' 2' 3' 4' 5' N S CH 3 CH 2 CH 2 OH N N H 3 C NH 2

Vitamini B grupe

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vitamini B grupe

Text of Vitamini B grupe

 • TIAMIN, VITAMIN B1

 • Osobine:beo kristalan praak ili bezbojni kristali, gorkog ukusa, rastvoran u vodi i etanolu kiseli vodeni rastvori (pH 3-4) su stabilni u prisustvu kiseonika, termo- i fotostabilnitermolabilan vodeni rastvor iznad pH 5 neutralan vodeni rastvor stajanjem uti

 • U H+ rast. dominira tiazol a u OH- i neutralnim tiol.U vodi obe forme su u ravnotei: prisutna 2 apsorpciona maksimuma na 232 nm i na 266 nm.

 • UV spektar tiamin hidrohloridaMaksimumi apsorpcije:

  Metanol: 262 nm, 238 nm

  0.1M HCl: 246 nm 0.1M NaOH: 232 nm

 • IR spektar tiamin nitrata

 • Identifikacija: Ph.Eur.1. IR spektri2. Tiohromna reakcija: svetlo plava fluorescencija u butanolu UV max. 365nm. Dodatkom mineralnih kiselina gasi se fluorescencija. Reakcija je specifina za vitamin B1 tek ako se izvodi u priustvu NaHSO3 ne sme doi do fluoroscencije!

 • Odreivanje:

  TNS kao slaba baza sa HClO4. u HCOOH / (CH3COO)2O. z.t.t. potenciometrijski

  kao hidrohlorid titracija sa 0.1M NaOH; z.t.t. potenciometrijski.

 • RIBOFLAVIN VITAMIN B2

 • Osobine:

  ut do oran - ut kristalan praak, R. u vodi samo pri dodatku elektrolita ili uree kao polarnih komponenti, sa bazama gradi soli.U H+ sredini termostabilan (moe da se sterilie) i prema O2 Rastvori fotosenzitivni, posebno u prisustvu alkalija. Nestabilan u OH- sredini. Optiki je aktivan (C*u ribitil ostatku)

 • Rastvaranje

 • Neutralan rastvor ima ukasto-zelenu fluorescenciju koja je pH zavisna!- Gasi se dodatkom H+, OH- ili redukcionih sredstava (Identifikacija!)

  UV apsorpcija sa max= 223, 267, 373 i 444 uta boja slui u identifikaciji i odreivanju.

  U H+ sredini u prisustvu redukcionih sredstava Zn (HCl) ili Na2S2O4 gubi se uta boja dihidroriboflavin.

 • UV spektar riboflavina

 • Fotosenzitivan na povienoj temperaturi - tip fd.p. zavisi od pH i prisustva kiseonika

 • Identifikacija i odreivanje: Ph.Eur.

  1. []D20 = -115 -135 (u baznim rastvorima). ili u prisustvu boraksa kada o.a. jako raste ali je (+)!2. IR spektri 3. Gaenje uto-zelene fluorescencije vodenog rastvora dodatkom min. kiseline ili baze.

  Odreivanje: spektrofotometrija, bazni rastvor max = 444 nm (Ph. Eur.) Izvodi se zatieno od svetlosti.

 • Test istoe

  Ispitivanje na lumiflavin TLC metodom ili testom rastvaranja u hloroformu osloboenim od etanola

  fotod. proizvod rastvorljiv, riboflavin ne.

 • PIRIDOKSIN VITAMIN B6

 • Osobine:u formi baze - bezbojni kristali rastvorni u organskim rastvaraima. T. T. = 160C.Hidrohlorid bezbojan, kiselog ukusa, T. T. = 205C ili 212C, hidrosolubilan. Vitamin B6 amfoteran (pirid. N bazan)(fenol kiseo)

 • UV apsorpcija je pH zavisna

 • OsobineStabilan je na vazduhu. Fotosenzibilan u alkalnim i neutralnim rastvorima. Rastvori u mineralnim kiselinama su termostabilni i mogu biti autoklavirani na 120C, 30 minuta, dok neutralni rastvori podleu polimerizaciji i oksidaciji

 • Za analitiku vane:1. OH grupa (fenolna azafenol) 2. N bazan piridinski 3. pikolin (CH3 grupa kisela) 4. bifunkcionalna parcijalna struktura fenola i susednih hidroksimetil grupa. 5. pozicija 6 koja je sub. elektrofilnog napada (ES)

 • Identifikacija po Ph.Eur.

  1.UV spektar : 0.1M HCl. max 288-296 nm, - u fosfatnom puferu dva max 248-256nm i 320-327nm IR spektri (fenolna grupa) TLC metode-detekcija mrlja sa Gibbs-ovim regensom

 • UV spektar piridoksina0.1M HCl. max 288-296 nm,

  - u fosfatnom puferu dva max 248-256nm i 320-327nm

  U 0.1M NaOH takoe dva aps. Max. 309 i 244nm

 • IR spektar piridoksina

 • Ostale metode identifikacije Fenolna funkcionalna grupa: -Gibbs-ov reagens za VIS i TLC detekciju-FeCl3 - ljubiasta boja kompleksa i -kuplovanje sa diazonijum solimaR-ja alkilovanja sa CH3JFluorescentni metod

 • gde je fenol blokiran i reakcija sa Gibbs-ovim reagensom izostaje.Dodatkom H3BO3 raste specifinost reakcije.

 • kuplovanje

 • Reakcija sa CH3J

 • Fluorescentni metod

 • Odreivanje: titracija u nevodenoj sredini sa HClO4 / HgAc2O z.t.t. potenciometrijski

 • Osobine: ut praak, nerastvoran u vodi i organskim rastvaraima, soli rastvorljive u vodi, rastv. u alkalnim hidroksidima, karbonatnim rastvorima i mineralnim kiselinama.

  Spektralne osobine:

  U baz. rast. tri aps. max. max = 256 nm, 283 nm (pteridin) i 365 nm (PAB).(Ph. Eur.)U kiselim rastvorima max = 298 nm

 • Identifikacija: Ph.Eur.

  1.) specifina optika rotacija u 0.1M NaOH je +18 do +22 2.) HPLC metod iz odreivanja (tR)

  3.) TLC metod. Detekcija mrlja na 365nm UV denzitometrijski.

 • Ostale identifikacije:

 • 3.

 • 4.

 • Odreivanje:HPLC po Ph.Eur.spektrofotometrijski Za sve vitamine hromatografske metode (TLC, HPLC, GH)