of 32 /32

UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017

  • Upload
    haduong

  • View
    227

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija,...

Page 1: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017
Page 2: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017

UVOD U ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Page 3: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017

PLAN RADA

• Menadžeri i orgaizaciono ponašanje

• Definisanje organizacionog ponašanja

• Predmet organizacionog ponašanja

• Istorijat razvoja organizacionog ponašanja

• Mesto organizacionog ponašanja u menadžmentu

• Metodologija istraživanja u organizacionom razvoju

• Organizacioni razvoj i druge nauke

• Plan rada na predmetu

Page 4: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017

LITERATURA

• Janićijević N. (2008). Organizaciono ponašanje. Poglavlje 1: Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24.

• Luthans, F. (2005). Organizational Behavior, 10th ed. Chapter 1: Introduction to Organizational Behavior, pp. 5-32.

• Schermerhorn, J., Hunt, J., Osborn, R. (2005). Organizational Behavior. Chapter 1: What is Organizational Behavior?, pp.1-41

Page 5: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017

Organizaciono ponašanje u menadžmentu

• Menadžment je “sposobnost da se stvari obave preko ljudi”, M.P. Folet

• Menadžeri ne rade posao, oni čine da drugi ljudi rade posao

• Menadžeri moraju da znaju da rade sa ljudima: da ih razumeju, inspirišu, motivišu, usmeravaju, vode, kontrolišu, nagrađuju i kažnjavaju

• Menadžeri moraju imati znanje o uzrocima, oblicima i posledicama ponašanja zaposlenih kao i o pogodnim načinima za uticaj na to ponašanje

• Organizacija: hard i soft komponenta, ljudi i strukture, formalna i neformalna organizacija

Page 6: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017

Proces upravljanja

PLANIRANJE

Postavljanje

ciljeva

Odredjivanje

načina

ostvarivanja

ciljeva

Alokacija

potrebnih resursa

ORGANIZOVANJE

Podela rada

Delegiranje autoriteta

Koordinacija

VODJENJE

Supervizija

Motivisanje

Nagradjivanje i kažnjavanje

Trening i obuka

Rešavanje konflikata

KONTROLA

Izbor kontrolnih parametara

Praćenje rezultata

Uporedjivanje planiranog i ostvarenog

Preduzimanje korektivnih akcija

Page 7: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017

Uloge rukovodioca

• Informacione uloge – Monitor – Diseminator – Spokmen

• Interpersonalne uloge – Vodjenje – “Glava” organizacije – Povezivanje,umrežavanje

• Uloge donošenja odluka – Preduzetnik – Rešava probleme – Alocira resurse – Pregovarač

Page 8: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017

Veštine menadžera

• Tehničke veštine: poznavanje metoda, procesa, tehnika, procedura, za vođenje aktivnosti i sposobnosti korišćenja alata i opreme relevantne za te aktivnosti

• Interpersonalne veštine: poznavanje ljudskog ponašanja i interpersonalnih procesa, sposobnost da se razumeju osećanja, potrebe i motivi drugih, sposobnost efikasnog komuniciranja, sposobnost da se uspostavi efektivni odnos sa drugima

• Konceptualne veštine: analitička sposobnost, logičko razmišljanje, konceptualizacija kompleksne realnosti, sposobnost rešavanja problema, sposobnost da se uoče i predvide trenadovi razvoja događaja

Page 9: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017

Veštine rukovodioca

10%

50%

40%

20%

50%

30%

40%

50%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Top menadžment Srednji

menadžment

Operativni

menadžment

Konceptualne veštine

Interpersonalne vešine

Tehničke veštine

Page 10: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017

Aktivnosti menadžera • Tradicionalni menadžment: donošenje olduka,

planiranje i kontrola

• Komuniciranje: procesiranje informacija

• Upravljanje ljudskim resursima: motivisanje, upravlajnje konfliktima, disciplina, obuka i trening, razvoj

• Umrežavanje: socijalizacija, interakcije, politika

32%

29%

20%

19%

13%

28%

11%

48%

19%

44%

26%

11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Prosečan

menadžer

Uspešan

menadžer

Efektivan

menadžer

Umrežavanje

Upravljanje ljudskim resursima

Komuniciranje

Tradicionalni menadžment

Page 11: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017

Definicija organizacionog ponašanja

Organizaciono ponašanje je naučna disciplina koja se bavi istraživanjem ponašanja ljudi u

organizacijama da bi se, njegovim razumevanjem, predviđanjem i usmeravanjem, poboljšale organizacione performanse i povećalo

zadovoljstvo članova organizacije.

Page 12: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017

Predmet istraživanja Organizacionog ponašanja

• Uzroci ponašanja ljudi u organizacijama

• Relacije između uzroka i oblika ponašanja ljudi u organzacijama

• Relacije između ponašanja ljudi u organizacijama i efekata tog ponašanja

• Tri nivoa ponašanja ljudi u organizacijama

– Individualni nivo: motivacija, ličnost, vrednosti i stavovi, percepcija, individualno učenje

– Grupni nivo: moć, konflikti, liderstvo, neformalne grupe

– Organizacioni nivo: organizaciona kultura, komuniciranje, donošenje odluka, organizaciono učenje

Page 13: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017

Model organizacionog ponašanja

INDIVIDUALNI FAKTORI:

PROCESI I PONAŠANJE •Ličnost i sposobnosti •Precepcija •Motivacija •Vrednosti i stavovi

GRUPNI FAKTORI: INTERPERSONALNI PROCESI •Grupe i timovi •Vođstvo •Moć •Konflikti

ORGANIZACIONI FAKTORI: PROCESI I DIZAJN • Organizaciona kultura •Organizaciono učenje •Organizaciona struktura •Organizacioni sistemi •Komuniciranje •Donošenje odluka

PONAŠANJE ZAPOSLENIH

EFEKTI PONAŠANJA •Produktivnost •Zadovoljstvo •Odsustvovanje •Fluktuacija

Page 14: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017

Mesto organizacionog ponašanja u menadžmentu

Upravljanje ljudskim

resursima

Organizacioni dizajn

Organizaciono ponašanje

Upravljanje organizacioni

m promenama

PLANIRANJE ORGANIZOVANJE VOĐSTVO KONTROLA

MENADŽMENT PROCES

Page 15: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017

Organizaciono ponašanje kao primenjena i interdisciplinarana

nauka • Organizaciono ponašanje “pozajmljuje” mnoge

koncepte iz drugih društvenih nauka jer nastoji da razume izvore ponašanja ljudi

– Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija

– Sociologija: grupe, liderstvo

– Socijalna psihologija: učenje, kognitivne strukture, donošenje odluka,

– Antropologija: kultura

– Poličtičke nauke: moć, politički procesi i konflikti

• Organizaciono ponašanje je primenjena nauka jer ima fokus na praktičnom rešavanju problema

Page 16: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017

Istorijat razvoja organizacionog ponašanja

• Rani period istraživaaja menadžmenta – klasična škola menadžmenta

• Organizacije kao mašine – čovek dodatak mašini

• Prepoznata humana strana organizacije ali bez velikog značaja

– Fayol – duh firme

– Folet – definicija menadžmenta

– Barnard, Karnegy

• Početak istraživanja organizaiconog ponašanja – Hawthrone eksperimenti u Western Electric Company u mestu Hawthorne kod Čikaga 1924 godine

Page 17: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017

Istorijat razvoja organizacionog ponašanja

• Predmet istraživanja: uticaj osvetljenja na produktivnost radnika u proizvodnji

• Eksperimentalna i kontrolna grupa

• Produktivnost raste i kada se osvetljenje povećava i kada se smanjuje, čak i pri “mesečini”

• Porduktivnost raste čak i u kontrolnoj grupi kojoj nije menjano osvetljenje

• Rezultat: neki drugi faktor je uticao na produktivnost, ljudski faktor

Page 18: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017

Istorijat razvoja organizacionog ponašanja

• Nastavak Hawthorne eksperimenata: uticaj dužine radnog vremena, rasporeda odmora i načina plaćanja na produktivnost

• Produktivnost radnika je uvek rasla nezavisno od uslova rada, čak i kad su uslovi vraćeni na originalne

• Istraživanje u banci je otkrilo da se produktivnost ne menja i da je konstantna

• Razlog: neformalna radna norma i socijalni pritisak neformalne grupe radnika na članove grupe da je poštuju

Page 19: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017

Istorijat razvoja organizacionog ponašanja

• Hawthorne eksperimenti su pokazali da produktivnost zavisi od ljudi a ne samo od mačina i uslova rada

• “Hawthrone efekat”: produktivnost raste usled toga što je zaposlenima posao postao zanimljiv i značajan

• Neformalne radne norme ukazuju na značaj grupne dinamike i uticaj na produktivnost

• Hawthorne ekspekrimenti su označili početak istraživanja ponašanja ljudi u organizacijama

• Istraživanje organizacija iz ruku inžinjera prelaze u ruke spihologa i sociologa

Page 20: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017

Izazovi organizacionog ponašanja u savremenom svetu

• Globalizacija

• Multikulturalizam

• Raznovrsnost radne snage

• Informaciono komunikaciona tehnologija

• Fleksibilne organizacije

• Kreativnost, znanje i učenje

• Balans karijere i privatnog života

• Etičko ponašanje i društvena odogvornost

Page 21: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017

Istraživanje organizacionog ponašanja

• Kontignentni pristup u organizacionom ponašanju

• Teorija: “Nema ništa tako praktično, kao što je dobra teorija”

• Hipoteza

• Varijabla

– Zavisna varijabla

– Nezavisna varijabla

– Moderirajuća varijabla

• Kauzalni odnos između varijabli

Page 22: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017

Istraživanje organizacionog ponašanja

• Vrste istraživanja

– Kvalitativna i kvantitativna

– Eksplorativna i konfirmativna

– Komparativna i Case study

– Sektorska i longitudinalna

• Proces istraživanja

– Stvaranje hipoteze;

– Dizajn istraživanja;

– Prikupljanje podataka;

– Analiza podataka;

– Uopštavanje zaključaka.

Page 23: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017

Metodi istraživanja organizacionog ponašanja

• Anketa: intervju i upitnik

• Eksperiment

– Laboratorijski eksperiment

– Eksperiment u polju

• Opservacije

– Opservacije učesnika

– Opservacije ne-učesnika

• Analiza sekundarnih podataka

• Etnografsko istraživanje

• Analiza sadržaja

• Metaanaliza

Page 24: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017

Cilj predmeta

• Razumevanje izvora i uzorka ponašanja ljudi u organizacijama

• Razumevanje oblika ponašanja ljudi u organizacijama

• Razumevanje posledica i efekata ponašanja ljudi u organizacijama

• Razumevanje metoda za oblikovanje i usmeravanje ponašanja ljudi u organizacijama

Page 25: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017

Plan rada na predmetu

Termin održava

nja časova

Teme

Nastavnici Literatura

23. X 2017.

Uvod u organizaciono ponašanje

Prof. dr Nebojša Janićijević Luthans, F. (2005). Organizational Behavior, 10th ed. Chapter 1: Introduction to Organizational Behavior, str. 5-32. Janićijević N. (2008). Organizaciono ponašanje. Poglavlje 1: Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24.

30. X 2017.

Pojedinac i organizacija: slaganje, zadovoljstvo, produktivnost.

Prof. dr Nebojša Janićijević Luthans, F. (2005). Organizational Behavior. 10th ed. Chapter 7: Personality and Attitudes, str. 194-227. Janićijević N. (2008) Organizaciono ponašanje. Poglavlje 2: Ličnost i lične karakteristike, str. 31-47.Poglavlje 4: Vrednosti, stavovi i zadovoljstvo poslom, str. 88-104.

6.XI 2017.

Upravljanje performansama: motivisanje, ocenivanje i nagrađivanje ljudi I

Prof. dr Biljana Bogićević Milikić George, J.M., Jones, G.R. (2002) Organizational Behavior, 3rd ed., Chapter 6: The Nature of Work Motivation, str. 179-209; French, R., Rayner, C., Rees, G., Rumbles, S., (2008), Organizational Behaviour, Chapter 5: Job design, goal setting and flexible work arrangements, str. 203-250.

Page 26: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017

Plan rada na predmetu

13.XI 2017

Upravljanje performansama: motivisanje, ocenivanje i nagrađivanje ljudi II

Prof. dr Biljana Bogićević Milikić George, J.M., Jones, G.R., (2002) Organizational Behavior, 3rd ed., Chapter 8: Motivation Tools II: Performance Appraisal, Pay and Career, str. 245-280.

20.XI 2017

Upravljanje grupama i timovima u organizacijama

Dr Ana Aleksić Mirić Robbins, S., Judge, T., (2013) Organizational Behaviour, 15th Edition, Chapter 9: Foundation of Group Behaviour & Chapter 10: Understanding Work Teams. Pearson, str. 271-335

27.XI 2017.

Savremeni koncepti liderstva

Prof. dr Nebojša Janićijević Northouse, P. G. (2010) Leadership: theory and practice. Chapter 8: Leader Member Exchange Theory, str. 147-168; Chapter 9: Transformational Leadership, str. 171-200. Chapter10: Authentic Leadership, str.205-237. Janićijević N. (2008) Organizaciono ponašanje, Beograd: Datastatus, Poglavlje 7: Vođstvo, str.187-217.

4.XII 2017.

Ljudi u promenama, promene u ljudima

Prof. dr Nebojša Janićijević Janićijević N. (2007) Upravljanje organiazcionim promenama, Beograd: Ekonomski fakultet, Poglavlje 15: Motivisanje za promene, str. 370-393; Poglavlje17: Upravljanje strukturom moći, str. 422-437; Poglavlje 18: Upravljanje personalnom tranzicijom, str. 446-464. Pendlebury J, Grouard B, Meston F. (1995) Successful Change Management. Chapter 9: Obtaining participation, str.179-193; Chapter 10: Handling emotions, str.197-220; Chapter 11: Handling power issues, str.225-240

Page 27: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017

Plan rada na predmetu 11.XII 2017.

Multikulturni aspekti organizacionog ponašanja

Prof. dr Nebojša Janićijević Janićijević N. (2013) Organizaciona kultura i menadžment, poglavlje VI.Nacionalna kultura i menadžment, str.

18. XII 2017.

Upravljanje organizacionim učenjem i znanjem

Dr Ana Aleksić Mirić Argote, L., Ophir, R., (2002) "Intraorganizational learning" u J. A. C. Baum (ed.) Companion to organizations, , Oxford, UK: Blackwell, str. 181-207. Argote, L., McEvily W., Reagans, R., (2003) »Managing Knowledge in Organizations: An Integrative Framework and Review of Emerging Themes«, Management Science 49, str. 571-582. Argote, L., Todorova, G., (2007) »Organizational Learning: Review and Future Directions«, International Review of Industrial and Organizational Psychology, str. 193-234.

25. XII 2017.

Organizaciona struktura i dizajn

Prof. dr Biljana Bogićević Milikić Moorhead, G., Griffin, R. W. (2012), Managing Organizational Behavior, 10th ed., Chapter 16: Structure in Organization i Chapter 17: Design, str. 434 –498.

Page 28: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017

Način ocenjivanja na predmetu

• Način rada na predmetu: predavanje, iniciranje diskusije od strane studenata, analiza poslovnih primera (slučajeva), simulacije, ilustracije iz prakse konkretnih organizacija

• Termin održavanja nastave: ponedeljkom, u 17h. Nastava je podeljena u 10 blokova po 3 časa

Page 29: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017

Način ocenjivanja na predmetu

• Esej

– Tokom semestra studenti mogu da steknu najviše 40 poena, tako što će napisati esej na individualno izabranu temu iz okvira Programa predmeta. Rok za predaju eseja preko Ephorus-a (videti Uputstvo za studente na sajtu Fakulteta) je 21.01.2018. godine u elektronskoj i papirnoj formi.

– Radovi se elektronski šalju i u papirnoj formi predaju prof. Janićijeviću. Samo studenti koji predaju eseje koji su pozitivno ocenjeni mogu da izađu na finalni ispit. Lista studenata koji su ispunili predispitnu obavezu biće objavljena na internet stranicama predmetnih nastavnika najkasnije do 5.02.2018. godine.

Page 30: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017

Način ocenjivanja na predmetu

• Finalni ispit.

– Polaže se u formi testa znanja koji sadrži 15 pitanja sa različitim bodovanjem (5 otvorenih pitanja po 6 bodova i 10 zatvorenih pitanja po 3 boda), što je ukupno 60 poena na finalnom testu

• Ukupan broj ostvarenih poena određuje finalnu ocenu, na sledeći način:

– 91 poen i više - ocena 10

– 81 – 90 poena - ocena 9

– 71 – 80 poena - ocena 8

– 61 – 70 poena - ocena 7

– 51– 60 poena - ocena 6

– 50 poena i manje – ocena 5 (nije položio)

Page 31: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017

Predavači na predmetu

• Prof. dr Nebojša Janićijević, konsultacije: ponedeljkom 1330 - 1500, kabinet 624/VI, tel: 30 21 136, e-mail: [email protected], za Ephorus [email protected];

• Prof. dr Biljana Bogićević Milikić, konsultacije: petkom 930-1130, kabinet 436/ IV, tel: 3021 070, e mail: [email protected];

• dr Ana Aleksić Mirić, vanredni profesor, konsultacije: četvrtkom 1700 – 1900, kabinet 614/VI, tel: 3021 004, e-mail: anaa@ ekof.bg.ac.rs.

Page 32: UVOD U ORGANIZACIONO - ekof.bg.ac.rs · PDF file–Psihologija: motivacija, zadovovoljstvo, stavovi, vrednosti, percepcija ... Uvod u organizaciono ponašanje, str. 1-24. 30. X 2017