Drugi-kolokvijum Organizaciono ponašanje

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Drugi-kolokvijum Organizaciono ponašanje

 • 8/21/2019 Drugi-kolokvijum Organizaciono ponašanje

  1/38

  Interpersonalni procesi i odlučivanje Grupe i timovi Pojam i značaj grupa Grupe imaju značajne funkcije u preduzeću. One zadovoljavaju potrebe zaposlenih i obavljaju neke uloge koje

  nijedan drugi subjekt u organizaciji ne može. Zaposleni u preduzeću stvaraju grupe u kojima mogu da zadovolje svoje potrebe za pripadnošću ali ne samo njih već i potrebe za poštovanjem moći sigurnošću itd. Grupe obavljaju mnoge važne zadatke u preduzećima koje pojedinci nisu u stanju da urade. Grupa može da djeluje na organizacione performanse i pozitivno i negativno. Većina autora grupu defniše kao skup ljudi koji:

  !tupaju u me"usobne interakcije dijele zajedničke ciljeve i interese održavaju relativno stabilnu strukturu ondosa percipiraju sebe kao grupu Grupa može nastati na dva načina: #.$lanski i svjesno zbog ostvarivanja nekog cilja% članove grupe interesuje zajednički cilj koji žele da ostvare ekonomske ili materijalne prirode . &.!pontano i nesvjestno zbog zadovoljenja nekih potreba%potrebe za

  sigurnošću potrebe za pripadanjem i ljubavlju uticaj i status islično. VR!" GR#P$ # %RG$&I'$(I)I ' svakoj organizaciji postoje dvije vrste grupa( formalne i neformalne. *ormalne grupe se formiraju i sankcionišu upravljačkim odlukama menadžmenta preduzeća stvaraju se planski i imaju unaprijed odre"enog lidera struktura odnosa uloge norme kao i ciljeve svoga rada. )ormalne grupe mogu +iti komandne i radne grupe, *omandne grupe nastaju grupisanjem organizacionih jedinica tajnog su karaktera. +adne grupe su najčešće privremenog karaktera mada ima i trajnih radnih grupa. )ormalne grupe imaju nekoliko važnih funkcija i namjena u

 • 8/21/2019 Drugi-kolokvijum Organizaciono ponašanje

  2/38

  organizaciji( +ješavanje kompleksnosti problemagenerisanje novih ideja i kreativnost koordinacija sprovo"enje donijetih odluk socijalizacija i obuka. &e-ormalne grupe nastaju

  spontano i nisu zasnovane na formalnim odlukama menadžera preduzeća. .ogu +iti prijateljske i interesne, Prijateljske nastaju tako što se udružuju zaposleni sličnih interesovanja znanja osobina porijekla.

  Interesne grupe nastaju tako što se u njih udružuju članovi org. koji imaju neki zajednički interes a koji ne mogu ili ne žele

  da ostvare u formalnim organizacionim grupama. $risustvo neformalnih grupa u organizaciji ima nekoliko prednosti( One održavaju zajedničke vrijednosti i norme ponašanja obezbje"uju zadovoljenje potreba za pripadanjem sigurnošću i statusom pomažu komunikaciju u organizacijipomažu da se riješe lični problemi zaposlenih &e-omalne grupe imaju neke negativne implikacije:

  *onfromizam članova neformalne grupe imaju često ciljeve suprotne interesima same organizacije prenose ogovaranja i lažne vijesti često su izvor otpora promjenama.

  *$'" # R$'V%)# GR#P" # nastanku i razvoju grupe može se uočiti pet -aza: )ormiranje oluja normiranje rad raspuštanje. /,*ormiranje %prihvatanje članova grupe izgradnja osnovnih pravila u radu grupe vlada sindrom prihvatanja prvog rešenja. 0, %luja%proteklo je neko vrijeme i članovi grupe su se malo bolje upoznali počinje borba za status i uticaj u grupi. 1,*aza normiranja% uspostavljaju se de,nitivna pravila i norme rada u grupi kao i grupne uloge raste grupna kohezivnost konformizam raste. -.Grupa je riješila sve interne probleme i sada se posvećuje

 • 8/21/2019 Drugi-kolokvijum Organizaciono ponašanje

  3/38

  ostvarivanju svog cilja. Zato je to faza podjela rada grupe kada svako dobija zaduženje. 2,Raspuštanje% grupa je već ostvarila svoje ciljeve i sada mora da na"e nove ili će se raspasti.

  GR#P&" #3%G" Grupna uloga predstavlja skup tipičnih ponašanja vezanih za odre"enu poziciju u grupi. !vaki član grupe zauzima neku poziciju u njoj. $ercepcija uloge podrazumijeva skup ponašanja koja se vezuje za odre"enu poziciju u grupi onako kako ih vidi nosilac same uloge. asuprot prcepciji stoji očekivana uloga. /o je skup ponašanja koja grupa očekuje od člana koji se nalazi u odre"enoj poziciji.

  # organizaciji su uglavnom zastupljene dvije vrste grupni4 uloga:  /,#loga zadatka% obuhvata aktivnosti koje su usmjerene na ostvarivanje ciljeva zbog kojih je grupa i osnovana0iniciranje ideja rješavanje problema mišljenja informacije...1 0,#loge izgradnje i održavanja 4armonije u grupi su

  aktivnosti koje neki članovi grupe vrše da bi se grupa održalakao cjelina 0uloga ohrabrivanja na diskusiju harmoniziranja suprotnih mišljenja...1 V"3I5I&$ GR#P" 2eličina grupe osim na e,kasnost rada utiče na grupu i na sledeće načine( 3to je grupa veća stepen konfrontacije izme"u članova je veći stepen osloba"anja tenzija se smanjuje sa povećanjem grupe to ima negativne posledice na

  zadovoljstvo stepen solidarnosti se smanjuje kako se grupapovećavaintezitet davanje i primanja informacija i mišljenja se smanjuje sa povećanjem grupe a to negativnio utiče na kvalitet i e,kasnost grupe konformizam se u grupi smanjuje povećanjem grupe idealna veličina grupe je od 4 do 5.

 • 8/21/2019 Drugi-kolokvijum Organizaciono ponašanje

  4/38

  GR#P&" &%R." I 6%&*%R.I'$.$ # GR#PI Grupne norme su prihvaćena pravila ponašanja karakteristična za članove jedne grupe. Grupa teško mož funkcionisati bez nekih usvojenih normi. 6ider grupe najčešće

  nameće većinu grupnih ponašanja. /ri su razloga zbog kojih članovi prihvataju grupne norme( 'vjereni su u njihovu opravdanost i korisnost grupa vrši pritisak i preti sankcijama ako se norme neprihvate članovima grupe je lakše da postupe u skladu sa normama nego da samostalno donose odluke o svojim postup. 6on-omizam je prihvatanje grupnih normi ponašanja od njenih članova. 3to je stepen konformizma veći grupne norme

  su jače a ponašanje članova je konzistentnije i predvidljivije. 7lanovi grupe mogu da se konformiraju potpuno0promijene mišljenje i ponašanje1 i djelimično 0potpuno prilago"avaju svoje ponašanje zahtjevima grupe al ne mišljenju1 Pozitivne posljedice kon-ormizma: $redvidljivost ponašanja grupe harmonični odnosi u grupi e,kasniji rad. &egativne posljedice kon-ormizma:

  Gušenje kreativnosti i inicijative nezadovoljstvo najboljihčlanova pad performansi grupe. tepen kon-ormizma zavisi od više -aktora: Od situacije u samoj grupi što je veća privlačnost grupe za pojedinca to je stepen njegovog konformizma veći. 8ruga grupa faktora vezana je za samog pojedinca kao člana grupe0pol uzrast nacionalna kultura...1

  6%7"'IV&%! GR#P"

  $redstavlja privlačnost grupe za pojedinca. ' kohezivnim grupama članovi grupe se me"usobno privlače i dopadaju

   jedni drugima. *ohezivnost se može mjeriti jačinom želje pojedinca da ostane u grupi pokazuje stepen uticaja koji grupa ostvaruje na pojedinca. lojalnost je jedna od manifestacija kohezivnosti grupe.

 • 8/21/2019 Drugi-kolokvijum Organizaciono ponašanje

  5/38

  3to je veća kohezivnost veći je konformizam i obratno. Osnovni efekat kohezivnosti jeste da ujednačuje individualna ponašanja i rezultate članova grupe. 'koliko grupne norme zahtijevaju visoke performanse grupe i ako j e kohezivnost

  visoka onda je i produktivnost rada grupe visoka.

  Promjena stepena ko4ezivnosti grupe strategije: podsticanje slaganja o ciljevima grupe stvaranje homogenijeg sastava grupe povećanje frekvencija me"usobnih interakcija članova grupe smanjenje veličine grupe ,zičko ili socijlano izolovanje grupe od okoline nagra"ivanje grupe umjesto njenih članova pojedinačno. 'koliko se smanjuje kohezivnost radi se suprotno od navedenog. Grupa će biti kohezivnija ukoliko je pravičnost izme"u članova veća.

  I&8IVI8#$3&I #5I&(I # GR#PI  $ostoje dvije pojave( /,8ruštveni podsticaj je pojava da se individualni učinak menja u prisustvu drugih osoba. /a promjena može biti pozitivna i negativna odnosno neko može da radi bolje u grupi

  kao pojedinac dok isti taj posao neko drugi bolje radi sam.Ova teorija se naziva nagonska teorija društvenog podsticaja. 0,'a+ušavanje u grupi je pojava da se individualan učinak u grupi smanjuje sa povećanjem grupekada grupa obavlja zbirne zadatke.

 • 8/21/2019 Drugi-kolokvijum Organizaciono ponašanje

  6/38

    !I.%VI I !I.6I R$8 Razlika izme9u timova i o+ični4 radni4 grupa:

   /imovi imaju intenzivnije interakcije izme"u članova nego radne grupe formiraju speci,čno znanje iskustvo i timski duh

  cilj tima su kolektivne performanse dok je cilj radne grupe podjela informacija i donošenje grupnih odluka sinergetski efekti su daleko viši u timovima nego u grupama 2o"stvo u radnim grupama je jako i često formalizovano dok

   je u timovima podijeljeno 7lanovi tima imaju komplemantarne vještine i sposobnosti dok su članovi radnih grupa često izabrani slučajno i nemaju potrebnu komplementarn. Odgovornosrt tima za

  performanse je kolektivna dok članovi grupa uglavnom odgovaraju individualno za svoj doprinos.

  VR!" !I.%V$ !imovi za rješavanje pro+lema0kružioci kvaliteta1 formiraju se sa isključivom svrhom da izuče i predlože rešenje za odre"eni problem u preduzeću. *ada se problem riješi tim prestaje da postoji. amoupravni timovi autoritet da samostalno postavljaju

  ciljeve bira svoje metode i tempo rada postavlja organizaciju rada tima delegiranje autoriteta odlučivanja decentraliz

Search related