Click here to load reader

Utbildningsnämndens protokoll 2013-01-31 · PDF file Ingvar Ekelund, Lärarförbundet . Utbildningsnämndens protokoll 2013-01-31 Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet ... kommunens

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Utbildningsnämndens protokoll 2013-01-31 · PDF file Ingvar Ekelund,...

 • Utbildningsnämndens protokoll 2013-01-31

  Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet

  Besökadress: Järnvägsgatan 12| Tel: 0520-65 97 00 | Fax: 052058 00 53 E-post: [email protected] | www.lillaedet.se

  Datum: Torsdag den 31 januari 2013

  Tid: 16.00-19.30

  Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen

  Paragrafer: 1-18

  Utses att justera: Lars Ivarsbo (c)

  Underskrifter:

  Sekreterare Julia Domby Ordförande Leif Håkansson (s) Justerare Lars Ivarsbo (c) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

  Organ Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-01-31

  Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner

  2013-02-08 2013-03-01

  Förvaringsplats för protokoll: Kansliavdelningen

  Underskrift:

  Julia Domby

 • Utbildningsnämndens protokoll 2013-01-31

  Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet

  Besökadress: Järnvägsgatan 12| Tel: 0520-65 97 00 | Fax: 052058 00 53 E-post: [email protected] | www.lillaedet.se

  Beslutande Ledamöter Leif Håkansson (s), ordförande Uno Ekberg (s) Dennis Lindberg (s) Bengt-Arne Westerlind (fp) Lars Ivarsbo (c), vice ordförande Mikael Grönlund (m) Tjänstgörande ersättare Harry Berglund (s) tjänstgör för Linda Alsing (v) Cecilia Johansson (kd) tjänstgör för Gustaf Svenungsson (c) Camilla Olofsson (m) tjänstgör för Kamilla Nilsson (m) Övriga närvarande Ersättare Tommy Nilzén (mp) Tjänstemän Maria Andersson, bildningschef Andreas Blixt, ekonom Julia Domby, handläggare/informatör Personalföreträdare Anette Smitt-Andersson, LR Ingvar Ekelund, Lärarförbundet

 • Utbildningsnämndens protokoll 2013-01-31

  Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet

  Besökadress: Järnvägsgatan 12| Tel: 0520-65 97 00 | Fax: 052058 00 53 E-post: [email protected] | www.lillaedet.se

  § 1

  Barn- och elevpengsnivåer 2013

  Dnr 2012 UN 221 dpl. 606

  Sammanfattning Utbildningsnämnden ska anta barn- och elevpengsnivåer för 2013. 2012 års nivåer har använts som bas för framtagandet av föreslagna nivåer för 2013. Uppräkningar har gjorts enligt utfallet på 2012 års lönerörelse samt enligt direktiven i mål- och resursberedningen för 2013.

  Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse ang. barn- och elevpengsnivåer 2013, dnr 2012 UN 221 dpl. 606.

  Underlag med förslag till barn- och elevpengsnivåer 2013, dnr 2012 UN 221 dpl. 606.

  Muntlig framställning av ekonom Andreas Blixt.

  Utbildningsnämndens beslut Nämnden antar de föreslagna nivåerna för barn- och elevpeng 2013.

  Beslutet expedieras till Förvaltningen Ekonomiavdelningen

 • Utbildningsnämndens protokoll 2013-01-31

  Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet

  Besökadress: Järnvägsgatan 12| Tel: 0520-65 97 00 | Fax: 052058 00 53 E-post: [email protected] | www.lillaedet.se

  § 2

  Information inför bokslut 2012 Sammanfattning Ekonom Andreas Blixt informerar om det ekonomiska läget inför bokslut 2012.

  Beslutsunderlag Muntlig redovisning av ekonom Andreas Blixt.

  Utbildningsnämndens beslut Nämnden noterar informationen.

 • Utbildningsnämndens protokoll 2013-01-31

  Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet

  Besökadress: Järnvägsgatan 12| Tel: 0520-65 97 00 | Fax: 052058 00 53 E-post: [email protected] | www.lillaedet.se

  § 3

  Klara II, projektansökan Dnr 2011 UN 153 dpl. 600

  Sammanfattning Barn med högre känslighet för effekter av en negativ uppväxtmiljö i hem och skola är i vuxen ålder kraftigt överrepresenterade inom samhällelig vård. Skola och socialtjänst kompenserar var och en på sitt område med sina respektive mer eller mindre individualiserade lösningar. Detta projekt vill visa hur en mindre kommun med begränsade insatser kan nomalisera dessa barns förmåga att klara av skolgång och vända både skola och hem för dessa barn till friskfaktorer.

  Detta ska ske genom ett teamarbete mellan psykosocialt och specialpedagogiskt arbete och tillhörande kunskapsområden. Projektet vill etablera en gemensam kunskapsbas och praktik för arbetet med förskole/lågstadiebarn.

  Bildningsförvaltningen och socialförvaltningen (IFO) har utformat en gemensam projektansökan som vänder sig till kommunstyrelsens utvecklingsfond. Nämnden har nu att ta ställning till projektansökan.

  Beslutsunderlag Ansökan till kommunstyrelsens utvecklingsfond, Klara II – ett samarbetsprojekt i Lilla Edets kommun för tidiga insatser för barn 6-10 år i riskzon, dnr 2011 UN 153 dpl. 600.

  Tjänsteskrivelse daterad 2013-01-21, dnr 2011 UN 153 dpl. 600.

  Muntlig redogörelse av bildningschef Maria Andersson.

  Utbildningsnämndens beslut Nämnden godkänner projektansökan. Beslutet expedieras till Kansliavdelningen Socialförvaltningen

 • Utbildningsnämndens protokoll 2013-01-31

  Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet

  Besökadress: Järnvägsgatan 12| Tel: 0520-65 97 00 | Fax: 052058 00 53 E-post: [email protected] | www.lillaedet.se

  § 4 Uppdrag; utredning behov nattöppen förskola

  Dnr 2012 UN 152 dpl. 707

  Sammanfattning I Lilla Edets kommun finns ett antal småbarnsföräldrar, både ensamstående och med familjebildning, som arbetar obekväma arbetstider. Detta sker både som regelrätt skriftarbete och som fasta kvälls- och nattarbeten. Det innebär att frågan om nattöppen förskola av och till aktualiseras. Med anledning av Riksdagens beslut om stimulansbidrag till kommunerna för att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid har förvaltningen skaffat sig kunskap om behov och önskemål i frågan för att kunna ta ställning till huruvida detta är någonting som ska införas i kommunen.

  Utbildningsnämnden gav i juli 2012 uppdraget åt förvaltningschefen tillsammans med förskolecheferna, att senast i samband med nämndens första sammanträde 2013, redovisa om behov föreligger av att kommunen anordnar nattöppen förskola.

  Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2013-01-09, dnr 2012 UN 152 dpl. 707.

  Muntlig framställning av bildningschef Maria Andersson.

  Utbildningsnämndens beslut Nämnden beslutar att inte anordna nattöppen förskola.

  Beslutet expedieras till Förvaltningen

 • Utbildningsnämndens protokoll 2013-01-31

  Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet

  Besökadress: Järnvägsgatan 12| Tel: 0520-65 97 00 | Fax: 052058 00 53 E-post: [email protected] | www.lillaedet.se

  § 5

  Redovisning uppdrag; kostnadsredovisning för gymnasieskolan

  Dnr 2012 UN 220 dpl. 606

  Sammanfattning Med anledning av den felaktiga redovisningen av kostnaderna för gymnasieskolan som upptäcktes i november månad 2012 uppdrog utbildningsnämndens ordförande den 3 december 2012 åt förvaltningen att skapa rutiner för att situationen inte ska uppstå i framtiden.

  Ekonom Andreas Blixt redogör för ärendet, bakgrunden till varför situationen uppstod och hur förvaltningen arbetar för att undvika situationen i framtiden.

  Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2013-01-22, dnr 2012 UN 220 dpl. 606.

  Muntlig redovisning av ekonom Andreas Blixt.

  Utbildningsnämndens beslut Rutinen för att kontrollera periodiseringen av gymnasiekostnaderna godkänns.

  Beslutet expedieras till Förvaltningen Ekonomiavdelningen

 • Utbildningsnämndens protokoll 2013-01-31

  Lilla Edets Kommun - 463 80 Lilla Edet

  Besökadress: Järnvägsgatan 12| Tel: 0520-65 97 00 | Fax: 052058 00 53 E-post: [email protected] | www.lillaedet.se

  § 6

  Internkontrollplan 2013

  Dnr 2013 UN 012 dpl. 600

  Sammanfattning Enligt Lilla Edets kommuns internkontrollreglemente framgår följande: inför varje verksamhetsår ska nämnden besluta om en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Olika granskningsområden ska väljas ut med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning.

  Uppföljningen av utbildningsnämndens internkontrollplan 2012 visade på brister avseende beställning/inköp samt representation. Dessa kontrollområden är därför oförändrade. Två kontrollområden har tillkommit.

  Beslutsunderlag

  Process (rutin/system)

  Kontrollmoment Kontroll- ansvar

  Uppföljning/ utförd

  Metod Rapport till

  Beställning/inköp Att inköpspolicyn efterlevs avseende behöriga beställare

  Ekonom Senast 2013- 12-31

  Stickprov Utbildnings- nämnden

  Representation Att redovisning av kostnader i samband med representation är enligt riktlinjer/policy

  Ekonom Senast 2013- 12-31

  Stickprov Utbildnings- nämnden

  Kostnads- uppföljning gymnasieskolan

  Att kontrollera att periodiseringen av gymnasiefakturorna är korrekt.

  Ekonom Senast 2013- 12-31

  Kontinuerligt Utbildnings- nämnden

  Vistelsetid förskolan

  Att dokumentationen av barns vistelsetid i förskolan är korrekt registrerad i Pro capita

Search related