of 64 /64
UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA Nastavni plan i program II ciklusa studija MASTER U ISLAMSKIM STUDIJAMA Juni 2019. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti...

Page 1: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA

Nastavni plan i program II ciklusa studija MASTER U ISLAMSKIM STUDIJAMA

Juni 2019. godine

Page 2: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

2

Ovim programom Fakultet želi uvesti studente u samostalno i kritičko promišljanje brojnih izazova koje moderna civilizacija postavlja pred religiju i religijske nauke i vice versa. Istovremeno, program otvora studente za veliki broj krupnih tema vezanih za živo i konkretno razumijevanje i odgovorno življenje religije (islama) u današnjem svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja, religije i nacije, religije i politike, religije i države, religije i religijskoga zakona u pluralnim i složenim građanskim društvima, pitanje religioznih manjina, religije i ljudskih prava itd. Program im još nastoji omogućiti da pomoću najnovijih postignuća iz oblasti moderne psihologije i pedagogije svoje spoznaje i istraživačke rezultate lakše i efikasnije prenesu današnjim generacijama mladih ljudi duboko promijenjenog duhovnog i vjerskoga senzibiliteta i da se na taj način uspješnije uključe u procese osavremenjivanja islamskih i uopće odgojno-obrazovnih institucija. Nadalje, program teži osposobiti studente za kompetentni dijalog s osobama različitih ideoloških, religijskih i kulturnih tradicija i, napokon, uvesti ih u najnovija znanstvena istraživanja i relevantnu literaturu u području savremenih islamskih studija te pripremiti ih za samostalni naučno-istraživački rad.

Po okončanju programa svršenici dobijaju naziv magistar islamskih studija s naznakom uže oblasti u kojoj je napisana i odbranjena magistarska radnja.

Zvanje magistar islamskih studija svršenici mogu steći u slijedećim naučnim oblastima:

magistar islamskih studija (oblast: Tefsir - tumačenje Kur'ana)

magistar islamskih studija (oblast: Hadis - Poslanička tradicija)

magistar islamskih studija (oblast: Akaid (islamska dogmatika), tesavvuf i uporedne religije

magistar islamskih studija (oblast: Fikh - šerijatsko pravo)

magistar islamskih studija (oblast: Islamska civilizacija)

magistar islamskih studija (oblast: Islamska vjeronauka i religijska pedagogija).

Na kraju mastera u islamskim studijama student će moći:

1. razumijevati izazove koje savremena civilizacija postavlja pred religiju i religijske znanosti;

2. identificirati i kritički propitivati glavne teme koje se odnose na odgovorno razumijevanje i

življenje islama u današnjem svijetu;

3. svoje spoznaje i istraživačke rezultate prenijeti savremenom čovjeku, posebno mladima i

uključiti se u procese osavremenjivanja islamskih i uopće odgojno-obrazovnih institucija;

4. primijeniti osnovne pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke spoznaje i izvoditi kreativnu

savremenu nastavu na različitim nivoima;

5. jezički, sadržajno i metodološki korektno pisati stručne i istraživačke radove;

6. samostalno i odgovorno islamski djelovati i razvijati religijski život u savremenom društvu;

7. kritički analizirati vlastitu religioznost, artikulirati religijska i teološka životna pitanja te oblikovati

otvorene religijske vizije;

8. oblikovati pedagoške i socijalne grupe kao zajednice produbljenih i raznovrsnih međusobnih

odnosa te grupnu dinamiku na temelju heterogene socijalizacije;

9. razviti kvalitetnu komunikaciju s osobama različitih ideoloških, religijskih i kulturnih tradicija,

raditi u timovima te prihvatati druge i drugačije;

10. pokazati sposobnost razumijevanja i komunikacije na dva strana jezika (arapski i engleski

jezik) na naprednom nivou;

11. obavljati različite kulturne, obrazovne i društvene djelatnosti koje podrazumijevaju humanističko

obrazovanje.

Page 3: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

3

I SEMESTAR ŠIFRA SATI ECTS

(praksa) ECTS

(ukupno)

20 30

1. Savremene tefsirske teme INTE 0514 2+0+1 5

2. Savremene hadiske studije INHA 0513 2+0+1 5

3. Islam i savremeni svijet INAK 0514 2+0+1 5

4. Savremene fikhske studije INFI 0511 2+0+1 5

5. Islam u Evropi INIC 0512 2+0+1 5

6. Metodi istraživanja INOP 0503 2+1+2 5

II SEMESTAR ECTS

30

1. Izborni predmet iz uže oblasti 2+0+1 5

2. Izborni predmet (iz grupe ostalih predmeta) 2+0+1 5

3. Magistarski rad - 20

IZBORNI PREDMETI IZ UŽIH OBLASTI

1. Analitički i primijenjeni tefsir INTE 0515 2+0+1 5

2. Istraživanja u islamskoj civilizaciji INIC 0513 2+0+1 5

3. Kreativnost u vjerskoj nastavi INRP 0525 2+0+1 3 5

4. Muslimanske rasprave o zlu u svijetu i izvorima morala

INAK 0515 2+0+1 5

5. Savremene fikhske studije u bh. kontekstu INFI 0512 2+0+1 5

6. Tradicijska komunikologija INHA 0514 2+0+1 5

OSTALI IZBORNI PREDMETI

1. Akademsko pisanje INOP 0504 2+0+1 5

2. Akcijsko istraživanje INRP 0526 2+0+1 1 5

3. Izrada kurikuluma i udžbenika u vjerskoj nastavi

INRP 0527 2+0+1 1 5

4. Kvalitativna metodologija INRP 0528 2+0+1 1 5

5. Metodologija empirijskih istraživanja INOP 0505 2+0+1 1 5

6. Religija i pojedinac u vremenu postmoderne INRP 0529 2+0+1 1 5

7. Savremeni problemi religijskog odgoja INRP 0530 2+0+1 1 5

8. Šerijat i temeljna ljudska prava INFI 0513 2+0+1 5

Page 4: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

4

Šifra predmeta: INTE 0514 Naziv predmeta: Savremene tefsirske teme

Ciklus: II Godina: 1 Semestar: IX Broj ECTS kredita: 5

Status: obavezni Ukupan broj sati: 45

Predavanja: 30

Vježbe: 15

Učesnici u nastavi Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada/predmet

Preduslov za upis: -

Cilj (ciljevi) predmeta:

Upoznati studente o protagonistima savremenih tumačenja Kur'ana, njihovim djelima, intelektualnoj atmosferi te debatama koje su se pojavile na području tumačenja Kur'ana u XX. stoljeću; pokazati utjecaje koji su zapadne književne, sociološke, filozofske, gnoseološke i scijentističke teorije izvršila na muslimanske proučavatelje Kur'ana.

Tematske jedinice:

(po potrebi plan izvođenja po

sedmicama se utvrđuje

uvažavajući specifičnosti

organizacionih jedinica)

1. sedmica: Uvod u savremeni tefsir 2. sedmica: Glavni trendovi savremenog tumačenja Kur'ana i njihovi

protagonisti 3. sedmica: Savremene tefsirske orijentacije 4. sedmica: Amin al-Khuli 5. sedmica: Bint al-Shati' 6. sedmica: Nasr Hamid Abu Zayd 7. sedmica: Fazlur Rahman 8. sedmica: Muhammad Arkoun 9. sedmica: Prvi parcijalni ispit 10. sedmica: Hasan Turabi 11. sedmica: Kur'an i nauka 12. sedmica: Filozofski pristup tefsiru 13. sedmica: Savremeni ši'ijski tefsir 14. sedmica: Tematski tefsir 15. sedmica: Rezime i verifikacija prisustva studenata.

Ishodi učenja:

Znanje: studenti stiču uvid o protagonistima savremenih tumačenja Kur'ana, njihovim djelima, intelektualnoj atmosferi te debatama koje su se pojavile na području tumačenja Kur'ana u XX. stoljeću.

Vještine: razvijaju sposobnost da detektiraju utjecaje koji su na muslimanske proučavatelje Kur'ana izvršile zapadnjačke književne, sociološke, filozofske, gnoseološke i scijentističke teorije.

Kompetencije: stiču kompetenciju da analiziraju različite metodološke postupke u savremenima tumačenjima Kur’ana; da analiziraju utjecaje na savremene komentatore Kur’ana od strane zapadnjačkih književnih, socioloških, filozofskih, gnoseoloških i scijentističkih teorija; da razlikuju tradicionalna i netradicionalna izlaganja, tumačenja i tematiziranja Kur'ana.

Metode izvođenja nastave: predavanje, prezentacije, analiziranjetefsirskihtekstova

Metode provjere znanja sa

strukturom ocjene:

Redovni:

Aktivnost na nastavi: 20 bodova;

Page 5: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

5

Prva parcijala 40 bodova;

Završni ispit: 40 bodova

Vanredni:

Esej: 20

Prva parcijala: 40 bodova;

Završni ispit: 40 bodova.

Literatura:

Obavezna: 1. Džemal Latić, ''Sedam harfova'' Kur'ana, Sarajevo, Biljeg, 2012.,

poglavlje: ''Kur'an – ''najveće književno djelo Arapa'' (Al-Hulijeva obnova tefsirske nauke), 287-300.

2. Suha Taji-Farouki, ed., Modern muslim intellectuals and the Qur’an, Oxford, Oxford University Press, 2004, str. 37-66; 125-192.

3. Jarot Wahyudi, ''Književno tumačenje Kur'ana: Fawasil al-ayat, Qasam i Istifham – tri primjera iz Bint al-Shatinog tefsira,'' Život, LV, br. 2, 2007, str. 95-101.

4. Aliaa Ibrahim Dakroury, ''Ka filozofskom pristupu u hermeneutici Kur'ana, Znakovi vremena,'' XIII, br. 47, 2010, str. 72-92.

5. Massimo Campanini, ''Kur'an i nauka: hermeneutički pristup,'' Novi Muallim, XVII/65, 2016, str. 96-103.

6. Abdul Kabir Hussain Solihu, ''Kritika teorije kur'anske hermeneutike Muhammeda Arkouna,'' Novi Muallim, proljeće 2017, god. XVIII, br. 69, str. 17-22.

7. Esam Eltigani Mohammed Ibrahim i Ibrahim M. Zein, ''Pristup kur'anskoj egzegezi Hasana Turabija,'' Glasnik Rijaseta, br. 5-6, 2017, str. 557-575.

8. Navid Kermani, Nasr Hamid Abu Zayd i književno proučavanje Kur'ana, Novi Muallim, XIX, br. 73, 2018, 62-71.

9. Abdullah Saeed, ''Fazlur Rahman: Okvir za interpretaciju etičko-pravnog sadržaja Kur'ana,'' Novi Muallim, zima 2018, god. XIX, br. 76, str. 96-106.

10. Almir Fatić, ‘’Nastanak i razvoj tematskog tefsira,’’ Zbornik radova FIN-a, 21/2017, 35-50.

11. Tabataba'i, El-Mizan fi tefsiri l-Qur'an, Mu'essesa ihja'i l-kutubi l-islamijje, 1430., h., ''Muqaddima'', str. 5-12.

Dopunska:

1. Fahd ibnSulejmaner-Rumi, Ittidžahatu t-tefsir fi l-qarni r-rabi’ ašer, Mektebetu r-Rušd, Rijad, I-II, 1420. h.

Page 6: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

6

Šifra predmeta: INHA 0513 Naziv predmeta: Savremene hadiske studije

Ciklus: II Godina: 5 Semestar: IX Broj ECTS kredita: 5

Status: obavezni

Ukupan broj sati: 45

Predavanja: 30

Vježbe: 15

Učesnici u nastavi Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada/predmet

Preduslov za upis: -

Cilj (ciljevi) predmeta:

studenti upoznaju s najvažnijim autorima i njihovim percepcijama značaja sunneta za individualni i kolektivni život muslimana;

studenti osposobe da na pravilan način razumiju divergentne percepcije sunneta među muslimanskim i nemuslimanskim autorima;

kod studenta izgradi percepcija sunneta koja je u skladu s temeljnim zakonodavnim tekstovima, ali i aktualnim zahtjevima vremena i prostora.

Tematske jedinice:

(po potrebi plan izvođenja po

sedmicama se utvrđuje

uvažavajući specifičnosti

organizacionih jedinica)

1. Tradicionalističko razumijevanje sunneta Definiranje sunneta od hadiskih znanstvenika. Načini saznavanja uzornog života Muhammeda, a.s. Vanjska i unutarnja kritika hadisa. Insistiranje na normativnosti sunneta.

2. Sunnet u metodologiji islamskog prava Definiranje sunneta kod metodologa šerijatskog prava. Načini saznavanja uzornog života Muhammeda, a.s. Vanjska i unutarnja kritika hadisa. Uočavanje dihotomije u normativnosti sunneta Muhammeda, a.s.

3. Ši'ijsko tumačenje sunneta Definiranje sunneta od šiijskih naučnika. Izvori vjere u šiijskoj tradiciji. Načini saznavanja uzornog života Muhammeda, a.s. Vanjska i unutarnja kritika hadisa. Hadiska metodologija kod šiijskih autora. Normativnost sunneta u mišljenju šiijskih naučnika.

4. Orijentalisti i sunnet Orijentalističko definiranje sunneta. Načini saznavanja uzornog života Muhammeda, a.s. Najznačajniji prigovori koje su uputili orijentalisti u vezi s hadisom i odgovori islamskih naučnika na njih. Vanjska i unutarnja kritika hadisa. Doprinos orijentalista hadiskoj nauci.

5. Sunnet u tradiciji tesavvufa Definiranje sunneta od mutesavvifa. Načini saznavanja uzornog života Muhammeda, a.s. Vanjska i unutarnja kritika hadisa. Normativnost sunneta u mišljenju i djelu mutesavvifa. Ibn Arebijev odnos prema sunnetu.

6. Haridžijsko razumijevanje sunneta Nastajanje i razvoj haridžijskog pokreta. Definiranje sunneta kod haridžija, ibadija. Literalistički pristup razumijevanju hadiskih tekstova. Insistiranje na potpunom slijeđenju Božijeg Poslanika, s.a.v.s. Sličnosti i različitosti haridžijskog razumijevanja sunneta i razumijevanja koje je prisutno kod pripadnika savremenog selefijskog pokreta.

7. Rekapitulacija/Test 8. Obnovitelji/reformisti i njihovo tumačenje sunneta s posebnim osvrtom na

ed-Dihlevija, eš-Ševkanija i el-Mevdudija

Page 7: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

7

Razlika između obnove (tedždid) i reforme (islah). Modeli prevazilaženja krize u kojoj se našao muslimanski svijet. Obnoviteljsko definiranje sunneta. Načini saznavanja uzornog života Muhammeda, a.s. Vanjska i unutarnja kritika hadisa. Uočavanje dihotomije u normativnosti sunneta.

9. Obnovitelji/reformisti i njihovo tumačenje sunneta s posebnim osvrtom na Muhammeda Abdulvehhaba, senusije i el-ihvanul-muslimun

Razlika između obnove (tedždid) i reforme (islah). Modeli prevazilaženja krize u kojoj se našao muslimanski svijet. Obnoviteljsko definiranje sunneta. Načini saznavanja uzornog života Muhammeda, a.s. Vanjska i unutarnja kritika hadisa. Razumijevanje normativnosti sunneta.

10. Modernističko razumijevanje sunneta (Muhammed Abduhu, Ahmed Emin, Tevfik Sidki, Mahmud Ebu Rejja, Kassim Ahmed)

Modernističko definiranje sunneta. Načini saznavanja uzornog života Muhammeda, a.s. Evaluacija hadisa. Historijska važnost sunneta.

11. Ehlul-Kur'an, Sejjid Ahmed Han, Fazlur Rahman i njihov odnos prema sunnetu

Modernističko definiranje sunneta. Načini saznavanja uzornog života Muhammeda, a.s. Evaluacija hadisa. Historijska važnost sunneta.

12. Odnos bošnjačkih tradicionalista prema sunnetu: percepcija sunneta u "Hikjmetu" i "El-Hidaji"

Definiranje sunneta od hadiskih znanstvenika iz Bosne i Hercegovine. Načini saznavanja uzornog života Muhammeda, a.s. Vanjska i unutarnja kritika hadisa. Insistiranje na normativnosti sunneta.

13. Vjerski modernisti i njihovo razumijevanje sunneta (Džemaludin Čaušević, Safvet-beg Bašagić, Osman Nuri Hadžić i Husein-ef. Đozo)

Definiranje sunneta od vjerskih modernista. Odnos Kur'ana i sunneta. Načini saznavanja uzornog života Muhammeda, a.s. Vanjska i unutarnja kritika hadisa. Uočavanje dihotomije u normativnosti sunneta.

14. Svjetovni modernisti i njihovo razumijevanje sunneta (Dževad-beg Sulejmanpašić, Edhem Bulbulović i Abdurezak Hifzi Bjelevac)

Definiranje sunneta od bosanskohercegovačkih svjetovnih modernista. Vanjska i unutarnja kritika hadisa. Insistiranje na zanemarivanju vjerske tradicije.

15. Rekapitulacija svih tema

Ishodi učenja:

Znanje: Studentima će nakon uspješno savladanog gradiva biti upoznati s najvažnijim autorima i njihovim percepcijama značaja sunneta za individualni i kolektivni život muslimana.

Vještine: Studenti će biti osposobljeni da na pravilan način razumiju divergentne percepcije sunneta među muslimanskim i nemuslimanskim autorima.

Kompetencije: Studenti će posjedovati teorijsko znanje i empirijske vještine neophodne da izgrade percepciju sunneta koja je u skladu s temeljnim zakonodavnim tekstovima, ali i aktualnim zahtjevima vremena i prostora.

Metode izvođenja nastave:

Nastava će se izvoditi u formi interaktivnih predavanja i vježbi. Rad u okviru predmeta će se odvijati na individualnom i grupnom nivou. Studenti su obavezni izraditi esej i prezentirati ga pred saradnikom i ostalim kolegama studentima.

Page 8: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

8

Metode provjere znanja sa

strukturom ocjene:

Esej čini 20%, test 30%, a završni ispit 50% ocjene. Za prolaznu ocjenu

neophodno je ispuniti sve elemente kontinuirane provjere znanja.

Literatura:

Obavezna:

1. Hasanović Zuhdija, Percepcije sunneta, El-Kalem i CNS, Sarajevo, 2012.

2. Hasanović Zuhdija, Studije o percepcijama sunneta, Fakultet islamskih nauka i El-Kalem, Sarajevo, 2018.

Dopunska:

1. 'Azami (El-) Muhammed Mustafa, Dirasat fil-hadisin-nebevi ve terih tedvinih, El-Mekteb el-islami, Bejrut, 1992.

2. Fazlur Rahman, Duh islama, Zenit, Beograd, 1983. 3. Karčić Fikret, Društveno-pravni aspekt islamskog reformizma,

Islamski teološki fakultet, Sarajevo, 1990. 4. Kurdić Šefik, Bošnjački tradicionalisti i njihove percepcija sunneta, El-

Kelimeh, Novi Pazar, 2011. 5. Kurdić Šefik, Islamski reformistički pokreti i njihov odnos prema

sunnetu, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2011. 6. Nakičević Omer, Uvod u hadiske znanosti, Sarajevo, 1986. 7. Nasr Seyyed Hossein, Tradicionalni islam u modernom svijetu,

Sarajevo, 1994. 8. Silajdžić Adnan, Muslimani u traganju za identitetom, Fakultet

islamskih nauka u Sarajevu i El-Kalem – izdavački centar Rijaseta Islamske zajednice u BiH, Sarajevo, 2006.

Page 9: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

9

Šifra predmeta: INAK 0514 Naziv predmeta: Islam i savremeni svijet

Ciklus: II Godina: 5 Semestar: IX Broj ECTS kredita: 5

Status: obavezni Ukupan broj sati: 45

Predavanja: 30

Vježbe: 15

Učesnici u nastavi Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada/predmet

Preduslov za upis: -

Cilj (ciljevi) predmeta:

Upoznati studente s pozicijom muslimana u povijesti evropskoga kontinenta, i kršćanskom teološkom percepcijom islama, potom, obrazložiti studentima uzroke duboke krize savremenoga svijeta i predstaviti ključne obrasce njenoga manifestiranja; zatim, izložiti savremene forme prezentiranja islama te analizirati odnos između vjerovanja i religijske prakse savremenoga čovjeka, kao i između doktrinarnog i praktično-političkog tretiranja problema ljudskih prava. Konačno, ukazati na duboku krizu autoriteta u društvu, kao i na iz nje nastale brojne oblike alternativne ezoterijske duhovnosti te predočiti mogućnost kreiranja nove paradigme duhovnosti utemeljene na izvorima islama.

Tematske jedinice:

(po potrebi plan izvođenja po

sedmicama se utvrđuje

uvažavajući specifičnosti

organizacionih jedinica)

1. i 2. sedmica: Muslimani u kulturnome identitetu Evrope (prof. Adnan Silajdžić)

Upoznati polaznike ovoga Modula sa muslimanskim doprinosom razvoju europske kulturne historije. U susretu sa europskim narodima srednjega vijeka (Sicilija i Španija) muslimani su dali nemjerljiv doprinos njihovom znanstvenom i kulturnom razvoju. Posebno izdvajamo načelo multikulturalizma koji će Europu učiniti otvorenim kontinentom, a njegove narode sposobne za priznanje velikih kulturnih i civilizacijskih tradicija svijeta, konačno brojne teorije iz različitih naučnih oblasti te zapažene kulturne i civilizacijske vrijednosti.

3. i 4. sedmica: Iskazivanje religije u postmodernoj kulturi: nova religioznost, fundamentalizam, radikalizam, integrizam, i civilna religija (prof. Adnan Silajdžić)

S obzirom da je religijski izraz najvidljiviji u izrazima kulture, prirodno je razumijevanje odnosa savremenoga čovjeka prema dragome Bogu, svijetu, te egzistenciji uopće, prevashodno tražiti u savremenim društvenim pojavama poput: novih religijskih pokreta, snažne sklonosti ka fundamentalističkome čitanju vjerskih tekstova, radikalne interpretacije religijskih principa, nastanka i populariziranja ideje civilne religije, i sl.

5. sedmica: Muslimani između tradicije i moderniteta (prof. Adnan Silajdžić)

Još od vremena humanizma i renesanse (14.-16. stoljeće) religiozni ljudi svih religijskih tradicija žive u rascjepu između vlastite duhovne, religijske i kulturne tradicije i moderne kulture kao par exellence duhovne paradigme modernog svijeta. Taj višestoljetni rascjep praćen je stalnim, nekada jačim a nekada slabijim frustracijama odnosno krizama identiteta, koju svaki čovjek pojedinačno i društvena grupa doživljavaju na svoj vlastiti način. Kroz ovaj temat studenti će se upoznati sa osnovnim uzrocima krize religijskog i kulturnog identiteta muslimana u današnjem svijetu te najzanimljivijim i

Page 10: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

10

najkarakterističnijim odgovorima muslimanskih autora na izazove modernizma.

6. sedmica:Kako mladima govoriti o religiji danas (prof. dr Adnan Silajdžić)

Ovaj temat, nadovezujući se na analize razrađene u prethodnim cjelinama, dovest će u vezu objektivno primijetne mentalne, psihološke, duhovne i brojne druge promjene mladih generacija, sa univerzalnim religijskim učenjem, posebno se koncentrirajući na trenutne moduse interpretiranja religije mladima.

7. Značaj islamske tradicije u prevazilaženju krize vjerskoga identiteta (Prof. dr Adnan Silajdžić)

Budući da čovječanstvo prolazi kroz epohalnu krizu istinske intelektualnosti, sasvim je prirodno očekivati da se svi kulturni narodi danas u svijetu založe za rehabilitaciju specifičnog religijskoga gledanja na čovjeka i svijet, jer ona jedino može uspostaviti duhovnu i fizičku ravnotežu koja je do krajnjih granica razorena u modernoj kulturi. Dijalog religioznih i kulturnih naroda sa budućnošću svijeta jedino je moguć u toj perspektivi. Modul treba da odgovori na pitanje da li islam sa svojim specifičnim gledanjem na čovjeka i svijet može dati određeni doprinos u artikuliranju nove duhovne i kulturne paradigme savremenog svijeta.

8. sedmica: Parcijalni ispit

9. sedmica:Totalitarni karakter moderne znanosti i epohalno značenje bioetike (gost predavač: v. prof. Dževad Hodžić)

U naslovljenome predavanju tretirat će se slijedeća pitanja: metafizičko „zaleđe“ moderne znanosti; moderna znanost kao moć i ovladavanje; sprega moderne znanosti i vojne industrije; moderna znanost kao tehnika; moderna znanost kao biotehnologija; čovjek kao tehnička naprava; tržišna/liberalna eugenika. Zatim pitanja iz bioetike: etika pred izazovimna modernog znanstvenotehnološkistrukturiranog svijeta; život u središtu odgovornosti, holistički, integrativni, pluriperspektivistički i multidisciplinarni karakter bioetike, filozofijsko značenje, religijsko i teološko pozvanje, te islamska perspektiva.

10. sedmica: Prvi vatikanski koncil kao odgovor na izazove krize autoriteta u modernom društvu – doktrina supsidijarnosti, erastianizam, infalibilizam i ultramontizam (prof. dr Samir Beglerović)

Razumijevajući teoriju globalnog tržišnog kapitalizma kao jedan od pokazatelja duboke krize čovjekove religioznosti i društvene neodgovornosti, katolički teolozi teoretičari socijalnoga nauka izrazili su teoriju supsidijarnosti koja podrazumijeva princip odlučivanja i sprovođenja odluka na lokalnim nivoima odgovornosti, odnosno snaženje decentraliziranih kompetentnih autoriteta. Kao mogućnost ravnomjernijega raspoređivanja snage utjecaja i moći, princip supsidijarnosti usvojila je i Evropska Unija Ugovorom iz Maastrichta 1992. godine. Međutim, ubrzo se pokazalo da ovakva vrsta interveniranja ne samo da ne rješava problem u njegovoj osnovi, već da, na neki način, uz izostanak dodatnih mehanizama, još više ubrzava ekonomsko raslojavanje i sâmim time produbljava krizu autoriteta u društvu. Umjesto produhovljenih lidera, u javnom, društveno-političkom i kulturnom ali i religijskom životu, kao uzori naročito mladih generacija promoviraju se vrlo često moćni, bogati i nemoralni pojedinci. Na žalost, odgovori muslimanskih teologa uglavnom su sporadični i odveć plošni, što govori o svojevrsnoj krizi autoriteta i među muslimanskim

Page 11: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

11

vjernicima.

11. sedmica: Ezoterija i razvoj modernog zapadnoevropskog ezoterizma (prof. dr Samir Beglerović)

U prethodnome predavanju naznačena kriza autoriteta koje će se, između ostaloga, manifestirati i u ideologijsko-političkome insistiranju na idejama konzervatizma-fašizma, te okultizma-nacizma, ovdje će biti prvenstveno razmatrana kroz teologijsko-religijske teorije koje stoje u njihovim temeljima. Posebna pažnja bit će posvećena ezoterijskim tradicijama XX st., naročito djelovanju AleisteraCrowleya, Teozofskoga društva, perenijalističke škole mišljenja i Rudolfa Steinera.

12. sedmica: Ezoterijsko razumijevanje geopolitičkog koncepta Evroazije (prof. dr Samir Beglerović)

Jedan od najkonkretnijih angažmana ezoterijskih učenjaka vidljiv je u različitom čitanju odnosno razumijevanju geopolitičkog koncepta Evroazije. Dok se evroazijski politički blok uglavnom predstavlja kao vrsta protuteže sjevernoatlantskojvojno-političkoj organizaciji, postoji cijeli niz argumenata koji upućuju na realnu mogućnost prepoznavanja zajedničkih elemenata ključnih za razvoj i promoviranje identiteta oba bloka. Značajan dio tih učenja proizišla su iz ezoterijske duhovnosti, štaviše, ne samo da su neke od utjecajnih ličnosti iz političkoga života bile članovi različitih ezoterijskih organizacija već je moguće detektirati i identične izvore na kojima se razvija pseudomitska narav ova dva trenutno najutjecajnija geopolitička bloka, a na koju se fokusiraju savremeni pomotoriezoterijskog učenja.

13. sedmica: Drugi vatikanski koncil i dokument „Nostra Aetate“ (gost predavač prof. dr Nedžad Grabus)

Riječ je zasigurno o jednome od najznačajnijih događaja u XX st. koji je snažno utjecao na odnose među ljudima općenito a vjernicima posebno. Prirodno razvijajući osnovnu ideju ovoga modula, studentima će biti izloženi: društveno-historijski kontekst u kojemu je sazvan Drugi vatikanum, promjene koje su se izravno odnosile na život Rimokatoličke crkve, a posebna pažnja bit će posvećena za naš kontekst najvažnijem dokumetu „Nostra Aetate“, odnosno definiranom jednom novom odnosu Crkve i katoličkih vjernika prema drugima, a naročito prema muslimanima.

14. sedmica: Muslimanske perspektive međureligijskog dijaloga u savremenom evropskom društvu (gost predavač prof. dr Nedžad Grabus)

Budući da čovječanstvo prolazi kroz epohalnu krizu istinske intelektualnosti, sasvim je prirodno očekivati da se svi kulturni narodi danas u svijetu založe za rehabilitaciju specifičnog religijskoga gledanja na čovjeka i svijet, jer ona jedino može uspostaviti duhovnu i fizičku ravnotežu koja je do krajnjih granica razorena u modernoj kulturi. Dijalog religioznih i kulturnih naroda sa budućnošću svijeta jedino je moguć u toj perspektivi. Modul treba da odgovori na pitanje da li islam sa svojim specifičnim gledanjem na čovjeka i svijet može dati određeni doprinos u artikuliranju nove duhovne i kulturne paradigme savremenog svijeta.

15. REKAPITULACIJA

Ishodi učenja: Znanje: Uspješnim polaganjem ovoga modula, studenti bi bili detaljnije upoznati sa fenomenom događanja duboke duhovne i moralne, odnosno, tradicionalno shvaćeno, intelektualne krize modernoga čovjeka. Pri tome, kroz

Page 12: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

12

povijesne paradigme, iskazane iz teološkog rakursa, saznat će osnovne podatke o značaju muslimanskoga nasljeđe za religijski i kulturni identitet Evrope. Naslanjajući se na sve to, posebno bi se upoznali sa osnovnim oblicima, s jedne strane, odgovora na krizu tradicionalno shvaćenog autoriteta, te, s druge strane, imali bi priliku steći osnovne informacije o teorijama razvijenim izravno iz tog novog razumijevanja svijeta te čovjekovog odnosa prema višnjemu Bogu.

Vještine: Usvajajući sadržaje izložene na predavanjima te u preporučenoj literaturi, studenti bi stekli sposobnost konkretnijega razumijevanja osnovnih religijskih odnosno religijsko-kulturnih specifičnosti savremene Evrope, i kao složenog političkog bloka, ali i kao polu-mitskoga entiteta. Na temelju toga, moći će s većom preciznošću uočavati složenost muslimanskoga prisustva na evropskome tlu u našemu vremenu.

Kompetencije: Zadovoljavajući makar osnovne zadatke predviđene na ovome kursu, studenti će biti u stanju u osnovnoj mjeri razumjeti te u određenoj mjeri posredovati u kreiranju jedne nove duhovne paradigme utemeljene na izvorima islama, drugim riječima, moć će se kompetentno uključiti u dijalog sa brojnim institucionalnim ali i teorijskim kritikama religije kao takve, koje dolaze, uslovno rečeno, i iz vana ali i koju implicitno promoviraju i sâmi muslimani, te, napose, osporavanjima islamskoga učenja.

Metode izvođenja nastave:

1. eks katedra 50 %

2. razgovor 30 %

3. prezentacije 20 %

Metode provjere znanja sa

strukturom ocjene:

Redovni studenti:

1. aktivnost na času

(prisustvovanje i prezentacija) 20 %

2. Prva parcijala 40 %

3. Druga parcijala 40 %

Vanredni studenti:

1. Prva parcijala 50 %

2. Druga parcijala 50 %

Literatura:

Obavezna:

1. Adnan Silajdžić, „Muslimanski teološko-filozofski doprinos razvoju evropskog kulturnog identiteta“, Zbornik radova FIN-a, Sarajevo, 2011., str. 195.-219.

2. Aporije multikulturalizma, Mediterran Publishing, Novi Sad, 2012. (priredili AlparLošonc i Dragan Prole), str. 9.-41.

3. Adnan Silajdžić, „Kriza religijskog identiteta u današnjem svijetu“, u hrestomatiji: Savremene akaidske teme I, FIN, Sarajevo, 2007., str. 133.-155.

4. Adnan Silajdžić, „Značenje i značaj islamske tradicije“, Zbornik radova naučnog skupa „Islamska tradicija Bošnjaka: Izvori, razvoj i institucije, perspektive“, Sarajevo, Rijaset islamske zajednice u Bosni i

Page 13: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

13

Hercegovini, 2007., str. 13.-22. 5. Jakov Jukić, Budućnost religije (poglavlja o fenomenologiji religije),

Split, 1991. 6. Dževad Hodžić, Odgovornost u znastvenotehnološkom dobu,

Sarajevo, Tugra, 2008., str. 42.-66.; 233.-242. 7. Papinsko vijeće „Pravda i mir“, Za reformacijumeđunarodnoga

financijskoga i monetarnog sustava – U perspektivi javnog autoriteta s univerzalnom nadležnošću, Edicija: Dokumenti br. 153, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2012., str. 9.-15.; i 26.-37.

8. Jakov Jukić, „Nove društvene prilike i ezoterično-okultna religioznost“, u knjizi: Novi religiozni pokreti: Zbornik radova sa znanstvenog simpozija Filozofskog fakulteta Družbe Isusove o novim religioznim pokretima, Zagreb, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 1997., str. 108.-149.

9. T. Haverić, „Bosanski muslimani i (post)modernost“, „Oslobođenje“, 12. 04., 19. 04, i 01. 05. 2014.

10. Antoine Faivre, Ezoterija, Zagreb, Naklada Jesenski i Turk, 2010., str. 5.-34.; 111.-135.

11. Filip Tunjić, „Međueuropa“, u časopisu: Društvena istraživanja, svezak 16, br. 4-5 (90-91), listopad 2007., str. 891.-910.

12. Александар Дугин, „Евроазијско несвесно“, у књизи: Мистерије Евроазије, Београд, Логос, 2008., стр. 29.-42.

13. Adnan Silajdžić, „Drugi vatikanski koncil i islam (1962.-1965.)“, u knjizi: Islam u otkriću kršćanske Evrope: Povijest međureligijskog dijaloga, Sarajevo, Fakultet islamskih nauka, 2003., str. 309.-343.

Dopunska:

1. Rešid Hafizović, „O kulturnom identitetu Europe“, u knjizi: Islam u kulturnom identitetu Europe, Sarajevo, Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“, 2018., str. 52.-87.

2. Ana Matan, „Izazovi suvremene političke misli“, u: RaymondPlant, Suvremena politička misao, Zagreb, 2002.

3. Bert van den Brink, „Pravednost i solidarnost. Spor liberalizma i komunitarijanizma u političkoj filozofiji“, Treći program Hrvatskog radija, br. 47, Zagreb, 1995.

4. Hans Jonas, Princip odgovornost, Sarajevo, 1990. 5. JurgenHabermas, Budućnost ljudske prirode – vjerovanje i znanje,

Zagreb, 2006. 6. Dževad Hodžić, Religija i znanost u bioetičkom ključu, Zenica, 2012. 7. Jusuf Žiga, Zemljoradnici vremena, Svjetlostkomerc, Sarajevo, 2006.

Page 14: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

14

Šifra predmeta: INFI 0511 Naziv predmeta: Savremene fikhske studije

Ciklus: II Godina: 5 Semestar: IX Broj ECTS kredita: 5

Status: obavezni Ukupan broj sati: 45

Predavanja: 30

Vježbe: 15

Učesnici u nastavi Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada/predmet

Preduslov za upis: -

Cilj predmeta:

1. Upoznati studente sa pozicijom šerijata u savremenim društvima;

2. Uvesti studente u savremena kretanja i tendencije u islamskim pravnim istraživanjima, posebno u istraživanjima tema kao što su: zaštićene vrijednosti šerijata, ljudska prava u islamu, institucija idžtihada i fetve u savremenom dobu, fikh muslimanskih manjina, problematika medicinskog fikhai dr.;

3. Usmjeriti studente na istraživanje nedovoljno proučenih tema u savremenim fikhskim radovima, poput savremenih medicinskih pitanja, pitanja islamskog bankarstva i poslovanja vakufima.

Tematske jedinice:

1. Ciljevi šerijata u savremenim fikhskim studijama I

2. Ciljevi šerijata u savremenim fikhskim studijama II

3. Institucija idžtihada i fetve u savremenim fikhskim istraživanjima I

4. Institucija idžtihada i fetve u savremenim fikhskim istraživanjima II

5. Modeli primjene šerijata u savremenim državama i društvima

6. Islam i ljudska prava: uvod u problematiku

7. Savremene bankarsko-finansijske transakcije u svjetlu šerijatskih normi

8. Parcijalni ispit I

9. Medicinska pitanja iz šerijatsko pravne perspektive I

10. Medicinska pitanja iz šerijatsko pravne perspektive II

11. Savremeni fikhski problemi muslimanskih manjina

12. Savremena vakufska problematika

13. Koncept građanstva u savremenoj islamskoj pravnoj misli

14. Sigurnost društva u savremenoj islamskoj pravnoj misli

15. Rezime

Ishodi učenja:

Nakon odslušanog i položenog predmeta studenti će biti u stanju da:

1. Prepoznaju najvažnije probleme koji su predmet analize u savremenim fikhskim studijama (el-buhus el-fikhijje el-mu'asire);

2. Elaboriraju razvoj diskursa o ciljevima šerijata u savremenim fikhskim studijama, te ulogu idžtihada i fetve u savremenim fikhskim istraživanjima;

Page 15: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

15

3. Diferenciraju različite modele primjene ili prakticiranja šerijata u savremenim državama;

4.Analiziraju kamatno poslovanje kovencionalnih banaka i drugih finansijskih institucija iz ugla islamske pravne doktrine, kao i najvažnije modalitete poslovanja u islamskim finansijskim ustanovama;

5. Diskutiraju o šerijatsko pravnim i etičkim aspektima savremenih medicinskih postupaka, kao što su vještačka oplodnja, kontracepcija, transplantacijai dr.

6. Interpretiraju savremene fikhske studije koje se bave kontekstualiziranjem fikha za potrebe manjinskih muslimanskih zajednica, savremenom vakufskom problematikom i odnosom islama prema fenomenu nasilja i terorizma;

7. Samostalno istražuju savremene fikhske teme.

Metode izvođenja nastave: Predavanja; prezentacije; vježbe; tekstualne analize

Metode provjere znanja sa

strukturom ocjene:

Redovni i vanredni studenti:

Seminarski rad: 20 bodova

Parcijalni ispit I: 40 bodova

Parcijalni ispit II: 40 bodova

Literatura:

Obavezna:

1. Avde, Džasir, Ciljevi Šerijata, CNS, Sarajevo, 2012.

2. Karčić, Fikret, Islamske teme i perspektive, El-Kalem, Sarajevo, 2009.

3. Karčić, Fikret, Društveno pravni aspekt islamskog reformizma, Islamski teološki fakultet, Sarajevo, 1998.

4. Karić, Enes, Ljudska prava u kontekstu islamsko-zapadne debate, Pravni centar – Fond otvoreno društvoBiH, Sarajevo, 1996.

5. Savremene fikhske teme (hrestomatija), prir. Enes Ljevaković, FIN, Sarajevo, 2006.

6. Karadavi, Jusuf, Fikh muslimanskih manjina: kako biti musliman na Zapadu, Libris, Sarajevo, 2004.

7. Muhammed Taqi Usmani, Uvod u islamske finansije, Selsebil, Živinice, 2003.

8. Ebu Fadl Muhsin Ibrahim, Biomedicina – islamski pogledi, Libris, Sarajevo, 2001.

9. Ebu Fadl Muhsin Ibrahim, Transplantacija organa, eutanazija, kloniranje i pokusi na životinjama: islamski stav, U. G. Mladi muslimani, Sarajevo, 2005.

Dopunska:

1. El-Medželletu-l-‘ilmijje li-l-Medžlisi-l-urubii li-l-ifta’ ve-l-buhus, Dablin.

2. Đozo, Husein, Sabrana djela, El-Kalemi FIN, Sarajevo, 2006.

3. Karčić, Fikret, Studije o šerijatskom pravu, Bemust, Zenica, 1997.

Page 16: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

16

4. Ekmeleddin Ihsanoglu, Kultura suživota, Connectum, Sarajevo, 2006.

5. Muhammed Se’id Ramadan el-Buti, Kadaja fikhijjemu’asire, Daru-l-Farabi, 2004.

6. ‘Ali Muhjiddin el-Karadagii ‘Ali Jusuf el-Muhammedi, El-Kadaja-l-fikhijje-l-mu’asire, Daru-l-beša’iri-l-islamijje, Bejrut, 2005.

7. Vehbeez-Zuhajli, El-Mu’amelatu-l-malijjetu-l-mu’asire, Daru-l-fikr, Damask, 2002.

8. Wael B. Hallaq, Zatvaranje vrata idžtihada: kritička studija, FIN i El-Kalem, Sarajevo, 2006.

9. Ibrahim Džananović, Idžtihad u prvačetiristoljećaislama, FIN, Sarajevo.

Page 17: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

17

Šifra predmeta: INIC 0512 Naziv predmeta: Islam u Evropi

Ciklus: II Godina: 5 Semestar: IX Broj ECTS kredita: 5

Status: obavezni

Ukupan broj sati: 45

Predavanja: 30

Vježbe: 15

Učesnici u nastavi Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada/predmet

Preduslov za upis: -

Cilj (ciljevi) predmeta:

Ovaj predmet je posvećen izučavanju pitanja koja aktualizira islamsko prisustvo u Evropi kao što su: uzajamne evropsko-muslimanske percepcije, mjesto islama u javnom evropskom prostoru, politike priznavanja islama i muslimana, odnos evropskih muslimana sa ostatkom muslimanskog svijeta, odnos vjere i kulture, islamska materijalna i nematerijalna kultura, njen karakter i bogatstvo, stanje i stepen istraženosti te izazovi za njeno očuvanje. Glavni ciljevi predmeta su: 1) Proširivanje znanja i sposobnosti kritičke analize i akademske artikulacije mišljenja kod studenata o pitanjima koja nameće muslimansko prisustvo u Evropi kao što su percepcije islama i Evrope, multikulturalizam, islamofobija, mjesto vjere u javnom prostoru, predstavljanje muslimana, institucionalizacija islama, te odnos vjere i kulture. 2) Studente uvesti u glavne teme iz oblasti studija savremenog stanja i perspektiva islamske materijalne i nematerijalne kulture;

Tematske jedinice:

1. sedmica: Islam u Evropi i S. Americi: ključne teme i teorijski okviri za njihovo izučavanje

2. sedmica: Islam i identitet Evrope

3. sedmica: Zapadnjačke percepcije islama: Islam kao sastavnica evropskog identiteta vsorijentalizam iislamofobija

4. sedmica: Okcidentalizam: muslimanske percepcije Evrope

5. sedmica: Sloboda vjere: okvir za razvoj islamske kulture u Evropi i S. Americi

6. sedmica: Politike priznavanja: integracija, predstavljanje i institucionalizacija

7. sedmica: Islam u javnoj sferi evropskih društava: džamije i hidžab

8. sedmica: Evro-američki muslimani i muslimanski svijet: transnacionalne mreže i institucije

9. sedmica: Evro-američki muslimani i muslimanski svijet - nastavak

10. sedmica: Vjera i kultura: evropski islam ili evro-islamska kultura?

11. sedmica: Islamska materijalna i nematerijalna kultura u Evropi: karakteribogatstvo

12. sedmica: Stanje i stepen istraženosti: Stanje spomenika i institucije koje o njima brinu

13. sedmica: Nestajanje

14. sedmica: Perspektive islama i islamske kulture u eri globalizacije i obnove

Page 18: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

18

identiteta

15. sedmica: Rekapitulacija

Ishodi učenja:

Znanje: Napredno poznavanje pitanja koja nameće muslimansko prisustvo u Evropi te glavnih tema iz oblasti studija savremenog stanja i perspektiva islamske materijalne i nematerijalne kulture;

Vještine: Kritička analiza i akademska artikulacija mišljenja o gore navedenim pitanjima;

Kompetencije: Sposobnost vođenja interkulturalnog dijaloga o pitanjima kao što su percepcije islama i Evrope, multikulturalizam, islamofobija, mjesto vjere u javnom prostoru, predstavljanje muslimana, institucionalizacija islama, te odnos vjere i kulture.

Metode izvođenja nastave:

1. Predavanja 60%

2. Interaktivni oblici nastave (diskusije, seminari) 20%

3. Prezentacije studenata 20%

Metode provjere znanja sa

strukturom ocjene:

Učešće u (konsultativnoj) nastavi 10%, esej 25% (na temu odobrenu od nastavnika), parcijalni 25%, i završni ispit 40% konačne ocjene.

Za prolaznu ocjenu nužno je ispuniti sve elemente kontinuirane provjere znanja. Probijanje rokova biće sankcionirano oduzimanjem jednog boda za svaki dan kašnjenja.

Literatura:

Obavezna:

1. Islam u Evropi: hrestomatija, prir. A. Alibašić, 2017.

Dopunska:

2. Ahmed, M. Basheer, prir., Muslimanski doprinos svjetskoj civilizaciji, Sarajevo, El-Kalem i CNS, 2010.

3. Al-Hassani, Salim T S, prir. 1001 Inventions: Muslim Heritageinour World, Manchester, Foundation for Science, Technol. andCiv., 2007.

4. Alibašić, Ahmet i Muhamed Jusić, prir., Islamofobija: pojam, pojava,

prevencija, Sarajevo, El-Kalem i CNS, 2014.

5. Almond, Ian, Predstavljanje islama u zapadnjačkoj misli, Sarajevo, CNS,

2011.

6. Čolaković, Zlatan i Marina Rojc-Čolaković, Mrtva glava jezik progovara, Podgorica, Almanah, 2004.

7. Hadžijahić, Muhamed, Od tradicije do identiteta, Zagreb, Islamska

zajednica Zagreb, 1990.

8. Hadžimuhamedović, Amra. Naslijeđe, rat i mir, Sarajevo, Sarajevo University Press, 2015.

9. Karčić, Fikret, prir. Muslimani Balkana: „Istočno pitanje“ u XX. vijeku,

Tuzla, Behram-begova medresa, 2001.

10. Karčić,Fikret, „Muslimani Balkana na pragu XXI vijeka“, Znakovi

vremena, vol. 3, br. 9-10 (2000), str. 209-218.

11. Lindholm, Tore i drugi., prir., Sloboda vjere ili uvjerenja: priručnik,

Sarajevo, CNS, 2015.

Page 19: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

19

12. Mulović, Azra i HikmetKarčić, prir., Muslimanski svijet: populacija i

religioznost, Sarajevo: CNS i Nahla, 2013.

13. Nielsen, Jorgen i drugi, Muslimani u Evropi, Sarajevo, CNS i El-Kalem,

2011.

14. Ramadan, Tarik, Evro-američki muslimani i budućnost islama, Sarajevo, Udruženje ilmijjeIZuBiH, 2007.

15. Ramadan, Tariq, Radikalna reforma, Sarajevo, CNS i El-Kalem, 2011. 16. Roy, Olivier, Sekularizam se susreće sa islamom, Sarajevo, El-Kalem i

CNS, 2012.

17. Silajdžić, Adnan, Islam u otkriću kršćanske Evrope, Sarajevo, FIN, 2003.

Page 20: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

20

Šifra predmeta: INOP 0503 Naziv predmeta: Metodi istraživanja

Ciklus: II Godina: I Semestar: IX Broj ECTS kredita: 5

Status: obavezni Ukupan broj sati: 75

Predavanja: 30

Seminar: 15

Vježbe: 30

Učesnici u nastavi Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada/predmet

Preduslov za upis: -

Ciljevi predmeta:

Predmet treba da studentima pruži teorijska znanja i vještine neophodne za istraživanje u islamskim naukama, uključujući osposobljavanje studenata za samostalno istraživanje.

Tematske jedinice:

1. Upoznavanje s planom predavanja. Ključni pojmovi metodologije istraživanja u islamskim naukama: metod, metodologija, istraživanje i islamske nauke

2. Izrada istraživačkog projekta u islamskim naukama I.

3. Izrada istraživačkog projekta u islamskim naukama II.

4. Metod tekstualne analize I.

5. Metod tekstualne analize II.

6. Historijski metod.

7. Komparativni metod.

8. Etnografski metod.

9. Bibliotečko istraživanje.

10. Izabrana referentna djela za istraživanje u islamskim naukama.

11. Prezentacija i diskusija istraživačkih projekata studenata

12. Prezentacija i diskusija istraživačkih projekata studenata

13. Prezentacija i diskusija istraživačkih projekata studenata

14. Prezentacija i diskusija istraživačkih projekata studenata

15. Rezime

Ishodi učenja:

Studenti će nakon odslušanog i položenog predmeta biti u stanju da:

a) definiraju i pojasne ključne pojmove metodologije istraživanja u islamskim naukama;

b) diferenciraju i objasne ulogu svake od pojedinih faza istraživačkog postupka;

b) elaboriraju ulogu različitih metoda u istraživanju na polju islamskih disciplina;

Page 21: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

21

c) konsultiraju referentna djela za istraživanja na polju islamskih nauka;

d) urade istraživački projekat na polju islamskih nauka;

e) pripreme sinopsis magistarskog rada.

Metode izvođenja nastave: - Predavanja; prezentacije; tekstualneanalize; radionice; vježbe i dr.

Metode provjere znanja sa

strukturom ocjene:

Zadaće na vježbama i/ili seminaru: 20 %

Istraživački projekat u islamskim naukama: 50 %

Završni ispit: 30 %

Student je obavezan na svim provjerama znanja, vještina i sposobnosti ostvariti minimalno 55 % od predviđenog broja bodova.

Konačna ocjena formira se sabiranjem bodova ostvarenih u okviru različitih provjera znanja.

Literatura:

Obavezna:

1. Fikret Karčić, Metodi istraživanja u islamskim naukama, Sarajevo: El-

Kalem i CNS, 2013, 106 str.

Dopunska:

1. Louay Safi, Izvoriznanja: komparativna studija o islamskim i zapadnim

metodima istraživanja, Sarajevo: El-Kalem, 2013, 269 str.

2. ‘Abdulvehhab Ibrahim EbuSulejman, Kitabetu-l-bahsi-l-‘ilmijjvemesadiru-d-

dirasati-l-islamijje, Daru-š-šuruk, 1986, 679 str.

Page 22: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

22

Šifra predmeta: INTE 0515 Naziv predmeta: Analitički i primjenjeni tefsir

Ciklus: II Godina: 5 Semestar: X Broj ECTS kredita: 5

Status: izborni Ukupan broj sati: 45

Predavanja: 30

Vježbe: 15

Učesnici u nastavi Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada/predmet

Preduslov za upis: -

Cilj (ciljevi) predmeta: Upoznati studente sa izvornim tefsirskim tekstovima, pogotovo "imama mufessira", Taberija, i osposobiti ih da korektno čitaju i razumijevaju ne samo ovaj, nego i sve klasične tefsire.

Tematske jedinice:

1. sedmica: Uvod u usūlu t-tefsīr. 2. sedmica: Muqaddima fi usūli t-tefsīr Ibn Tejmijje, 43-49. 3. sedmica: Razilaženja u tefsiru: Muqaddima, 50-92. 4. sedmica: Najbolji metod tumačenja Kur'ana: Muqaddima, 93-101. 5. sedmica: Tefsir predajom i razumom: Muqaddima, 102-106. 6. sedmica: Komentar Isti'aze i Bismille: Taberi, I, 76-89; 7. sedmica: Komentar prvih šest ajeta Fatihe: Taberi, I, 89-101. 8. sedmica: Prvi parcijalni ispit. 9. sedmica: Komentar Eliflamima, Bekare 1-5: Taberi: I, 118-140. 10. sedmica:Komentar Kissatu Adema, Bekare, 30-39: Taberi, I, 232-

286. 11. sedmica:Komentar ajeta o kravi, Bekare, 67-81:Taberi, I, 378-431. 12. sedmica:Komentar Ajetul-kursije, Bekare, 255:Taberi, III, 6-15. 13. sedmica: Komentar sura od en-Nas do et-Tin: Bejdavi, 862-813. 14. sedmica: Komentar sura od eš-Šerh do en-Nebe': Bejdavi, 812-786. 15. sedmica: Rezime i verifikacija prisustva studenata.

Ishodiučenja:

Otkloniti kontinuirani strah kod studenata od klasičnog tefsirskog i općenito arapskog teksta iz nauka o islamu; podučiti studente tzvaqwalu, tako frekventno prisutnom u tefsiru ashaba i tabi'ina, kako bi, nakon toga, sami uvidjeli da je svako "jedino" tumačenje svakog ajeta u Kur'anu - pogrešno (Gazali) ikako je kur'anski tzvkhtilaf (semantičko razlikovanje) u pojedinim riječima, ajetima, pasusima i, čak, krtakim surama zapravo odlika ne samo Kur'ana nego i mišljenja o Kur'anu kao Allahovoj natprirodnoj, nenadmašnoj Riječi.

Metode izvođenja

nastave: Predavanje, prezentacije, prevođenje i analiziranje tefsirskih tekstova.

Metode provjere znanja

sa strukturom ocjene:

Redovni:

Aktivnost na nastavi: 20 bodova;

Prva parcijala 30 bodova;

Završni ispit: 50 bodova

Vanredni:

Prva parcijala: 50 bodova;

Page 23: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

23

Završni ispit: 50 bodova.

Literatura:

Obavezna: 1. Ibn Tejmijje, Muqaddima fi usūli t-tefsīr,Dāru l-džīli li t-tibāa'a, Kairo.

2. Taberi, Džāmi'u l-bejān 'an te'wīli āji l-Qur'ān, Dāru s-selām, Kairo, 2007.

3. Bejdavi, Enwāru t-tenzīl we esrāru t-te'wīl, Daru r-rušd, Bejrut, 2000.

Page 24: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

24

Šifra predmeta: INIC 0513 Naziv predmeta: Istraživanja u islamskoj civilizaciji

Ciklus: II Godina: 5 Semestar: X Broj ECTS kredita: 5

Status: izborni Ukupan broj sati: 45

Predavanja: 30

Vježbe: 15

Učesnici u nastavi Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada/predmet

Preduslov za upis: -

Cilj (ciljevi) predmeta:

Ovaj predmet sastoji se od tri cjeline. Prva upoznaje studente s nastankom i razvojem muslimanske historiografije. Posebna pažnja posvećena je tehnikama i analizi primarnih izvora. Druga cjelina uvodi studenta u najčešće korištene metode etnografskih istraživanja islamske kulture, dok ga treća cjelina uvodi u arhivska istraživanja islamske kulture posebno na Balkanu.

Ciljevi predmeta su:

1. Upoznati studenta s nastankom i razvojem muslimanske historiografije u klasičnom dobu i u Osmanskom carstvu;

2. Razviti kritički odnos prema svim djelima o historiji islamske civilizacije uključujući ona nastala na Zapadu;

3. Osposobiti studenta za etnografska i arhivska istraživanja islamske kulture posebno u balkanskom kontekstu.

Tematske jedinice:

1. sedmica: Šta je historiografija? Karakteristike muslimanske historiografije; Periodizacija

2. sedmica: Rana historijska djela: Sijer,Megazi, Futuhat, Ensab; Razvoj historijskog pisanja; Škole Hidžaza, Jemena, Šama i Iraka; Vrste historijskih djela: Tabekat, Svjetska historija; Lokalna historija; Putopisi; Geografski rječnici

3. sedmica: Istaknuti muslimanski historičari: El-Ja’kubi, Et-Taberi, El-Mes’udi, El-Biruni, Ibn el-Esir i drugi

4. sedmica: Razvoj historijskog kriticizma: Uloga hadisa

5. sedmica: Filozofija historije: Es-Sehavi, Ibn Haldun

6. sedmica: Muslimanska historiografija na drugim jezicima muslimanskih naroda; Lokalne historije; Kritička ocjena muslimanske historiografije i zapadnjačka djela o historiji islama

7. sedmica: Etnografska istraživanja i terenski rad

8. sedmica: Promatranje i sudjelujuće promatranje

9. sedmica: Strukturirani, polustrukturirani i neformalni intervjui

10. sedmica: Bilježenje i organiziranje podataka; obrada i analiza rezultata

11. sedmica: Najvažniji arhivi, biblioteke, katalozi i bio-bliografski izvori za izučavanje muslimanske historije u Bosni, na Balkanu, u

Page 25: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

25

muslimanskim zemljama i na Zapadu

12. sedmica: Paleografija i kodikologija muslimanskog svijeta na primjeru rukopisa u bosanskim bibliotekama

13. sedmica: Defteri, sudski sidžili i vakufname kao historijski izvori

14. sedmica: Prezentacija studentskih radova

15. sedmica: Revizija

Ishodi učenja:

Znanje: Sticanje osnovnih znanja o nastanku i razvoju muslimanske historiografije, o etnografskom metodu, te o značajnim arhivima i bibliotekama s građom o muslimanskom naslijeđu, posebno rukopisa.

Vještine: Čitanje tekstova historiografskih djela muslimanskih autora; sastavljanje intervjua i anketa; snalaženje u pretraživanju izvorne bibliotečke i arhivske građe.

Kompetencije:sposobnost biranja teme i samostalnog istraživanja u cilju izrade master rada.

Metode izvođenja nastave:

1. Predavanja 60%

2. Video prezentacije i čitanje originalnih izvora 20%

3. Prezentacije studenata 20%

Metode provjere znanja sa

strukturom ocjene:

- Učešće u nastavi (za vanredne studente u konsultativnoj nastavi) 10%; - Esej(na temu odobrenu od nastavnika) 30%; - Parcijalni ispit 30% (iz gradiva za prvih sedam sedmica); - Završni ispit 30% konačne ocjene.

Za prolaznu ocjenu nužno je ispuniti sve elemente kontinuirane provjere znanja. Probijanje rokova biće sankcionirano oduzimanjem jednog boda za svaki dan kašnjenja.

Literatura:

Obavezna:

1. Istraživanja u islamskoj civilizaciji: hrestomatija, prir. A. Alibašić i A.

Zubčević.

Dopunska:

1. Dunlop, D. (1985). Arab Civilization to A.D. 1500. Essex: Longman.

2. Duri, Abdul al-Aziz. (1983). TheRise of historical writing among the Arabs (Trans. Conrad, L.). Princeton: Princeton University Press.

3. Faruqi, Ahmed N. (1979). Early Muslim Historiography. Delhi: Idarah-Adabiyat.

4. Gibb, H. (2008). Studies on the Civilization of Islam. London: Routledge&Kegan Paul Limited.

5. Ibn Haldun, Muqaddima, Sarajevo, El-Kalem, 2007.

6. Ibn Khaldun. (1980). The Muqaddimah (Trans. Rosenthal, F.). Princeton: Princeton University Press.

7. Karić, Enes, Ibn Haldun:Uvod učitanje Al-Muqaddime, Sarajevo, El-Kalem, 2008.

Page 26: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

26

8. Khalidi, Tarif. (1975). Islamic Historiography. Albany: State University of New York Press.

9. Khalidi, Tarif. (1994). Arabic Historical Thought in Classical Period. Cambridge: Cambridge University Press.

10. Rasul, Muhammad Gholam. (1976). The origin and development of Muslim Historiography. Lahore: Sh. MuhammadAshraf.

11. Robinson, Chase. (2003). Islamic Historiography. USA: Cambridge University Press.

12. Rosenthal, F. (1968). A history of Muslim Historiography. Leiden: E.J. Brill.

13. Siddiqi, Abdul Hamid. (1981). The Islamic Concept of History. Lahore: KaziPublication.

14. Tahir, Hamid Ahmad. (2004). Muqaddimat Ibn Khaldun. Cairo: Dar Al-Fajr Li al-Turath.

15. Zaman, Mira Khan. (1990). “The Qur’anic Concept of History.”Hamdard Islamicus, 13 (2).

16. Bernard, H.R. 2001 (2nd edn) Research methods in anthropology. Alta Mira:London (4th edn 2006).

17. Ellen, R.F. 1984 (ed.) Ethnographic research: a guide to general conduct. London: Academic Press.

18. Gupta, A. & J. Ferguson (eds.) 1997. Anthropologicall ocations: boundaries and grounds of a fieldscience. Berkeley: University of California Press.

19. Hammersley, M. & P. Atkinson 1983. Ethnography: principles in practice. London: Tavistock.

20. Hastrup, K. & P. Elass 1990. 'Anthropologicaladvocacy: a contradiction in terms?', CurrentAnthropology 13: 301-310.

21. Koller, Markus i Kemal H. Karpat, OttomanBosnia: a History in Peril, Madison, University of Wisconsin Press, 2004.

22. Miović, Vesna, Dubrovačka Republika u spisima namjesnika Bosanskog ejaleta i Hercegovačkog sandžaka. Dubrovnik: Državni arhiv u Dubrovniku, Matica Hrvatska – ogranak

23. Dubrovnik; Istorijski arhiv Sarajevo; Kantonalni arhiv Travnik, 2008. 24. Paić-Vukić, Tatjana, Svijet Mustafe Muhibbija, sarajevskoga kadije,

Zagreb, Srednja Europa, 2007. 25. Relja, Renata, „Metodološke posebnosti suvremenog etnografskog

istraživanja, Godišnjak Titius, god. 4, br. 4 (2011.), 179-193 26. Toš, Džon, U traganju za istorijom, Clio: Beograd, 2008.

Page 27: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

27

Šifra predmeta: INRP 0525 Naziv predmeta: Kreativnost u vjerskoj nastavi

Ciklus: II Godina: 5 Semestar: X Broj ECTS kredita: 6 (3 ECTS praksa)

Status:

izborni

Ukupan broj sati: 45

Predavanja: 30

Vježbe: 15

Praksa

Učesnici u nastavi: Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada/predmet

Preduslov za upis: -

Cilj (ciljevi) predmeta:

Poticanje kreativnosti studenata kao budućih vjeroučitelja u osmišljavanju i provođenju nastave koja potiče kreativnost učenika. Osposobljvanje studenata u izradi nastavnih priprema i materijala koji potiču kreativnost učenika, primjeni kreativnih nastavnih strategija, sredstava i pomagala, kreativne didaktičko-metodičke aparature, primjeni kreativnih modela nastave.

Tematske jedinice:

1. Temeljni pojmovi (kreativnost, stvaralaštvo, inovativnost, autonomija, divergentno mišljenje, fluentnost, originalnost, fleksibilnost, elaborativnost, refleksivni praktičar, akcijsko učenje).

2. Kreativno razmišljanje: islamska perspektiva (analiza kur'anskih riječi koje pozivaju ljude da misle kreativno – tafakkur, idrak, fiqh, tanaqqul, tadhakkur i druge; "stilovi razmišljanja" u Kur'anu - znatiželjno (Musa a.s. i h. Hidr; Ibrahim a.s. i pitanje oživljavanja...), hipotetičko, racionalno, kontemplativno, emocionalno, kritičko...; uloga idžtihada u poticanju kreativnosti).

3. Invencije i kreativnost muslimana u različitim naučnim oblastima i umjetnosti.

4. Društveni i individualni aspekt kreativnosti i stvaralaštva (kulturne i povijesne razlike u odnosu prema kreativnosti i stvaralaštvu; karakteristike i značaj kreativnih pojedinaca).

5. Teorije kreativnosti (kreativnost u okviru različitih teorija; definicije kreativnosti; stvaralački proces; odnos inteligencije i kreativnosti; motivacija i kreativnost).

6. Utjecaj aktivnog učenja u visokoškolskoj nastavi na razvoj kreativnosti budućih vjeroučitelja.

7. Kreativnost u osposobljavanju budućih vjeroučitelja i osobine ličnosti bitne za kreativnost.

8. Kreativni modeli u vjeronaučnoj nastavi (kreativno-stvaralački model, projektna nastava i kreativnost, probemsko-istraživački, recepcijsko-estetički, esejističko-sintetički, egzemplarni, multimedijsko-višeizvorni, književno-umjetnički).

9. Primjena kreativnih nastavnih strategija u nastavi vjeronauke (lutkarske igre u nastavi, mape uma, multimedija, demonstracije, oluja ideja, provokacija...).

10. Radionica – kreativnost u vjerskoj nastavi. 11. Kreativni postupci u planiranju i izradi nastavne pripreme za čas

vjeronauke. 12. Kreativna didaktičko-metodička aparatura u nastavi vjeronauke (kreativna

Page 28: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

28

nastavna pitanja i zadaci za učenike, ilustracije, slikovnice, priče za djecu...).

13. Kreativna upotreba vjeronaučnog udžbenika. 14. Poticanje kreativnosti učenika (nastavno okruženje koje njeguje krativnost

u vjeronauci, imaginacija i mašta učenika, tehnike za poticanje kreativnosti učenika, kreativnost i humor...).

15. Prepoznavanje i evaluacija kreativnosti (procjena kreativnosti procesa; procjena kreativnosti osobe; procjena i ocjena kreativnog rada; procjena kreativnosti ponašanja).

Ishodi učenja:

Teorijski interpretirati pojmove i teorije kreativnosti. Elaborirarti islamsku perspektivu poticanja kreativnosti i invetivnosti kroz

analizu kur'anskih riječi koje pozivaju na ljude da misle kreativno, 'stilova razmišljanja' u Kur'anu, ulozi idžtihada u poticanju kreativnosti.

Analizirati i pripremiti kreativnu didaktičko-metodičku aparaturu, kreativne nastavne strategije, nastavna sredstva i pomagala te krativno upotrijebiti udžbenik i materijale u planiranju nastave.

Hospitirati i vrednovati kvalitet izvođenja nastavnog časa u toku praktikuma.

Izraditi kreativne nastavne pripreme i materijale za predmet vjeronauka/vjerska nastava za poticanje kreativnosti učenika.

Praktično izvesti časove vjerske nastave u okviru metodičke prakse za djecu predškolskog uzrasta, učenike osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta primjenjujući kreativne modele nastave.

Metode izvođenja nastave:

Predavanja

Seminari

Radionice

Vježbe

Timski rad

Samostalni zadaci

Internet

Konsultacije

Mentorski rad

Istraživanje

Prezentacije

Praktični rad

Metode provjere znanja sa

strukturom ocjene:

Obaveza: Prolaz

55 %

Ukupno

100 %

Prisustvo i aktivnost studenata 5,5 10

Pisane nastavne pripreme i izvedbe

oglednih časova u okviru

praktikuma; hospitacija časova i

dnevnik prakse

22 40

Završni ispit (pismeni i usmeni) 27,5 50

Literatura:

Obavezna:

1. Bognar, Ladislav, Whitehead, Jack, Bognar, Branko, Munk, . Krešimir i

Perić Kraljik, Mira (ur.) (2009). Poticanje stvaralaštva u odgoju i

obrazovanju: Knjiga radova – Priručnik za sadašnje i buduće učiteljice i

učitelje. Zagreb: Profil international.

2. Cvetković-Lay, Jasna, i Vid Pečjak (2004). Možeš i drukčije: priručnik s

vježbama za poticanje kreativnog mišljenja. Zagreb: Alinea – Centar za

poticanje darovitosti djeteta "Bistrić".

3. Jamal Badi and Mustapha Tajdin, Creative Thinking: An Islamic

Page 29: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

29

Perspective. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia,

2004.

4. Stevanović, Marko (2000). Modeli kreativne nastave. R&S, Tuzla.

5. VanGundy, Arthur B. (2005). 101 activities for teaching creativity and

problem solving. San Francisco: Pfeiffer, A Wiley Imprint.

Dopunska:

1. Grupa autora (2000). Arapsko-islamski utjecaj na evropsku renesansu.

FIN, Sarajevo.

2. http://www.1001inventions.com/ - Discover the Muslim Heritage in our

world.

3. Jamal Badi ‘Thinking’ terminologies from Qur'anic perspective and their

impact on human intellectual development. Int. J. Arab Culture,

Management and Sustainable Development, Vol. 2, No. 1, 2011 41

Copyright © 2011 Inderscience Enterprises, Ltd

4. Srića, Velimir (1994). Upravljanje kreativnošću. Zagreb: Školska knjiga.

5. Tan, Ai-Girl (ur.) (2007). Creativity: A handbook for teachers. New Jersey,

London, Singapore, Beijing, Shanghai, Hong Kong, Taipei, Chennai:

World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.

6. Treffinger, Donald J., Young, Grover C., Selby, Edwin C., Shepardson,

Cindy (2002). Assessing creativity: A guide for educators.

Sarasota/Florida: Center for Creative Learning.

Page 30: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

30

Šifra predmeta: INAK 0515 Naziv predmeta: Muslimanske rasprave o zlu u svijetu i izvorima morala

Ciklus: II Godina: 5 Semestar: X Broj ECTS kredita: 5

Status: izborni Ukupan broj sati: 45

Predavanja: 30

Vježbe: 15

Učesnici u nastavi Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada/predmet

Preduslov za upis: -

Cilj (ciljevi) predmeta:

Iz rakursa muslimanske teologije, izložiti osnovne probleme vezane za pitanje postojanja zla u svijetu te predstaviti osnovne izvore muslimanske teologije morala. Pored toga, studenti će se upoznati sa metodama korištenim u različitim školama kelama pri argumentiranju stavova o postavljenim problemima.

Tematske jedinice:

(po potrebi plan izvođenja po

sedmicama se utvrđuje

uvažavajući specifičnosti

organizacionih jedinica)

1. sedmica: Upoznavanje sa sadržajem predmeta te obavezama nastavnika i studenata

Prvi temat: Problem obrazloženja postojanja zla u svijetu – pojmovi i problemi

2. sedmica: Osnovni problemi u obrazlaganju postojanja zla u svijetu i rano-grčkateologijska promišljanja toga pitanja

3. sedmica: Seminar: Dobro i Zlo

4. sedmica: Srednjevjekovno teologijsko promišljanje naravi zla i tradicionalni teološki dokazi Božijegajestva

5. sedmica: Seminar: Tradicionalni argumenti Božijegajestva

6. sedmica: Razumijevanje problema zla u muslimanskoj teologiji i pitanje naravi čovjekovih djelâ

7. sedmica: Seminar: Sloboda volje i predodređenje

8. sedmica: PRVI PARCIJALNI ISPIT

Drugi temat: Teologija morala

9. sedmica: Izvori morala i etika

10. sedmica: Seminar: Teonomnost izvora

11. sedmica: Teleologija, deontologija i izvori muslimanske teologije morala

12. sedmica: Seminar: Misao i praksa

13. sedmica: Grijeh i vrlina kao teološke kategorije

14. sedmica: Seminar (izlaganja studenata)

15. sedmica: REKAPITULACIJA

Ishodi učenja: Znanje: Uspješnim savladavanjempreporučenoga gradiva, studenti će steći osnovne uvide u načine razumijevanja odnsno forme objašnjavanja razloga postojanja zla u svijetu te izvora morala, primarno iz teološke perspektive.

Page 31: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

31

Vještine: Nakon položenoga kursa, studenti će biti u stanju: a) selektirati adekvatnu literaturu u kojoj se tretira problem postojanja zla i teologijsko razumijevanje izvora morala; b) prepoznati savremene dominantne forme govora o porijeklu zla te načinu deriviranja etičkih pravila

Kompetencije: Savladavši svu pred njih postavljenu zadaću, svršenici će moći javno prezentirati muslimansko klasično razumijevanje razloga postojanja zla, te objasniti relevantnost teonomnoga izvora morala.

Metode izvođenja nastave:

- eks katedra: 50%

- razgovori (pripremljeni tekst): 30%

- vježbe: 20%

Metode provjere znanja sa

strukturom ocjene:

Redovni studenti:

1. aktivnost na času

(priprema i izlaganje tekstova) 20 %

2. Prva parcijala 40 %

3. Druga parcijala 40 %

Vanredni studenti:

1. Prva parcijala 50 %

2. Druga parcijala 50 %

Literatura:

Obavezna:

1. Verner Jeger, „Empedokle“, u knjizi: Teologija ranih grčkih filozofa:

Gilfordova predavanja 1936., bez mjesta izd., „Službeni glasnik“, 2007., str.

109.-128.

2. Plotin, „O tome šta su zla i odakle su“, u djelu: Eneade, Beograd, NIRO

„Književne novine“, 1984., tom I, str. 71.-85.

3. Drago Đurić, „Argumenti o postojanju zla u svijetu“, u knjizi: Postojanje

Boga: Filozofski problemi klasičnog monoteizma, Beograd, „Zavod za

udžbenike – Srpsko filozofsko društvo“, 2011., str. 267.-289.

4. Željko Kaluđerović, „Pravda – slijeđenje ethosa i nomosa“, u knjizi: Dike i

dikaiosyne, Skoplje, Magnasken, 2015., str. 167.-177.

5. VukoPavićević, „Moral i religija“, u knjizi: Osnovi etike, Beograd, „BIGZ“,

drugo izd., 1974., str. 81.-97.

6. Adnan Silajdžić, „Eš'arijsko učenje o spoznaji Boga“, u knjizi: Filozofijska

teologija Abu al-Hasanaal-Aš'arija, Sarajevo, Bosanski kulturni centar, 1999.,

str. 158.-170.

7. Adnan Silajdžić, Samir Beglerović, „(predodređenje i ljudska volja)“, u knjizi:

Akaidska učenja AbuHanife: Hanefijska tradicija tumačenja osnova islamskog

vjerovanja, Sarajevo, El-Kalem, 2016., str. 65.-74.

Page 32: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

32

Šifra predmeta: INFI 0512 Naziv predmeta: Savremene fikhske studije u bh. kontekstu

Ciklus: II Godina: 5 Semestar: X Broj ECTS kredita: 5

Status: izborni Ukupan broj sati: 45

Predavanja: 30

Vježbe: 15

Učesnici u nastavi Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada/predmet

Preduslov za upis: -

Cilj (ciljevi) predmeta:

Upoznati studente drugog ciklusa sa tumačenjem savremenih fikhskih pitanja u Bosni i Hercegovini, posebno u oblastima ibadata, porodičnog i vakufskog prava. Posebna pažnja bit će posvećena fikhskim pitanjima koja su zaprimila pažnju organa i institucija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini nadležnih za tumačenje Šerijata i izdavanje fetvi u drugoj polovini 20. i početkom 21. st.

Tematske jedinice:

1. Tumačenje Šerijata putem fetvi u Islamskoj zajednici u 20. i početkom 21. st.

- Organi i tijela Islamske zajednice nadležni za tumačenje islamskih normi putem fetvi prema Ustavima Islamske (vjerske) zajednice iz 1947., 1959., 1969., 1990., 1997. i 2014.

- Pitanja i odgovori (fetve) u zvaničnim glasilima i medijima Islamske zajednice (Glasnik, Preporod, zvanični web portal Islamske zajednice u BiH)

- Savremene tendencije tumačenja šerijata kroz odgovore na postavljena pitanja u Bosni i Hercegovini

2.-5. Ibadetska pitanja

6.-7. Pitanja iz porodičnog prava

8. Parcijalni ispit I

9.-11. Pitanja iz vakufskog prava

12.-14. Pitanja iz drugih šerijatskopravnih grana

15. Rekapitulacija svih tema

Ishodi učenja:

Znanje: Student će biti u stanju da: predstavi temeljna znanja o prirodi i ulozi fetve, odnosno tumačenja pravau praksi Islamske zajednice; klasifikuje šerijatsko-pravna pitanja i probleme muslimana Bosne i Hercegovine u posljednih stotinu godina, definiše načinei metodedonošenja fetvi i rješenja u Islamskoj zajednici.

Vještine: Student će steći vještine koje mu omogućavaju da prepoznaje primjenjene metode deriviranja šerijatsko-prave norme iz Izvora.

Kompetencije: Student je sposoban da definira specifičnosti i načine tumačenjašerijatsko-pravnih pitanja u Bosni i Hercegovini

Metode izvođenja nastave: Predavanja; prezentacije; seminar; tekstualne analize.

Metode provjere znanja sa

strukturom ocjene: Redovni studenti:

Page 33: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

33

Seminarski rad: 20 bodova

Aktivnost: 10 bodova

Parcijalni ispit I: 35 bodova

Parcijalni ispit II: 35 bodova

Vanredni studenti:

Seminarski rad: 20 bodova

Parcijalni ispit I: 40 bodova

Parcijalni ispit II: 40 bodova

Literatura:

Obavezna: 1. Muhamed Salkić, Ustavi Islamske zajednice, El-Kalem, Sarajevo,

2001. 2. Ustav Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini – službeni prečišćeni

tekst, 2014. 3. Husein Đozo, Pitanja i odgovori: Fetve u vremenu 1965-1977, Ilmijja

BiH – Općinski odbor Srebrenik, Srebrenik, 1996. 4. Fetve reisu-l-uleme, Vijeća za fetve i Vijeća muftija i rezolucije

Rijaseta Islamske zajednice na zvaničnom portalu Islamske zajednice u BiH: http://www.islamskazajednica.ba

5. Fikret Karčić, Islamske teme i perspektive, El-Kalem, Sarajevo, 2009., str. 21-32, 121-144, 149-164.

6. Fikret Karčić, Studije o šerijatskom pravu i institucijama, El-Kalem i CNS, Sarajevo, 2011., str. 201-211, 320-331.

7. Pitanja i odgovori (fetve) objavljeni u Glasniku Rijaseta Islamske zajednice 1999.-2000.

8. Mustafa Hasani, Tumačenje i primjena šerijatskog prava o mješovitim brakovima u Bosni i Hercegovini u period od 1930.-1940. godine, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo2014., str. 179-296.

9. Nedim Begović, „El-Mu’alleka: problem ‘visećeg braka’ u kontekstu primjene šerijatskih normi u sekularnoj državi, Glasnik, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, LXXV/2013., januar-februar, br. 1-2, str. 33-48;

10. Mustafa Hasani, „Problem „visećih brakova“ kod nas“, Glasnik, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, LXXV, mart-april 2013, br. 3-4, str. 188-196.

Dopunska: 1. Husein Đozo, Izabrana djela, tom 1 (Islam u vremenu), tom 4 (Fetve

I), tom 5 (Fetve II), El-Kalem i Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2006.

2. Fikret Karčić, Studije o šerijatskom pravu, Bemust, Zenica, 1997. 3. Mustafa Hasani, Uloga muftije i fetve u društvenom i vjerskom životu

muslimana Bosne i Hercegovine, neobjavljen magistarski rad odbranjen na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, 2001., str. 152-166.

4. Nedim Begović, „Inkluzivni pristup mezhebima: primjena metoda selekcije (tehajjur) i eklekticizma (telfik) u tumačenju Šerijata“, Glasnik Rijaseta Islamske zajednice u BiH, Sarajevo, LXXIII/2011., br. 1-2, str. 33-50.

5. Pitanja i odgovori fetva-i emina na zvaničnom portalu Islamske zajednice u BiH: http://www.islamskazajednica.ba

Page 34: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

34

Šifra predmeta: INHA 0514 Naziv predmeta: Tradicijska komunikologija

Ciklus: II Godina: 5 Semestar: X Broj ECTS kredita: 5

Status: izborni

Ukupan broj sati: 45

Predavanja: 30

Vježbe: 15

Učesnici u nastavi Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada/predmet

Preduslov za upis: -

Cilj (ciljevi) predmeta:

da studenti budu upoznati s komunikologijom i temeljnim načelima dinamične tradicijske komunikacije islamskog identiteta

osposobiti studente, na teorijskoj i praktičnoj razini, za komunikaciju usklađenu s islamskim identitetom u preciziranim oblastima

Tematske jedinice:

(po potrebi plan izvođenja po

sedmicama se utvrđuje

uvažavajući specifičnosti

organizacionih jedinica)

1. Komunikologija, komunikacija, tradicija i vjerski identitet Općenito o komunikaciji i tradiciji, dinamičnost i statičnost identiteta, izvori identiteta u učenju islama. Objava kao forma komunikacije, sunnet - teorijske i aplikacijske dimenzije, pozicija sire u kontekstu islamske tradicijske komunikologije.

2. Religija, kultura i civilizacija u komunikaciji, povijesni i savremeni prikazi, sistemi vrijednosti i referentni okviri Fenomen religije kao sistema vrijednosti, kulture i civilizacije kao manifestacija pogleda na svijet između savremenih i povijesnih intelektualnih gibanja te komunikabilnosti religijskih identiteta i formiranja kulture i izgradnja civilizacije. Referenti okvir sunnetske komunikologije kao integralni dio islamskog identiteta i pretpostavka ostvarivanja islamskih vrijednosti u vremenu i prostoru

3. Intrapersonalna komunikacija u tradicijskoj komunikologiji Duhovnost pojedinca i psihološki procesi formiranja odnosa prema svetom, srčana budnost, sjećanje i obraćanje kao polazišni intrapersonalni procesi, a u konačnici percepcija i stav o religijskom identitetu. Vrela tradicijske komunikologije i principi, norme i etika svekolike intrapersonalne komunikacije.

4. Islamski identitet i interpersonalna komunikacija kroz povijest i u savremenom dobu Komunikacija u učenju islama, vrelima islamskog učenja i konstitutivni elementi komunikatibilnog islamskog identiteta. Sunnet kao polazište islamske etike komunikacije, edeba i ahlaka, povijesni pregled tradicijske komunikacije prvih generacija i muslimanskih povijesnih odgovora na izazove konteksta. Muslimanska komunikacija u savremenom dobu.

5. Strukturalni pregled teksta Kur'ana i hadisa u komunikološkom kontekstu Centralne teme kur'ansko-hadiskih tekstova, komunikacija kao imperativ i mogućnost, ljudska interakcija kroz prizmu dinamične vjerske tradicije.

6. Porodična komunikacija, sunnetski modusi utemeljenja porodice, uloga i zadataka članova porodice Opće smjernice referentnih okvira u formiranju porodice, tradicijske vrijednosti i komunikološki okviri, odnosi u porodici i značaj poznavanja komunikoloških aspekata životopisa Muhammeda, a.s. (sire) u kontekstu bračnog, porodičnog i familijarnog života.

7. Rekapitulacija / Test 8. Obrazovanje i odgoj u tradicijskoj komunikaciji, pedagoške i edukativne

Page 35: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

35

metode sunneta Sinteza odgoja i obrazovanja u tradicijskoj komunikaciji, metode i modusi prenošenja znanja, vještina i vrijednosti u okviru sunnetskih obrazaca i povijesnih aplikacija muslimana.

9. Javna komunikacija, poruka, medijum i mediji u tradicijskoj komunikaciji Islamska etika komunikacije artikulirana u tradicijskoj komunikaciji, karakteristike poruke i sredstava prenošenja poruke. Odnosi sa javnošću kao elementarno polazište kredibiliteta.

10. Krizne situacije i rješavanje konflikata u svjetlu tradicijske komunikologije Krizne situacije i rješavanje konflikata kroz sunnetske modele, pristupi definiranju problema i pronalaženju uzroka smetnji u komunikaciji. Autoritet između formalnog i suštinskog i uloga sistema vrijednosti kao referentnog okvira za uspješne društvene procese.

11. Komunikološki aktivizam, liderstvo kroz komunikaciju i strateško planiranje Društvena odgovornost i aktivizam u islamskom vjerskom identitetu, liderstvo kroz prizmu tradicijske komunikacije i strateško planiranje komunikacije.

12. Komunikacijske prepreke, organizacijska komunikacija i komunikacija kao organizacija Konvencionalni i savremeni pristupi organizacijske komunikacije i komunikacije kao organizacije. Prepreke u komunikaciji i modusi tradicijskog komunikativnog diskursa u njihovom otklanjanju. Konstitutivni pogled na komunikaciju i sunnetski pristup manifestaciji islamskog identiteta u komunikaciji.

13. Misija u okvirima tradicijske komunikologije Djelatnici u muslimanskoj zajednici, imam, hatib i muallim u savremenom komunikacijskom kontekstu, kredibilitet, emocionalna inteligencija i komunikacija. Pripadnost zajednici i odgovornosti članova zajednice islamskog komunikatibilnog identiteta.

14. Tradicijska komunikacija između formalizma i esencijalizma, osvrt na savremene religijom inspirirane pokrete i njihove komunikološke diskurse Autentične vrijednosti tradicijske komunikacije i komparacija sa savremenim tumačenjima islamskog identiteta. Osvrt na različite pokrete i duhovne škole lokalnog i regionalnog karaktera. Institucionalni odgovori na izazove otvorenosti medijskog i javnog prostora za tumačenje islama.

15. Rekapitulacija svih tema.

Ishodi učenja:

Znanje: Studentima će nakon uspješno savladanog gradiva biti upoznati s komunikologijom i temeljnim načelima dinamične tradicijske komunikacije islamskog identiteta.

Vještine: Studenti će biti osposobljeni da na pravilan način razumiju temeljna načela dinamične tradicijske komunikacije islamskog identiteta.

Kompetencije: Studenti će posjedovati teorijsko znanje i empirijske vještine neophodne za komunikaciju usklađenu s islamskim identitetom u preciziranim oblastima.

Metode izvođenja nastave:

Nastava će se izvoditi u formi interaktivnih predavanja i vježbi. Rad u okviru predmeta će se odvijati na individualnom i grupnom nivou. Studenti su obavezni izraditi esej i prezentirati ga pred saradnikom i ostalim kolegama studentima.

Metode provjere znanja sa

strukturom ocjene: Esej čini 15%, test 20%, praktični zadatak 15%, a završni ispit 50% ocjene. Za prolaznu ocjenu nužno je ispuniti sve elemente kontinuirane provjere znanja.

Page 36: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

36

Literatura:

Obavezna:

1. Nuhić Muhamed, Komuniciranje od pećinskog čovjeka do interneta, Fakultet političkih nauka Sarajevo, Sarajevo, 2000.

2. Silajdžić Adnan, Muslimani u traganju za identitetom, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu i El-Kalem – izdavački centar Rijaseta Islamske zajednice u BiH, Sarajevo, 2006

Dopunska:

1. Bekkar Abdulkerim, El-Mutehhadis en-nadžih, Rijad, 2011. 2. Bellenger Lionel, Umijeće komuniciranja, Svjetlost, Sarajevo, 1991. 3. Fejzić Fahira, Medijska globalizacija svijeta, Promocult, Sarajevo,

2004. 4. Fejzić Fahira, Medijska kultura u BiH, Connectum, Sarajevo 2009. 5. Fejzić Fahira, Uvod u teoriju informacija, Promocult, Sarajevo, 2008. 6. Gazali (El-) Ebu Hamid, Oživljavanje vjerskih znanosti, Bookline,

Sarajevo, 2004. 7. Gazali (El-) Muhammed, Poslanikova praksa u dovi i zikru, Bookline,

Sarajevo, BiH; 2008. 8. Gazali (El-) Muhammed, Me'a Allah, dirasa fid-dawa, Dar el-kalem,

Damask, 2002. 9. Hava Seid, Naš duhovni odgoj, Behram-begova medresa, Tuzla,

2003. 10. Karadavi (El-) Jusuf, Kulturna naobrazba daije, (prijevod s arapskog:

Sulejman Topoljak), KPD "Svjetlost", Konjic, 2000. 11. Karić Enes, Tumačenje Kur'ana i ideologije XX stoljeća, Bemust,

Sarajevo. 12. Kurdić Šefik, Pedagogija Muhammeda, a.s., Islamski pedagoški

fakultet, Zenica. 13. Lucac Stephen, The Art of public speaking, MCGRAW-HILL Higher

Education, 2011. 14. Mandić Tijana, Komunikologija, psihologija komunikacije, Clio,

Beograd, 2003. 15. Nasr Seyyed Hossein, Tradicionalni islam u modernom svijetu,

Sarajevo, 1994. 16. Silajdžić Adnan, Kriza religijskog identiteta u današnjem svijetu,

Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2004. 17. Suvejdan (Es-) Tarik Muhammed, Kako izgraditi lidera, Progress

centar, Travnik, 2013. 18. Tomić Zorica, Komunikologija, Filološki fakultet Univerziteta u

Beogradu, Beograd.

Page 37: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

37

Šifra predmeta: INOP 0504 Naziv predmeta: Akademsko pisanje

Ciklus: II Godina: 5 Semestar: X Broj ECTS kredita: 5

Status: izborni Ukupan broj sati: 45

Predavanja: 30

Vježbe: 15

Učesnici u nastavi Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada/predmet

Preduslovzaupis: -

Cilj (ciljevi) predmeta: Obvladati znanjima i vještinama akademskog pisanja. Steći kompetencije kreiranja projekta magistarskih teza i doktorskih disertacija.

Tematskejedinice:

1. Akademska kultura i akademska pismenost; epistmološke pretpostavke akademske pismenosti.

2. Aktuelnost “Akademskog pisanja” injegova pozicija u univerzitetskim kurikulumima; ključni pojmovi i jezik akademskog pisanja.

3. Znanost, znantvene paradigme, fundamentalno značenje znanosti u modernom svijetu; znanstvenost; recentno razumijevanje znanosti.

4. Klasifikacija znanosti; podjela znanosti prema "FRASCATI MANUAL-u"; humanističke znanosti: usporedba sa drugim područjima znanosti.

5. Karakteristike akademskog diskursa; osobenost znanstvenog teksta; akademski radovi: eseji u akademskom kontekstu; seminarski rad; diplomski rad (baccalaureat ili Bachelor degree thesis).

6. Završni diplomski rad ili magistarski (master) rad: elementi i principi izrade, tok izrade magistarskog rada.

7. Doktorska disertacija; struktura znanstvenog rada. 8. Provjera znanja 9. “Uvod” (znantvenog rada), “tijelo teksta” (body text) i “zaključk”,

“bibliografija”, “literatura”. 10. Citatni stilovi; šta je citiranje; parafraziranje i rezimiranje. 11. Najpoznatiji citatni stilovi: Oxfordski ili Humanistički stil; Harvardski stil;

Vankuverski stil; citatni podstilovi. 12. Oxfordski ili Humanistički citatni stil: elementi, modeli, karakteristike i načini

primjene 13. Bibliografske i eksplikativne fusnote: fusnote kao objašnjavajući elementi

'unutrašnjeg teksta', literatura i navođenje litarature, odnos bibliografije i litarature, index pojmova, index imena, dodaci, prilozi.

14. Načini prikazivanja istraživačkih rezultata magistarskih teza: kvantitativni i kvalitativno generirani podaci: prenos i uređivanje rezultata iz SPSS-a u Word dokument, tabelarni prikazi (pravila izgleda), dijagrami, slike i sheme, sociogrami; izvodi iz transkribiranih intervjua.

15. Akademska pismenost i akademsko pisanje u doba elektronskih medija: izazovi i perspektive.

Ishodi učenja:

Ovladavanje znanjima i vještinama akademskog pisanja. Sticanje akademskih kompetencija kreiranja projekta magistarskih teza i doktorskih disertacija, prikupljanja građe i pisanja znanstvenih radova, postavljanja hipoteze i problema istraživanja, korištenja literature i primjene citatnih stilova.

Metode izvođenja

nastave: Predavanje i vježbe

Page 38: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

38

Metode provjere znanja

sa strukturom ocjene:

Predavanje, aktivnost u nastavi i konsultacije 10%; Esej/ Seminarski rad 20%; Dva

parcijalna ispita po 35% = 70%

Literatura:

Obavezna:

1. Dizdar, Srebren, Oblici i umijeće akademskog pisanja = acribia et Scriptura Academica, University press: Filozofski fakultet, Sarajevo, 2015.

2. Eko, Umberto, Kako se piše diplomski rad, Narodna knjiga / Alfa Beograd, 2000.

3. Oraić Tolić, Dubravka, Akademsko pismo: strategije i tehnike klasičneretorike za suvremene studentice i studente. Naklada Ljevak, Zagreb, 2011.

Dopunska:

1. Gačić, M., Pisanje i objavljivanje znanstvenih i stručnih radova, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska akademija, Zagreb, 2010.

2. Vaughn, Lewis, Writing Philosophy: A Student’s Guide to Writing Philosophy Essays, Oxford University Press, New York / Oxford 2006.

Page 39: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

39

Šifra predmeta: INRP 0526 Naziv predmeta: Akcijsko istraživanje

Ciklus: II Godina: 5 Semestar: X Broj ECTS kredita: 5 (1 ECTS praksa)

Status:

Izborni

Ukupan broj sati: 45

Predavanja: 30

Vježbe: 15

Praksa

Učesnici u nastavi: Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada/predmet

Preduslov za upis: -

Cilj (ciljevi) predmeta: Sticanje znanja iz područja teorije i prakse akcijskog istraživanja. Opskrbljivanje studenata stručno-istraživačkim prilogom profesionalnom

razvoju.

Tematske jedinice:

1. Filozofska pozadina akcijskih istraživanja: Frankurftska filozofska škola, ideja emancipacije, Horkheimerov metod 'objektivnog razumijevanja smisla'.

2. Lepeza naziva i značenja akcijskog istraživanja: Studenti će se upoznati sa osnovnim terminima u okviru akcijskog istraživanja gdje će se posebno naglasiti veliki djelokrug primjene akcijskog istraživanja, načela i obilježja akcijskog istraživanja, akacijskim istraživanjima kao kritičkoj praksi.

3. Nacrt akcijskog istraživanja: logička i praktična osnova 'spirale ciklusa': Studenti će se upoznati sa Lewinovim cikličkim modelom identifikacije i definicije problema, terapeutske akcije i evaluacije kroz sedam osnovnih faza: prva faza se odnosi na identifikaciju, formulaciju i evaluacija problema, zatim se u drugoj fazi prikupljaju podaci i činjenice da bi se dobio potpuni opis situacije/događaja, treća faza se karakteriše pregledom literature zbog spoznaje o postojanju sličnih problema u komprativnim studijama, četvrta faza kroz 'brainstorming' vodi ka konstruiranju nekih od hipoteza, u petoj se donose odluke o istraživačkim postupcima i metodama koje će se koristiti, šesta predstavlja implementaciju akcijskog plana dok sedma faza uključuje interpretaciju i sumativnu evaluaciju cjelokupnog akcijskog projekta.

4. Posmatranje unutar akcijskog istraživanja. 5. Refleksija unutar akcijskog istraživanja: Studenti će steći uvid u važnost

refleksivnosti u akcijskim istraživanjima u okviru kojih su istraživači i sudionici i praktičari, oni su dio društvenog svijeta koji proučavaju. Kakve učinke sudionici-praktičari imaju na proces istraživanja, kako se njihove vrijednosti, stavovi, osjećanja percepcije, mišljenje odražavaju u istraživačkoj praksi (potreba kritičke strogosti).

6. Planiranje unutar akcijskog istraživanja: spoznaja da akcijsko istraživanja započinje općenitom idejom, a podaci se prikupljaju u sadašnjoj situaciji, te uspješan rezultat ove faze je izrada plana djelovanja.

7. Akcija/djelovanje unutar akcijskog istraživanja uz konstantno praćenje i evaluiranje učinaka djelovanja.

8. Evaluacija unutar akcijskog istraživanja: početak nove 'spirale ciklusa': tumačenje podataka, donošenje zaključaka i opća evaluacija postupaka.

9. Vrste projekata akcijskog istraživanja: deskriptivni, kvazieksperimentalni projekt, studija slučaja.

10. Posmatranje u akcijskim istraživanjima (američka istraživačka praksa): Studenti će se osposobiti za kreiranje protokola posmatranja u ovisnosti od posmatračeve pozicije u istraživanju: 'potpuni sudionik', 'sudionik-promatrač', 'promatrač-sudionik' i 'čisti promatrač'.

Page 40: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

40

11. Intervju u akcijskim istraživanjima (njemačka istraživačka praksa): Studenti će se osposobiti za vođenje intervjua, snimanje intervjua i prijepis (pravila transkripcije); problemski (dubinski) intervju, narativni intervju, grupni intervju (multivju/fokus grupe).

12. Analiza sadržaja: Studenti će se upoznati sa razvojem analize sadržaja, glavnim ciljevima i namjeni analize sadržaja te načinu konstrukcije nacrta analize sadržaja.

13. Studija slučaja: Studenti će se upoznati sa osnovnim ciljevima studije slučaja, tipovima studije slučaja (povijesne studije slučaja, opservacijske studije slučaja, narativne studije slučaja, situaciona analiza, kliničke studije slučaja, višestruke studije slučaja). Također, studenti će se voditi kroz planiranje za izradu nacrta studije slučaja.

14. Pisanje izvještaja akcijskih istraživanja. 15. Publiciranje/animiranje na temelju rezultata.

Ishodi učenja:

Studenti će interpretirati ključnu terminologiju u području akcijskog istraživanja. Izraditi nacrt akcijskog istraživanja. Primijeniti različite metode i tehnike prikupljanja podataka u okviru akcijskog

istraživanja. Napisati izvještaj o akcijskom istraživanju.

Metode izvođenja nastave:

Predavanja

Seminari

Radionice

Vježbe

Timski rad

Samostalni zadaci

Internet

Konsultacije

Mentorski rad

Istraživanje

Prezentacije

Praktični rad

Metode provjere znanja sa

strukturom ocjene:

Obaveza: Prolaz

55 %

Ukupno

100 %

Izrada projekta u okviru praktikuma,

realizacija i evaluacija akcijskog

istraživanja (pisana forma)

27,5 50

Prezentiranje projekta i prakse

konkretnog akcijskog istraživanja i

sintetička reprodukcija sadržaja u okviru

kolegija

27,5 50

Literatura:

Obavezna: 1. Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Metode istraživanja u

obrazovanju, Jastrebarsko: Naklada Slap. 2. Flick, U. (2009): Qualitative Sozialforschung 2nd ed., Reinbek bei Hamburg:

Rowohlt Taschenbuch Verlag. 3. Halmi, A (2005), Strategije kvalitativnih istraživanja u primijenjenim društvenim

znanostima, Jastrebarsko: Naklada Slap. 4. Mayring, P. (2000): Qualitative Inhaltsanalyse. Forum Qualitative

Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], 1(2). Dopunska: 1. Agencija za odgoj i obrazovanje (2011). Akcijsko istraživanje i profesionalni razvoj učitelja i nastavnika. Zagreb, Teovizija d.o.o. Dostupno na:www.coe.int/t/dg4/.../CoE%202010%200517-0520%20Croatia.pdf [stanje: 10.02.2013]. 2. Bognar, Branko (2009). Ucitelji i ucenici- akcijski istrazivači. U: Škola danas za budućnost. Poruke XV. Križevačkih pedagoških dana. (str. 195-204).

Page 41: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

41

Šifra predmeta: INRP 0527 Naziv predmeta: Izrada kurikuluma i udžbenika u vjerskoj nastavi

Ciklus: II Godina: 5 Semestar: X Broj ECTS kredita: 5 (1 ECTS praksa)

Status:

Izborni

Ukupan broj sati: 45

Predavanja: 30

Vježbe: 15

Praksa

Učesnici u nastavi: Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada/predmet

Preduslov za upis: -

Cilj (ciljevi) predmeta:

Upoznati studente sa najznačajnijim teorijskim polazištima u planiranju i izradi kurikuluma i udžbenika vjerske nastave.

Osposobiti studente za kritičke analize i ocjene kurikuluma i udžbenika u vjerskoj nastavi.

Tematske jedinice:

1. Opća teorijsko-metodološka polazišta u planiranju i izradi kurikuluma vjerske nastave.

2. Pristupi i teorije kurikuluma. 3. Eksterni i interni utjecaji u oblikovanju kurikuluma. 4. Komparativna analiza kurikuluma vjerske nastave u BiH, Evropi i

muslimanskim zemljama (uzorak). 5. Referentni okvir udžbenika. 6. Udžbenik vjeronauke i različite koncepcije obrazovanja i nastave. 7. Podsticanje razvoja i udžbenik. 8. Savremeni standardi i zahtjevi za izradu udžbenika vjeronauke. 9. Pedagoški i psihološki zahtjevi za izradu udžbenika vjeronauke. 10. Didaktičko-metodički standardi i zahtjevi u oblikovanju structure udžbenika. 11. Jezik udžbenika, likovno-grafička i tehnička oprema udžbenika. 12. Zahtjevi u izradi udžbenika vjeronauke za učenike s posebnim potrebama

(učenici s teškoćama i nadareni učenici). 13. Komparativna analiza udžbenika vjerske nastave u BiH, Evropi i

muslimanskim zemljama (uzorak). 14. Pedagoško-teorijske pretpostavke kreativne izrade i primjene udžbenika u

vjerskoj nastavi. 15. Komparativno-modelski pristup u primjeni udžbenika.

Ishodi učenja:

Prezentirati teorijsko-metodološka polazišta u planiranju i izradi kurikuluma i udžbenika.

Objasniti pristupe i teorije kurikuluma. Analizirati savremene standarde i zahtjeve za izradu udžbenika vjerske

nastave. Kritički analizirati i ocjeniti elemente kurikuluma i udžbenika u vjerskoj

nastavi. Komparativno analizirati kurikulume vjerske nastave i udžbenike u BiH,

Evropi i muslimanskim zemljama (na primjerima).

Metode izvođenja nastave:

Predavanja

Seminari

Radionice

Vježbe

Timski rad

Samostalni zadaci

Internet

Konsultacije

Mentorski rad

Istraživanje

Prezentacije

Page 42: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

42

Metode provjere znanja sa

strukturom ocjene:

Obaveza: Prolaz

55 %

Ukupno

100 %

Prisustvo i aktivnost studenata 5,5 10

Individualni/timski projekat u okviru praktikuma

22 40

Završni ispit (pismeni i usmeni) 27,5 50

Literatura:

Obavezna:

1. Aslan, A. (urednik zbornika). Islamic Textbooks and Curricula in Europe, Peter Lang – Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2011, str. 79-86.

2. Diamond, Robert M. (2008). Designing and Assessing Courses and Curricula: A Practical Guide – 3rd Edition. San Francisco: Jossey-Bass (odabrana poglavlja).

3. Malić J. (1986). Koncepcija savremenog udžbenika. Zagreb: Školska knjiga.

4. Trebješanin B., Lazarević D. (2001). Savremeni osnovnoškolski udžbenik: teorijsko-metodološke osnove. Beorgad: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Dopunska:

1. Bognar, L., Matijević, M. (2002), Didaktika. Zagreb: Školska knjiga. 2. Lisa R. Lattuca and Joan S. Stark (2009). Shaping the college Curriculum.

John Wiley and Sons, San Francisco. 3. Marsh, J.C. (1994). Kurikulum: temeljni pojmovi; Zagreb: Educa. 4. Stevanović, M. (2001). Udžbenik u kvalitetnoj nastavi.Tešanj: Centar za

obrazovanje i kulturu. 5. Sijamhodžić-Nadarević, Dina. “The Structure of Islamic Educational

Institutions in Bosnia and Herzegovina and Curriculum Development” – Poglavlje u knjizi “Islamic Textbooks and Curricula in Europe”, Peter Lang - Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2011, str. 79-86.

Page 43: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

43

Šifra predmeta: INRP 0528 Naziv predmeta: Kvalitativna metodologija

Ciklus: II Godina: 5 Semestar: X Broj ECTS kredita: 5 (1 ECTS praksa)

Status:

Izborni

Ukupan broj sati: 45

Predavanja 30

Vježbe : 15

Praksa

Učesnici u nastavi: Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada/predmet

Preduslov za upis: -

Cilj (ciljevi) predmeta:

Razumjeti relevantna konceptualna saznanja o prirodi i mogućnosti kvalitativnih istraživanja.

Usvojiti praktična znanja realizacije kvalitativnih istraživanja. Razvijanje senzibiliteta o važnosti i učinkovitosti kreativnog konvergiranja

kvantitativnih i kvalitativnih istraživačkih pristupa u rješavanju istraživačkih pitanja.

Tematske jedinice:

1. Deskripcija paradigme u kvalitativnoj metodologiji: Studenti će dobiti uvid u Thomas Kuhnovo razumijevanje paradigme odnosno razvoj znanosti kroz revoluciju paradigme/pristupa suprotno dotadašnjem razmijevanju kroz tzv.kumulaciju znanja. Nacrt svakog istraživačkog problema započinje odabirom problema istraživanja i odabirom paradigme, pa s tim u vezi studenti će dobiti uvid u kvalitativnu paradigmu razumijevanu kao konstruktivistički, interpretativni i naturalistički pristup kroz pojašnjavanja filozofije postmoderne, simboličkog interakcionizma, socijalnog konstruktivizma, kritičku teoriju.

2. Bohrov princip komplementarnosti: refleksija u istraživačkoj metodologiji: Studenti će se upoznati sa Bohrovim tumačenje znanja kao nekoherentnog „nesjedinjivog“, pri čemu međusobno nekoherentne teorije u nekom području mogu opstajati jedne pored druge. Bohrov princip komplementarnosti reflektira se i u području znanstvene preokupiranosti društvenih znanosti. Konvergiraju znanstveni i emocionalno-religiozni princip. Isključivost, suprostavljenost, nepriznavanje, postaju divilegirani pristupi suvremene znanosti.

3. Princip kulturalnog suglasja. 4. 'Paradigmatska debata': komparacijsko posmatranje empirijske i kvalitativne

istraživačke paradigme: Studenti će se upoznati sa osnovnim razlikovnim elementima kvantitativne i kvalitativne paradigme i to kroz temeljne pretpostavke: ontološke (Šta je starnost); epistemološke (Kakav je odnos istraživač-istraživani); aksiološke (Kakva je uloga vrednota); retoričke (Kakav je jezik istraživanja); metodološke (Kakav je proces istraživanja).

5. Nacrt istraživanja u kvalitativnoj metodologiji : Studenti će se upoznati sa osnovnim karakteristikama kvalitativnog istraživačkog nacrta koje imaju heurističku vrijednost; V. Janesickovim razumijevanjem kvaliatativnog istraživačkog nacrta kroz tri faze: faza zagrijavanja, odnosno donošenje odluke o početku studije, faza potpune vježbe ili implementacije odluke i treća faza smirivanja, pri kojoj se odluke privode kraju/realiziraju. Osnovna struktura nacrta kvalitativnog istraživanja: faza refleksije; faza planiranja; faza 'ulaska', faza prikupljanja produktivnih podataka, faza 'povlačenja'.

6. Sampling u kvalitativnoj metodologiji (ilustrativnost): Studenti će se upoznati sa osnovnim principima prigodnog i namjernog biranja uzorka i vrstama uzorka: biranje modalnih članova; biranje eksperata; hetregeno biranje, biranje lancem preporuka (snawball sampling). Značajnost principa 'dati varijabilnosti šansu'.

Page 44: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

44

7. Osnove Grounded theory: Studenti će se upoznati sa ranim povijesnim razvojem metode utemeljene teorije, recentnim trendovima i nacrtom metodologije utemeljene teorije.

8. Otvoreno i aksijalno kodiranje, naznake selektivnog kodiranja: Studenti će se upoznati sa generalnom strategijom kvalitativne analize kroz analizu tri glavna kodna postupka: otvoreno ili inicijalno kodiranje (proces segmentiranja istraživanja, konceptualizacije i kategorizacije podataka); aksijalno kodiranje (agregiranje podataka u svrhu međusobnog povezivanja u kategorije i subkategorije pomoću kodne paradigme koja uključuje kauzalne uvjete, fenomen, kontekst, intervencijske uvjete, akcijsko-interakcijske strategije i konzekvencije); selektivno kodiranje (proces odabira središnje kategorie, sustavnog otrivanja supstativnih relacija između ostalih kategorija).

9. Unutrašnja i vanjska valjanost: Studenti će se upoznati sa kriterijima za procjenu interpretativne valjanosti: dokumentiranost postupaka, argumentiranost interpretacije, sistematičnost postupaka, blizina predmeta istraživanja, komunikativna valjanost, triangulacija.

10. Triangulacija: Studenti će se upoznati sa osnovnim postavkama triangulacije, potrebama/svrhama iz kojih se razvila te sa četiri oblika triangulacije prema Denzin (triangulacija podataka, triangulacija istraživača, triangulacija teorije, triangulacija metoda).

11. Analiza sadržaja: Studenti će se upoznati sa razvojem analize sadržaja, glavnim ciljevima i namjeni analize sadržaja te načinu konstrukcije nacrta analize sadržaja.

12. Posmatranje u kvalitativnoj metodologiji (američki istraživački tok): Studenti će se osposobiti za kreiranje protokola posmatranja u ovisnosti od posmatračeve pozicije u istraživanju: 'potpuni sudionik', 'sudionik-promatrač', 'promatrač-sudionik' i 'čisti promatrač'.

13. Intervju u kvalitativnoj metodologiji (njemački istraživački tok): Studenti će se osposobiti za vođenje intervjua, snimanje intervjua i prijepis (pravila transkripcije); problemski (dubinski) intervju, narativni intervju, grupni intervju (multivju/fokus grupe).

14. Analiza diskursa: Studenti će se upoznati sa osnovnim metodološkim tematiziranjem analize diskursa, različitim varijantama i temama u sklopu analize diskursa, kao i samoj praksi analize diskursa kroz postavljanje istraživačkih pitanja, prijepis ili transkripciju, kodiranje, analiziranje rasprave, procjenu analize rasprave i faze analize rasprave.

15. Mix metoda: ishodišta, nacrti, upute za donošenje metodoloških odluka: Studenti će se upoznati sa triangulacijskim dizajnom, kao jednim od najčešće korištenih pristupa u mix metodološkom dizajnu, te sa četiri oblika triangulacijskog dizajna: model konvergencije, model transformacije podataka, model validacije kvantitativnih podataka i multilevel model.

Ishodi učenja:

Vrednovati osnovne karakteristike kvalitativnog pristupa u području odgoja i obrazovanja.

Diferencirati osnovne metode prikupljanja i analize podataka u kvalitativnim istraživanjima.

Izraditi nacrt kvalitativnog istraživanja u području odgoja i obrazovanja. Interpretirati rezultate dobivene kvalitativnim istraživanjima. Kritički vrednovati znanstvene spoznaje u području odgoja i obrazovanja u

kontekstu kvantitativnih, kvalitativnih i mješovitih istraživačkih nacrta.

Page 45: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

45

Metode izvođenja nastave:

Predavanja

Seminari

Radionice

Vježbe

Timski rad

Samostalni zadaci

Internet

Konsultacije

Mentorski rad

Istraživanje

Prezentacije

Praktični rad

Metode provjere znanja sa

strukturom ocjene:

Obaveza: Prolaz

55 %

Ukupno

100 %

Vođenje mape kolegija sa sljedećim obaveznim elementima: odabrana cjelina iz uvoda u metodologiju kvalitativnih istraživanja, izrada nacrta konkretnog istraživanja sa pojašnjenjem samplinga, transkribiranje i kodiranje jednog intervjua, opis upotrebe jedne od istraživačkih metoda kvalitativne metodologije, prijedlog istraživanja primjerenog za korištenje mix metode (pisana forma); praktikum

27,5 50

Usmena interpretacija mape kolegija 27,5 50

Literatura:

Obavezna:

1. Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Metode istraživanja u obrazovanju, Jastrebarsko: Naklada Slap.

2. Creswell, J. W. (2006). Understanding mixed methods research. In Creswell, J.W. & Plano-Clark, V. (Eds.), Designing and Conducting Mixed Methods Research, Choosing the mix method design (pp 1-89). Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.

3. Fajgelj, S. (2004), Metode istraživanja ponašanja, Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

4. Flick, U. (2009): Qualitative Sozialforschung 2nd ed., Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

5. Halmi, A (2005), Strategije kvalitativnih istraživanja u primijenjenim društvenim znanostima, Jastrebarsko: Naklada Slap.

6. Halmi, A. (2001), Metodologija istraživanja u socijalnom radu: kvalitativni i kvantitativni pristup, Zagreb: Alinea.

7. Jeđud, I. (2007), Alisa u zemlji čuda-kvalitativna metodologija i metoda utemeljene teorije, Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, (43) 2, str.83-101. Na sajtu: http://hrcak.srce.hr/26371. Dostupno: 26.11.2011.

8. Mayring, P. (2000): Qualitative Inhaltsanalyse. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], 1(2).

9. Smit, D. K. (2005). Hermeneutika i kvalitativno istraživanje. Pedagogija, 60(3), 315-330. Na sajtu: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=0031-38070503315S&redirect=ft. Dostupno: 24.11.2011.

Dopunska:

1. Gojkov, G. (2007). Konstruktivizam kao predznak metodoloških koncepata koji ulaze u savremenu pedagošku metodologiju - drugi deo. Pedagogija, 62(4), 582-596. Na sajtu: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=0031-

Page 46: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

46

38070704582G&redirect=ft. Dostupno: 24.11.2011. 2. Gojkov, G. (2007). Konstruktivizam kao predznak metodoloških koncepata koji

ulaze u savremenu pedagošku metodologiju - prvi deo. Pedagogija, 62(3), 385-398. Na sajtu: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=0031-38070703385G&redirect=ft. Dostupno: 24.11.2011.

3. Halmi, A. i Crnoja, J. (2003), Kvalitativna istraživanja u društvenim znanostima i humanoj ekologiji, Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline. Vo.12 (3-4). Str.195-210.

Page 47: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

47

Šifra predmeta: INOP 0505 Naziv predmeta: Metodologija empirijskih istraživanja

Ciklus: II Godina: I Semestar: II Broj ECTS kredita: 5 (1 ECTS praksa)

Studijski program:

Islamska vjeronauka i religijska

pedagogija

Status:

izborni

Ukupan broj sati: 45

Predavanja: 30

Vježbe: 15

Praksa

Učesnici u nastavi: Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada/predmet

Preduslov za upis: -

Cilj (ciljevi) predmeta:

Razumjeti osnovna obilježja naučnog pristupa u istraživanju.

Razumjeti relevantna konceptualna saznanja o prirodi i mogućnosti

kvantitativnih istraživanja.

Usvojiti praktična znanja u vezi realizacije kvantitativnih istraživanja

neeksperimentalnog tipa.

Tematske jedinice:

1. sedmica: Deskripcija paradigme empirijske metodologije. Empirizam/pozitivizam u znanosti. Posmatranje pardigme kroz ontološke, epistemološke i metodološke okvire empirizma/pozitivizma gdje stvarnost postoji i može se objasniti prirodnim zakonima (ontologija); istraživač i istraživani su nezavisni objekti (epistemologija); dok je metodologija eksperimentalna i manipulativna.

2. sedmica: Nauka i naučna istraživanja – glavna obilježja. Nauka u njenom „statičkom“ i „dinamičnom“ značenju. Temeljna obilježja naučne metode.

3. sedmica: Planiranje istraživanja i izrada nacrta istraživanja. Istraživački ciklus. Okvir nacrta istraživanja. Izbor teme istraživanja. Pregled literature. Formulisanje istraživačkih pitanja i hipoteza. Izbor istraživačkih varijabli. Učesnici u istraživanju. Uvažavanje kulturalnih specifičnosti.

4. sedmica: Vrste istraživačkih pristupa i nacrta. Kvantitativni i kvalitativni pristupi u istraživanju. Eksperimentalni nacrti istraživanja. Kvazi-eksperimentalni nacrti istraživanja. Ne-eksperimentalni nacrti istraživanja.

5. sedmica: Prikupljanje podataka u ne-eksperimentalnim istraživanjima. Tehnike prikupljanja podataka. Anketna metoda (survey).

6. sedmica: Psihometrijske karakteristike instrumenata. „Alati“ prikupljanja podataka. Valjanost mjernog instrumentarija. Pouzdanost mjernog instrumentarija.

7. sedmica: Unos podataka u SPSS i njihova priprema. Kodiranje podataka. Rekodiranje i transformacija podataka. Formiranje istraživačkih varijabli u SPSS-u.

8. sedmica: Statistička obrada i intepretacija podataka. Deskriptivna statistika. Mjere centralne tendencije. Mjere raspršenja oko centralne tendencije. Određivanje postotaka i relativnih brojeva.

9. sedmica: Statistička analiza podataka. Inferencijalna statistika. T-test. Anova. MANOVA. ANCOVA. MANCOVA.

10. sedmica: Statistička analiza podataka. Inferencijalna statistika. Korelacija i regresija.

Page 48: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

48

11. sedmica: Statistička analiza podataka. Neparametrijska inferencijalna statistika. Chi-square test. Man-Whitney U test. Kruskal-Wallis test.

12. sedmica: Etički kodeks istraživanja. Integritet sudionika istraživanja. Moralni odnos istraživača spram učesnika u istraživanju. Emocionalni stres i obmanjivanje.

13. sedmica: Diseminacija i prezentacija rezultata istraživanja. Pisanje naučno-istraživačkog rada i njegovo objavljivanje. Učešće na naučnim skupovima i prezentacija rezultata.

14. sedmica: Prezentacija rezultata studentskih istraživačkih projekata. 15. sedmica: Prezentacija rezultata studentskih istraživačkih projekata.

Ishodi učenja:

Poznavati osnovna obilježja nauke, naučnih istraživanja i empirijske metodologije.

Moći navesti i obrazložiti osnovne faze u provedbi istraživačkog projekta. Znati navesti različite nacrte empirijskog istraživanja. Znati samostalno osmisliti i provesti empirijsko istraživanje ne-

ekperimentalnog tipa, koristeći anketnu metodu. Poznavati osnovne tehnike deskriptivne i inferencijalne statistike Moći samostalno raditi na unosu, pripremi i analizi podataka u SPSS-u

Metode izvođenja nastave:

Predavanja Seminari Radionice Vježbe Timski rad Samostalni zadaci

Internet Konsultacije Mentorski rad Istraživanje Prezentacije Praktični rad

Metode provjere znanja sa

strukturom ocjene:

Obaveza: Prolaz

55 %

Ukupno

100 %

Prisustvo i učešće u nastavi 6 10

Prezentacija odabranog naučno-istraživačkog rada

6 10

Studentski istraživački projekat (pisana forma)

27,5 50

Prezentiranje rezultata provedenog projekta i sintetička reprodukcija usvojenih sadržaja u okviru metodologije empirijskih istraživanja

16,5 30

Literatura:

Obavezna:

1. Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Metode istraživanja u obrazovanju, Jastrebarsko: Naklada Slap.

2. Turjačanin, V. i Čekrlija, Đ. (2006), Osnovne statističke metode i tehnike u SPSS-u: primjena SPSS-a u društvenim znanostima, Banja Luka: Centar za kulturni i socijalni popravak.

3. Vujević, M. (2002). Uvođenje u znanstveni rad – u području društvenih znanosti. Zagreb: Školska knjiga.

Page 49: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

49

Dopunska:

1. Fajgelj, S. (2004), Metode istraživanja ponašanja, Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

2. Halmi, A. (2001), Metodologija istraživanja u socijalnom radu: kvalitativni i kvantitativni pristup, Zagreb: Alinea.

3. Mužić, V. (1999): Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja. Zagreb: Educa.

Page 50: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

50

Šifra predmeta: INRP 0529 Naziv predmeta: Religija i pojedinac u vremenu postmoderne

Ciklus: II Godina: 5 Semestar: X Broj ECTS kredita: 5 (1 ECTS praksa)

Status: izborni Ukupan broj sati: 45

Predavanja: 30

Vježbe: 15

Praksa

Učesnici u nastavi Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada/predmet

Preduslov za upis: -

Cilj (ciljevi) predmeta:

Ovaj kolegij tematizira duhovno-psihološka i društvena značenja i potencijale religioznosti u vremenu postmoderne svjetovnosti i individualizma, te izazove s kojima se religiozni pojedinac suočava u svjetovnom okruženju i različitim društvenim kontekstima. Ciljevi predmeta su 1) upoznati studente sa socijalno-psihološkim značenjima individualne religije i duhovnosti u specifičnim uvjetima postmodernog okruženja i 2) studentima omogućiti uvid u okolnosti, mogućnosti ali i izazove društveno-psihološkog i kulturološkog ozbiljenja religioznog sentimenta.

Tematske jedinice:

(po potrebi plan

izvođenja po sedmicama

se utvrđuje uvažavajući

specifičnosti

organizacionih jedinica)

1. Osnovne značajke postmodernog ambijenta individualne religioznosti

2. Psihološka potka postmoderne religioznosti

3. Savremeni čovjek između „vjerovanja bez pripadanja“ i „pripadanja bez vjerovanja“

4. Duhovni kapital naspram autentične religiozne samoaktualizacije pojedinca

5. Religiozni pojedinac u vremenu krize spolnog identiteta

6. Duhovnost u poslovnom okruženju

7. Religiozni pojedinac u modernom sistemu obrazovanja

8. Rekapitulacija / Test

9. Religioznost i društvena odgovornost

10. Uloga individualne religije u trazicijskoj pravdi i procesu pomirenja

11. Musliman pred izazovima islamofobije: psiho-socijalni aspekti

12. Duhovnost i psihološka rezilijentnosti

13. Psihoterapijska značenja i izazovi individualne religije

14. Religiozni pojedinac u vremenu ideološkog marketinga i vjerskog prozelitizma

15. Rekapitualcija svih tema

Ishodi učenja:

- Razumijeti i obrazložiti društveno-idejne specifičnosti postmoderne i postmodernog društva.

- Navesti i pojasniti psiho-socijalne značajke postmoderne religioznosti. - Obrazložiti i kritički analizirati pojam duhovnog kapitala. - Prepoznati i kritički analizirati ulogu i mogućnosti individualne religioznosti u

kontekstu postmodernih društveno-kulturnih tendencija i dešavanja.

Metode izvođenja

nastave:

- Predavanja - Vježbe - Seminar(i)

Metode provjere znanja Prisustvo i učešće u nastavi 5%, seminarski rad 15 %, prvi parcijalni ispit 30 %, drugi

Page 51: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

51

sa strukturom ocjene: parcijalni ispit 50%

Literatura:

Obavezna:

1. Alibašić, Ahmet, prir., Islamofobija: pojam, pojava, prevencija, Sarajevo, CNS, 2013 (u pripremi).

2. Appleby, R. Scott. The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence and Reconciliation. New York: Rowman i Littlefield Publishers, 2000.

3. Aračić, Pero i Kruno Nikodem, „Važnost braka i obitelji u hrvatskom društvu“, Bogoslovska smotra, vol. 70, br. 2 (2000), str. 291-311.

4. Artić, M. Transformacija tradicionalnih religijskih identiteta. Nova prisutnost, 6 (2008), str. 85-105.

5. Bubalo, Ivan „Brak i obitelj u promijenjenom društveno-kulturnom kontekstu“, Bogoslovska smotra, vol. 85, br. 3 (2015), str. 647-664.

6. Badri, Malik. The AIDS Crisis: A Natural Product of Modernity's Sexual Revolution. Kuala Lumpur: Medeena Books, 2000.

7. Berger, P. i Hefner, R. Spiritual Capital in Comparative Perspective. http://www.spiritualcapitalresearchprogram.com/pdf/Berger.pdf.

8. Bilajbegović, Zaim. Vraćanje izgubljene radosti življenja : 72 dana sa neuropsihijatrijom u ordinaciji. Sarajevo: Connectum, 2011.

9. Demerath, N.J., Hall D. Peter, Schmitt, Terry and Williams, H. Rhys (Ured.). Sacred Companies: Organizational Aspects of Religion and Religious Aspects of Organizations. New York: Ofxord University Press, 1998.

10. Gehlen, Arnold: Duša u tehničkom dobu: Socijalnopsihološki problemi u industrijskom društvu. Zagreb: Agm, 2004.

11. Korac-Kakabadse, Nada. Spirituality, leadership, work and organizations. Journal of Managarial Psychology. Vol. 17 (2002).

12. Kuburić, Zorica i Sremac, Srđan, Ur., Konverzija i kontekst: Teorijski, metodološki i praktični pristupi religijskoj konverziji, Centar za empirijska istraživanja religije, Novi Sad, 2009.

13. Lakhdar, Mounia et al., Conversion to Islam among French Adolescents and Adults: A Systematic Inventory of Motives, The International Journal for the psychology of Religion, 17 (1), str. 1-15.

14. Miller William R. (Ur.). Integrating Spirituality into Treatment. Washington DC, 1999. 15. Pargament, K.I. Of means and ends: religion and the search for significance. The

International Journal for the Psychology of Religion. 2 (1992), str. 201-229. 16. Rambo, Lewis. The Psychology of Religious Conversion.

http://www.religiousfreedom.com/conference/Germany/rambo.htm 17. Riesebrodt, M. Secularization and the global resurgence of religion. Rad prezentiran

na konferenciji o “The Comparative Social Analysis” održanoj na Univerzitetu u Kaliforniji 9. marta, 2000. Dostupan na http://www.svabhinava.org 15 septembra, 2007.

18. Silajdžić, Adnan, Muslimani u traganju za identitetom. Sarajevo: Fakultet islamskih nauka u Sarajevu i El-Kalem, 2006.

19. Smajić, Aid. Vrijednosti i vrijednosne orijentacije muslimanske omladine u BIH. Sarajevo: Centar za dijalog-Wesatijja i el-Kalem, 2016.

20. Smajić, Aid. Religioznost i međuetnička tolerancija u BiH. Sarajevo: FIN i el-Kalem, 2017.

21. Smajić, Aid. Psiho-socijalni aspekti religioznosti kao determinante međunacionalne tolerancije, neobjavljena doktorska disertacija. Sarajevo: Filozofski fakultet, 2010.

Page 52: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

52

Šifra predmeta: INRP 0530 Naziv predmeta: Savremeni problemi religijskog odgoja

Ciklus: II Godina: 5 Semestar: X Broj ECTS kredita: 5 (1 ECTS prakse)

Studijski program: Status:

izborni

Ukupan broj sati: 45

Predavanja: 30

Vježbe: 15

Praksa

Učesnici u nastavi: Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada/predmet

Preduslov za upis: -

Cilj (ciljevi) predmeta:

Predmet je koncipiran na način da analizira temeljne probleme savremenog

religijskog odgoja. Cilj je analizirati teme i aktualne probleme poput očuvanja

tradicionalnih vrijednosti u kontekstu savremenog života, probleme savremene

porodice i braka, odgoj u slobodnom vremenu itd., te mogućnosti religijskog

odgojnog djelovanja u prevazilaženju problema.

Tematske jedinice:

1. Savremeni način života i religijski odgoj. 2. Diseminacija religijskih vrijednosti i religijski odgoj. 3. Problem gubljenja tradicionalnih vrijednosti i religijski odgoj. 4. Duhovno-moralno raspadanje i religijski odgoj. 5. Problemi savremene porodice i religijski odgoj (kriza autoriteta,

identiteta, praznina odgojne odlučnosti, mehanizmi prenošenja vrijednosti...)

6. Kriza braka i religijski odgoj (međusobni odnosi supružnika, razvodi...) 7. Religijski odgoj za ljudska prava i slobodu. 8. Religijski odgoj mladih za različitost (društvenu, etničku, kulturalnu,

religijsku...) 9. Religijski odgoj djece i mladih u slobodnom vremenu. 10. Problemi različitih oblika ovisnosti i religijski odgoj (alkohol, droge,

tehnološka ovisnost...) 11. Seksualni identitet i religijski odgoj (različite forme ili oblici ljudske

seksualnosti, abortus...) 12. Religijski odgoj i zdravlje (odnos prema životu, sebi...) 13. Religijski odgoj za humanost (prema drugim ljudima, senzibilitet za

pomaganje i dobročinstvo...) 14. Ekološki problemi i religijski odgoj. 15. Mediji i religijski odgoj (utjecaj TV-a, koncept uživalačog mentaliteta,

nasilje, internet, društvene mreže, video igrice...)

Ishodi učenja:

Studenti će moći anlizirati i kritički vrednovati odnos tradicionalnih

vrijednosti i savremenog načina života.

Analizirati probleme savremene porodice i braka, te mogućnosti

prevazilaženja istih putem religijskog odgoja.

Interpretirati značaj i oblike religijskog odgoja za ljudska prava i slobodu,

različitosti i humanost.

Kreirati modele religijskog odgoja djece i mladih u slobodnom vremenu.

Identificirati probleme različitih oblika ovisnosti i struktuirati smjernice za

njihovo prevazilaženje.

Page 53: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

53

Procijeniti ulogu religijskog odgoja u očuvanju zdravlja i ekologije.

Analizirati mogućnost religijskog odgojnog djelovanja u medijskom

prostoru.

Metode izvođenja nastave:

Predavanja

Seminari

Radionice

Vježbe

Timski rad

Samostalni zadaci

Internet

Konsultacije

Mentorski rad

Istraživanje

Prezentacije

Praktikum

Metode provjere znanja sa

strukturom ocjene:

Obaveza: Prolaz

55 %

Ukupno

100 %

Prisustvo i aktivnost studenata 5,5 10

Individualni/timski projekat u okviru

praktikuma 22 40

Završni ispit (pismeni i usmeni) 27,5 50

Literatura:

Obavezna:

1. Nasr, Seyyed Hossein: Srce islama, El-Kalem, Sarajevo, 2002.

2. Nasr, Seyyed Hossein: Tradicionalni islam u modernom svijetu, El-Kalem,

Sarajevo, 1994.

3. Silajdžić, Adnan: Muslimani u traganju za identitetom, FIN i El-Kalem,

Sarajevo, 2006.

4. Karić, Enes (priredio), Ljudska prava u kontekstu islamsko-zapadne

debate

5. Hodžić, Dževad: Religija i znanost u bioetičkom ključu, Vrijeme, Zenica,

2012.

6. Amina Ayad. Zdravlje tijela i duše - vaš vodič ka cjelovitom zdravlju kroz

islamska učenja, Ilum.d.o.o.

7. Ruqayyah Waris Maqsood, Vodič za muslimanski brak, Živinice: Selsebil,

2003.

8. Pašalić-Kreso, Adila, Koordinate obiteljskog odgoja. Sarajevo: Jež, 2004.

9. Gone, Ž. (1998): Obrazovanje i mediji, Clio, Beograd.

10. Delors J. i drugi (1998), Učenje blago u nama, »Educa«, Zagreb.

11. Canvez, P.(1999), Odgojiti građanina, Durieux, Zagreb.

12. Legrand, L. (1995): Moralna izobrazba, Educa, Zagreb.

13. Peroti, A. (1995): Interkulturalni odgoj i obrazovanje, Educa, Zagreb...

Page 54: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

54

Šifra predmeta: INFI 0513 Naziv predmeta: Šerijat i temeljna ljudska prava

Ciklus: II Godina: 5 Semestar: X Broj ECTS kredita: 5

Status: izborni Ukupan broj sati: 45

Predavanja: 30

Vježbe: 15

Učesnici u nastavi Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada/predmet

Preduslov za upis: -

Ciljevi predmeta:

Ovaj predmet kritički istražuje različite teorijske perspektive odnosa između šerijatskog prava i ljudskih prava te razmatra prakse nekih većinskih muslimanskih zemalja u ovom pogledu. Istražit će se relevantna teorijska i konceptualna pitanja koja se odnose na prirodu ljudskih prava, njihovih izvora, sadržaja i implementacije, i to u korelaciji sa prirodom, izvorima i metodologijom šerijatskog prava. Potom će se identificirati konvergentna i divergentna područja na polju ljudskih prava između dva sistema. Posebna pažnja bit će posvećena konkretnim pitanjima ljudskih prava kao što su: sloboda vjere ili uvjerenja, sloboda izražavanja, prava manjina, ženska prava i prava djeteta. a) Upoznati studente sa konceptom i izvorima temeljnih ljudskih prava i najvažnijim međunarodnim sistemima za zaštitu ljudskih prava b) Upoznati studente sa klasičnim i savremenim fikhskim diskursom o ljudskim pravima te najvažnijim islamskim deklaracijama o ljudskim pravima c) Analizirati područja slaganja, kao i područja tenzija i konflikata između šerijatskog prava i ljudskih prava uz razmatranje rezervacija većinski muslimanskih zemalja na međunarodne ugovore o ljudskim pravima koje su utemeljene na religijskim argumentima.

Tematske jedinice:

1. Koncept temeljnih ljudskih prava i razvoj međunarodnog prava ljudskih prava 2. Najvažniji međunarodni globalni i regionalni sistemi zaštite ljudskih prava 3. Koncept temeljnih ljudskih prava u šerijatskom pravu. Specifična obilježja tradicije ljudskih prava u islamu. 4. Temeljna ljudska prava i „nužne vrijednosti“ (darurijjat) koje šerijatsko pravo štiti 5. Islamske deklaracije o ljudskim pravima 6.-8. Pravo na slobodu vjere ili uvjerenja 8.-9. Pravo na slobodu izražavanja 11. Prava manjina 12.-13. Ženska prava 14. Prava djeteta 15. Rezime

Ishodi učenja:

Nakon odslušanog i položenog predmeta, studenti bi trebali biti u stanju da: a) identificiraju primjenjive odredbe međunarodnih instrumenta koje su relevante za konkretnu debatu o odnosu Šerijata i ljudskih prava; b) identificirati praznine i nedostatke u postojećim međunarodnim instrumentima i muslimanskim diskursima o ljudskim pravima; c) identificirati moguće načine poboljšanja bilo prava ljudskih prava, bilo muslimanskih diskursa o ljudskim pravima.

Page 55: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

55

Metode izvođenja nastave: - Predavanja; prezentacije; tekstualne analize; radionice; vježbe i dr.

Metode provjere znanja sa

strukturom ocjene:

Redovni studenti Seminarski rad – 40 bodova (pisanje i odbrana seminarskog rada je uslov za izlazak na završni ispit) Aktivnost – 20 bodova Završni ispit – 40 bodova (student mora zaraditi minimalno 20 bodova da bi položio ispit) Konačna ocjena formira se sabiranjem rezultata iz svih navedenih oblika provjere znanja. Vanredni studenti Seminarski rad – 50 bodova (pisanje i odbrana seminarskog rada je uslov za izlazak na završni ispit) Završni ispit – 50 bodova (student mora zaraditi minimalno 30 bodova da bi položio ispit) Konačnaocjenaformira se sabiranjem rezultata iz svih navedenih oblika provjere znanja.

Literatura:

Obavezna: 1. Muddathir 'Abd al-Rahman, Ljudska prava u islamskoj tradiciji, prijevod: Elmina Mušinović, El-Kalem i CNS, Sarajevo, 2013. Dopunska 1. ‘Ammāra, Muúammad, Al-Islām wa úuqūq al-insān: Èarurāt lā úuqūq, Dār aš-šurūq, Kairo, 1989. 2. Bakšić - Muftić, Jasna, Sistem ljudskih prava, Magistrat, Sarajevo, 2002. 3. Beni Sadr, Kur’an i ljudska prava, El-Kalem, Sarajevo, 1990. 4. Braude, Benjamin i Lewis, Bernard, Kršćani i jevreji u Osmanskoj carevini: funkcioniranje jednog pluralnog društva, Centar za napredne studije, Sarajevo, 2007. 5. Buergenthal, Thomas, Međunarodna ljudska prava u sažetom obliku, preveo: Miomir Matulović, Pravni centar i Magistrat, Sarajevo, 1998. 6. Dža'fari, Mohammad Taki, Univerzalna ljudska prava: proučavanje i komparacija islamskog i zapadnog pravnog sistema, Fondacija „Mulla Sadra“ u Bosni i Hercegovini i Džami'atu-l-Mustafa el-'alemijje, Sarajevo, 2014. 7. Gànùšì (al-), Ràšid, Al-Úurriyyàt al-‘àmma fì ad-dawla al-islàmiyya, Markaz diràsàt al-waúda al-‘arabiyya, Bejrut, 1993. 8. Garàyba, Úayyil Muúammad, Al-Úuqùq wa al-úurriyyàt as-siyàsiyya fi aš-šarì‘a al-islàmiyya, Al-Ma‘had al-‘àlamiyy li al-fikr al-islàmiyy i Dàr al-manàr, Amman, 2000. 9. Hashemi, Kamran, Religious Legal Traditions, International Human Rights Law and Muslim States, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden – Boston, 2008. 10. ‘Ili (al-), ‘Abd al-Úàkim Hasan, Al-Úurriyyàt al-‘àmma fi al-fikr wa an-niòàm as-siyàsiyy fi al-islàm: diràsa muqàrana, Dàr al-fikr al-‘arabiyy, bez mjesta izd., 1983. Krivenko, Ekaterina Yahyaoui, Women, Islam and International Law, Martinus Nijhoff, Boston – Leiden, 2009. 11. Kamali, Mohammad Hashim, The Right to Life, Security, Privacy and Ownership in Islam, Islamic Texts Society, Cambridge, 2008. 12. Kamali, Mohammad Hashim, Freedom of Expression in Islam, Islamic

Page 56: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

56

Texts Society, Cambridge, 1997. 13. Ljudska prava u kontekstu islamsko-zapadne debate, priredio: Enes Karić, Pravni centar, Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1996. 14. Maúmaøànì (al-), Øubúì, Arkàn úuqùq al-insàn: bahð muqàrin fì aš-šarì'a al-islàmiyya wa al-qawànìn al-hadìða, Dàr al-‘ilm li al-malàyìn, Bejrut, 1979. 15. Mayer, Ann Elizabeth, Islam and Human Rights: Tradition and Politics, Westview Press, Boulder i San Francisco, Pinter Publishers, London, 1991. 16. Nasr, Seyyed Hossein, „Ljudske odgovornosti i ljudska prava“, preveo: Nevad Kahteran, Glasnik Rijaseta Islamske zajednice u BiH, Sarajevo, 2002, br. 7-8. 17. Qaradawi (al-), Yusuf, Nemuslimani u islamskom društvu, preveo: Sulejman Topoljak, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2003. 18. Sloboda vjere ili uvjerenja: priručnik, ur. Tore Lindholm (i dr.), prijevod: Nedim Begović i Azra Mulović, CNS, Sarajevo, 2015.

Page 57: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

57

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA UNIVERZITET U SARAJEVU

USKLAĐENOST PREDLOŽENOG NASTAVNIČKOG STUDIJSKOG PROGRAMA

„ISLAMSKA VJERONAUKA I RELIGIJSKA PEDAGOGIJA“ NA II CIKLUSU MASTER U ISLAMSKIM STUDIJAMA

SA UPUTSTVOM MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KS

1) Zastupljenost pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke grupe predmeta po semestrima Uvodna napomena: Minimalno 9 ECTS bodova je rezervirano na Opću pedagogiju, Opću psihologiju i Didaktiku. Preostalih, minimalno 51 ECTS bod, se može rasporediti kako na pedagoško-psihološke predmete, tako i na metodičke predmete i nastavnu praksu u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Naziv predmeta Semestar i ciklus ECTS

Kreativnost u vjerskoj nastavi X semestar/ II ciklus 5

Izrada kurikuluma i udžbenika u vjerskoj nastavi

X semestar/ II ciklus 5

Savremeni problemi religijskog odgoja

X semestar/ II ciklus 5

Religija i pojedinac u vremenu postmoderne X semestar/ II ciklus 5

Ukupno kreditno vrednovanje 10

2) Zastupljenost praktične nastave po semestrima

Uvodna napomena: Praktična nastava pored nastavne prakse može uključivati i praktične aktivnosti koje se implementiraju u kontekstu sadržaja struke (npr. laboratorijski rad).

Naziv predmeta Semestar ECTS

Kreativnost u vjerskoj nastavi X semestar/ II ciklus 3

Izborni predmeti (pojedinačno za praksu 1 ECTS) Izrada kurikuluma i udžbenika u vjerskoj nastavi Savremeni problemi religijskog odgoja Religija i pojedinac u vremenu postmoderne

X semestar/ II ciklus 1

Ukupno kreditno vrednovanje 41

3) Zastupljenost praktične nastave i PPDM grupe predmeta po semestrima (unija skupova predmeta iz prve dvije tabele)

1 Studijski program „Islamska vjeronauka i religijska pedagogija“ je sadržajno integrirani program na kome se deveti i deseti semestri pohađaju kao podoblast unutar Mastera u islamskim studijama. S obzirom na to, od 30 predviđenih ECTS bodova za praktičnu nastavu 26 ECTS je raspoređeno na prvom cilkusu, a 4 ECTS na drugom ciklusu.

Page 58: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

58

Naziv predmeta Semestar i ciklus ECTS

Kreativnost u vjerskoj nastavi X semestar/ II ciklus 3

Izborni predmeti-svaki od njih nosi 1 ECTS bod prakse Izrada kurikuluma i udžbenika u vjerskoj nastavi Savremeni problemi religijskog odgoja Religija i pojedinac u vremenu postmoderne

X semestar/ II ciklus 1

Ukupno kreditno vrednovanje 4

4) Zastupljenost podučavanja o inkluzivnom obrazovanju

Naziv predmeta Semestar ECTS

Savremeni problemi religijskog odgoja

5

Ukupno kreditno vrednovanje 5

Dodatno pojašnjenje o zastupljenosti podučavanja o inkluzivnom obrazovanju (opcionalno):

Page 59: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

59

5) Usklađenost sa nastavnim planovima i programima predškolskog, osnovnoškolskog i srednjeg

obrazovanja u Kantonu Sarajevo

Predloženi nastavnički studijski program sadržajno je usklađen sa odgovarajućim dijelovima nastavnih

programa predškolskog, osnovnoškolskog i srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo. Dokaz o

usklađenosti predočavamo kroz date tabelarne prikaze.

PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

TEMATSKA CJELINA (PREDŠKOLSKI PROGRAM)

PREDMET (FAKULTETSKI PROGRAM)

Mlađa grupa (djeca uzrasta od 3,5 do 4,5 godina) Studijski program Islamske vjeronauke i religijske

pedagogije

1. Volim vrtić – volim vjeronauku

2. Zajedno smo ljepši i jači

3. Učenja islama Islam i savremeni svijet

4. Bog je sve stvorio

5. Budimo lijepi, čisti i uredni

6. Volim roditelje i oni mene vole

7. Muhammed, a.s.

8. Džamija – kuća lijepog druženja

9. Volim prirodu

10. Dani posebne radosti

Starija grupa (djeca uzrasta od 4,5 do 5,5 godina) Studijski program Islamske vjeronauke i religijske

pedagogije

1. Moj vrtić – moja vjeronauka

2. Naša vjera – Islam Islam i savremeni svijet

3. Dove djece male

4. Volimo Muhammeda i sve poslanike, a.s.

5. Volim i čuvam prirodu

6. Moje ponašanje

7. Veseli dječiji blagdani

8. Bogatstvo raznolikosti

OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

TEMATSKA CJELINA (OSNOVNOŠKOLSKI PROGRAM)

PREDMET (FAKULTETSKI PROGRAM)

Prvi razred Studijski program Islamske vjeronauke i religijske

pedagogije

1. Dobrodošli na vjeronauku

2. Naša vjera Islam i savremeni svijet

3. Pozdrav

4. Učim euzu i bismillu

5. Moja škola

6. Džamija

7. Higijena i ja

Page 60: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

60

8. Higijena tijela – zdravo dijete

9. Kur'an

10. Moja porodica

11. Ramazan i ja

12. Iftar i ja

13. Bajrami i ja

14. Muhammed, a.s.

15. Priroda i ja

16. Dobrota i poštenje Muslimanske rasprave o zlu u svijetu i izvorima morala

17. Govoriti istinu Muslimanske rasprave o zlu u svijetu i izvorima morala

Drugi razred Studijski program Islamske vjeronauke i religijske

pedagogije

1. Radost ponovnog susreta

2. Iskreno prijateljstvo

3. Islam je naša vjera Islam i savremeni svijet

4. Priroda je Božiji dar

5. Naš vjerovjesnik Muhammed, a.s.

6. Sveobuhvatna je Allahova milost

7. Kako se musliman obraća Allahu, dž.š. Tradicijska komunikologija Religija i pojedinac u vremenu postmoderne

8. Mubarek-dani

9. Odnos prema čovjeku – najodabranijem Allahovom stvorenju

10. Volim biljke i životinje

Treći razred Studijski program Islamske vjeronauke i religijske

pedagogije

1. Ponovo miris septembra

2. Vjerujem u jednog Boga

3. Put do Allahove milosti

4. Božiji poslanici prije Muhammeda, a.s. Tradicijska komunikologija

5. I ja učim Kur'an i dove

6. Ponovo s Muhammedom, a.s.

7. Islamski se ponašam Muslimanske rasprave o zlu u svijetu i izvorima morala

8. Putovanje kroz Bosnu

Četvrti razred Studijski program Islamske vjeronauke i religijske

pedagogije

1. Za sretni početak

2. Kako učim

3. Savršenstvo Allahovog stvaranja vidljivo je u našem okruženju

4. Učim iz Allahove objave

5. Vjerujemo u poslanike prije Muhammeda, a.s.

6. Iz života posljednjeg Božijeg Poslanika

7. Porodica i škola

8. Kako biti aktivan član zajednice Islam i savremeni svijet Muslimanske rasprave o zlu u svijetu i izvorima morala Tradicijska komunikologija

Page 61: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

61

Religija i pojedinac u vremenu postmoderne Savremeni problemi religijskog odgoja

9. Odlučio sam da naučim klanjati

10. Bosna i Hercegovina je moja domovina Savremene fikhske studije u bh. kontekstu

11. Raznolikosti svijeta Islam i savremeni svijet Islam u Evropi Istraživanja u islamskoj civilizaciji Muslimanske rasprave o zlu u svijetu i izvorima morala Savremeni problemi religijskog odgoja

Peti razred Studijski program Islamske vjeronauke i religijske

pedagogije

1. Sjetimo se na početku

2. Socijalne vještine

3. Božiji poslanici

4. Iz života posljednjeg Božijeg Poslanika

5. Objave su milost ljudima

6. Moj vjerski odgoj Muslimanske rasprave o zlu u svijetu i izvorima morala

7. Namaz i planiranje vremena Savremeni problemi religijskog odgoja

8. U susret radostima ramazana

9. Različitosti u mom komšiluku

Šesti razred Studijski program Islamske vjeronauke i religijske

pedagogije

1. Kako početi

2. Socijalne vještine

3. Iz života Božijeg miljenika

4. Vrijednosti zajedničkog života

5. Vjera u životu čovjeka

6. Moje obraćanje Bogu

7. Uzori čovječanstvu Tradicijska komunikologija

8. Iz hidžretskog kalendara

9. Prilog: sekcija arebice

Sedmi razred Studijski program Islamske vjeronauke i religijske

pedagogije

1. Idemo ka uspjehu

2. Gdje sam i ko sam Šerijat i temeljna ljudska prava

3. Život u zajednici Islam u Evropi

4. Naučimo od Poslanika, a.s.

5. Iz ljubavi prema Bogu

6. Poslanici i moj život

7. Moć govora Tradicijska komunikologija Akademsko pisanje

8. Islam kao nova svjetska kultura – počeci Islam i savremeni svijet Islam u Evropi Istraživanja u islamskoj civilizaciji

Page 62: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

62

Osmi razred Studijski program Islamske vjeronauke i religijske

pedagogije

1. U svjetlu Božijeg određenja

2. Potrebe moje duše

3. Učim od drugih Islam u Evropi

4. Vlastito preispitivanje

5. Kako urediti život

6. Moralnost u životu Muslimanske rasprave o zlu u svijetu i izvorima morala

7. Zajednica muslimana Istraživanja u islamskoj civilizaciji

8. Islamska kultura u Bosni i Hercegovini

9. Moji mubarek dani i noći

Deveti razred Studijski program Islamske vjeronauke i religijske

pedagogije

1. U okrilju dove

2. Izaberi svoj put

3. Naša domovina i identitet Islam i savremeni svijet

4. Moralno živjeti Muslimanske rasprave o zlu u svijetu i izvorima morala

5. Savršeno Božije stvaranje

6. Potraga za srećom Muslimanske rasprave o zlu u svijetu i izvorima morala

7. Iz hidžretskog kalendara

8. Islamska kultura u Bosni i Hercegovini

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

TEMATSKA CJELINA (SREDNJOŠKOLSKI PROGRAM)

PREDMET (FAKULTETSKI PROGRAM)

Prvi razred Studijski program Islamske vjeronauke i religijske

pedagogije

1. Islam kao iskonska i prirodna Božija vjera Šerijat i temeljna ljudska prava

2. Očuvanje izvornog učenja

3. Temelji vjerovanja

4. Allah je Stvoritelj

5. Stubovi islama

6. Islam i ekologija Muslimanske rasprave o zlu u svijetu i izvorima morala

7. Put do čovjeka

8. Vjera u svakodnevici Islam i savremeni svijet

Page 63: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

63

9. Naznake o počecima povijesti islama

10. Islam i kultura dijaloga Tradicijska komunikologija Islam u Evropi

Drugi razred Studijski program Islamske vjeronauke i religijske

pedagogije

1. Život i vjera

2. Čovjek i vjera

3. Islam i sloboda Šerijat i temeljna ljudska prava Islam u Evropi

4. Čovjekova duhovna i materijalna realnost Muslimanske rasprave o zlu u svijetu i izvorima morala

5. Smisao ibadeta

6. Porodica u islamu

7. Muslimanska zajednica Istraživanja u islamskoj civilizaciji

8. Povijest islama Istraživanja u islamskoj civilizaciji

Treći razred Studijski program Islamske vjeronauke i religijske

pedagogije

1. Živjeti vjeru

2. Biti drugačiji od ostalih Religija i pojedinac u vremenu postmoderne

3. Kur'an – posljednja Božija objava

4. Sloboda i odgovornost Šerijat i temeljna ljudska prava Islam u Evropi

5. Islamski moral Muslimanske rasprave o zlu u svijetu i izvorima morala

6. Muškarac i žena – međusobna upotpunjenja Šerijat i temeljna ljudska prava

7. Porodica i društvo

8. Vrijeme civilizacije islama Istraživanja u islamskoj civilizaciji

Četvrti razred Studijski program Islamske vjeronauke i religijske

pedagogije

Page 64: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA...svijetu, kao što su pitanja iz oblasti genetičkoga odnosno političkoga inžinjeringa, pitanja radne etike i ekonomskoga poslovanja,

64

1. Islam u BiH i na Balkanu Savremene fikhske studije u bh. kontekstu Islam u Evropi Istraživanja u islamskoj civilizaciji

2. Živi govor moga vjerovanja

3. Vjera i nauka Islam i savremeni svijet

4. Potraga za izgubljenom vjerom Muslimanske rasprave o zlu u svijetu i izvorima morala Islam i savremeni svijet

5. Islamski odgovori na izazove savremenosti Savremene tefsirske teme Savremene fikhske studije Savremene hadiske studije Savremeni problemi religijskog odgoja Savremene fikhske studije u bh. kontekstu Islam i savremeni svijet Muslimanske rasprave o zlu u svijetu i izvorima morala

6. Islamska duhovnost i tesavvuf

7. Jesam li islamski osmislio svoju mladost