of 71 /71
rok 22.06.2010. GRAĐEVINSKA REGULATIVA: Akti na temelju kojih se gradi izjava izvođača šta treba izvođač imati od dokumentacije na gradilištu-za one do 400 i za ove druge uprabna dozvola i tehnički pregled nostrifikacija-tko je ovlaštena osoba i tko ju ovlaščuje RJEŠENJE ZA GRAĐENJE-nije isto ko rješenje o uvjetima građenja za koje objekte gd izdaje ministarstvo TEHNIČKA REGULATIVA tp za zidane tp za dimnjake tp za čelične vodopravni akti mjeriteljstvo katastar nekretnina, katastarska čestica, čemu težimo?? reambulacija, kakve karte..orto foto karta i sto podpitanja:) tp za racionalnu uštedu energije i toplinsku zaštitu ZAŠTITA OD POŽARA vatrogasni pristupi-sve o njima i dimenzije požarni sektor-šta je i kolki su za visoke objekte..a kolki za podzemne etaže..kolko izlaza požarno opterećenje ZAŠTITA NA RADU kada radnik može odbiti rad šta u tom slučaju mora inspektor pružanje prve pomoći..tko šta kako osposobljavanje za rad na siguran način..tko potpisuje zapisnik..tko je ovlaštenik poslodavca u tom slučaju (trebalo je reći radnikov PRVI NADREĐENI) BETON KLASIFIKACIJA šta projektant treba u projektu propisati u smislu betona kolko istraživanja tla kod GP kolko je minimalna dubina ispitivanja tla i od kud se mjeri koje cemente ne za agresivna područja ROK 22.3.2010. UŽE PODRUČJE STRUKE - BETON 1. vrste cementa 2. koje vrste cementa se ne smiju koristiti u agresivnoj okolini 3. kada se rekonstrukiraju objekti po novim a kada po starim propisima 4. na kojoj udaljenosti od objekta mora biti izlaz iz skloništa 5. iskustveno koliki je preklop armature 6. minimalni razmak između šipki armature 7. gdje je veći preklop armature, u gornjoj ili donjoj zoni i zašto 8. od koje dubine iskopa se mora raditi poseban elaborat osiguranja građevne jame? TEHNIČKA REGULATIVA 1. tehnički propis za čelik 2. tehnički propis za dimnjake 3. tehnički propis za toplinsku zaštitu

Rokovi Pitanja

Embed Size (px)

Text of Rokovi Pitanja

Page 1: Rokovi Pitanja

rok 22.06.2010. GRAĐEVINSKA REGULATIVA:Akti na temelju kojih se gradiizjava izvođačašta treba izvođač imati od dokumentacije na gradilištu-za one do 400 i za ove drugeuprabna dozvola i tehnički preglednostrifikacija-tko je ovlaštena osoba i tko ju ovlaščujeRJEŠENJE ZA GRAĐENJE-nije isto ko rješenje o uvjetima građenjaza koje objekte gd izdaje ministarstvo  TEHNIČKA REGULATIVAtp za zidanetp za dimnjaketp za čeličnevodopravni aktimjeriteljstvokatastar nekretnina, katastarska čestica, čemu težimo?? reambulacija, kakve karte..orto foto karta i sto podpitanja:)tp za racionalnu uštedu energije i toplinsku zaštitu ZAŠTITA OD POŽARAvatrogasni pristupi-sve o njima i dimenzijepožarni sektor-šta je i kolki su za visoke objekte..a kolki za podzemne etaže..kolko izlaza požarno opterećenje ZAŠTITA NA RADUkada radnik može odbiti radšta u tom slučaju mora inspektorpružanje prve pomoći..tko šta kakoosposobljavanje za rad na siguran način..tko potpisuje zapisnik..tko je ovlaštenik poslodavca u tom slučaju (trebalo je reći radnikov PRVI NADREĐENI) BETONKLASIFIKACIJAšta projektant treba u projektu propisati u smislu betonakolko istraživanja tla kod GPkolko je minimalna dubina ispitivanja tla i od kud se mjerikoje cemente ne za agresivna područja ROK 22.3.2010. UŽE PODRUČJE STRUKE - BETON1. vrste cementa2. koje vrste cementa se ne smiju koristiti u agresivnoj okolini3. kada se rekonstrukiraju objekti po novim a kada po starim propisima4. na kojoj udaljenosti od objekta mora biti izlaz iz skloništa5. iskustveno koliki je preklop armature6. minimalni razmak između šipki armature7. gdje je veći preklop armature, u gornjoj ili donjoj zoni i zašto8. od koje dubine iskopa se mora raditi poseban elaborat osiguranja građevne jame? TEHNIČKA REGULATIVA1. tehnički propis za čelik2. tehnički propis za dimnjake3. tehnički propis za toplinsku zaštitu4. zaštitni pojas kod javnih cesta

Page 2: Rokovi Pitanja

5. vodopravni akti6. tehničko dopuštene, ko ga trazi, ko daje ovlaštenja7. sustav ocjenjivanja sukladnosti 2+ GRAĐEVINSKA REGULATIVA1. glavni porjekt2. bitni uvijeti u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti3. potvrda izvedenog stanja4. način dokazivanja bitnih zahtjeva za građevinu prilikom izrade pisanog izvješća o kontroli dokaza ispunjavanja bitnih zahtjeva kod potvrde izvedenog stanja5. rekonstrukcija i na temelju kjih akata se moze izvodit6. tehničko dopuštenje7. ko moze biti projektant8. obveze projektanta9. komunalni doprinos10. nostrifikacija i ko ovlašćuje osobu koja ju provodi POŽAR1. bitni zahtjevi u pogledu zaštite od požara2. podjela skladišta prema veličini i načinu skladištenja robe3. požarno opterećenje podjela i definicija4. specifično požarno opterećenje5. broj vatrogasni prilaza kod skladišta6. vatrootpornost skladišta7. požarni sektor8. zaklopke9. pregradni zidovi kod skladišta (između požarnih sektora) - kako se određuje vatrootpornost10. put evakuacije kod skladišta max ZAŠTITA NA RADU1. obveze investitora kod zaštite na radu2. sadržaj elaborata zaštite na radu3. način sprečavanja i predviđanja opasnih stetnih tvari u radnom prostoru  ROK 08.06.10Zaštita od požara:1. vatrogasni pristupi (od čega se sastoje, dimenzije, nosivost, kada moraju imati okretište,..)2. zaštita od požara kao jedan od bitnih zahtjeva prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji - što sve mora biti zadovoljeno, te u kojem slučaju se može napraviti iznimka glede zadovoljavanja zahtjeva ZOP3. smještaj zapaljivih tekućina na gradilištu, tko im smije pristupati, kakve alate treba izbjegavati u njihovoj blizini4. dokaz otpornosti na požar vrata, ugrađenog materijala, zida, te tko izdaje potvrde i izjave o sukladnosti Zaštita na radu (zaštitu od požara i zaštitu na radu odgovaraš kod dva zasebna ispitivača, no tretiraju se kao jedan predmet):1. što je investitor dužan osigurati u fazi projektiranja, tko može biti koordinator 1, plan izvođenja radova, tko ga potpisuje2. elaborat zaštite na radu, kada se radi, tko ga potpisuje, što sve sadrži3. dimenzije sanitarnih prostorija4. dimenzije izlaznog puta Građevinska regulativa:1. lokacijska dozvola - kada se izdaje, što se njome definira, koji su lokacijski uvjeti, postupak izdavanja2. složene građevine - postupak izdavanja dozvola za njih3. na temelju kojih akata se može graditi, koji se za koje građevine izdaje, tko ih izdaje4. rješenje za građenje - što je to, u kojim slučajevima se izdaje, do kad se izdaje, što se njime definira 

Page 3: Rokovi Pitanja

Tehnička regulativa:1. beton, tlačna čvrstoća betona, zatim mi je dao jednu izjavu sukladnosti pa moraš pročitati šta koja oznaka znači2. akreditacija3. koji se proizvodi mogu staviti na tržište, kako se dokazuje uporabljivost, tko izdaje izjavu, tko potvrdu, koji sustav ocjenjivanja sukladnosti ima beton4. tehnički propis o racionalnoj uporabi energije - što propisuje, sadržaj projekta zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije, tko potpisuje iskaznicu5. tehnički propis za prozore i vrata - čemu služe prozori i vrata, kakvi moraju biti6. vodna područja i vodopravni akti 05/2010Građ reg: Lokacijska dozvolaGlavni projektSložene građevineSudionici u gradni ( revident)Bitni zahtjeviNa temelju kojih dozvola se može graditiPotvrda izvedenog stanjaProgram kontrole i osiguranja kvaliteteTehnička dopuštenjaKomunalni doprinosKontrola projekta-za koje građevine Tehnička regulativa:Betonski t.p. + priloziDokazivanje sukladnosti ( tablica)Katastar zemljišta, katastar nekretninaKatastarske česticeVodno dobroVodopravni akti + područja u Hrv.Tehnički propis za uštedu energije + toplinske iskazniceT.p. za drvene +priloziTp cementKarte mjerila ZNR:Elaborat zaštite na raduPlan izvođenja radovaKordinatori 1 i 2Isprave poslodavca na gradilištuZOP:Vatrogasni pristupiBitni zahtjevi zop Prometnice:Zaštitni pojasevi ceste, željezniceDijelovi javne cestePodjela cesta premaPodjela prugaDijelovi želj. InfrastruktureROK 25.05.2010. ZNR1. Vertikalni prilazi (penjalice) – sve dimenzije2. Radne i pomoćne prostorije – koji parametri se ispituju, koje su visine i kad može 2,20 m3. Prijava gradilišta – kad INVESTITOR prijavljuje (500 dana*radika)

Page 4: Rokovi Pitanja

 ZOP1. Bitni zahtjevi za građ. glede požara2. Evakuacijski put – definicija, od čeg se sastoji, dali se može produžit ( može kad ima sprinkler)3. Kad se proizvod može ugraditi ako imate vrata proizvedena u inozemstvu (bitno da UVOZNIK daje izjavu o sukladnosti) Tehnička regulativa1.TP Čelik 2.TP Beton 3. Šta je akreditacija4. Mjeriteljstvo – čime se bavi5.Vodopravni akti - nabroji6. Javne ceste – kako se razvrstavaju7. Radnje potvrđivanja sukladnosti (objasniti sustav 2+)8. Izjava o sukladnosti (ima na stolu jednu izjavu o sukladnosti za beton pa je moraš objasnit, i šta je C12/15 D31.5 S2 Cl 0,40 X0)9. Posebna geodetska podloga , šta je, ko ju potvrđuje (na njoj ucrtane čestite katastra i visine, služi za projektiranje, potvrđuje ju Državna geodetska uprava)Rok 25.05.2010. PROMETNICE -Dijelovi javne ceste, zašto je baš tako podijeljeno (zbog subjekata koji upravljaju tom cestom)-Križanje željezničke pruge i ceste-Autobusna stajališta-Modul stišljivosti-Istražni radovi, za koji dio projekta su potrebni, u kojoj mjeri-Koji je pravni status ceste-Prema nekoj novoj europskoj regulativi koji su propisi za tunele-tu sam mu rekla za tunele duže od 500 m treba biti hitna služba i službenik za svaki tunel  ZOP -BZ koji se tiču požara-Evakuacijski putovi, koji su dijelovi, koje su duljine-tu mi se čini da mu sam broj nije bio bitan već je bilo bitno reći da ima određenu duljinu koja se može promijeniti ako ima sprinkler , koji su zahtjevi, zašto se neki dio zove sigurno područje-Kako dokazujemo da materijal ima određenu otpornost na požar- isprave o sukladnosti, koje postoje i tko ih izdaje-Kada se može odstupiti od pravila za vatrogasne pristupe OSNOVE TEHNIČKE REGULATIVE -Građevina-Zemljište-Kako se projektira-bitno mu je bilo samo da se projektira prema propisima i normama ZNR -Kako znamo da je neki radnik osposobljen za rad na siguran način-ocjena praktične osposobljenosti, ali on je htio da kažem zapisnik o OPO i tko ga sve potpisuje-Da li radnik može raditi samostalno ako nije osposobljen-ne, koliko dana može raditi pod nadzorom i čijim nadzorom-Gdje se provjerava osposobljenost- na mjestu rada, zato se i zove praktična-Strojevi s povećanim opasnostima-kada se ispituje i tko ispituje-Poslovi s posebnim uvjetima rada

Page 5: Rokovi Pitanja

-Koje vrste pravila ZNR postoje-Koje ministarstvo je nadležno- mislim da je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva…ja sam rekla ime od prije 3 godine pa mu baš nije bilo drago TEHNIČKA REGULATIVA GRADNJE -TP za zidane- kakva konstrukcija mora biti ako je pravilno projektirana i izgrađena-samo je trebalo nabrojati BZ za meh. otpornost i stabilnost-Što je geodetska podloga, što se na njoj nalazi -Od kad je na snazi zakon o prostornom uređenju i gradnji-to mu je bilo bitno jer se do njega nije trebalo projektirati prema geod.podlozi-Koje su isprave o sukladnosti-Pokazao mi izjavu o sukladnosti za beton pa sam trebala reći što koja oznaka znači -C12/15-tlačna čvrstoća,koja je koja i koja mjerna jedinica, D32,5-veličina agregata, S2- konzistencija, X0-razred izloženosti Cl- sadržaj klorida-Koja je oznaka iz sustava ocjenjivanja sukladnosti za beton-Vodopravni akti08.06.2010. ZAŠTITA NA RADU:1. ELABORAT ZAŠTITE NA RADU2. UNUTARNJA STUBIŠTA I OGRADE3. INVESTITOROVA DUŽNOST U FAZI PROJEKTIRANJA ZAŠTITA OD POŽARA:1. BITNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU U POGLEDU ZAŠTITE OD POŽARA2. KAKO MOŽEMO SPRIJEČITI ŠIRENJE VATRE UNUTAR GRAĐEVINE3. ISPRAVE SUKLADNOSTI ZA UVEZENA PROTUPOŽARNA VRATA GRAĐEVINSKA REGULATIVA1. ŠTO JE SLOŽENA GRAĐEVINA?2. BITNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU3. LOKACIJSKA DOZVOLA4. GLAVNI PROJEKT5. KADA TREBA GEOTEHNIČKI ELABORAT? OPĆA TEHNIČKA REGULATIVA1. KATASTAR NEKRETNINA2. TEHNIČKI PROPISI ZA ČELIK3. VODOPRAVNI AKTI4. TEHNIČKI PROPISI ZA BETON5. TEHNIČKI PROPISI ZA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE I TOPLINSKU ZAŠTITU6. TEMELJNO I ZAKONSKO MJERITELJSTVO7. JAVNE CESTE, RAZVRSTAVANJE, ZAŠTITNI POJAS8. ELEMENTI OSIGURANJA PRISTUPAČNOSTI ZA INVALIDE UŽE PODRUČJE STRUKE- HIDROTHNIKA1. VODOPRAVNI UVJETI2. ZONE SANITARNE ZAŠTITE3. KLASIFIKACIJA VODA4. PEHD CIJEVI19.05.2009. 1. ZAŠTITA OD POŽARA:-bitni uvjeti za građevinu obzirom na zašitu od požara, nabrojati i objasniti-dijelovi evakuacijskog puta, nabrojati, definirati dužine. širine i ostalo-kako se utvrđuje da je neki proizvod adekvatan za ugradnju-tko daje potvrdu, a tko daje izjavu o sukladnosti, što ako se proizvod uvozi

Page 6: Rokovi Pitanja

  2.OPĆA TEHNIČKA REGULATIVA:-tehnički propis za betonske konstrukcije (TPBK), što je to, što se njime definira i propisuje-nabrojati i objasniti vrste opterećenja-kako naručujemo beton na gradilište -što je kod razreda tlačne čvrstoće betona C12/15 ovo 12 a što 15 -razredi izloženosti betona-dmax-zakon o javnim cestama - podjela javnih cesta-zaštitni pojasevi kod javnih cesta, čemu služe-vodopravni akti, nabrojati-zaštita metalnih konstrukcija od korozije  3.ZAŠTITA NA RADU:-što je knjiga nadzora i sve o tome-tko vrši nadzor iz zaštite na radu, koje su mu ovlasti-poslovi sa posebnim uvjetima rada, nabrojati barem četiri zahtjeva -stručnjak zaštite na radu, podjela prema broju radnika, dužnosti-odbor zaštite na radu, isto podjela prema broju radnika, dužnosti  4.GRAĐEVINSKA REGULATIVA:-na temelju kojih dozvola se može početi graditi-objasniti malo te dozvole-za koje objekte ne treba nikakva dozvola-građevinski dnevnik, objasniti, kako se rade ispravke u njemu15.6.2010. ZNR - Zaštita na radu1. Veličine radnih prostorija2. Obaveze investitora u fazi projektiranja (koordinator I, plan uređenja gradilišta, elaborat znr)  ZOP - Zaštita od požara 1. Požarno opterećenje (ukupno, specifično)2. Požarna otpornost3. Bitni zahtjevi u vezi požara4. Skladišta - otpornost nosivih elemenata, da li mogu biti bez otpornosti (sprinkler!), broj izlaza i razmak vrata, duljina puta za evakuaciju, broj vatrogasnih pristupa5. Ugostiteljski objekti - otpornosti nosivih elemenata i duljine puteva za evakuaciju6. Visoki objekti - otpornost na požar Tehnička regulativa 1. Cement u sustavu ocjenjivanja sukladnosti2. Potvrda tvorničke kontrole3.Teh. propis o racionalnoj uporabi enegije... (općenito, i nabrojati priloge)4. Teh. propis za čelične konstrukcije (općento i prilozi)5. Vlačni elementi visoke čvrstoće - nabroji koji su i koji je sustav ocjenjivanja6.Akreditacija7. Elementi pristupačnosti za osobe smanjene pokretljivosti...8. Zakon o vodama ( nije rekao što konkretno da pričam, pa sam ja odmah rekla šta je novo u zakonu i šta je najvažnije, novi vodopravni akti...) Građevinska regulativa

Page 7: Rokovi Pitanja

 1.Procjena utjecaja zahvata na okoliš (šta je, kad se radi, za koje zahvate, tko radi, koja je procedura)2. Rješenje za građenje (zakon o gradnji radi poticanja ulaganja!)3. Projektant, tko može biti, koje su odgovornosti..4. Potvrda glavnog projekta (više vezano za odgovornosti projektanta)5. Rekonstrukcije6. Nostrifikacija7. Program kontrole i osiguranja kvalitete8. Tehničko dopuštenje, šta je, tko donosi, kad se donosi, tko daje ovlaštenje Uže područje struke - beton 1. Kako se određuje visina grede (iskustveno kako doći do dimenzije)2. Max razmak vilica kod stupa3. Kako se računa prionljivost kod snova šipki4. Sadržaj tehničke uputerok 20.4.2010. uže područje- beton 1. prednapeti betonvrste (adheziono, kabelsko), razlike (ad- prije nego beton postigne čvrstoću, kab- nakon), kolike su sile na ležaju (ad-nema sile, kab-svugdje ista ako se zanemare gubici), što je kod posmičnih naprezanja (??- ne sjećam se što mi je rekao- mislim da je kod kabelskog posmična sila velika, a kod ad je nema?? Nemam pojma) 2. vrste cementanabroji ih, koje se smiju koristiti u agresivnoj okolini (CEMIII/C, CEM IV, CEM V) 3. prijevoz betona do gradilištamax 2 sata, od trenutka dodatka vode 4. smiju li se kombinirati materijali u zidanoj konstrukcijiNe. Osim što se smije temeljna konstr, podrum i prizemlje raditi od betona.  Opća tehnička regulativa 1. ocjena sukladnostiSVE SVE o tablici, koje su ocjene, što ima pod kojoj ocjeni (1+ cement, 2+ beton, čelik, drvo..., zidni elementi klase I, ..., primjere i za razred 3 i 4), na primjeru vrata i prozora – zašto su nam oni bitni, što se provjerava kod njih, što se u betonari certificira (unutarnja kontrola), izjava i potvrda o sukladnosti (kada koja), što treba proizvođač imati da bi mogao davati izjavu (mali laboratorij, ako nema onda vanjsku ovlaštenu osobu), tko sve smije davati potvrde, i ne znam što sve još ne... 2. TP za čelikTu sam rekla da se sastoji od poglavlja tih i tih, kaže on 'dobro to, ali koji su proizvodi od čelika?', e tu sam nabrojala priloge, i to je bilo ok. 3. katastar nekretnina 4. završni radoviznati nabrojati 10-tak, i onda me pitao koja svojstva se moraju ispuniti (sigurnost, trajnost i tak neš, tražio je da ih baš točno nabrojim, jer sam krenula okvirno..) 5. tehnički propis o racionalnoj upotrebi energije i topl. zaštiti u zgradama

Page 8: Rokovi Pitanja

prvo me pitao o čemu govori općenito, pa na koje građevine se odnosi, pa iskaznice (samo naslov i tko potpisuje), pa me pitao da li se odnosi i na zgrade koje se ne griju (da) i u kojem to smislu se odnosi na te. 6. što je to taktilna površinapovršina prilagođena osobama smanjene pokretljivosti (to je bilo dosta za reći) 7. nabroji zaštitne pojaseve cesta 8. nabroji vodopravne akteprvo što sam rekla bilo je: izašao je novi zakon, kaže on – već ste dobili plus. Uglavnom paziti na to, u novom zakonu ih je 6. Zaštita od požara 1. Bitni zahtjeviSamo nabrojati 2. što je požarno opterećenjetu sam objasnila ukupno i specifično, pa me pitao koje su kategorije, i zašto su nam one uopće bitne (da bi u skladu s njima mogli projektirati) 3. vatrogasni pristupibaš sve dimenzije, vrste, sve sve. Da li ima jednosmjernih i što s njima (ima, ako su duži od 100m, trebaju okretište, i pita on, a što onda sa širinom prilaza- pošto sam rekla da je tri metra, e pa, onda širina ipak treba biti 5.5 da se vatrogasna vozila mogu mimoići kad se jedno okrene) 4. ugostiteljski objektisamo kolike su otpornosti, i koliko je izlaza, ta tri broja. 5. slijepi hodnici mogu li se raditi? Da. Max dužine 10 m, ako ima sprinkler onda 15. 6. dužina evakuacije35, ako ima sprinkler 55m.  Osnove tehničke regulative Samo Zakon o PUiG, cijeli dio o gradnji – sve i svašta, hrpetina pitanja, ne mogu se sjetiti svih potpitanja, dio o PP – samo parcelaciju i LD, ali evo čeg se sjećam: 1. što je lokacijska, tko predaje zahtjev, komu, što se nalazi u njoj, što se potvrđuje, za koje građevine se ne izdaje, pa se nadovezala – što su lokacijski uvjeti 2. što je glavni projekt, od čega se sastoji 3. nostrifikacija – ispravila me i rekla da je važna riječ da se PROVJERAVA usklađenost.. (rekla sam da se usklađuje), tko obavlja, tko daje ovlaštenje 4. potvrda izvedenog stanja – kada, što se prilaže, e kad sam rekla dokaz ispunjavanja bitnih zahtjeva, pitala me što je to i kako (u biti mi je objasnila – da je to jako teško dokazati, ali može se donekle ispitivanjem, pregledima..), što se utvrđuje, i tu me pitala što dakle mora građevina imati prije PIS- treba lok dozvolu, da li za te građevine treba uporabna?- nemam pojma i ne sjećam se što mi je rekla... al me pitala onda malo i o uporabnoj – da kažem za što je 5. odstupanje od bitnih zahtjeva – i koja su sva ministarstva u igri, i na koji način.. 

Page 9: Rokovi Pitanja

6. parcelacija – definicija, akt, elaborat, u skladu s čim (ROUG, ROUGČ, LD, DPU)i onda kad sam to nabrojila, pitala me za koje od tih ministarstvo izdaje potvrdu a koje NUT, tko je ovlašten za izraditi elaborat Zaštita na radu 1. investitor, što mora osigurati2. elaborat ZNR3. koordinatori4. plan izvođenja radova5. plan uređenja gradilišta31.03.2009. BETON – UŽE PODRUČJE1. Udaljenost oslonaca za gredu2. Cementi – tipovi3. Cementi – korozija u betonu 4. Prednapinjanje – razlike između vrsta 5. Temeljenje – broj bušotina  PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA1. Parcelacija (objasniti na primjeru ceste)2. Lokacijska dozvola3. Revident, i što revidira4. Projektant5. Uklanjanje6. Akti na temelju kojih možemo graditi TEHNIČKA REGULATIVA1. Ocjenjivanje sukladnosti – sve o tome2. Vrste cesta, građenje u zaštitnom pojasu, tko izdaje dokument3. TPZK – što sadrži propis,a) vrste ZK b) što se radi kad imamo zid 1m iznad stropne konstrukcije koji nije pridržan okomito na vl. ravninuc) pregradni, fasadni, obložni zidovi u konstrukciji 4. TP o uštedi energije i toplinskoj zaštiti5. Mjeriteljstvo ZAŠTITA NA RADU1. U principu je pitanje bilo koncipirano po sistemu da li se negdje u mom poslu primjenjuje zaštita na radu…- pregledi mostova – poslovi s posebnim uvjetima rada… tko, kako, uvjeti za to (rad na visini) i ograničenja (piše u onom pravilniku)- tehnički uvjeti za to – vertikalni pristupi – ljestve POŽAR1. Bitni zahtjevi2. Vatrogasni pristupi i iznimke3. Kako se dokazuje uporabljivost požarnog zida izrađenog na gradilištu?4. Što ako je proizvod uvezen izvana?  31.03.2009.  BETON – UŽE PODRUČJE1. Kako se ispituju pukotine?2. Razlika između tlačne čvrstoće betona na kocki i na valjku? (uslijed čega)

Page 10: Rokovi Pitanja

3. Visokostijeni nosači vs. grede4. Računski raspon proste grede po EC-u5. Koji mortovi postoje? (zadani sastav, projektirani) PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA1. Što je tehnički propis, tko ga donosi? Norme? Da li su obavezne?2. Tehnički propis za čelik vs. priznata pravila? Dokad vrijede?3. Uporabna dozvola i tehnički pregled – sve 4. Potvrda o izvedenom stanju5. Studija utjecaja na okoliš – kad se donosi?6. Nostrifikacija – sve(i još me dosta ispreskakala sa svim i svačim – treba točno reći ono što traži)  TEHNIČKA REGULATIVA1. Ocjenjivanje sukladnosti – sve o tome2. Zakon o vodama – sve (vodopravni akti, vodna područja...)3. TPZK – što sadrži propis? 4. Zidovi - seizmika5. TP o uštedi energije i toplinskoj zaštiti6. Katastar(pitanja su vrlo općenita npr. Recite mi sve što znate o katastru...) ZAŠTITA NA RADU1. Što se prilaže uz glavni projekt kod objekata namijenjenih za rad? (elaborat ZNR, sve o tome)2. Što se ispituje u radnim i pomoćnim prostorijama? Kako često? POŽAR1. Kako biste omogućili spašavanje ljudi iz visokih zgrada? (što su visoke zgrade?) – evakuacijski putevi, sigurna stubišta – kad je neko stubište sigurno? o čemu ovisi njegova širina?... i još nešto o tome2. Vatrogasni pristup – kad se može odstupiti od uobičajenih dimenzija?3. Kako se dokazuje uporabljivost požarnog zida izrađenog na gradilištu, a kako protupožarnih vrata napravljenih u tvornici? Zaštita na radu :1.Što sve treba od dokumentacije izvođač imati na gradilištu za zaštitu2.Knjiga nadzora3.Što se radi kad se desi ozljeda na radu Prometnice :1.Tuneli, razlika cestovni željeznički2.Zaštita kosina3.Istražni radovi Zaštita od požara :1.Vatrogasni pristupi2.Izjava i certifikat za proizvode kad su izrađeni na gradilištu i kad su kao gotovi došli na gradilište3.Što kad se ne može osigurati vatrogasni pristup Tehnička regulativa :1.Akreditacija2.Normizacija3.Sile kod seizmike4.Taktilna površina5.Toplinska zaštita zgrada Pitanja#2 

Page 11: Rokovi Pitanja

OSNOVE GRAĐEVINSKE REGULATIVE- Građevinska dozvolaPravomoćna – konačna građ. dozvolaDokaz o pravu vlasništva (zahtjev za građ.)- Koje građevine mogu bez građ. dozvole- Izmjene i dopune građ. dozvole- Nadzorni inženjer (obveze, ko moze biti) TEHNIČKA REGULATIVA- Zaštitni pojas autoceste (40 m)- Eurocode (nabrojati, način proračuna)Djelovanja na konstrukciju (glavno, promj., izvanredno)- Sukladnost proizvoda (certifikat, izjava o sukladnosti)Tabela sustava ocjenjivanja sukladnosti (beton 2+)- Nabrojati vodopravne akte- Zaštita os korozije- Vrste tla ZAŠTITA OD POŽARA- Vatrogasni pristupiŠto ako se pristup ne može izvesti (Zaštićena kulturna dobra)- Dokazi uporabljivosti vatrootpornih elemenata (certifikat, izjava)Sukladnost uvezenih proizvoda ZAŠTITA NA RADU- Poslovi sa posebnim uvjetimaTko ih može raditi, dokazi (med. rada, osposobljavanje)- Opasne tvari na mjestu rada (što poduzeti) PROMETNICE (UŽE PODRUČJE)- Dijelovi javne ceste- Podjela javnih cestaMjerila za razvrstavanje (Zašto je neka državna, neka županijska)- Financiranje javnih cesta- Planski temelji- Održavanje cesta (Sve - ko provodi, ko financira, koja su, razlike...) pitanja#3 Građ. regulativa;1.adaptacija, rekonstrukcija, uređenje objekata2.građ. dozvola3.održavanje cesta4.certifikat-izjava o sukladnosti5.bitni zahtjevi za građ.6.građevinski dnevnik Teh. Regulativa;1.EC – nabrojati , koja su opterećenja2.zaštita od korozije3.buka4.sukladnost-izjava – ona tablica5.modul stišljivosti – dosta detaljno6.slijeganje  Zaštita od požara;1.vatrogasni prilazi

Page 12: Rokovi Pitanja

2.bitni zahtjevi – požar3.sukladnosti, izjava, što ako postoji atest i certifikat za proizvod iz neke dr. države Zaštita na radu;1.poslovi sa posebnim uvjeti rada – opća i posebna pravila2.knjiga nadzora Prometnice;1.planovi2.odnos Vr i Vp3.priključci na javnu cestu – detaljno (kako znamo od kud do kud je zona izrade priključka – tamo di se mijenja pop. profil ceste)4.lokalne ceste – definicija5.što čini javnu cestuGRAĐEVINSKA REGULATIVA 1.Prostorni planovi – koji su i u kakvoj su međuovisnosti?2.Tehničko dopuštenje? (u Hr nitko nije ovlašten za izdavanje)3.Nostrifikacija projekta?4.Nadzorni inženjer?5.Građevinska dozvola?6.Građenje protivno građevinskoj dozvoli? (izmjena i dopuna)7.Što ako se gradi protivno građ dozvoli? (zatvaranje gradilišta)8.Koja je dužnost nadzornog ing u slučaju građenja protivno građ dozvoli i zatvaranja gradilišta?(upis u dnevnik)9.Završno izvješće nadzornog inženjera?  TEHNIČKA REGULATIVA 1.Vrste ispitivanja tla?2.Krilna sonda?3.Utjecaj vode na temelje?4.O čemu ovisi opterećenje temelja?5.Vrste opterećenja na temelje?6.Skraćene oznake tla u geotehnici, koje su i što znače?7.Zaštita od korozije?8.Čišćenje čeličnih konstrukcija?9.Proračun seizmičkih sila, koeficijenti!10.Ocjenjivanje sukladnosti!11.Vodopravni akti?12.Vodna područja i slivna područja?13.Tehnički propis za bet. konst – razlike od prijašnjeg propisa?14.Pravilnik o osiguranju pristupačnosti-taktilne površine?15.Metoda ispitivanja stišljivosti – kružna ploča?   PROMETNE GRAĐEVINE 1.Podjela javnih cesta?2.Tko upravlja kojim cestama?3.Vrste održavanja cesta?4.Primjeri izvanrednog i redovnog održavanja i razlike?5.Zaštitni pojas?6.Što pripada u cestu?7.Zemljišni pojas?8.Priključci na javnu cestu?

Page 13: Rokovi Pitanja

9.Autobusna stajališta?10.Križanje ceste i ž. pruge – trokut preglednosti?11.Građenje u zaštitnom pojasu ceste?12.Zaštitni pojas ž. pruge i odakle se računa?  ZAŠTITA OD POŽARA 1.Definicija visoke građevine?2.Kako se dokazuje vatrotpornost ugrađenih građevinskih elemenata na gradilištu – proizvedenih na gradilištu i dostavljenih?3.Sigurno stubište?4.Širina stubišta i kako se određuje?5.Vanjsko stubište? Građ. regulativaStudija procjene utjecaja na okoliš?Načelna dozvola?Program kontrole i osiguranja kvalitete?Završno izvješće nadzornog inženjera?Komunalni doprinos?Odstupanje od bitnih zahtjeva za građevinu?Tehnički propis? Tehnička regulativaVrste geomehaničkih istražnih radova?Načini zaštite čelične konstrukcije od korozije?Vrste javnih cesta?Zaštitni pojas ceste?Taktilna obrada?Elementi pristupačnosti?Vodopravni akti?Određivanje modula stišljivosti?Iskaznica potrebne topline? Uže područje (bet. konstrukcije)Načini temeljenja?Kada se može pristupiti betoniranju zahtjevne građevine, npr. mosta?Kako se određuje seizmička sila po metodi ekv. statičkog opterećenja?Što je početna imperfekcija e0? Zaštita na raduMjere z.n.r. na privremenom radilištu?Odgovorna osoba?Tko treba ustrojiti službu za zaštitu na radu?Povjerenik za zaštitu na radu?Posebna pravila zaštite na radu? Zaštita od požaraVatrogasni pristupi?Kako se dokazuje sukladnost građevnog proizvoda izvedenog na gradilištu (npr. pp zida)?Bitni zahtjevi za građevinu vezano za zaštitu od požara? (travanj 2010.)Građevinska regulativa:1. Projektant2. Rješenje za građenje__Prema zakonu o poticajnoj stanogradnji,vrijedi do 31.12.2010.,izdaje se za objekete za koje se prije izdavala Potvrda glavnog projekta. Nema lokacijske dozvole.

Page 14: Rokovi Pitanja

3. Rekonstrukcija4. Nostrifikacija5. Tehnički pregled, uporabna dozvola Zaštita od požara:1. Bitni zahtjevi za građevinu za zaštitu od požara2. Požarno opterećenje,vrste,kategorije specifičnog__niska do 2000 MJ,srednja 2000-3000 MJ,visoka >3000 MJ3. Ugostiteljski objekti-izlazi,vatrootpornost,stubišta,sve4. Visoki objekti-izlazi,vatrootpornost,stubišta,sve Zaštita na radu:1. Visine radnih prostorije2. Poslovi s posebnim uvjetima rada3. Stubišta4. Projektiranje sanitarnih prostorija Tehnička regulativa:1. Ocjenjivanje sukladnosti2. Tehnički propisi za metalne konstrukcije3. Tehnički propisi za drvene konstrukcije2. Tehnički propisi za dimnjake4. Katastar5. Zakon o cestama6. Zakon o vodama Betonske i zidane konstrukcije:1. Određivanje raspona za proračun2. Je li potrebno uvijek armirati temeljnu traku i ako nije kada nije__nije potrebno uvije,beff3. Kod koje se čvrstoće mort mora raditi u tvornici4. Mješovite konstrukcije,dopuštenost5. Kad je nesto zid,kada stup__odnos 1:46. Razlika proračuna kod plitkih i dubokih temelja Pitanja- 04.2010.Građevinska regulativa:1. Projektant2. Rješenje za građenje__Prema zakonu o poticajnoj stanogradnji,vrijedi do 31.12.2010.,izdaje se za objekete za koje se prije izdavala Potvrda glavnog projekta. Nema lokacijske dozvole.3. Rekonstrukcija4. Nostrifikacija5. Tehnički pregled, uporabna dozvola Zaštita od požara:1. Bitni zahtjevi za građevinu za zaštitu od požara2. Požarno opterećenje,vrste,kategorije specifičnog__niska do 2000 MJ,srednja 2000-3000 MJ,visoka >3000 MJ3. Ugostiteljski objekti-izlazi,vatrootpornost,stubišta,sve4. Visoki objekti-izlazi,vatrootpornost,stubišta,sve Zaštita na radu:1. Visine radnih prostorije2. Poslovi s posebnim uvjetima rada3. Stubišta4. Projektiranje sanitarnih prostorija Tehnička regulativa:1. Ocjenjivanje sukladnosti

Page 15: Rokovi Pitanja

2. Tehnički propisi za metalne konstrukcije3. Tehnički propisi za drvene konstrukcije2. Tehnički propisi za dimnjake4. Katastar5. Zakon o cestama6. Zakon o vodama Betonske i zidane konstrukcije:1. Određivanje raspona za proračun2. Je li potrebno uvijek armirati temeljnu traku i ako nije kada nije__nije potrebno uvije,beff3. Kod koje se čvrstoće mort mora raditi u tvornici4. Mješovite konstrukcije,dopuštenost5. Kad je nesto zid,kada stup__odnos 1:46. Razlika proračuna kod plitkih i dubokih temeljaMARTA 31.03.2009. BETON – UŽE PODRUČJE1. Kako se ispituju pukotine?2. Razlika između tlačne čvrstoće betona na kocki i na valjku? (uslijed čega)3. Visokostijeni nosači vs. grede4. Računski raspon proste grede po EC-u5. Koji mortovi postoje? (zadani sastav, projektirani) PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA1. Što je tehnički propis, tko ga donosi? Norme? Da li su obavezne?2. Tehnički propis za čelik vs. priznata pravila? Dokad vrijede?3. Uporabna dozvola i tehnički pregled – sve 4. Potvrda o izvedenom stanju5. Studija utjecaja na okoliš – kad se donosi?6. Nostrifikacija – sve(i još me dosta ispreskakala sa svim i svačim – treba točno reći ono što traži)  TEHNIČKA REGULATIVA1. Ocjenjivanje sukladnosti – sve o tome2. Zakon o vodama – sve (vodopravni akti, vodna područja...)3. TPZK – što sadrži propis? 4. Zidovi – seizmika5. Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije6. TP o uštedi energije i toplinskoj zaštiti7. Katastar(pitanja su vrlo općenita npr. Recite mi sve što znate o katastru...) ZAŠTITA NA RADU1. Što se prilaže uz glavni projekt kod objekata namijenjenih za rad? (elaborat ZNR, sve o tome)2. Što se ispituje u radnim i pomoćnim prostorijama? Kako često? POŽAR1. Kako biste omogućili spašavanje ljudi iz visokih zgrada? (što su visoke zgrade?) – evakuacijski putevi, sigurna stubišta – kad je neko stubište sigurno? o čemu ovisi njegova širina?... i još nešto o tome2. Vatrogasni pristup – kad se može odstupiti od uobičajenih dimenzija?3. Kako se dokazuje uporabljivost požarnog zida izrađenog na gradilištu, a kako protupožarnih vrata napravljenih u tvornici?  STELA 31.03.2009. BETON – UŽE PODRUČJE

Page 16: Rokovi Pitanja

1. Udaljenost oslonaca za gredu2. Cementi – tipovi3. Cementi – korozija u betonu 4. Prednapinjanje – razlike između vrsta 5. Temeljenje – broj bušotina  PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA1. Parcelacija (objasniti na primjeru ceste)2. Lokacijska dozvola3. Revident, i što revidira4. Projektant5. Uklanjanje6. Akti na temelju kojih možemo graditi TEHNIČKA REGULATIVA1. Ocjenjivanje sukladnosti – sve o tome2. Vrste cesta, građenje u zaštitnom pojasu, tko izdaje dokument3. TPZK – što sadrži propis,a) vrste ZK b) što se radi kad imamo zid 1m iznad stropne konstrukcije koji nije pridržan okomito na vl. ravninuc) pregradni, fasadni, obložni zidovi u konstrukciji 4. TP o uštedi energije i toplinskoj zaštiti5. Mjeriteljstvo ZAŠTITA NA RADU1. U principu je pitanje bilo koncipirano po sistemu da li se negdje u mom poslu primjenjuje zaštita na radu…- pregledi mostova – poslovi s posebnim uvjetima rada… tko, kako, uvjeti za to (rad na visini) i ograničenja (piše u onom pravilniku)- tehnički uvjeti za to – vertikalni pristupi – ljestve POŽAR1. Bitni zahtjevi2. Vatrogasni pristupi i iznimke3. Kako se dokazuje uporabljivost požarnog zida izrađenog na gradilištu?4. Što ako je proizvod uvezen izvana? ostalo 31.03.2009. BETON – UŽE PODRUČJE1. Predgotovljeni elementi ZGRADARSTVO – UŽE PODRUČJE1. Metode ispitivanja – razorne i nerazorne?2. Može li se raditi samo nerazorna metoda za pojedine elemente? NE3. Koliko uzoraka uzimamo za razornu metodu? 3-54. Beton zadanog i projektiranog sastava PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA6. Građevinski akti? (uporabna, građ, roug), tko izdaje koju?7. Popis dokumenata koje izvođač mora imati na gradilištu8. Bitni zahtjevi za građevinu9. Invalidi – koliko stanova treba biti prilagođeno?... TEHNIČKA REGULATIVA1. Ocjenjivanje sukladnosti – što znači 1,1+,2,2+,3,4 ZAŠTITA NA RADU

Page 17: Rokovi Pitanja

1. Što radimo kad zaposlimo novog radnika? (ocj praktične osposobljenosti)2. Strojevi s posebnim opasnostima – tko ih ispituje? Tko njih ovlašćuje? POŽAR1. Vatrogasni pristupi  24.03.2009.OPĆA TEHNIČKA REGULATIVA:1. TPBK – općenito, prilozi2. Tehnički propis za čelične konstrukcije – općenito3. Zakon o vodama – općenito, vodopravni akti4. Zakon o javnim cestama – definicija autoceste, njezin zaštitni pojas, te podjela cesta5. Koje sve tehničke propise imamo – nabrojati6. Pravilnik o ocjeni sukladnosti – koja je oznaka za cement i objasni na tablici OSNOVNA TEHNIČKA REGULATIVA:1. Lokacijska dozvola – tko ju izdaje i na temelju čega, za koje građevine se ne izdaje, prilozi zahtjevu2. Nabroji upravne akte3. Sudionici u gradnji – sve o projektantu i revidentu4. Kontrola projekata – na koje bitne zahtjeve se radi kontrola5. Razlika između akreditacije i certifikata6. Bitni zahtjevi za građevinu – nabrojatiZAŠTITA OD POŽARA:1. Bitni zahtjevi za zaštitu od požara2. Vatrogasni pristupi – definicija, dimenzije3. Rad na operativnoj površini – dimenzije4. Kolika je nosivost vatrogasnog vozila i koja je mjerna jedinica?ZAŠTITA NA RADU:1. Unutarnja stepeništa – dimenzije, kakva još stepeništa imamo2. Radni prostori – sve o njima3. Ograde i rukohvati – kad se postavljaju, dimenzijeUŽE PODRUČJE STRUKE (prometnice):1. Križanje cesta i željeznica u istom nivou – sve o tome i objasni gdje se ne mogu križati i zašto2. Cestovne karte - nabrojati3. Autobusna stajališta – gdje se postavljaju i o čemu to ovisi4. Razlika između portalnih i željezničkih građevina  24.03.2009. Ivana TEHNIČKA REGULATIVA1. Projekt temeljenja za projektiranje,koji parametri su nam bitni2. Vodni akti3. Javne ceste4. Teh.propis za zidane konstrukcije5. Teh.propis o uštedi topl.energije i topl.zaštiti6. Ocjenjivanje sukladnosti7. Čelične konstrukcije, pravilnik i zaštita ZAŠTITA NA RADU1. Transportni putevi ( sve o njima,dimenzije,što minimalno treba biti označeno i kako)ZAŠTITA OD POŽARA1. Ukupno požarno opterećenje, spec.požarno opterećenje2. Požarni sektor3. Duljina pristupnih puteva kod visokih zgrada4. Otpornost na požar5. Kolika je optornost na požat nosivih dijelova konstr.kod visokih zgrada,a koliko pregradnih zidova?6. Evakuacioni putevi,širina

Page 18: Rokovi Pitanja

7. Bitni zahtjevi građevine s obzirom na požar8. Zaštita ventilacijskih otvora i instalacijaBETONSKE KONSTRUKCIJE1. Kad se armira zaštitni sloj2. Max razmak šipki armature3. Nadvišenje oplate, nakon kojeg raspona je obavezno4. Moment upetosti konzole,koji je računski raspon?GRAĐEVINSKA REGULATIVA1. Bitni zahtjevi za građevinu2. Slučaj kad izv.projekt radi projektant različit od onog koji je izradio glavni, i što u slučaju nesuglasnosti između to svoje sudionika3. Sudionici u gradnji,uvjeti za projektanta4. Kontrola projekta5. Na temelju kojih akata se može početi graditi?6. Što treba sadržavati glavni projekt konstrukcije? ( mene je konkretno pitala za slučaj mosta na pilotima)7. Probno opterećenje mostova  24.03.2009. Zrinka beton 1. temelje koje imamo i kakvo je to duboko temeljenje2. seizmika prelaz iz PBAB i EC ec je zadan prema ubrzanju tla a u pbab su dane zone NAD dokumentom pridružene su pojedinim zonama ubrzanja tla3 koje betone možemo raditi na gradilištu beton zadanog i zadano normiranog betona c16/20 tj.rekla sam mu do rtč 20/254 skidanje oplate po ec 10 dana je za ploče i za stupove tj. osvrt na pbab 30%,70%5. tehničkaa regulativa1. vodopravni akti2. ceste -zaštitni sloj i što on znači s obzirom na izgradnju i ko je nadležan3. sukladnosti 1+ 2+ 3+ što je za šta i kakve su razlike između ocjenjivanja i kod cementa kao su razvrstani prilozi a,b,c,d.....4. temeljenje kakvo imamo koje vrste tj.postupci i slijeganje 5. toplinska iskaznica i što se govori u prilozima  zakon o gradnji1. revident2. lokacijska dozvola3. na temelju kojih dokumenata možeš graditi4. bitni zahtjevi za građevinuznr pitao me dal sam pročitala izmjene zakona nove pitao me je vezano za investitora zop vatrogasni pristupi požarni sektori visokih objekata, požarno opterećenje što   24.03.2009. ( općenito ) TEHNIČKA REGULATIVAOpćenito sva područja,naglasak na novim tehničkim propisima,vodnim aktima,seizmikaJednu kolegicu je iznimno pitala prijelazne i završne odredbe Zakona o vodama i TPBK ZAŠTITA NA RADU1. Stubišta2. Elaborat zaštite na radu ZAŠTITA OD POŽARA-mislim da je mene ispitao 50 % toga što treba,ali još uz to pita i ugostiteljske objekte,vatrogasne pristupe, i to sve sa svim dimenzijama i klasama otpornosti na požar

Page 19: Rokovi Pitanja

 GRAĐEVINSKA REGULATIVA- Razni ispitivači,neki gnjave više,neki baš i ne,ali,po meni,nitko ne pita ništa što već nije navedeno kao bitno i potrebno znati- Znači,lokacijska dozvola,bitni zahtjevi,sudionici,... BETONSKE KONSTRUKCIJETo područje je bilo najčudnije svima jer pitanja nisu bila vezana za regulativu,kao što smo očekivali,već konkretna pitanja o dimenzijama,rasponima,...1. Preklopi armaturnih mreža2. Proračun silosa3. Seizmika,po novim i starim propisima4. Razmaci armature  Pitanja 17.03.2009. ZNR: 1. dimenzije prostorija (10 m3 i 2 m2, pa onda one visine i to)2. elaborat ZNR, tu me gnjavio oko tog elaborata3. još me nešto pitao ali nemam blage šta!  OTR: 1. ocjenjivanje sukladnosti2. mjeriteljstvo3. temeljenje-slijeganje4. zakon o vodama (tu sam pričala o aktima, slivnim područjima i tak sve što mi je palo napamet)5. elementi ceste, što čini cestu6. pravilnih o uštedi topl. energije (prostorije koje se griju iznad 18...) UŽE P. 1. da li smijemo koristiti strane norme, npr. Afričke?2. da li smijemo betonirati vert. serklaže za zidane k. betonom izrađenim na gradilištu?3. vrste betona i morta (projektirani iz tvornice i izrađen na gradilištu) 3. sklonište, udaljenost skloništa od zgrade? OGR: 1. potvrda izvedenog stanja2. rješenje o uvjetima gradnje3. tehnički propisi, općenito što su4. bitni zahtjevi za građevinu5. da li se norme moraju koristiti, općenito što je norma tko izdaje..6. projektant ZOP: 1. kako se može spriječiti širenje vatre u zgradi2. kako se potvrđuje da su proizvodi otporni na požar3. bitni zahtjevi za građevinu za požar4. kako izolirati rupu kroz koju prolaze instalacije (brtvom otpornom na požar)  Pitanja 03.03.2009. Osnovno: na svakom području, o čemu god da je riječ u jednom trenutku ili dijelu rečenice ispitivač te navodi da kažeš izjava ili potvrda o sukladnosti! SUKLADNOST JE TRENUTNO JAKO "IN"!!! POŽAR1. Bitni zahtjevi za konstrukciju u smislu zaštite od požara?2. Kako ostvarujemo te bitne zahtjeve unutar i van objekta? (npr.kada između ostaloga kažeš protupožarni zidovi, vrata on uskače šta vrata moraju imati ili sl.)3. Šta strani proizvod mora zadovoljiti? (izjava sukladnosti alidistributera/uvoznika)4. Što su vidoki objekti?

Page 20: Rokovi Pitanja

 ZNRNakon što sam naglasio da projektiram čelične konstrukcije:1. Vertikalni pristupi? (Penjalice, sve one dimenzije)2. Prometnice izvan i unutar objekta? (trebaš reć opisne zahtjeve iosnovne dimenzije npr. ukupna širina jednosmjerne, dvosmjerne, a ostale kažeš da moraju biti u skladu s Pravilnikom)Napomena: Neke je davio oko nekakvog Zapisnika, jer to nitko nije točno znao, a to je nekakav Zapisnik koji potpisuju tri osobe (radnik, poslodavac i valjda ovlašteni za ZNR!?) koji radnik i/ili (?) poslodavac mora obavezno imati prije nego ovaj počne radit. To mora imati uz onu svjedodžbu medicine rada. TEHNIČKA REGULATIVA1. Izjava i potvrda sukladnosti?2. Vodopravni akti? (samo nabrojat)3. Zaštitni pojas autoceste? (širina i šta je to)4. Podjela cesta i tko s kojom upravlja?(Ne mogu se sjetit jel bilo još koje) OSNOVE REGULATIVE1. Nadzor, dužnosti i obaveze i tralalala sve o nadzoru2. Građevinski dnevnik, tralalala (naravno tu upadaju sukladnostiza građevne proizvode koje se moraju popisat u dnevnik)3. Što je građevni proizvod? Definicija, tralalala sve o tome; kadanešto postaje građevni proizvod, neizbježna uporabljivost/sukladnost..Građevinska regulativa: izdavanje potvrde na GPBitni zahtjevi za građevinu – obavezno znatiVoditelj projektaRegistracija tvrtke za vođenje projektaStručni nadzor Tehnička regulativa: Vodopravne dozvoleTehnički propis za beton - okvirnoTehnički propis za dimnjakeTehnički propis za čelik – okvirno OBAVEZNO naučiti tablicu potrebnih ispitivanja za izdavanja certifikata sukladnosti/izjava o sukladnosti Zgradarstvo: Geotehnička ispitivanjaCement ZOP ZOP u turističkim objektima, sve živo: dimenzije, mjere zaštite evakuacijskih puteva, veličine sektora, … ZNR Gdje se izdaje uvjerenje o osposobljenosti za davanje prve pomoćiŠto su poslovi sa posebnim uvjetima rada i što je za njih propisano?Koordinator 1 i 2 ZNR Hrvoje Macan -( IZVOĐENJE ), 14.09.20101. POŽAR

Page 21: Rokovi Pitanja

1. skaldište eksplozivnih tvari na gradilištu - mjere zaštite2. visoki objekti - koji su, ljestve ...3. požarni sektor - karakteristike, zaštita rovova i kanala ...4.sukladnost proizvoda - strani proizvod ...5. evakuacijski put - objasni6. bitni zahtjevi - požar 2. ZNR1. skladišta , koja su ,opiši2. radne prostorije, koje su objasni3. knjiga nadzora4. itd ...blic pitanja5. elaborat - objasni6. plan ZNR 3. BETONSKE I ZIDANE1.pregradni zidovi, upetost sa glavnim i pločom2. sljeganje temelja3. kad je zid i kad je stup4.max razmak armature u stupu i zidu, min fi šipki u stupu5. što treba imati npr. betonska greda za mostove prije nego ju ugradim - sukladnost, tehn. upute - nabrojati - opisati  4. TEH. REGULATIVA1. OBJASNI : c12/15 s2 cl dmax2. sukladnosti : koja je za beton, cement... profilirani limovi za krovišta 1+,2+ ... koje se radnje tu odvijaju, izjava, potvrda ...3.završni radovi - nabroji4.tehničke upute - ugradnja, objasni5. vodopravni akti6. elementi cesta7. tp betonske8 . PGP, tko izdaje i što je to (posebna geodetska podloga ) 5.OPČA REGULATIVA1. tko je nadzorni, kako se to postaje2. nostrifikacija proj, tko izdaje, tko ovlaštuje osobe za nostr.3. dokumenti na gradilištu4. sukladnosti - objasni5. rješenje o građenju ( ne o uvjetima grad )6. taktilne površine7. norma8. razlika pot glav proj i građevinske dozvole9. pristupi za invalide10. uporabna dozvola - tko ju izdajeMagdalena Radovic (14.09.2010.) : Evo dojmova... Najbolji savjet koji mogu dat svima koji idu na stručni je da se ne bediraju i ne stvaraju si neki presing jer oni tamo stvarno traže osnove osnova!Toliko vrimena mi je otišlo da pređem svu tu hrpetinu zakona - i tek kad sve to pređete ste svjesni koliko toga ima i skrpa vas panika jer vam je jasno koliko toga"ne znate" jer nema šanse da se sve to nauči...i dođete tamo jadni; skroz svjesni svog neznanja, opterećeni hrpom stvari koju ste samo pročitali, a mislite da ste ih trebali naučit...i gledate ekipu koja ponavlja po nekim skripticama od 20 strana i zavidite im na ležernosti :) 

Page 22: Rokovi Pitanja

Npr. meni je zakon o vodama bio tooooooooooooooliko dosadan da mi je trebao cili dan da ga pročitam i ništa mi nije ostalo u glavi...Frendica koja je položila u 6. misecu mi je rekla da ne budem blesava i da ne moram ni učit Zakon o vodama - da treba znat samo vodopravne akte.I tako - naučila ja samo vodopravne akte...s tim da sam učila i kad se koji izdaje, kad koji nije potreban...bla,bla...i bojala se "a što ako me pita nešto drugo...??"A onda dođete tamo i skužite da ih treba znat NABROJIT!!!! Doslovno :) Stvarno, treba samo skupit pitanja i potražit odgovore u zakonima, ali ne opširnije od par riči! Ne ić u nikakvu širinu...Čim vide da znate vam postavljaju iduće pitanje - ne čekaju ostatak odgovora!Pita me lik Tehnčki propis za zidane konstrukcije, odgovorim mu na što se odnosi, pa me pita na koje građevne proizvode se odnosi, ja mu kažem..."Gdje su navedena ta svojstva?""U prilozima tehničkog propisa.""Dobro, koji su to?""Pa, u prilogu A su navedena svojstva ziđa, B....."Ali prije nego sam izgovorila "B" on je već postavljao iduće pitanje... Svi na početku pitaju čim se bavite i ovisno o tome slažu kriterije...Za ljude s gradilišta su rigorozniji kriteriji za zaštite, blaži za sve ostalo - za projektante obratno...s tim da imaju pred sobom kopiju vaše radne knjižice, pa nema baš muljanja, ali ima ih koji su i tome doskočili...Lik radi na gradilištu, ali je u međuvremenu odjavljivao ispit, pa je kopija radne knjižice nešto starija, a liku sa zaštite na radu (koji je prethodno srušio par ljudi...) je rekao nešto tipa "Pa malo jesam svojevremeno radio za izvođače, ali znate kako je...kriza i to... nema se posla, propala firma...sad radim u katastru." Prejak je lik; po meni - junak dana :) ZAŠTITA OD POŽARAŠto je evakuacijski put?Što je vatrogasni pristup? Kad se može odstupiti od propisanih uvjeta? Nije čekao ostatak ogovora...Dokumenti sukladnostiŠto u slučaju uvezenih protupožarnih vrata? TEHNIČKA REGULATIVA GRADNJETehnički propis za zidane konstrukcijeOd čega se sastoji cesta?Vodopravni aktiOPET - Dokumenti sukladnosti...Pa ima na stolu jednu izjavu za beton, pa me pitao što koji podatak u oznaci svojstava betona znači (tlačna čvrstoća; valjak/kocka, max. zrno agregata, konzistencija...) ZAŠTITA NA RADUElaborat zaštite na raduUvjeti za unutarnja stepeništa (s tim da sam mu ja pričala o dimenzijama kraka i stepenica, na što mi je on rekao "Ma, dobro to...to vam ni ja ne znam, ali mislim da ste rekli dobre dimenzije...")Veličine radnih prostorija OSNOVE TEHNIČKE REGULATIVEDokumenti prostornog uređenja, u kakvom su međusobnom odnosu, koji su strateški, koji provedbeni, tko ih može izrađivati?Što je rješenje za građenje? Do kad važi taj zakon?Što je norma? Tko donosi norme? Je li upotreba normi obavezna? Ovo je jedino područje za koje mi nije bilo krivo što sam učila po zakonima. Svi su iz te prostorije izlazili izbezumljeni i govorili da žena nije normalna, da te skroz ispreskače...(inače se odgovara u prostorijama di je više ispitivača, a samo je u ovoj žena koja sama ispituje - i na koju su me upozoravali i prije ispita...)Mene nije izblesirala; razlika u odnosu na ostale ispitivače je bila jedino u tome - da je čekala ostatak odgovora :) UŽE PODRUČJE STRUKE - BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE

Page 23: Rokovi Pitanja

 Lik do bola dobronamjeran...ulazim ja unutra, on baci oko na papire, vidi da sam položila 4 područja i kaže:"O, pa vi ste već sve položili!"Govorim ja: "Pa, dobro, ali moram još i vas riješit"A on na to: "Ma..." - nasmije se i odmahne rukom...I kaže: "Ma kad ste već tu, meni je cilj da vas nešto i naučim...da čujete nešto od mene..."Lik doslovno ne očekuje da znate odgovore na njegova pitanja!!! On je taj koji tamo priča...Meni je on bio zadnji, ali takav dojam su stekli i ljudi koji su ranije odgovarali... Proračunski raspon grede prema ECKad treba, kad ne treba armirati temelj?Koje betone se može radit na gradilištu?pitanja s ispita 12.11.2009. - sudionici u građenju- građevinska dozvola - tehnički pregled- upravni i neupravni akti- nostrifikacija - revident- posebni uvjeti ZNR- knjiga nadzora, tko sve upisuje u nju?- sprečavanje prenošenja požara- izjava i potvrda o sukladnosti, Ci CE znak- osiguranje građevinske jame- što izvođač prilaže prije početka građenja - koje papire- komunalni doprinosi- elaborat ZNR - u kojoj fazi- projektirani i zadani sastav betona- zašto imamo tehnički pregled, koji su sudionici, postupak...- vrste tla- vodopravni akti- opterečenje na konstrukciju- oznake betona- razvrstavanje javnih cesta- bitni zahtjevi za betonsku konstrukciju, građevinske proizvode- tehničko dopuštenje, tehnički propisi- tko potvrđuje ispravnost proizvoda proizvedenog na licu mjesta - izvođač- pravilnik o cementu, ušteda toplinske energije i toplinska zastita, pravilnik o celicnim konstr. zidanim konstr.- dokazivanje sukladnosti za proizvode iz inozemstva- evakuacijski put- akti koje moras imati na gradilistu- mjeriteljstvo, akreditacija- sliv, vodopravni akti, svrha zakona o vodama  sa ostalih rokova iz 2009.: opca regulativa- sudionici u gradnji, posebno o izvođaču- bitni zahtjevi za građevinu, i koji od njih se revidiraju- sve dozvole  tehnička regulativa- suglasnosti, posebno 2+, 1+

Page 24: Rokovi Pitanja

- TPBK- razlika između suglasnosti i akreditacije- vodopravni akti- dijelovi javne ceste, i posebno autocesta požar- bitni zahtjevi za građevinu sa aspekta požara- vatrogasni pristupi- što je otpornost konstrukcije na požar- požarno opterečenje ZNR- iskopi - osiguranja- dokumenti koje moramo imati na gradilištu za radnike Prometne građevine- prilazi na javne ceste- dijelovi javne ceste- geološki profil, ispitni radovi- poprečni profil ceste- održavanje cesta- planski dokumenti... i još brdo nebuloza hvala kolega, nije tako strasno.u biti ja sam kriv sto sam malo zablokirao, sasvim me normalnu stvar zena pitala, al eto. uh, sjetit se pitanja, probat cu...opca regulativa: - dobra pitanja, treba to znati ali nije strasno- bitni zahtjevi za gradjevinu- sudionici u gradnji- o izvoditelju u gradnji (tko moze biti, sto je potrebno, ...)- na temelju kojih dokumenata se sto moze graditi ( tu ja zablokirah mada sam znao :( ) uze podrucje struke - beton - logicna pitanja, trai razumjevanje i poznavanje stvari, ok lik- kada pocinje transport betona, od kojeg do kojeg trenutka se racuna- minimalno preklapanje veza zidnih elemenata- razne namjene sklonista- zateceno stanje konstrukcije, koja ispitivanja i zasto tehnicka regulativa - siroko podrucje, moze svasta doci, treba dobro nauciti, zeznuto- opisati kontrole 2+ za beton i 1+ za cement ( tablica grupa ispitivanja, opisati)- vertikalni i horizontalni pristupi objektima- drzavna izmjera i katastar nekretnina- katastarska opcina i cestica zop - odlican lik! logicna pitanja, sasim ok- bitni zahtjevi na gradjevinu u pogledu zop-a- kako se sprecavasirenje pozara unutar objekta- tko izdaje potvrdu/certifikat/atest/izjavu/kako vec se zove o protupozarnoj otpornosti proizvoda znr - cudan lik, trik pitanja, treba se dobro upoznati s gradivom- sto u slucaju nezgode na gradilistu- tko pruza prvu pomoc, tko je za to i kako obucen- kome, kada, i kako javiti o nezgodi to je to koliko se sjecam valjda ces dobiti dobar uvid u situaciju. nije to uopce strasno, dobro se upoznaj sa gradivom, od svega nesto treba znati, malo hrabrosti, i nemas brige ;) ROK 14.09.2010.:

Page 25: Rokovi Pitanja

 OPĆA - glavni projekt-što je, od čega se sastoji (građevinski, arhitektonski, strojarski, elektrotehnički pr itroškovnik radova), dijelovi svakog projekta i malo o njihovom sadržaju (tehnički opis, proračun, nacrti)- za što je odgovoran projektant, a za što nadzorni inženjer- završno izvješće nadzornog inženjera- koju dokumentaciju izvođač mora imati na gradilištu TEHNIČKA- kakvi postoje dokazi o sukladnosti (izjava o suglasnosti i potvrda sukladnosti), razlika između jedne i druge- pokazao mi je jednu izjavu o sukladnosti za beton, da objasnim šta je sve u njoj navedeno (npr u C25/35 šta znači C, šta 25, šta 35, u kojim jedinicama je tlačna čvrstoća, pa dalje šta znači S, Cl, XD1...)-što propisuje tehnički propis za beton; kakva mora biti građevina prema tom propisu-što propisuje tehnički propis za zidane konstrukcije; na koje materijale se odnosi ; vrste ziđa; kakvo je to "omeđeno"-što je građevni proizvod - definicija-koja imamo proračunska stanja (granično stanje nosivoti i gran.stanje uporabljivosti; reći nešto o svakome od njih)-zaštitni pojas kod autoceste koliko iznosi-nabrojati vodopravne akte (nisam znala da je ove godine zakon izmjenjen, ali dopustio mi je da odgovorim po starom. Ovo pitanje dosta pitaju; treba nauciti po novom, ima 6 akata) ZAŠTITA- koji su to visoki objekti s obzirom na zaštitu od požara- ZNR: dokumentacija na gradilištu ( treba nabrojati baš sve: plan izvođenja radova, knjiga nadzora, dokazi da su radnici osposobljeni za rad na siguran način, dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za radnike, šihterica, dokazi o ispitivanju strojeva s povećanom opasnosti, dokaz o ispitivanju instalacija, dokaz da je određen broj radnika osposobljen za pružanje prve pomoći, evidencija o ozljedama ...) skoro sve nas je pitao kako znaš da je radnik osposobljen za rad na siguran način - dokaz o tome je ZAPISNIK O PRAKTIČNOJ OSPOSOBLJENOSTI RADNIKA kojeg potpisuju tri osobe: radnik, ovlaštenik poslodavca i stručnjak zaštite na radu).- što je knjiga nadzora i tko se u nju upisuje UŽE PODRUČJE STRUKE-BETON-skloništa: što je zona rušenja-kada rekonstrukciju radimo po starim a kada po novim propisima-vertikalni serklaži minimalna armatura-kakav je to duboki temelj (ovo nije duboko temeljenje tj piloti, nego je tražio definiciju da je duboki temelj onaj kojemu je dubina četiri puta veća od širine)-tko uzima uzorke betona na gradilištu Pitanja stručni ispit 25.05.2010. (2 kandidata)   Hidra 1. Ductilne cijevi a. Gdje se koriste b. Kako se spajaju, zašto tyton c. Što je normirano kod njih  2. Zone sanitarne zaštite izvorišta kod otvorenih vodotoka 3. Financijski plan Hrvatskih Voda 4. Posebni uvijeti priključenja

Page 26: Rokovi Pitanja

 5. PEHD cijevi a. Gdje se koriste  b. Spajanje-elektrospojnice c. Kako se polažu u rov 6. Obvezujuće vodopravno mišljenje 7. Zone sanitarne zaštite kod krškog vodonosnika 8. Vodopravna dozvola Požar 1. Evakuacijski put  a. Od cega se sastoji b. Od kojeg materijala c. Moze li pristupni put biti duzi d. Kako znamo da su materijali od kojih je izgrađen vatrootporni  2. Bitni zahtjevi za gradjevinu u smislu pozara 3. Čime odvajamo protupožarne sektore (protupožarni zid-kakav mora bit, što je sa vratima-vatrootporna) 4. Ventilacioni kanali za odvođenje dima i topline (klapne-ako idu kroz više protupožarnih sektora)  Zaštita na radu 1. Siguran rad kod iskopa kanala a. Odbacivati materijal na sigurnu udaljenost  b. Razupirati na dubini vecoj od 1 m c. Za razupiranje treba shema razupiranja   2. Rad na mjestima sa posebnim uvjetima rada a. Dob, spol, osposobljenost, psihička i fizička sposobnost, b. Kako se ovo gore dokazuje  3. Dužnosti investitora kod početka radova  a. U fazi projektiranja (koordinator I, što on radi, plan izvođenja radova-tko ga izrađuje) b. U fazi izvođenja (koordinator II, što on radi ) 

Page 27: Rokovi Pitanja

4. Rad na visini (više od 3 m)-posebni uvjeti rada, sposobnosti i kako ih dokazujemo 5. Kad je investitor dužan prijaviti gradilište inspekciji rada  Građevinska regulativa 1. Bitni uvjeti za građevinu 2. Što je građevina prema zakonu  3. I jos smo malo pricali o tome gdje se smije graditi… u skladu s planom i da se mora biti vlasnik cestice na kojoj se gradi… 4. Nadzor-tko može biti, što radi 5. Tehnički pregled-što sve treba, izjave… 6. Građevinski dnevnik-što nadzor upisuje  Tehnička regulativa 1. Sto je akreditacija 2. Protumaciti izjavu od betona-što znači koja oznaka 3. Od cega se sastoji zidana konstrukcija 4. Javne ceste, podjela i zastitni pojas 5. Sto je PGP 6. Koje sile u betonu preuzima armatura 7. Iskaznica topline i ko ju daje 8. Mjeriteljstvo 9. Vrata i prozori- normiranost,bitni uvjetevo pitanja s roka koja sam popisala 24.09.2010:  1. tko ovlašćuje osobe koje vrše obuku ZNR, koje su to institucije?2. ZOP- bitni zahtjevi, zakon o zapaljivim tekućinama, skladišta, PP sektori3. Izjava o sukladnosti, čime se dokazuje sukladnost, koji sustav daje koju potvrdu, potvrda tvorničke kontrole proizvodnje4. BZZG, lokacijska dozvola, potvrda gl. projekta, dužnosti izvođača, dokumenti na gradilištu5. ocjena sukladnosti, ispitivanje sukladnosti6. revident, sudionici gradnje7. ZNR- tko ima ovlaštenja za ispitivanje strojeva (odgovor: Članak 53.(2) Ministar nadležan za rad propisuje uvjete pod kojima ova ispitivanja može obavljati sam poslodavac, odnosno ovlaštena ustanova ili trgovačko društvo te postupak ispitivanja, sadržaj,oblik i način izdavanja isprava.) 8. Mjeriteljstvo- zakon o mjeriteljstvu, tehnička regulativa- gradnja 9. sustavi ocjenjivanja sukladnosti 10. ZOP-sigurnosna stubišta, evakuacijski put, visoki objekti, pristupni put(da li se može produžiti?), potvrde, certifikati- tko ih izdaje, sprinkleri

Page 28: Rokovi Pitanja

 11. ZNR- dokaz o osposoblj, za rad na siguran nacin, sto sadrzi (Završni dokument koji se smatra dokazom o osposobljenosti radnika za rad na siguran način je „Zapisnik o ocjeni praktične osposobljenosti"- sadrzi potpis radnika, njegovog nadređenog i strucnjaka ZNR.) 12.ZNR- Dokumenti na gradilištu, plan uređenja gradilišta, plan izvođenja radova (koor I), projektna dokument, koor II, odgovor na dokumente: Osim toga poslodavac je dužan čuvati na privremenom radilištu i :  Dokaze o osposobljenosti radnika za rad na siguran način (teoretski i praktično) za vrstu poslova koje obavlja na radilištu,  Dokaze o osposobljenosti iz zaštite od požara,  Knjigu nadzora iz područja zaštite na radu,  Liječnička uvjerenja za radna mjesta s posebnim uvjetima rada,  Dokaze o imenovanju i osposobljenosti Ovlaštenika poslodavca iz područja zaštite na radu,  Dokaze o ispravnosti strojeva i uređaja koji se koriste,  Dokaze o osposobljenosti dijela radnika iz prve pomoći.   13. TEHN REGULATIVA- TPČK, TPBK, TPZK, temeljenje, vodopravni akti (novi zakon o vodama) Vodopravni akti su: 1. vodopravni uvjeti, 2. obvezujuće vodopravno mišljenje, 3. vodopravna potvrda, 4. vodopravna dozvola, 5. posebni uvjeti priključenja i 6. potvrda o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja.  14. GRAĐ REG- vrste projekata, sudionici, javne ceste, AC- dimenzije, doprema betona na gradiliste, potvrda o sukladnosti Plan betoniranja – transport i dostava betona Plan betoniranja uključuje opis transporta i ugradnje betona i sve radnje vezane za te poslove. Npr. “Beton se na gradilište doprema mikserima. Ugradnja se vrši pumpom za beton ili dizalicom s korpom.” Prilikom svake isporuke betona na gradilište proizvođač betona je dužan izdati 

Page 29: Rokovi Pitanja

dostavnicu koja mora sadržavati sljedeće podatke: - ime tvornice betona - serijski broj otpremnice - datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode - broj ili identifikaciju vozila - ime kupca - ime i lokacija gradilišta - količina betona u m3 - deklaracija sukladnosti s referencama prema uvjetima kvalitete i prema EN 206-1 - ime ili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno - vrijeme u koje beton stiže na gradilište - vrijeme početka istovara - vrijeme kraja istovara U dodatku otpremnice trebaju biti sadržani podaci o razredu čvrstoće, izloženosti, sadržaju klorida, konzistencije, specijalna svojstva, max. zrno agregata i drugi parametri koji su uvjetovani.   15. sve o sukladnosti- oznake, isprave tijekom proizv, 16. razredi izloženosti X0 - za nearmirani beton u okolini bez smrzavanja, abrazije ili kemijskog djelovanja i za armirani beton u vrlo suhim uvjetima uporabe. Korozija uvjetovana karbonatizacijom XC1 - suha ili stalno vlažna okolina XC2 - vlažna, rijetko suha okolina XC3 - umjereno vlažna okolina XC4 - izmjenično vlažna i suha okolina Korozija uvjetovana kloridima koji nisu iz mora XD1 - umjereno vlažna okolina. 

Page 30: Rokovi Pitanja

U ovu klasu treba svrstavati površine armiranog betona izložene kloridima iz zraka. XD2 - vlažna, rijetko suha okolina. U ovu klasu treba svrstavati površine armiranog betone izložene otpadnim vodama iz industrija koje sadrže kloride XD3 - izmjenično vlažna i suha okolina. U ovu klasu treba svrstavati površine armiranog betona mostova izložene neposrednom djelovanju (prskanju) kloridima (solima za otapanje) . Korozija uvjetovana kloridima iz mora XS1 - okolina uz more izložena solima iz zraka XS2 - okolina stalnog djelovanja mora (dijelovi armiranobetonske konstrukcije u moru) XS3 - zona plime i oseke i zona zapljuskivanja valovima Djelovanje smrzavanja i odmrzavanja sa ili bez soli za odmrzavanje XF1 - umjerena zasićenost vodom bez soli za odmrzavanje. U ovu klasu treba svrstavati vertikalne površine betona izložene atmosferilijama. XF2 - umjerena zasićenost vodom sa solima za odmrzavanje. U ovu klasu treba svrstavati vertikalne površine betona prometnih građevina izložene smrzavanju i solima za odmrzavanje iz zraka. XF3 - visoka zasićenost vodom bez soli za odmrzavanje. U ovu klasu treba svrstavati horizontalne površine betona izložene kiši i smrzavanju. XF4 - visoka zasićenost vodom sa solima za odmrzavanje. U ovu klasu treba svrstavati betonske površine izložene neposrednom djelovanju smrzavanja i soli za odmrzavanje kao što su npr. prometne kolničke površine i zone plime i oseke i zapljuskivanja valovima izložene i smrzavanju. Kemijsko djelovanje XA1 - lagano kemijsko djelovanje XA2 - umjereno kemijsko djelovanje XA3 - jako kemijsko djelovanje   17. OTR- akreditacija, mjeriteljstvo 

Page 31: Rokovi Pitanja

18. BZZG, rekonstrukcija, dokumenti na gradilistu 19. ZNR- opasni uvjeti za rad, koliki br radnika za prvu pomoc, obveze investitora(imenuje koordiatore,..), kada se prijavljuje gradiliste 20. ZNR- prijava gradilista, kada prijavljuje investitor,a kada izvođač(nitko nije odgovorio!), rad na visini, opasni uvjeti za rad,što kada se dogodi nesreća 21. odgovornost revidenta- detaljno, geothen. elaborat- kada se mora raditi (ako je potrebna kontrola tla) 22. sukladnost- uvjet uporabivosti 23. ZNR- osnovna sredstva rada 24. pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti- isprave sukladnosti 25. ZOP- bitni zahtjevi, zapaljive tekućine/ plinovi- tko njima upravlja, pp pristupi 26. ZNR- pravila ZNR(posebna, osnovna, priznata)- na koga se koja odnose. tko potpisuje ovjerenje o strucnoj osposobljenosti za rad u opasnoj sredini (radnik, 1. nadređeni, strucnjak ZNR)-kako se zove taj papir (Zapisnik o ocjeni praktične osposobljenosti), evidencijski karton   Organizacije i poslodavci vode evidenciju o: 1. radnicima osposobljenim za rad na siguran način; 2. radnicima raspoređenim na poslove s posebnim uvjetima rada i rokovima u kojima se moraju radnici ponovno uputiti na zdravstveni pregled; 3. radnicima koji su se na radu ozlijedili i o izvorima i uzrocima tih ozljeda te o radnicima koji su na radu oboljeli i trajanju njihove nesposobnosti za rad; 4. rokovima u kojima se mora izvršiti pregled ili ispitivanje sredstava rada, radne okoline i osobnih zaštitnih sredstava.  Evidencija radnika osposobljenih za rad na siguran način sadrži: 1. ime i prezime, datum i mjesto rođenja i stručnu spremu radnika; 2. datum zasnivanja radnog odnosa; 3. naziv posla i zadataka na koje je radnik raspoređen; 4. podatke o vrstama i opsegu opasnosti koje proizlaze iz poslova i zadataka radnika za koje je izvršeno osposobljavanje (članak 20. točka 2. Zakona o zaštiti na radu); 5. naznaka sadržaja osposobljavanja radnika za rad na siguran način, izvođenje obuke i utvrđivanje osposobljenosti radnika (članak 20. točka 2. Zakona o zaštiti na radu); 6. datum kada je ocijenjeno da je radnik osposobljen za samostalan rad na siguran način, ime i prezime, stručnu sprema i funkciju ovlaštenog radnika u organizaciji koji je utvrdio da je radnik osposobljen za rad na siguran način; 7. datum izvršene povremene provjere znanja radnika iz zaštite na radu na poslovima kod kojih postoji opasnost po život i zdravlje radnika ako je općim aktom organizacije određena obaveza povremene

Page 32: Rokovi Pitanja

provjere znanja radnika iz zaštite na radu, podatke o rezultatima izvršene provjere znanja radnika, ime i prezime, stručnu spremu i funkciju ovlaštenog radnika u organizaciji koji je izvršio tu provjeru.  Evidencija o radnicima raspoređenim na poslove s posebnim uvjetima rada sadrži: 1. ime i prezime, mjesto i datum rođenja radnika; 2. naziv posla i zadataka na koje je radnik raspoređen; 3. podatke o vrstama i opsegu opasnosti koje proizlaze iz poslova i zadataka s posebnim uvjetima rada na koje je radnik raspoređen; 4. datum kada je radnik počeo obavljati poslove s posebnim uvjetima rada; 5. podatke o posebnim uvjetima u pogledu dobi života, spola, stručnih sposobnosti, zdravstvenog, tjelesnog ili psihičkog stanja, psihofizioloških i psihičkih sposobnosti, koje radnik mora ispunjavati; 6. oznaku i datum isprava (uvjerenje o radnoj sposobnosti) na temelju kojih je utvrđena sposobnost radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada na koje je raspoređen; 7. rokove za ponovno upućivanje radnika na zdravstveni pregled prema općem aktu o zaštiti na radu organizacije ili kada to ocijeni liječnik primarne zdravstvene zaštite; 8. ime i prezime radnika koji je upisao podatke u evidenciju.   27. OTR-bzzg, vrste betona, razredi ispitiv. betona (koji je radzre beton, armatura), beton i armatura-SVE 28.ZNR- kako znas da radnika mozes staviti na određeno radno mjesto 29. ZNR- vertikalni prilazi, obveze invest, radne prostorije(min. dimenzije) 30. Tehnički propis za građevinske proizvode 31. Upravni akt (podliježe zakonu o upravnom postupku, ima stranke), neupravni (nema stranke, nema žalbe) 32. OTR- sukladnost, betoni, betonare 33. zakon o vodama- akti 34. zakon o javnim cestama- sto regulira 35. program kontrole i osiguranja kvalitet-sve o tome 36.tehničko dopustenjemi majself: 05.10.2010.- uže podr Čelik- mostovi GRADNJA: 1. potvda izved stanja- sve (btw ne izdaje se uporabna!), za koje građ. se izdaje, što treba priložiti,...2. norma- sve(btw norme nisu obavezne!) REGULATIVA:1. pregledi kod mostova2. sukladnosti (izjava, potvrda i KONTROLA tvorn nadzora!- to je ono a) u tablici, odnosi se na 2 i 2+!) 

Page 33: Rokovi Pitanja

POŽAR:1. što su visoki obj2. što preds kota najnižeg terena(prilaz vozila), najviši pod(gdje ljudi borave)3. što moraju imati instalac(potvrdu sukl) ZNR:1. unutarnja stubišta (pazi spiralna samo kao pomoćna!)-sve2. dužn invest prije izvođenja(imenuje KOO1- izrađuje plan izvođ. radova, izrađuje elaborat ZNR- u gl. projektu, KOO1 može biti u ulozi savjetnika) ČELIK: TPČKbitno je da ne postoje još norme na koje se poziva prilog za prorač po HRN, tijekom gl. proj je bitno PREDVIDJETI sve situac koje se projekt u montaži, bitni zahtjevi,..)OSNOVNA TEH. REG. (treba najbolje naučiti i znat povezat, čeka da sve nabrojiš) -rješenje za građenje, po kojem zakonu.-odstupanje od bitnih zahtjeva, kada -kako znamo da za građ. možemo odstupiti od bitnih zahtjeva (tražiti suglasnost ministarstva)-potvrda izvedenog stanja, jel treba uporabna dozvola za te građevine.-potvrda glavnog projekta, sve-još dosta pitanja svega i svačega OPĆA TEH. REG. (blic pitanja ne čeka odgovor) -zidane, kak se dijele (nearm. arm. prednapeto, omeđeno)-armatura u serklažima pa katnosti-parapeti na vrhu zidane konstr. (moraju biti izvedeni kao omeđeno)-radnje potvrđivanja sukladnosti-sustav ocjenjivanja sukladnosti, kolko ih imamo i koji su-vrste cementa-koji cement ne u agresivnoj okolini-teh propis za betonske, prilozi POŽAR -kako sprječavamo širenje vatre u objektu (podjelom u požarne sektore)-što su požarni sektori-vatr. pristupi-što su visoki objekti-bitni zahtjevi za požar ZAŠT. NA RADU -elaborat zašt na radu-prometnice u halama (dimenzije, označavanje)-što u slučaju ozljede na radu (na 20 ljudi 1 osposobljen... bla bla...) ČELIK (pre dobra žena, totalno dobronamjerna) -teh. propis za čelčne konstrukcije + prilozi-montaža-glavni projekt-viste mladi inženjeri morate puno toga naučiti i napredovati, neka vam je sa srećom i nemojte prestati učiti (kaže ona za kraj)Ines Pean 5.10.2010. (nadzor)  Sonja u nastavku moja iskustva..

Page 34: Rokovi Pitanja

Položila sam, ali isto tako sam mogla i past zbog ZNR i užeg područja struke ZNRObveze Investitora kod prijave gradilišta ( jako detaljno)Kordinator 1 i 2Plan izvođenje radova i elaborat ZNR ZOP (jako dobar ispitivač)Skladištenje zapaljivih i ex tvari na gradilištuŠto je je visoki objektEvakuacijski put, sigurni put Beton (Ispitivo me tip koji je bio Magdaleni i stvarno je ok)Min debljina nosivog zida od kamena!!!! (40 cm)Max razlika u vlažnosti između lamela kod ljepljenog lameliranog nosača ( 2%)Vrste mortaIspitivanja tla Opća tehničkaNormizacijaAkreditacijaSustavi ispitivanja sukladnostiMasu blic pitanjaVodopravni aktiArmatura kod vertikalnih serklažaŠto je PGPPodjela prometnicaZaštitni pojas AC Opća građevinskaLokacijska dozvola što sadrži (jako detaljno)Elaborat parcelacije (jako detaljno)Revizija projekataNormaIdejni glavni izvedbeni projekt (masu podpitanja)Komunalni doprinos Nemoj se prepast i pričaj pa čak i ako nije to baš ono što te pitaju. Bitno je da vide da si učio pa će ti i pomoći.ISPITNI ROK: 5.10.2010. OSNOVE TEHNIČKE REGULATIVE 1. Koje poslove mogu raditi građevinari pri projektiranje? Koje uvjete treba udovoljiti kako bi se postalo nadzorni inženjer?2. Kada je obavezan detaljni plan uređenja?3. Za koje slučajeve građevina se izdaje lokacijska dozvola? Što se i na temelju čega njome utvrđuje?4. U skladu sa čime se provodi parcelacija? Tko izrađuje parcelacijski elaborat? Gdje se provodi parcelacija? Definiraj posebnu geodetsku podlogu? Što je to katastar nekretnina?5. Što je to nostrifikacija, kada se provodi, tko je provodi, što se njome utvrđuje, štambilj? UŽE PODRUČJE STRUKE: BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 1. Prilikom ispitivanja betona na smrzavanje koliko se provodi ciklusa i koliko jedan ciklus traje?2. Proračunski raspon grede za slučajeve oslanjanja prema HRN ENV 1992?3. Kada ne treba armirati temelj?4. Razlika između dubinskih i dubokih temelja, nosivost i reakcija tla?5. Koji su bitni zahtjevi za građevinu te tehnička svojstva betonske konstrukcije?

Page 35: Rokovi Pitanja

6. Sastavni dio čega je i što sadrži program kontrole i osiguranje kvalitete? ZAŠTITA OD POŽARA 1. Što sadrži potvrda i izjava o sukladnosti koja se odnosi na zaštitu od požara za proizvode?2. Koji su uvjeti, duljine, dimenzije požarnog pristupa?3. Što pri projektiranje moramo poduzeti glede zaštite od požara?4. Za objekte koji su kulturno dobro te se ne mogu ispuniti propisane mjere zaštite od požara (glede dimenzija), što se tada čini?  ZAŠTITA NA RADU 1. Koje su visine radnih prostorija, koje su veličine radne prostorije po zaposleniku te kako se određuje slobodna površina poda?2. U kojoj fazi, tko izrađuje, za koje objekte je potreban elaborat zaštite na radu?3. Tko izrađuje, koliko prije prijave gradilišta i kome se prilaže plan izvođenja radova? OPĆA TEHNIČKA REGULATIVA 1. Što je to tehnička specifikacija, usklađena europska specifikacija i domaća tehnička specifikacija?2. Što je to akreditacija?3. Koje su vrste nadzora nad proizvodima (upravni; inspekcijski, gospodarski inspektorat i građevinski inspektor-ministarstva)?4. Objasni znakove CE, C i „ništa“ ?5. Što je to tehničko dopuštenje, kada se donosi, na čiji zahtjev, tko ga donosi?6. Kojih je 6 vodopravnih akata, koji su od njih upravni akti?7. Kolike su dimenzije zaštitnih pojasa ceste? Ej bok..Evo mojih pitanja s roka od jučer 7.12.2010.god..Ispitivači su dosta ok, dosta i pomažu, naravno ako vide da nešto znaš...ZNR jedini ne pomaže, i pita dosta detaljno - baš što piše u zakonu..Nekoliko ih je i palo ZNR.. TEHNIČKA REGULATIVA 1. Tehnički propis za betonske konstrukcije 2. Koji sustav ispitivanja sukladnosti spada beton (2+)3. Koji je najstroži sustav ( 1+ - što to znači)4. Na čemu se temelji ispitivanje (na ispunjavanju bitnih zahtjeva)5. Koji su prilozi TPBK – nabroji sve6. Što je građevni proizvod7. Zakon o javnim cestama – koje su javne ceste, malo općenito o zakonu8. Zakon o vodama – vodopravni akti (koji su upravni)OPĆA REGULATIVA1. Dal vodne građevine mogu biti složene građevine i kakve su to složene građevine2. Lokacijska dozvola3. Sudionici u gradnji (tko su sve, obaveze projektanta)4. Kad se zgrada može graditi5. Bitni zahtjeviZAŠTITA NA RADU 1. Vertikalni prilazi u šahtove (ljestve)2. Povjerenik (sve o njemu, što mu poslodavac mora omogućiti-4 h na tjedan)3. Koje dimenzije mora imati prostorija (10 m3, 2m2, visina prostorije..kad ih zanemarujemo)ZAŠTITA OD POŽARA1. Bitni zahtjevi prema zakonu od požara2. Kako se sprečava požar u zgradi (požarni sektori, klapne na ventilaciji, vatrootporna vrata, otvori na zgradama dovoljno udaljeni..)3. Što moraju imati proizvodi da se ih može upotrebljavati

Page 36: Rokovi Pitanja

 UŽA STRUKA – HIDRO 1. Planski dokumenti upravljanja vodama (koje su, tko ih donosi, na koliko godina)2. Plan upravljanja vodnim područjima3. Zona sanitarne zaštite u krškom vodonosniku4. Načela upravljanja vodama5. Vodopravna dozvola (koje postoje, tko ih izdaje, na koliko godina)6. Duktilne cijevi (obloge, način spajanja, kad se koristi naglavak, kad prirubnica, u kojen smjeru se postavljaju haglavci..) Bog ljudi...Evo i mojih pitanja, također s jučerašnjeg roka 07.12.2010.Ispitivači su bili ok, baš kako je rekla kolegica prije mene, ako si znao nešto...ZNR je definitivno svima bila bolna točka.Uglavnom... ZNR1. Obveze investitora u fazi projektiranja i u fazi građenja2. Obveze koordinatora II3. Kome investitor prijavljuje gradilište4. Elaborat ZNR ZOP1. Kako se sprječava požar u zgradi (požarni sektor, klapne, vatrootporna vrata, pp zid, brtve kod instalacija, otvori na zgradama dovoljno udaljeni)2. Što mogu imati proizvodi da ih se može upotrebljavati (isprave sukladnosti)3. Tko izdaje te isprave4. Bitni zahtjevi za građevinu u pogledu ZOP-a 5. Kad se može odstupiti od tih zahtjeva6. Vatrogasni pristupi (od čega se sastoje) - čim sam rekla od čega se sastoje, prekinuo me i rekao da je ok, tako da dimenzije nisam stigla ni reći GRAĐEVNA REGULATIVA1. Lokacijska dozvola (sve)2. Podjela projekata - glavni projekt (sve o njemu, od čega se sastoji)3. Sudionici u gradnji - tko su sve - obveze projektanta i tko može biti projektant4. Na temelju kojih akata se može početi graditi TEHNIČKA REGULATIVA1. Tehnički propis za beton2. Potvrda, izjava o sukladnosti3. Koliko sustava ocjenjivanja sukladnosti ima, nabrojati4. Sustav ocjenjivanja sukladnosti za beton (2+) i armaturu (1+)5. Zakon o vodama - vodopravni akti, nabrojati - koji od njih su upravni akti6. Elementi osiguranja pristupačnosti za invalide UŽE PODRUČJE STRUKE - HIDROTEHNIKA1. Vodna područja u RH (prema novom zakonu o vodama, za koji sad već svi valjda znamo, ima 2 vodna područja u RH)2. Obvezujuće vodopravno mišljenje, tko izdaje, koliko vrijedi3. Zone sanitarne zaštite za krške vodonosnike4. Javna vodoopskrba5. Ductilne cijevi ...eto to je to...sretno svima!!! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonja Labaš 07.12.2010.ZAŠTITA OD POŽARA

Page 37: Rokovi Pitanja

vatrogasni pristupibitni zahtjevivisoki objekti  TEHNIČKA REGULATIVAEurocode 1- vrste djelovanja proračunski vijek građevine (min. 50 god. ali inženjerski pr. na 100 god.)opet bitni zahtjevi meh. otp. i stab. i požaravrste ziđa - omeđeno ziđe - vertikalni serklažiisprave sukladnosti ( pa ti pokaže jednu i na njoj moraš reć što koja oznaka znači)javne ceste - podjelavodopravni akti  ZAŠTITA NA RADUdužnosti investitorakoordinator Ikoordinator IIplan izvođenja radovatranspotni putevi (kako moraju bit označeni - brzina) OPĆA REGULATIVArješenje za građenjedužnosti nadzornog inženjeranostrifikacijatehničko dopuštenjepristupačnost osobama smanjene pokretljivosti  UŽE PODRUČJE STRUKE - BETONproračunski raspon gredeefektivna duljina sidrenjakad se temelj ne mora armirati ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.12.2010.Karmen, hvala na grupi, te hvala svim prilozima od kolega.Evo i moj mali doprinos. ZAŠTITA OD POŽARAvatrogasni pristupibitni zahtjevipotvrda o sukladnosti za PP elemente  TEHNIČKA REGULATIVABeton-beton, 2+, armatura 1+, što sve ostalo sadrži, nabroji prilogePodjela javnih cesta, dijelovi ceste, zaštitna zonaVodopravni akti, koji su upravni (dozvola i uvjeti!)Potvrde o sukladnosti, koliko ima sustava ocjenjivanja, tvornička kontrola proizvodnje-sve jako opće, samo nabrojati uglavnom ZAŠTITA NA RADUKnjiga nadzora-tko i što upisuje, tko vodi sveOsposobljenost na rad na siguran način, zapisnik, tko potpisujePoslovi s posebnim uvjetima rada-koji su uvjeti, potvrda medicine rada i samo nje!Prva pomoć-osposobljava medicina rada i CRVENI KRIŽ-topla preporuka učiti prema zakonima, pazi se na svaku riječ

Page 38: Rokovi Pitanja

 OPĆA REGULATIVASudionici u gradnji, izvođač-pravna i fizička osobaNa temelju kojih dokumenata se može graditiZakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganjaBitni zahtjevi za građevinu UŽE PODRUČJE STRUKE - HIDRAVodopravna dozvola-svePEHD cijeviZone sanitarne zaštite---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UŽE PODRUČJE STRUKE (beton i zid. konstr)1. Vrste morta2. mokri i suhi postupak kod mlazng betona _ (ja radim na tunelu pa me zbog toga pitao )3. max debljine mlaznog betona koje možemo odjednom nanositi. - (7 - 10 cm)4.djelovi skloništa5. kod zgrade gdje se nalazi sklonište _ u podrumu6. na kojoj min. udaljenosti mora biti pomoćni izlaz _ h/2 zgrade7. min. dubina ispitivanja temelja _ 6 m od dna temelja8.širina mortnog džepa _ 40 % širine elementa9. Da li je projektom određena širina mortnog džepa _ da ZAŠTITA OD POŽARA  1. bitni zahtjevi2.kod ugradnje prožarnog sustava šta ti je potrebno _ isprave sukladnosti, provjerit ispravnost sustava(ovlaštena osoba) na tehničkom pregledu posebna tijela provjeravaju usklađenost sa glavnim projektom.3. nadležnost _ MUP  TEHNIČKA REGULATIVA 1. šta je proizvod2. vrste isprava sukladnosti3. dao mi je jednu izjavu o sukladnosti za beton da je objasnim4. šta je akreditacija 5. vodopravni akti _ samo ih nabrojat (novi su izišli)6.djelovi javne ceste7. taktilna površina ZAŠTITA NA RADU. 1. pružanje prve pomoći ( na 20 radnika 1 oposobljen pa na 50 još 1)2. tko osposobljva _ medicina rada i crveni križ3. kad dođeš na novo gradilište kako ćeš znati koji su radnici osposobljeni za rad na siguran način _ prema zapisniku o ocjeni praktične osposobljenosti koju potpisuju radnik , neposredni ovlaštenik( njegov prvi nadređeni) i stručnjak zaštite na radu. GRAĐEVINSKA REGULATIVA 1. tehnički propisi i tko ih donosi 2. suglasnost za obavljenje građenja3. izvođač i njegove obaveze4. akti prema kojim se gradi5. rješenje za građenje i za koje se građ. daje6. građ. dnevnik7.uklanjanje građevina i dozvola i šta se prilaže. 

Page 39: Rokovi Pitanja

eto to bi bilo to. 2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pitanja rok 26.1.2011. Ispitivača je vise za znr, opću i tehničku regulativu, požarac je odličan kao i promet, gospoda i gospođa koja su meni bili su ok, ukoliko zapnete u nabrajanju pomognu i slično, tako da nema razloga strahu. SRETNO SVIMA!!  Požar1.Požarna otpornost (pregradni zidovi, nosivi zidovi)2.Bitni zahtjevi za požar3. Visoki objekti, veličine požarnih sektora u odnosu na visinu ZNR1.Posebni uvjeti rada2.Strojevi i uređaji s povećanim opasnostima rada (bitno je reći da se ti strojevi mogu zaštititi do mjere do koje nije narušena njihova funkcionalnost)3.Stepeništa unutrašnja, vanjska, dimenzije, rukohvati, ograde.... Prometnice(pošto sam ja u geotehnici pitanja su bila primjerena tome, ispitivač ispituje kroz razgovor...)1.Istražni radovi (modul stišljivosti)2. Tuneli (cestovni, željeznički)3.Planovi i dokumenti za prometnice TEH REG1. Eurokodovi nabrojati sve, vrste djelovanja prema EC, EC 7 podrobnije.2. Proračun prema graničnim stanjima.3.Građevinski proizvod4.Isprave o sukladnosti5.Kakve isprave beton ima po dolasku na gradilište ( Dao mi je izjavu za sukladnost za beton, treba objasniti oznake tipa C 20/25, D 31,5 (velicina max agregata) S2(konzistencija), X0(klasa izloženosti) i slično....)6.Vrste cementa7.Završni radovi8.Vodopravni akti(općenito)  OPĆA REG1.Norme i propisi (tko donosi norme, tko donosi propise)2.Potvrda izvedenog stanja3.Rješenje za gradnju4.Izvedbeni projekt5. Nostrifikacija ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------prije svega hvala kolegama na postanim pitanjima, stvarno su bila od pomoći. evo i mog doprinosa: ZOP1. bitni zahtjevi, kad se može odstupati od njih i koje mjere se tada provode2. vatrogasni pristupu3. skladištenje eksploziva i zapaljivih tekućina na gradilištu  ZNR1. knjiga nadzora2. plan izvođenja radova

Page 40: Rokovi Pitanja

3. prijava gradilišta i kada prijavljuje izvođač, a kada investitor4. inspekcija5. pružanje prve pomoći TEHN. REG1. TPBK, o čemu govori, objasniti sustav ispitivanja sukl. 2+, isprave o sukladnosti2. što je građevni proizvod3. elementi pristupačnosti za invalide4. vodopravni akti (nabrojati) i koji su upravni OPĆA REG1. isprave koje izvođač mora imati na gradilištu2. bitni zahtjevi za građevinu i za koje se vrši kontrola projekta3. postojeće građevine (tu sam malo zazujala...ugl odnosi se na one izgrađene prije 68)4. revident5. akti na temelju kojih se gradi6. uporaba građevina UŽE PODRUČJE- PROMETNICE1. javne ceste - podjela, kriterij podjele, tko upravlja...svašta2. zaštitni pojas3. redovno i izvanredno održavanje4. razlika između raskrižja i križanja i njihove definicije to je uglavnom toi mala napomena... ispitivači podosta ponavljaju pitanja tak da nije loše pitat ljude što su ih pitalisretno svima!!!  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------moja pitanja s jučerašnjeg roka, 8.3.2011. OSNOVE TEHNIČKE REGULATIVE (razgovor ugodan)1. lokacijska dozvola, što se njome potvrđuje, procedura, tko izdaje, koji su lokacijski uvjeti?2. Za koje projekte je potrebna kontrola (revizija)? Tko može biti revident?3. Rekonstrukcija i na temelju kojih akata se može provesti?4. Parcelacija, sukladno kojim aktima, na temelju čega se provodi?5. Odstupanja od bitnih zahtjeva za građevinu?6. Međusobna usklađenost projekata (idejni-glavni-izvedbeni)? ZOP (stariji gospodin, vrlo pristojan i opet razgovor ugodan)1. Bitni zahtjevi u pogledu zaštite od požara?2. Dokaz sukladnosti za proizvode (izjava o sukladnosti)?3. ovog se ne mogu sjetiti... ZNR (opet stariji gospodin, zahtjeva strogo poznavanje propisa, puno ljudi je palo ovaj dio)1. Visine pomoćnih i radnih prostorija?2. Kojim dokumentom se inspekciji rada dokazuje da je radnik osposobljen na siguran način (Zapisnik o ocjeni praktične osposobljenosti), tko ga potpisuje?3. Od koje visine se smatraju poslovi s posebnim uvjetima rada (rad na visini/dubini - 3 m) TEHNIČKA REGULATIVA GRADNJE (10ak blic pitanja)1. Koje su isprave o sukladnosti?2. Pokaže jednu izjavu o sukladnosti za beton i traži da se objasne oni svi razredi kod betona (tlačna čvrstoća, izloženost, konzistencija i dr.)3. Tehnička dopuštenja - tko traži?4. Pregledi kod betonskih konstrukcija?

Page 41: Rokovi Pitanja

5. Pregledi kod mostova?6. Akreditacija?7. Razlika između akreditacije i isprave o sukladnosti?8. Posebna geodetska podloga?9. Vodopravni akti?mislim da je to sve.. UŽE PODRUČJE STRUKE - HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE (gospođa, vrlo ugodan razgovor, uopće to s njom ne izgleda kao ispit)1. Obvezujuće vodopravno mišljenje2. Vodna područja?3. Mjere obrane od poplava? (preventivne, pripremne, redovite, izvanredne)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------isti rok 8.3.2011. Osnove teh. regulative1. Rekonstrukcija i na temelju kojih akata se može izvoditi?2. Što je tehnički propis, tko ga donosi?3. Akti na temelju kojih se može pristupiti građenju?4. Uklanjanje?5. Nadzorni inženjer - tko može biti i obveze?6. Što je tehničko dopuštenje?7. Uređenje gradilišta? ZNR ( puno ljudi palo, traži se točno određeni odgovor, bez opisivanja)1. Rad na visini, većoj od 3m?2. Poslovi s posebnim uvjetima rada?3. Osposobljavanje za rad na siguran način? dokument, tko potpisuje?4. Strojevi s povećanim opasnostima?5. Inspekcija rada?6. Tko prijavljuje gradilište?7. Tko ima ovlaštenje za ispitivanje strojeva? ZOP1. Bitni zahtjevi u pogledu zaštite od požara?2. Smještaj zapaljivih tvari na gradilištu?3. Dokaz sukladnosti za proizvode otporne na požar?4. Tlak u hidrantskim mrežama? Što kad je manji od 2,5 bara? Teh. regulativa gradnje1. Vrste zidanih konstrukcija?2. Akreditacija?3. Isprave sukladnosti?4. Pregled betonskih konstrukcija?5. Podjela javnih cesta?6. Taktilna površina? Uže područje struke - hidrotehničke građevine 1. Melioracijaska odvodnja?2. Zone sanitarne zaštite?3. Mjere predostrožnosti kod poplave?4. Vodopravna dozvola?5. Komunalne djelatnosti?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hvala svim kolegama na pitanjima, evo vam i mog doprinosaNemojte se zavaravati da je ispit lagani, jer stvarno nije, morate znati i nema vam druge...Ova pitanja su stvarno od pomoći

Page 42: Rokovi Pitanja

 Građevinska regulativa: (ženska neka, samo vam postavi pitanje i samo vas gleda, ali ništa što već nismo čuli sto puta)1.Akti na temelju kojih se može početi graditi2.Bitni zahtjevi za građevinu3.Tehnički pregled4.Građevinski dnevnik5.Ugovor o građenju6.Tko može biti izvođač Zaštita od požara: (tip je prva liga, postavi pitanje i čim počnete odgovarati on već postavlja drugo, ali morate znati jer ne bude vas samo tako pustio)1.Požarni sektor2.Bitni zahtjevi za građevinu u pogledu zaštite od požara3.Tlak u hidrantskoj mreži i što ako je manji od 2,5 bara4. Zaklopke Uže područje struke - hidrotehnika:1.Obvezujuće vodopravno mišljenje2.Građevine javne vodoopskrbe3.Komunalno gospodarstvo4.Duktilne cijevi5.Zone sanitarne zašte u kršu Tehnička regulativa: (tip je sasvim ok, isprave o sukladnosti obavezno morate znate i onu tablicu o radnjama koje se trebaju provesti - napamet!!! Obavezno protumačiti izjavu o sukladnosti koju ima na stolu, ali ništa što već nije pitao sto puta)1. Tlačna čvrstoća betona2.Izjava o sukladnosti3. Uzmanje probnih kocki na gradilištu4. Tehnički propis za čelične konstrukcije5. Toplinska iskaznica Zaštita na radu (ovo mi je bio šećer na kraju, tip je najstroži od svih, kod njega nema muljanja, traži točno određene odgovore, ali ako vidi da znate pomogne vam)1.Dokumentacija na gradilištu2.Zapisnik o praktičnoj osposobljenosti radnika - to obavezno morate znati ako to neznate odmah je za vas ispit završio3. Kako izgleda taj zapisnik i tko ga potpisuje i to je to, sretno svima...---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rok 12.04.2011. ZNR1.Osposobljavanje na siguran načinZakon ZNR čl.28- šta piše u njemu?Na temelju čega je radnik osposobljen za rad na siguran način?(ispitivač me pitao samo 1 pitanje na temelju vrste posla kojeg ću obavljati) Zaštita od požara1.Kako se spriječava požar u zgradi?2.Ventilacijski ptevi- zaštita3.Vrste materijala otpornosti4.certifikat, izjava o sukladnosti (sve o njima, tko, što ,kada,zašto)5.zapaljive tekućine, skladištenje, (kako, gdje, uvjeti, koje vrste) Tehnička regulativa1.Akreditacija

Page 43: Rokovi Pitanja

2.Ocjenjivanje sukladnosti (općenito)3. Osvjenjivanje sukladnosti za beton -koja radnja se obavlja u tablici što je oznčeno s malom oznakom a)4.Pred tebe stavi neku potvrdu o suklanosti, treba ju objasniti5.TPBK6.Vodopravni akti7.Dijelovi javne ceste, razvrstavanje8.završni radovi -nabroji ih barem 10-takOvaj ispitivač je bio flegma, prošao je manje-više kroz sve pravilnike koji su njemu bitni a opet traži da razumiješ to, neke osove osnova Građevinska regulativa1.Akti na temelju kojih se gradi -objasniti svaki akt za koje vrste objekata se izdaje2.Dužnosti izvođača3.Dokumenti koje se moraju nalaziti na gradilištu4.Održavanje građevinene mogu se više sjetiti,, ova ispitivačica je bila ok--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- rok 12.04.2011.GRAĐEVINSKA REGULATIVA1. Akti potrebni za građenje (ovisno o vrsti građevine)?2. Rekonstrukcija građevine?3. Uklanjanje građevine?4. Nadzorni inženjer?5. Norma?6. Potvrda o izvedenom stanju?7. Rješenje o izvedenom stanju? TEHNIČKA REGULATIVA1. Posebna geodetska podloga?2. Ocijene sugladnosti (objasniti sadržaj potvrde o sukladnosti na jednom primjeru, ja sam dobio za beton C12/15, CI 1.0, S3; D32...)?3. Eurokodovi (nabroji)?4. Vrste zidanih konstrukcija (armirano, nearmirano, omeđeno(objasni, armatura vertikalnih serklaža), predgotovljeno...)?5. Završni radovi?  ZOP1. Bitni zahtjevi za zaštitu od požara (evakuacija, sprječavanje širenja požara unutar objekta...)?2. Kako ćemo spriječiti širenje požara unutar građevine(sektori, brtve, klapne, konzole na fasadi ili min 1m visina parapeta)?3. Skladišta sa zapaljivim sredstvima(projekt sigurnosne udaljenosti, alati koji ne iskre, odječa bez stat. elektriciteta, otvoreni plamen, zabrana pristupa neovlaštenim osobama...)?4. Ocijena sukladnosti (izjava proizvođača/distributera/ovlaštenog uvoznika, potvrda sukladnosti ovlaštenog tijela- certifikat (paljenjem u komorama))? ZNR1. Zaštita iskopa(na dubini 1m, oplata iskopa 25 cm iznad razine terena, projekt razupora, ukopavanje stroja>5m(platforma, pokosi, rampa za ulaz i izlaz stroja 40%...)?2. Elaborat zaštite na radu(koordinator I i gl. projektant, vezano za projekt(sigurnost pri korištenju)?3. Plan izvođenja radova (vezano za kronološki slijed izvođenja radova i sigurnost na gradilištu(bitno je bilo reći da je vezano za gradilište) Koordinator I i Koordinator II usklađuju plan izvođenja)? HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE

Page 44: Rokovi Pitanja

1. Načela upravljanja vodama?2. Vodopravni akti (Vodopravnu dozvolu izdaje Ministarstvo max. 15g.)?3. Zone sanitarne zaštite (I-zaštita samog crpilišta, II.-zaštita od organskih tvari i III-zaštita od kemijskih tvari)?4. Duktilne cijevi (karakteristike, zaštita(obloga od bet. iznutra, premazi izvana), spojevi...)?5. Zaštita brana od prodiranja vode(brtveni sloj, filtarski slojevi, drenaže, visina krune brane(vodni val), zaštita krune(čvrsti sloj, preljevi...), kritični objekti(temeljni ispusti))? Sretno svima koji idu na SI i hvala svima koji su postali pitanja, podjelili iskustva, napisali svoje dojmove...---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.03.2011.GRAĐEVINSKA REGULATIVALokacijska dozvola – što sadrži i općenito. Pomaže sa jednom riječi ako ne zante sve nabrojitiGlavni projektPotvrda izvedenog stanja i kako se dokazuje ispunjavanje bitno zahtjeva na izvdenom sanju – treba raditi ispitivanjaKontrola glavnog projekta za koje građevine i s obzirom na koje bitne zahtjeve se provodi – naravno da nisam znao sve nabrojiti, niti ne treba, trebalo je znati da se provodi s obzirom na MOIS, zaštitu od buke i toplinsku zaštitu za zgrade preko 800m2Komunalno gospodarstvo – naosnovnje..Norma i da li je obavezna –nije TEHNIČKA REGULATIVAAko dolazi beton na gradilište što mora imati – izjavu i potvrdu o tvorničkoj kontroliŠto mora imati cement – potvrdu i izjavuŠto je akreditacija – treba reći samo: postupak kojim neovisno akreditacijsko tijelo službeno potvrđuje pravnoj ili fizičkoj osobi da je sposobna provoditi poslove ocjenjivanja sukladnosti.Kakvo je voda dobro? Vodopravni akti – samo nabrojatiPosebna geodetska podloga?TP za betonse postalja neke zahtjeve, ako su ispunjeti ti zahtjevi što se neće dogoditi?, neće se konstrukcjia srušiti i nabrojiti ostale bitne zahtjeve.. ZOPŠto su visoki objeti – viši od 22 m, bitno je reće za te visine da se mjere od površine s koje će se obavljati gašenje i spašavanje pa do poda najvišeg kata gdje borave ljudiOd čega se sastoji izlazni put - od pristupnog prostora i sigurnog izlaznog puta ZNRelaborat znrstepeništa - unutarnja, vanjska dimenzije itd..---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.03.2011.GRAĐEVINSKA REGULATIVALokacijska dozvola – što sadrži i općenito. Pomaže sa jednom riječi ako ne zante sve nabrojitiGlavni projektPotvrda izvedenog stanja i kako se dokazuje ispunjavanje bitno zahtjeva na izvdenom sanju – treba raditi ispitivanjaKontrola glavnog projekta za koje građevine i s obzirom na koje bitne zahtjeve se provodi – naravno da nisam znao sve nabrojiti, niti ne treba, trebalo je znati da se provodi s obzirom na MOIS, zaštitu od buke i toplinsku zaštitu za zgrade preko 800m2Komunalno gospodarstvo – naosnovnje..Norma i da li je obavezna –nije TEHNIČKA REGULATIVAAko dolazi beton na gradilište što mora imati – izjavu i potvrdu o tvorničkoj kontroliŠto mora imati cement – potvrdu i izjavu

Page 45: Rokovi Pitanja

Što je akreditacija – treba reći samo: postupak kojim neovisno akreditacijsko tijelo službeno potvrđuje pravnoj ili fizičkoj osobi da je sposobna provoditi poslove ocjenjivanja sukladnosti.Kakvo je voda dobro? Vodopravni akti – samo nabrojatiPosebna geodetska podloga?TP za betonse postalja neke zahtjeve, ako su ispunjeti ti zahtjevi što se neće dogoditi?, neće se konstrukcjia srušiti i nabrojiti ostale bitne zahtjeve.. ZOPŠto su visoki objeti – viši od 22 m, bitno je reće za te visine da se mjere od površine s koje će se obavljati gašenje i spašavanje pa do poda najvišeg kata gdje borave ljudiOd čega se sastoji izlazni put - od pristupnog prostora i sigurnog izlaznog puta ZNRelaborat znrstepeništa - unutarnja, vanjska dimenzije itd..--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GRAĐEVINSKA REGULATIVA1. Što je tehnički propis i da li je obavezan2. Što je lokacijska dozvola, za koje se građevine izdaje, što se njom određuje3. Što je rekonstrukcija i na temelju kojih dokumenata se provodi4. S obzirom na koje bitne uvjete se provodi kontrola projekta, za koje građevine5. Što je norma i da li je obavezna TEHNIČKA REGULATIVA1. Isprave sukladnosti, koje su, tko ih donosi2. Koju ispravu ima cement, a koju beton3. Što je akreditacija4. Tehnički propis za čelične konstrukcije5. Oznake za beton - C12/15, XS1, D31...(dobije se primjer izjave o sukladnosti gdje su navedene te oznake-treba znati što koja znači, a za tlačnu čvrstoću i mjernu jedinicu)6. Kako razvrstavamo ceste i kolike su širine zaštitnog pojasa ZAŠTITA OD POŽARA 1. Bitni zahtjevi koji se odnose na požar2. Požarno opterećenje, ukupno i specifično, vrste specifičnog3. Pravilnik za hidrantsku mrežu-vanjska, unutarnja i suha mreža (što su, tlakovi, protoci, za koje građevine)4. Visoki objekti-veličine požarnih sektora, otpornost na požar pregradnih zidova, koliko mora biti izlaznih putova ZAŠTITA NA RADU1. Elaborat zaštite na radu2. Vertikalni prilazi3. Za koje faze se imenuje koordinator HIDROTEHNIKA1. Zone sanitarne zaštite, vrste zaštite 2. Kako se spajaju PEHD cijevi, prednosti i mane (kod polaganja u rov)3. Vodopravni uvjeti4. Vodopravna potvrda---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rok 12.5. UŽE PODRUČJE: ČK1. Tehnički propis:a) Što općenito govori? A onda i nešto detaljnije...b) Zašto za ČK još ne upotrebljavamo norme? (Jer nisu donešeni nacionalni dodaci.)

Page 46: Rokovi Pitanja

c) Sadržaj GP (Tehnički opis, Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, Program kontrole i osiguranja kvalitete, i što svaki pojedini sadrži)2. Montaža ČK:a) Od čega se sastoji projekt montaže?b) Zašto je važanprojekt montaže? (Jer daje točan tijek montaže: nije svejedno od kuda se počinje nego kako projektant odredi prema proračunu.) GRAĐEVINSKA REGULATIVA1. Što je tehnički propis?2. Nostrifikacija? Što je, tko je izdaje...3. Uklanjanje građevine. Kada, zašto, tko, na temelju kojih dokumenata?4. Procjena utjecaja na okoliš. (Jedan od instrumenata u Zakonu o okolišu)5. Rješenje za građenje. Što je, zašto se izdaje, koji su dokumenti potrebni. TEHNIČKA REGULATIVA1. Koliko sustava za ocjenjivanje sukladnosti postoji?2. U koji od njih spada cement?3. Isprave o sukladnosti.4. Akreditacija.5. Tehnički propis za zidane konstrukcije.6. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama. Iskaznica. Tko je izrađuje?7. Širina zaštitnog pojasa kod pojedinih vrsta cesta. ZAŠTITA NA RADU1. Koje su obveze investitora? (Elaborat ZNR, određivanje Koordinatora 1 i 2)2. Plan izvođenja radova. Što je, tko ga donosi, što sadrži?3. Prostorije za rad... dimenzije, 10m3, 2m2,...4. Kada visina prostorije za rad može biti manja od propisane i koliko manja? ZAŠTITA OD POŽARA1. Skladišta2. Viskoki objekti--> ispitivač je postavljao pitanja vezana uz gore navedeno: što su, podjela skladišta, što je požarno opterećenje, što je specifično požarno opt, vatrootpornost elemenata (F90 između 2 stana itd), max udaljenost do izlaza, veličina požarnog sektora kod viskokih objekata (to imaš u tablici, ne možeš fulat :) ) SRETNO!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.05.2011.nadzor i projektiranje beton Uze podrucje struke:1. zastitni sloj armature?2. min debljina ploce?3. sigurna udaljenost iskopa kanala od postojeceg temelja?4. kad je potrebno raditi snimanje konstrukcije (sljeganje vece od 5 cm)?5. Zidane konstrukcije  Tehnicka regulativa1. Suglasnost (procitati i objasniti oznaku za beton C25/30 D31.5 S2 Cl 0.4 XO itd.)2. TP celik3. Vodopravni akti4. TP za beton (nabrojati priloge) Gradevinska regulativa1. Akti za gradenje

Page 47: Rokovi Pitanja

2. Revident3. Nadzorni inžinjer4. Komunalni doprinos5. Bitni zahtjevi za gradevinu+podpitanja Pozar1. Evakuacijski put2. Visoki objekti3. Odstupanja od zahtjeva za vatrogasnim pristup4. Sukladnost (izjave i potvrde) ZNR1. Obaveze investitora za provedbu mjera ZNR 2. Koordinator 13. Koordinator 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arhitektura-Sudionik u gradnji-ZgradarstvoSvibanj 2011 ZOP1. Bitni zahtjevi za građevinu u pogledu ZOP-a2. Smiju li postojati slijepi hodnici u zgradama i o čemu ovisi njihova duljina3. Vatrogasni prilaz vs. vatrogasni pristup4. Iznimke: kad ne treba imati vatrogasni pristup i kako se to nadoknađuje? ZNR1. Što određuje zakon o zaštiti na radu? (Članak 1.)2. Koga posebno štiti?3. Osposobljavanje radnika za rad na siguran način4. Koordinatori I i II, dužnosti i tko ih imenuje.5. Elaboorat ZNR-a Osnove tehničke regulative1. sudionici u gradnji2. vrste projekata i sve o glavnom projektu3. na temelju kojih dokumenata se može pristupiiti građenju-bilo je još nešto, jako lako, al se ne mogu sjetiti što Zgradarstvo1. Toplinski mostovi 2. Energetski certifikat3. Štonam govori tehnički propis za...ne sjećam se koje konstrukcije je bilo, ali odgovor je bio samo da određuje način i uvjete projektiranja, izvođenja i održavanja toga.inače pita 5 pitanja, al meni su kao 3 bila dosta ;) Tehnička regulativa gradnje-ovog se uopće ne sjećam. bilo je nešto o dokazima sukladnosti, od čega se sastoji elaborat o fizici zgrade (jer sam ja radila na pasivnim kućama), koji je broj toplinska izolacija (1 ili 1+, ne sijećam se), mislim i koje vrste javnih cesta imamo---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.06.2011. UŽE PODRUČJE STRUKE; HIDROTEHNIKA1. Vodopravni akti?-nabrojati- što koji znači (npr. VU -za što su potrebni i tko ih izdaje)- koji su od tih 6 akata su upravni akti

Page 48: Rokovi Pitanja

2. Nasute brane? Dijelovi brane? Do koje visine i do koje dužine se rade? Zašto ne veće? Pozajmište materijala.3. Zone sanitarne zaštite? (nabrojati ako znaš ponešto o kojoj zoni, koja je najugroženija?) Zone sanitarne zaštite kod krškog vodonosnika? Nabrojati4. Ductilne cijevi - gdje se koriste, kako se spajaju, tyton, prirubnice, način postavljanja u rov, do koje dubine bez razupora, način spajanja?5. PEHD cijevi: gdje se koriste, spajanje, duzine?Prvo sam 10 minuta razgovarao sa gospođom o tome gdje radim, čime se bavim, o projektima na kojima sam radio, pa je prema tome nekako i prilagodila pitanja.  ZOP1. Bitni zahtjevi u pogledu zaštite od požara?2. Smještaj zapaljivih i eksplozivnih tvari?(Sigurna udaljenost od drugih građevina, zona opasnosti) Kakve uređaje i opremu treba izbjegavati u njihovoj blizini?3. Od čega se sastoje vatrogasni pristupi? (prilaza i operat. pov.) Dimenzije ( nagib, stepenice, širina: rekao sam ako idu u 2 smjera širine 5,5 da se mogu zaobići)4. Što ako se pristupi ne mogu izvesti? (kulturna dobra i izvan građ područja, suglasnost sa vatrogascima i ministarstvom)5. Nosivost operativne pov.?Dalje se ne sjećam, tu sam bio gotov za 5 min. Počneš nabrajati, lik te u pola prekine i pukne slijedeće pitanje. Dopušta da neke stvari protumačiš na svoj način, samo da su točne. OTR1. Bitni uvjeti za građevinu? (Ovo sam područje pripremao sigurno 2 mjeseca. To mi je bio zicer prolaz. Sad ja nabrajam očekujem da će me prekinuti ko ovi prije kad vidi da znam, ali ova šuti i čeka dok sve ne kažeš. I pošto sam rekao korištenje građevine, ne sigurnost pri korištenju, odmah me prekinula i blokada) Ajd ispravio sam se, ali vidim ne bu dobro.2. Sadržaj lokacijske dozvole?3. Bitni zahtjevi za građevinu s osvrtom na kontrolu projekta?4. Što treba sadržavati zahtjev za izdavanje potvrde glavno projekta?5. Parcelacijiski elaborat? (Reko super, to znam. U katastru zem. i kat. nekretnina radi se akt o parcelaciji, mora se imati potvrda ministarstva o sukladnosti sa lokacijskim uvjetima, det.planom uređenja…) Da, ali što je to? Pa službeni dokument. Prilaže se uz glavni projekt kad se traži građevinska. Da, ali zašto se on radi?Tu sam pokušao povezati s nekim stvarima iz prakse, ali očito da nisam shvatio da se parcelacijskim elaboratom UREĐUJU ČESTICE.Kolega to nije dovoljno! TRG1. Koje 2 isprave o sukladnosti znate?2. Što je to tehničko dopuštenje?3. PGP4. Javne ceste-podjela?5. Što je taktilna površina? ZNR1. Sustav pravila ZNR (al sam tu nabrljo svega)2. Dimenzije izlaznog puta?3. Zaštitne ograde i rukohvati?4. Unutarnja stepeništa?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.06.2011.Suradnik u nadzoru OTR1. Lokacijska dozvola? Kad se izdaje? Tko je izdaje? Koje uvjete propisuje?

Page 49: Rokovi Pitanja

2. Kada je dopušteno odstupanje od bitnih zahtjeva za građevinu? Od kojih zahtjeva se možemo odstupiti? Tko izdaje dozvolu?3. Tehnički propisi? Što su, što određuju, tko ih donosi? Da li su obvezujući?4. Nadzorni inženjer? (sve)5. Nostrifikacija projekta? Tko je provodi? Po čijem ovlaštenju?6. Akti kojima se odobrava gradnja?7. Rekonstrukcija građevine? Kakva je dozvola potrebna za izvođenje rekonstrukcije? (ista kao i za gradnju nove građevine)8. Komunalni doprinos? Kada se plaća? Tko ga plaća?(Gospođa je vedra, raspoložena, ljubazna i nasmijana... :) Naročito ako kasnite i ona se mora vratiti u podrum samo zbog vas… Ali to, evo, ne znači da se ne može i u tom slučaju položiti :o) TRG1. Isprave o sukladnosti? Tko koju izdaje?2. Tehnička specifikacija? Tehnički dopuštenje? Kada se donosi? Tko ga donosi?3. Sustavi ocjene sukladnosti? Koliko ih ima, koji su, koji se primjenjuje za beton?4. Što šta znači na Izjavi o sukladnosti za beton koja stoji na stolu?5. Tehnički propis za čelične konstrukcije? Na koje proizvode se odnosi? Primjena tehničkog propisa garantira…6. Iskaznica potrebne toplinske energije za grijanje? Kada?7. Razvrstavanje javnih cesata, zaštitni pojac AC?8. Nabrojati vodopravne akte?9. PGP?(Ako vidi da znate o čemu pričate prijeđe brzo na drugu temu..) ZGRADE1. Što je ekvivalenta razina buke? Kako se mjeri i kada?2. Iskaznica potrebne toplinske energije za grijanje? 3. Izvođenje zidanih konstrukcija? Zahtjevi za horizontalne i vertikalne sljubnice? (Potpuno ispunjavanje ili djelomično ispunjavanje… U odnosu na EC našim tehničkim propisom se zabranilo neispunjavanje vertikalnih sljubnica zbog seizmičkih svojstava)4. Rampe(Bilo je tu još nekih pitanja.. Ali sve u svemu-više razgovor ugodni i prilika za naučiti neke stvari nego ispitivanje. Jako pozitivan i dobronamjeran gospon. Mislim da se zove Ivica Turčić. Respect) ZOP1. Bitni zahtjevi koji se odnose na požar?2. Provedba ZOP na gradilištu? Obveze nadzornog inženjera u pogledu ZOP-a?3. Požarni sektori?4. PP zaštita vezano za elektroinstalacije? ZNR1. Prijava gradilišta?2. Dokumentacija na gradilištu? 3. Provedba ZNR na gradilištu? Propisana pravila… Plan izvođenja radova? Obveze nadzornog inženjera u pogledu ZNR? Savjeti, komentari i ovdje dana pitanja su definitivno bili više nego korisni. Hvala Osnivačici, hvala kolegama. Sretno! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rok, 05.07.2011. OPĆA REGULATIVA1. Što je norma, tko ju izdaje, da li je obavezna primjena?

Page 50: Rokovi Pitanja

2. Što je tehnički propis, tko ga izdaje, gdje se objavljuje?3. Definicija složene građevine, uporabna za složenu građevinu4. Što je glavni projekt?5. Revizija, tko revidira, koji se projekti revidiraju?  TEHNIČKA REGULATIVA1. Što je eurokod 1?2. Koja granična stanja imamo?3. Koje su isparave o sukladnosti?4. Pročitati njegovu izjavu o sukladnosti betona5. Vodopravni akti6. Završni radovi- što su i nabrojati ZAŠTITA OD POŽARA1. Bitni zahtjevi za građevinu2. Kako sprečavamo širenje vatre unutar građevine3. Vatrogasni prilazi, kada možemo odstupiti od uvjeta4. Koje isprave o sukladnosti imamo i tko koju donosi ZAŠTITA NA RADU1. Koje su obaveze investitora u fazi projektiranja2. Elaborat zaštite na radu, tko je odgovoran za njega(investitor, projektant i koordinator 1)3. Parametri radnog okoliša UŽE PODRUČJE STRUKE – PROMETNICE1. Što obuhvaća zakon o javnim cestama?2. Dijelovi javne ceste, zašto su tako podijeljene?3. Mjere za zaštitu javne ceste i prometa4. U kojoj fazi projektiranja su obavezni istražni radovi? 5. Tko naručuje istražne radove?6. Što je berma, a što bankina?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rok: 05.07.2011. GRAĐEVINSKA REGULATIVA-bile su dvije tete, moja je bila jako dobra i nije inzistirala na detaljima i sitnicama  1. Lokacijska-razgovorom dotakli sve2. Parcelacija3. Nostrifikacija4. Uklanjanje građevine5. Komunalni doprinos6. Program kontrole i osiguranja kvalitete TEHNIČKA REGULATIVA- lik jaaaako dobar, pomaže puno, možeš sve svojim riječima 1. Eurokodovi (nabrojati i koji je za što)2. Granična stanja nosivosti i uporabljivosti (kratko objasniti)3. Opterećenje na građevinu (stalno i promjenjivo)4. Ocjena sukladnost (kratko: izjava i potvrda)5. PGP6. Završni radovi ZOP

Page 51: Rokovi Pitanja

-predobar lik, samo započneš rečenicu i on ide dalje 1. Osnovna načela ZOP-a2.Vatrogasni pristupi-sve o prilazima i operativnim površinama ZNR-puno više ispituje izvođače, projektanti su bolje prošli, mene uopće nije davio 1. Visina radne prostorije2. Plan izvođenja radova UŽE PODRUČJE: PROMETNICE- lik je više pričao od mene, skroz ok 1. Podjela JC i zašto se tako dijele2. Razlika između autoceste i brze ceste (AC ima zaustavni trak)3. Razlika portalnih građevina željeznice i ceste (u izgledu: željeznička je neuređena jer ju nitko ne vidi)4. Rigol5. Rubni trak6. Spoj na javnu cestu Mora se naučit, nema prolaza na sreću ali nije ni približno strašno kao što sam mislila.Sa svima je bio više razgovor nego ispitivanje.Sretno---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------moja pitanja sa roka 5.7.2011. UŽE PODRUCJE STRUKE - beton (projektiranje)- šipke po katnosti objekta (zidane konstrukcije)- na koje se konstrukcije NE odnosi TPBK- kako se raspodjeljuje potresno opterećenje kod zgrada, a kako kod npr. silosa i dimnjaka- sto je to reducirana povrsina temelja? POŽAR- bitni zahtjevi za građevinu u pogledu požara- definicija visokog objekta- koje isprave o sukladnosti postoje, tko koju izdaje- evakuacijski put (od čega se sastoji, odokativne dimenzije, kako se može pristupni prostor produžiti) ZNR- elaborat ZNR (za koje se objekte radi, tko ga radi i kada, sadržaj)- tko je odgovoran ako se elaborat ne napravi? (investitor, projektant i po novome koordinator) TEHNIČKA REGULATIVA - postavi 10-tak blic pitanja, kad vidi da znate prekine vas u pola rečenice- na što se odnosi EC2- koje je metoda proračuna po eurocodeu- karakteristike svakog graničnog stanja (ne dalje od 2 rečenice o svakom)- podjela opterećenja po ec- šta spada u stalno opterećenje- koje isprave sukladnosti postoje- koji su sustavi sukladnosti (nabrojat)- koja isprava je za 2+- za koji sustav je potvrda tvorničke kontrole- pgp- tehničko dopuštenje

Page 52: Rokovi Pitanja

- vodopravni akti, nabrojat- dijelovi javne ceste GRAĐEVINSKA- propisi, norme, koji su obavezni i zašto (obavezni su zato jer je tako navedeno u zakonu)- suo- odstupanje od bitnih zahtjeva za građevinu, tko daje dozvolu i koja je procedura- rješenje za građenje- nadzor- završno izvješće nadzornog  To je to.samo mala napomena svima, iako je već navedeno prije, ispitivači pitaju da li se bavite projektiranjem/izvođenjem/nadzorom pa prema tome formiraju svoja pitanja. za ljude sa gradilišta je stroža ZNR, lakše sve ostalo. za projektante obratno.ispitivači su ok, ispitivanje je više kao razgovor nego neko rešetanje. mora se znati ako mislite proći, ali ne treba previše ići u dubinu, oni tamo traže osnove osnova. dobra skripta i to je to. pozdrav autorici grupe, genijalna i korisna ideja! sretno svima!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------evo pitanja od moje kolegice koja je polagala prije par mjeseci, ako će pomoći: POŽARpožarni sektori u visokim objektimapožarni pristupiotpornost elemenata u visokim objektima  ZNRobuka radnika za rad na siguran načinkoordinator I i IItko može biti koordinator, dužnostipružanje prve pomoći UŽE PODRUČJE STRUKE - BETONmax razmak vilica u stupupreklop armature u gornjoj zoni na kontinuiranoj gredimin preklopi armatureprogušćenje vilica u stupu koji nosi na potresmin debljina AB nosivog zidada li vertikalne sljubnice kod zidanih k. moraju biti skroz ispunjene TEHNIČKA REGULATIVAisprave sukladnosti (cement, beton, razlike)akreditacijavodopravni aktikoje ceste imamo i zaštitni pojasobjasniti izjavu o sukladnosti za betontp za čeliktoplinska iskaznica (sadržaj, tko je potpisuje)tehničko dopuštenje GRAĐEVINSKA REGULATIVAizvođačjednostavne građevinelokacijskalicenciranje

Page 53: Rokovi Pitanja

akti za građenjerješenje za građenjevrste projekataidejni projektrekonstrukcija (kad po novim propisima)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.07.2011.OTR - POPRAVNI ISPIT - SKROZ DRUGA PITANJA 1. Tehnički prpisi? Da li su obvezni? (JESU!)2. Norme? Da li su obvezne? (NISU, ali se projektantima preporučava....)3. Nadzorni inžinjer? Obveze? Izvješće nadzornog inžinjera-sadržaj?4. Nostrifikacija projekta? Tko ju provodi? (ovlašteni projektant za poslove nostr. ili pravna osoba?)5. Akti kojima se odobrava građenje? Kojim aktom koje građevine? Jako bitno da Ministarstvo izdaje građ./lokac. dozvolu za građevine određene uredbom.6. Rješenje za građenje?7. Komunalno gospodarstvo? Ovaj puta je bila jedna ženska sa frčakavom narančastom kosom. Puno mi je bolje sjela od one prošle sa 2 prezimena.Ona mi je baš teška za ragovor, ali zaslužio sam pad. SAVJETI SVIMA:1. OTR NAUČITE PJEVATI, NAPAMET. NAKON TOGA SVE NADOPUNITI PRIMJERIMA IZ PRAKSE (OD KOLEGA U FIRMI, ŠEFA ILI ZOVITE SLUŽBU ZA TUMAČENJE ZAKONA U MINISTARSTVU)AKO VAM NEŠTO NIJE JASNO, SVE RAZJASNITE JER ĆE NAĆI NEŠTO ŠTO NE RAZUMIJETE)2. STRUKA: HIDROTEHNIKA; TU POSVETITE NAJJMANJE VREMENA (2 DANA). POŠALJITE MI PORUKU NAPISATI ĆU VAM ŠTO TREBA ZNATI3. ZNR: OVO PODRUČJE ISTO TREBA JAAAKO DOBRO ZNATI POGOTOVO AKO VAM DOĐE JEDAN BRKATI LIK. MENI JE BILO LAKŠE ZA NAUČITI OD OTR JER NEMA PREVIŠE PRAVNOG JEZIKA I UČENJA NAPAMET NERAZMLJIVIH, DVOSMISLENIH RIJEČI4. ZOP: PLJUGA. MNOGO BLIC PITANJA, PREKINE TE ČIM VIDIŠ DA ZNAŠ5. TRG: OCJENE, POTVRDA SUKALADNOSTI, TEHN. DOPUŠTENJE. NAUČITI OBAVEZNO ONU TABLICU. ISTO IDE JAKO BRZO, PREKINE TE KAD VIDI DA ZNAŠ I ODMAH DRUGO PITANJE. Hvala svima na komentarima!Karmen, pozdravi Petka! Idemo proslavit za vikend! :-))Ja ode pit! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Evo i mog doprinosa, osjećam se dužnim...Rok 13.09.2011. Građevna regulativa:1. B500B što to znači?2. Tehnički propis za betonske konstrukcije, što je to, što se njime uređuje? (svojstva građevnih proizvoda te projektiranje i izvođenje)3. Bitni zahtjevi za građevinu u vidu mehaničke otpornosti i stabilnosti?4. Akreditacija?5. Koje isprave sukladnosti postoje?6. Dao mi je ispravu sukladnosti na kojoj piše: C25/30 D4 S2 Cl 0,2 XC2, objasni što koja oznaka znači? Što znači ovo C25/30? u kojoj mjernoj jedinici su ti brojevi?7. Podjela javnih cesta?8. Vodopravni akti (samo sam ih nabrojao i to je bilo ok)9. Posebna geodetska podloga? ZNR:

Page 54: Rokovi Pitanja

1. Koordinator I, što je to, koje su mu dužnosti? (dvije stvari, usklađuje primjenu ZNR u projektima i izrađuje plan izvođenja radova)2. Što je plan izvođenja radova?3. Vertikalni prilazi, što su, dimenzije? (tu sam mu pričao ono s leđobranima i td,)4. Od čega su izrađene ljestve kod vertikalnih prilaza? (od čelika, prečke fi16mm) Tehnička regulativa gradnje1. Lokacijska dozvola, što je?2. Lokacijski uvjeti, neke od njih nabrojat?3. Revident, sve o njemu, koji nivo projekta on kontrolira, što može još tražiti dodatno i kako to evidentira? (dodatnu kontrolu izvedbenog projekta i kontrolu izvedbe određenog dijela, dodatnim izvješćem o kontroli, a ovo drugo upisom u građevni dnevnik)4. Na temelju kojih aktova se može pristupiti građenju? (na temelju pravomoćne građevinske dozvole, potvrde glavnog projekta, rješenja o uvjetima građenja i rješenja o građenju (ne zaboravit))5. Pri gradnji objekata za koje se izdaje rješenje o uvjetima građenja, uporabna dozvola? (Ne treba uporabna dozvola, dovoljno je samo završno izvješće nadzornog inženjera.) ZOP:1. Bitni zahtjevi za građevinu vezani uz ZOP?2. Definicija visokih objekata? (precizno treba reći ono s udaljenošću poda od površine..)2. Za koje građevine mogu bez vatrogasnih pristupa? (za građevine upisane u registar kulturnih dobara i za građevine koje nemaju pristup s javne prometne površine kao npr. planinarski dom i sl.)3. Što s takvim građevinama onda? (predvidjeti dodatne načina zaštite od požara, hidrante, šprinkler i sl.) Uže područje struke (betonske i zidane konstrukije):1. Proračunski raspon EC2 za prostu gredu (svijetla širina se proširi za 1/3 širine presjeka oslonca s obje strane grede)2. Koliko se može (prema EC) najviše složiti armature u snop? (najviše 4 šipke)3. Što je tada s prionljivošću? (prionljivost se računa tako da se nađe zamjenki promjer šipke, npr. ako je povrišina 4fi8=2,0cm2, to je onda zamjenski profil fi16, pa se za taj fi16 računa prionljivost)4. Koje elemente pri potresu treba kontrolirati (stupove, grede, zidove, balkone)5. Na koju silu pri potresu treba kontrolirat balkon? (na vertikalne oscilacije, dakle na silu odozdo I na silu odozgo)6. Razlika u proračunu plitki i duboki temelji? (plitki temelji nose samo dodirnom plohom, a duboki osim plohom i trenjem po plaštu)7. Neke kolege je pitao i kad se rekonstrukcija može raditi po PBAB-u, a kad po EC? (po PBAB-u kad je do 10 katova i kad joj se svojstva ne mijenjaju za više od 10%, u ostalim slučajevima po EC... bar su mi tako rekli, nisam provjerio) Dojmovi: Ispitivači su ok, i više su nego pošteni, al morate znat. Ako znate nešto, nastavljaju razgovor s vama. Ja sam na nekim stvarima tu i tamo malo zapinjao (trema radi svoje), pa su mi pomogli, al niti jednu stvar nisam morao doslovno izrecitirat kako piše u propisu, sve sam mogao svojim riječima opisat, i to su priznavali. Doslovno traže osnove osnova. Ispit nije lagan, al nije ni ništa nemoguće. Ima toga dosta za naučit, al po mom mišljenu, od svega najbolje treba naučit ZoPiG i ZNR. Sva pitanja koja su meni postavili, a i ostalim kolegama sam našao na ovoj stranici.Kolegice, svaka čast na grupi, olakšava život! :-)Pozdrav svima i sretno!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rok 13.09.2011.god. ZAKONSKA REGULATIVA:- rekonstrukcija građevine- održavanje građevine

Page 55: Rokovi Pitanja

- bitni zahtjevi za građevinu- sudionici u gradnji- što je posao projektanta- uporabna dozvola ZAŠTITA OD POŽARA- temeljni zahtjevi zaštite od požara- vatrogasni pristup- evakuacijski put, produžavanje evakuacijskog puta- sigurni put- kako znamo da smo ugradili protupožarna vrata ZAŠTITA NA RADU- minimalne dimenzije radnih prostorija- ispitivanje radnog okoliša- još nešto je bilo, ali se ne mogu sjetiti što, uglavnom pitanje koje se često postavlja, mislim da je bilo vezano za koordinator I i II... TEHNIČKA REGULATIVA- za što je EC1- opterećenja - granično stanje nosivosti i granično stanje uporabivosti- vodopravni akti- taktilna povrsina- isprave o sukladnosti- na jednoj izjavi o sukladnosti reći što je npr. 2+, C25/30, D31.5, S2, Cl 0.4, X0- podjela cesta BETON - UŽE PODRUČJE STRUKE- kada se kod rekonstrukcije vrši proračun po starim, a kada po novim propisima- vrste cementa- što cement mora imati da bi se mogao koristiti- prethodno i naknadno prednapinjanje- armatura vertikalnih serklaža po katnosti Sretno!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------prije ovih novih izmjena zakona koji su bili nedavno 16.6.2011. HIDROTEHNIKA  ZNRElaborat zaštite na radu - ko ga izrađuje (u zakonu nigdi točno ne piše ko izrađuje elaborat ali u Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima piše da je koordinator 1 dužan izraditi dokumentaciju koja sadrži specifičnosti projekta i koja sadrži bitne sigurnosne i zdravstvene podatke, koje je potrebno primjenjivati nakon gradnje u fazi uporabe), kad se radi, ko će nadrapat ako ga ne napravi i zaštoVertikalni prilazi  ZPPožarni sektor – kako se spajaju dva požarna sektora (vratima otpornim na požar), čime se dokazuje otpornost vrata (izjava i potvrda)Kako se na gradilištu skladišti eksploziv – dnevne kutije, na određeno mjesto na gradilištu gdje je zabranjeno koristiti otvoreni plamen, nositi odjeću ..... HIDROTEHNIKAVodopravna dozvolaZone sanitarne zaštite za krš

Page 56: Rokovi Pitanja

Ductil cijevi OSNOVE TEH.REGULATIVEŠto je glavni projektZadaće građevinske strukeKontrola projektaSložena građevina – kako se izdaju dozvole za nju (može se izdati po fazama ako pojedini dijelovi te građevine mogu funkcionirati samostalno, je li hidrotehnička građevina može biti složena - može)Bitni zahtjevi za građevinu (nabrojat) OPĆA TEH.REGULATIVA GRADNJETehnički propis za beton (šta uređuje)Građevinski proizvod (bitno je naglasit da se on TRAJNO ugrađuje) – šta je, kako se dokazuje uporabljivost (sustavima ocjenjivanja sukladnosti)Koliko ima sustava ocjenjivanja sukladnostiŠta proizvođač mora napraviti za 1 i 1+ (unajmit ovlaštenu pravnu osobu koja će mu izdat potvrdu)Za 2 i 2+ potrebna je potvrda o tvorničkoj kontroli proizvodnje(za prethodna pitanja mi je pokazala onu tablicu skupina radnji koje se provode u pojedinom sustavu ocjenjivanja sukladnosti tako da je nisam morala znat napamet, bitno je samo da znaš za koje se sustave izdaje potvrda, za koje izjava i za koje potvrda o tvorničkoj kontroli)Koliko ima vodopravnih akata (čak ih nisam tribala ni nabrojit samo reć šest)Koji su vodopravni akti upravni i šta to znači 11.01.2011. HIDROTEHNIKA OPĆA TEH.REGULATIVA GRADNJEŠto je građevinski proizvodŠto je tehničko dopuštenjeKoje su isprave sukladnostiDobiješ neki papir i moraš reć šta je to – izjava o sukladnosti betona (C16/20 – razred tlačne čvrstoće, S2 – razred konzistencije, D32 – razred max zrna agregata, CL 0.1 – razred količine klorida)Što svaki proizvod mora imati da bi se mogao ugraditi – ispravu o sukladnosti, tehničke upute i oznaku sukladnostiTehnički propis za zidane konstrukcije – vrste zidova (armirani, omeđeni – omeđen serklažima itd.)Kada se rade vertikalni serklaži – nakon zidanjaŠipke u ver. serklažima – 4F10, 4F12, 4F14, Koliko su preklopi kad se zida – ½ ili min 0.4% visine ili min 4.5 cmTaktilne površineCesta – šta obuhvaćaZaštitni pojas autoceste – 40 mVodopravni akti HIDROTEHNIKAPEHD cijeviZone sanitarne zaštite površinskih voda – 1 zona min 10 mObvezujuće vodopravno mišljenjeTko može obavljati poslove projektiranja u hidrotehničkim zahvatima – 2 ovlaštena inženjera, rješenje od ministarstva, opremaKako se po novom zakonu zove komunalno poduzeće – pružatelj javne usluge OSNOVE TEH.REGULATIVELokacijska dozvolaGlavni projektRješenje o izvedenom stanju – kako se dokazuje meh.otpornost i stabilnost

Page 57: Rokovi Pitanja

Što se rekonstruira – postojeći objektKoja je procedura kod rekonstrukcije – kao i kod gradnjeDozvola za rušenjeLokacijska dozvola za složenu građevinu ZPMinimalni tlak u hidrantskoj mrežiŠto kad nema tlakaŠta je specifično kod uređaja za povišenje tlaka i sve o njemuŠto je potrebno imati za opremu koja se ugrađuje (protupožarna vrata) – potvrdu o sukladnosti  ZNRKoje tri stvari treba napraviti kad dođe do nesreće – probat mu pomoć, zvat hitnu, obavijestiti inspektora radaVertikalni prilaziNa što se odnosi elaborat zaštite na radu – na građevinu u uporabiŠta sadrži elaborat zaštite na raduŠto investitor mora napraviti u vezi zaštite na radu – prijaviti gradilište. Dat izraditi elaborat, imenovati koordinatora--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- rok 04.10.2011Nadzor, Uže područje struke betonske i zidane ZNR 1. Obveze investitora u fazi projektiranja i u fazi građenja2. Obveze koordinatora I i II3. Kome investitor prijavljuje gradilište, što sadrži prijava, kad izvođač prijavljuje gradilište4. Elaborat ZNR, full detaljno i s razumijevanjem, tko, što, kad, kome, na što se odnosi, čije je obaveza, tko ga izrađuje, kako se primjenjuje 5.Plan izvođenja radova  ZOP1. Visoke zgrade2. Što mogu imati proizvodi da ih se može upotrebljavati (isprave sukladnosti)3. Tko izdaje te isprave4. Bitni zahtjevi za građevinu u pogledu ZOP-a 5. Vatrogasni pristupi (od čega se sastoje)  GRAĐEVNA REGULATIVA1.Norme2.Kad se mođe odstupiti od bitnih zahtijeva? suglasnost kojeg ministra? uz čiju konzultaciju?3. Rješenje za građenje, po kojem zakonu i sve detaljno4. PGP5. Parcelacijski elaborat, s razumijevanjem i točno znati procedure i ko što izrađuje i radi.6. Završno izvješće Nadzornog inženjera, detaljno TEHNIČKA REGULATIVA1. Eurodovi nabrojat2. GSN, GSU, djelovanja na konstrukciju, stalna,izvanredna3. Potvrda, izjava o sukladnosti, C, CE4. Radnje ocjenjivanja sukladnosti5. Protumačiti izjavu sukladnosti za beton5. Zakon o vodama - vodopravni akti, nabrojati 6. Taktilna površina 

Page 58: Rokovi Pitanja

UŽE PODRUČJE STRUKE - Betonske i zidane1. Tko smije uzimati kocke na gradilištu? Ovlaštena pravna osoba2. Ako su temeljni zidovi zidani, kako moraju biti povezani i gdje3. Transport betona na gradilšte, koliko dugo, od kad se mjeri4. Maksimalna debljina betoniranja5. Proračunski vijek prema propisima? a inženjerski? Što to znači?_________________________________________________________________________________________________ rok 4. 10. 2011.projektant, uže područje - beton UŽE PODRUČJE - BETONSKE I ZIDANE1. Min armatura u vertikalnim serklažima2. Min razmak šipki u gredi3. Preklop armature u gredi4. Da li se kod proračuna za korisno opterećenje može uzeti veća vrijednost od propisane?5. Da li se drvena građa uvijek mora zaštiti prije ugradbe?6. Max vlažnost drva? ZAKONSKA REGULATIVA1. Šta je lokacijska dozvola i sve o njoj!?2. Parcelacija - što je , na osnovu kojih dokumenata se provodi....3. Glavni projekt4. Revident5. Što se revidira?6. Što je norma? Ko izdaje normu i jeli ona obavezna?7. Što je tehnički propis? Tko ga izdaje i jeli on obavezan?8. Komunalni doprinos ZOP1. Bitni zahtjevi za ZOP2. Visoke zgrade , kako se mjeri 22 m?3. Od čega se sastoji evakuacijski put?4. Kako znamo da je nešto otporno na požar?5. Ako je proizvod proizveden vanka šta mora imati? TEHNIČKA REGULATIVA1. Građevni proizvod 2. Šta proizvod treba imati?3. Koja je oznaka sukladnosti za beton? Šta to znači?4. Koja je oznaka sukladnosti za cement? Šta to znači?5. Na jednoj izjavi osukladnosti treba reći šta je C 16/20, 8, Cl 0,4, XC16. Šta znači C 16/20 i u kojoj mjernoj jedinici?7. Za koje se proizvode odnosi TP za čelične konstrukcije?8. Metode zaštit od korozije?9. Vodopravni akti?10. Podjela cesta?11. AC zaštitni pojas? ZNR1. Elaborat zaštite na radu2. Obaveze investitora u fazi projektiranja3. Dimenzije radnih prostorija Dojmovi: Ispitivači su vrlo ugodni i susretljivi, pomažu vam kad malo zastanete, ali treba znati. Veliki utjecaj ima i to gdje radite - u izvođenji, projekiranju pogotovo kod ZNR.Sretno! 

Page 59: Rokovi Pitanja

·         Duje Lalic

 15.11.2011. ZNR  -obveze investitora-elaborat znr-vertikalni prilazi  OSNOVNA REGULATIVA  -revident-bitni zahtjevi-lokacijska dozvola (i nabrojat neke uvjete iz lokacijske dozvole)-glavni projekt  ZOP -kako znamo da je nešto otporno na požar (isprave sukladnosti)-vatrogasni pristupi i kad se može odstupiti od njih-bitni zahtjevi za požar-ako nemamo minimalni tlak u hidrantskoj mreži (uređaj za povišenje tlaka) TEHNIČKA REGULATIVA -proizvod-isprave sukladnosti (izjava i potvrda)-TP za betonske konstrukcije-projekt BK - od čega se sastoji (teh. opis, proračun nosivosti i uporabljivostu i program kontrole i osiguranja kvalitete)-još malo o programu kontrole i osiguranja kvalitete-svrha zakona o vodama-koji vodopravni akti su upravni-razvrstavanje cesta (kad sam rekao da se novi zakon zove zakon o cestama, a ne zakon o javnim cestama to je bia plus) UŽE PODRUČJE - HIDRO -vodopravni akti-obvezujuće vodopravno mišljenje-planski dokumenti-nasute brane  ispit nije težak, al triba znat....pomognu malo...ZNR ne gnjavi puno ako ste projektant...lik iz ZOP-a je predobar, uopće nije tražia nikakve dimenzije...i za kraj: sva pitanja koja je mene pitalo i ljude okolo su već navedena u ovoj grupi...tako da hvala Karmen i sretno svima ostalima!   04.10.2011. GRAĐ. REGULATIVA:- akti na temelju kojih se gradi (koji su, pa za koje objekte treba koji itd...)

Page 60: Rokovi Pitanja

- sudionici u građenju- projekti na temelju kojih se gradi(ne sjećam se više)Jedan kolega je na regulativi imao pitanje o geotehničkom projektu.  TEHNIČKA REGULATIVA:- akreditacija- potvrde i izjave o sukladnosti, objašnjenje izjave za beton koja je bila na stolu- javne ceste- vodopravni akti (pažnja: na svim ovim skriptama su v.akti iz starog zakona!)- sustavi ispitivanja 2+ itd, koji je za betoni bilo je još pitanja, ali ne sjećam se više ZAŠTITA OD POŽARA:- kako se spriječava širenje požara- bitni zahtjevi- skladištenje zapaljivih tvari na gradilištui možda još nešto... ZAŠTITA NA RADU:- dokumentacija na gradilištu- knjiga nadzora- osposobljavanje za rad na siguran način- osposobljavanje za pružanje prve pomoći S obzirom da sam pao ZNR, bio sam i na roku 15.11.2011. ZNR:Ispitivač me je pitao pitanja koja zadnji puta nisam dobro odgovorio.- prva pomoć (što treba osigurati, tko osposobljava)- kako znamo da nam radnik smije raditi na gradilištu (zap. o ocj. prakt. osp.) ZOP:Ispitivač je rekao da sam njegov dio već položio, ali da me svejedno mora pitati nešto:- visoke građevine- potvrde/izjave o sukladnosti Ne sjećam se više svih pitanja, ali ništa nije bilo što već nije na ovom popisu. Kad sam pao ZNR pitao me je tko osposobljava za prvu pomoć i rekao sam CK ili med. rada. Pa me je pitao "tko onda ck ILI mr?" i od onda je sve išlo nizbrdo tako da sam svakakvih gluposti rekao. Naravno trebalo je reći CK i MR. Preporučam da se ZNR uči iz zakona. Hvala svima koji su postavili pitanja i napisali skripte, posebno hvala za onaj sažetak u obliku tablice u Google Docs-u. ______________________________________________________________________________________________ ROK 29.11.2011.Projektiranje, Uže područje struke BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE  OTR1. Što se uređuje ZPUiG-om (čl 1.), što dokumentima prostornog uređenja (čl 54.)?2. Bitni zahtjevi za građevinu 3. Akti na temelju kojih se može graditi (Rješenje za građenje produženo do 31.12.2012., nadovezala se i na Uredbu za građevine za koje MIN daje GD)4. Vrste i razine projekata (međusobna usklađenost i što kad nije isti projektant ko na prethodnoj razini)

Page 61: Rokovi Pitanja

5. Glavni projekt detaljnije6. Tehnički propisi (što su, ko ih donosi i onda skoči na TPBK-osnovno o njemu i zašto ne projektiramo po EN nego po ENV – nacionalni dokumenti NAD )  TRG1. Isprave o sukladnosti (izjava, potvrda, ko izdaje koju, koji razredi za koju)2. Tablica ocjenjivanja sukladnosti (radnje za 1+, 2+, 3, 4 - u razredu 3 za koji proizvođač daje Izjavu kako znamo da je ovlaštena osoba napravila početno ispitivanje tipa gr.pr-na temelju Izvještaja o ispitivanju) 3. TPBK (što propisuje, od kojih poglavlja se sastoji, prilozi, i što je meni ko projektantu bitno u poglavlju J-Izvođenje i održavanje)4. Zakon o vodama (što se njim uređuje, koji su od vodopravnih akata upravni)5. Zakon o cestama (što se njim uređuje, razvrstavanje cesta, što razlikuje AC i brzu cestu od ostalih-križanje izvan razine)6. Osiguranje pristupačnosti osobama smanjene pokretljivosti (3 el. osig. pr, detaljnije za rampu)  ZOP1. Bitni zahtjevi za građevinu u smislu otp. na požar2. Od čega se sastoje putevi za izlaženje? (pristupni prostor+sig.izl.put+vanjski izlaz)3. Koji su zahtjevi za sig.izl.put koji za pr.prostor? (el. odg otp na požar za prvo, max duljina za drugo)4. Visoki objekti (definicija ono sa 22 m)5. Kako se dokazuje vatrootpornost el dostavljenih na gradilište i napravljenih na gradilištu? (Isprave o sukl za prvo., za ovog na gradilištu se up dokazuje pisanom izjavom izvođača koji je nadzirao izradu kojom jamči da el ima požarna svojsta zahtjevana normom tom i tom)  ZNR1. Dokumentacija na gradilištu koju poslodavac mora imati u vezi sa ZNR-u (onih10 isprava i evidencija)2. Knjiga nadzora3. Plan izvođenja radova (samo ko ga izrađuje)4. Ostale dužnosti investitora (detaljnije prijava gradilišta i tu je htio čut da je investitor dužan AŽURIRATI prijavu u 2 sl:ako dođe do promjene u planiranom roku dovršetka radova ili kod uvođenja novog izvođača)  BETONSKE I ZIDANE KONSTR.1. Kako biste odredili min potrebnu širinu grede? (mislim se ja što ovaj hoće, vrtim po glavi ima li neko zlatno pravilo...kaže on, neovisno o visini, rasponu, opterećenju...ugl u presjeku mogu biti min dvije šipke min profila tog i tog, min razmak taj i taj-3 uvjeta po EC2, min debljina vilica, zaštitni sloj i kad sve pozbrajaš dođeš do nekih 10ak cm)2. Smiju li se kombinirati materijali u zidanim konstr? (Ne, osim temelja i donje etaže od betona)3. Vrste betona po težini i oznake4. Proračunski raspon grede po EC2 i zbog čega (svijetli raspon + 1/3 širine oslonaca; to je zbog trokutaste i trapezaste raspodjele opt)5. Kako se određuje efektivna površina temelja? (ako je eksc. sila na udaljenosti e od težišta temelja onda se dim temelja umanji za 2e)6. Nadvišenje skele po EC2 (l/1000)  Ispitivači koji su mene dopali su bili ugodni za razgovor... dobro, ovaj iz ZNR-a je malo krut... Hvala Karmen na grupi i svima koji su ostavljali pitanja i SRETNO svima! :)______________________________________________________________________________________________

Page 62: Rokovi Pitanja

 bauštelac-zgrade TEHNIČKA REGULATIVA 1. proizvodi od čelika i kojem sustavu pripadaju2. isprave sukladnosti3. akreditacija4. toplinska iskaznica(sadržaj)5. vodopravni uvijeti (nabrojat)6. širina zaštitnog pojasa kod autoceste7. posebna geodetska podloga8. pročitat nu neku izjavu sta ima na stolu GRAĐEVINSKA REGULATIVA 1. gradnja2. građenje3. održavanje građevine4. izvedbeni projekt5. dužnosti nadzoranog inž.6. elementi pristupačnosti (iz zaštite na radu) ŽAŠTITA OD POŽARA 1. visoki objekti2. bitni zahtjevi glede požara3. kako spriječiti širene požara ZAŠTITA NA RADU 1. kadradnik moze odbit rad2. kad posaljemo radnika na rad na visini sta sve moramo osigurati STRUKA 1. CEMENTI KOJE NE SMIJEMO UPOTREBLJAVATI U MORU2. opet elementi pristupačnosti3. najmanji razmak armature kod grede4. sta sadrži eurokod 8 na prve četri strane5. sadržaj projekta betona ovaj rok je stvarno bio laganini, skoro svi su prosli. ispitivači uopšte nisu strogi kak se pise. Evo ni kod nikog nisam bio duže od 5 min, čak ni kod zene koja ispituje građevinsku regulativu. ______________________________________________________________________rok 27.03.2012 projektiranje-hidrotehnika  GRAĐEVINSKA REGULATIVA• Bitni zahtjevi• Lokacijska• Sudionici u gradnji - revident - što kontrolira - dodatna kontrola ♥ sve već navedeno TEHNIČKA REGULATIVA• Tehnički propis betonske• Projekt betona (tako se ne zove) što sadrži• Sukladnost (kontrola proizvoda-certifikat; kontrola proizvodnje-certifikat; izvještaj o početnoj kontroli proizvoda)

Page 63: Rokovi Pitanja

• Zakon o cestama - zaštitni pojas• Zakon o vodama - akti ♥ Sve već navedeno ZAŠTITA POŽAR• Prilazi• Požarni sektor i kako ga ograditi (zidovi, vrata, brtvljenje, klapne na ventilaciji, vanjske istake) ♥ Sve već navedeno ZAŠTITA RAD• Vertikalni prilazi• Obaveze investitora s osvrtom na plan gradilišta ♥ Sve već navedeno HIDROTEHNIKA• Obvezujuće vodopravno mišljenje• Načela upravljanja vodama s osvrtom - zagađivač plaća& korisnik plaća• PEHD cijevi • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (s obzirom da na tome radim nije ženi imalo smisla postavljat pitanje o zonama zaštite ili nasipima i branama - totalno je u pravu bila i došla kao šećer na kraju:)  Rezime - hvala grupi (da ne zahvaljujemo samo Karmen) totalno dokazuje da face ima itekako smisla i oni koji ga odbijaju totalno su demode :)  Ljudi padaju (izvođači zaštitu - projektanti regulative) nije da se sam tak prolazi, ali ako se ozbiljno shvati ispit...  Meni je trebalo mjesec dana; tri tjedna lagano poslije posla, a pred kraj udarno i ništa me nije iznenadilo:)  ROK 28.03.12. - projektant, hidro Veliko hvala osnivačici grupe i svima koji su ostavili pitanja, savjete i dobre želje! sretno svima! Možda mi je promaklo koje pitanje, ali nije došlo ni jedno koje nije već prije bilo postavljeno! GRAĐ. REG.Lokacijska dozvola?Sudionici u gradnji, o revidentu detaljnije (uvjeti kako se postaje, što sastavlja-izvješće i što može tražiti u sklopu njega-izvedb. detalje i sudjelovanje u nadzoru)Akti na temelju kojih se gradi (rješenje za građenje malo detaljnije) Rekonstrukcija? TEH. REG.TP betoniProjekt BKZakon o građ. proizvodima Ocjenjivanje sukladnosti (izjava o sukl., potvrda o suklad. - tko ih izdaje, kad)Zakon o vodama (što utvrđuje, nabrojati akte i koji su od njih upravni)Zakon o cestama (što utvrđuje, zaštitni pojas cesta) ZNRElaborat ZNR? (kad se radi, tko ga izrađuje) Investitorova dužnost u fazi projektiranja?Veličina radnog prostora?  ZOPVatrogasni pristupi (sve o njima)? 

Page 64: Rokovi Pitanja

Bitni zahtjevi? UŽE područje - HIDRO vodopravni aktizone sanitarne zaštite za akumulacijeplan zaštite od poplava nodularne cijevi 27.03.2012. - projektiranje, betonGRAĐ. REG.-idejni projekt- nadzorni inženjer- tehnički propisi i nabrojati par- program kontrole i osiguranja kvalitete- odstupanja od bitnih zahtjeva za građevinu- legalizacija TEH. REG.- akreditacija- certifikacija- projektirani vijek građevine- proračuni po eurokodu i koeficijenti za pojedina opt.- vrste eurokodova- eurokod 2- isprave o sukladnosti ZOP- bitni zahtjevi za građevinu- odstupanje od zahtjeva vatrogasnih pristupa- visoki objekti ZNR- obveze investitora- elaborat zaštite na radu- vertikalni prilazi- radne prostorije BETON- tko uzima uzorke betona pri ispitivanju- debljina ploče- posebni uvjeti rada- dubina temeljenja- zašto se stupovi na gornjem i donjem rubu armiraju sa gušćim sponama- minimalna debljina zidova prema eurokodu 8- koja je najveća dopuštena vlažnost drveta koji se ugrađuje- max. razmak šipki kod ploča    17.4.2012.  Nadzor,  betonske i zidane GRAĐEVINSKA REGULATIVA1.   Sudionici u gradnji (nadzorni inženjer i revident detaljnije + revizija projekata)2.   Rekonstrukcija (primjer izmjene lokacijskih uvjeta i bitnih zahtjeva za građevinu)3.   Dokumentacija na gradilištu4.   Bitni zahtjevi za građevinu - nabrojati TEHNIČKA REGULATIVA1.   Na šta se odnosi zakon o vodama + akti (koji su upravni)

Page 65: Rokovi Pitanja

2.   Pravilnik za beton na šta se odnosi + prilozi3.   Dostavnica betona detaljno (kod oznake C je šifra tko radi tvorničku kontrolu)4.   Pravilnik za pristupačnost invalidima (na šta se odnosi  + rampe + broj stanova (1 na 10))5.   Isprave o sukladnosti  POŽAR1.   Bitni zahtjev opisati2.   Vatrogasni pristup i šta kad ga nema (sprinkleri…)3.   Evakuacijski put od čega se sastoji (za pristupni put ga samo zanima dužina ali samo red veličine) ZNR1.   Dužnosti investitora tokom projektiranja i gradnje2.  Dokumentacija na gradilištu vezana uz ZNR BETONSKE I ZIDANE1.   Projektirani vijek2.   Objasniti onu izjavu o sukladnosti za beton3.  Održavanje konstrukcije (pregledi nakon koliko vremena)4.   Analiza opterećenja (stalno, pokretno…)5.   Pravilnik za zidane (vrste ziđa, serklaži + armatura, prilozi)6.   Uzimanje uzoraka na gradilištu19.04.2012. Suradnik 1.Građevinska regulativa Jednostavne građevine Bitni zahtjevi za građevinu Nadzorni inženjer Izvedbeni projekt Akti kojima se odobrava građenje Uklanjanje građevine Građevinski dnevnik 2. Tehnička regulativa Građevni proizvod Ocjenjivanje sukladnosti Zakon o općoj sigurnosti proizvoda Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjena pokretljivosti 3. ZOP Zapaljive tekućine i plinovi Opće mjere zaštite od požara i eksplozija Vatrogasni pristupi 4.ZNR Pružanje prve pomoći Kada radnik ima pravo odbiti rad? Obaveze investitora Elaborat ZNR Koordinatori Dojmovi: ispitivači su odlični,ako vide da znate,stvarno će pomoći!ako trebate nabrojati više stvari recite prvo ono što ste sigurni,a dalje će vam pomoći! ZOP prolazite sigurno trebate znati one osnovne stvari. Mene je lik iz Tehničke pitao vezano za građ.proizvode ali sve iz primjene. Nemojte učiti napamet,nego s razumjevanjem i odmah usporedite s praksom! Hvala osnivačici grupe i svima koji su postavljali svoja pitanja! I da,naravno,PROŠLA! ;-)))Rok 19.04.2012. uže područje struke-BETON PROJEKTANT OGR 1. Akti za građenje 2. Akti za rekonstrukciju-treba samo reći da su isti kao i kada se građevina gradi 3. Uporabna dozvola, za koje građevine 4. Što se prilaže uz zahtjev za tehnički pregled za dobivanje uporabne dozvole 5. Tko čini povjerenstvo kod tehničkog pregleda-treba reći tijela koja su izdala posebne uvjete 6. Izvođač 7. Razlika gradnje i građenja-gradnja je širi pojam od građenja- u gradnju spada građenje rekonstrukcija uklanjanje itd TEH REG 1. Bitni zahtjevi za građevinu 2. Moraju li sve građevine ispunjavati bitne zahtjeve-ne moraju npr most ili nadvožnjak ne moraju ispunjavati zahtjev za uštedom energije i toplinskom zaštitom 3. Elementi pristupačnosti za invalide 4. Zašto elementi pristupačnosti za invalide nisu u bitnim zahtjevima-nisam znala, on je nešto govorio, bit je da sada po novim europskim propisima i ti elementi su uključeni u bitne zahtjeve 5. Građevni proizvodi-koje zahtjeve moraju ispunjavati-ja sam rekla zahtjeve iz tehničkih propisa, dobro kaže, ali koje…pa sam svašta bubala ali bit je da budu takvi da njihovom ugradnjom građevina postigne bitne zahtjeve-pravi odgovor kaže mi ispitivač je na prvoj stranici zakona o građevnim proizvodima 6. Certifikat i izjava sukladnosti 7. Sustavi ocjenjivanja sukladnosti: 1, +1, 2, +2, 3, 4 8. Koji su sustavi za koje proizvode-rekla sam 1 i 1+ najstroži za elemente koji su od veće vrijednosti za građevine koji utječu na bitna svojstva, a 3 i 4 za one manje bitne ograde, bitumen itd POŽAR-najbolji ispitivač, ne traži puno brojeva 1. Bitni zahtjevi zaštite od požara, objasniti malo 2. Od čega se sastoji evakuacijski put: od pristupnog puta, sigurnog puta i vanjskog izlaza 3. Dužine pristupnog, da se može povećati ako ima šprinkler 4. Sigurni put-od elemenata otpornih na požar, po čemu se to vidi-certifikat ZAŠTITA NA RADU-teško za izvođače (PITA ZAKON 28, ČLANAK3!!!), zaista puno ljudi baca, za projektante nije problem 1. Veličine soba, visine, koliko otpada min po jednom radniku-rekla sam 2m2, važno je reći da je to 2 m2 za samo čovjeka, tu ne ulazi namještaj, strojevi itd 2. Elaborat zaštite na radu 3. Koordinator 1 4. Obveze investitora UŽE PODRUČJE-BETON 1. Kod jedne izjave sukladnosti reći šta koja oznaka znači 2. Analiza opterećenja za neku zgradu-općenito 3. Kombinacije kod proračuna 4. Gsn i gsu-gsn važnije jer ako se prekorače granične vrijednosti zgrada se ruši kod gsu se samo raspuca, utječe na trajnost 5. Stalna i prolazna situacija kod opterećenja-prolazna kod gradnje mosta kad imamo stupove, a nema još naglavnih greda, kod zgrade kad imamo vertikalne elemente a nemamo ploču da ih pridržava….

Page 66: Rokovi Pitanja

6. Što nadzor kontrolira kad beton dođe na gradilište-dostavnica i izjava sukladnosti 7. Što kontrolira prije betoniranja-armaturu i ima li armatura certifikat i izjavu sukladnosti Sretno svima, samo gledajte pitanja i garant prolazite!!!! ja prošla juhuuuuuuuuuuuuu, slavit ću danima for real :)))))

Rok 25.04.2012. - Izvođač - Prometnice

ZAŠTITA OD POŽARA1. Bitni zahtjevi2. Čime se dokazuje da građevni proizvod proizveden na gradilištu ima potrebnu otpornost na požar3. Skladištenje zapaljivih tvari na gradilištu

GRAĐEVNA REGULATIVA1. Akti za građenje2. Rekonstrukcija i koji su akti za rekonstrukciju3. Nadzorni inženjer4. Izvedbeni projekt5. Nostrifikacija

TEHNIČKA REGULATIVA1. Što je tehnički propis za građevne proizvode2. Kako dokazati sukladnost građevnog proizvoda proizvedenog na gradilištu3. Sustav ocjenjivanja sukladnosti4. Akreditacija5. Što je tehnički propis6. Tehnički propis za betonsku konstrukciju

ZAŠTITA NA RADU1. Kako se određuju osnovna sredstva rada2. Obaveze investitora3. Obaveze koordinatora I i II4. Prijava ozljede na radu5. Prijava gradilišta, što se predaje uz nju

PROMETNICE1. Dijelovi javne ceste, namjena2. Mjere zaštite javne ceste3. Dokumentacija4. Minimalni siguronosni uvjeti

Sva gore navedena pitanja su u stvari dio razgovora sa ispitivačima, gdje oni postave jedno pitanje i onda nekoliko potpitanja kojima potvrde da razumijete tematiku. Sva pitanja su već navedena u ovoj grupi tako da hvala svima na ažuriranju, puno pomogne za orjentaciju što učiti!P.S. nisam mogao staviti pitanja u dokument, valjda je već prekrcan...

Hvala na grupi, zaista sva pitanja koja su ovdje puno pomognu i ista pitanja se stalno vrte!!!! Rok 19.04.2012. uže područje struke-BETONPROJEKTANTOGR1. Akti za građenje2. Akti za rekonstrukciju-treba samo reći da su isti kao i kada se građevina gradi3. Uporabna dozvola, za koje građevine4. Što se prilaže uz zahtjev za tehnički pregled za dobivanje uporabne dozvole5. Tko čini povjerenstvo kod tehničkog pregleda-treba reći tijela koja su izdala posebne uvjete6. Izvođač7. Razlika gradnje i građenja-gradnja je širi pojam od građenja- u gradnju spada građenje rekonstrukcija uklanjanje itdTEH REG1. Bitni zahtjevi za građevinu2. Moraju li sve građevine ispunjavati bitne zahtjeve-ne moraju npr most ili nadvožnjak ne moraju

Page 67: Rokovi Pitanja

ispunjavati zahtjev za uštedom energije i toplinskom zaštitom3. Elementi pristupačnosti za invalide4. Zašto elementi pristupačnosti za invalide nisu u bitnim zahtjevima-nisam znala, on je nešto govorio, bit je da sada po novim europskim propisima i ti elementi su uključeni u bitne zahtjeve5. Građevni proizvodi-koje zahtjeve moraju ispunjavati-ja sam rekla zahtjeve iz tehničkih propisa, dobro kaže, ali koje…pa sam svašta bubala ali bit je da budu takvi da njihovom ugradnjom građevina postigne bitne zahtjeve-pravi odgovor kaže mi ispitivač je na prvoj stranici zakona o građevnim proizvodima 6. Certifikat i izjava sukladnosti7. Sustavi ocjenjivanja sukladnosti: 1, +1, 2, +2, 3, 48. Koji su sustavi za koje proizvode-rekla sam 1 i 1+ najstroži za elemente koji su od veće vrijednosti za građevine koji utječu na bitna svojstva, a 3 i 4 za one manje bitne ograde, bitumen itd

POŽAR-najbolji ispitivač, ne traži puno brojeva 1. Bitni zahtjevi zaštite od požara, objasniti malo2. Od čega se sastoji evakuacijski put: od pristupnog puta, sigurnog puta i vanjskog izlaza3. Dužine pristupnog, da se može povećati ako ima šprinkler4. Sigurni put-od elemenata otpornih na požar, po čemu se to vidi-certifikat

ZAŠTITA NA RADU-teško za izvođače (PITA ZAKON 28, ČLANAK3!!!), zaista puno ljudi baca, za projektante nije problem1. Veličine soba, visine, koliko otpada min po jednom radniku-rekla sam 2m2, važno je reći da je to 2 m2 za samo čovjeka, tu ne ulazi namještaj, strojevi itd2. Elaborat zaštite na radu3. Koordinator 14. Obveze investitoraUŽE PODRUČJE-BETON1. Kod jedne izjave sukladnosti reći šta koja oznaka znači2. Analiza opterećenja za neku zgradu-općenito3. Kombinacije kod proračuna4. Gsn i gsu-gsn važnije jer ako se prekorače granične vrijednosti zgrada se ruši kod gsu se samo raspuca, utječe na trajnost5. Stalna i prolazna situacija kod opterećenja-prolazna kod gradnje mosta kad imamo stupove, a nema još naglavnih greda, kod zgrade kad imamo vertikalne elemente a nemamo ploču da ih pridržava….6. Što nadzor kontrolira kad beton dođe na gradilište-dostavnica i izjava sukladnosti7. Što kontrolira prije betoniranja-armaturu i ima li armatura certifikat i izjavu sukladnosti

Sretno svima, samo gledajte pitanja i garant prolazite!!!!ja prošla juhuuuuuuuuuuuuu, slavit ću danima for real :)))))

19.04.2012. Suradnik1.Građevinska regulativaJednostavne građevineBitni zahtjevi za građevinuNadzorni inženjerIzvedbeni projektAkti kojima se odobrava građenjeUklanjanje građevineGrađevinski dnevnik2. Tehnička regulativaGrađevni proizvodOcjenjivanje sukladnostiZakon o općoj sigurnosti proizvodaPravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjena pokretljivosti3. ZOPZapaljive tekućine i plinoviOpće mjere zaštite od požara i eksplozija Vatrogasni pristupi4.ZNRPružanje prve pomoćiKada radnik ima pravo odbiti rad?Obaveze investitora

Page 68: Rokovi Pitanja

Elaborat ZNRKoordinatoriDojmovi: ispitivači su odlični,ako vide da znate,stvarno će pomoći!ako trebate nabrojati više stvari recite prvo ono što ste sigurni,a dalje će vam pomoći! ZOP prolazite sigurno trebate znati one osnovne stvari. Mene je lik iz Tehničke pitao vezano za građ.proizvode ali sve iz primjene. Nemojte učiti napamet,nego s razumjevanjem i odmah usporedite s praksom! Hvala osnivačici grupe i svima koji su postavljali svoja pitanja! I da,naravno,PROŠLA! ;-)))