Uradjeni rokovi

Embed Size (px)

Text of Uradjeni rokovi

 • 8/7/2019 Uradjeni rokovi

  1/18

  ROK

  29.01.2010.

  Sa konzole uitati matricuA dimenzijaNx M. Nai sumu vanjskih elemenata matrice.Koristiti podprogram koji daje sumu elemenata jednodimenzionalnog niza. Matricu A i

  sve rezultate ispisati u fajl.

  Fortran

  program matrica

  implicit none

  integer i,j,n,m

  real a(10,10),k1(10),k2(10),r1(10),r2(10),s1,s2,s3,s4,s,suma1

  write(*,*)'Unesi dimenzije matrice n i m :'

  read(*,*)n,mwrite(*,*)'Unesi elemente matrice :'

  do i=1,n

  do j=1,m

  read(*,*)a(i,j)

  end doend do

  do i=1,n

  k1(i)=a(i,1)

  k2(i)=a(i,m)

  end dodo j=2,m-1

  r1(j)=a(1,j)

  r2(j)=a(n,j)

  end do

  OPEN(9,file='matrica.dat')write(9,*)'Nasa matrica je :'

  do i=1,n

  write(9,*)(a(i,j),j=1,m)

  end do

  write(9,*)'Prva kolona je :'do i=1,n

  write(9,*)k1(i)

  end dowrite(9,*)'Zadnja kolona je :'

  do i=1,nwrite(9,*)k2(i)

  end do

  write(9,*)'Prvi red je :'

  do j=2,m-1

  write(9,*)r1(j)end do

  write(9,*)'Zadnji red je :'

  do j=2,m-1

  write(9,*)r2(j)

  end dosuma1=0

  call suma(k1,suma1)

  s1=suma1

  call suma(k2,suma1)

  s2=suma1call suma(r1,suma1)

  s3=suma1

  call suma(r2,suma1)

  s4=suma1

  s=s1+s2+s3+s4write(9,*)'Suma vanjskih elemenata matrice je :',s

  close(9)

  end

  subroutine suma(x,suma1)implicit none

  integer i,n

  real x(10),suma1

  suma1=0

  do i=1,nsuma1=suma1+x(i)

  end do

  end

 • 8/7/2019 Uradjeni rokovi

  2/18

  C

  #include#include

  void suma(float x[10],int k,int n);

  float suma1;

  main()

  {

  int i,j,n,m,k;float a[10][10],x[10],k1[10],k2[10],r1[10],r2[10],s1,s2,s3,s4,s;

  FILE *fp;

  printf("\n Unesi dimenzije matrice :\n");

  scanf("\n %d",&n);printf("\n Unesi dimenzije matrice :\n");

  scanf("\n %d",&m);

  printf("\n Unesi elemente matrice :\n");

  for (i=0;i

 • 8/7/2019 Uradjeni rokovi

  3/18

  ROK

  15.01.2010.

  Sa konzole uitati matricuA dimenzijaN x N. Nai najvei element u svakoj kolonimatrice i ispisati ga. Napraviti podprogram koji trai najvei element

  jednodimenzionalnog niza. Ispitati da li je vea suma ili produkt najveih elemenata u

  kolonama. Matricu A i sve rezultate ispisati u fajl.

  Fortran

  program matrica1

  implicit none

  integer i,j,k,n

  real a(10,10),x(10),max,suma,prod

  write(*,*)'Unesi dimenziju matrice :'read(*,*)n

  write(*,*)'Unesi elemente matrice :'

  do i=1,n

  do j=1,nread(*,*)a(i,j)

  end do

  end doOPEN(9,file='matrica.dat')

  write(9,*)'Nasa matrica je :'do i=1,n

  write(9,*)(a(i,j),j=1,n)

  end do

  suma=0

  prod=1do j=1,n

  do i=1,n

  x(i)=a(i,j)

  end do

  call najveci(x,n,max)write(9,*)'Najveci clan kolone',j,'je:',max

  suma=suma+max

  prod=prod*max

  end do

  write(9,*)'Suma najvecih clanova svih kolona je:',sumawrite(9,*)'Proizvod najvecih clanova svih kolona je:',prod

  if (suma.gt.prod) then

  write(9,*)'Suma je veca od proizvoda'

  else

  write(9,*)'Proizvod je veci od sume'end if

  close(9)

  end

  subroutine najveci(x,n,max)

  implicit none

  integer i,n

  real x(10),max

  max=x(1)

  do i=2,nif (max.lt.x(i)) then

  max=x(i)

  end if

  end doend

 • 8/7/2019 Uradjeni rokovi

  4/18

  C

  #include#include

  void najveci(float x[10],int n);

  float max;

  main()

  {int i,j,n;

  float a[10][10],x[10],suma,prod;

  FILE *fp;

  printf("\n Unesi dimenziju matrice :\n");scanf("\n %d",&n);

  printf("\n Unesi elemente matrice :\n");

  for (i=0;i

 • 8/7/2019 Uradjeni rokovi

  5/18

  ROK

  10.12.2009.

  Uitati niz odNelemenata. Nai sumu parnih i neparnih elemenata tog niza i sortirati nizod najveeg ka najmanjem. Napraviti podprogram za raunanje sume niza. Sve rezultate

  ispisati u fajl.

  Fortran

  program nizimplicit none

  integer i,j,n

  real a(10),sp,sn,m

  write(*,*)'Unesi broj elemenata niza'

  read(*,*)nwrite(*,*)'Unesi elemente niza'

  do i=1,n

  read(*,*)a(i)

  end do

  OPEN(9,file='niz.dat')write(9,*)'Nas prvobitni niz je:'

  do i=1,n

  write(9,*)a(i)

  end do

  call suma(a,n,sp,sn)write(9,*)'Suma parnih elemenata je:',sp

  write(9,*)'Suma neparnih elemenata je:',sn

  do i=1,n-1

  do j=i+1,n

  if (a(i).lt.a(j)) thenm=a(i)

  a(i)=a(j)

  a(j)=m

  end if

  end doend do

  write(9,*)'Nas niz nakon redanja je :'

  do i=1,n

  write(9,*)a(i)end doclose(9)

  end

  subroutine suma(a,n,sp,sn)implicit none

  integer i,n

  real a(10),x,sp,sn

  sp=0

  sn=0do i=1,n

  x=mod(i,2)

  if (x.eq.0) then

  sp=sp+a(i)

  else

  sn=sn+a(i)end if

  end do

  end

 • 8/7/2019 Uradjeni rokovi

  6/18

  C

  #include

  #include

  void suma(float a[10],int n);

  float sp,sn;main()

  {

  int i,j,n;

  float a[10],m;

  FILE *fp;printf("\n Unesi broj elemenata niza:\n");

  scanf("\n %d",&n);

  printf("\nUnesi elemente niza:\n");

  for (i=0;i

 • 8/7/2019 Uradjeni rokovi

  7/18

  ROK

  10.07.2009.

  Sa konzole uitati elemente kvadratne matrice dimenzija n. Izraunati trag i antitrag datematrice. Pri tome koristiti podprogram koji daje sumu jednodimenzionalnog niza.

  Fortran

  program matrica3implicit none

  integer i,j,nreal a(10,10),x(10),y(10),z(10),trag,atrag,s

  write(*,*)'Unesi dimenziju matrice:'

  read(*,*)n

  write(*,*)'Unesi elemente matrice:'

  do i=1,ndo j=1,n

  read(*,*)a(i,j)

  end do

  end do

  OPEN(9,file='matrica.dat')write(9,*)'Nasa matrica je :'

  do i=1,nwrite(9,*)(a(i,j),j=1,n)

  end do

  do i=1,nx(i)=a(i,i)

  end do

  do i=1,n

  y(i)=a(i,n+1-i)

  end docall suma(x,n,s)

  trag=s

  call suma(y,n,s)

  atrag=s

  write(9,*)'Trag matrice je:',tragwrite(9,*)'Antitrag matrice je:',atrag

  close(9)

  end

  subroutine suma(z,n,s)

  implicit none

  integer i,n

  real z(10),ss=0

  do i=1,n

  s=s+z(i)

  end do

  end

  C

  #include

  #include

  void suma(float z[10],int n);float s;

  main()

  {

  int i,j,n;

  float a[10][10],x[10],y[10],z[10],trag,atrag;FILE *fp;

  printf("\n Unesi dimenziju matrice:\n");

  scanf("\n %d",&n);

  printf("\n Unesi elemente matrice:\n");

  for (i=0;i

 • 8/7/2019 Uradjeni rokovi

  8/18

  ROK

  10.07.2009.

  Sa konzole uitati niz od 10 lanova. Sortirati niz od najveeg ka najmanjem poreenjemsvakog elementa sa svim koji se nalaze desno od njega. Napraviti podprogram koji vri

  zamjenu dva lana niza. Nai mjesto na kome se prvobitno nalazio najvei lan niza. Sve

  rezultate ispisati u fajl.Fortran

  program niz1implicit none

  integer i,j,n,poz

  real a(10),max,x

  write(*,*)'Unesi broj elemenata niza'

  read(*,*)nwrite(*,*)'Unesi elemente niza'

  do i=1,n

  read(*,*)a(i)

  end do

  OPEN(9,file='niz.dat')write(9,*)'Nas prvobitni niz je:'

  do i=1,n

  write(9,*)a(i)end do

  max=a(1)poz=1.

  do i=2,n

  if (max

 • 8/7/2019 Uradjeni rokovi

  9/18

  ROK

  18.09.2009.

  Sa konzole uitati dvije kvadratne matriceA iB reda n . Odrediti komutator ovih matrica[A,B]=AB-BA i izraunati njegov trag. Napraviti podprogram za mnoenje matrica. Sve

  rezultate ispisati u fajl.

  Fortran

  program matrica3

  implicit noneinteger i,j,k,n

  real a(10,10),b(10,10),ab(10,10),p1(10,10),p2(10,10),p(10,10)

  real x(10,10),y(10,10),trag

  write(*,*)'Unesi dimenziju matrica:'

  read(*,*)nwrite(*,*)'Unesi elemente matrice A'

  do i=1,n

  do j=1,n

  read(*,*)a(i,j)

  end doend do

  write(*,*)'Unesi elemente matrice B'do i=1,n

  do j=1,n

  read(*,*)b(i,j)end do

  end do

  OPEN(9,file='matrica.dat')

  write(9,*)'Matrica A je:'

  do i=1,nwrite(9,*)(a(i,j),j=1,n)

  end do

  write(9,*)'Matrica B je:'

  do i=1,n

  write(9,*)(b(i,j),j=1,n)end do

  call proizvod(a,b,n,p1)

  call proizvod(b,a,n,p2)

  do i=1,ndo j=1,n

  ab(i,j)=p1(i,j)-p2(i,j)

  end do

  end do

  write(9,*)'Komutator [AB]=AB-BA je:'do i=1,n

  write(9,*)(ab(i,j),j=1,n)

  end do

  trag=0

  do i=1,ntrag=trag+ab(i,i)

  end do

  write(9,*)'Trag naseg komutatora je:',trag

  close(9)

  end

  subroutine proizvod(x,y,n,p)implicit none

  integer i,j,k,n

  real x(10,10),y(10,10),p(10,10)

  do i=1,n

  do j=1,np(i,j)=0

  do k=1,n

  p(i,j)=p(i,j)+x(i,k)*y(k,j)

  end do

  end doend do

  end

 • 8/7/2019 Uradjeni rokovi

  10/18

  C

  #include#include

  void proizvod(float x[10][10],float y[10][10],int n);

  float p[10][10];

  main()

  {

  int i,j,k,n;float a[10][10],b[10][10],ab[10][10],p1[10][10],p2[10][10],trag;

  FILE *fp;

  printf("\n Unesi dimenziju matrica:\n");

  scanf("\n %d",&n);printf("\n Unesi elemente matrice A:\n");

  for (i=0;i

 • 8/7/2019 Uradjeni rokovi

  11/18

  ROK

  08.09.2009.

  Sa konzole uitati matricu A dimenzija n x m . izraunati sumu elmenata svake kolone iproizvod elemenata svakog reda. Napraviti podprograme koji raunaju sumu i proizvod

  jednodimenzionalnog niza. Matricu i sve rezultate ispisati u fajl.

  Fortran

  program matrica4implicit none

  integer i,j,l,h,n,m

  real a(10,10),k(10),r(10),x(10),s,p

  write(*,*)'Unesi dimenzije matrice:'

  read(*,*)n,mwrite(*,*)'Unesi elemente matrice:'

  do i=1,n

  do j=1,m

  read(*,*)a(i,j)

  end doend do

  OPEN(9,file='matrica.dat')write(9,*)'Nasa matrica je:'

  do i=1,n

  write(9,*)(a(i,j),j=1,m)end do

  do j=1,m

  do i=1,n

  k(i)=a(i,j)

  end dowrite(9,*)'Kolona',j,'je:'

  do i=1,n

  write(9,*)k(i)

  end do

  call suma(k,n,s)write(9,*)'I suma njenih elemenata je:',s

  end do

  do i=1,n

  do j=1,mr(j)=a(i,j)

  end do

  write(9,*)'Red',i,'je:'

  do h=1,m

  write(9,*)r(h)end do

  call proizvod(r,m,p)

  write(9,*)'I proizvod njegovih elemenata je:',p

  end do

  close(9)end

  subroutine suma(x,n,s)implicit none

  integer i,n

  real x(10),s

  s=0

  do i=1,ns=s+x(i)

  end do

  end

  subroutine proizvod(y,m,p)

  implicit none

  integer i,mreal y(10),p

  p=1do i=1,m

  p=p*y(i)

  end do

  end

 • 8/7/2019 Uradjeni rokovi

  12/18

  C

  #include#include

  void suma(float x[10],int n);

  void proizvod(float y[10],int n);

  float p,s;

  main()

  {int i,j,n,m;

  float a[10][10],k[10],r[10];

  FILE *fp;

  printf("\n Unesi dimenzije matrice:\n");scanf("\n %d%d",&n,&m);

  printf("\n Unesi elemente matrice:\n");

  for(i=0;i

 • 8/7/2019 Uradjeni rokovi

  13/18

  ROK

  09.06.2009.

  Sa konzole uitati matricu A dimenzijaN x N. Nai proizvod elemenata iznad glavnedijagonale. Napraviti podprograme za nalaenje najmanjeg elementa

  jednodimenzionalnog niza. Matricu i sve rezultate ispisati u fajl.

  Fortran

  program matrica5implicit none

  integer i,j,n

  real a(10,10),x(10),p,clan

  write(*,*)'Unesi dimenziju matrice'

  read(*,*)nwrite(*,*)'Unesi elemente matrice'

  do i=1,n

  do j=1,n

  read(*,*)a(i,j)

  end doend do

  OPEN(9,file='matrica.dat')

  p=1do i=1,n

  do j=1,nif (i.lt.j) then

  p=p*a(i,j)

  end if

  end do

  end dowrite(9,*)'Nasa matrica je:'

  do i=1,n

  write(9,*)(a(i,j),j=1,n)

  end do

  write(9,*)'Proizvod elemenata iznad matrice je:',pcall najveci(a,n,clan)

  write(9,*)'Najmanji clan je :',clan

  close(9)

  end

  subroutine najveci(a,n,clan)

  implicit none

  integer i,j,nreal a(10,10),x(10),clan

  clan=a(1,1)

  do i=1,n

  do j=1,n

  if (clan.gt.a(i,j)) thenclan=a(i,j)

  end if

  end do

  end do

  end

 • 8/7/2019 Uradjeni rokovi

  14/18

  C

  #include

  #include

  void najveci(float a[10][10],int n);

  float clan;

  main()

  {int i,j,n;

  float a[10][10],p;

  FILE *fp;

  printf("\n Unesi dimenziju matrice:\n");scanf("\n %d",&n);

  printf("\n Unesi elemente matrice:\n");

  for(i=0;i

 • 8/7/2019 Uradjeni rokovi

  15/18

  ROK

  26.06.2009.

  Sa konzole uitati matricuA dimenzija 3 x 3 . Od kolona matrice formirati tri vektora inai njihov mjeoviti proizvod. Ukoliko je mjeoviti proizvod pozitivan nai AAT, a ako

  je negativan nai Tr(A). Napisati podprogram za raunanje mjeovitog proizvoda.

  MatricuA i sve rezultate ispisati u fajl.

  Fortran

  program matrica6

  implicit none

  integer i,j,k,n;

  real a(3,3),x(3),y(3),z(3),trag,mjes,prod(3,3),p1,p2,p3

  write(*,*)'Unesi dimenziju matrice:'read(*,*)n

  write(*,*)'Unesi elemente matrice:'

  do i=1,n

  do j=1,n

  read(*,*)a(i,j)end do

  end doOPEN(9,file='matrica.dat')

  write(9,*)'Nasa matrica je'

  do i=1,nwrite(9,*)(a(i,j),j=1,n)

  end do

  do i=1,n

  x(i)=a(i,1)

  y(i)=a(i,2)z(i)=a(i,3)

  end do

  call mjesoviti(x,y,z,mjes)

  write(9,*)'Mjesoviti proizvod je:',mjes

  if (mjes.gt.0) thendo i=1,n

  do j=1,n

  prod(i,j)=0

  do k=1,nprod(i,j)=prod(i,j)+a(i,k)*a(j,k)

  end do

  end do

  end do

  write(9,*)'Proizvod matrice i tr.matrice je:'do i=1,n

  write(9,*)(prod(i,j),j=1,n)

  end do

  else

  if (mjes.lt.0) thentrag=0

  do i=1,n

  trag=trag+a(i,i)

  end do

  write(9,*)'Trag matrice je',tragend if

  end if

  close(9)

  end

  subroutine mjesoviti(x,y,z,mjes)

  implicit none

  real x(3),y(3),z(3),mjes,p1,p2,p3

  p1=1

  p2=1p3=1

  p1=x(1)*(y(2)*z(3)-y(3)*z(2))

  p2=x(2)*(y(1)*z(3)-y(3)*z(1))

  p3=x(3)*(y(1)*z(2)-y(2)*z(1))

  mjes=p1-p2-p3end

 • 8/7/2019 Uradjeni rokovi

  16/18

  C#include

  #includevoid mjesoviti(float x[3],float y[3],float z[3]);

  float mjes;

  main()

  {

  int i,j,k,n;

  float a[3][3],x[3],y[3],z[3],trag,prod[3][3];FILE *fp;

  printf("\n Unesi dimenziju matrice:\n");

  scanf("\n %d",&n);

  printf("\n Unesi elemente matrice:\n");for(i=0;i

 • 8/7/2019 Uradjeni rokovi

  17/18

  ROK

  12.11.2009.

  Uitati matricu A dimenzija 3 x 3, a zatim nai elemente jednodimenzionalnog niza datesa Ci=(j=1,2,3)aijbj. Elemnti bj predstavljaju maksimalne vrijednosti svake kolone

  matriceA. Napraviti podprogram za nalaenje maksimalnog elementa

  jednodimenzionalnog niza. Sve rezultate ispisati u fajl. S najveim lanovima kolonemnoi lanove u odgovarajuem redu!!!

  Fortran

  program matrica7

  implicit none

  integer i,j,n

  real a(3,3),b(3),c(3),x(3),maxwrite(*,*)'Unesi dimenziju matrice'

  read(*,*)n

  write(*,*)'Unesi elemente matrice'

  do i=1,n

  do j=1,nread(*,*)a(i,j)

  end doend do

  OPEN(9,file='matrica.dat')

  write(9,*)'Nasa matrica je:'do i=1,n

  write(9,*)(a(i,j),j=1,n)

  end do

  do j=1,n

  do i=1,nb(i)=a(i,j)

  end do

  call najveci(b,n,max)

  x(j)=max

  write(9,*)'Njeveci clan kolone',j,'je:',x(j)end do

  do i=1,n

  c(i)=0

  do j=1,nc(i)=c(i)+a(i,j)*x(j)

  end do

  end do

  write(9,*)'Nas niz je:'

  do i=1,nwrite(9,*)c(i)

  end do

  close(9)

  end

  subroutine najveci(b,n,max)

  implicit none

  integer i,n

  real b(3),maxmax=b(1)

  do i=2,n

  if (max.lt.b(i))then

  max=b(i)

  end ifend do

  end

 • 8/7/2019 Uradjeni rokovi

  18/18

  C

  #include

  #include

  void najveci(float b[3],int n);

  float max;

  main()

  {int i,j,n;

  float a[3][3],b[3],c[3],x[3];

  FILE *fp;

  printf("\n Unesi dimenziju matrice;\n");scanf("\n %d",&n);

  printf("\n Unesi elemente matrice\n");

  for(i=0;i