Click here to load reader

UNIVERZITET U NIŠU Departman za hemiju Studijski program ... · PDF fileUNIVERZITET U NIŠU . PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET . Departman za hemiju . Studijski program doktorske studije

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UNIVERZITET U NIŠU Departman za hemiju Studijski program ... · PDF fileUNIVERZITET U...

 • UNIVERZITET U NIŠU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

  Departman za hemiju Studijski program doktorske studije hemije

  Milena M. Krsmanović

  Uticaj intoksikacije teškim metalima (Cu, Cd, Pb) na aktivnost

  oksido-reduktaza sa Mo kao mikroelementom

  -Doktorska disertacija-

  Niš, 2013

 • Прилог 4/1

  ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ НИШ

  КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА

  Редни број, РБР: Идентификациони број, ИБР:

  Тип документације, ТД: монографска

  Тип записа, ТЗ: текстуални / графички

  Врста рада, ВР: докторска дисертација

  Аутор, АУ: Милена М. Крсмановић

  Ментор, МН: Ружица С. Николић

  Наслов рада, НР: Утицај интоксикације тешким металима (Cu, Cd, Pb) на активност оксидо-редуктаза са Мо као микроелементом

  Језик публикације, ЈП: српски

  Језик извода, ЈИ: енглески

  Земља публиковања, ЗП: Србија

  Уже географско подручје, УГП: Србија

  Година, ГО: 2013

  Издавач, ИЗ: ауторски репринт

  Место и адреса, МА: Ниш, Вишеградска 33.

  Физички опис рада, ФО: (поглавља/страна/

  8 поглавља; 201 страна, 174 цитата; 18 табела; 29 слика; 13 граф. приказа

  Научна област, НО: хемија, , бионеорганска хемија

  Научна дисциплина, НД: неорганска хемија, биохемија, токсикологија

  Предметна одредница/Кључне речи, ПО:

  Iv vitro и in vivo испитивања, тешки метали (Cu, Cd, Pb), липонска киселина, глутатион, ксантин оксидаза, ксантин дехидрогеназа, малондиалдехид, хиперурикемија

  УДК 616-099 + [546.4 + 546.8] : 577.152.1 + 669.28

  Чува се, ЧУ: библиотека

  Важна напомена, ВН: Виваријум, биохемијска лабораторија Медицинског факултета у Нишу и лабораторија неорганске хемије Природно-математичког факултета у Нишу

 • Q4.16.01 - Izdanje 1

  Извод, ИЗ: Путеви изложености утицају токсичних метала

  кадмијума (Cd), олова (Pb) и бакра (Cu ) су врло различити од воде за пиће, преко ланца исхране до ваздуха. У овој дисертацији извршена су in vitro испитивања ефекта токсичних метала (Cd, Pb i Cu) као и протективна улога суплемената α-липонске киселине и глутатиона, на активност ксантин оксидазе. Такође су вршена испитивања ефеката хроничне и акутне интоксикације тешких метала и протективна улога суплемената на концентрацију секундарног продукта липидне пероксидације МDА (малондиалдехида) и на активност ксантин оксидазе (XO) и ксантин дехидрогеназе (XDH), као и у условима експерименталне хиперурикемије, у јетри и бубрегу. Студија је извршена на експерименталним животињама (Wistar албино пацови). Резултати ове студије показују да тешки метали утичу на незнатно смањење активности XО (Pb2+>Cd2+>Cu2+), и повећавају концентрациу малондиалдехида у јетри. Протективна улога α-липонске киселине је најизраженија код олова, а затим код кадмијума и скоро потпуно елиминише токсично дејство ових метала. Глутатион као суплемент елиминише токсично дејство олова и бакра. У условима експерименталне хиперурикемије, алопуринол као инхибитор XO смањује активност исте и помера равнотежу система у корист XDH што смањује могућност за продукцију реактивних кисеоничних врста.

  Датум прихватања теме, ДП: 11.07.2012. – Наставно–научно Веће факултета 10.09.2012. – Научно-стручно Веће Универзитета

  Датум одбране, ДО: 

  Чланови комисије,

  Председник:

  Члан:

  Члан, Члан,

  Члан ментор:

  Образац Q4.09.13 - Издање 1

 • Прилог 4/2

  ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ НИШ

  KEY WORDS DOCUMENTATION

  Accession number, ANO: Identification number, INO: Document type, DT: monograph Type of record, TR: textual / graphic Contents code, CC: doctoral dissertation Author, AU: Milena M. Krsmanović Mentor, MN: Ružica S. Nikolić Title, TI: Influence of intoxication by heavy metals (Cu, Cd, Pb) on the

  activity of oxido-reductase with Mo as a trace element

  Language of text, LT: Serbian Language of abstract, LA: English Country of publication, CP: Serbia Locality of publication, LP: Serbia Publication year, PY: 2013 Publisher, PB: author’s reprint Publication place, PP: Niš, Višegradska 33. Physical description, PD: (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes)

  8 chapters; 201 pages; 174 reference; 18 tables, 29 figures; 13 graphs

  Scientific field, SF: Chemistry, Bioinorganic chemistry Scientific discipline, SD: Inorganic chemistry, Biochemistry, Toxicology Subject/Key words, S/KW: In vitro and in vivo research, heavy metals (Cu, Cd, Pb), lipoic

  acid, glutathione, xanthine oxidase, xanthine dehydrogenase, malondialdehyde, hyperuricemia

  UC 616-099 + [546.4 + 546.8] : 577.152.1 + 669.28

  Holding data, HD: library

  Note, N: Vivarium, Biochemical laboratory of the Medical Faculty in Nis and laboratory for inorganic chemistry of the Faculty of Science and Mathematics in Nis

 • Q4.16.01 - Izdanje 1

  Abstract, AB: Routes of exposure to the effects of toxic metals cadmium (Cd), lead (Pb) and copper (Cu) are varied in drinking water, via food chain, and through the air. In vitro effects of toxic metals were performed in this dissertation (Cd, Pb and Cu) as well as the protective role of supplements α-lipoic acid and glutathione to the activity of xanthine oxidase. Also, we investigated the effects of chronic and acute toxicity of heavy metals and the protective role of supplements in concentration of secondary product of lipid peroxidation, MDA (malondialdehyde) and the activity of xanthine oxidase (XO) and xanthine dehydrogenase (XDH), in experimental conditions hyperuricaemia, in liver and kidneys. The study wasconducted on experimental animals (Wistar albino rats). The results of this study indicate that heavy metals affect the slight reduction in activity XO (Pb2+>Cd2+> Cu 2 +), and increased concentrations of malondialdehyde in the liver. The role of α-lipoic acid was the most significant in lead and cadmium and it almost completely eliminates the toxic effects of these metals. Glutathione as a supplement eliminates the toxic effects of lead and copper. In terms of experimental hyperuricemia, allopurinol as an inhibitor of XO reduces the activity of the same system and shifts the balance in favor of XDH which reduces the production of reactive oxygen species.

  Accepted by the Scientific Board on, ASB: 11.07.2012. – Faculty Academic Board 10.09.2012. – University Academic Board

  Defended on, DE: Defended Board, DB: President: Member:

  Member: Member, Mentor:

  Образац Q4.09.13 - Издање 1

 • Eksperimentalni deo ove doktorske disertacije rađen je u

  Laboratoriji za biohemiju Medicinskog fakulteta u Nišu i Laboratoriji za

  neorgansku hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Disertacija

  je urađena u okviru projekta TR 31060 Ministarstva prosvete, nauke i

  tehnološkog razvoja, Republike Srbije.

  Najsrdačnije se zahvaljujem mentoru, dr Ružici Nikolić,

  redovnom profesoru Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, na

  predloženoj temi doktorske disertacije, rukovođenju i izuzetnoj pomoći

  pri izradi iste.

  Najtoplije se zahvaljujem dr Gordani Kocić, redovnom profesoru

  Medicinskog fakulteta u Nišu, na stručnoj pomoći i konsultacij

Search related