Ujian Setara 2 Geo t.1 2015

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ujian Setara 2 Geo t.1 2015

 • 8/17/2019 Ujian Setara 2 Geo t.1 2015

  1/17

  UJIAN SETARA 2 (SEPTEMBER)SMK TAGASAN, SEMPORNA

  GEOGRAFI TINGKATAN 12015 (I)

  Nama :…………………………………………………… Tingkatan :……………………

   

  1. Maklumat di atas merujuk kepada kawasan peta bertanda

  Peta 1: MALAYSIA

  2. Berdasarkan rajah di atas, bentuk muka bumi ialahA tebin! tin!!i " batu tun!!ulB tun!!ul sisa # !erban! laut

  $. Sun!ai %an! manakah mempun%ai &iri'&iri di atas(A Sun!ai Perak " Sun!ai Pahan!B Sun!ai )ajan! # Sun!ai *ndau

  +. Bentuk muka bumi %an! terdapat di hilir sun!ai ialahI delta

  II tasik ladamIII luban! periuk 

  I air terjunA I dan II " II dan IIIB Idan I # III dan I

  1

  • -anah pamah

  • -anih aluium

  A

  B

  C

  D

  • Men!an!kut baran!an pukal• Membawa penumpan!

 • 8/17/2019 Ujian Setara 2 Geo t.1 2015

  2/17

  /. P0la saliran dalam !ambar rajah di atas ialahA p0la jejala " p0la sejajar  B p0la sepun&a # p0la rerantin!

  . Apakah kesan pener0kaan di kawasan tanah tin!!i(I Pemendapan

  II akisanIII 3el0n!s0ran tanahI Banjir kilat

  A I dan II " II dan IIIB I dan I # III dan I

   

  4. Maklumat di atas merujuk kepada kedudukan bumi bertanda

  5. Per!erakan bumi seperti dalam rajah di atas men!akibatkanA kejadian empat musim " matahari te!ak di kawasan 6hatulistiwa

  B pembiasan an!in la7im # sian! dan malam tidak sama panjan!

  2

  • S0lstis musim panas• 2+ jam malam di 6utub Selatan

  A

  B

  C

  D

 • 8/17/2019 Ujian Setara 2 Geo t.1 2015

  3/17

  8. Berdasarkan !ambar di atas, apakah kesan perubahan tersebut terhadap &ua&a tempatan(A Suhu menin!kat " 9umlah hujan berkuran!

  B Litupan awan berkuran! # 6elembapan udara menin!kat

  1. Apakah kesan ke!iatan ek0n0mi di atas terhadap alam sekitar(

  A Penipisan lapisan 070n " ujan asidB Penin!katan suhu # 9erebu

  11. 6awasan palin! ban%ak menerima hujan di Mala%sia ialahA Bukit ;raser " Bukit LarutB 6uala Pilah # 60ta Bharu

  12. Maklumat di atas merujuk kepada &ara hidup penduduk di kawasanA 3reenland " -undraB Siberia # 3urun -har  

  1$. Merujuk Peta 2, kawasan manakah men!alami &iri'&iri iklim %an! sama den!an Mala%sia(

  Peta 2: # "8.+> "

  Jadual julat suhu harian

  1+. Apakah ?akt0r %an! men%ebabkan perbe7aan julat suhu harian di kedua'dua l0kasi tersebut(A 6etin!!ian " Litupan tumbuh'tumbuhanB 9arak dari laut # 6edudukan !aris lintan!

  $

  • Binatan! ternakan : unta dan lembu• -anaman : !andum dan kapas

 • 8/17/2019 Ujian Setara 2 Geo t.1 2015

  4/17

  1/. 60mbinasi manakah %an! benar tentan! jenis hutan dan spesies p0k0k(

  9enis hutan Spesies p0k0kA utan Pantai -apak kudaB utan 3unun! )umput kasar " utan ujan -r0pika )amin# utan Pa%a Air Masin Senduduk

  1. Apakah usaha pemeliharaan sumber hutan di Mala%sia(A Mewujudkan ladan! hutan " Melakukan pen!hutanan semulaB Mewartakan hutan simpan # Menjalankan rawatan silikultur  

  14. Men!apakah tumbuhan lantai utan M0nsun -r0pika lebih padat daripada tumbuhanlantai utan ujan -r0pika(A Spesies hidupan liar kuran! " ujan sampai terus ke permukaan bumiB Bekalan karb0n di0ksida ban%ak # Pan&aran matahari sampai ke lantai hutan

  18. Apakah ke!unaan tumbuhan di atas (

  I "eru&uk ban!unanII Aran! ka%u

  III Papan lapisI 6ra?tan!an

  A I dan II " II dan IIIB I dan I # III dan I

  Peta +: #

 • 8/17/2019 Ujian Setara 2 Geo t.1 2015

  5/17

  Peta / : MALAYSIA

  22. Spesies tumbuhan semula jadi di atas terdapat di kawasan Peta %an! bertanda

   Peta : MALAYSIA

  2$. Antara berikut, hutan manakah dapat dikaitkan den!an &iri tumbuhan di atas(A utan M0nsun -r0pika " utan MediterraneanB utan ujan-r0pika # utan 60ni?er  

  2+. Apakah jenis tumbuhan semula jadi dalam !ambar rajah di atas(A utan -undra " utan ujan -r0pikaB utan 60ni?er # utan M0nsun -r0pika

  /

  @ Periuk kera @ )a??lesia

  @ Malar hijau @ Berakar banir

 • 8/17/2019 Ujian Setara 2 Geo t.1 2015

  6/17

  2/. Apakah &iri tumbuh'tumbuhan semula jadi di kawasan -undra(A Berdaun ke&il " Lapisan kan0piB Berakar banir # -umbuhan padat

  2. Manakah %an! benar tentan! kepentin!an pin!!ir laut %an! berpasir di Mala%sia(A 6awasan pertanian " Perkampun!an nela%anB Pembinaan pelabuhan # Pusat rekreasi dan pelan&0n!an

  24. Pern%ataan di atas dapat dikaitkan den!an banjaran %an! bertanda

  Peta 4: MALAYSIA

  25. Maklumat di atas merujuk kepada &iri'&iri sebuah kawasan %an! bertanda

  Peta 5: MALAYSIA

  Banjaran ini adalah %an!tertin!!i di Mala%sia.

  AB

  C

  D

  • -erdiri daripada batu kapur • Menjadi tarikan pelan&0n!

  • -a ak etem atan awal manusia 7aman awal

  A

  B C

  D

 • 8/17/2019 Ujian Setara 2 Geo t.1 2015

  7/17

  28. Apakah persamaan kepentin!an tasik'tasik di atas(I Pelan&0n!an

  II Pen!airanIII Pen!an!kutanI Perikanan

  A I dan II " II dan IIIB I dan I # III dan I

  Peta 8:MALAYSIA

  $. 60mbinasi manakah %an! benar tentan! kawasan dan &iri ?i7ikal(

  6awasan "iri ;i7ikalI -anah pamahII Pantai berpasir  III Batu kapur  

  I 3unun!

  A I dan II " II dan IIIB I dan I # III dan I

  $1 Banjaran di atas berperanan seba!aiA sempadan ne!eriB membe7akan tumbuhan semula jadi" men!ubah arah tiupan an!in la7im# le!eh sun!ai

  $2 Antara berikut, k0mbinasi manakah %an! benar.Tanah tinggi Pusat peranginan

  IIIIIII

  Banjaran -itiwan!saBanjaran Bintan!Banjaran IranBanjaran -ahan

  -anah -in!!i 3entin!Bukit Larut-aman =e!ara 6inabalu-anah -in!!i "amer0n

  4

  • -asik Bera di Mala%sia

  • -asik -0nle Sap di 6ampu&hea

  • Banjaran -itiwan!sa

  • Ban aran "r0&ker 

 • 8/17/2019 Ujian Setara 2 Geo t.1 2015

  8/17

  A I dan IIB II dan III" III dan I# I dan I

  $$

  5

 • 8/17/2019 Ujian Setara 2 Geo t.1 2015

  9/17

  Penduduk Mala%sia bertuah kerana mempun%ai6awasan tanah pamah %an! luas dan subur 

  Pern%ataan di atas merujuk kepada peta %an! bertandaA IB II" III

  # I

  8

 • 8/17/2019 Ujian Setara 2 Geo t.1 2015

  10/17

  $+

  Bentuk muka bumi dalam rajah di atas ialahA !erban! semulajadiB batu tun!!ul" tun!!ul sisa

  1

   

 • 8/17/2019 Ujian Setara 2 Geo t.1 2015

  11/17

  # tebin! tin!!i

  $/ Antara berikut pern%ataan manakah %an! meneran!kan &iri !unun! lipat muda(I. -erbentuk $/ juta tahun

  II. -idak stabilIII. Men!alami hakisan %an! seriusI. )endah dan !0nd0l

  A I dan IIB II dan III

  " III dan I# I dan I

  $ 6awasan manakah mempun%ai mendapan aluium %an! ban%ak(A ulu Perak  B Lembah 6lan!" #ataran 6edah# Pantai timur 90h0r 

   

  $4 P0la saliran dalam rajah di atas ialahA )erantin!

  B 9ejari" 9ejala# 3e!elan!

  $5 Antara berikut manakah &iri iklim %an! benar tentan! !ra? di atas(I Suhu tertin!!i pada bulan #isember

  II ujan maksimum pada bulan 9ulaiIII ujan minimum pada bulan #isemberI 9ulat suhu ke&ilA I dan IIB II dan III" III dan I# I dan I

  11

 • 8/17/2019 Ujian Setara 2 Geo t.1 2015

  12/17

  $8 Antara berikut manakah ?akt0r %an! mempen!aruhi berlakun%a ?en0mena di atas(I Petambahan bilan!an kenderaan

  II Pembuan!an sampah ke dalam l0n!kan!III Perparitan %an! ben!kan!'ben!k0k dan sempitI Pembinaan ban!unan se&ara berjajarA I dan IIB II dan III" III dan I# I dan I

  +

  Bertiup dari bulan April hin!!a Mei• Berlaku pada waktu malam hin!!a subuh

  Pern%ataan di atas merujuk kepada an!inA saikl0nB Sumatera" M0nsun -imur Laut# M0nsun Barat #a%a

  +1

    =*3A)A Apakah jenis iklim %an! di alami 0leh ne!ara (A -undraB 6hatulistiwa" 3urun panas# Mediterranean

  +2 Bulan 9 ; M A M 9 9 S = #Suhu"C

  22 22 21 1+ 12 1/ 1/ 11 11 15 1 14

   Min suhu tahunan stesen x

  Berapakah julat suhu tahunan stesen A 1>"B 12>"" 22>"# $2>"

  +$ Putaran bumi akan men%ebabkan ?en0menaA !erhana bulan

  B perubahan musim" sian! dan malam# perbe7aan sian! dan malam

  12

  • 9ulat suhu harian besar 

  • 6e!iatan penternakan• ujan tahunan kuran! 2/mm

 • 8/17/2019 Ujian Setara 2 Geo t.1 2015

  13/17

  ++

  )ajah di atas menunjukkan kejadian hujanA batuB bukit

  1$

 • 8/17/2019 Ujian Setara 2 Geo t.1 2015

  14/17

  " peren!!an# per0lakan

  +/ 6esan %an! berlaku akibat ?en0mena pemanasan suhu dunia ialahI ais di kawasan kutub men&air II penin!katan aras lautIII banjir lumpur I hujan asidA I dan II

  B II dan III" III dan I# I dan I

  + Apakah &iri hutan k0ni?er (A Malar hijauB #irian tulin" Lantai hutan padat# Berakar banir  

  +4

  -umbuhan semula jadi di atas terdapat di hutanA hujan tr0pikaB m0nsun tr0pika" Pa%a air masin# !unun!

  P Q R S

    Profil hutan pantai+5 Apakah k0mbinasi jenis p0k0k %an! benar(

  P Q R S

  A ru p0k0k renek men!kuan! kelapaB p0k0k renek ru men!kuan! kelapa

  " ru men!kuan! kelapa p0k0k renek  # men!kuan! ru kelapa p0k0k renek  

  +8 60mbinasi manakah %an! benar tentan! jenis hutan dan tumbuhan(

  Jenis Hutan Tumuhan

  A utan tr0pika P0k0k ruB Pantai P0k0k &en!al" 3unun! Pain# Pa%a air tawar ak  

  1+

  Liana• epi?it

  !autTanih pasir

 • 8/17/2019 Ujian Setara 2 Geo t.1 2015

  15/17

  / Antara %an! berikut, manakah kesan pener0kaan sumber hutan di atas(I. Aras laut menin!kat

  II. idupan akuatik terjejas

  III. akisan pantai %an! !iat I. 6awasan tadahan terjejasA I dan IIB II dan III" III dan I# I dan I

  SALA= -AMA-

  9A#

 • 8/17/2019 Ujian Setara 2 Geo t.1 2015

  16/17

  9*=IS I-*M : B9*6-I; A=*6A PILIA= #A=A=*6A PILIA= 6MPL*6SC

      M    <    #    A    2

      S    *    #    *    )    2    A    =    A

      S    <    6    A    )

      P    *    =    3    *    -    A    2    <    A    =

      6    *    ;    A    2    A    M    A    =

      A    P    L    I    6    A    S    I

      A    =    A    L    I    S    I    S

      9    A    E    A    P    A    =

  1. BAB : B*=-

 • 8/17/2019 Ujian Setara 2 Geo t.1 2015

  17/17

  $$. BAB : B*=-