of 6/6
Arahan : Kenal pasti ciri latitud dan longitud dengan mengisi tempat kosong dengan pil yang diberikan. mendatar Garisan Tarikh Antarabangsa (GTA) khatulistiwa timur zon iklim dunia menegak ! Garisan "eridian #angkal (G"#) $%! selatan barat hemis&era utara timur khatulistiwa barat sama panjang 1. 'atitud dilukis secara di atas glob. 2. 'atitud dilukis ke utara dan ke selatan dari latitud yang dilukis men bahagian tengah bumi. 3. 'atitud utama ialah dan membahagikan bumi kepada dua bahagian iaitu dan . 4. 'ongitud adalah garisan yang dilukis secara dari kutub utara ke kutub selatan. 5. 'ongitud utama dilukis melalui andar Greenwich di 'ondon dan dikenali sebagai dan diberi nilai !. 6. 'ongitud $%!T dan $%! merupakan garisan yang sama dan dikenali sebagai . 7. 'atitud digunakan untuk penentuan . 8. *emua longitud dilukis bermula dari longitud ke sebelah atau ke sebelah sehingga . 9. Garisan "eridian Greenwich bernilai ! membahagikan bumi kepada dua bahagian+ iaitu dan . 10. *emua longitud di atas bumi adalah . 1

ujian mac geo 2015 TG2.docx

  • View
    223

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ujian mac geo 2015 TG2.docx

Arahan : Kenal pasti ciri latitud dan longitud dengan mengisi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberikan.mendatarGarisan Tarikh Antarabangsa (GTA)khatulistiwatimur

zon iklim dunia

menegak0

Garisan Meridian Pangkal (GMP)

180

selatanbarathemisfera utara

timur

khatulistiwabaratsama panjang

1. Latitud dilukis secara _______________ di atas glob.2. Latitud dilukis ke utara dan ke selatan dari latitud _________________ yang dilukis mengelilingi bahagian tengah bumi.3. Latitud utama ialah __________________ dan membahagikan bumi kepada dua bahagian iaitu ______________________ dan ___________________ .4. Longitud adalah garisan yang dilukis secara __________________ dari kutub utara ke kutub selatan.5. Longitud utama dilukis melalui Bandar Greenwich di London dan dikenali sebagai ________________________ dan diberi nilai 0.6. Longitud 180T dan 180B merupakan garisan yang sama dan dikenali sebagai ________________________.7. Latitud digunakan untuk penentuan ______________________.8. Semua longitud dilukis bermula dari longitud ____________ ke sebelah ____________ atau ke sebelah ____________ sehingga ____________.9. Garisan Meridian Greenwich bernilai 0 membahagikan bumi kepada dua bahagian, iaitu _____________ dan _____________.10. Semua longitud di atas bumi adalah _________________.

Nyatakan nilai latitud dan longitud berdasarkan rajah di bawah.

11. Kedudukan A dalam rajah di atas. = _______________12. Kedudukan B pada glob di atas. = ______________13. Nilai kedudukan C dalam rajah di atas. = ______________14. Nilai kedudukan D dalam rajah di atas. = _______________15. Kedudukan E dalam rajah di atas. = _______________

Kira waktu tempatan bagi kedudukan berikut.16. 60B04.00 pagiXCari waktu di X.Langkah pengiraan :

Jawapan : _____________

Arahan : Sila ukur bearing sudutan berdasarkan peta lakar berikut.

Ukur bearing sudutan tempat berikut dari Balai Polis.TempatBearing Sudutan ( )

17Sekolah

18Jambatan

19Masjid

20Bukit Permai

21Pejabat Pos

Ukur bearing sudutan tempat-tempat berikut.TempatBearing Sudutan ( )

22Sekolah dari Masjid

23Jambatan dari Bukit Permai

24Masjid dari Pejabat Pos

25Bukit Permai dari Jambatan

26Pejabat Pos dari Balai Polis

Berdasarkan peta di bawah ini, isi tempat-tempat kosong dengan jawapan yang tepat.

27. Jarak lurus dari hospital ke pejabat pos ialah __________.28. Jarak lurus dari balai polis ke hospital ialah __________.29. Jarak lurus dari pejabat pos ke sekolah ialah __________.30. Jarak mengikut jalan raya dari sekolah ke stesen kereta api ___________.31. Jarak Sungai Senai dari jambatan ke hujung sungai bahagian barat laut peta ialah ________.32. Jarak jalan raya dari balai polis ke pejabat pos ialah __________.33. Jarak Sungai Senai dari jambatan ke arah sungai di bahagian tenggara peta ialah _________.34. Jarak mengikut jalan raya dari stesen kereta api ke pejabat pos ialah ___________.

Tafsirkan graf bar berganda di bawah.

35. Jumlah pelancong yang datang ke Malaysia pada tahun 2010 ialah _____________ orang.36. Perbezaan antara jumlah pelancong dari Jepun dan Singapura ialah sebanyak ______________ orang.37. Jumlah pelancong dari Singapura _______________ dari tahun 1980 hingga 2000.38. Jumlah pelancong pada tahun 1980 adalah sebanyak ________________ orang.39. Kedatangan pelancong dari Singapura mula menurun pada tahun ________________.40. Jumlah kedatangan pelancong pada tahun 2000 ialah sebanyak _________________ orang.-------------------------------------SOALAN TAMAT---------------------------------------------Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

.. . ( En. Muhammad Hathari (Pn. Rahmah Binti Anuar) (Pn. Hjh.Habibah Bin Maae Mamu ) KP Geografi Binti Zainudin) Ketua Bidang Kemanusiaan

5