Tržište i procena vrednosti zemljišta - AMBERO-ICON … · za ishranu jedne osobe Ve: ... • Industrijski objekti • Stambeni objekti • Specijalni objekti i infrastruktura

 • View
  233

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Tržište i procena vrednosti zemljišta - AMBERO-ICON … · za ishranu jedne osobe Ve: ... •...

 • Trite i procena vrednosti zemljita

  Stevan Maroan

  Razvoj sistema masovne procene nepokretnosti u Republici Srbiji

  14. - 15. decembar 2015.

 • Znaaj zemljita - prostora

  Zemljite je najvaniji resurs kojim raspolaemo (sporo obnovljiv resurs) osnovno bogatstvo, roba, nedostajui resurs

  Zemljite ima veliku vanost za privredni razvoj

  Odnos ljudi prema zemljitu je sloen i obuhvata razliite vrste interesa raste njegov znaaj

 • Znaaj zemljita - prostora

  Zemljite je neprocenjivo dobro celog oveanstva, a nikako jedne generacije, nacije, grupe ili pojedinaca.

  Zemljite obezbeuje neophodan ivotni prostor za oveka, biljke i ivotinje, doprinosi funkcionisanju i stabilnosti u lancu ishrane, na njemu se podiu kue, fabrike i razni infrastrukturni objekti, utie na globalne cikluse i ravnoteu na planeti Zemlji

 • Znaaj zemljita - prostora

  Korienja zemljita je osnovni interes svakog drutva

  Zemljite je najvaniji izvor prihoda

  Porast stanovnitva doveo je do toga da odnos ljudi prema zemljitu bude sve sloeniji

 • Zemljite i drutvene promene U 6. veku u zapadnoj Evropi je

  ivelo 14 miliona stanovnika U srednjem veku taj broj je

  uvean na 22 miliona U 13. i 14. veku je dolo do

  velikog demografskog skoka na 73 miliona stanovnika

 • Zemljite kao nedostajui resurs

  Danas je 0,6ha dovoljno za ishranu jedne osobe

  Ve 2050. god. 0.6ha morae da hrani est

 • Trite zemljita

  DOSTUPNOST

  S I GURNOST

  K O R I E

  NJ E

  D O S L E D N O S T

  Nema trita - nema procene vrednosti

  Osnovi funkcionisanja trita zemljita

 • Dostupnost (Da li je zemljite koje je potrebno na raspolaganju? Ako je na raspolaganju od koga moe da se kupi i po kojoj ceni i pod kojim uslovima? Koliko taj postupak traje?) Sigurnost (Ako je zemljite na raspolaganju, koja prava ima kupac vezano za zemljite i dali su ta prava sigurna? Kako se registruju i prenose prava? Da li ta prava obuhvataju pravo posedovanja, pravo korienja, pravo raspolaganja i pravo ubiranja plodova i prihoda od zemljita itd.? Da li to zemljite moe da se koristi kao zaloga za uzimanje bankarskih kredita?) Korienje (Kako zemljite moe da se koristi i da li moe da se unapreuje kako bi mu se vrednost poveala? Da li je mogue graditi na zemljitu i koliko traje pribavljanje dozvole za gradnju i koliko to kota?) Doslednost (Da li svi konkurenti vezano za zemljite imaju isti tretman ili su neki privilegovani prilikom kupovine i korienja zemljita?)

 • Osnovi funkcionisanja trita zemljita glavni akteri

  Trite zemljita je samo deo ireg sistema trine ekonomije koji poiva na sledeim elementima dobre prakse: Privatnom vlasnitvu Profitu Slobodi izbora Konkurenciji

 • Osnovi funkcionisanja trita zemljita glavni akteri

  Sa stanovita stepena

  dravne intervencije

  postoji:

  Neregulisano trite zemljita

  Regulisano trite zemljita

  Kontrolisano trite zemljita

  Odsustvo trita zemljita

  Prodavci

  Kupci

  DRAVA

  INSTITUCIJE

  - Posrednici -

 • Osnovne karakteristike perfektnog trita zemljita

  Ogranieni uticaj prodavca i kupca na cenu zemljita

  Potpuna zamenljivost i standardizacija zemljita

  Dostupnost svih tehnikih i drugih podataka vezanih za zemljite

  Nepostojanje trokova vezano za transakciju zemljita

 • Vrednosni okvir za ocenu funkcionisanja trita zemljita

  Oblast

  Pokazatelji

  Primeri dobre prakse

  Politika trita

  zemljita

  Strategija Zakoni

  Postoji jasna strategija Postoji jasna zakonska

  regulativa za intervenciju

  Upravljanje

  zemljitem

  Katastar i registracija

  zemljita Praenje trita Sporovi Tehnologija

  Katastar i sistem registracije su aurni, sigurni, dostupni

  Postoji sistematsko praenje cena, vrednovanja, prometa...

  Procedure i reavanje sporova oko zemljita je precizno regulisano

  Koristi se najsavremenija GIS tehnologija

 • Vrednosni okvir za ocenu funkcionisanja trita zemljita

  Zakonodavni nivo

  Stvarno pravo Transakcije zemljita Korienje zemljita

  Jasno definisano pravo svojine,

  susvojine...Postoje strategije i mehanizmi koji se bave ovim problemom

  Postoje jasne procedure prilikom kupoprodaje, nasleivanja, poklona. Ogranienja (pravo pree kupovine, eksproprijacija...) su jasno definisana

  Korienje zemljita je jasno definisano planovima.

  Postoje propisi za podelu parcele (minimalna veliina parcele)

  Porezi i stimulacije

  Poreska politika Kreditna politika Posebne mere

  Porezi na transakcije zemljita kao i

  porezi na imovinu i prihode su jasno definisani

  Postoji pristup kreditima Postoje posebne stimulacije (kada se eli

  unaprediti odreena vrsta proizvodnje) i olakice (zbog vremenskih nepogoda i druge tete) kao i kaznene mere (kad se zemljite ne koristi).

 • Procena vrednosti zemljita

  Potrebu za vrednovanjem nepokretnosti imaju: Vlasnici nepokretnosti (Da bi procenili vrednost

  imovine radi prodaje, zakupa, zamene...) Banke (Radi davanja kredita i drugih novanih

  pozajmica) Osiguravajua drutva (Radi visine osiguranja i

  isplate naknade usled pretrpljene tete) Drava i optine (Radi pravljenja razliitih procena i

  isplate razliitih vrsta naknada) Investitori (Radi procene isplativosti investicija)

 • Procena vrednosti zemljita Vrednovanje nepokretnosti je grana nauke koja je bazirana na: Ekonomiji (Funkcionisanje trita, formiranje cena , ...) Statistici (Analiza cena nepokretnosti, preenje trendova,

  ... ) Pravu (Zakonska regulativa koja definie postupke kod

  vrednovanja i drugi podzakonski akti) Geodeziji (Lokacija, povrina, nain korienja, ...) Pedologiji (Satav zemljita, mape, ...) Sociologiji (Ponaanje trita i druga socioloke

  karakteristike relevantne za vrednovanje, ...)

 • Vrednosni okvi za procenu i ocenu

  funkcionisanja sistema za procenu i vrednovanje

  Oblast

  Pokazatelji

  Primeri dobre prakse

  Politika procene i

  vrednovanja

  Strategija Zakoni Ciljevi

  Postoji jasna dravna strategija za

  funkcionisanje sistema vrednovanja Postoji zakonska regulativa Ciljevi su multifunkcionalni i pruaju podrku: Tritu nepokretnosti Zemljinom razvoju Komasaciji zemljita ......

  Upravljaki nivo

  Tip institucije Asocijacije i udruenja Praenje i nadzor

  Postoje vladine i privatne institucije za procenu

  i vrednovanje Postoje asocijacije i udruenja za davanje licenci

  i pruanje podrke i kontrole ovlaenim proceniteljima

  Praenje i nadzor ovlaenih institucija za procenu i vrednovanje sprovodi se od strane odgovarajuih institucija i tela

 • Vrednosni okvi za procenu i ocenu funkcionisanja sistema za procenu i vrednovanje

  Operativni nivo

  Institucionalna povezanost

  Predmet vrednovanja

  Pruanje usluga Kadrovi

  Postoji dobra institucionalna povezanost izmeu institucija koje obavljaju procenu i vrednovanje kao i sa drugim relevantnim dravnim institucijama

  Predmet vrednovanja su: Stanovi Zemljite Industrijski objekti Stambeni objekti Specijalni objekti i infrastruktura Usluge se pruaju svim

  zainteresovanim licima i institucijama Kadrovi poseduju odgovarajue visoko

  obrazovanje i kontinuirano se odravaju seminari i vri dopunsko obrazovanje od strane visokokolskih institucija

 • Umesto zakljuka

  Koja pitanja su jo znaajna vezana za trite i procenu vrednosti zemljita?

  Koje informacije jo nedostaju? Koje su vae preporuke da bi se trite i

  procena vrednosti zemljita unapredili u Republici Srbiji?

 • H V A L A N A P A N J I

  Trite i procena vrednosti zemljita Znaaj zemljita - prostoraZnaaj zemljita - prostoraZnaaj zemljita - prostoraZemljite i drutvene promeneZemljite kao nedostajui resursSlide Number 7Slide Number 8Osnovi funkcionisanja trita zemljita glavni akteriOsnovi funkcionisanja trita zemljita glavni akteriOsnovne karakteristike perfektnog trita zemljitaVrednosni okvir za ocenu funkcionisanja trita zemljitaVrednosni okvir za ocenu funkcionisanja trita zemljitaProcena vrednosti zemljitaProcena vrednosti zemljitaVrednosni okvi za procenu i ocenu funkcionisanja sistema za procenu i vrednovanjeVrednosni okvi za procenu i ocenu funkcionisanja sistema za procenu i vrednovanje Umesto zakljukaH V A L A N A P A N J I