Click here to load reader

individaulni objekti

 • View
  222

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of individaulni objekti

 • TEHNIKE PREPORUKE ZA IZVOENJE PRIKLJUAKA INDIVIDUALNIH OBJEKATA

  1

 • S A D R A J

  1.Uvod ..3 2.Podruje primjene ..3 3.Definicija pojmova ...4 4.Tehnike karakteristike .......................5 4.1 Tehniki uvjeti za izvoenje prikljuaka individualnih objekata ..5 4.2 Vrste i naini prikljuaka objekata individualne izgradnje .7 a) Prikljuak izveden podzemnim kabelom .6 b) Nadzemni prikljuak izveden samonosivim kabelskim snopom

  (SKS).11 4.3 Vrste ormaria za individualne stambene objekte 17

  4.3.1 Kuni prikljuni ormari (KPO) 18 4.3.2 Prikljuno-mjerni ormari (PMO) 19 4.3.3 Mjerni ormari (MO) .20 4.3.4 Razdjelni instalacijski ormari stana (RIOS) 22

  4.4 Glavni vod stana ..23 4.5 Mjere zatite prikljuka ..24 4.5.1 Zatita od elektrinog udara ..24 a) Zatita direktnog dodira dijelova pod naponom25 b) Nadstrujna zatita kunih prikljuaka ...27 c) Zatita od toplinskog djelovanja i poara .28 d) Zatita od vanjskih utjecaja .28 4.6 Privremeni gradilini prikljuak ..28 4.7 Uvjeti osiguranja kvalitete (kakvoe) .30

  5. Literatura ..31 5.1 Standardi ..32 5.2 Zakoni i pravilnici..34 5.3 Popisi i preporuke ...34 6. Popis priloga ...35.. PRILOZI ....35

  2

 • 1. UVOD

  Tehnikim preporukama odreuju se uvjeti za izvoenje prikljuaka

  individualnih objekata, te obuhvaaju:

  - izvoenje prikljuka

  - sustav razvoda i mjerenja elektrine energije

  - zatitu od elektrinog udara

  - zatitu od preoptereenja i struja kratkih spojeva

  - te osiguranje kakvoe (kvalitete).

  Tehnike preporuke su usklaene s vaeim propisima, normama, kao i s

  vaeim Opim uvjetima za isporuku elektrine energije, Tarifnim

  stavovima za prodaju elektrine energije i s Pravilnikom o mjernom mjestu

  krajnjeg kupca. Pozivanje na koritenu literaturu i crtee u prilozima je u

  tekstu oznaeno uglatim zagradama

  (npr. [X] ili [Prilog br.X]).

  Cilj je Pravilnika jedinstven nain izvedbe prikljuaka, uz koritenje

  standardne opreme, te je o njihovom donoenju potrebno pravodobno

  upoznati proizvoae opreme, investitore, projektante i izvoae radova na

  individualnim objektima.

  2. PODRUJE PRIMJENE

  Primjena tih tehnikih pravilnika obvezna je pri projektiranju i izvoenju

  elektroenergetskih instalacija u svim individualnim stambenim objektima

  trajnog karaktera s/bez poslovnog prostora u prizemlju objekta koji se

  prikljuuju na niskonaponsku mreu JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice

  Herceg Bosne d.d. Mostar.

  3

 • Pravilnik se ne odnosi:

  - projektiranje i izvoenje elektroenergetskih instalacija u poslovnim

  objektima,

  - ve izgraene objekte,

  - objekte za koje je ve izdano odobrenje za graenje ili je pokrenut

  postupak ishoenja za graenje,

  - nabavljenu opremu prije donoenja Odluke o usvajanju Pravilnika,

  ukoliko to nije utvreno posebnom odredbom i

  - specifine vikend objekte (montane drvene kue, kontejnere, kamp-

  prikolice i sl.) koji nisu trajnoga karaktera.

  3. DEFINICIJE POJMOVA

  3.1 Individualni stambeni/poslovni objekt smatra se objekt s 4 ili manje

  mjernih mjesta.

  3.2 Prikljuak je sklop elektrinih vodova i ureaja, srednjega i niskoga

  napona, ukljuujui i obraunsko mjerno mjesto, kojima se objekt

  kupca/proizvoaa povezuje s distribucijskom mreom.

  3.3 Privremeni gradilini prikljuak za objekte individualne izgradnje je

  sklop elektrinih vodova i ureaja niskoga napona, kojima se gradilite

  objekta individualne izgradnje povezuje s elektroenergetskim objektom

  distributera elektrine energije. Prikljuak je privremenoga karaktera.

  3.4 Mjerno mjesto oznaava mjesto u distribucijskoj mrei na kojem se

  mjeri elektrina energija i/ili snaga koju kupac preuzima iz distribucijske

  mree, odnosno koju proizvoa daje u distribucijsku mreu.

  3.5 Kuni prikljuni ormari (KPO) slui za prikljuak individualnih

  stambenih objekte na niskonaponsku mreu (kabelsku ili nadzemnu).

  4

 • 3.6 Prikljuno-mjerni ormari (PMO) objedinjuje funkciju prikljuenja

  individualnoga stambenog objekta na niskonaponsku mreu (kabelsku ili

  nadzemnu) i mjernoga mjesta objekta.

  3.7 Mjerni ormari (MO) slui za mjerenje i razvod elektrine energije

  objekta.

  3.8 Razdjelni instalacijski ormari razdjelnik stana (RIOS) slui za

  razdiobu elektrine energije po strujnim krugovima u stanu.

  3.9 Glavni osigurai prikljuka (ili prekida s termomagnetskim lanom)

  slue za zatitu prikljuka mjernoga mjesta od preoptereenja i kratkoga

  spoja, kao i za brzo iskljuenje elektroenergetske instalacije objekta.

  3.10 Glavni osigurai stana (ili prekida) slue, osim za zatitu glavnoga

  voda stana od preoptereenja i kratkog spoja, i za eventualno iskljuenje

  elektrine instalacije stana.

  3.11 Glavni vod stana vod je poloen od mjernoga ureaja do razdjelnoga

  instalacijskoga ormaria stana.

  3.12 Brojilo elektrine energije (brojilo) oznaava ureaj koji mjeri i registrira

  potronju elektrine energije na obraunskom mjernom mjestu, prema vaeim

  propisima podruju mjeriteljstva.

  3.13 Uklopni sat slui za upravljanje tarifama vietarifnih elektrinih brojila u

  stambenom objektu.

  3.14 Fazni je vodi napojni vodi koji povezuje kupce s izlaznim krajevima

  namotaja transformatora distributivne mree preko rasklopnih i zatitnih ureaja

  elektroenergetskog prikljuka.

  3.15 Neutralni vodi (N) je vodi koji povezuje strujne izvore s troilima i

  spojen je neprekinuto s neutralnom tokom sustava napajanja

  (zvjezdite niskonaponske mree).

  3.16 Zatitni vodi (PE) je vodi koji slui za spajanje izloenih vodljivih

  dijelova elektrine instalacije kao i ostalih vodljivih dijelova, elektrinoga

  prikljuka i uzemljivaa. Vodi se kao zasebni vodi od mjesta spoja

  vodljivog dijela (kuita) do uzemljivaa.

  5

 • 3.17 Neutralni vodi sa zatitnom funkcijom nul vodi (PEN) vodi je koji

  ujedinjuje funkcije neutralnoga (N) i zatitnoga (PE) vodia.

  3.18 Dodatno elektrino brojilo slui za mjerenje upravljive potronje.Ovisno

  o snazi upravljive potronje ugrauje se jednofazno ili trofazno brojilo.

  3.19 Ograniavalo strujnoga optereenja-limitator je ureaj koji

  onemoguava prekoraenje izabranoga strujnog optereenja. Izveden

  je kao termomagnetski prekida koji ima funkciju zatite instalacije od

  kratkog spoja i preoptereenja.

  Isti se smjeta u: PMO, MO, u brojilu ili u RIOS-u.

  4. TEHNIKE KARATERISTIKE

  4.1 TEHNIKI UVJETI ZA IZVOENJE PRIKLJUAKA INDIVIDUALNIH OBJEKATA

  4.1.1 Uvjeti i nain prikljuenja potencijalnoga krajnjeg kupca

  elektrine energije moraju biti usklaeni s energetskim uvjetima i

  razvojnim konceptom elektroenergetske mree na predmetnoj

  lokaciji.

  4.1.2 Za prikljuenje novih krajnjih kupaca ili za poveanje vrne

  snage postojeih krajnjih kupaca nadleni distributer na zahtjev

  krajnjeg kupca izdaje prethodnu elektroenergetsku suglasnost i

  elektroenergetsku suglasnost kojima se definiraju uvjeti prikljuenja te

  meusobni odnosi izmeu krajnjega kupca i distributera elektrine

  energije, sukladno opim uvjetima za isporuku el.energije.

  6

 • 4.1.3 Suglasnost moe biti izdana i na zahtjev nadlene Slube

  institucija izvrne vlasti (na ime krajnjega kupca), ukoliko je to

  zakonom definirano.

  4.2 VRSTE I NAINI PRIKLJUAKA OBJEKATA INDIVIDUALNE IZGRADNJE

  4.2.1 Svaki objekt individualne izgradnje predstavlja jednu

  graevinsku cjelinu, za koju se izvodi poseban prikljuak.

  4.2.2 Prikljuke individualnih objekata izvodi distributer elektrine

  energije. Prikljuenje i putanje pod napon objekata krajnjega

  kupca vri iskljuivo distributer, pod uvjetima i na naine koji su

  odreeni vaeim opim uvjetima za isporuku elektrine energije.

  4.2.3 S obzirom na vrstu niskonaponske mree, ureenost terena,

  poloaj objekta koji se prikljuuje te planirano vrno

  optereenje, prikljuci individualnih objekata mogu se izvoditi:

  a) Podzemno, energetskim kabelom: [Prilog 1, a) i b)]

  - s niskonaponske kabelske mree

  - s niskonaponske nadzemne mree.

  b) Samonosivim kabelskim snopom: [Prilog 1, c) i d) ]

  - s niskonaponske nadzemne mree izvedene golim

  vodiima

  - s niskonaponske nadzemne mree izvedene

  samonosivim kabelskim snopom.

  7

 • 4.2.4 Prikljuak individualnoga stambenog objekta izvodi se

  preko :

  - kunog prikljunog ormaria (KPO), ili

  - preko prikljuno-mjernog ormaria (PMO).

  4.2.5 Nain prikljuka individualnog stambenog objekta na

  elektroenergetsku mreu definira distributer elektroenergetskom

  suglasnou.

  4.2.6 Poetna toka prikljuka individualnoga stambenog objekta moe biti:

  [Prilog 2]

  - odvojno mjesto na niskonaponskoj zranoj mrei

  - razvodni ormar niskonaponske mree

  - kuni prikljuni ormari (KPO), odnosno prikljuno-mjerni ormari

  (PMO)

  - kuni prikljuni ormari (KPO) individualnog stambenog objekta

  4.2.7 Krajnja toka prikljuka je:

  - KPO individualnog stambenog objekta ili

  - PMO individualnog stambenog objekta .

  4.2.8 Prikljuak individualnoga stambenog objekta izvodi se kao jednofazni

  ili trofazni.

  4.2.9 U sluaju izvoenja jednofaznog prikljuka voditi rauna o

  simetrinom faznom optereenju cijeloga transf