Tr°»‌ng THCS VINH HI»€N

 • View
  101

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BOÀI DÖÔÕNG CHÍNH TRÒ. Trường THCS VINH HIỀN. Tháng 8 năm 2013. Kết luận số 51-KL/TW (ngày 29/10/2012) Hội nghị lần thứ sáu khóa XI về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường - PowerPoint PPT Presentation

Text of Tr°»‌ng THCS VINH HI»€N

 • Trng THCS VINH HINThng 8 nm 2013

 • Kt lun s 51-KL/TW (ngy 29/10/2012)Hi ngh ln th su kha XI v ni mi cn bn, ton dingio dc v o to,p ng yu cu cng nghip ha, hin i hatrong iu kin kinh t th trngnh hng x hi ch ngha v hi nhp quc t

 • I-TNH HNH V NGUYN NHNII- PHNG HNG CH YUI MI CN BN, TON DINGIO DC V O TO III-T CHC THC HIN

 • I-TNH HNHV NGUYN NHN

 • I-TNH HNH V NGUYN NHN1. Thnh tu:Sau 15 nm thc hin Ngh quyt Trung ng 2 kha VIII v nh hng Chin lc pht trin gio dc v o to trong thi k cng nghip ha, hin i ha v nhim v n nm 2000, trong iu kin t nc c nhiu kh khn, ngun lc cn hn hp, c s quan tm ca ng, Nh nc v ton x hi, vi nhng n lc ca i ng nh gio, s nghip gio dc v o to t c nhng thnh tu rt c ngha.

 • Quy m gio dc v mng li c s gio dc v o to c bc pht trin nhanh;

  H thng gio dc tng i hon chnh t mm non n i hc v sau i hc;

  C s trng, lp tng bc c chun ha, hin i ha;

  Cht lng gio dc cc cp hc v trnh o to c tin b;

 • Cng tc qun l gio dc c chuyn bin tch cc;

  Hp tc quc t c m rng;

  Thc hin cng bng x hi trong gio dc ngy cng tt hn;

  i ng nh gio v cn b qun l gio dc tng v s lng, tng bc c nng cao v cht lng;

  Lc lng lao ng qua o to tng nhanh, gp phn quan trng a nc ta thot khi nc ngho.

 • I-TNH HNH V NGUYN NHN2. Hn ch, yu km: Tuy nhin, n nay, gio dc v o to nc ta vn cha thc s l quc sch hng u, ng lc quan trng nht cho pht trin. Nhiu hn ch, yu km ca gio dc v o to c nu t Ngh quyt Trung ng 2 kha VIII vn cha c khc phc c bn, c mt nng n hn.

 • Cht lng gio dc v o to cha p ng yu cu pht trin kinh t - x hi:

 • Cha gii quyt tt mi quan h gia tng quy m v nng cao cht lng o to, gia dy ch, dy ngi v dy ngh;Ni dung gio dc cn nng v l thuyt, c mt xa ri thc t, chy theo thnh tch, cha ch trng gio dc o c, thc v trch nhim cng dn;Chng trnh gio dc ph thng cn qu ti i vi hc sinh;

 • Gio dc i hc v gio dc ngh cha p ng nhu cu x hi, cha gn vi yu cu s dng nhn lc; cha ch trng gio dc k nng thc hnh ngh nghip;Phng php dy v hc chm i mi, cha thc s pht huy c tnh ch ng, sng to ca hc sinh, sinh vin;Phng php v hnh thc nh gi kt qu cn lc hu, phng tin ging dy thiu thn.

 • Qun l gio dc v o to cn nhiu bt cp, thiu d bo nhu cu ngun nhn lc cho qu trnh cng nghip ha, hin i ha t nc; qun l cht lng gio dc, o to cn nhiu lng tng. Nhng hin tng tiu cc trong tuyn sinh, thi v cp bng, lm thu, dy thm chm c khc phc, gy bc xc x hi.

 • Cng tc quy hoch pht trin i ng nh gio v cn b qun l gio dc cha c quan tm. Cht lng o to ca cc trng s phm cn hn ch, o to gio vin cha gn vi nhu cu ca cc a phng. u t cho gio dc cn mang tnh bnh qun; c s vt cht k thut ca cc c s gio dc cn thiu v lc hu. Qu t dnh cho pht trin gio dc cn thiu. Ch , chnh sch i vi nh gio v cn b qun l gio dc cha tha ng.

 • Nhng yu km, bt cp ko di trong thi gian qua lm hn ch cht lng v hiu qu gio dc v o to, cha to ra li th cnh tranh mnh m v nhn lc ca nc ta, so vi cc nc trong khu vc v trn th gii, gy bc xc trong x hi.

 • 3. Nguyn nhn- T duy v gio dc chm i mi, khng theo kp s pht trin ca t nc trong bi cnh kinh t th trng nh hng x hi ch ngha v hi nhp quc t;- Chnh sch gio dc, o to cha to c ng lc, huy ng s tham gia rng ri ca ton x hi;- Khng c quy hoch pht trin ngun nhn lc trong quy hoch v k hoch pht trin ca t nc, cc ngnh v a phng;

 • - Qun l gio dc, o to cn nng v hnh chnh, cha pht huy tnh t ch v t chu trch nhim ca cc c s gio dc v o to, cha to c ng lc i mi t bn trong ca ngnh gio dc;- Cc ch trng v i mi v pht trin gio dc, o to chm c c th ha v trin khai c h thng, ng b;- Nhiu cp y ng, chnh quyn v c quan chc nng cha nhn thc su sc v thc hin y quan im gio dc v o to l s nghip ca ton ng, ca Nh nc v ca ton dn, pht trin gio dc l quc sch hng u v u t cho gio dc o to l u t pht trin.

 • II- PHNG HNG CH YUI MI CN BN, TON DINGIO DC V O TO

 • i mi cn bn, ton din GD v T l mt yu cu khch quan v cp bch ca s nghip y mnh CNH-HH, xy dng v bo v T quc nc ta trong giai on hin nay. i mi cn bn, ton din GD v T bao gm: i mi t duy; i mi mc tiu o to; h thng t chc, loi hnh GD v T; ni dung, PP dy v hc; c ch qun l; xy dng i ng GV, CBQL; c s vt cht, ngun lc, iu kin bo m, trong ton h thng (gio dc mm non, gio dc ph thng, gio dc i hc, o to ngh).

 • Trc mt, cc cp y ng, chnh quyn cn tip tc qun trit su sc v thc hin nghim tc Ngh quyt Trung ng 2 kha VIII, Kt lun Trung ng 6 kha IX v Thng bo kt lun s 242-TB/TW ngy 15-4-2009 ca B Chnh tr kha X v tip tc thc hin Ngh quyt Trung ng 2 kha VIII, phng hng pht trin gio dc v o to n nm 2020. Tp trung thc hin cc nhim v sau:

 • 1-Qun trit y v th hin bng k hoch, chng trnh hnh ng c th quan im gio dc o to l quc sch hng u, phi i trc v c u t trc.

 • 2-Trin khai thc hin Quy hoch pht trin nhn lc Vit Nam giai on 2011-2020 v quy hoch pht trin nhn lc ca cc tnh, thnh v b, ngnh thc hin chuyn i m hnh tng trng theo tinh thn Ngh quyt i hi XI ca ng, lm cho nhn lc tr thnh li th cnh tranh, thu ht u t trong nc v u t nc ngoi, nht l t cc nc c nn khoa hc cng ngh v gio dc hin i. Trin khai mnh m quy hoch nhn lc ngnh gio dc ca mi a phng.

 • 3-Cc cp y ng, chnh quyn v ngnh gio dc trin khai t sinh hot, hin k v xy dng chng trnh hnh ng, khc phc c bn tiu cc trong dy thm, hc thm, vic lm thu v s dng khng ng mc ch, tiu cc trong thi c.

 • 4-Hon thin quy hoch mng li cc trng i hc, cao ng, dy ngh trong c nc. Ch o cht ch vic cho php thnh lp cc trng i hc, cao ng mi, bo m yu cu v cht lng theo quy nh ca Lut Gio dc i hc v cc quy nh ca php lut. nh gi v c gii php ph hp trin khai bo m hiu qu, khch quan vic xy dng cc i hc trng im, trng i hc v dy ngh t trnh khu vc v quc t. X l kin quyt cc trng i hc, cao ng v dy ngh khng tun th y cc quy nh ca php lut.

 • 5-Kim tra, chn chnh vic o to ti chc, o to lin kt vi nc ngoi bo m cht lng, hiu qu.

 • 6-Tch cc trin khai Ch th s 10-CT/TW ngy 5-12-2011 ca B Chnh tr v ph cp gio dc mm non cho tr 5 tui, cng c kt qu gio dc tiu hc v trung hc c s; tng cng phn lung hc sinh sau trung hc c s v xa m ch cho ngi ln; tng cng dy v hc ngoi ng, tin hc trong h thng gio dc quc dn; chun b i mi chng trnh v sch gio khoa gio dc ph thng sau nm 2015.

 • 7-Tp trung gii quyt dt im tnh trng trng hc xung cp v qu tm b vng su, vng xa; thc hin tch cc vic lun chuyn gio vin gii quyt chnh sch i vi gio vin vng su, vng xa, vng ng bo dn tc thiu s.

 • III-T CHC THC HIN

 • 1-Ban cn s ng Chnh ph ch tr phi hp vi Ban Tuyn gio TW tip thu kin ca BCHTW, tip tc nghin cu, hon chnh n i mi cn bn, ton din gio dc v o to, p ng yu cu CNH, HH trong iu kin kinh t th trng nh hng x hi ch ngha v hi nhp quc t trnh BCHTW vo thi gian ti.2-Cc tnh y, thnh y, ng on, ban cn s ng cc b, ngnh TW trin khai thc hin cc nhim v nu trong Kt lun ny.