Titel Klinisk farmakologi ¢â‚¬â€œ enhet f£¶r rationell 2012-10-19¢  Klinisk farmakologi okt. - nov. 2012

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Titel Klinisk farmakologi ¢â‚¬â€œ enhet f£¶r...

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Producentobunden läkemedelsinfo

  Namn

  Titel

  Klinisk farmakologi – enhet för rationell läkemedelsanvändning

  lakemedel@lio.se

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Innehåll

  Nya läkemedel och rekommendationer • Azitromycin (Azyter) vid purulent bakteriell konjunktivit. • Nationella riktlinjer – rörelseorganens sjukdomar.

  Blandade nyheter • Omklassning av receptläkemedel 2013. • Patentutgång för tolterodin (Detrusitol). • Avregistrering av Tryptizol. • Ny biverkningslagstiftning. • Ändrad läkemedelsföreskrift.

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  azitromycin (Azyter) - indikation

  Godkänd indikation:

  Lokal antibakteriell behandling av konjunktivit som orsakas av känsliga bakteriestammar: • Purulent bakteriell konjunktivit. • Konjunktivit förorsakad av Chlamydia trachomatis.

  Godkänt från ett års ålder vid behandling av konjunktivit förorsakad av Chlamydia trachomatis. Ansökan om indikation för barn 0-1 år är inlämnad.

  Källa: FASS, Laboratoires Théa

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  azitromycin (Azyter) - effekt

  • Azitromycin tillhör gruppen andra generationens makrolidantibiotika, verksamt mot

  - Chlamydia (alla arter) - de flesta gramnegativa bakterierna.

  Det har även god effekt på många grampositiva bakterier såsom stafylokocker och streptokocker.

  Källa: FASS

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  azitromycin (Azyter) - studie

  Indikation bakteriell purulent konjunktivit:

  • Randomiderad, enkelmaskerad multicenterstudie med cirka 1000 patienter.

  • Azyter 1,5% 1 droppe x 2 i 3 dagar jämfördes med tobramycin 0,3% 1 droppe varannan timme under två dagar, därefter 4 gånger dagligen i 5 dagar.

  • Primärt effektmått – resultat: Efter 9 dagar var symtomatisk utläkning inte sämre hos patienter behandlade med Azyter jämfört med de patienter som fick med tobramycin.

  Källa: Cochereau et al, Br. J. Ophthalmol. 2007

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  azitromycin (Azyter) – dosering, säkerhet

  • Ögondroppar, lösning i endosbehållare 15 mg/g.

  • Dos: 1 droppe morgon och kväll i 3 dygn.

  • Rapporterade mycket vanliga samt vanliga biverkningar: ohehag (sveda, dimsyn) i samband med administrering.

  • Beslut om läkemedelsförmån från TLV har inte kommit (sept 2012).

  • Pris sept 2012: Azyter 127 kr (Apoteket AB, fri prissättning) Chloromycetin salva 61,50 kr Fucitalmic salva* 96 kr

  * tub samt endospipetter

  Källa: FASS

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  azitromycin (Azyter) - värdering

  Läkemedelsverkets värdering 2012

  • Det kliniska värdet avseende bakteriell konjunktivit förefaller vara jämförbart med tidigare godkända alternativ, men med fördelen av en kort behandlingstid.

  Källa: LV

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  azitromycin (Azyter) - rekommendation

  Expertgrupp Infektion, prof. Fagerlund Ögonkliniken:

  • Azitromycin utgör inget förstahandsmedel vid purulent bakteriell konjunktivit p.g.a. risk för resistensutveckling. Då kloramfenikol inte används för systemisk behandling är Chloromycetin salva ett bättre alternativ om antibiotikabehandling är aktuellt.

  Källa: Expertgrupp Infektion, Ögonkliniken LiÖ

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  azitromycin (Azyter) – rekommendation

  Expertgrupp Infektion:

  Behandling av purulent bakteriell konjunktivit:

  • Första hand: Råd och tvättning.

  • Andra hand: Överväg odling. a. kloramfenikol (Chloromycetin) b. fusidinsyra (Fucitalmic)

  • Tredje hand: Vid allergi kan azitromycin ögondroppar vara ett alternativ.

  Källa: Expertgrupp Infektion

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012

  Diagnos och behandling av

  • osteoporos • artros • inflammatorisk ryggsjukdom och

  ankyloserande spondylit • psoriasisartrit • reumatoid artrit

  Källa: SoS

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Socialstyrelsens rekommendationer

  • Rekommendation 1-10 (där 1 är mest angeläget): Åtgärder hälso-och sjukvården bör eller kan erbjuda. Rangordnade efter - sjukdomens svårighetsgrad, - åtgärdens effekt, - kostnadseffektivitet.

  • Rekommendation icke-göra: Åtgärder hälso- och sjukvården inte bör utföra alls.

  • Bedömningen är gjord i relation till andra sjukdomar, (nytt för dessa riktlinjer).

  Källa: SoS

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Osteoporos

  Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012:

  • Osteoporos enligt WHO’s definition: T-värde < -2,5 SD.

  • Cirka 50% av kvinnorna och 25% av männen beräknas få en osteoporosrelaterad fraktur under sin livstid.

  Källa: SoS

  Det föreligger en klar underbehandling med läkemedel vid hög frakturrisk

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Läkemedelsbehandling efter osteoporosfraktur

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Osteoporos – rekommendation angående utredning

  • FRAX (beräkning av frakturrisk för att avgöra om bentäthetsmätning ska göras) vid misstänkt osteoporos eller hög frakturrisk (5)

  • DXA i höft och ländrygg vid beräknad 10-årig frakturrisk på >15% enligt FRAX (3)

  • Behandling med alendronsyra vid kot- eller höftfraktur efter lågenergivåld oberoende av frakturrisk enligt FRAX (DXA behöver inte göras) (2)

  Källa: SoS

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  FRAX - fracture risk assessment tool

  Verktyg för bedömning av frakturrisk vid misstanke om osteoporos. www.shef.ac.uk/FRAX/

  http://www.shef.ac.uk/FRAX/

 • Klinisk farmakologi

  Osteoporos – rekommendation angående behandling

  I II III Alendronsyra (Alendronat) veckotablett (2) (3) (7)

  Zoledronsyra (Aclasta) (om svårt att få följsamhet med alendronsyra) (2) (3) (8)

  Denosunab (Prolia) (3) (4) (8)

  Risedronsyra (Optinate) (3) (4) (8)

  I II III

  Källa: SoS

  olika frakturrisk, se nästa sida!

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Osteoporos - frakturrisk I Personer som har eller har haft osteoporosfraktur samt har ett bentäthetsvärde på -2 eller sämre och frakturrisk enligt FRAX >30 %.

  II Personer som har eller har haft osteoporosfraktur samt har ett bentäthetsvärde -2 eller sämre och frakturrisk enligt FRAX 15-30%.

  III Personer som har eller har haft osteoporosfraktur samt har ett bentäthetsvärde på -2 eller sämre och en frakturrisk enligt FRAX under 15%.

  Källa: SoS

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Osteoporos – rekommendation angående behandling

  Mycket hög till hög frakturrisk

  • raloxifen (Evista), strontiumranelat (Protelos) (8-9)

  • etidronsyra (Didronate) ibandronsyra (Bonviva, Bondronat) teriparatid (Forsteo) icke-göra

  Källa: SoS

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Kalcium/vitamin D - rekommendation

  Kalcium/vitamin D som monoterapi:

  • Äldre kvinna som har svårt att komma ut. (5)

  • Postmenopausala kvinnor utan dokumenterad brist på kalcium/D-vitamin. icke-göra

  Källa: SoS

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Osteoporos - vårdprocessprogram LiÖ Utredning:

  Vårdprocessprogram för osteoporos, LiÖ

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Osteoporos - vårdprocessprogram LiÖ

  Val av läkemedelsbehandling:

  1:a hand alendronsyra (Alendronat) veckotablett 2:a hand zoledronsyra (Aclasta) 3:e hand denosumab (Prolia) 4:e hand strontiumranelat (Protelos)

  raloxifen (Evista)

  med tillägg av Kalcipos-D forte 1x1.

  Vårdprocessprogram för osteoporos LiÖ, Expertgrupp endokrinologi.

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Osteoporos - behandlingstid

  REK-lista LiÖ 2012:

  • Överväg behandlingsuppehåll efter 3-5 års behandling med bisfosfonat. Den individuella handläggningen därefter bör anpassas efter sjukdomsgrad och behandlingsresultat.

  Källa: Expertgrupp endokrinologi

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Expertgrupp endokrinologi - kommentar

  • SoS nationella riktlinjer för behandling av osteoporos överensstämmer med lokala rekommendationer.

  • Det är viktigt att vara observant på D-vitaminbrist hos mörkhyade och beklädda personer. Vid misstanke om brist bör vitamin D kontrolleras alternativt kalcium/D-vitamin förskrivas frikostigt till den gruppen.

  Källa: Expertgrupp endokrinologi