Introduktionsstilling i Klinisk farmakologi Klinisk ... klinisk farmakologi er et speciale med en

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Introduktionsstilling i Klinisk farmakologi Klinisk ... klinisk farmakologi er et speciale med en

Uddannelsesprogram

Introduktionsstilling i

Klinisk farmakologi

Klinisk Farmakologisk Afdeling / Aarhus Universitetshospital

2015 mlbeskrivelsen

Godkendt den 03.02.2017 af DRRLV (udfyldes af VUS)

2

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Indledning ........................................................................................................................................ 3

2. Uddannelsens opbygning ................................................................................................................. 4

2.1 Prsentation af uddannelsens ansttelsessteder, herunder organisering af faglige funktioner og lringsrammerne ...................................................................................................... 4

3. Kompetencer, lrings- og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning .................. 7

3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse ..................................................... 7

3.2 Kort beskrivelse af lringsmetoder samt hvordan de anfrte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes p det enkelte ansttelsessted ......................... 17

3.3 Obligatoriske kurser ................................................................................................................. 18

4. Uddannelsesvejledning .................................................................................................................. 20

5. Evaluering af den lgelige videreuddannelse ............................................................................... 22

5.1 Evaluer.dk ................................................................................................................................. 22

5.2 Inspektorrapporter .................................................................................................................. 22

5.3 Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg .................................................................... 23

6. Nyttige kontakter ....................................................................................................................... 23

3

1. Indledning Specialet klinisk farmakologi og speciallgeuddannelsen er beskrevet i mlbeskrivelsen (www.sst.dk). P www.sst.dk findes udover adgang til mlbeskrivelse desuden henvisning til rele-vante uddannelsesprogrammer, elementer der understtter lringsprocessen, samt skemaer til dokumentation for godkendelse af de obligatoriske kompetenceml og kurser, der er betingelse for at opn speciallgeanerkendelse. Speciallgeuddannelsens introduktions- og hoveduddannel-sesforlb understttes ved anvendelse af den elektroniske logbog. Den elektroniske logbog benyt-tes endvidere til godkendelse af kompetencer, hvilket lgen vil blive introduceret til ved starten af ansttelsen. Klinisk farmakologi er et lgeligt speciale, der p et videnskabeligt grundlag kombinerer klinisk, farmakologisk, epidemiologisk og sundhedskonomisk ekspertise med henblik p at fremme en ra-tionel, sikker og konomisk anvendelse af lgemidler. Klinisk farmakologi omfatter funktioner i re-lation til klinisk service, forskning og undervisning, og disse funktioner udgr i realiteten en inte-greret enhed. Der er sledes tale om et udprget tvrfagligt speciale, som skal bidrage til at sikre en optimal anvendelse af lgemidler svel fra patientens perspektiv som fra samfundets perspek-tiv. Sledes vil ethvert lgemiddelforbrugende speciale vre omfattet af klinisk farmakologi og klinisk farmakologi er et speciale med en bred berringsflade. Specialets videnskabelige selskab hedder DSKF (Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi). Der henvi-ses til www.kliniskfarmakologi.dk for yderligere oplysninger. For at begynde speciallgeuddannelsen i klinisk farmakologi krves dokumenteret dansk ret til selvstndigt virke som lge. Den klinisk farmakologiske speciallgeuddannelse er berammet til 5 r og bestr af introduktionsuddannelsen (12 mneder) og hoveduddannelsen (48 mneder). Forml med introduktionsuddannelsen Det vigtigste forml med introduktionsuddannelsen er at afklare, om man har lyst til og er egnet til at fortstte en speciallgeuddannelse i klinisk farmakologi. I lbet af introduktionsuddannelsen skal der opns en rkke kompetencer, der tilsammen kan sikre, at man med tiden vil kunne lse de opgaver, man forventer, at en speciallge i klinisk farmakologi kan klare. Der skal opns kom-petencer indenfor de 7 roller som henholdsvis medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, le-der/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel. Disse roller er beskrevet nr-mere i mlbeskrivelsen. Med hensyn til de overordnede beskrivelser og retningslinjer vedrrende lringsmetoder, kompetencevurdering og uddannelse henvises ligeledes til mlbeskrivelsen. I mlbeskrivelsen er anfrt hvilke minimumskompetencer, der krves for at f anerkendt et intro-duktionsforlb. Der kan ikke afviges fra disse. Specielle regionale forhold I Videreuddannelsesregion Nord er iht. bekendtgrelse fra Sundhedsministeriet etableret et tilbud om individuel karrierevejledning i forbindelse med den lgelige videreuddannelse.

https://www.sst.dk/da/uddannelse/speciallaeger/maalbeskrivelser/klinisk-farmakologihttp://www.kliniskfarmakologi.dk/http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/karrierevejledning/

4

2. Uddannelsens opbygning Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i mlbeskrivelsen. Dette uddannelsesprogram an-giver hvordan forlbet udmntes i det aktuelle uddannelsesforlb, dvs. de konkrete ansttelser: antal, sted og varighed

1. ansttelse (introduktionsstilling)

Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Varighed: 12 mdr.

2.1 Prsentation af uddannelsens ansttelsessteder, herunder organisering af faglige funktioner og lringsrammerne Nedenfor findes kort beskrivelse af det ansttelsessted lgen skal ansttes p i denne del af spe-ciallgeuddannelsen. Beskrivelsen er tilstrbt kort, men kan evt. findes i mere udfrlig udgave p ansttelsesstedets hjemmeside ud fra det anfrte link.

Ansttelsessted: Klinisk Farmakologisk Afdeling, AUH: http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/klinisk-farmakologisk-afdeling/ Ansttelsesstedet generelt De ansatte p Klinisk Farmakologisk Afdeling (KFA), Aarhus Universitetshospital er special- eller uddannelseslger i klinisk farmakologi. Der er desuden ansat sekretrpersonale. KFA varetager lgemiddelrdgivning af andre lger i Region Midtjylland og Region Nordjylland, deltager i det regionale lgemiddelkomitearbejde, nationalt arbejde i forbindelse med myndig-hedsbetjening, varetager flere forskellige undervisningsopgaver og samarbejder med en rkke af-delinger om klinisk farmakologiske problemstillinger. Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) Klinisk farmakologi er reprsenteret ved hospitalsafdelinger i landets fem regioner. Desuden er der kliniske farmakologer ansat i Lgemiddelstyrelsen, ligesom nogle finder arbejde andre steder, eksempelvis i lgemiddelindustrien. Uddannelsesprogrammet er tilrettelagt sledes, at lgen i introduktionsstilling p den ene side kan opn de relevante kompetencer, og p den anden side lbende kan bidrage til lsning af afdelingens driftsopgaver indenfor lgemiddelrdgivning, un-dervisning og forskning.

Faglige arbejdsfunktioner I det flgende beskrives afdelingens aktiviteter, som lgen i introstilling vil blive involveret i under supervision.

o Individuel Lgemiddelrdgivning

Lgemiddelrdgivningen ved Klinisk Farmakologisk Afdeling besvarer foresprgsler om konkrete kliniske problemstillinger ved behandling med lgemidler. P bag-grund af litteratur- og databasesgninger fremsendes dokumenterede besvarelser. I

http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/klinisk-farmakologisk-afdeling/http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/klinisk-farmakologisk-afdeling/

5

akutte situationer er der mulighed for hastebesvarelser. Rdgivning kan bl.a. omfat-te farmakologisk lovgivning, medicinering af gravide/ammende eller sprgsml ved-rrende interaktioner, bivirkninger, dosering, farmakokinetik og farmakodynamik. Rdgivningen tilbydes vederlagsfrit til alle lger i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Udvalgte cases danner grundlag for et nyhedsbrev fra Klinisk Farmako-logisk Afdeling, der udsendes kvartalsvis til hospitalsafdelinger og praktiserende l-ger.

o Lgemiddelkomite- og specialistgruppearbejde

Den Regionale Lgemiddelkomite trffer beslutninger p lgemiddelomrdet og nedstter blandt andet specialistgrupper, der udarbejder basis- og rekommandati-onslister med anbefalede lgemidler til brug i henholdsvis primr- og sekundr-sektoren. KFA har et medlem i Den Regionale Lgemiddelkomite og et medlem i hver enkelt specialistgruppe i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Arbejdet omfatter en lang rkke problemstillinger fra medicineringsprocesser til valg af l-gemidler p Regionsniveau og overvgning af lgemiddelforbruget. KFA rdgiver ogs i andre sammenhnge regionale myndigheder i Region Midtjylland og Region Nordjylland vedrrende klinisk farmakologiske problemstillinger, eksempelvis muli-ge indsatsomrder, vurdering af dokumentation, anbefalinger, medicinforbrug, og evt. behov for intervention. o Analysegrupper

KFA deltager i regionens analysegruppearbejde i samarbejde med hospitalsapote-ket, hvor man trkker data for forbruget af lgemidler p afdelings-, hospitals- og regionsniveau, som derefter analyseres og fremstilles grafisk. Herved synliggres omrder, hvor der kan gres en indsats for blandt andet bedre efterlevelse af nati-onale behandlingsvejledninger, med sigte p at optimere forholdet mellem effekt, sikkerhed og pris for lgemiddelbehandling o Afdelingsrelaterede aktiviteter

Der afholdes klinisk farmakologiske konferencer med hospitals