of 23/23
Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Klinisk farmakologi Klinisk Farmakologisk Afdeling / Aarhus Universitetshospital 2015 målbeskrivelsen Godkendt den 03.02.2017 af DRRLV (udfyldes af VUS)

Introduktionsstilling i Klinisk farmakologi Klinisk ... · klinisk farmakologi er et speciale med en bred berøringsflade. Specialets videnskabelige selskab hedder DSKF (Dansk Selskab

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Introduktionsstilling i Klinisk farmakologi Klinisk ... · klinisk farmakologi er et speciale med...

Uddannelsesprogram

Introduktionsstilling i

Klinisk farmakologi

Klinisk Farmakologisk Afdeling / Aarhus Universitetshospital

2015 mlbeskrivelsen

Godkendt den 03.02.2017 af DRRLV (udfyldes af VUS)

2

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Indledning ........................................................................................................................................ 3

2. Uddannelsens opbygning ................................................................................................................. 4

2.1 Prsentation af uddannelsens ansttelsessteder, herunder organisering af faglige funktioner og lringsrammerne ...................................................................................................... 4

3. Kompetencer, lrings- og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning .................. 7

3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse ..................................................... 7

3.2 Kort beskrivelse af lringsmetoder samt hvordan de anfrte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes p det enkelte ansttelsessted ......................... 17

3.3 Obligatoriske kurser ................................................................................................................. 18

4. Uddannelsesvejledning .................................................................................................................. 20

5. Evaluering af den lgelige videreuddannelse ............................................................................... 22

5.1 Evaluer.dk ................................................................................................................................. 22

5.2 Inspektorrapporter .................................................................................................................. 22

5.3 Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg .................................................................... 23

6. Nyttige kontakter ....................................................................................................................... 23

3

1. Indledning Specialet klinisk farmakologi og speciallgeuddannelsen er beskrevet i mlbeskrivelsen (www.sst.dk). P www.sst.dk findes udover adgang til mlbeskrivelse desuden henvisning til rele-vante uddannelsesprogrammer, elementer der understtter lringsprocessen, samt skemaer til dokumentation for godkendelse af de obligatoriske kompetenceml og kurser, der er betingelse for at opn speciallgeanerkendelse. Speciallgeuddannelsens introduktions- og hoveduddannel-sesforlb understttes ved anvendelse af den elektroniske logbog. Den elektroniske logbog benyt-tes endvidere til godkendelse af kompetencer, hvilket lgen vil blive introduceret til ved starten af ansttelsen. Klinisk farmakologi er et lgeligt speciale, der p et videnskabeligt grundlag kombinerer klinisk, farmakologisk, epidemiologisk og sundhedskonomisk ekspertise med henblik p at fremme en ra-tionel, sikker og konomisk anvendelse af lgemidler. Klinisk farmakologi omfatter funktioner i re-lation til klinisk service, forskning og undervisning, og disse funktioner udgr i realiteten en inte-greret enhed. Der er sledes tale om et udprget tvrfagligt speciale, som skal bidrage til at sikre en optimal anvendelse af lgemidler svel fra patientens perspektiv som fra samfundets perspek-tiv. Sledes vil ethvert lgemiddelforbrugende speciale vre omfattet af klinisk farmakologi og klinisk farmakologi er et speciale med en bred berringsflade. Specialets videnskabelige selskab hedder DSKF (Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi). Der henvi-ses til www.kliniskfarmakologi.dk for yderligere oplysninger. For at begynde speciallgeuddannelsen i klinisk farmakologi krves dokumenteret dansk ret til selvstndigt virke som lge. Den klinisk farmakologiske speciallgeuddannelse er berammet til 5 r og bestr af introduktionsuddannelsen (12 mneder) og hoveduddannelsen (48 mneder). Forml med introduktionsuddannelsen Det vigtigste forml med introduktionsuddannelsen er at afklare, om man har lyst til og er egnet til at fortstte en speciallgeuddannelse i klinisk farmakologi. I lbet af introduktionsuddannelsen skal der opns en rkke kompetencer, der tilsammen kan sikre, at man med tiden vil kunne lse de opgaver, man forventer, at en speciallge i klinisk farmakologi kan klare. Der skal opns kom-petencer indenfor de 7 roller som henholdsvis medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, le-der/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel. Disse roller er beskrevet nr-mere i mlbeskrivelsen. Med hensyn til de overordnede beskrivelser og retningslinjer vedrrende lringsmetoder, kompetencevurdering og uddannelse henvises ligeledes til mlbeskrivelsen. I mlbeskrivelsen er anfrt hvilke minimumskompetencer, der krves for at f anerkendt et intro-duktionsforlb. Der kan ikke afviges fra disse. Specielle regionale forhold I Videreuddannelsesregion Nord er iht. bekendtgrelse fra Sundhedsministeriet etableret et tilbud om individuel karrierevejledning i forbindelse med den lgelige videreuddannelse.

https://www.sst.dk/da/uddannelse/speciallaeger/maalbeskrivelser/klinisk-farmakologihttp://www.kliniskfarmakologi.dk/http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/karrierevejledning/

4

2. Uddannelsens opbygning Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i mlbeskrivelsen. Dette uddannelsesprogram an-giver hvordan forlbet udmntes i det aktuelle uddannelsesforlb, dvs. de konkrete ansttelser: antal, sted og varighed

1. ansttelse (introduktionsstilling)

Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Varighed: 12 mdr.

2.1 Prsentation af uddannelsens ansttelsessteder, herunder organisering af faglige funktioner og lringsrammerne Nedenfor findes kort beskrivelse af det ansttelsessted lgen skal ansttes p i denne del af spe-ciallgeuddannelsen. Beskrivelsen er tilstrbt kort, men kan evt. findes i mere udfrlig udgave p ansttelsesstedets hjemmeside ud fra det anfrte link.

Ansttelsessted: Klinisk Farmakologisk Afdeling, AUH: http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/klinisk-farmakologisk-afdeling/ Ansttelsesstedet generelt De ansatte p Klinisk Farmakologisk Afdeling (KFA), Aarhus Universitetshospital er special- eller uddannelseslger i klinisk farmakologi. Der er desuden ansat sekretrpersonale. KFA varetager lgemiddelrdgivning af andre lger i Region Midtjylland og Region Nordjylland, deltager i det regionale lgemiddelkomitearbejde, nationalt arbejde i forbindelse med myndig-hedsbetjening, varetager flere forskellige undervisningsopgaver og samarbejder med en rkke af-delinger om klinisk farmakologiske problemstillinger. Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) Klinisk farmakologi er reprsenteret ved hospitalsafdelinger i landets fem regioner. Desuden er der kliniske farmakologer ansat i Lgemiddelstyrelsen, ligesom nogle finder arbejde andre steder, eksempelvis i lgemiddelindustrien. Uddannelsesprogrammet er tilrettelagt sledes, at lgen i introduktionsstilling p den ene side kan opn de relevante kompetencer, og p den anden side lbende kan bidrage til lsning af afdelingens driftsopgaver indenfor lgemiddelrdgivning, un-dervisning og forskning.

Faglige arbejdsfunktioner I det flgende beskrives afdelingens aktiviteter, som lgen i introstilling vil blive involveret i under supervision.

o Individuel Lgemiddelrdgivning

Lgemiddelrdgivningen ved Klinisk Farmakologisk Afdeling besvarer foresprgsler om konkrete kliniske problemstillinger ved behandling med lgemidler. P bag-grund af litteratur- og databasesgninger fremsendes dokumenterede besvarelser. I

http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/klinisk-farmakologisk-afdeling/http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/klinisk-farmakologisk-afdeling/

5

akutte situationer er der mulighed for hastebesvarelser. Rdgivning kan bl.a. omfat-te farmakologisk lovgivning, medicinering af gravide/ammende eller sprgsml ved-rrende interaktioner, bivirkninger, dosering, farmakokinetik og farmakodynamik. Rdgivningen tilbydes vederlagsfrit til alle lger i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Udvalgte cases danner grundlag for et nyhedsbrev fra Klinisk Farmako-logisk Afdeling, der udsendes kvartalsvis til hospitalsafdelinger og praktiserende l-ger.

o Lgemiddelkomite- og specialistgruppearbejde

Den Regionale Lgemiddelkomite trffer beslutninger p lgemiddelomrdet og nedstter blandt andet specialistgrupper, der udarbejder basis- og rekommandati-onslister med anbefalede lgemidler til brug i henholdsvis primr- og sekundr-sektoren. KFA har et medlem i Den Regionale Lgemiddelkomite og et medlem i hver enkelt specialistgruppe i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Arbejdet omfatter en lang rkke problemstillinger fra medicineringsprocesser til valg af l-gemidler p Regionsniveau og overvgning af lgemiddelforbruget. KFA rdgiver ogs i andre sammenhnge regionale myndigheder i Region Midtjylland og Region Nordjylland vedrrende klinisk farmakologiske problemstillinger, eksempelvis muli-ge indsatsomrder, vurdering af dokumentation, anbefalinger, medicinforbrug, og evt. behov for intervention. o Analysegrupper

KFA deltager i regionens analysegruppearbejde i samarbejde med hospitalsapote-ket, hvor man trkker data for forbruget af lgemidler p afdelings-, hospitals- og regionsniveau, som derefter analyseres og fremstilles grafisk. Herved synliggres omrder, hvor der kan gres en indsats for blandt andet bedre efterlevelse af nati-onale behandlingsvejledninger, med sigte p at optimere forholdet mellem effekt, sikkerhed og pris for lgemiddelbehandling o Afdelingsrelaterede aktiviteter

Der afholdes klinisk farmakologiske konferencer med hospitalsafdelinger om flles problemstillinger s som gennemgang af en hel afdelings medicinforbrug eller gen-nemgang af en afdelings forbrug af srlige grupper af lgemidler, for eksempel an-tibiotika eller analgetika. Srligt omfattende klinisk farmakologiske problemstillin-ger sges lst gennem projektarbejde. Desuden tilbydes undervisning til interesse-rede afdelinger eller ved staff-meetings.

o Nationale lgemiddelrekommandationer Afdelingens speciallger deltager i arbejdet i Rdet for anvendelse af dyr sygehus-medicin (RADS) og i Koordineringsrdet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS). Her vurderes og sammenlignes lgemidlers effekt- og bivirkningsprofil, og der ud-arbejdes nationale lgemiddelrekommandationer indenfor forskellige terapeutiske omrder, ligesom der i KRIS tages stilling til, om et nyt lgemiddels virkning er til-strkkeligt dokumenteret til at blive taget i brug p sygehusene.

6

o Samarbejde med psykiatrien i Region Midtjylland Afdelingen yder konsulentbistand til psykiatrien i hele Region Midtjylland i form af konferencer med de enkelte afdelinger. Her gennemgs udvalgte cases med fokus p klinisk farmakologiske problemstillinger. o Samarbejde med Retskemi Nogle af afdelingens speciallger arbejder deltids med farmakologiske analyser p retskemiske cases mhp at klarlgge om lgemidler eller misbrugsstoffer har vret medvirkende til ddsfald eller forgiftninger.

o Undervisning Klinisk Farmakologisk Afdeling er tilknyttet Biomedicinsk Institut, Aarhus Universi-tet, og uddannelsessgende lger deltager i deres undervisning i farmakologi af primrt medicinstuderende. Desuden inddrages den uddannelsessgende i post-graduat undervisning p U-kurser for blandt andre uddannelseslger i almen prak-sis og intern medicin.

Undervisning og konferencer Ugentlig konference Der afholdes n ugentlig afdelingskonference med deltagelse af alle afdelingens ansatte. Her drf-tes ugens vsentligste faglige problemstillinger inklusiv gennemgang af sprgsml til lgemiddel-rdgivningen. Formaliseret undervisning I forlngelse af afdelingskonferencen er der hver uge intern undervisning med henblik p at holde afdelingens lger ajour med nye eller vigtige farmakologiske emner. Alle lger i afdelingen delta-ger og underviser p skift. Der inviteres ind imellem ogs eksterne underviser. Afdelingens UKYL er ansvarlig for at arrangere afdelingsundervisningen. Kurser og kongresser Under introduktionsansttelsen kan lgen deltage i de obligatoriske kurser, der ligger i introduk-tionsuddannelsen. Der vil endvidere ofte vre mulighed for at deltage i de specialespecifikke kur-ser i klinisk farmakologi. Forskning KFA er meget forskningsaktiv p et internationalt hjt niveau. Uddannelsessgende forventes at blive inddraget i aktuelle forskningsaktiviteter indenfor et kli-nisk farmakologisk relateret omrde.

7

3. Kompetencer, lrings- og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning

3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kompetencemlene, der skal vurderes og godkendes, er anfrt i mlbeskrivelsen, hvor der angives forslag til lringsmetoder for hver enkelt kompetencevurdering. Mlbeskrivelsen indeholder des-uden en generel beskrivelse af lrings- og kompetencevurderingsstrategier. http://kliniskfarmakologi.dk/maalbeskrivelse I dette program findes anvisning p i hvilke delansttelser og hvornr de enkelte kompetenceml skal godkendes. Kompetencegodkendelsen er fordelt efter svrhedsgrad, kompleksitet mm. L-ringsrammer og kompetencevurderingsmetoder vlges for den enkelte ansttelse. Kompetence-vurderingsmetodernes gennemfrelse i det konkrete ansttelsessted er ligeledes beskrevet:

http://kliniskfarmakologi.dk/maalbeskrivelse

8

CHECKLISTE Medicinsk ekspert Efter endt introduktionsuddannelse skal lgen kunne:

#

Ml Konkretisering af ml, inkl. roller

Lringsmetoder Kompetencevurderings-metoder

Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse (mdr.)

1

Rdgive under supervision i generelle og specifikke lgemiddelrelaterede sundhedsfaglige problem-stillinger

Herunder om forhold vedrrende farmakodynamik farmakokinetik lgemiddelmetabolisme lgemiddelinteraktioner srlige patientpopulati-oner Medicinsk ekspert/ -lgefaglig, kommunika-tor, samarbejder

Mesterlre og gruppediskussion og selvstudium og opgave

observation af frdigheder og adfrd og bedmmelse af op-gaver

Efter 3- 6 mdr

2

Deltage i tvrfaglige pro-blemorienterede terapeu-tiske konferencer og i l-gemiddelkomitearbejde

Medicinsk ekspert/-lgefaglig, kommunika-tor, samarbejder, pro-fessionel

Mesterlre og gruppediskussion

observation af frdigheder og adfrd

Efter 9-12 mdr

9

3

Bidrage til vurdering af vi-denskabelige lgemiddel-forsg med hensyn til:

metodologi

effekt

sikkerhed

konomi

Medicinsk ekspert/ -lgefaglig, samarbej-der, akademiker/forsker og underviser

Mesterlre og gruppediskussion og selvstudium og opgave

observation af frdigheder og adfrd og bedmmelse af op-gaver

Efter 1-3 mdr

4

Rdgive om indikationer for og fortolkning af l-gemiddel-koncentrationsmlinger (TDM)

Medicinsk ekspert/-lgefaglig, kommunika-tor, samarbejder

Mesterlre og grup-pediskussion Og selvstudium Og opgave

observation af frdigheder og adfrd og bedmmelse af op-gaver

Efter 6-9 mdr

5

Bidrage til vurdering l-gemiddelrelateret mar-kedsfrings- og dokumen-tationsmateriale

Medicinsk ekspert/-lgefaglig, kommunika-tor, samarbejder

Mesterlre og gruppediskussion og selvstudium og opgave

observation af frdigheder og adfrd og bedmmelse af op-gaver

Efter 9-12 mdr

10

Kommunikator Efter endt introduktionsuddannelse skal lgen kunne:

#

Ml Konkretisering, inkl. roller

Lringsmetoder Kompetencevurderings-metoder

Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse (mdr.)

6

Indsamle relevante kliniske oplysninger til brug for l-gemiddelrdgivning.

Kommunikator, samar-bejder, medicinsk ek-spert/lgefaglig

Mesterlre og opgave og/eller gruppediskus-sion

struktureret observation og bedmmelse af opgave

Efter 1-3 mdr

7

Formidle indsamlet viden til kolleger, studerende, andet sundhedspersonale og andre samarbejdspart-nere under supervision

Kommunikator, samar-bejder

Mesterlre og opgave og/eller gruppediskus-sion

struktureret observation og bedmmelse af opgave

Efter 1-3 mdr

11

Samarbejder Efter endt introduktionsuddannelse skal lgen kunne:

#

Ml Konkretisering, inkl. roller

Lringsmetoder Kompetencevurderings-metoder

Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse (mdr.) (

8

Udnytte menneskelige res-sourcer i tvrfaglige teams i forhold til opgaver relate-ret til videnskabelige pro-blemstillinger, uddannel-sesmssige eller admini-strative opgaver

Samarbejder; leder/-administrator/-organisator

Mesterlre og/eller Gruppediskussion og/eller refleksion og/eller feedback

struktureret observation og/eller 360-graders feedback

Efter 3-6 mdr

12

Leder/administrator Efter endt introduktionsuddannelse skal lgen kunne:

#

Ml Konkretisering, inkl. roller

Lringsmetoder Kompetencevurderings-metoder

Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse (mdr.)

9

Varetage arbejdsplanlg-ning, herunder arbejdsfor-deling, vagtplaner og in-strukser for arbejdsopga-ver

Leder/administrator/-organisator

Mesterlre og opgave og/eller feedback

struktureret observation og bedmmelse af opgave

Efter 3-6 mdr

13

Sundhedsfremmer Efter endt introduktionsuddannelse skal lgen kunne:

#

Ml Konkretisering, inkl. roller

Lringsmetoder Kompetencevurderings-metoder

Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse (mdr.)

10

Arbejde for at fremme for-stelsen for, betydningen af og implementeringen af rationel farmakoterapeu-tisk adfrd

Sundhedsfremmer, kommunikator

Gruppediskussion og/eller refleksion og/eller feedback

struktureret observation

Efter 9-12 mdr

14

Akademiker Efter endt introduktionsuddannelse skal lgen kunne:

#

Ml Konkretisering, inkl. roller

Lringsmetoder Kompetencevurderings-metoder

Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse (mdr.)

11

Holde sig ajour med den nyeste viden inden for kli-nisk farmakologi

Akademiker/forsker og underviser

Selvstudium og opgave og/eller feedback

struktureret observation og bedmmelse af opgave

Efter 6-12 mdr

12

Deltage i formidlingen af faglig klinisk farmakologisk information til andre

Akademiker/forsker og underviser, kommunika-tor

Videnformidling og/eller opgave og/eller feedback

struktureret observation og/eller bedmmelse af opga-ve

Efter 3-6 mdr

13

Aktivt udnytte situationer i hverdagen til mesterlre, dialog og refleksion for at optimere lring hos sig selv og andre

Akademiker/forsker og underviser, kommunika-tor, professionel

gruppediskussion og/eller refleksion og/eller feedback

struktureret observation og/eller 360-graders feedback

Efter 1-3 mdr

15

14

Efter endt introduktions-uddannelse skal den ud-dannelsessgende under supervision kunne bidrage til formuleringen af et vi-denskabeligt sprgsml

Herunder udarbejdelse af en pro-jektbeskrivelse til besva-relse af det videnskabeli-ge sprgsml redegrelse for relevante etiske overvejelser i for-bindelse med den viden-skabelige undersgelse Akademiker/forsker og underviser

Selvstudium og opgave

struktureret observation og bedmmelse af opgave

Efter 3-6 mdr

16

Professionel Efter endt introduktionsuddannelse skal lgen kunne:

#

Ml Konkretisering, inkl. roller

Lringsmetoder Kompetencevurderings-metoder

Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse (mdr.)

15

Evaluere egen viden og frdigheder og erkende egne personlige faglige og etiske grnser

Professionel

gruppediskussion og/eller refleksion og/eller feedback

struktureret vejledersamtale

Efter 1-3 mdr

16

Udvikle og implementere en personlig uddannelses-strategi

Professionel

gruppediskussion og/eller refleksion og/eller feedback

struktureret vejledersamtale

Efter 3-6 mdr

17

3.2 Kort beskrivelse af lringsmetoder samt hvordan de anfrte kompetencevur-deringsmetoder skal anvendes p det enkelte ansttelsessted

Ansttelsessted: Klinisk farmakologisk afdeling, AUH Lringsmetoder Mlbeskrivelsen for speciallgeuddannelsen i klinisk farmakologi 2015 beskriver detaljeret de an-befalede lringsmetoder. Disse er opsummeret i de 11 punkter, som er refereret nedenfor.

Mesterlre

Afdelingsundervisning

Opgave

Selvstudium

Kursus

Feedback

Refleksion

Gruppediskussion

Videnformidling

Lringsdagbog

Fokuseret klinisk ophold eller studieophold

For introduktionsuddannelsen p KFA glder, at det primre fokus vil vre p mesterlre, afde-lingsundervisning, gruppediskussion, selvstudium, videnformidling, opgaver, feedback og refleksi-on. Ad mesterlre: P KFA udmnter mesterlre sig i, at lgen i introduktionsstilling flger mere er-farne lger i hjere specialiserede funktioner. Introduktionslgen fr ansvar for dele af eller hele funktionen, nr speciallgen vurderer at lgen har opnet tilstrkkelige kvalifikationer. Ad afdelingsundervisning, vidensformidling og selvstudium: Det forventes, at lgen i introdukti-onsstilling deltager i, og i lbet af ansttelsen selv underviser i mindst t selvstuderet emne ved intern undervisning. Ad opgave og selvstudium: Der udfres via det daglige arbejde i lgemiddelrdgivningen skriftlige besvarelser, og der konfereres og godkendes af en speciallge. Der kan vre mulighed for at ar-bejde med strre skriftlige opgaver, som eksempelvis kasuistikker eller andre artikler, der medf-rer selvstudium af baggrundslitteratur. Ad gruppediskussion: Lgen i introduktionsstilling fremlgger sine besvarelser fra lgemiddel-rdgivningen p den ugentlige konference og deltager derved i gruppediskussioner med afdelin-gens vrige lger om det pgldende emne. Ad feedback og refleksion: Feed back gives i umiddelbar tilknytning til de ovenfor nvnte lrings-situationen. Bde speciallger og andre uddannelseslger giver dermed feedback til introdukti-onslgen.

18

Kompetencevurderingsmetoder Mlbeskrivelsen for speciallgeuddannelsen i klinisk farmakologi beskriver de obligatoriske kom-petencevurderingsmetoder og der henvises hertil for nrmere uddybning. For introduktionsud-dannelsen glder det, at de primre kompetencevurderingsmetoder vil vre, bedmmelse af opgaver, struktureret observation, struktureret vejledersamtale og kollegial bedmmelse ved 360 graders evaluering. Kompetencevurderingsmetoderne for de enkelte kompetencer fremgr af prsentationen af kompetenceudviklingen. Ad bedmmelse af opgaver: Metoden anvendes i forbindelse med afgrelsen af, om en given kompetence (f.eks. fremlggelse af opgave eller vidensformidling) er erhvervet. Der gives feed-back under og efter intern undervisning i afdelingen. Ved deltagelse i ekstern undervisning super-viseres lgen i uddannelsesstilling, og der er mulighed for refleksion ved parallel overvrelse af undervisning givet af speciallge, evt. vejleder. Ad struktureret observation: Bedmmelse, hvor den uddannelsesgivende lge direkte observerer den uddannelsessgende i dennes udvelse af praksis. F.eks. i forbindelse med udarbejdelse af skriftlige svar p lgemiddelsprgsml, f.eks. i henhold til afdelingens standard operationel pro-cedure (SOP) herfor, superviserer kliniske vejledere lbende. Der foreligger kompetencekort til brug for evaluering af flere funktioner. Ad struktureret vejledersamtale: Denne kan anvendes til at afdkke og vejlede vedrrende viden og holdninger samt evne til at strukturere og redegre for handlingsforlb. Vejledersamtalerne aftales mellem uddannelseslgen og kliniske vejledere eller hovedvejleder. Uddannelseslgen har i flles-skab med hovedvejleder det primre ansvar for at tage initiativ til den strukturerede vejledersamtale i de konkrete situationer. Ad 360 graders evaluering: Der afholdes obligatorisk samt ved behov 360 graders evaluering jf. retningslinjer ved Aarhus Universitetshospital. Samtalerne gennemfres af speciallger, primrt fra eget speciale, der har gennemfrt uddannelse som feedback facilitatorer. Kompetencevurderingen foretages i det daglige af de kliniske vejledere, mens hovedvejlederen endeligt godkender den enkelte kompetence i logbogen.

3.3 Obligatoriske kurser Specialespecifikke kurser Disse er nationale og er beskrevet i mlbeskrivelsen. De specialespecifikke kurser, der primrt er tilrettelagt for lger i hoveduddannelse, organiseres via specialeselskabet og kan findes via dette link: http://kliniskfarmakologi.dk/undervisningskurser For yderligere information henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Generelle kurser De generelle kurser er overordnet beskrevet i mlbeskrivelsen. Kurserne udmntes og planlgges hovedsageligt regionalt, af det regionale videreuddannelsessekretariat og af Sundhedsstyrelsen. Der er derfor forskel p kursernes opbygning og varighed samt tilmeldingsprocedure. Lgen skal

http://kliniskfarmakologi.dk/undervisningskurserhttp://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/SpecialespecifikkeKurser.aspx

19

selv holde sig orienteret om de regionale vilkr, inklusiv vilkr for tilmelding. For yderligere information henvises til det regionale videreuddannelsessekretariats hjemmeside og Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/introduktionsuddannelse/obligatoriske-kurser-introduktionsuddannelsen/http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Generelle%20kurser.aspx

20

4. Uddannelsesvejledning Under ansttelsen gives der uddannelsesvejledning som anfrt i mlbeskrivelsen https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/speciallaeger/maalbeskrivelser/klinisk-farmakologi . Der tilbydes efter behov karrierevejledning og hjlp til specialevalg.

Ansttelsessted: Klinisk Farmakologisk Afdeling, AUH Organisering af den lgelige videreuddannelse Det overordnede ansvar for introduktionslgens uddannelse varetages af den uddannelsesansvar-lige overlge (UAO). Der tildeles endvidere en hovedvejleder. Funktion som og honorering af UAO, uddannelseskoordinerende yngre lge, tillidsreprsentant og vejledere er omfattet af gl-dende retningslinjer for Aarhus universitetshospital. Rammer for uddannelsesvejledning Vejledningen er baseret p samtalesystemet som beskrevet af Sundhedsstyrelsen (www.sst.dk). Ud over de tre nedenfor beskrevne samtaler vil der vre et naturligt lbende behov for samtaler med hovedvejleder af kortere varighed, ca. 1 gang om mneden, hvor man gennemgr logbogen, og mindre justeringer i lringsprocessen kan foretages. Mderne holdes i arbejdstiden og forven-tes at have en varighed af ca. 30 minutter men tilpasses situationen. Udarbejdelse af uddannelsesplan Hovedvejleder afholder introduktionssamtale med den uddannelsessgende lge inden for de frste 2 uger. Ved introduktionssamtalen laves en uddannelsesplan, som skal godkendes af den uddannelsesansvarlige overlge/hovedvejlederen. Der holdes justeringssamtale efter 6 mneder. Her evalueres, hvilke kompetencer der er opnet, og det videre uddannelsesforlb planlgges og justeres undervejs i forlbet. Uddannelseslgen skal sikre sig, at kompetencerne godkendes ef-terhnden, som de bliver opnet. Ved slutevalueringen tages stilling til, om mlene er net, og uddannelsen dermed kan godkendes. Det evalueres ligeledes, om afdelingen iflge uddannelses-lgen lever op til uddannelsesprogrammet. Evalueringerne flger Sundhedsstyrelsens Vejledning og evaluering i den lgevidenskabelige videreuddannelse. Den uddannelsesansvarlige overlge skal godkende uddannelseselementet. Lgen i introduktionsstilling fr udleveret kompetencekort og- skema samt logbog mhp at skabe klarhed over de kompetencer, der skal opns. Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde Hovedvejleder for introduktionslgen udpeges af UAO, mens rollen som kliniske vejledere tilfal-der alle lger p afdelingen med hjere anciennitet end lgen i introduktionsstilling. Opnede kompetenceml godkendes af afdelingens speciallger i samrd med den uddannelsesansvarlige overlge. Sidstnvnte forestr vejledersupervision og / eller sikrer at hovedvejledere har gen-nemfrt vejlederkursus. Den kliniske supervision, vejledning samt feedback gives i forbindelse med udvelse af daglige funktioner og opgaver.

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/speciallaeger/maalbeskrivelser/klinisk-farmakologihttps://www.sst.dk/~/media/CDF304A928154BC9B617B8F63D3BA6CD.ashx

21

Konferencer/mder Der afholdes kvartalsvist vejledermder, hvor UAO og alle hovedvejledere deltager. Dog deltager uddannelseslger, der fungerer som vejledere ikke, nr vejledergruppen diskuterer uddannelses-sgende lger p samme trin. Mderne har til forml at udveksle erfaringer mellem kliniske vejle-dere og hovedvejleder for at sikre, at alle kompetencer opns.

22

5. Evaluering af den lgelige videreuddannelse Det fremgr af Sundhedsstyrelsens bekendtgrelse nr. 1706 af 20.12.2006 om de regionale rd for lgers videreuddannelse1, at de regionale rd for lgers videreuddannelse skal sikre hj kvalitet i den lgelige videreuddannelse (kap. 1, 2). Til lsning af denne opgave har Rdet flere redskaber, nemlig brugertilfredshed via yngre lgers evaluering af afdelingerne p evaluer.dk og inspektor-rapporter for alle afdelinger. Det Regionale Rd for Lgers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord2 (DRRLV) vil l-bende flge disse evalueringer, ligesom det forventes, at de diskuteres i de regionale specialespe-cifikke uddannelsesudvalg3, hvor specialets postgraduate kliniske lektor (PKL) er formand4.

5.1 Evaluer.dk Det Regionale Rd for Lgers Videreuddannelse offentliggr yngre lgers evalueringer af uddan-nelsesstederne elektronisk via system p evaluer.dk. Den enkelte uddannelsessgende lge skal ved afslutning af hvert delforlb evaluere sit ophold, bde hvad angr uddannelsesprogram, herunder uddannelsesplan samt uddannelsesstedet og dets lringsrammer. Evalueringen foregr via evaluer.dk, hvortil den yngre lge modtager log-in via mail fra Videreuddannelsessekretariatet. Alle de uddannelsessgende lgers evalueringer af uddannelsesstederne kan flges via hjemmesiden www.evaluer.dk. Den enkelte lges evaluering er anonym og dermed ikke offentligt tilgngelig. Derimod offentlig-gres et gennemsnit for alle evalueringer p den uddannelsesgivende afdeling. Uddannelsesansvarlige overlger har adgang til at se enkeltevalueringer og prosatekst om uddan-nelsesstedet. For afdelingen er denne prosatekst oftest den mest givende og udviklende del af evalueringerne, mens pointevalueringerne mere tjener til sammenligning p tvrs af afdelinger, specialer og hospitaler. Afdelingerne vil lbende anvende disse evalueringer i arbejdet p at for-bedre den lgelige videreuddannelse.

5.2 Inspektorrapporter Sundhedsstyrelsen5 str for inspektorordningen og udsender inspektorer til alle uddannelsesgi-vende afdelinger ca. hvert 4. r, samt udsender rapporter fra inspektorernes besg. Det fremgr af Sundhedsstyrelsens bekendtgrelse nr. 1706 af 20.12.2006 om de regionale rd for lgers videre-uddannelse (kap. 2, 7), at DRRLV lbende skal vurdere den enkelte afdelings egnethed som ud-dannelsessted p baggrund af inspektorrapporterne. Ordningen er et vsentligt element i kvali-tetsopflgningen af den lgelige videreuddannelse p de enkelte hospitaler og afdelinger. Inspek-torrapporterne fremlgges lbende p mder i DRRLV, som via den PKL i de enkelte specialer fl-ger op p inspektorrapporternes konklusioner og anbefalinger i samarbejde med ledelserne p af-delingerne og de uddannelsesansvarlige lger.

1 www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11069 2 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/det-regionale-rad/ 3 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/ 4 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/ 5 www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Inspektorordning.aspx

http://www.evaluer.dk/https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11069http://www.videreuddannelsen-nord.dk/det-regionale-rad/http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Inspektorordning.aspx

23

5.3 Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg6 Uddannelsesudvalgene for de enkelte specialer har til forml at drfte sprgsml om specialets vi-dereuddannelse p samtlige uddannelsessteder i Videreuddannelsesregionen, herunder at bidrage til sikring af en ensartet hj kvalitet i den lgelige videreuddannelse p alle uddannelsessteder for specialet. Uddannelsesudvalgene br derfor lbende drfte de enkelte afdelingers evalueringer og inspektorrapporter og flge op p disse via PKL i specialet, som ogs informerer DRRLV.

6. Nyttige kontakter Uddannelsesansvarlige overlger Der henvises til hjemmesiden: http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/klinisk-farmakologisk-afdeling/ Postgraduat klinisk lektor for denne uddannelse Oversigt findes p hjemmesiden for Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser Specialeselskabets hjemmeside http://kliniskfarmakologi.dk/ Sundhedsstyrelsen www.sst.dk Den lgelige videreuddannelse Regionale sekretariater for lgelig videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord: www.videreuddannelsen-nord.dk Videreuddannelsesregion Syd: www.videreuddannelsen-syd.dk Videreuddannelsesregion st: www.laegeuddannelsen.dk Andre Lgeforeningens karriererdgivning Karrierecoaching

6 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/

http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/klinisk-farmakologisk-afdeling/http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/klinisk-farmakologisk-afdeling/http://cesu.au.dk/postgraduatekliniskelektorer/ansattepkler/http://kliniskfarmakologi.dk/http://www.sst.dk/http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege.aspxhttp://www.videreuddannelsen-nord.dk/http://www.videreuddannelsen-syd.dk/http://www.laegeuddannelsen.dk/https://www.laeger.dk/laege-i-introduktionsstilling-yngre-laegerhttp://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/